MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 176    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 26 aprilie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           12. - Hotãrâre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 1998

           13. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

           14. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

DECRETE

           126. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã în retragere unor colonei în retragere din Ministerul Apãrãrii Nationale

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           312. - Hotãrâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 1998

            În temeiul art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 29 lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 1998, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 19 aprilie 1999.
Nr. 12.

RAPORT EXPLICATIV
privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 1998

            I. Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 1998 a fost aprobat prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 31 din 29 septembrie 1997, modificatã prin hotãrârile Camerei Deputatilor nr. 8 din 25 februarie 1998 si nr. 19 din 22 mai 1998, volumul total al creditelor astfel aprobate fiind de 262.141.356 mii lei.
            În urma rectificãrii bugetului, prin hotãrârile Camerei Deputatilor nr. 30 din 2 septembrie 1998 si nr. 42 din 3 decembrie 1998, creditele definitive pe anul 1998 au fost de 259.186.477 mii lei.
            Din alocatiile totale definitive aprobate, suma de 2.563.800 mii lei a fost repartizatã Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cãrui buget este cuprins în bugetul Camerei Deputatilor, conform legii.
            Plãtile totale efectuate în anul 1998 au fost de 249.195.695 mii lei, respectiv 96,1% fatã de prevederi, din care 2.224.931 mii lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului.
            Din totalul plãtilor la finele anului 1998, suma de 195.437.437 mii lei reprezenta cheltuieli curente, iar suma de 53.758.258 mii lei, cheltuieli de capital.
            A. Cheltuielile curente au reprezentat 97,4% fatã de creditele bugetare aprobate si s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, pentru cheltuieli materiale si servicii si pentru transferuri, dupã cum urmeazã:
            1. Cheltuielile de personal, în sumã de 156.173.560 mii lei, respectiv 98,3% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizatiilor deputatilor si a salariilor personalului din Secretariatul General al Camerei Deputatilor, a colaboratorilor externi si pentru celelalte obligatii, respectiv contributiile pentru asigurãrile sociale de stat, cheltuielile pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si a Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate. Tot la acest capitol sunt cuprinse cheltuielile legate de diurna de sedintã si de deplasare, de cazarea si transportul deputatilor, suma forfetarã destinatã desfãsurãrii activitãtii deputatilor în circumscriptiile electorale si alte drepturi acordate conform prevederilor legale. În cheltuielile de personal au fost evidentiate si plãtile efectuate pentru deplasãrile în strãinãtate, aferente Camerei Deputatilor, din Programul activitãtilor de relatii externe ale Parlamentului României în anul 1998.
            2. Cheltuielile materiale si servicii, în sumã de 39.261.492 mii lei, respectiv 93,9% din prevederi, s-au efectuat pentru asigurarea functionãrii si întretinerea sediului Camerei Deputatilor, pentru materialele necesare în vederea desfãsurãrii activitãtii legislative, precum si pentru alte cheltuieli autorizate. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli de protocol pentru primirea în tarã a delegatiilor strãine si pentru întretinerea caselor de oaspeti destinate cazãrii acestora, potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 567/1993, cu modificãrile ulterioare.
            3. Transferurile, în sumã de 2.385 mii lei, reprezintã plata cotizatiei Camerei Deputatilor la Uniunea Interparlamentarã - Asociatia Secretarilor Generali ai Parlamentelor.
            B. Cheltuielile de capital, în sumã de 53.758.258 mii lei, reprezentând 91,8% fatã de creditele bugetare aprobate, s-au efectuat pentru continuarea lucrãrilor la obiectivele de investitii "palatul parlamentului" - 26.906.193 mii lei, "Palatul Parlamentului - parcaj subteran" - 7.803.980 mii lei, precum si pentru dotãri independente si alte cheltuieli de investitii - 19.048.085 mii lei.
            Detalierea pe articole a contului de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 1998, finantat din credite bugetare, este prezentatã în anexa nr. 1.
            II. La activitatea extrabugetarã, veniturile obtinute în anul 1998 au fost de 11.124.913 mii lei, fatã de 9.479.500 mii lei cât era prevãzut în Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 31/1997, cu modificãrile ulterioare. Plãtile efectuate au fost în sumã de 10.221.638 mii lei, excedentul fiind de 3.124.275 mii lei. Veniturile realizate provin din activitãti specifice desfãsurate de Centrul International de Conferinte, din activitatea de alimentatie, precum si din alte surse.
            Detalierea pe articole a executiei bugetului de venituri si cheltuieli privind activitatea extrabugetarã pe anul 1998 este prezentatã în anexa nr. 2.

*
*    *
            Plãtile efectuate în anul 1998 de cãtre Camera Deputatilor si Institutul Român pentru Drepturile Omului s-au încadrat în prevederile bugetare aprabate prin Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 31/1997, cu modificãrile ulterioare.
            Utilizarea mijloacelor financiare s-a fãcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale celorlalte acte normative în vigoare.
 
Tãnase Barde,
chestor 
Gheorghe Albu,
chestor

Secretar general,
Florin Costiniu

Avize:
Acsinte Gaspar,
chestor 
Alexandru Lãpusan,
chestor 

Director general
Drosu Tararache

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Limita maximã a numãrului membrilor Comisiei pentru industrii si servicii, prevãzutã în anexa nr. 3 la Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996, se majoreazã de la 23 initial la 24 în prezent.
            Limita maximã a numãrului membrilor Comisiei juridice, de disciplinã si imunitãti, prevãzutã în anexa nr. 11 la Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996, se majoreazã de la 24 initial la 26 în prezent.
            Limita minimã a numãrului membrilor Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritãtilor nationale, prevãzutã în anexa nr. 5 la Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996, se reduce de la 17 initial la 14 în prezent.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 19 aprilie 1999.
Nr. 13.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã în sensul cã domnul Gheorghe Liviu Negoitã, deputat independent, apartinând Grupului parlamentar Uniunea Social Democratã - Partidul Democrat, trece de la Comisia pentru sãnãtate si familie la Comisia juridicã, de disciplinã si imunitãti.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 19 aprilie 1999.
Nr. 14.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã în retragere unor colonei în retragere din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 67 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã:

           Articol unic. - Se acordã gradul de general de brigadã în retragere urmãtorilor:
            - colonel în retragere Soare Ion Alexe;
            - colonel în retragere Bâcã Ion Mihai.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

           În temeiul art. 99 alin. (2) din 
Constitutia României, contrasemnãm 
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 20 aprilie 1999.
Nr. 126.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

            În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Contractul-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate împreunã cu Colegiul Medicilor din România va elabora, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, numite în continuare norme, care se actualizeazã, dupã caz. Normele se aprobã prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sãnãtãtii, Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei, si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - (1) În anul 1999, pânã la încheierea contractelor între furnizorii de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice si casele de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, acordarea acestora se realizeazã pe baza conventiilor între pãrti.
            (2) Pânã la sfârsitul semestrului I 1999 se vor încheia toate contractele prevãzute la alin. (1), conform prevederilor legale în vigoare.
            (3) Conventiile prevãzute la alin. (1) au în vedere cote destinate decontãrii serviciilor medicale din fiecare domeniu al asistentei medicale, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
            Art. 4. - (1) Lista denumirilor comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu contributie personalã, este prevãzutã în anexa nr. 1 la contractul-cadru. Lista medicamentelor fãrã contributie personalã, prevãzutã în anexa nr. 1, este suportatã de la bugetul de stat prin programele nationale de sãnãtate ale Ministerului Sãnãtãtii. Aceastã listã este valabilã pânã la elaborarea, în termenul prevãzut la art. 2, a listei prevãzute la art. 24 din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Lista se aprobã prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al ministrului sãnãtãtii si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (2) Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, cu sau fãrã contributie personalã, este prevãzut în anexa nr. 1 la contractul-cadru si este valabil pânã la elaborarea, în termenul prevãzut la art. 2, a listei conform prevederilor art. 24 din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Noul mod de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, cu sau fãrã contributie personalã, valabil dupã aceastã datã, se aprobã prin acelasi ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al ministrului sãnãtãtii, prevãzut la alin. (1), si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - (1) Lista de materiale sanitare, proteze, orteze, destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice, potrivit prezentei hotãrâri, se elaboreazã potrivit legii, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a acestei hotãrâri.
            (2) Modul de procurare a dispozitivelor medicale-etalon, obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor si modul de decontare sunt prevãzute în anexa nr. 2 la contractul-cadru si sunt valabile pânã la elaborarea, în termenul prevãzut la alin. (1), a listei de materiale sanitare, proteze, orteze, destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice.
            Art. 6. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã orice dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 19 aprilie 1999.
Nr. 312.

ANEXÃ

CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate sunt reglementate în prezentul contract-cadru, elaborat de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si de Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sãnãtãtii.
            (2) Ministerul Sãnãtãtii, ca autoritate centralã în domeniul asistentei de sãnãtate publicã, are obligatia ca împreunã cu Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu Colegiul Medicilor din România si cu Colegiul Farmacistilor din România sã supravegheze respectarea legislatiei în domeniu pentru garantarea dreptului la asistentã medicalã.
            Art. 2. - Asigurarea calitãtii serviciilor medicale constituie o obligatie a furnizorilor de servicii medicale de respectare a criteriilor privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România si de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate.
            Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati:
            a) sã respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
            b) sã respecte criteriile medicale de calitate, conform legii;
            c) sã informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul în care vor fi furnizate;
            d) sã furnizeze tratamentut adecvat si sã prescrie medicamentele prevãzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în vigoare;
            e) sã utilizeze, în conditii de eficientã, fondurile contractate cu casele de asigurãri de sãnãtate;
            f) sã nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor în caz de urgentã medicalã.
            (2) Casele de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, sunt obligate:
            a) sã verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorilor de servicii medicale;
            b) sã verifice prescrierea medicamentelor în conformitate cu reglementãrile în vigoare si sã asigure decontarea acestora cãtre furnizorii de servicii farmaceutice;
            c) sã deconteze furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice contravaloarea serviciilor contractate si prestate cãtre asigurati, pe baza actelor necesare în acest scop, care se stabilesc prin norme;
            d) sã asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãtii, în vederea reducerii si evitãrii cauzelor de îmbolnãvire;
            e) sã accepte înscrierea în bugetele furnizorilor de servicii medicale a cheltuielilor privind educatia medicalã continuã, pe baza unor criterii stabilite prin norme;
            f) sã accepte un sistem informational unitar corespunzãtor asigurãrii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicatã;
            g) sã organizeze un sistem de asigurare pentru rãspundere civilã a furnizorilor de servicii medicale;
            h) sã stabileascã un sistem de diferentiere pentru furnizorii de servicii medicale, care activeazã în unele zone ale tãrii. Sistemul de diferentiere si zonele se stabilesc prin norme.
            Art. 4. - (1) Pentru a beneficia de drepturile prevãzute de Legea nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, asiguratii sunt obligati:
            a) sã se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;
            b) sã anunte medicul de familie ori de câte ori apare o modificare în starea lor de sãnãtãte;
            c) sã anunte medicul de familie în cazul în care se decid sã se înscrie pe lista altui medic de familie, pentru a putea fi radiati de pe listele celui dintâi;
            d) sã anunte, în termen de 5 zile, medicul de familie si casa de asigurãri de sãnãtate atunci când apar modificãri ale datelor de identitate sau modificãri referitoare la încadrarea lor într-o anumitã categorie de asigurati;
            e) sã se prezinte la controalele periodice stabilite prin norme;
            f) sã respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului curant;
            g) sã aibã o conduitã civilizatã în relatiile cu personalul medical.
            (2) Medicul de familie poate refuza un asigurat de pe listã, dacã acesta nu respectã prevederile alin. (1) lit. e), f) si g). În caz de litigiu, nerespectarea prevederilor lit. e), f) si g) este supusã analizei si deciziei comisiei paritare organizate de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si Colegiul Medicilor din România, conform legii.
            Art. 5. - Din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate nu se suportã gratuitãtile privind asistenta medicalã, medicamentele si protezele la care au dreptul unele categorii de asigurati potrivit actelor normative cu caracter special.

CAPITOLUL II
Asistenta medicalã primarã

            Art. 6. - Asistenta medicalã primarã se acordã în cabinete medicale autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 7. - (1) Listele cuprinzând asiguratii înscrisi la fiecare medic de familie se depun de cãtre medicul titular al cabinetului medical sau de cãtre cel delegat de medicii asociati, la casele de asigurãri de sãnãtate, pentru verificare si avizare. Pânã la verificarea si avizarea acestei liste, plata se va efectua conform listei înaintate, urmând ca în termen de 3 luni sã se facã regularizarea. Pacientii care nu sunt cuprinsi pe lista medicului de familie achitã contravaloarea serviciilor medicale, cu exceptia cazurilor prevãzute la alin. (3).
            (2) Asistenta medicalã primarã se acordã numai de medicul acreditat ca medic de familie împreunã cu personal sanitar acreditat.
            (3) În situatii de urgentã, precum si în cazul asigurãrii continuitãtii, medicul de familie poate acorda asistentã medicalã si altor asigurati care nu sunt înscrisi pe lista proprie. Modalitatea de asigurare a continuitãtii acordãrii asistentei medicale în cabinetul medical, precum si modalitatea de platã a serviciilor medicale acordate se stabilesc prin norme.
            Art. 8. - Cabinetul medical are urmãtoarele obligatii:
            a) sã respecte dreptul la libera alegere de cãtre asigurat a medicului, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã, si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupã expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii. Transferul fisei medicale a asiguratului care a solicitat scoaterea de pe lista medicului se face prin serviciul postal în maximum 15 zile lucrãtoare de la solicitare, iar cabinetul medical de la care pleacã asiguratul pãstreazã, minimum 5 ani, o copie de pe fisa medicalã a acestuia;
            b) sã actualizeze lista proprie a asiguratilor înscrisi ori de câte ori apar modificãri în cuprinsul acesteia si sã comunice aceste modificãri caselor de asigurãri de sãnãtate;
            c) sã îsi stabileascã programul de activitate si sã îl aducã la cunostintã asiguratilor si casei de asigurãri de sãnãtate;
            d) sã solicite asiguratilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestã calitatea de asigurat. Actele necesare în acest sens se stabilesc prin norme.
            Art. 9. - Modalitãtile de platã a furnizorilor de servicii în asistenta medicalã primarã sunt:
            a) tarif pe persoanã asiguratã sau per capita;
            b) tarif pe serviciu medical.
            Art. 10. - (1) Plata prin tarif pe persoanã asiguratã se face în raport cu numãrul de puncte, calculat în functie de numãrul si de structura pe grupe de vârstã ale asiguratilor înscrisi pe listele proprii. Numãrul de puncte în functie de structura pe grupe de vârstã se stabileste prin norme.
            (2) Numãrul de puncte acordate pentru fiecare persoanã înscrisã corespunde asigurãrii de cãtre cabinetul medical a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Acest pachet de servicii medicale si conditiile în care se acordã se stabilesc prin norme.
            (3) Valoarea punctului este unicã pe tarã si se stabileste de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate. Ea va fi regularizatã trimestrial, conform normelor.
            Art. 11. - Medicii nou-veniti într-o localitate, în cabinete medicale nou-înfiintate sau în cabinetele deja existente, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate, beneficiazã timp de maximum 3 luni, perioadã acordatã pentru întocmirea listei de asigurati, de un venit echivalent unui salariu si un buget de practicã medicalã, în conditiile stabilite prin norme. Plata se efectueazã în limita unei cote alocate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical pentru asistenta medicalã primarã.
            Art. 12. - Plata prin tarif pe serviciu medical se face pentru anumite servicii si activitãti. Lista acestor servicii si activitãti, precum si numãrul de puncte acordat pentru acestea se stabilesc prin norme.
            Art. 13. - Pentru perioada concediului de odihnã, a concediilor medicale si pentru alte perioade de absentã, medicii de familie organizeazã preluarea activitãtii medicale de cãtre un alt medic de familie. În cazurile în care acest lucru nu este posibil, pe baza unei notificãri prealabile din partea medicului titular al cabinetului medical sau a celui delegat de medicii asociati, casele de asigurãri de sãnãtate au obligatia de a numi un înlocuitor, cu licentã de înlocuire temporarã, potrivit legii. Conditiile de înlocuire se stabilesc prin norme.
            Art. 14. - (1) Pentru acordarea serviciilor medicate contractate si pentru functionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical are dreptul la un buget de practicã medicalã, care este prevãzut în contractul de furnizare de servicii încheiat de acesta cu casele de asigurãri de sãnãtate.
            (2) Din bugetul de practicã medicalã se suportã urmãtoarele:
            a) cheltuielile de personal pentru personalul angajat, altul decât medici;
            b) cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical;
            c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentã.
            (3) Conditiile acordãrii bugetului de practicã medicalã se stabilesc prin norme.
            (4) În bugetul de practicã medicalã nu se includ veniturile realizate de medici.
            (5) Fondul pentru asistenta medicalã primarã reprezintã un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical.

CAPITOLUL III
Asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu

            Art. 15. - Asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu se realizeazã de cãtre medicii specialisti acreditati în cabinetele medicale autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 16. - (1) Asiguratii au dreptul la asistentã medicalã de specialitate în ambulatoriu la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri de cãtre asigurat a medicului specialist acreditat.
            (2) Asiguratii se pot prezenta direct la medicul specialist acreditat în toate cazurile care constituie urgente, precum si în cazurile în care:
            a) necesitã tratament prespitalicesc, la recomandarea medicului specialist;
            b) necesitã tratament postcurã, dacã acest lucru este mentionat în biletul de externare;
            c) necesitã tratament si supraveghere medicalã activã la nivel de medic specialist, pentru afectiuni care se stabilesc prin norme.
            Art. 17. - (1) Tarifele minimale ale serviciilor medicale decontate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate în asistenta medicalã de specialitate din ambulatoriu se stabilesc prin norme.
            (2) Asiguratii care se prezintã direct la medicul specialist acreditat fãrã bilet de trimitere de la medicul de familie, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 16 alin. (2), suportã integral tarifele serviciilor medicale acordate.
            Art. 18. - Medicul specialist din ambulatoriu are obligatia sã informeze medicul de familie, prin scrisoare medicalã expediatã direct sau prin intermediul pacientului, despre diagnosticul si tratamentele recomandate.
            Art. 19. - Lista serviciilor medicale de specialitate si a altor activitãti prestate de medicul specialist acreditat din ambulatoriu se stabileste prin norme.
            Art. 20. - (1) Acordarea serviciilor în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate asiguratilor se face în baza contractului de furnizare de servicii medicale, care se încheie între unitatea sanitarã de specialitate si casele de asigurãri de sãnãtate.
            (2) În contractele încheiate cu spitalele care au în structura lor si unitãti sanitare de asistentã medicalã de specialitate ambulatorie se prevede în mod distinct suma aferentã acestora.
            (3) Fondul pentru asistenta medicalã ambulatorie de specialitate reprezintã o cotã distinctã alocatã din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii medicale.
            (4) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contract cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, luând în calcul tarifele pe serviciu medical stabilite prin norme. Pânã la data de 15 a fiecãrei luni casele de asigurãri de sãnãtate avanseazã furnizorilor de servicii medicale prevãzute la alin. (1) sumele aferente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii urmãtoare, sã facã regularizarea sumelor cuvenite, în functie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu si de sumele alocate în cursul trimestrului respectiv.

CAPITOLUL IV
Servicii medicale spitalicesti

            Art. 21. - Asistenta medicalã spitaliceascã se realizeazã în cadrul spitalelor autorizate si/sau acreditate potrivit legii, dacã tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace sau dacã spitalizarea se impune potrivit diagnosticului. Necesitatea si durata optimã de spitalizare se stabilesc prin norme.
            Art. 22. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acordã prin spitalizare integralã sau partialã (spitalizare de scurtã, medie si lungã duratã, precum si spitalizare la domiciliu) si cuprind:
            a) consultatii;
            b) investigatii;
            c) stabilirea diagnosticului;
            d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;
            e) îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masã.
            (2) Definirea spitalizãrii de diverse tipuri se stabileste prin norme.
            Art. 23. - (1) Serviciile medicale spitalicesti urmãresc rezolvarea cazurilor internate într-o anumitã perioadã de spitalizare, optimã pentru afectiunea tratatã.
            (2) Continuarea tratamentului spitalicesc se poate face cu mãsuri de îngrijire sau de recuperare, acordate de medic în unitãti ambulatorii de specialitate prin sectii cu spitalizare de zi si/sau la domiciliu, în conditii stabilite prin norme.
            Art. 24. - (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt:
            a) de profil medical;
            b) de profil chirurgical;
            c) alte servicii, inclusiv speciale.
            (2) Definirea si detalierea acestor servicii se vor face prin norme.
            Art. 25. - (1) Serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor pe baza recomandãrii medicului de familie acreditat sau a medicului specialist acreditat, precum si urgentele medico-chirurgicale se suportã din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate si din bugetul de stat, dupã caz, potrivit dispozitiilor legale.
            (2) Pentru anumite servicii medicale de înaltã performantã, stabilite prin norme, plata se efectueazã din cota alocatã asistentei medicale spitalicesti pentru cheltuieli materiale si prestãri de servicii cu caracter medical.
            Art. 26. - Însotitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani beneficiazã de plata serviciilor hoteliere din partea casei de asigurãri de sãnãtate, în conditiile prevãzute de criteriile stabilite prin norme.
            Art. 27. - Persoanele care nu dovedesc calitatea de asigurat suportã tarifele serviciilor medicale, stabilite de fiecare unitate furnizoare de servicii medicale. Fac exceptie urgentele medico-chirurgicale, a cãror platã se asigurã din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical, destinat asistentei medicale spitalicesti, conform normelor.
            Art. 28. - (1) Asiguratii suportã contravaloarea:
            a) serviciilor hoteliere care au grad înalt de confort. Contributia personalã se stabileste de cãtre conducerea fiecãrui spital;
            b) unor servicii medicale de înaltã performantã, stabilite prin norme;
            c) serviciilor efectuate la cererea pacientului.
            (2) Contributia personalã a asiguratilor are la bazã tarifele stabilite de cãtre unitatea furnizoare de servicii medicale, potrivit normelor.
            Art. 29. - (1) Asigurarea asistentei medicale spitalicesti se realizeazã în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat între spital si casele de asigurãri de sãnãtate.
            (2) Fondul pentru asistenta medicalã spitaliceascã reprezintã o cotã distinctã alocatã din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferentã cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii medicale.
            (3) Plata de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor medicale spitalicesti furnizate se va face prin buget global constituit în urma negocierii unor indicatori specifici.
            (4) Sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicalã spitaliceascã au în vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, inclusiv medicamente si materiale sanitare care se acordã asiguratilor în spital.
            (5) Stabilirea sumelor la care au dreptul unitãtile medicale spitalicesti se determinã trimestrial de cãtre conducerea acestor unitãti cu reprezentantul caselor de asigurãri de sãnãtate, pe baza unor indicatori stabiliti în contractele de prestãri de servicii medicale.

CAPITOLUL V
Asistenta medicalã ambulatorie stomatologicã

            Art. 30. - Serviciile medicale stomatologice se acordã de cãtre cabinetele de stomatologie si de serviciile de chirurgie buco-maxilo-facialã, autorizate si/sau acreditate potrivit legii pentru acest tip de activitate medicalã.
            Art. 31. - Serviciile medicale stomatologice se asigurã de cãtre medicii stomatologi, acreditati conform legii.
            Art. 32. - Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive, corective, curative, lucrãri protetice si urgente stomatologice. Urgentele stomatologice se vor asigura de cãtre medicii stomatologi printr-un sistem organizat de cãtre acestia, cu avizul caselor de asigurãri de sãnãtate, în conditiile prevãzute prin norme.
            Art. 33. - Serviciile medicale stomatologice preventive, suportate de casele de asigurãri de sãnãtate, sunt prevãzute la art. 17 din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 34. - Lista serviciilor medicale stomatologice si a tratamentelor stomatologice decontate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, precum si tarifele aferente acestora se stabilesc prin norme.
            Art. 35. - (1) Tratamentele stomatologice prevãzute la art. 34 se suportã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, astfel:
            a) integral, în cazurile prevãzute de lege;
            b) 40% pentru asiguratii care nu respectã indicatiile preventive;
            c) 60% în cazul asiguratilor care se prezintã la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic.
            (2) Modalitãtile de platã în asistenta medicalã ambulatorie stomatologicã se stabilesc prin norme.
            Art. 36. - (1) Contractarea serviciilor medicale stomatologice se realizeazã între casele de asigurãri de sãnãtate si unitatea stomatologicã prin reprezentantii sãi legali.
            (2) Fondul pentru asistenta medicalã stomatologicã reprezintã o cotã distinctã din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii medicale.
            (3) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicalã ambulatorie stomatologicã luând în calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Pãnã la datã de 15 a fiecãrei luni casele de asigurãri de sãnãtate avanseazã furnizorilor de servicii medicale prevãzute la alin. (1) sumele aferente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii urmãtoare, sã facã regularizarea sumelor cuvenite, în functie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu si de sumele alocate în cursul trimestrului respectiv.

CAPITOLUL VI
Servicii medicale de urgentã prespitalicesti

            Art. 37. - Asistenta medicalã de urgentã se acordã în toate cazurile de îmbolnãviri care, prin dezechilibrul functiilor vitale, pun în pericol viata bolnavului.
            Art. 38. - (1) Asistenta medicalã de urgentã se asigurã prin serviciile de ambulantã, în urmãtoarele situatii:
            a) la locul accidentului sau al îmbolnãvirii;
            b) în timpul transportului pânã la unitãtile sanitare.
            (2) Lista serviciilor medicale de urgentã si alte tipuri de transporturi medicale se stabilesc prin norme.
            (3) În situatiile de urgentã se recomandã ca asiguratul sã apeleze întâi la medicul de familie sau la medicul care asigurã continuitatea, conform prevederilor stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale. În cazuri deosebite, asiguratul se poate adresa direct serviciului de ambulantã care are contract încheiat cu casele de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 39. - (1) Plata serviciilor medicale de urgentã se asigurã pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale, care se încheie între serviciile de ambulantã si casele de asigurãri de sãnãtate, si reprezintã o cotã distinctã din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii medicale.
            (2) În situatiile în care medicul de medicinã de urgentã constatã cã solicitarea asiguratului nu reprezintã un caz de urgentã, precum si pentru cazurile sociale, definite prin norme, plata serviciilor medicale de urgentã prespitalicesti se suportã de la bugetul de stat, prin directiile de sãnãtate publicã.
            (3) Sumele contractate cu serviciile de ambulantã au în vedere toate cheltuielile acestora care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate.
            (4) Stabilirea sumelor la care au dreptul serviciile de ambulantã se determinã trimestrial de cãtre conducerea acestor unitãti cu reprezentantul caselor de asigurãri de sãnãtate, pe baza unor indicatori stabiliti în contractele de prestãri de servicii medicale de urgentã.

CAPITOLUL VII
Servicii medicale de reabilitare a sãnãtãtii

            Art. 40. - Asiguratii, altii decât cei care beneficiazã de bilete de tratament balnear suportate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, au dreptul la servicii medicale de reabilitare a sãnãtãtii - recuperare, medicinã fizicã si/sau asistentã balneoclimaticã, în unitãti de tip ambutator si spital pentru o perioadã si potrivit unui ritm, recomandate de medicul curant, cu avizul medicului de specialitate de profil, autorizate si/sau acreditate. Lista serviciilor medicale de reabilitare, inclusiv unele servicii medicale complementare si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin norme.
            Art. 41. - Fondul pentru asistenta medicalã de reabilitare a sãnãtãtii reprezintã un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical.
            Art. 42. - (1) Pentru serviciile medicale de reabilitare a sãnãtãtii, acordate în unitãti de tip ambulator, casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate luând în calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Pânã la data de 15 a fiecãrei luni casele de asigurãri de sãnãtate avanseazã furnizorilor de servicii medicale prevãzute la art. 40 sumele aferente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii urmãtoare, sã facã regularizarea sumelor cuvenite, în functie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu si de sumele alocate în cursul trimestrului respectiv.
            (2) Pentru serviciile medicale de reabilitare a sãnãtãtii, acordate în spitale, sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicalã de reabilitare a sãnãtãtii au în vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, inclusiv medicamente si materiale sanitare care se acordã asiguratilor în spital.
            (3) Stabilirea sumelor la care au dreptul unitãtile medicale spitalicesti se determinã trimestrial de cãtre conducerea acestor unitãti cu reprezentantul caselor de asigurãri de sãnãtate, pe baza unor indicatori stabiliti în contractele de furnizare de servicii medicale.

CAPITOLUL VIII
Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu

            Art. 43. - Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fãrã contributie personalã în tratamentul ambulatoriu, pe bazã de prescriptie medicalã eliberatã de medicii care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casete de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 44. - Serviciile farmaceutice se asigurã de cãtre farmaciile autorizate de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din România, si acreditate potrivit legii, care au încheiat contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 45. - (1) Plata cheltuielilor aferente medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu cu sau fãrã contributie personalã se face în baza contractului de furnizare de servicii farmaceutice, încheiat între casele de asigurãri de sãnãtate si farmacii, si se deconteazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate printr-un compartiment distinct, pe baza unor evidente organizate la nivel de medic.
            (2) Fondul pentru asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu reprezintã un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical.
            Art. 46. - (1) Lista cu denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã contributie personalã, se elaboreazã anual de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, în baza contractului-cadru.
            (2) Preturile de referintã ale medicamentelor cu contributie personalã de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã se stabilesc de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România si a Colegiului Medicilor din România.
            (3) La 3 luni dupã introducerea listei elaborate conform art. 4 din prezenta hotãrâre a Guvernului, în cazul în care aceasta se dovedeste necorespunzãtoare, Ministerul Sãnãtãtii, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România analizeazã situatia si adoptã toate mãsurile care se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului de compensare a medicamentelor.
            Art. 47. - Decontarea medicamentelor prescrise în tratament ambulatoriu se face pe baza preturilor de referintã în vigoare la data achizitionãrii medicamentului de cãtre farmacie.
            Art. 48. - Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de uz uman este prevãzut la art. 4 din prezenta hotãrâre a Guvernului si în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru.

CAPITOLUL IX
Dispozitive medicale destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice

            Art. 49. - (1) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare, proteze, orteze, destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice, pe baza prescriptiei medicale, cu sau fãrã contributie personalã. Lista materialelor sanitare, protezelor si ortezelor se elaboreazã de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si Colegiul Medicilor din România si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (2) Modul de procurare, obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor, precum si modul de decontare se stabilesc prin norme.
            (3) Contributia personalã a asiguratilor se stabileste în functie de preturile de referintã stabilite de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, prin norme.
            (4) Materialele sanitare, protezele si ortezele pot fi furnizate numai de persoane fizice sau juridice acreditate de casele de asigurãri de sãnãtate.
            (5) Fondul pentru rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele medicale destinate corectãrii si recuperãrii deficientelor organice sau functionale ori corectãrii unor deficiente fizice reprezintã un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical.

CAPITOLUL X
Îngrijiri medicale la domiciliu

            Art. 50. - Asiguratii au dreptul la asistentã medicalã la domiciliu, dacã este necesarã si indicatã de medic. Îngrijirile medicale la domiciliu se acordã de cãtre medicul de familie pe lista cãruia figureazã asiguratul, în limitele competentei acestuia, sau de cãtre medicul specialist, dupã caz, precum si de alt personal sanitar acreditat, numai la recomandare si sub control medical. Conditiile de acordare a asistentei medicale la domiciliu se stabilesc prin norme.

CAPITOLUL XI
Servicii speciale

            Art. 51. - Casele de asigurãri de sãnãtate pot contracta cu serviciile de ambulantã servicii de transport, dacã acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, în cazul urgentelor medicale si în cazurile stabilite prin norme.

CAPITOLUL XII
Servicii de asistentã medicalã preventivã si de promovare a sãnãtãtii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor

            Art. 52. - (1) Lista serviciilor medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizicã sau mentalã a copiilor, care sunt suportate de casele de asigurãri de sãnãtate, se stabileste prin norme.
            (2) Asiguratii în vârstã de peste 30 de ani au dreptul la un control în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate. Aceste afectiuni se stabilesc anual de cãtre comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România. Controlul este efectuat de cãtre medicii de familie, fiind inclus în pachetul de servicii medicale stabilit prin norme.
            Art. 53. - (1) Casele de asigurãri de sãnãtate colaboreazã cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, cu medicii cu experientã, cu unitãtile sanitare si cu organizatiile neguvernamentale, pentru întocmirea si realizarea de programe de sãnãtate finantate integral sau partial de la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
            (2) Casele de asigurãri de sãnãtate colaboreazã cu directiile de sãnãtate publicã si cu Ministerul Sãnãtãtii pentru realizarea serviciilor preventive care se finanteazã de la bugetul de stat.

CAPITOLUL XIII
Informarea corespunzãtoare a asiguratilor

            Art. 54. - În scopul prevenirii îmbolnãvirilor si al pãstrãrii sãnãtãtii, asiguratii sunt informati permanent despre mijloacele de pãstrare a sãnãtãtii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnãvire.
            Art. 55. - Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, împreunã cu Colegiul Medicilor din România si cu Colegiul Farmacistilor din România, este obligatã sã foloseascã orice mijloc de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.
            Art. 56. - În vederea informãrii sistematice a asiguratilor, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate va edita un periodic, iar împreunã cu Colegiul Medicilor din România va edita un anuar de informare generalã a asiguratilor, care va fi distribuit gratuit acestora, din fondurile Ministerului Sãnãtãtii.

ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã

            I. Prescrierea medicamentelor

            1. Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fãrã contributie personalã în tratamentul ambulatoriu, pe bazã de prescriptie medicalã eliberatã de medicii din unitãtile sanitare care au încheiat conventii cu casele de asigurãri de sãnãtate.
            2. Prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac prin consemnarea obligatorie în carnetul de sãnãtate la purtãtor, de cãtre medic si farmacist, a datelor din prescriptia medicalã.
            3. Prescriptiile medicale cuprind medicamentele care se acordã fãrã contributie sau cu plata contributiei personale. Prescriptia medicalã se elibereazã, la externarea bolnavului, de cãtre medicii din cabinetele medicale si de cãtre medicii din spitale, cu care casele de asigurãri de sãnãtate au încheiat conventie de furnizare de servicii medicale. Nu pot elibera prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fãrã contributie personalã medicii stagiari si rezidentii.
            4. Prescriptia medicalã poartã, în mod obligatoriu, codul medicului si specialitatea. Inscriptionarea codului pe prescriptia medicalã se face prin aplicarea parafei, care contine, în mod obligatoriu, codul medicului.
            5. Prescriptia medicalã fãrã cod si fãrã semnãturã (conform specimenului de semnãturã depus la casa de asigurãri de sãnãtate cu care medicul încheie conventie de furnizare de servicii medicale) este nulã si nu poate fi onoratã de cãtre farmacii.
            6. Prescrierea medicamentelor se face de cãtre medici, exclusiv în limita specialitãtii pe care o au, cu exceptia medicilor de familie care pot prescrie medicamente conform recomandãrilor date de medicii specialisti.
            7. Medicii au obligatia de a înscrie în documentele medicale ale unitãtii, precum si în carnetul de sãnãtate al bolnavului datele corespunzãtoare formularelor tipizate (numele, prenumele, domiciliul, locul de muncã, profesia, vârsta, sexul, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris, numãrul carnetului de sãnãtate).
            8. Decadal, casele de asigurãri de sãnãtate plãtitoare ale sumelor compensatorii pentru medicamentele cu sau fãrã contributie personalã prescrise în tratamentele ambulatorii urmãresc evolutia consumului de medicamente comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli si, în cazul consumurilor nejustificate, sesizeazã comisiile de control al calitãtii serviciilor medicale, conform Legii nr. 145/1997.
            9. Prescriptiile medicale pe baza cãrora se elibereazã medicamentele cu sau fãrã contributie personalã constituie documente financiar-contabile conform cãrora se întocmesc borderourile centralizatoare.
            10. Prescriptia medicalã este document cu regim special, se întocmeste în trei exemplare si cuprinde denumirea si sediul unitãtii medicale, numele, prenumele si adresa completã a asiguratului, numãrul carnetului de sãnãtate, numãrul din registrul de consultatie, diagnosticul, stampila unitãtii sanitare în care îsi desfãsoarã activitatea medicul care elibereazã prescriptia medicalã, semnãtura si parafa medicului. Toate prescriptiile medicale poartã, în mod obligatoriu, stampila cu codul medicului, cod înregistrat conform legii. Toate datele vor fi înscrise lizibil si fãrã modificãri, stersãturi sau adãugãri.
            11. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pânã la 3 zile în afectiuni acute, pânã la 8-10 zile în afectiuni subacute si de pânã la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice.
            12. Numãrul medicamentefor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1-3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteazã în cifre si în litere.
            13. Casele de asigurãri de sãnãtate nu deconteazã contravaloarea medicamentelor peste cota de 400.000 lei pe prescriptia medicalã.
            14. Pentru controlul consumului de medicamente, casele de asigurãri de sãnãtate pot stabili plafoane valorice lunare pe fiecare medic, în limita cãrora medicii pot prescrie medicamente.

            II. Eliberarea medicamentelor

            15. Eliberarea medicamentelor se face numai la nivelul farmaciilor si numai pe baza prescriptiei medicale si a carnetului de sãnãtate.
            16. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurãri de sãnãtate au încheiat conventie pentru eliberarea medicamentelor. Primitorul completeazã pe versoul prescriptiei medicale numele, prenumele, adresa completã, seria si numãrul actului de identitate si semneazã de primire pentru medicamentele eliberate.
            17. La eliberarea medicamentelor farmacia va încasa diferenta de 20% din pretul de referintã, suportatã de asigurat, precum si eventualele diferente dintre pretul de vânzare si pretul de referintã. În situatia în care primitorul renuntã la o parte din medicamentele cuprinse în prescriptia medicalã, acestea nu se elibereazã si se anuleazã, nefiind permisã compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementãrilor legale, o suportã asiguratul.
            18. Farmaciile nu pot înlocui medicamentele prescrise pe prescriptia medicalã cu alte medicamente similare în cadrul acelorasi denumiri comune internationale, în cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris. În cazul în care medicul indicã numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.
            19. Înscrierea preturilor de vânzare cu amãnuntul se face de cãtre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
            20. Farmacistul noteazã preturile integrale ale medicamentelor, le totalizeazã si mentioneazã pe prescriptia medicalã atât suma totalã, cât si suma aferentã cotei de 80% din pretul de referintã suportat de casele de asigurãri de sãnãtate.
            21. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleazã cu o linie, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale. Farmacistul are obligatia sã consemneze în carnetul de sãnãtate, sub semnãturã, medicamentul si cantitatea eliberatã.
            22. Prevederile pct. 16-22 se aduc la cunostintã asiguratilor prin afisare la loc vizibil în farmacii.

            III. Modul de decontare

            23. Pretul de vânzare cu amãnuntul al medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã, corespunzãtoare denumirilor comune internationale cuprinse în Lista denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã, se acoperã în proportie de 80% din pretul de referintã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical, iar asiguratul suportã 20% din pretul de referintã, precum si diferenta dintre pretul de vânzare cu amãnuntul si pretul de referintã.
            24. Decontarea medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu se face pe baza preturilor de referintã în vigoare la data achizitionãrii medicamentelor de cãtre farmacie.
            25. Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã sumele aferente medicamentelor eliberate cu sau fãrã contributie personalã farmaciilor cu care au fost încheiate conventii de furnizare de servicii farmaceutice pentru medicii din cadrul unitãtilor sanitare care au încheiat conventii cu casele de asigurãri de sãnãtate.
            26. Farmaciile întocmesc borderouri centralizatoare distincte pe case de asigurãri de sãnãtate, în care fiecare prescriptie medicalã poartã un numãr curent. Acelasi numãr este notat pe fiecare prescriptie medicalã. Borderourile se întocmesc în douã exemplare, specificându-se suma ce urmeazã a fi încasatã de la casele de asigurãri de sãnãtate. Aceste borderouri se depun la casa de asigurãri de sãnãtate cu care farmacia a încheiat conventie de furnizare a serviciilor farmaceutice.
            27. În vederea decontãrii medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã, farmaciile înainteazã caselor de asigurãri de sãnãtate, la termenele stabilite în conventiile de furnizare de servicii sau ori de câte ori este nevoie, urmãtoarele acte în original: factura, borderoul centralizator si prescriptiile medicale.
            28. Suma totalã va fi achitatã farmaciilor de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate la termenele stabilite în conventiile de furnizare de servicii farmaceutice.
            29. Farmaciile rãspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar casele de asigurãri de sãnãtate, de legalitatea plãtilor efectuate.
            30. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã analizeze lunar, în consiliile de administratie, modul de gestionare a fondurilor, precum si prescrierea si eliberarea medicamentelor, luând mãsurile care se impun.
            31. În cazul încãlcãrii dispozitiilor legale se întocmesc acte de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit rãspunderii juridice care rezultã din actul de constatare.

LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor care se elibereazã cu contributia bolnavilor

1.
ACENOCOUMAROLUM
49.
DICLOFENACUM
2.
ACETAZOLAMIDUM
50.
DIGOXINUM
3.
ACICLOVIRUM
51.
DYHIDRALAZINUM
4.
ACIDUM CHLOROGLYCICUM (si sãruri)
52.
DILTIAZEMUM
5.
ACIDUM FOLICUM
53.
DISOPYRAMIDUM
6.
ACIDUM NALIDIXICUM
54.
DORZOLAMIDUM
7.
ACIDUM PARA-AMINOBENZOICUM
55.
DOXYCICLINUM
8.
ACIDUM VALPROICUM (si sãrurile)
56.
ENALAPRILUM
9.
ALLOPURINOLUM
57.
ERYTHROMYCINUM
10.
ALLYLESTRENOLUM
58.
METHINYLESTRADIOLUM
11.
AMANTADINUM
59.
ETHOSUXIMIDUM
12.
AMILORIDUM
60.
FENOTEROLUM
13.
AMINOPHYLLUM
61.
FERROSII FUMARAS
14.
AMIODARONUM
62.
FERROSII GLUCONAS
15.
AMITRIPTYLINUM
63.
FERROSII GLUTAMAS
16.
AMLODOPINUM
64.
FINASTERIDUM
17.
AMOXICILLINUM
65.
FLUCONAZOLUM
18.
AMPICILLINUM
66.
FLUMETASONUM
19.
ATENOLOLUM
67.
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
20.
AZATHIOPRINUM
68.
FLUOXETINUM
21.
BECLOMETASONUM
69.
FLUPHENAZINUM
22.
BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
70.
FLUTAMIDUM
23.
BENZYLPENICILLINUM
71.
FUROSEMIDUM
24.
BENZYLPENICILLINUM PROCAINICUM
72.
GENTAMICINUM
25.
BUDESONIDUM
73.
GONADOTROPHYNUM CHORIONICUM
26.
BEZAFIBRATUM
74.
GRISEOFULVINUM
27.
CALCITONINUM
75.
HALOPERIDOLUM
28.
CALCITRIOLUM
76.
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
29.
CAPTOPRILUM
77.
HYDROCORTISONUM
30.
CARBAMAZEPINUM
78.
HYDROXICHLOROQINUM
31.
CEFACLORUM
79.
INDOMETHACINUM
32.
CHINIDINI SULFAS
80.
ISOSORBIDI DINITRAS
33.
CHLOROPYRAMIMUM
81.
KALII IODIDUM
34.
CHLOROTRIANISENUM
82.
KANAMYCINUM
35.
CHLORPHENAMINUM
83.
KETOCONAZOLUM
36.
CHLORPROMAZINUM
84.
LEVODOPUM + CARBIDOCUM
37.
CHLORTALIDONUM
85.
LEVODOPUM + BEZANSERIDUM
38.
CHLORZOXAZONUM
86.
LEVOMEPROMAZINUM
39.
CIPROFLOXACINUM
87.
LEVOTHYROXINUM
40.
CLEMASTINUM
88.
LITHII CARBONAS
41.
CLONIDINUM
89.
LORATADINUM
42.
COLCHICINUM
90.
LYNESTRENOLUM
43.
COMBINATII HIPOTENSOARE
91.
MAPROTILINUM
44.
CYANCOBALAMINUM
92.
MEBENDAZOLUM
45.
DANAZOLUM
93.
MEDROXIPROGESTERONUM
46.
DESMOPRESSINUM
94.
MENOTROPINUM
47.
DEXAMETHASONUM
95.
METHIONINUM
48.
DIAZEPAMUM
96.
METHOXALENUM (AMMOIDINUM)
97.
METHYLTHIOURACILUM
129.
PROGESTERONUM
98.
METOPROLOLUM
130.
PROPAFENONUM
99.
METRONIDAZOLUM
131.
PROPRANOLOLUM
100.
MEXILETINUM
132.
PYRODOSTIGMINI BROMIDUM
101.
MIANSERINUM
133.
PYRVINII CHLORIDUM
102.
NATRII FLUORIDUM
134.
RANITIDINUM
103.
NEOMYCINUM
135.
SALBUTAMOLUM
104.
NICLOSAMIDUM
136.
SALMETEROLUM
105.
NIFEDIPINUM
137.
SIMVASTATINUM
106.
NITROFURANTOINUM
138.
SPIRONOLACTONUM
107.
NITROGLYCERINUM
139.
STREPTOMYCINUM
108.
NIZATADINUM
140.
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
109.
NORFLOXACINUM
141.
SULFASALAZINUM
110.
NYSTATINUM
142.
TERBUTALINUM
111.
OMEPRAZOLUM
143.
TESTOSTERONUM
112.
OXACILLINUM
144.
TETRACYCLINUM
113.
PENICILLAMINUM
145.
THEOPHYLINUM
114.
PENTAERITHRYLI TETRANITRAS
146.
THIAMAZOLUM
115.
PENTOXIFYLLINUM
147.
THIOPROPERAZINUM
116.
PHENOBARBITALUM
148.
THIORIDAZINUM
117.
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
149.
TICLOPIDINUM
118.
PHENYTOINUM 
150.
TIMOLOLUM
119.
PHYTOMENADIONUM
151.
TINIDAZOLUM
120.
PILOCARPINUM
152.
TRIAMCINOLONUM
121.
PIMOZIDUM
153.
TRIMETHOPRIMUM
122.
PIPERAZINUM
154.
TRIFLUOPERAZINUM
123.
PODOPHYLLOTOXINUM
155.
TRIHEXYPHENIDYLUM
124.
PRAVASTATINUM
156.
VASSOPRESSINI
125.
PRAZIQUANTELUM
157.
VERAPAMILUM
126.
PRAZOSINUM
158.
WARFARINUM
127.
PREDNISONUM
159.
XANTINOLI NICOTINAS
128.
PROCHLORPERAZINUM  

LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor fãrã contributie personalã, în ambulatoriu

1.
ACIDUM RETINOICUM
21.
CLOZAPINUM
41.
FLUVOXAMINUM
2.
ADENININÃ
22.
CYCLOBARBITALUM
42.
FOTEMUSTINUM
3.
AMFASTINUM
23.
CYCLOPHOSPHAMIDUM
43.
GANCICLOVIRUM
4.
AMINOGLUTETHINIDUM
24.
CYTARABINUM
44.
GEMCITABINUM
5.
ASPARAGINAZUM
25.
DACARBAZINUM
45.
GLIBENCLAMIDUM
6.
AZATHIOPRINUM
26.
DACTINOMYCINUM
46.
GLICAZIDUM
7.
BACLOFENUM
27.
DAPSONUM
47.
GLIPIZIDUM
8.
BIPERIDENUM
28.
DAUNORUBICINUM
48.
GLIQUIDONUM
9.
BLEOMYCINUM SULFAS
29.
DOCETAXOLUM
49.
GOSERELINUM
10.
BROMAZEPAMUM
30.
DOXEPINUM
50.
GRANISETRONUM
11.
BROMCRIPTINUM
31.
DOXORUBICINUM
51.
HYDROXYCARBAMIDUM
12.
BUFORMINUM
32.
EPIRUBICINUM
52.
HYDROXYCHLORAQUINUM
13.
BUSPIRONUM
33.
ETHAMBUTOLUM
53.
IDARUBICINUM
14.
BUSULFANUM
34.
ETHOSUXIMIDUM
54.
IFOSFAMIDUM
15.
CALCII FOLINAS
35.
ETOPOSIDUM
55.
IMIPRAMINUM
16.
CARBOPLATINUM
36.
FILGRASTIMUM
56.
INSULINE
17.
CHLORAMBUCILUM
37.
FLUNITRAZEPAMUM
57.
ISONIAZIDUM
18.
CLOROQUINUM
38.
FLUOROURACILUM
58.
LAMOTRIGINUM
19.
CISPLATINUM
39.
FLUPHENAZINUM
59.
LITHII CARBONAS
20.
CLOMIPRAMINUM
40.
FLUSPIRILENUM
60.
LOMUSTINUM
61.
MEGESTROLUM
85.
THIOPROPERAZINUM
109.
INTERFERONUM ALFA***)
62.
MELPHALANUM
86.
THIORIDAZINUM
110.
INTERFERONUM BETA***)
63.
MERCAPTOPURINUM
87.
THIOTEPUM
111.
MILTEFOSINUM***)
64.
MESNUM
88.
TIANEPTINUM
112.
MOCLOBEMIDUM***)
65.
METFORMINUM
89.
TIOGUANINUM
113.
MOLGRAMOSTINUM***)
66.
METHOTREXATUM
90.
TOLBUTAMIDUM
114.
MYCOPHENOLATUM***)
67.
MIANSERINUM
91.
TRETINOINUM
115.
PYRIMETHAMINUM***)
68.
MORPHINUM**)
92.
TRIMIPRAMINUM
116.
RIFABUTINUM***)
69.
NITRAZEPAMUM
93.
VINBLASTINUM
117.
RISPERIDONUM***)
70.
NORTRIPTYLINUM
94.
VINCRISTINUM
118.
SERTRALINUM***)
71.
ONDANSETRONUM
95.
VINDESINUM
119.
TIAPRIDUM***)
72.
OXAZEPAMUM
96.
VINORELBINUM
110.
TOPOTECANUM***)
73.
PACLITAXELUM
97.
ZUCLOPENTHIXOLUM
111.
TROPISETRONUM***)
74.
PAROXETINUM
98.
SACCHARINUM
114.
VIGABATRINUM***)
75.
PERICIAZINUM
99.
NATRII CYCLAMAS
115.
LENOGRASTINUM***)
76.
PETHIDINUM**)
100.
ASPARTAMUM
116.
THYMOSTIMULINUM***)
77.
PIPOTIAZINUM
101.
ALPRAZOLAMUM***)
117.
ZIDOVUDINUM***)
78.
PRIMIDONUM
102.
CARDIOXANUM***)
118.
ZALGITABINUM***)
79.
PROCARBAZINUM
103.
CYCLOSERINUM***)
119.
LAMIVUDINUM***)
80.
PYRAZINAMIDUM
104.
CICLOSPORINUM***)
120.
RITORNAVIR***)
81.
RIFAMPICINUM
105.
FORMESTANUM***)
121.
SAQUINAVIR***)
82.
SELEGILINUM
106.
FOSFESTROLUM***)
122.
STAVUDINUM***)
83.
TAMOXIFENUM
107.
FOSFOMYCINUM***)
123.
INDINAVIR***)
84.
TERIZIDONUM
108.
GABAPENTINUM***)
124.
VALACYCLOVIRUM***)
 

  **) Prescriptie în regim de timbru sec
***) Prescriptie limitatã, numai cu aprobarea comisiei de pe lângã casele de asigurãri de sãnãtate.

ANEXA Nr. 2
la contractul-cadru

MODUL DE PROCURARE A DISPOZITIVELOR MEDICALE-ETALON, OBLIGATIILE FURNIZORILOR SI ALE BENEFICIARILOR SI MODUL DE DECONTARE

            I. Procedura de înregistrare a cererilor si acordarea dispozitivelor medicale
            1. Dispozitivele medicale se acordã pe baza cererilor scrise, înregistrate la casele de asigurãri de sãnãtate în a cãror razã teritorialã îsi are domiciliul sau resedinta persoana îndreptãtitã.
            2. Cererea se întocmeste de beneficiar, de reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoanã împuternicitã în acest sens.
            3. Cererea va fi însotitã de actul care certificã calitatea de asigurat, precum si de recomandarea medicalã pentru dispozitivul medical.
            4. La cererea de procurare a dispozitivelor medicale destinate corectãrii auzului se anexeazã si audiograma eliberatã de clinica de specialitate sau de serviciile de specialitate autorizate de Ministerul Sãnãtãtii.
            5. Recomandarea medicalã se elibereazã de medicul de specialitate.
            6. Aprobarea procurãrii dispozitivelor medicale se face prin decizie a directorului general al caselor de asigurãri de sãnãtate.
            7. Decizia privind procurarea dispozitivelor medicale se comunicã beneficiarilor în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrãrii cererii.
            8. Un exemplar al deciziei privind aprobarea procurãrii dispozitivelor medicale, cererea si actele doveditoare se arhiveazã la emitent.
            II. Procedura de procurare a dispozitivelor medicale
            9. Comanda pentru procurarea dispozitivului medical se emite de beneficiar. Acesta se adreseazã furnizorului avizat de Ministerul Sãnãtãtii.
            Beneficiarul alege furnizorul din lista producãtorilor si comerciantilor, acreditati de Ministerul Sãnãtãtii.
            10. Modul de furnizare a dispozitivelor medicale si conditiile de platã se stabilesc prin conventii cu furnizorii de dispozitive medicale.
            11. Decontarea dispozitivelor medicale se face la pretul cel mai mic al produsului considerat produs-etalon. Dacã beneficiarul asigurat doreste alt produs cu caracteristici tehnico-medicale superioare produsului-etalon, va suporta diferenta dintre pretul acestuia si pretul produsului-etalon.
            Pretul produsului-etalon se avizeazã si se ajusteazã dupã însusirea acestuia de cãtre Oficiul Concurentei.
            12. Diferenta dintre pretul de livrare al dispozitivului medical si contributia suportatã de casele de asigurãri de sãnãtate se suportã de beneficiar si se achitã direct furnizorului.
            III. Categoriile de dispozitive medicale, termenul de garantie, repararea si înlocuirea acestora
            13. Categoriile de dispozitive medicale-etalon, termenele de înlocuire a acestora, precum si dispozitivele medicale care sunt supuse reparatiilor sunt prevãzute în nomenclatorul stabilit de Ministerul Sãnãtãtii.
            14. Termenul de garantie este cel prevãzut de norma de fabricatie pentru fiecare produs. În cadrul acestui termen beneficiarii pot reclama executarea necorespunzãtoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, dacã aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului.
            Repararea sau înlocuirea produsului respectiv cu altul corespunzãtor, în cadrul termenului de garantie, se asigurã si se suportã de cãtre furnizor.
            15. Repararea dispozitivelor medicale dupã expirarea termenului de garantie se asigurã de cãtre furnizori.
            16. Repararea dispozitivelor medicale dupã expirarea termenului de garantie se aprobã pe baza urmãtoarelor acte:
            a) cererea persoanei îndreptãtite;
            b) carnetul de asigurat sau alte acte care atestã calitatea de asigurat.
            Cuantumul contributiei personale pentru repararea dispozitivului medical este de pânã la 50% din valoarea acestuia si se acordã o singurã datã între termenele de acordare a unui nou dispozitiv.
            17. Pentru copiii si tinerii în vârstã de pânã la 18 ani, precum si pentru cei care sunt elevi sau studenti în institutiile de învãtãmânt prevãzute de lege, fãrã a depãsi vârsta de 26 de ani, dispozitivele medicale vor fi înlocuite sau reînnoite ori de câte ori va fi necesar, avându-se în vedere procesul de dezvoltare somaticã a acestora.
            IV. Gestionarea fondurilor din care se deconteazã dispozitivele medicale
            18. Fondurile necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale se prevãd si se suportã din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii cu caracter medical si reprezintã un cuantum distinct.
            19. Decontarea la furnizori a dispozitivelor medicale se face de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, pe baza documentelor de platã emise de furnizorii cu care au încheiat conventii, dupã confirmarea primirii de cãtre beneficiar a dispozitivului medical.
            Documentul de platã emis de furnizor este însotit de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnãtura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate al acestuia (seria, numãrul, emitentul) sau a documentatiei care confirmã expedierea si primirea la domiciliu.
            V. Obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale
            20. Furnizorii dispozitivelor medicale au urmãtoarele obligatii:
            a) sã confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali corespunzãtori deficientei pentru care a fost recomandat;
            b) sã livreze la termen dispozitivul medical comandat si sã asigure primirea acestuia de cãtre beneficiar;
            c) sã execute orice modificare necesarã dispozitivului medical în cazul în care nu au fost respectate specificatiile din recomandarea medicului specialist;
            d) sã verifice la livrare adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical confectionat si sã facã un instructaj privind folosirea acestuia.
            21. Beneficiarii dispozitivelor medicale au urmãtoarele obligatii:
            a) sã întretinã dispozitivele medicale în bune conditii;
            b) sã nu modifice caracteristicile functionale ale dispozitivelor medicale;
            c) sã pãstreze numãrul si data stantate pe dispozitivul medical;
            d) sã ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilitã de furnizor;
            e) sã anunte furnizorul cu cel putin 7 zile înainte dacã din motive bine întemeiate nu se poate prezenta la data stabilitã pentru ridicarea dispozitivului medical;
            f) sã nu înstrãineze dispozitivele medicale achizitionate.