MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 172    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 22 aprilie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           67. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

           130. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           14. - Hotãrâre privind aprobarea cererii Aliantei Nord Atlantice de acordare a accesului nerestrictiv în spatiul aerian al României

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           313. - Hotãrâre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lãcasuri de cult, întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse

           315. - Hotãrâre privind extinderea competentelor Punctului de control pentru trecerea frontierei Bucuresti-Otopeni la terminalul de aviatie generalã de pe platforma Aeroportului International Bucuresti-Otopeni

           317. - Hotãrâre privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti la Institutul Român de Studii Internationale

           318. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pentru sprijinirea realizãrii "Monumentului infanteriei" în municipiul Bucuresti

           319. - Hotãrâre privind organizarea Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor"

           321. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "monitorul oficial", regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Camerei Deputatilor

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 27 din 12 octombrie 1998 privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 13 octombrie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
           "Ordonantã de urgentã privind suportarea din bugetul de stat a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2"
           2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - În vederea realizãrii transferului dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, din patrimoniul Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) în proprietatea publicã a statului, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, se aprobã suportarea din bugetul de stat a sumei de 162.292.043.414 lei, reprezentând despãgubirea datoratã Bãncii Române de Comert Exterior S.A. (Bancorex) de cãtre Curtea Supremã de Justitie, în calitate de expropriator desemnat prin Hotãrârea Guvernului nr. 457/1998."
           3. Articolele 2-5 se abrogã.
           4. Articolul 6, care devine articolul 2, va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Imobilul mentionat la art. 1 va avea destinatia de sediu al Curtii Supreme de Justitie.
Pentru finantarea lucrãrilor de consolidare, amenajare si dotare a imobilului Curtea Supremã de Justitie este autorizatã sã contracteze un credit extern, cu garantia Ministerului Finantelor.
            Rambursarea ratelor de credit, plata dobânzilor, precum si a celorlalte costuri aferente creditului extern se vor asigura din fondurile alocate anual cu aceastã destinatie prin bugetul Curtii Supreme de Justitie."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 aprilie i999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 22 aprilie 1999.
Nr. 67.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/1998
privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publicã internã a sumei datorate de cãtre Curtea Supremã de Justitie, cu titlu de despãgubire, Bãncii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 21 aprilie 1999.
Nr. 130.

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cererii Aliantei Nord-Atlantice de acordare a accesului nerestrictiv în spatiul aerian al României

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba cererea Aliantei Nord-Atlantice de acordare a accesului nerestrictiv în spatiul aerian al României, în vederea executãrii de operatiuni aeriene asupra teritoriului Republicii Federale Iugoslavia,
            în temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã cererea Aliantei Nord-Atlantice de acordare a accesului nerestrictiv în spatiul aerian al României pe perioada executãrii de operatiuni aeriene asupra teritoriului Republicii Federale Iugoslavia.
            Art. 2. - Parlamentul României solicitã Guvernului sã continue eforturile vizând:
            - crearea unui cadru care sã asigure garantii de securitate si integritate teritorialã a statului român erga omnes;
            - realizarea aranjamentelor tehnice necesare pentru accesul nerestrictiv al aeronavelor NATO în spatiul aerian românesc;
            - obtinerea de asistentã în vederea eliminãrii efectelor negative apãrute ca urmare a crizei din regiune.
            Art. 3. - Parlamentul României reafirmã dorinta de integrare a României în Alianta Nord-Atlanticã.
            Parlamentul României îsi reafirmã dorinta de a se ajunge la o solutionare politicã a conflictului, precum si optiunea fermã în vederea participãrii active a tãrii noastre la eforturile comunitãtii internationale depuse în acest sens.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 22 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 22 aprilie 1999.
Nr. 14.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lãcasuri de cult, întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 2.550 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru continuarea lucrãrilor de constructie a unor lãcasuri de cult, precum si pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul aprobat Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 aprilie 1999.
Nr. 313.

ANEXÃ


Nr.
crt.
Unitatea de cult
Localitatea
Suma
(milioane lei)

1. Episcopia Reformatã din Ardeal Cluj-Napoca
600
2. Episcopia Reformatã de pe lângã Piatra Craiului Oradea
600
3. Superintendenta Evanghelicã-Lutheranã Sinodo-Presbiterialã C.A.
din România
Cluj-Napoca
250
4. Episcopia Unitarianã Cluj-Napoca
300
5. Arhiepiscopia Romano-Catolicã Alba Iulia Alba Iulia
800

TOTAL:
2.550

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind extinderea competentelor Punctului de control pentru trecerea frontierei Bucuresti-Otopeni la terminalul de aviatie generalã de pe platforma Aeroportului International Bucuresti-Otopeni

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã extinderea competentelor Punctului de control pentru trecerea frontierei Bucuresti-Otopeni la terminalul de aviatie generalã de pe platforma Aeroportului International Bucuresti-Otopeni, pentru traficul international de pasageri.
            (2) Se aprobã înfiintarea unui punct vamal pe lângã Biroul vamal Otopeni-Cãlãtori la terminalul de aviatie generalã de pe platforma Aeroportului International Bucuresti-Otopeni, pentru traficul international de pasageri.
            Art. 2. - Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor, Ministerul Sãnãtãtii, precum si celelalte ministere si organe cu atributii în Punctul de control pentru trecerea frontierei Bucuresti-Otopeni si în Biroul vamal Otopeni - Cãlãtori vor asigura personalul necesar în vederea bunei desfãsurãri a activitãtilor de control pentru trecerea frontierei, de prevenire si combatere a infractiunilor în domeniul transporturilor aeriene, de control vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar si fitosanitar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate fiecãrui ordonator principal de credite.
            Art. 3. - Operatorul de terminal va pune la dispozitie spatiile corespunzãtoare si aparatura necesarã în vederea desfãsurãrii activitãtilor de control pentru trecerea frontierei, de politie în transporturi, de control vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar si fitosanitar, va transmite informatiile referitoare la aeronavele care vor opera la terminalul de aviatie generalã si va asigura transportul personalului de control între clãdirea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si terminalul de aviatie generalã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
p. Ministrul sãnãtãtii,
Alexandru Ciocâlteu,
secretar de stat

Bucuresti, 20 aprilie 1999.
Nr. 315.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti la Institutul Român de Studii Internationale

            În temeiul prevederilor anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - (1) Se aprobã detinerea si utilizarea, în parc comun, de cãtre Institutul Român de Studii Internationale a unui autovehicul necesar pentru desfãsurarea activitãtilor specifice.
            (2) Consumul normat de carburant este de 150 litri/lunã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 aprilie 1999.
Nr. 317.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pentru sprijinirea realizãrii "monumentului infanteriei" în municipiul Bucuresti

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se alocã pentru Ministerul Culturii, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 1999, suma de 3.000 milioane lei pentru realizarea "monumentului infanteriei" în municipiul Bucuresti.
            Art. 2. - Cu sumele rãmase necheltuite pânã la data de 15 decembrie 1999 se întregeste Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în bugetul de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 aprilie 1999.
Nr. 318.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor"

            În temeiul art. 175 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã organizarea Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor", având ca scop promovarea creatiei studentesti în cadrul unor activitãti, complementare curriculumului universitar, în perioada vacantei de varã.
            (2) Universitatea de Varã "castelul corvinestilor" se organizeazã la Castelul Corvinestilor din municipiul Hunedoara si în spatiul Universitãtii din Petrosani.
            (3) Practica studentilor de la institutiile de învãtãmânt superior de stat se poate efectua, în conditiile legii, în cadrul Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor".
            Art. 2. - (1) Coordonarea activitãtilor organizate în cadrul Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor" se asigurã de cãtre Universitatea din Petrosani, cu sprijinul unui consiliu de coordonare, format din câte un reprezentant desemnat de conducerile Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Culturii, Autoritãtii Nationale pentru Turism, Fundatiei Culturale "memoria" si Casei de Culturã Studentesti din Petrosani.
            (2) Din consiliul de coordonare pot face parte si reprezentanti ai autoritãtilor administratiei publice locale, desemnati de acestea, precum si reprezentanti ai Fundatiei Culturale "memoria" - Filiala Hunedoara.
            Art. 3. - (1) Universitatea din Petrosani, cu sprijinul consiliului de coordonare, stabileste programul actiunilor prevãzute a se realiza în cadrul Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor" si coopereazã cu autoritãtile administratiei publice locale, cu institutiile publice si cu agentii economici interesati.
            (2) Universitatea din Petrosani administreazã fondurile Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor".
            Art. 4. - Participantii la Universitatea de Varã "castelul corvinestilor" pot fi propusi de senatele institutiilor de învãtãmânt superior de stat din tarã, precum si de cãtre universitãti din strãinãtate.
            Art. 5. - Finantarea cheltuielilor aferente organizãrii si desfãsurãrii activitãtilor Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor" se efectueazã din bugetul de stat anual alocat Ministerului Educatiei Nationale si din alte surse, potrivit legii, inclusiv prin contributii ale institutiilor si agentilor economici interesati. Numãrul participantilor pe fiecare serie a Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor" este stabilit de organizatori în functie de fondurile disponibile pentru anul respectiv.
            Art. 6. - Controlul administrãrii fondurilor Universitãtii de Varã "castelul corvinestilor" se efectueazã de cãtre organele prevãzute de lege.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul tineretului si sportului,
Ioan Dobrescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
p. Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei

Bucuresti, 20 aprilie 1999.
Nr. 319.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "monitorul oficial", regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 60 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "monitorul oficial", regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevãzut în anexã.
            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Monitorul Oficial" se aprobã de Camera Deputatilor.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "monitorul oficial" prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã "monitorul oficial" poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotãrâri.
            Contraventiei prevãzute la art. 3 i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre si va fi transmisã Camerei Deputatilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretarul general al Camerei Deputatilor,
Florin Costiniu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor,
Iosefina Morosan,
secretar de stat

Bucuresti, 22 aprilie 1999.
Nr. 321.