MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 383   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 12 august 1999

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           183. - Ordin al ministrului industriei si comertului pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice privind proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor mici de abur, C 30-99

           195. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a îmbinãrilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, CR 6-99

           196. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru examinarea cu particule magnetice a îmbinãrilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, CR 8-99

           283. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrãri de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice

           319. - Ordin al ministrului transporturilor privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurãrii echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian

           527. - Ordin al ministrului sãnãtãtii pentru stabilirea activitãtilor conexe serviciilor medicale

           318/519. - Ordin al ministrului sãnãtãtii si al ministrului finantelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãtii produselor din tutun în sãlile de spectacol si interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor

           356/510/389/64. - Ordin al ministrului sãnãtãtii, ministrului educatiei nationale, ministrului muncii si protectiei sociale si al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap privind aprobarea Programului de pregãtire pentru practicarea ocupatiei de îngrijitor la domiciliu

           7.570/NN/190/7.505/977. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, al secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã, si al ministrului de interne pentru aprobarea efectuãrii în comun a controlului corespunzãtor prevederilor Ordinului ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului nr. 63/N/1998

           123. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiatã cu Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice privind proiectarea, executia, instalarea, exploatarea,
repararea si verificarea cazanelor mici de abur, C 30-99            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice privind proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor mici de abur, C 30-99, prevãzute în anexa*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii.

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 12 iulie 1999.
Nr. 183. 

*) Anexa se va publica de Editura Tehnicã.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru examinarea
cu lichide penetrante a îmbinãrilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, CR 6-99

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a îmbinãrilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, CR 6-99, prevãzute în anexa*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 195. 

*) Anexa se va publica de Editura Tehnicã.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru examinarea
cu particule magnetice a îmbinãrilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, CR 8-99

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru examinarea cu particule magnetice a îmbinãrilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, CR 8-99, prevãzute în anexa*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 196. 

*) Anexa se va publica de Editura Tehnicã.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specificie de protectie a muncii pentru lucrãri de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice

            Ministrul muncii si protectiei sociale, având în vedere:
            - prevederile art. 5 alin. (5) si ale pct. 7 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - prevederile art. 3 pct. V si ale art. 7 alin. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
            - avizul Consiliului tehnico-economic nr. 85 din 29 octombrie 1997 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Protectia Muncii,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrãri de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile din normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la lucrãri de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrãri de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti economici autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru AthanasiuBucuresti, 14 mai 1999.
Nr. 283.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurãrii echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în scopul armonizãrii reglementãrilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,
            în temeiul Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si având în vedere Directiva Consiliului Uniunii Europene 93/65/EEC din 1993 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurãrii echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian si Directiva Comisiei Uniunii Europene 97/15/EC din 1997 pentru adoptarea standardelor EUROCONTROL si pentru amendarea Directivei Consiliului 93/65/EEC privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurãrii echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian,
            având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Conventia internationalã privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, dupã efectuarea unor modificãri, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, si a Protocolului aditional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rutã din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV ("Dispozitii privind sistemul comun de tarife de rutã") la Conventia internationalã privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL, armonizatã prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, aprobatã prin Legea nr. 97/1999;
            în temeiul art. 11 lit. b), c) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. t) si art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al Legii nr. 44/1996 pentru aderarea României la Conventia internationalã EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene, încheiatã la 13 decembrie 1960, si la Acordul multilateral privind tarifele de rutã aerianã, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Specificatiile tehnice compatibile în vederea procurãrii echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian se aprobã si se aplicã în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
            Art. 2. - Specificatiile tehnice compatibile în vederea procurãrii echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian se definesc dupã cum urmeazã:
            a) Specificatia tehnicã reprezintã cerinta tehnicã inclusã, în special, în documentatia pentru licitatii, care defineste caracteristicile unei lucrãri, ale unui material, ale unui produs sau ale unei furnizãri si care face, pe cât posibil, o descriere obiectivã a lucrãrii, materialului, produsului sau a furnizãrii, astfel încât aceasta sã satisfacã scopul pentru care este interesatã entitatea contractoare. O astfel de descriere tehnicã poate include calitatea, performanta, siguranta si dimensiunile, precum si cerinte aplicabile materialului, produsului sau furnizãrii în ceea ce priveste asigurarea calitãtii, terminologiei, simbolisticii, testãrii si metodelor de testare, ambâlarii, marcãrii si etichetãrii.
            b) Standardul reprezintã o specificatie tehnicã aprobatã de un organism de standardizare recunoscut, în vederea unei aplicãri repetate sau continue, a cãrei respectare nu este, în principiu, obligatorie.
            c) Standardul EUROCONTROL reprezintã elementele obligatorii ale specificatiilor EUROCONTROL peritru caracteristici fizice, configuratie, materiale, performantã, personal sau procedurã, a cãror aplicare uniformã este recunoscutã ca eseniialã pentru implementarea unui sistem de servicii integrate de trafic aerian (ATS) (elementele obligatorii trebuie sã fie parte a unui document de standardizare EUROCONTROL).
            Art. 3. - Domeniile la care se referã standardele EUROCONTROL sunt:
            - comunicatii;
            - nagivatie;
            - supraveghere;
            - sisteme de procesare a datelor;
            - managementul spatiului aerian si proceduri de management al traficului aerian;
            - reguli de lucru pentru managementul traficului aerian si cerinte operationale;
            - resurse umane.
            Art. 4. - Ministerul Transporturilor identificã si aprobã aplicarea standardelor EUROCONTROL si a amendamentelor ulterioare EUROCONTROL la acele standarde, în special în domeniile prevãzute la art. 3, în conformitate cu reglementãrile si procedurile în vigoare.
            Art. 5. - Elementele obligatorii ale specificatiilor EUROCONTROL privind standardele vor fi aprobate pe mãsurã ce vor fi necesare pentru implementarea unui sistem de management al traficului aerian european integrat, fiind incluse în urmãtoarele documente EUROCONTROL:
            - Standardul EUROCONTROL pentru schimbul de date on-line (OLDI), prima editie (referinta documentului EUROCONTROL 001-92);
            - Standardul EUROCONTROL pentru prezentarea schimbului de informatii pentru serviciile de trafic aerian (ADEXP) (referinta documentului EUROCONTROL 002-93).
            Art. 6. - În documentele cu caracter general sau în specificatiile referitoare la fiecare contract unitãtile de aviatie civilã emitente vor face referire la specificatiile adoptate în conformitate cu prevederile acestui ordin, pentru achizitionarea de echipamente si instalatii necesare desfãsurãrii activitãtii în domeniile mentionate la art. 3.
            Art. 7. - Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã si Regia Autonomã "Administratia Românã a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în vederea pregãtirii intrãrii în vigoare a Conventiei EUROCONTROL, revizuite, si vor asigura traducerea standardelor în vederea aprobãrii aplicãrii lor.
            Art. 8. - Directia generalã a aviatiei civile va controla respectarea prezentului ordin.
            Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Rornâniei, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 21 iunie 1999.
Nr. 319.

MINISTERUL SÃNÃTÃTII

ORDIN
pentru stabilirea activitãtilor conexe serviciilor medicale

            Ministrul sãnãtãtii,
            în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 116/1999,
            având în vedere prevederile art. 2 pct. 20 din Hotãrârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se stabilesc ca activitãti conexe serviciilor medicale furnizate, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 116/1999, de unitãtile medico-sanitare cu personalitate juridicã care se înfiinteazã conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, activitãtile care au legãturã cu serviciile medicale furnizate si servesc realizãrii acestora.
            Art. 2. - Activitãtile conexe serviciilor medicale furnizate potrivit art. 1 sunt urmãtoarele:
            a) activitãti de tehnicã dentarã;
            b) activitãti de laborator de analize medicale:
            1. biologie medicalã;
            2. biochimie medicalã;
            3. chimie medicalã;
            c) activitãti de fizicã medicalã;
            d) activitãti de fiziokinetoterapie;
            e) activitãti de psihologie medicalã;
            f) activitãti de logopedie;
            g) activitãti de sociologie medicalã;
            h) activitãti de culturã fizicã medicalã;
            i) activitãti de optometrie medicalã, opticã medicalã;
            j) activitãti de protezare ortopedicã;
            k) activitãti de protezare auditivã;
            l) activitãti de toxicologie;
            m) activitãti de informaticã medicalã;
            n) activitãti de bioinginerie;
            o) activitãti de consulting medical.
            Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sãnãtãtii si directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 4. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 29 iulie 1999.
Nr. 527.

MINISTERUL SÃNÃTÃTII Nr. 318/13 mai 1999
MINISTERUL FINANTELOR Nr. 519/18 mai 1999

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãtii produselor din tutun în sãlile de spectacol si interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor

            Ministrul sãnãtãtii si ministrul finantelor,
            având în vedere prevederile:
            - cap. I pct. 1 si cap. II pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publicã;
            - art. 8 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãtii produselor din tutun în sãlile de spectacol si interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor;
            - art. 2 pct. 21 din Hotãrârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
            - art. 3 pct. 24 si 44 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            vãzând Referatul Directiei generale de sãnãtate publicã si al Inspectiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sãnãtãtii nr. GH 3.077/1999,
            emit urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãtii produselor din tutun în sãlile de spectacol si interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia genetalã de sãnãtate publicã, Inspectia sanitarã de stat, celelalte directii din cadrul Ministerului Sãnãtãtii, directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti si ministerele cu retea sanitarã proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãtii produselor din tutun în sãlile de spectacol si interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor

            Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplicã pentru toate sãlile de spectacol, asa cum sunt acestea enumerate la art. 3 lit. a)-j) din Hotãrârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzãtoare, precum si a Normelor privind tipãrirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole.
            Art. 2. - Prin orice fel de reclamã a produselor din tutun, în sensul prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 55/1999, se întelege:
            - rularea de spoturi publicitare;
            - utilizarea sau expunerea de materiale promotionale de orice gen.
            Art. 3. - Interdictia-prevãzutã la art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 55/1999 se va aplica unitãtilor care comercializeazã produse din tutun.
            Art. 4. - Autorizatia sanitarã de functionare a unitãtilor care comercializeazã produse din tutun va cuprinde drept clauzã interzicerea vânzãrii acestor produse tinerilor sub 18 ani.
            Art. 5. - (1) Unitãtile care comercializeazã produse din tutun sunt obligate sã afiseze la loc vizibil interzicerea vânzãrii acestor produse tinerilor sub 18 ani.
            (2) În unitãtile care detin automate pentru vânzarea tigãrilor va fi prevãzutã, prin afisare la loc vizibil, interzicerea vânzãrii acestora tinerilor sub 18 ani.
            Art. 6. - Concomitent cu obligatiile prevãzute la art. 5 va fi afisat si cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor art. 2 din Ordonania de urgentã a Guvernului nr. 55/1999.
            Art. 7. - Actiunile de inspectie sanitarã de stat vor cuprinde în mod obligatoriu si controlul respectãrii prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1999.
            Art. 8. - În cadrul actiunilor prevãzute la art. 7, în conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare, va fi solicitat, dupã caz, sprijinul ofiterilor si subofiterilor de politie.
            Art. 9. - Orice actiune sau manifestare cu profil de promovare a sãnãtãtii va cuprinde referiri la prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1999.
 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII
Nr. 356/31 mai 1999
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Nr. 510/5 iulie 1999
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
Nr. 389/23 iunie 1999
SECRETARIATUL  DE STAT PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP
Nr. 64/5 iulie 1999
ORDIN
privind aprobarea Programului de pregãtire pentru practicarea ocupatiei de îngrijitor la domiciliu

            Ministrul sãnãtãtii, ministrul educatiei nationale, ministrul muncii si protectiei sociale, secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap,
            având în vedere necesitatea intiierii unui program national de pregãtire pentru ocupatia de îngrijitor la domiciliu, calificare care se regãseste în Clasificarea ocupatiilor din România (COR) a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cuprinsã în codurile 513301, 513302 si 523303,
        în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, cu modificãrile ulterioare, al Hotãrârii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificãrile ulterioare, al Hotãrârii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificãrile ulterioare, si al Hotãrârii Guvernului nr. 939/1997 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap,
            emit urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Programul de pregãtire pentru practicarea ocupatiei de îngrijitor la domiciliu, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãtii, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã si al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

Ministrul
sãnãtãtii,
Hadjú Gábor
Ministrul
educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul
muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Secretariatul
de Stat pentru Persoane
cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat
ANEXÃ

PROGRAMUL DE PREGÃTIRE
pentru practicarea ocupatiei de îngrijitor la domiciliu

            1. Îngrijitorii la domiciliu asigurã îngrijiri, altele decât cele acordate de personalul medico-sanitar, pentru: copii, vârstnici, persoane cu nevoi speciale etc.
            2. Atributiile îngrijitorului la domiciliu sunt cele prevãzute în fisa de atributii.
            3. Calificarea de îngrijitor la domiciliu se obtine dupã absolvirea cursurilor de pregãtire teoreticã -si practicã.
            4. La cursuri se pot înscrie persoane adulte, someri si persoane provenite din alte categorii de personal disponibilizat, precum si alte categorii de persoane care doresc sã practice aceastã ocupatie.
            5. Cursurile se organizeazã de cãtre ministerele implicate, prin organismele teritoriale abilitate prin lege.
            6. Cheltuielile ocazionate de desfãsurarea procesului de pregãtire (plata lectorilor, utilizarea spatiilor etc.) vor fi asigurate din taxele plãtite de cursanti, iar pentru someri si persoanele provenite din alte categorii de personal disponibilizat contravaloarea cursului va fi asiguratã de cãtre Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã, în conditiile legii.
            7. Cursurile se desfãsoarã în sistem modular, astfel încât accesul la curs sã fie permis tot timpul anului.
            8. Durata cursurilor este de 6 luni.
            9. Programa de pregãtire va fi elaboratã de Ministerul Sãnãtãtii.
            10. Metodologia de organizare, desfãsurare si absolvire a cursului, precum si eliberarea certificatului de calificare se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
            11. Atributiile ministerelor implicate sunt urmãtoarele:
          a) Ministerul Sãnãtãtii:
            - organizeazã derularea programului prin intermediul directiilor de sãnãtate publicã - compartimentul managementul îngrijirilor de sãnãtate si centrul de îngrijiri la domiciliu;
            - coordoneazã din punct de vedere metodologic desfãsurarea programelor de pregãtire, prin intermediul directiilor de sãnãtate publicã - compartimentul managementul îngrijirilor de sãnãtate;
            - elaboreazã atributiile îngrijitorului la domiciliu;
            - avizeazã structura programelor de pregãtire (utilizarea programei, lectorii, locul de desfãsurare etc.);
            - elaboreazã criteriile de selectie a cursantilor;
            - colaboreazã cu Casa Nationalã de Asigurãri Sociale de Sãnãtate în vederea contractãrii pachetului de servicii pentru îngrijiri la domiciliu;
          b) Ministerul Educatiei Nationale:
            - asigurã, în conditiile legii, spatiile necesare pregãtirii teoretice în cadrul unor institutii de învãtãmânt;
            - asigurã, în conditiile legii, lectori - medici, asistenti medicali, psihologi etc. - în special din rândul corpului didactic din scolile postliceale sanitare;
            - participã la elaborarea criteriilor de selectie a cursantilor;
          c) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã:
            - participã la organizarea cursului, prin agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti, si contribuie la buna desfãsurare a pregãtirii, împreunã cu directiile de sãnãtate publicã, respectiv compartimentul managementul îngrijirilor de sãnãtate si centrul de îngrijiri la domiciliu;
            - participã la elaborarea criteriilor de selectie si la recrutarea cursantilor;
            - colaboreazã la plasarea îngrijitorilor la domiciliu pentru cazurile sociale înregistrate;
            - participã la elaborarea atributiilor îngrijitorilor la domiciliu;
          d) Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap:
            - participã la elaborarea atributiilor îngrijitorilor la domiciliu;
            - elaboreazã continutul modulului de pregãtire privind îngrijirea persoanelor cu handicap (copii si adulti);
            - asigurã desfãsurarea unor module de pregãtire practicã în institutiile din reteaua proprie, precum si la domiciliul pacientilor pe care îi deserveste;
            - participã cu lectori - medici si asistenti medicali îndeosebi pentru asigurarea pregãtirii practice;
            - asimileazã îngrijitori la domiciliu pentru persoanele cu handicap aflate în îngrijire în reteaua proprie;
            - participã la elaborarea criteriilor de selectie a cursantilor.
 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE SI AMENAJÃRII TERITORIULUI
Nr. 7.570/NN/4 august 1999
DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICÃ LOCALÃ
Nr. 190/7.505/5 august 1999
MINISTERUL
DE INTERNE
Nr. 977/6 august 1999
ORDIN
pentru aprobarea efectuãrii în comun a controlului corespunzãtor prevederilor Ordinului ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului nr. 63/N/1998

            În temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor, republicatã,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, republicatã,
            în temeiul Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
            ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, ministrul de interne si secretarul de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã
            emit prezentul ordin:

            Art. 1. - În vederea efectuãrii în comun a controlului corespunzãtor prevederilor Ordinului ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998, ce constituie, la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, echipe de control formate din delegati ai prefecturilor, ai consiliilor judetene, respectiv ai Primãriei Municipiului Bucuresti si ai politiei, sub coordonarea inspectiilor în constructii, lucrãri publice, urbanism si amenajarea teritoriului din unitãtile administrativ-teritoriale mentionate.
            Art. 2. - Controalele se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul calitãtii constrcutiilor si al disciplinei în urbanism, în perioada 23 august - 24 septembrie 1999, în conformitate cu metodologiile specifice de control ale Inspectiei de stat în constructii, lucrãri publice, urbanism si amenajarea teritoriului.
            Art. 3. - Prefectii judetelor si al municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 

Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
p. Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministru de Interne,
Constantin Dudu-Ionescu
AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiatã cu Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · cererea de transfer al licentei de coricesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiatã cu Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.;
            · Avizul Ministerului Industriei si Comertului nr. 176.974 din 28 iulie 1999, în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã transferul licentei de concesiune pentru exploararea perimetrului Bucium, încheiatã cu Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A., aprobatã prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 60/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, cãtre Societatea Comercialã "euro gold resources" - S.A., cu sediul în Deva, înregistratã la oficiul registrului comertului sub nr. J/20/768/1997, cod fiscal R9762620, cod Sirues 209877119.
            Art. 2. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 28 iulie 1999.
Nr. 123.