MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 379   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 9 august 1999

SUMAR

DECIZII

            12. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune  extraordinarã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            626. - Hotãrâre privind detinerea si utilizarea de cãtre Autoritatea Nationalã pentru Turism a unui autoturism pentru activitãtile specifice

            629. - Hotãrâre privind suplimentarea parcului normat de autovehicule si stabilirea consumului de carburanti pentru unele activitãti specifice Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

            630. - Hotãrâre pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 13/1999 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finantarea unor lucrãri de investitii în localitãtile din Valea Jiului, judetul Hunedoara

            631. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului  nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea  Ministerului Justitiei

            632. - Hotãrâre privind unele mãsuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului

            633. - Hotãrâre privind unele mãsuri pentru asigurarea gospodãririi nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore

            634. - Hotãrâre privind majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 1999

            635. - Hotãrâre privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecãtoriilor si parchetelor de pe lângã judecãtorii

            637. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activitãtii persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din strãinãtate, care desfãsoarã în România activitãti cu caracter umanitar, medical si social

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinarã

            Având în vedere cererea Biroului permanent al Senatului, în temeiul art. 63 alin. (2) si (3) din Constitutia României,
            se convoacã Senatul în sesiune extraordinarã, în perioada 23-27 august 1999, pentru dezbaterea si adoptarea proiectelor de lege prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
            Senatul, convocat în sesiune extraordinarã, se va întruni, în plen, luni, 23 august 1999, ora 15,00, pentru stabilirea ordinii de zi si a programului de lucru.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 4 august 1999.
Nr. 12.

PROIECTELE DE LEGE
ce urmeazã a fi dezbãtute de Senat în sesiunea extraordinarã din perioada 23-27 august 1999

            1. Proiectul de lege privind unele mãsuri pentru finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor cu destinatie forestierã, prevãzut prin Legea fondului funciar nr. 18/1991
            2. Proiectul de lege privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã
            3. Proiectul de lege privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor
            4. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 21/1991 privind cetãtenia românã.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind detinerea si utilizarea de cãtre Autoritatea Nationalã pentru Turism a unui autoturism pentru activitãtile specifice

            În temeiul prevederilor alin. 3 din nota la anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 6 alin. 3 lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Se aprobã detinerea si utilizarea de cãtre Autoritatea Nationalã pentru Turism a unui autoturism necesar pentru desfãsurarea activitãtilor specifice determinate de functionarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, constituit prin Ordonanta Guvernului nr. 8/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            (2) Consumul mediu normat de carburanti este de 350 l/lunã.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente exploatãrii autoturismului se suportã din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 626.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea parcului normat de autovehicule si stabilirea consumului de carburanti
pentru unele activitãti specifice Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

            În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu, modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã detinerea si utilizarea de cãtre aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru desfãsurarea activitãtilor specifice legate de realizarea de studii, analize, expertize tehnice, consultantã si asistentã tehnicã în probleme de protectie a muncii, a unui numãr de douã autoturisme, suplimentar fatã de parcul normat de autovehicule aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare, finantate exclusiv din venituri extrabugetare.
            Art. 2. - Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele prevãzute la art. 1 este cel stabilit pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale potrivit pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 629.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrãrea Guvernului nr. 13/1999 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finantarea unor lucrãri de investitii în localitãtile din Valea Jiului, judetul Hunedoara

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 13/1999 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finantarea unor lucrãri de investitii în localitãtile din Valea Jiului, judeiul Hunedoara, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1999, se înlocuieste cu anexa care face parte intearantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 630.

ANEXÃ

REPARTIZAREA
sumelor alocate din rezerva bugetarã a Guvernului pentru finantarea obiectivelor de investitii de alimentãri cu apã, termoficare si gaze naturale în localitãtile din Valea Jiului

Denumirea ordonatorului principal
de credite si a localitãtii
Suma alocatã
- milioane lei -
Consiliul Judetean Hunedoara  
Alimentãri cu apã  
1. Extinderea alimentãrii cu apã a Vãii Jiului din sursa Valea de Pesti  2000
2. Alimentarea cu apã a municipiului Petrosani din sursa Polatiste 1500
TOTAL: 3500
Alimentãri cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale a localitãtilor din Valea Jiului - conductã de repartitie si statie reglare sector 1500
TOTAL: 1500
TOTAL CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA: 5000
Consiliul Local al Municipiului Petrosani
Lucrãri termice
Modernizarea si extinderea de puncte termice si retele termice exterioare în municipiul F'etrosani PT 1A, PT 10, PT 11 PT 12, PT 15A 4000
TOTAL: 4000
Consiliul Local al Orasului Petrila
Lucrãri termice
Modernizarea si reabilitarea CT si reabilitarea retelelor termice secundare în orasul Petrila 2500
TOTAL: 2500
Consiliul Local al Orasului Lupeni
Lucrãri termice
1. Îmbunãtãtirea sistemului termic PT 12 Lupeni 300
2. Imbunãtãtirea sistemului termic PT 10, 15, 16, 17, 18 669
TOTAL: 969
Consiliul Local al Orasului Uricani
Lucrãri termice
Reabilitarea retelelor termice aferente CT1 în orasul Uricani 1000
TOTAL: 1000
Consiliul Local al Orasului Aninoasa
Lucrãri termice
Reabilitarea centralelor termice si a retelelor termice în orasul Aninoasa 200
Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale Valea Jiului, orasul Aninoasa 300
TOTAL: 500
Consiliul Local al Orasului Vulcan
Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale Valea Jiului, orasul Vulcan 1000
TOTAL: 1000
TOTAL JUDET: 14969

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României si al Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publicã centralã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 7. - (1) numãrul maxim de posturi este de 378, exclusiv demnitarii."
           2. Anexa nr. 1 "organigrama ministerului justitiei" se înlocuieste cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrãre.
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotãrãre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Gheorghe Mocuta,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
seeretar de stat

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 631.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care inchiderea definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului

            În temeiul prevederilor Legii minelor nr. 61/1998 si ale Legii nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Dependintele si anexele tehnologice de la minele a cãror închidere definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului devin bunuri ce revin în proprietatea statului si se pun la dispozitie Ministerului Industriei si Comertului ca reprezentant al acestuia.
            Art. 2. - Prin ordin al ministrului industriei si comertului se dispune asupra modalitãiilor de folosire si, dupã caz, de valorificare a bunurilor, în conditiile legii.
            Art. 3. - În termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei hotãrâri Ministerul Industriei si Comertului va emite instructiuni de aplicare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 632.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru asigurarea gospodãririi nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore

            În temeiul art. 80 alin. (2) si (4) si al art. 81 alin. (1), (3) si (4) din Legea apelor, nr. 107/1996,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Toti operatorii care exploateazã nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale cursurilor de apã, malurile si cuvetele lacurilor de acumulare sunt obligati la plata unui tarif cãtre Compania Nationalã "apele române" - S.A. pentru realizarea serviciului de asigurare a gospodãririi nisipurilor si pietrisurilor din acestea, pe lângã obligatiile ce le revin conform Legii minelor nr. 61/1998.
            (2) Sumele obtinute din aplicarea tarifufui prevãzut la alin. (1) vor fi folosite de Compania Nationalã "apele române" - S.A. pentru acoperirea partialã a cheltuielilor privind întretinerea cursurilor de apã si a lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, pe care le are în concesiune.
            Art. 2. - Se excepteazã de la aplicarea prevederilor art. 1 lucrãrile de dragare pentru mentinerea adâncimii senalului navigabil si a bazinelor portuare pe apele navigabile interioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 633.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÃRE
privind majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 1999

            În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 4.600 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999, în vederea asigurãrii sumelor necesare pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale.
            Art. 2. - Ministerul Finantelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 634.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecãtoriilor si parchetelor de pe lângã judecãtorii

            În temeiul art. 19 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. I. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecãtoriilor si parchetelor de pe lângã judecãtorii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 326/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 iunie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:

"Judetul Brãila
            Comunele Bordei Verde si Ulmu din circumscriptia Judecãtoriei Însurãtei, judetul Brãila, trec în circumscriptia Judecãtoriei Fãurei, judetul Brãila.
Judetul Buzãu
            Comuna Robeasca din circumscriptia Judecãtoriei Buzãu, judetul Buzãu, trece în circumscriptia Judecãtoriei Râmnicu Sãrat, judetul Buzãu.
            Comuna Rusetu din circumscriptia Judecãtoriei Buzãu, judetul Buzãu, trece în circumscriptia Judecãtoriei Pogoanele, judetul Buzãu.
Judetul Galati
            Comuna Cudalbi din circumscriptia Judecãtoriei Liesti, judetul Galati, trece în circumscriptia Judecãtoriei Tecuci, judetul Galati.
            Comuna Independenta din circumscriptia Judecãtoriei Galati, judetul Galati, trece în circumscriptia Judecãtoriei Liesti, judetul Galati.
            Comuna Rediu din circumscriptia Judecãtoriei Târgu Bujor, judetul Galati, trece în, circumscriptia Judecãtoriei Galati, judetul Galati.
Judetul Hunedoara
            Comuna Bosorod din circumscripiia Judecãtoriei Hateg, judetul Hunedoara, trece în circumscriptia Judecãtoriei Hunedoara, judetul Hunedoara.
Judetul Prahova
            Comunele Vâlcãnesti si Podenii Noi din circumscriptia Judecãtoriei Vãlenii de Munte, judetul Prahova, trec în circumscriptia Judecãtoriei Ploiesti, judetul Prahova.
            Comuna Talea din circumscriptia Judecãtoriei Câmpina, judetul Prahova, trece în circumscriptia Judecãtoriei Sinaia, judetul Prahova.
Judetul Sãlaj
            Comuna Samsud din circumscriptia Judecãtoriei Simleu Silvaniei, judetul Sãlaj, trece în circumscriptia Judecãtoriei Zalãu, judetul Sãlaj.
Judetul Teleorman
            Comuna Bãbita din circumscriptia Judecãtoriei Videle, judetul Teleorman, trece în circumscriptia Judecãtoriei Alexandria, judetul Teleorman."
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 337/1993, cu modificãrile si completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. 326/1998, precum si cu modificãrile cuprinse în prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Gheorghe Mocuta,
secretar de stat

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 635.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrãrii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activitãtii
persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din strãinãtate
care desfãsoarã în România activitãti cu caracter umanitar, medical si social

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activitãtii persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din strãinãtate, care desfãsoarã în România activitãti cu caracter umanitar, medical si social, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 februarie 1991, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Prima liniutã de la articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            " - stabileste si prezintã Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sãnãtãtii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului si Sportului, Secretariatului de Stat pentru Culte nevoile de ajutor umanitar, medical si social, pentru ca, în contactele acestora cu persoane fizice, persoane juridice si organizatii neguvernamentale de peste hotare, sã le comunice în strãinãtate;"
           2. Anexa - Componenta Comisiei - se completeazã cu pct. 13 cu urmãtorul cuprins:
            "13. reprezentantul secretariatului de stat pentru culte."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat  Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 5 august 1999.
Nr. 637.