MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 385 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 13 august 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           638. - Hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           340. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale feratã aflate în exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizãrii acestora

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare
cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilorr si gheturilor

            În temeiul prevederilor art. 74 din Legea apelor nr. 107/1996,

         Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si aecidentelor la constructiile hidrotehnice, prezentat în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se aprobã Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor, prezentat în anexa nr. 2.
            Art. 3. -  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 4. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 615/1992 privind aprobarea Regulamentului de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 3 noiembrie 1992.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu

Anexa Nr. 1

REGULAMENTUL
de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

            Art. 1. - Apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice reprezintã o activitate de interes national prin dimensiunea efectelor negative ce se pot produce.
            Art. 2. - Face obiectul prezentului regulament apãrarea împotriva dezastrelor produse de:
            a) inundatii, prin revãrsãrile naturale ale cursurilor, de apã, datorate cresterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni si avalanse de zãpadã;
            b) inundatii provocate de accidente sau avarii la constructiile hidrotehnice;
            c) dezastre produse de fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni si viscole, depuneri de gheatã, chiciurã, polei, îngheturi timpurii sau târzii, grindinã si secetã.
            Art. 3. - Sunt expuse direct sau indirect dezastrelor prevãzute la art. 2:
            a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;
            b) obiectivele sociale;
            c) capacitãtile productive (fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajãri piscicole, porturi si altele);
            d) barajele si alte lucrãri hidrotehnice care reprezintã surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;
            e) cãile de comunicatii rutiere, feroviare si navale, retelele de alimentare cu energie electricã, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apã si canalizare, statiile de tratare si de epurare, retelele de telecomunicatii si altele asemenea;
            f) mediul natural (ecosisteme acvatice, pãduri, terenuri agricole, intravilanul localitãtilor si altele).
            Art. 4. - În sensul prezentului regulament, prin apãrarea împotriva dezastrelor produse de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice se întelege:
            a) mãsuri de prevenire si pregãtire pentru interventie, luate înainte de declansarea dezastrelor
            b) mãsuri operative urgente de interventie, luate dupã declansarea fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase sau a accidentelor la constructiile hidrotehnice pentru limitarea dezastrelor, evacuarea, cazarea, salvarea si ajutorarea populatiei sinistrate;
            c) mãsuri de interventie ulterioarã, pentru recuperare, inventariere si reabilitare.
            Art. 5. - Activitãtile prevãzute la art. 4 constituie o obligatie pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a bãtrânilor, copiilor si a altor categorii defavorizate.
            Art. 6. - Detinãtorii, cu orice titlu, de baraje si de alte constructii hidrotehnice a cãror avariere sau distrugere poate pune în pericol populatia si bunurile sale materiale, obiectivele sociale si capacitãtile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant sunt obligati sã le întretinã, sã le repare si sã le exploateze corespunzãtor, sã doteze aceste lucrãri cu aparatura de mãsurã si control necesarã pentru urmãrirea comportãrii în timp a acestora,  sã instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei în caz de pericol si sã organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizatiile de gospodãrire a apelor, planurilor de apãrare împotriva inundatilor si fenomenelor meteorologice periculoase si planurilor de avertizare-alarmare a localitãtilor si a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea.
                Art. 7. - Elaborarea strategiei si conceptiei de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice revine Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.

CAPITOLUL II
Organizarea apãrãrii împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice

            Art. 8. - (1) Organizarea si conducerea la nivel national a activitãtilor de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice se realizeazã de cãtre Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, denumitã în continuare Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, organizatã pe lângã Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.
            (2) Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor conlucreazã  permanent si se subordoneazã în caz de dezastre Comisiei guvernamentale de apãrare împotriva dezastrelor.
            Art. 9. - În teritoriu se organizeazã comisii judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor, conduse de prefecti. Pe linia apãrãrii împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentetor la constructiile hidrotehnice, aceste comisii sunt subordonate tehnic Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor. Comisiile judetene organizeazã, împreunã cu unitãtile de gospodãrire a apelor, actiunile de prevenire si operative de apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase. Actiunile de refacere si reabilitare se realizeazã de cãtre detinãtorii de lucrãri.
            Art. 10. - Modul de organizare si functionare, componenta, atributiile specifice si dotarea comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor se stabilesc prin regulamente întocmite de acestea si avizate de câtre Comisia centrala de apãrare împotriva inundatiilor, pentru aspecte ce privesc activitatea de aparare împotriva inundatiilor, fenomenetor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, denumitã în continuare activitatea de apãrare.
            Art. 11. - (1) Pentru asigurarea continuitãtii desfãsurãrii activitãtii de apãrare, comisiile judetene îsi organizeazã, în cadrul Seeretariatului tehnic permanent, o sectiune pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice.
            (2) Sectiunea prevãzutã la alin. (1) se aflã în subordinea prefectului, este condusã de cãtre directorul unitãtii de gospodãrire a apelor din judet (sistem de gospodãrire a apelor sau directia apelor din cadrul Companiei Nationale Apele Române - S.A.) si îsi desfãsoarã activitatea în urmãtoarele domenii specifice, cu personalul aferent, dupã cum urmeazã:
            a) inundatii, gheturi si accidente la constructii hidrotehnice, cu personal de la Sistemul se gospodãrire a apelor judetean, sucursala Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare, autoritatea localã de navigatie, completat cu personal de la alti detinãtori de constructii hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatiilor;
            b) furtuni, depuneri de gheatã si chiciurã, cu personal de la unitãtile de navigatie, de exploatare a retelelor electrice si de telecomunicatii si de la agentii economici din agriculturã;
            c) înzãpeziri, viscol si polei, cu personal al agentilor economici din domeniul drumurilor, cãilor ferate, navigatiei si de gospodãrire comunalã;
            d) îngheturi timpurii sau târzii, grindinã, secetã, cu personal al agentilor economici din agriculturã, silviculturã si personal din cadrul primãriilor.
            (3) Sectiunea pentru apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice a Secretariatului tehnic permanent al comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor are urmãtoarele atributii specifice:
            a) elaboreazã planul judetean de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, prin corelarea planurilor de apãrare întocmite de comisiile municipale, orãsenesti si comunale de apãrare, precum si de cãtre comandamentele locale de la obiectivele social-economice;
            b) acordã asistenta tehnicã pentru întocmirea planurilor de apãrare municipale, orãsenesti si comunale, pe care le avizeazã în vederea aprobãrii de cãtre presedintele comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor;
            c) urmãreste evolutia fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase din bazinele cursurilor de apã din judet si, pe baza prognozelor si avertizãrilor transmise de Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. si de unitãtile de gospodãrire a apelor, participã la avertizarea comisiilor locale de apãrare împotriva dezastrelor si propun presedintelui comisiei declansarea stãrii de apãrare;
            d) stabileste mãrimile caracteristice locale de apãrare împreunã cu comisiile si comandamentele locale, pe care le transmite directiilor apelor ale Companiei Nationale Apele Române" - S.A., pentru stabilirea de cãtre acestea a mãrimilor de avertizare zonalã;
            e) urmãreste si coordoneazã tehnic, sub conducerea prefectului, desfãsurarea actiunilor de apãrare în teritoriu si aplicã prevederile din planul de apãrare, asigurã legãturile cu comisiile judetene situate în amonte si în aval, conform sistemului informational operativ;
            f) face propuneri de cuprindere în bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiate si mijloace de apãrãre pentru actiuni operative de apãrare, pentru întretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice cu rol de apãrare proprii, precum si pentru întretinerea albiilor cursurilor de apã pe raza localitãtilor;
            g) întocmeste rapoarte informative zilnice, în timpul actiunilor de apãrare, si rapoarte de sintezã, dupã încetarea fenomenelor, pe baza rapoartelor primite de la comisiile si comandamentele locale de apãrare, pe care le transmite Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor.
            Art. 12. - (1) La nivelul tuturor municipiilor, oraselor si comunelor se organizeazã comisii de apãrare îrnpotrivâ dezastrelor, pentru apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor, conduse de primari.
            (2) Comisiile municipale, orãsenesti si comunale de apãrare împotriva dezastrelor sunt subordonate comisiilor judetene.
            Art. 13. - La obiectivele care pot fi afectate de inundatii, fenpmene meteorologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice, indiferent de forma de proprietate se organizeazã comandamente de apãrare conduse de conducãtoirul acestora, cãruia îi revine responsabilitatea mãsurilor si actiunilor întreprinse. Aceste comandamente sunt subordonate direct comisiilor comunale, orãsenesti si municipale de apãrare împotriva dezastrelor, dupã caz, pe teritoriul cãrora se aflã.
            Art. 14. - (1) Persoaneie fizice si juridice care au în proprietate sau în folosintã terenuri sau obiective în zone ce pot fi afectate de actiuni distructive ale apelor sau de accidente la constructii hidrotehnice au obligatia sã participe la actiunile de apãrare si sã asigure întretinerea si exloatarea corespunzãtoare a lucrãrilor de apãrare existente:
            (2) În cazul distrugerii sau deteriorãrii lucrãrilor de apãrare împotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice datoritã viiturilor, detinãtorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrãri au obligatia sã refacã sau sã repare aceste lucrãri în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare executiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetele locale, bugetul de stat sau din alte surse.
            (3) În cazul distrugerii sau deteriorãrii lucrãrilor de apãrare împotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice ca urmare a actiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligatia sã le refacã în cel mai scurt timp din surse proprii.
            Art. 15. - Aplicarea mãsurilor operative de apãrare si interventie sunt obligatorii pentru toti agentii economici si pentru toate persoanele fizice si persoanele juridice, cu exeeptiile prevãzute la art. 5. Aceste mãsuri se realizeazã în mod unitar, pe baza planurilor de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, denumite în continuare planuri de apãrare, ce se elaboreazã pe judete si localitãti, precum si la obiectivele care pot fi afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase sau de accidente la constructiiie hidrotehnice.
            Art. 16. - Elaborarea planurilor de apãrare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionãrii regimului de constructii în zonele inundabile.

Mãsuri de prevenire si pregãtire pentru interventie

Sectiunea A
Organizarea sistemului informational

            Art. 17. - Sistemul informational meteorologic si hidrologic constã în observarea, mãsurarea, înregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizãrilor si alarmãrilor, precum si în transmiterea acestora factorilor implicati în actiunile de apãrare, conform schemei fluxului informational definit în planurile de apãrare, în vederea luãrii deciziilor si mãsurilor necesare. Pentru acestea se folosesc mãsurãtorile punctuale din reteaua meteorologicã si hidrologicã, sistemele globale de teledetectie, precum si procedeele de prognozã, astfel încât sã se asigure anticiparea fenomenelor periculoase care se pot produce.
            Art. 18. - (1) În zonele amenajate cu lucrãri hidrotehnice, sistemul informational cuprinde, de asemenea, date si mãsurãtori privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.
            (2) Transmiterea aeestor informatii constituie o obligatie a organelor de exploatare a lucrãrilor hidrotehnice, indiferent de detinãtor, si se realizeazã în conformitate cu schema fluxului informational, aprobatã prin planurile de apãrare respective.
            Art. 19. - Continutul de detaliu al informatiilor, prognozelor si avertizãrilor, pragurile critice, frecventa transmiterii, unitãtile la care se transmit, precum si deciziile operative de la si la Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiile locale de apãrare se stabilesc prin instructiuni elaborate de cãtre Compania Nationatã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. împreunã cu Compania Nationalã "apele rornâne" - S.A. si sunt aprobate de Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor.
            Art. 20. - (1) Primarii, conducerile comandamentelor locale de apãrare, precum si cele ale unitãtilor care detin constructii hidrotehnice au obligatia sã asigure instalarea si exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice si hidrometrice necesare cunoasterii si urmãririi, mãrimilor caracteristice locale de apãrare si asigurare a corelãrii acestora cu cele zonale.
            (2) Întretinerea si exploatarea dispozitivelor prevãzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instructiunite aprobate de Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, iar transmiterea datelor si mãsurãtorilor se asigurã de cãtre detinãtori.
            Art. 21. - (1) Pentru asigurarea transmiterii informatiilor, prognozelor si avertizãrilor de la unitãtile meteorologice si hidrologice la comisiile judetene si locale de apãrare împotriva dezastrelor si la Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, prin planurile operative de apãrare se stabilesc mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.
            (2) La judete permanenta va fi asiguratã de cãtre secretariatele tehnice permanente ale comisiilor de apãrare împotriva dezastrelor, prin grija prefectilor; la municipii, orase si comune permanenta va fi asiguratã prin grija primarilor, iar la obiectivele sociale si economice periclitate, prin grija eonducãtorilor acestora.
            (3) Pentru asigurarea fluxului informational decizional operativ între comisiile judetene, municipale, orãsenesti si comunale de apãrare impotriva dezastrelor, presedintii acestora pot dispune si folosirea mijloacelor de telecomunicatii ale unitãtilor de protectie civilã, de politie, militare si a altor mijloace de teleeomunicatii disponibile.
            (4) Pentru avertizarea obiectivelor situate în aval de baraje, se elaboreazã de cãtre unitãtile cãrora li se concesioneazã aceste baraje planuri de avertizare-alarmare a populatiei si obiectivelar economice si sociale situate în aval de lacurile de acumulare, în caz de accidente la constructiile hidrotehnice, conform anexei nr. 1g) la prezentul regulament.

Sectiunea B
Stabilirea pragurilor de apãrare

            Art. 22. - (1) Actiunea de apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice se declanseazã în momentul în care se constatã aparitia fenomenului periculos sau când probabilitatea de aparitie este stabilitã prin prognozã, în situatiile de la alin. (3) lit. a), b) si c).
            (2) Pe parcursul acestei activitãti se pot deosebi trei situatii care diferã între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice si hidrologice periculoase, comportarea în timp a constructiilor hidrotehnice) si care sunt precizate în instructiuni speciale.
            (3) Activitãtite de apãrare se adapteazã pe mãsura trecerii de la o situatie la alta, corespunzãtor gradului de pericol, astfel:
            a) Situatia de atentie are semnificatia unei situatii deosebite si nu reprezintã neapãrat un pericol.
            Consecinele intrãrii în situatia de atentie sunt:
            · îndesirea observatiilor si mãsurãtorilor care se fac pentru urmãrirea fenomenului si pentru prognoza evolutiei sale;
            · verificarea constructiilor de apãrare si urmãrirea asigurãrii conditiilor de scurgere a apelor mari.
            b) Situatia de alertã este caracterizatã printr-o evolutie a fenomenelor în directia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: cresterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apã, cresterea debitelor infiltrate prin constructiile hidrotehnice de retentie si a antrenãrii de materiale din corpul acestora, cresterea intensitãtii precipitatiilor sau a vitezei vântului si altele).
            Declansarea stãrii de alertã conduce la intrarea în situatia operativã a comisiilor de apãrare. Activitãtile de apãrare desfãsurate sunt atât activitãti menite sã stãpâneascã fenomenul, cât si activitãti pregãtitoare pentru eventualitatea declansãrii situatiei de alarmã.
            c) Situatia de pericol (urgentã) este declansatã în momentul în care pericolul devine iminent si este necesarã luarea unor mãsuri exceptionale: evacuarea populatiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, mãsuri deosebite în exploatarea constructiilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, restrictii de circulatie pe unele drumuri si poduri, precum si pe cãile navigabile si altele din zonele posibil a fi afectate.
            (4) Trecerea si revenirea de la o stare la alta se pot face în functie de evolutia fenomenelor.
            Art. 23. - (1) Mãrimile caracteristice de apãrare împotriva inundatiilor sunt:
            a) mãrimi zonale de avertizare, stabilite la statiile hidrometrice si la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, dupã caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite;
            b) mãrimi locale de apãrare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formã de niveluri sau debite.
            Posturile avertizoare fac parte din reteaua nationalã de hidrologie si meteorologie si trebuie sã fie amplasate la o distantã suficientã de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate mãsurile necesare prestabilite prin planurile de apãrare.
            (2) Mãrimile caracteristice de apãrare definite la alin. (1), în caz de inundatii, sunt:
            A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apã:
            a) cota fazei I de apãrare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
            b) cota fazei a II-a de apãrare - atunci când nivelul apei ajunge la jumãtatea înãltimii dintre cota fazei I si cea a fazei a III-a de apãrare;
            c) cota fazei a III-a de apãrare - atunci eând nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv.
            B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apã;
            a) cota de atentie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dupã un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza actiunile de apãrare sau ds evacuare;
            b) cota de inundatie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;
            c) cota de pericol - nivelul la care sunt necesare mãsuri deosebite de evacuare a oamenilor si bunurilor, restrictii la folosirea podurilor si cãilor rutiere, precum si luarea unor mãsuri deosebite în exploatarea constructiilor hidrotehnice.
            Art. 24. - În cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor si revãrsarea apelor, se stabilesc urmãtoarele mãrimi caracteristice:
            · faza I - atunci când gheata se desprinde si sloiurile se scurg pe cursul de apã;
            · faza a II-a - atunci când sloiurile de gheatã formeazã îngrãmãdiri;
            · faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zãpoare.
            Art. 25. - Mãrimile caracteristice zonale si locale de apãrare se stabilesc o datã cu întocmirea planurilor de apãrare pentru fiecare obiectiv în parte si orice modificare survenitã în intervalul de valabilitate a planurilor de apãrare se pune de acord cu directiile apelor din cadrul Companiei Nationale "apele române" - S.A. si se reactulizeazã în planurile de apãrare, la toate nivelurile.
            Art. 26. - (1) Pragurile critice de apãrare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instructiuni elaborate de cãtre Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si  Gospodãrire a Apelor" - S.A. si se aprobã de cãtre Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor.
            (2) Pragurile critice de apãrare pentru baraje se stabilesc de proiectant pentru fiecare obiectiv, la stabilirea ipotezelor de dimensionare si verificare sau pe perioada urmãririi în exploatare, pe baza regulamentelor de exploatare.

Sectiunea C
Întocmirea planurilor operative de apãrare

            Art. 27. - (1) Planurile de apãrare constituie documentaiii tehnice, care se întocmesc de cãtre unitãtile care detin obiective peciclitate, de cãtre primãrii si prefecturi, cu consultarea tehnicã si coordonarea sistemelor de gospodãrire a apelor, si de cãtre directiile apelor din cadrul Companiei Nationale "Apele Române" - S.A., pentru bazinele hidrografice aferente. Aceste planuri se reactualizeazã o datã la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice si atunci când este necesar, datoritã modificãrilor organizatorice.
            (2) Continutul planurilor de aparare si modul de aprobare a acestora, la toate nivelurile sunt prezentate în anexele nr. 1a)-1d) la prezentul regulament.
            (3) Modificãrile operate în planurile judetene de apãrare si în planurile pe bazine hidrografice se vor transmite Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor.
            Art. 28. - Planurile de avertizare-alarmare, prevãzute la art. 21 alin. (4), se întocmesc de cãtre detinãtori împreunã cu inspectoratele judetene de protectie civilã si se aprobã de Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor. Aceste planuri se reactualizeazã o datã la 10 ani sau în functie de modificãrile survenite la obiective si la dotãrile cu mijloace de alarrnare si de interventie. Planurile de apãrare ale localitãtilor si obiectivelor din aval, din zona de influentã, se coreleazã cu elementele aferente din planurile de avertizare-alarmare.
            Art. 29. - Continutul-cadru al planurilor de apãrare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, este prevãzut în anexa nr. 1h) la prezentul regulament.

Sectiunea D
Organizarea, pregãtirea si asigurarea fortelor, mijloacelor si a materialelor de interventie

            Art. 30. - (1) Comisiile locale, agentii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase, precum si detinãtorii de lucrãri hidrotehnice au obligatia de a organiza si asigura apãrarea acestor obiective cu forte si mijloace proprii, prevãzute din timp în planurile de apãrare, adaptate la conditiile concrete care pot apãrea.
            (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) au obligatia sã constituie formatii de apãrare nominalizate, înzestrate cu mijloace si materiale de interventie potrivit Normativului cadru de dotare cu mijloace si materiale de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor.
            Art. 31. - Formatiile de apãrare locale vor fi instruite de cãtre specialisti din cadrul comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor, pe categorii de fenomene hidrometeorologice periculoase, pentru cunoasterea exactã a atributiilor ce le revin în diferite situatii de apãrare, inclusiv în cazul accidentelor la constructiile hidrotehnice.
            Art. 32. - Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor, împreunã cu Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor vor organiza anual simulãri la fenomene hidrometeorologice periculoase si de avarii la constructiile hidrotehnice pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational pentru acest tip de dezastru, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregãtirii formatiilor, functionãrii sistemelor de avertizare-alarmare si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventii, precum si instruiri ale personalului implicat în actiuni de apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase.
            Art. 33. - (1) Detinãtorii de lucrãri de gospodãrire a apelor cu orl de apãrare împotriva inundatiilor vor efectua verificãri periodice în vederea asigurãrii conditiilor tehnice si functionale corespunzãtoare ale acestora.
            (2) Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de mãsurã si control, a comportãrii constructiilor, precum si buna functionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicatie si a surselor de energie de rezervã. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor si mijloacelor de interventie, modul în care sunt depozitate si se vor lua mãsurile ce se impun în toate aceste directii.
            (3) Comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor si Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, prin secretariatele tehnice permanente, vor efectua anual verificãri privind starea tehnicã a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, conform celor specificate la alin. (1) si (2), dispunând mãsuri obligatorii pentru unitãtile care detin aceste constructii.

Mãsuri operative de interventie în perioada de apãrare

            Art. 34. - (1) În cazul prognozãrii atingerii pragurilor de apãrare sau la atingerea intempestivã a acestora, se iau urmãtoarele mãsuri:
            Comisia judeteanã de apãrare împotriva dezastrelor:
            a) declanseazã starea de apãrare în zonele periclitate si verificã asigurarea permanentei la comisiile si comandamentele locale de apãrare si la dispeceratele unitãtilor de gospodãrire a apelor;
            b) asigurã cazarea, aprovizionarea cu alimente si asistenta medicalã pentru populatia sinistratã;
            c) asigurã adãpostirea, hrãnirea si asistenta veterinarã a animalelor evacuate;
            d) concentreazã mijloacele de interventie în zonele critice ale lucrãrilor hidrotehnice.
            Comisiile si comandamentele locale de apãrare:
            a) declanseazã actiunile operative de apãrare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apãrare aprobate, constând în principal din:
            · supravegherea continuã a situatiei lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, în special în punctele critice;
            · dirijarea fortelor si mijloacelor de interventie;
            · supraînãltarea si consolidarea digurilor si a malurilor, în functie de cotete maxime prognozate;
            · evacuarea preventivã a oamenilor si animalelor si punerea în sigurantã a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;
            b) iau mãsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori si gheturi, în special în zonele podurilor rutiere si de cale feratã, prizelor de apã, de evacuare a apei din incinte;
            c) aplicã regulile de exploatare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundatiilor sau care pot fi afectate de viituri, prevãzute în regulamentele de exploatare la ape mari;
            d) supravegheazã continuu barajele, digurile si instalatiile de evacuare a apelor mari si alte lucrãri hidrotehnice si urmãresc aparatura de mãsurã si control pentru verificarea comportãrii lucrãrilor hidrotehnice si luarea mãsurilor preventive care se impun;
            e) executã lucrãri de interventie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrãrilor hidrotehnice;
            f) limiteazã extinderea deteriorãrilor de diguri sau baraje din materiale, locale, prin executarea de lucrãri provizorii;
            g) localizeazã apele revãrsate, precum si pe cele provenite din infiltratii si scurgeri de pe versanti si le dirijeazã în albiile cursurilor de apã, gravitational sau prin pompare;
            h) anuntã obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectueazã la constructiile hidrotehnice si care pot produce pagube în zonele de influentã;
            i) iau mãsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influentã, în caz ds pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice sau de alunecãri de teren, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;
            j) asigurã functionarea fluxului informational decizional de apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, mãrind frecventa transmiterilor de informatii, prognoze si avertizãri cãtre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apãrare;
            k) transmit informatii despre efectete inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase si despre mãsurile luate, astfel:
            · comisiile comunale, orãsenesti si municipale la comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor;
            · comisiile judetene la Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor;
            · Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor transmite informãri periodice la Comisia guvernamentalã de apãrare împotriva dezastrelor.
            (2) Cheltuielile pentru aetiunile operative de interes public se finanteazã în conformitate cu art. 73 din Legea apelor nr. 107/1996.

Mãsuri de refacere dupã încetarea fenomenelor

            Art. 35. (1) Dupã trecerea perioadelor de inundatii, fenomenelor meteorologice periculoase sau dupã accidentele la constructiile hidrotehnice, în vederea restabilirii situatiei normale, comisiile judetene si locale de apãrare si agentii economici specializati iau urmãtoarele mãsuri:
            a) repunerea rîn functiune a instalatiilor de alimentare cu apã, de evacuare a apelor reziduale industriale si menajere care au fost afectate, precum si evacuarea apelor din inundatii si bãltiri de pe terenurile agricole, prin sãparea unor canale de scurgere si prin instalarea de agregate de pompare mobile;
            b) aplicarea mãsurilor sanitaro-epidemice necesare;
            c) stabilirea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase si a mãsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
            d) refacerea cãilor de comunicatii si a podurilor, refacerea instalqtiilor de pompare a apelor;
            e) refacerea liniilor de telecomunicatii si de transport al energiei electrice;
            f) repararea si punerea în functiune a conductelor de apã, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
            g) repunerea în functiune a obiectivelor social-economice afectate;
            h) sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea locuintelor proprietate personalã, avariate sau distruse;
            i) demolarea lucrãrilor hidrotehnice provizorii de apãrare care împiedicã desfãsurarea normalã a activitãtilor si recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrãrile hidrotehnice.
            (2) Unitãtile de gospodãrire a apelor materializeazã în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viiturã si reactualizarea valorilor caracteristice de apãrare; verificã comportarea lucrãrilor hidrotehnice; stabilesc mãsurile ce se impun si fac propuneri de lucrãri noi de apãrare în zonele afectate.
            Art. 36. - La sfârsitul fiecãrei perioade de inundatii sau de fenomene meteorologice periculoase, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de apãrare împotriva dezastrelor întocmesc rapoarte de sintezã potrivit continutului stabilit în anexa nr. 1j) la prezentul regulament.

CAPITOLUL III
Atributiite prefectilor si primarilor

            Art. 37. - Prefectii si primarii au urmãtoarele atributii specifice pentru activitatea de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice:
            a) organizeazã si conduc comisiile de apãrare împotriva dezastrelor;
            b) asigurã conditiile de functionare a permanentei secretariatelor tehnice ale comisiilor de apãrare proprii;
            c) asigurã mijloacele necesare înstiintãrii si alarmãrii populatiei din zonele ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice, cu exceptia celor pe care detinãtorii de baraje sunt obligati sã le asigure;
            d) coordoneazã pregãtirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice;
            e) asigurã întocmirea planurilor de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, pe care le includ ca sectiune distinctã în planurile de protectie si interventie în caz de dezastre;
            f) asigurã desfãsurarea actiunilor de limitare si de înlãturare a efectelor inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea, transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apã si alimente, asistenta sanitarã a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
            g) stabilesc, împreunã cu agentii economici si unitãtile de profil, actiuni si mãsuri operative pentru identificarea si înhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de functionare a serviciilor si utilitãtilor de gospodãrie comunalã, transport, telecomunicatii si alimentare cu apã, energie electricã si gaze naturale;
            h) centralizeazã datele privind urmãrile inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase si întocmesc rapoarte, potrivit continutului din anexele nr. 1i) si 1j) la prezentul regulament, pe care le transmit Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor;
            i) asigurã fondurile necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de apãrare, pentru actiuni operative de apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, întretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice proprii si întretinerea albiilor cursurilor de apã în zona localitãtilor;
            j) asigurã functionarea, în regim permanent, pe durata actiunilor operative de apãrare, a aeroportului din zona calamitatã, cât si a celor de destinatie.

CAPITOLUL IV
Atributiile generale ale persoanelor juridice si ale persoanelor fizice

            Art. 38. - (1) Atributiile persoarielor juridice sunt urmãtoarele:
            a) elaboreazã planuri proprii de apãrare în caz de inundatii si fenomene meteorotogice periculoase si le supun spre aprobare comisiilor judetene respectiv comisiei municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor;
            b) constituie stocuri de materiale si mijloace de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor, conform normativului-cadru, si le mentin în stare operativã;
            c) organizeazã înstiintarea si alarmarea salariatilor pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            d) respectã normele si normativele specifice privind apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase;
            e) întocmesc scheme de înstiintare în caz de pericol si asigurã functionarea mijloacelor de transmisiuni si alarmare, aflate în dotare;
            f) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si pun la dispozitie comisiilor, respectiv comisiei municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor datele necesare;
            g) asigurã accesul la obiectivele periclitate si executã lucrãri si servicii de interes public în situatii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructii hidrotehnice, din dispozitia comisiilor judetene si a comisiei municipiului Bucuresti, de apãrare împotriva dezastrelor.
            (2) Persoanele juridice asigurã din surse proprii fondurile necesare finantãrii activitãtilor prevãzute la alin. (1).
            (3) Persoanele fizice sunt obligate sã îsi însuseascã metodele de protectie si regulile de comportare în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice si sã participe la activitãtile organizate, potrivit legii, în acest scop. În situatii de producere a unor inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice, persoanele fizice sunt obligate sã participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitate si sã se conformeze mãsurilor stabilite de autoritãtile centrale si locale.

CAPITOLUL V
Atributiile autoritãtilor administratiei publice centrale

Sectiunea A
Atributii comune

            Art. 39. - Autoritãtile administratiei publice centrale care participã la apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice au, în principal, urmãtoarele atributii:
            a) controleazã si coordoneazã apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice la unitãtile proprii, conform planurilor de apãrare, precum si dotarea cu mijtoace de apãrare si interventie;
            b) desemneazã specialistii care fac parte din Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor;
            c) elaboreazã regulamente si instructiuni tehnice, initiazã studii si cercetãri în domeniul apãrãrii împotriva inundatiilor, fenomenelor meteotologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            d) participã cu specialisti, mijloace tehnice si aparatura din dotare la actiunile de interventie si de refacere si dispun unitãtilor proprii sã actioneze pe plan local;
            e) asigurã pregãtirea personalului propriu pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice.

Sectiunea B
Atributii specifice

            Art. 40. - Ministerul Apãrãrii Nationale:
            a) asigurã, prin inspectoratele judetene de protectie civilã, transmiterea prognozelor, avertizãrilor si informatiilor privind producerea de inundatii si fenomene meteorologice periculoase la comisiile si comandamentele locale de apãrare împotriva dezastrelor;
            b) participã cu forte si mijloace proprii, în zonele afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice, la actiunile de interventie pentru limitarea si înlãturarea efectelor acestora, precum si la evacuarea populatiei si a bunurilor aflate în pericol, conform planurilor de apãrare;
            c) urmãreste si coordoneazã realizarea sistemelor de alarmare e a populatiei în localitãti si verificã periodic starea de functionare a acestora;
            d) participã la elaborarea programelor de pregãtire a populatiei pentru protectia si interventia în cazut inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, conduce exercitii si aplicatii de pregãtire a populatiei si a agentilor ecoriomici din zonele de risc si verificã aplicabilitatea mãsurilor din planurile de apãrare.
            Art. 41. - Ministerul de Interne:
            a) participã cu efective si mijloace ale unitãtilor subordonate, în cazuri deosebite de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice, la actiunile de salvare a populatiei si a bunurilor, precum si la asigurarea transmisiilor operative;
            b) executã controlul si îndrumarea circulatiei rutiere, acordând prioritate traseelor pe care se executã evacuarea populatiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul national, precum si deplasarea fortelor si a mijloacelor pentru limitarea si înlãturarea urmãrilor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si ale accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            c) participã la verificarea respectãrii mãsurilor de protectie si de interventie, urmãreste asigurarea mãsurilor de pazã a bunurilor si a localitãtilor afectate, asigurã ordinea pe timpul operatiunilor de evacuare si salvare în perioadele de apãrare si aplicã sanctiuni potrivit competentetor legale;
            d) stabileste, împreunã cu reprezentantii prefecturilor si ai consiliilor locale, situatia victimelor; tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a producerii inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si participã la cercetarea cauzelor care au determinat producerea lor;
            e) participã cu mijloacele unitãtilor de pompieri la aprovizionarea cu apã potabilã a populatiei din orasele calamitate;
            f) asigurã transmiterea, prin intermediul posturilor de politie din mediul rural, a prognozelor, avertizãrilor si informatiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, în perioadele când la primãrii si oficii postale nu este asiguratã permanenta.
            Art. 42. - Ministerul Transporturilor:
            a) stabileste, împreunã cu autoritãtile administratiei publice locale, mijloacele de transport feroviare si aeriene necesare ce urmeazã a fi asigurate de agentii economici din subordine (inclusiv functionarea în regim permanent a aeroportului din zona calamitatã si a celor de destinatie), pentru limitarea si înlãturarea efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si pentru evacuarea populatiei si a bunurilor din zonele respective;
            b) stabileste, împreunã cu organele administratiei publice locale, agentii economici si navele apartinând acestora, care participã la actiunile de spargere a ghetii; participã la actiunile operative de apãrare împotriva inundatiilor si efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si coordoneazã, prin directiile de specialitate si institutiile din subordine, aceastã activitate;
            c) stabileste, împreunã cu Ministerul de Interne, restrictiile si întreruperea circulatiei pe timp de ape mari sau fenomene meteorologice periculoase si asigurã restabilirea cât mai operativã a circulatiei în zonele afectate;
            d) stabileste reguli speciale de navigatie pe cãile navigabile interioare, în caz de ape mari, inundatii, accidente la constructiile hidrotehnice, si le aduce la cunostintã celor interesati;
            e) dispune unitãtilor care administreazã porturile si cãile navigabile transmiterea citirilor de la mirele proprii la sectiunile pentru apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice ale secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor;
            f) agentii economici din subordinea/coordonarea Ministerului Transporturilor vor utiliza în caz de fenomene meteorologice periculoase dotãrile prevãzute în instructiunile specifice.
            Art. 43. - Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã:
            a) participã, împreunã cu Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si cu organele de protectie civilã, la stabilirea conceptiei comunicatiilor din planurile de apãrare, pentru asigurarea legãturilor necesare conducerii actiunilor de limitare si de înlãturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            b) asigurã, în perioadele de inundatii si fenomene meteorologice periculoase, deservirea cu prioritate a comunicatiilor, pe baza indicativelor speciale: "inundatii", "meteor" sau "accident la constructii hidrotehnice"
            c) coordoneazã si controleazã reorganizarea conditiilor de desfãsurare a activitãtilor de telecomunicatii, instalarea, înlocuirea sau mutarea liniilor de transmisie si a punctelor terminale necesare conducerii actiunilor de apãrare, inclusiv prin retele de radiocomunicatii mobile;
            d) studiazã posibilitãtile tehnice si prevede mãsurile organizatorice necesare actionãrii centralizate a mijloacelor de alarmare din zonele ce pot fi afectate, concomitent cu folosirea retelelor radio locale (independente).
            Art. 44. - Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului:
            a) controleazã respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului privind interdictia, dupã caz, restrictia, de a amplasa constructii în zonele expuse inundatiilor;
            b) organizeazã elaborarea de cãtre institutii abilitate de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului a instructiunilor si prescriptiilor de proiectare, executie si contributia la solicitãri seismice ale constructiilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, le avizeazã din punct de vedere tehnic si le aprobã.
            Art. 45. - Ministerul Sãnãtãtii:
            a) dirijeazã spre zonele afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice personal sanitar pentru acordarea asistentei medicale de urgentã;
            b) dispune mãsuri de supraveghere epidemiologicã a populatiei dislocate ca urmare a inundatiilor si de supra, veghere sanitarã a aprovizionãrii populatiei cu apã potabilã si cu alimente necontaminate, respectarea normelor sanitaro-igienice si antiepidemice;
            c) organizeazã, împreunã cu Consiliul National de Cruce Rosie si cu alte organisme abilitate, pregãtirea sanitarã a populatiei;
            d) organizeazã pregãtirea cadrelor medico-sanitare în probleme specifice de acordare a asistentei medicale în situatii de inundatii si fenomene meteorologice periculoase.
            Art. 46. - Ministerul Industriei si Comertului:
            Asigurã, prin Compania Nationatã de Electricitate S.A. - Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale Societatea Comercialã "hidroelectrica" - S.A.:
            a) dotarea sistemelor sau a amenajãrilor hidrotehnice care îi sunt concesionate cu aparaturã hidrometricã si meteorologicã necesarã prognozãrii aportului de apã în lacuri si evacuãrii debitelor de viiturã, precum si comunicarea la dispeceratele bazinale ale Companiei Nationale "apele române" - S.A. si la comisiile de apãrare împotriva dezastrelor, a datelor de la statiile hidrometrice apartinând unitãtilor proprii si a informatiilor privind manevrele care pot conduce la cresterea periculoasã a debitelor si nivelurilor în aval de baraje;
            b) instalarea dispozitivelor de avertizare-alarmare a populatiei si a obiectivelor situate în aval de barajele proprii, în cazuri de avariere, descãrcare accidentalã sau rupere, conform prevederilor din anexa nr. 1 g) la prezentul regulament;
            c) furnizarea, contra cost, a energiei electrice pentru iluminat, functionarea agregatelor de pompare peritru evacuarea apelor în exces, repararea si punerea în functiune a retelelor de energie electricã avariate sau instalarea, în cazuri deosebite, de trasee provizorii;
            d) dotarea amenajãrilor hidrotehnice care îi sunt concesionate cu materiale si mijloace de apãrare împotriva inundatiilor, conform prevederilor Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor;
            e) întocmirea planurilor de apãrare împotriva inundatiitor a sistemelor hidrotehnice proprii si înaintarea lor spre verificare si aprobare comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor;
            f) întocmirea planurilor de avertizare-alarmare a localitãtilor si a obiectivelor situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la baraje, si înaintarea lor spre aprobare Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor.
            Art. 47. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei:
            a) asigurã, prin Regia Autonomã a Îmbunãtãtirilor Funciare:
            - apãrarea împotriva inundatiilor a incintelor îndiguite din administrarea proprie, pe baza planurilor de apãrare întocmite, si luarea mãsurilor de dotare cu mijloace s i materiale de apãrare, în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor;
            - întretinerea sistemelor de desecare si evacuarea apelor în exces, precum si refacerea lucrãrilor hidrotehnice din administrare afectate de viituri, din surse proprii, din fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse;
            - înzestrarea cu instalatii hidrometrice si meteorologice a sistemelor de îmbunãtãtiri funciare, transmiterea informatiilor, prognozelor si avertizãrilor conform schemei fluxului informational;
            - organizarea si instruirea formatiilor proprii de interventie pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentetor la constructii hidrotehnice si dotarea acestora cu mijloace de interventie stabilite prin Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor;
            b) face, anual, propuneri Comisiei centrale de apãrare împotriva, inundatiilor si Comisiei guvernamentale de apãrare împotriva dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de actiunile de apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, precum si pentru completarea stocurilor de materiale si mijloace de apãrare;
            c) elaboreazã, prin sucursalele Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare, planurile de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor pentru sistemete hidroameliorative de la Dunãre si râurile interioare din administrare, le avizeazã si le transmite comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor;
            d) elaboreazã programe de interventie în caz de producere a fenomenelor meteorologice, periculoase (îngheturi timpurii sau târzii, grindinã, secetã etc.) si urmãreste realizarea mãsurilor stabilite.
            Art. 48. - Mînisterul Educatiei Nationale:
            a) organizeazã si realizeazã educatia poputatiei scolare, prin însusirea unor cunostinte specifice de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, în cadrul orelor de educatie. Continutul pregãtirii va fi dimensionat la 3-4 ore pe an;
            b) elaboreazã programe de protectie si de evacuare, în caz de necesitate, a populatiei scolare si a patrimoniului unitãtilor de învãtãmânt, împreunã cu Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului;
            c) elaboreazã programe de pregãtire a personalului din subordine pe probleme specifice de actiune, în timpul si dupã producerea fenomenelor meteorologice periculoase.
            Art. 49. - Societatea Românã de Televiziune, Societatea Românã de Radiodifuziune, agentii nationale de presã:
            a) asigurã difuzarea informatiilor, prognozelor si avertizãrilor în perioade de ape mari si de fenomene meteorologice periculoase. Avertizãrile se difuzeazã la propunerea Comisiei guvernamentale de apãrare împotriva dezastrelor sau a Comsiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor;
            b) organizeazã emisiuni pentru cunoasterea mãsurilor specifice de apãrare a populatiei în cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la baraje.

CAPITOLUL VI
Atributiile Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, ale Companiei Nationale "Apele Române" - s.a., companiei nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. si ale Regiei Nationale a Pãdurilor

            Art. 50. - Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului:
            a) elaboreazã strategia nationalã de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de apãrare, pentru actiunile de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice în domeniul gospodãririi apelor, precum si pentru executarea lucrãrilor noi cu rol de apãrare împotriva inundatiilor si refacerea unor lucrãri afectate de calamitãti;
            c) coordoneazã si urmãreste realizarea într-o conceptie unitarã a lucrãrilor hidrotehnice cu rol de apãrare;
            d) coordoneazã, la nivel national, activitatea de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si urmãreste modul de informare cu date si prognoze hidrologice si meteorologice a factorilor interesati;
            e) initiazã elaborarea sau modificarea de acte normative în domeniul apãrãrii împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si reglementãri în aplicarea acestora. Controleazã modul în care sunt respectate prevederile legale si reglementãrile în acest domeniu;
            f) coopereazã cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul român este parte, privind apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            g) verificã, anual, starea tehnicã si functionalã a lucrãrilor de apãrare împotriva inundatiilor, împreunã cu unitãtile care au în administrare aceste lucrãri, stabilind mãsurile si lucrãrile necesare mãririi gradului de sigurantã în exploatare a acestora;
            h) verificã realizarea lucrãrilor de reparatii si întretinere a constructiilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, a lucrãrilor de întretinere a cursurilor de apã pentru, asigurarea capacitãtii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor si a altor lucrãri care pot influenta scurgerea, dispunând mãsuri obligatorii pentru unitãtile care au în administrare aceste obiective;
            i) asigurã conditiile de functionare a Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor si a Secretariatului tehnic permanent al acesteia.
            Art. 51. - Compania Nationalã "apele române" - S.A.:
            a) organizeazã, prin sucursalele bazinale (directiile apelor), activitãtile de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice pentru obiectivele si lucrãrile de apãrare de pe cursurile de apã;
                b) întocmeste planurile de apãrare pe bazine hidrografice si le transmite spre aprobare Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor. Acordã, prin sistemele de gospodãrire a apelor, asistentã tehnicã la întocmirea planurilor judetene, municipale, orãsenesti si comunale de apãrare;
            c) asigurã întretinerea si mentinerea în stare de functionare a lucrãrilor de apãrare împotriva inundatiilor, care îi sunt concesionate;
            d) asigurã instalarea si buna functionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice si pluviometrice din bazinele hidrografice si de la obiectivele si lucrãrile hidrotehnice care îi sunt concesionate;
            e) asigurã datele necesare pentru întocmirea de studii de reconstituire a undelor de viiturã si centralizeazã elementele privitoare la modul de comportare în timpul apelor mari a lucrãrilor hidrotehnice care îi sunt concesionate;
            f) asigurã constituirea stocurilor de materiale si mijloace de apãrare în conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor, din fondurile alocate de la bugetul de stat si din surse proprii, precum si depozitarea lor în bune conditii, pentru obiectivele si lucrãrile care îi sunt concesionate;
            g) propune lucrãri noi de apãrare, precum si de optimizare constructivã si functionalã a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate dupã trecerea apelor mari;
            h) propune Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor, împreunã cu comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor, mãsuri de inundare dirijatã a terenurilor dinainte stabilite în cadrul planurilor de apãrare sau introducerea unor mãsuri speciale în functionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;
            i) participã cu personal de specialitate în comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor si în sectiunile pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice ale secretariatelor tehnice permanente ale acestora, asigurând conducerea acestor sectiuni;
            j) rãspunde de starea tehnicã si functionalã a lucrãrilor de apãrare care îi sunt concesionate, asigurând remedierile sau completãrile necesare, precum si de buna functionare a aparaturii de mãsurã, si control;
            k) organizeazã periodic, împreunã cu detinãtorii, verificãri ale sectiunilor de scurgere la poduri si podete, ale lucrãrilor de apãrare si consolidare a malurilor si a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind mãsuri si lucrãri obligatorii pentru detinãtori, în vederea asigurãrii capacitãtii de tranzitare a debitelor la viituri;
            l) asigurã exploatarea corelatã, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor si urmãreste ca regulamentele de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare, indiferent de detinãtor, sã continã prevederi privind modul de exploatare a acestora înainte, în timpul si dupã trecerea apelor mari, precum si în caz de accidente la constructiile hidrotehnice;
            m) dispune, în perioade de ape mari, mãsuri operative obligatorii în legãturã cu exploatarea lacurilor si barajelor, indiferent de detinãtori, astfel încât prin exploatarea corelatã a lacurilor de acumulare din bazin sã se realizeze eficienta maximã pe ansamblul bazinului, în aetiunea de apãrare împotriva inundatiilor;
            n) asigurã, prin dispeceratele de gospodãrire a apelor bazinale ale directiilor apelor, transmiterea informatiilor, prognozelor si avertizãrilor la comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor si la obiectivele hidrotehnice, conform anexei nr. 1e) la prezentul regulament;
            o) participã, prin dispeceratele sistemelor de gospodãrire a apelor judetene, la avertizarea populatiei în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice, precum si la pregãtirea populatiei pentru apãrarea împotriva inundatiilor, prin exercitii periodice de simulare;
            p) participã, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale, la organizarea apãrãrii pe Dunãre si pe celelalte râuri care formeazã sau traverseazã frontiera de stat a României, în care scop colaboreazã si cu unitãtile care administreazã porturile si cãile navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor si cu comisiile judetene limitrofe;
            r) asigurã elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizãrilor privitoare la inundatii si gheturi pe bazine hidrografice;
            s) ia mãsuri permanente de crestere a preciziei prognozelor hidrologice si de diseminare a acestora la dispeceratele sistemelor de gospodãrire a apetor si la unitãtile care au în exploatare lucrãri hidrotehnice si coreleazã datele obtinute din retea cu cele provenite de la aceste unitãti;
            t) asigurã transmiterea informatiilor, prognozelor si avertizãrilor la Comisia Centralã de apãrare împotriva inundatiilor, în conformitate cu anexa nr. 1f) la prezentul regulament.
            Art. 52. - Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" S.A.:
            a) asigurã elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizãrilor privitoare la fenomenele meteorologice periculoase, inundatii si gheturi si transmiterea acestora Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor, Dispeceratului national al apelor al Companiei Nationale "apele române" SA. si dispeceratelor bazinale ale directiilor apelor;
            b) asigurã functionarea în conditii de sigurantã a retelei nationale de mãsurãtori meteorologice care îi este concesionatã;
            c) elaboreazã instructiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele hidrometeorologice periculoase si de elaborare si transmitere a avertizãrilor si prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului;
            d) asigurã îndrumarea metodologicã si coordonarea retelei nationale de mãsurãtori hidrologice.
            Art. 53. - Regia Nationalã a Pãdurilor:
            a) asigurã, prin filialele sale, plantarea perdelelor de protectie a lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundatiilor si exploatarea acestora în concordantã cu cerintele apãrãrii;
            b) asigurã înfiintarea plantatiilor cu rol antierozional pe versanti, în corelare cu lucrãrile de gospodãrire a apelor, pentru prevenirea colmatãrii acestora, interzice tãierile "la ras" si stabileste regimul de exploatare a pãdurilor cu rol de protectie;
            c) pune la dispozitie comisiilor si cornandamentelor locale de apãrare, în mod prioritar, materialul lemnos necesar lucrãritor de apãrare si de refacere a constructiilor avariate sau distruse;
            d) asigurã comunicarea la unitãtile de gospodãrire a apelor a datelor de la statiile hidrometrice si meteorologice apartinând unitãtilor proprii;
            e) asigurã constituirea stocurilor de materiale si mijloacele de apãrare împotriva inundatiilor, din surse proprii, pentru comandamentele de apãrare constituite la nivelul unitãtilor silvice;
            f) ia mãsuri, prin directiile silvice, pentru curãtarea de material lemnos a albiilor cursurilor de apâ din administrare si pentru degajarea podurilor si podetelor în vederea asigurãrii scurgerii.

Contraventii si sanctiuni

            Art. 54. -. Faptele care constituie contraventii, amenzile pentru acestea, precum si organele împuternicite sã le constate si sã le aplice sunt cele prevãzute în Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea împotriva dezastrelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 124/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 19 decembrie 1995 si în Legea apelor nr. 107/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

            Art. 55. - Continutul planului de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor al comisiilor municipale, orãsenesti si comunale de apãrare împotriva dezastrelor si al comandamentelor obiectivelor este prevãzut în anexa nr. 1 a).
            Art.56. - Continutul planului de apãrare împotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice al sistemutui hidrotehnic este prevãzut în anexa nr. 1 b).
            Art. 57. - Continutul planului judetean de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, al comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor, este prevãzut în anexa nr. 1c).
            Art. 58. - Continutul planului bazinal de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor, întocmit de cãtre sucursalele bazinale (directiile apelor) ale Companiei Nationale "apele române" - S.A., este prevãzut în anexa nr. 1d).
            Art. 59. - Continutul informatiilor, prognozelor si avertizãrilor ce se transmit de la dispeceratele bazinale la comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor si la obiectivele hidrotehnice este prevãzut în anexa nr. 1e).
            Art. 60. - Continutul informatiilor, prognozelor si avertizãrilor ce se comunicã Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor de cãtre Compania Nationalã
"Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" S.A. si de Compania Nationalã "apele române" S.A. este prevãzut în anexa nr. 1f).
            Art. 61. - Continutul planului de avertizare-alarmare a populatiei, a obiectivelor economice si, sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la constructiile hidrotehnice, este prevãzut în anexa nr. 1g).
            Art. 62. - Continutul-cadru al planurilor de apãrare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase este prevãzut în anexa nr. 1 h).
            Art. 63. - Continutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de cãtre comandamentele agentilor economici si comisiile locale de apãrare comisiilor ierarhic superioare, în timpul actiunilor de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice este prevãzut în anexa nr. 1i).
            Art. 64. - Continutul raportului de sintezã privind apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice este prevãzut în anexa nr. 1j).
            Art. 65. - Anexele nr. 1a)-1j) fac parte integrantã din prezentul regulament.
 ANEXA Nr. 1a)
la regulament

CONTINUTUL PLANULUI
de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor al comisiilor municipale, orãsenesti si comunale de apãrare împotriva dezastrelor si al comandamentelor obiectivelor

            Art. 1. - Comisiile municipale, orãsenesti si comunale de apãrare împotriva dezastrelor întocmesc, cu asistentã tehnicã a unitãtilor de gospodãrire a apelor din cadrul Companiei Nationale "apele române" - S.A. si a administratiilor portuare si de cãi navigabile, planurile de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor, având urmãtorul continut:
            1. hotãrârea consiliului municipal, orãsenesc sau comunal de constituire a comisiei de apãrare împotriva dezastrelor;
            2. componenta nominalã a membrilor comisiei împotriva dezastrelor, cu precizarea unitãtii la care sunt încadrati, functiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu;
            3. numerele de telefon, fax sau telex ale permanentei (primãrie, politie, protectie civilã etc.) unde se pot transmite avertizãri, prognoze, decizii, dispozitii si informatii;
            4. schema fluxului informational operativ-decizional pentru apãrare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;
            5. tabelul cuprinzând obiectaele care pot fi afectate de inundatii, de pe raza municipiului, orasului, comunei respective, care sã continã:
            - numãrul curent;
            - denumirea obiectivului, importanta economico-socialã, detinãtorul;
            - cursul de apã pe care este situat, codul cadastral, pozitia kilometricã;
            6. tabelul cuprinzând constructiile hidrotehnice cu rol de a apãrare împotriva inundatiilor de pe raza municipiului, orasului, comunei, caracteristicile tehnice, gradul de asigurare (normatã si realã, data ultimei verificãri a acesteia), puncte critice (subtraversãri, eroziuni active de mal, lipsa perdelelor forestiere de protectie, zone cu grifoane, infiltratii ete.), detinãtorul, anul punerii în functiune etc.;
            7. tabelul cuprinzând statiile hidrotehnice sau posturile pluviometrice zonale si statiile hidrometrice locale, pozitia kilometricã pe cursul de apã, pe dig, pentru fiecare obiectiv, valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii) si locale de apãrare, timpul de propagare a undelor de viiturã de la statia avertizoare la mira localã a obiectivului sau timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv; pragurile critice de apãrare împotriva gheturilor;
            8. mãsurile ce se vor lua la fiecare mãrime caracteristicã de apãrare împotriva inundatiilor sau gheturilor. Descrierea pe scurt a mãsurilor de interventie la diguri si baraje de pãmânt la ape mari: diguri iepuresti, anihilarea grifoanelor, combaterea infiltratiilor. Semnalul folosit pentru alarmarea populatiei, locul unde sunt afisate instructiunile privind modul de evacuare a populatiei si a bunurilor;
            9. tabelele cuprinzând fortele si mijloacele de interventie si nominalizarea unitãtilor care le vor pune la dispozitie;
            10. tabelul cu stocul de mijloace materiale de apãrare existente, modul cum se acoperã deficitul (din disponibilitãti locale si cu sprijin de la comisia de apãrare superioarã sau de la unitãtile militare din zonã);
            11. responsabilitãtile privind luarea mãsurilor de apãrare si de evacuare a oamenilor si bunurilor pe fiecare obiectiv periclitat, precum si pentru actionarea dispozitivelor de avertizare-alarmare. Responsabilitãtile pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice pe timpul apãrãrii si a rapoartelor de sintezã la comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor;
            12. planurile la scara 1:10.000 sau 1:25:000 cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile, statiile hidrometrice si meteorologice la care s-au stabilit valorile caracteristice locale de apãrare si cu zonele de evacuare preventivã si cazare a populatiei, animalelor bunurilor;
            13. profilurile longitudinale si transversale prin diguri si baraje de pe raza municipiului, orasului sau comunei, care vor contina nivelul coronamentului proiectat si existent, nivelul maxim de calcul,
nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (treceri prin dig, zone cu grifoane, infiltratii, zone lipsite de perdele de protectie, zone cu eroziuni active de mal, cota terenului în incintã si în exteriorul incintei, mire locale cu cota "0" a mirei, în sistemul de referintã a axului cadastral al apelor, nivelurile corespunzãtoare celor trei faze de apãrare, anul executãrii profilurilor);
            14. fisele de instruire periodicã, pe probleme de apãrare împotriva inundatiilor, a comisiilor locale de apãrare.
            Art. 2. - Pentru obiectivele izolate, cum sunt: santierele, balastierele, sondele si depozitele de petrol etc., se vor întocmi planuri de apãrare dupã modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, si se vor transmite la comisia localã de care apartine obiectivul.
            Art. 3. - Planurile de apãrare ale comisiilor locale se verificã si se avizeazã de cãtre Sectiunea pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice a Secretariatului tehnic permanent al comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor si se aprobã de cãtre comisia judeteanã de apãrare împotriva dezastrelor. Ele constituie sectiuni distincte în cadrul planurilor de protectie si interventie la dezastre.

ANEXA Nr. 1 b)
la regulament

CONTINUTUL PLANULUI
de apãrare împotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice al sistemului hidrotehnic

            Art. 1. - Planurile de apãrare se întocmesc de cãtre sistemete de gospodãrire a apelor din cadrul Companiei Natonale "apele române" - S.A., sistemele hidroenergetice din cadrul Societãtii Comerciale Hidroelectrica- S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Regiei Autonome a Îmbunãtãtirilor Funciare si de cãtre alte sisteme organizate pe constructii hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatiilor si vor avea urmãtorul continut-cadru adaptat la conditiile specifice:
            1. copia de pe decizia de constituire a comandamentului de apãrare de la sistemul hidrotehnic;
            2. tabetul cuprinzând componenta comandamentului de apãrare constituit la nivelul sistemului hidrotehnic, numerele de telefon, radio-telefon, fax si de telefoane mobile ale membrilor acestuia;
            3. descrierea tehnicã a sistemului hidrotehnic: amplasarea în cadrul bazinului hidcografic, rolul si functiunile sistemutui, prezentarea caracteristicilor principalelor constructii hidrotehnice si uvrajelor, anul punerii în functiune;
            4. gradul de asigurare a lucrãrilor (normat si real, data ultimei verificãri). Debite si niveluri de dimensionare de verificare la faza de proiect. Debite si niveluri maxime produse. Debite actuale corespunzãtoare clasei de importantã. Mãrimi caracteristice de apãrare zonale (niveluri sau praguri critice la precipitatii) si locale (faze de apãrare), pentru fiecare dig, localitate si obiectiv afectabil, si faze de apãrare la baraje. Mãsuri de observare si interventie la fiecare mãrime caracteristicã de apãrare;
            5. punctete critice: traversãri, zone cu grifoane si infiltratii, alunecãri de versant, eroziuni de mal, zone lipsite de perdele de protectie, dificultãti în manevrarea instalatiilor de închidere si mãsuri de interventie; descrierea pe scurt a mãsurilor de interventie la diguri si, baraje de pãmânt, la ape mari: diguri iepuresti, combaterea infiltratiilor, anihilarea grifoanelor etc.;
            6. dispozitivele hidrologice si meteorologice proprii sau din reteaua nationalã, care deservesc sistemul în actiunile de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            7. regulile de exploatare la ape mari, competente în luarea deciziilor în cazuri deosebite;
            8. materialele si mijloacele de apãrare (normate, existente si de completat), locul de depozitare si gestionare a acestora;
            9. formatii si forte de interventie proprii;
            10. aparate de mãsurã si control (AMC) pentru urmãrirea comportãrii baraje lor;
            11. pragurile critice de atentie, alertã si pericol în aval de baraje. Pentru fiecare baraj se întocmeste planul de avertizare-alarmare conform criteriilor si continutului-cadru din anexa nr. 1g);
            11.1. piesele desenate, materialele grafice si alte materiale ajutãtoare;
            11.2. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice si meteorologice zonale si locale, a zonelor si traseelor de evacuare în caz de ape mari sau de accidente la constructiile hidrotehnice;
            11.3. fluxul informational decizional al sistemului;
            11.4. planul de situatie a acumulãrilor cu zona de influentã din aval, în ipoteza de rupere a barajului;
            11.5. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de apãrare (NNR, faze de apãrare, niveluri de calcul si de verificare, niveluri maxime produse, cote descãrcãtor de ape mari, prize, goliri de fund etc.);
            11.6. profiluri longitudinale si transversale prin diguri cu cote coronament proiectat si existent, niveluri corespunzãtoare celor 3 faze de apãrare, cote teren în incintã si în exteriorul incintei, niveluri maxime produse, puncte critice (treceri prin dig, zone cu grifoane, cu infiltratii, lipsite de perdele de protectie, eroziuni active de mal), mire locale cu cota "0" a acestora, anul executãrii profilurilor si sistemul de referintã etc.);
            11.7. benzi inundabile pe râurile principale la scara 1:5.000, 1:10.000, cu trasarea zonelor inundabile, cu asigurarea de 10%, 5%, 1% si pe celelalte râuri pe sectoare dens populate sau cu obiective importante;
            11.8. graficele dispecer ale acumulãrilor;
            11.9. chei limnimetrice pentru descãrcãtorii de suprafatã, pentru golirile de fund si combinate;
            11:10. chei limnimetrice la mirele avertizoare si iocale, grafice de corelatie între cotele de apãrare zonale-locale.
            Art. 2. - Planurile de apãrare ale sistemelor hidrotehnice se avizeazã de cãtre directiile apelor din cadrul Companiei Nationale "Apele Române" - S.A. si se aprobã de cãtre presedintele comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor.
            Pentru sistemele hidroameliorative de la Dunãre avizarea se va face si de cãtre Regia Autonomã a Îmbunãtãtirilor Funciare, apoi se transmite comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor, fiind parte componentã distinctã a planului judetean de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice.

ANEXA Nr. 1c)
la regulament

CONTINUTUL PLANULUI
judetean de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice al comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor

            Art. 1. - Planul de apãrare al comisiei judetene reprezintã o sintezã a planurilor comisiilor si comandamentelor locale ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice si a planurilor de avertizare-alarmare în aval de baraje.
            Planul judete coreleazã elementele tehnice, organizatorice si informationale ale planurilor locale aprobate de presedintele comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor si va avea urmãtorul continut:
            1. memoriul de prezentare a judetului:
            - caracterizarea fizico-geograficã;
            - regimul meteorologic si hidrologic;
            - scurt istoric al evenimentelor si pagubelor produse;
            - prezentarea principalelor constructii hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatilor,  indiferent de detinãtor, caracteristicile tehnice, gradul de asigurare (normatã si realã, data ultimei verificãri a acesteia), starea tehnicã si functionalã a acestora, anul punerii în functiune;
            - mãsuri de observare si interventie la fiecare din mãrimile caracteristice de apãrare;
            - localitãtile si obiectivele afectate în caz de accidente la constructiile hidrotehnice, zonele de evacuare a populatiei si bunurilor;
            - zonele stabilite pentru inundarea dirijatã în situatii deosebite;
            2. ordinul prefectului de constituire a comisiei judetene de apãrare împotriva dezastrelor a Secretariatului tehnic permanent, precum si a Sectiunii pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice a acestuia;
            3. componenta nominalã a comisiei, cu indicarea functiei, locului de muncã, adresei si telefoanelor membrilor acesteia (de la serviciu si de la domiciliu);
            4. componenta nominalã a Secretariatului tehnic permanent si a sectiunii acestuia pentru apãrare împotriva inundatilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si telefoanele sau alte mijloacede telecomunicatii existente la locul unde se asigurã permanenta, telefoanele mobile ale membrilor acestora;
            5. schema sinopticã a sistemului informational hidrometeorologic si operativ pentru judet, care va cuprinde: statiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice si hidrologice, centrele meteorologice regionale si dispeceratele de la sucursalele bazinale (directile apelor) ale Companiei Nationale "Apele Române" - S.A., cu legãturile între acestea si secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor - sectiunile pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, comisiile si comandamentele locale de apãrare. Schema sinopticã va cuprinde si legãtura cu Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, cu comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor învecinate, precum si, dupã caz, cu organele de apãrare din tãrile vecine;
            6. harta sistemului informational hidrometeorologic si operativ la scara 1:100.000, pe care se localizeazã elementele din schema sinopticã;
            7. tabelul cuprinzând elementele tehnice de apãrare ale comisiilor si comandamentelor locale, care va cuprinde:
            - numãrul curent;
            - comisia, comandamentul local;
            - localizarea hidrograficã (râul, codul cadastral);
            - statia pluviometricã sau hidrometricã avertizoare (zonalã);
            - valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii), aferente mãrimilor de atentie, inundatii si de pericol;
            - statiile hidrometrice locale;
            - valorile caracteristice de apãrare locale;
            - numerele de telefon, radio-telefon, telex, fax, la care va fi anuntat pericolul de inundatii la comisii si comandamente locale;
            - timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la statia hidrometricã avertizoare pânã la comisia localã;
            - constructiile hidrotehnice cu rol de apãrare;
            - clasa de importantã normatã a localitãtii (asigurarea de calcul si asigurarea de verificare, conform STAS 4.068/1987 si 4.273/1983) si asigurarea realã;
            - fortele si mijloacele prevãzute de organul local pentru actiunile de apãrare;
            8. tabelul cuprinzând formatiile de interventie constituite la nivel judetean, pentru  sprijinirea comisiilor locale de apãrare;
            9. tabelul cuprinzând mijloacele de interventie disponibile la comisia judeteanã, cu indicarea unitãtii care le detine (adresa, telefonul);
            10. tabelul cuprinzând stocul de materiale si mijloacede apãrare (necesar conform normativului, existent, deficit) pe total comisii locale si separat, pe sisteme hidrotehnice;
            11. planul de situatie, pe care vor fi mentionate cãile si zonele de evacuare a populatiei si bunurilor;
            12. benzile inundabile pe cursurile de apã, cu localizarea obiectivelor afectabile;
            13. profilurile longitudinale si transversale prin diguri si baraje care vor contine: nivelul coronamentului proiectat si existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltrati, zonele lipsite de perdele de protectie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incintã si în exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile corespunzãtoare celor trei faze de apãrare, anul executiei profilurilor si sistemul de referintã;
            14. cheile limnimetrice pentru fiecare statie hidrometricã, graficele de corelare dintre mãrimile zonale si locale de apãrare.
            Art. 2. - Planul judetean de apãrare cuprinde distinct si planurile de apãrare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, întocmite conform anexei nr. 1h), planurile de avertizare-alarmare a populatiei, a obiectivelor economice si sociale si situate în aval de lacuri de acumulare; în caz de accidente la constructiile hidrotehnice [anexa nr. 1g)], si planurile de apãrare a sistemelor hidroameliorative de la Dunãre. Mai cuprinde, de asemenea, procesele-verbale privind instruirea periodicã, pe probleme de apãrare împotriva inundatiilor, a personalului din judet, implicat în acest tip de dezastru.
            Art. 3. - Planul judetean de apãrare se întocmeste de cãtre Sectiunea pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice a Secretariatului tehnic permanent al comisiei judetenede apãrare împotriva dezastrelor se aprobã din punct de vedere organizatoric de cãtre prefectul judetului, se verificã de cãtre Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor, se aprobã de cãtre presedintele Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatilor si constituie secctiune distinctã a planului judetean de protectie si interventie în caz de dezastre.

ANEXA Nr. 1d)
la regulament

CONTINUTUL PLANULUI
bazinal de apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor, întocmit de cãtre sucursalele bazinale (directiile apelor) ale Companiei Nationale "apele române" - S.A.

            Art. 1. - Planul de apãrare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judetene de apãrare privind sistemul informational si de exploatare a constructilor hidrotehnice în conditii de ape mari si cuprinde:
            1. tabelul nominal cuprinzând conducerea directiei apelor, componenta personalului permanent al dispeceratelor si a personalului tehnic care participã la actiuni de apãrare, cu adresele si telefoanele de la domiciliu;
            2. tabelul nominal cuprinzând componenta comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor si a sectiunilor pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, a secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor - din bazinul respectiv -, mijloacele de telecomunicatii si telefoanele de la serviciu si de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât sã se asigure în toate conditiile comunicarea prognozelor si avertizãrilor la comisiile judetene;
            3. schema sinopticã a sistemului informational hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzând unitãtile meteorologice si hidrologice din bazin, comisiile judetene, municipale, orãsenesti, comunale si obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum si legãturile cu Dispeceratul national al apelor al Companiei Nationale "apele române" - S.A., Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. si cu Comisia centralã de apãrare împotriva inundatilor;
            4. harta sistemului informational hidrometeorologic, întocmitã la o scarã de 1:200:000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajãrile hidrotehnice ce pot produce inundatii sau care au rol de apãrare, amplasarea statiilor si posturilor hidrometrice si pluviometrice, schema fluxului informational decizional pentru apãrare împotriva inundatiilor, sistemele de telecomunicatii si caracterul permanent sau periodic al transmisiunilor (simbolurile folosite fiind cele din cadastrul apelor), numerotarea obiectivelor cuprinse în planurile judetenede apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteotologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
            5. lista cuprinzând statiile hidrometrice din reteaua nationalã si de exploatare, precum si statiile si posturile apartinând altor unitãti din subordinea unor ministere sau organe centrale, necesare în organizarea actiunilor de apãrare pe ansamblul bazinului hidrografic, cu mãrimile caracteristice de apãrare (înscrise în urmãtoarea ordine: statie zonalã avertizoare, urmatã de statile locale avertizate, cu corelatia dintre acestea);
            6. tabelul cuprinzând mijloacele de telecomunicatii folosite în cadrul dispeceratului în timpul actiunilor de apãrare si de la obiectivele cuprinse în schema sinopticã;
            7. regulile de exploatare pe timp de ape mari si fenomene meteorologice periculoase, cu indicarea restrictiilor în exploatarea sistemelor hidrotehnice. Solutiile extreme în caz de ape mari si de accidente la constructiile hidrotehnice (zone stabilite pentru inundare dirijatã, modificarea regulilor de exploatare, alarmarea populatiei etc.);
            8. extrase din regulamentele privind apãrarea împotriva inundatiilor produse de cursuri de apã ce formeazã frontiera sau sunt întretãiate de aceasta, precum si din regulamentele privind transmiterea datelor si informatiilor meteorologice si hidrologice din zonele de frontierã;
            9. sistemele de avertizare-alarmare a obiectivelor si localitãtilor inundabile din aval de lacurile de acumulare, în cazul pericolului descãrcãrilor accidentale, avarierii sau distrugerii baraje lor, conform planurilor de avertizare-alarmare a populatiei, obiectivelor economice si sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la constructii hidrotehnice, întocmite de detinãtori conform anexei nr. 1 g);
            10. benzile inundabile si profilurile longitudinale, cu indicarea pozitiei obiectivelor si a cotelor caracteristice de apãrare în raport cu curbele suprafetei libere a apei la probabilitãti caracteristice (0,1 %, 1 %, 5% si 10%) ale râurilor principale si pesectoare dens populate pe celelalte râuri;
            11. situatia stocului de materiale si a mijloacelor de apãrare la lucrãrile hidrotehnice din administrare proprie;
            12. lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apãrare locale si zonale (tabelar).
            Art. 2. - Planurile de apãrare pe bazine hidrografice se întocmesc de cãtre directile apelor, se verificã de cãtre Compania Nationalã "apele române" - S.A. si se aprobã de Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor.

ANEXA Nr. 1e)
la regulament

CONTINUTUL
informatiilor, prognozelor si avertizãrilor care se transmit de la dispeceratele bazinale la comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor si la obiectivele hidrotehnice

            Art. 1. - În situatii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. transmite avertizãri de inundatii sau de fenomene meteorologice periculoase la Dispeceratul national al apelor si la dispeceratele bazinale ale directiilor apelor din cadrul Companiei Nationale "apele române" - S.A.
            Aceste avertizãri sunt diseminate la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetenede apãrare împotriva dezastrelor, pentru ca acestea sã intre în dispozitiv de apãrare, în timp util. Se prezintã succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia si durata.
            În functie de evolutia realã a fenomenelor se fac actualizãri ale prognozei.
            Art. 2. - Dupã declansarea ploilor sau încãlzirea bruscã a vremii, dispeceratul bazinal elaboreazã prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursuri de apã si statii hidrometrice, din care sã rezulte situatia la zi, prognoza pentru 24 de ore si valorile culminatiei raportate la cotele de apãrare, pe care le transmit la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetenede apãrare împotriva dezastrelor - sectiunile pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice.
            Art. 3. - În cazul pericolului de blocare a gheturilor pe râuri se vor indica zonele cele mai periclitate si amploarea posibilã a fenomenelor de iarnã, în colaborare cu unitãtile specializate din cadrul Ministerului Transporturilor.
            Art. 4. - Se prezintã situatia constructiilor hidrotehnice, cu mãsurile necesare în situatii deosebite: descãrcarea unor debite mari, pericol de avarii si alte abateri de la regulamentele de exploatare.
            Art. 5. - Se solicitã secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judetenede apãrare împotriva dezastrelor, precum si sectiunilor pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice ale acestora sã disemineze informatiile, prognozele si avertizãrile primite la toate obiectivele afectabile, specificate în planurile de apãrare, atentionând zonele cu periculozitate maximã.

Model de prognozã hidrologicã elaboratã de dispeceratul bazinal pentru comisiile judetene si de Compania Nationalã "Institutul Nationat de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A. pentru Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor

Nr. crt. Cursul de apã Statia hodrometricã Mãrimi caracteristice
de apãrare
Ultima cotã cititã Variatia Valoarea culminatiei atinse Prognoza maximului Situatia
si prognoza
gheturilor
CA
(cm)
CI
(cm)
CP
(cm)
H
(cm)
Data
(cm)
&H
(cm)
Fatã de cota din data, ora H
(cm)
O
m3/s)
Data
(ora)
H
(cm)
O
m3/s)
Data
(ora)
 

ANEXA Nr. 1f)
la regulament

CONTINUTUL
informatiilor, prognozelor si avertizãrilor care se comunicã Secretariatului tehnic permanent
al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor de cãtre Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - s.a. si compania nationalã "Apele Romârie" - S.A.

            A. Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - S.A.:
            1. în situatii de atingere a mãrimilor caracteristice de apãrare si a pragurilor critice ale fenomenelor meteorologice periculoase, va comunica de douã ori pe zi si ori de câte ori apar schimbãri sau amplificãri semnificative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase situatia succintã prin hãrti de precipitatii, temperaturi si alte fenomene periculoase (oraje, grindinã, polei, chiciurã, viscol, cãderi masive de zãpadã etc.);
            2. va transrnite zilnic situatiile meteorologice din zona europeanã, care pot afecta tara noastrã, situatia si prognoza meteorologicã si hidrologicã pe tarã, pe termen de 3 zile si de 24 de ore, precum si orice schimbãri ale situatiei fatã de prognozele si avertizãrile anterioare privind inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase;
            3. va transmite situatia radar în cazul pericolului de ploi intense, cu indicarea zonelor afectabile, a cantitãtilor de apã cãzute, a directiei de deplasare si a tendiritei de intensificare sau slãbire a precipitatiilor, precum si bazinele în care este probabilã producerea precipitatiilor periculoase;
            4. va transmite, conform modelului din anexa nr. 1e), situatia si prognoza hidrologicã, raportate la cotele caracteristice de apãrare pe cursurile de apã principale.
            B. Compania Nationalã "apele române" - S.A.:
            1. transmite zilnic nivelurile si debitele înregistrate si în evolutie pe cursurile de apã, dupã depãsirea cotelor de atentie;
            2. transmite zilnic situatia lacurilor de acumulare si a constructiilor hidrotehnice, deciziile luate privind exploatarea acestora în perioadele de ape mari, pregoliri ale acumulãrilor permanente si umpleri ale acumulãrilor nepermanente pentru a corela situatia hidrologicã din bazin cu exploatarea constructiilor hidrotehnice;
            3. transmite, când este cazul, situatiile periculoase la constructiile hidrotehnice (depãsirea pragurilor critice la aparate de mãsurã si control, infiltratii, alunecãri de taluzuri, blocãri de vane etc.), mãsurile luate la obiective, precum si pe cele de avertizare în aval;
            4. transmite Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor informatiile operative primare privind depãsirile mãrimilor caracteristice de apãrare împotriva inundatiilor, efectele fizice ale apelor mari, pierderile de vieii omenesti si alte date primare pe care le primeste de la sucursalele sale bazinale (directile apelor);
            5. dupã perioadele de ape mari, va transmite Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor propuneri de lucrãri de refacere si de completare a constructiilor hidrotehnice afectate sau care au avut un comportament necorespunzãtor, precum si propuneri de lucrãri noi pentru apãrarea împotriva inundatiilor si posibilitãti de realizare (surse de finantare).

ANEXA Nr. 1g)
la regulament

Continutul
planului de avertizare-alarmare a populatiei, obietivelor economie si  sociale situate în aval de lacuri de acumulare în caz de accidente la constructiile hidrotehnice

            Art. 1. - Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel putin una dintre conditiile: înãltimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane m3, existenta în aval a localitãtilor si obiectivelor la distante mai mici de 10 kmde sectiunea barajului.
            Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare si pentru baraje le mai mici de 10 m si cu un volum mai mic de 10 milioane m3 si pentru alte constructii hidrotehnice, dacã prin avarierea lor pot produce pierderi de vieii omenesti si importante pagube materiale în localitãtile sau la obiectivele situate în aval.
            Art. 2. - Continutul-cadru al planului este urmãtorul:
            A. Foaia de capãt pe care se vor mentiona:
            - Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la baraj constructia hidrotehnicã ...
            - Avizat:
            inspectoratul judetean de protectie civilã;
            Compania Nationalã "apele române" - S.A. - Directia apelor ... (pentru barajele tertilor);
            Compania Nationalã "apele române" - S.A. - pentru baraje le care îi sunt concesionate.
            - Aprobat:
            comisia judeteanã de apãrare împotriva dezastrelor;
            Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice:
            - Întocmit:
            detinãtorul/administratorul acumulãrii (barajului);
            Proiectant;
            Perioada de valabilitate a planului.
            B. Piese scrise:
            1. descrierea amenajãrii si a barajului care realizeazã retentia;
            2. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;
            3. descrierea sistemului informational, inclusiv a celui de avertizare sonorã;
            4. situatiile si decizia de declansare a sistemului de alarmã. Responsabilitãti privind luarea deciziei ds atarmare pe cele trei trepte de periculozitate;
            5. cãile de transmitere a deciziilor; responsabilitãtile si modul de actionare a sistemului de alarmare. Localitãtile din aval, în care existã sisteme de avertizare, tipul de semnal, pentru diferite situatii critice, locurile unde sunt afisate pentru populatie deciziile, mãsurile, obligatiile cetãtenilor;
            6. mãsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Mãsuri de protectie a populatiei împotriva undelor de rupere: evacuarea si dispersarea în zone neinundabile, protectia împotriva intemperiilor, asistentã medicalã, asigurarea cu materiale si alimente etc.
            C. Materiale grafice:
            1. tabelul cu comisiile locale de apãrare împotriva dezastrelor din aval de baraje. Se vor preciza persoanei responsabile pentru declansarea sistemelor de avertizare din localitãti, luarea deciziilor de evacuare si de salvare a populatiei si bunurilor, precum si permanentele unde  se transmit avertizãri si alarmãri la comisiile si comandamentele locale de apãrare din aval, primãrii; politie; apãrãre civilã (adresele, numerele de telefon de la serviciu si de la domiciliu);
            2. tabelul, pe comisii locale, cu localitãtile, cartierele, agenti economici si institutiile publice care se evacueazã preventiv, în caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri aferente), mijloacele de transport si locul de dispersare a acestora;
            3. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea constructiilor în caz de pericol de avariere (adresele si telefoanele acestora);
            4. planurile de situatie 1:10.000 sau 1:25.000, dupã caz, cu trasarea zonelor de afectare dupã 60 minute, ca si zona maximã de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei de rupere calculate în ipoteza "lac plin" si rupere 100%;
            5. ca la pct. 4, pentru zona afectatã la avariere medie 50%. Pe planuri se vor amplasa obieetivele economice si sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de comandã a acestora, zonele si cãile de evacuare a populatiei si animalelor în afara zonei periclitate;
            6. profilul longitudinal al curbei suprafetei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului de parcurgere si a poziiei obiectivelor periclitate;
            7. schemele sinoptice informationale de supraveghere a comportãrii constructiilor hidrotehnice si a aparaturii de mãsurã si control;
            8. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologicã a constructiilor hidrotehnice;
            9. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate în caz de avariere.
            Art. 3. - Planurile se întocmesc de cãtre detinãtorii/administratorii lucrãrilor prin proiectanti de specialitate, conform prevederilor din instructiunile aprobate de Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor, si se avizeazã de cãtre directiile apelor pentru baraje le detiunute de ceilalti agenti economici si de cãtre Compania Nationalã "apele române" - S.A., pentru lucrãrile care îi sunt concesionate:
            Responsabilitatea prezentãrii acestor planuri pentru aprobare Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor revine unitãti cãreia îi este concesionatã constructia hidrotehnicã.
            Un rol deosebit în stabilirea sistemului de alarmã acusticã si a zonelor si cãilor de evacuare a populatiei si a bunurilor revine inspectoratelor judetene de protectie civilã cu care detinãtorii si proiectantii vor colabora si vor obtine avizele solicitate de acestea.

ANEXA Nr. 1h)
la regulament

CONTINUTUL-CADRU
al planurilor de apãrare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase

            Art. 1. - Planurile de apãrare împotriva efectelor fenomenelor rneteorologice periculoase se întocmesc de cãtre comisiile judetene de apãrare împotriva dezastrelor prin unitãtile de profil din judet, pe urmãtoarele categorii de fenomene periculoase:
            - furtuni, depuneri de gheatã si chiciurã - prin unitãtile de exploatare a retelelor electrice si de telecomunicatii;
            - înzãpeziri, viscol si polei - prin unitãtile din domeniul drumurilor, cãilor ferate, navigatiei si de gospodãrie comunalã;
            - îngheturi timpurii si târzii, grindinã, secetã - prin unitãtile cu profil agricol si silvic.
            Art. 2. - Planurile vor contine urmãtoarele:
            1. lista agentilor economici, responsabili cu interventia;
            2. sistemul informational de avertizare-alarmare hidrometeoroiogicã de la directiile apelor din cadrul Companiei Nationale "apele române" -S.A., la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor si de la acestea la agentii economici stabiliti sã intervinã;
            3. tabelul cu formatile si mijloacele de interventie, pe categorii de fenomene meteorologice periculoase;
            4. instructiunile elaborate de ministere si de alte autoritãti ale administratiei publice centrale, precum si de agentii economici, în vederea reducerii efectelor negative ale acestor fenomene asupra drumurilor, cãilor ferate, retelelor electrice de telecomunicatii, serelor, culturilor agricole, coleetivitãtilor de animale, sistemelor hidroameliorative etc;
            5. planul de aprovizionare în cazul producerii unor fenomene meteorologice periculoase care conduc la izolarea obiectivelor economice si sociale din cauza impracticabilitãtii cãilor rutiere si feroviare de acces;
            6. modul de avertizare a colectivitãtilor si obiectivelor izolate (santiere, exploatãri forestiere, tabere de animale, campinguri etc.) în cazul prevederii unor fenomene meteorologice periculoase.

ANEXA Nr. 1i)

CONTINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE
ce se transmit zilnic de cãtre comandamentele agentilor economici si comisiile locale de apãrare comisiilor ierarhice superioare, în timpul actiunilor de apãrare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice

            Art. 1. - Rapoartele operative vor cuprinde:
            1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos si evolutia lor de la un raport la altul (niveluri si debite, gheturi si blocaje, revãrsãri de ape meteorice, cãderi de grindinã, cãderi masive de zãpadã, vijelie etc.), arãtându-se data si ora începerii culminatiei si încetãrii fenomenului, precum si amploarea lui la culminatie;
            2. data declansãrii si încetãrii stãrii de apãrare, trecerea de la o fazã la alta, mãrimile caracteristice de apãrare atinse, pe unitãti administrative si pe râuri;
            3. gospodãrii ale populatiei, obiective social-economice, terenuri agricole, poduri si podete, lucrãri hidrotehnice afectate etc., cauza afectãrii (revãrsarea râului, scurgeri de pe versanti, ape interne, grindinã, furtunã etc.); pe unitãti administrative si râuri, de la un raport la altul;
            4. situatia cãilor de comunicatie, a liniilor de telecomunicatie si de transport al energiei electrice, a sistemelor de alimentare cu apã, cu mentionarea perioadei de întrerupere, a datei si orei restabilirii situatiei;
            5. evolutia situatilor critice intervenite, durata acestora, mãsurile luate, fortele si mijloacele cu care s-a actionat si rezultatele obtinute, numãrul de gospodãrii si persoanele evacuate, mãsurile de cazare, ajutorare, asistentã sanitarã etc.;
            6. pierderile de vieti omenesti, cu precizarea numelui si prenumelui, vârstei si ocupatiei, domiciliului, precum si a împrejurãrilor;
            7. cererile de forte, materiale si mijloace, asistentã tehnicã pentru sprijin în cazuri deosebite, precum si de ajutoare umanitare de urgentã;
            8. modul cum au fost anuntate obiectivele situate în aval de zona la care se referã raportarea;
            9. respectarea prevederilor conventiilor hidrotehnice cu tãrile vecine privind apele de frontierã, sub aspectul apãrãrii de inundati si fenomene meteorologice periculoase, acolo unde este cazul.
            Art. 2. - Rapoartele operative se transmit zilnic de cãtre comandamentele agentilor economici si comisiile comunale, orãsenesti si municipale la sectiunile pentru apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice ale secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judetene de apãrare împotriva dezastrelor si de cãtre acestea la Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor.
            În cazuri deosebite, Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrate de apãrare împotriva inundatiilor va informa zilnic Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apãrare împotriva dezastrelor.

ANEXA Nr. 1j)
la regulament

CONTINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZÃ
privind apãrarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice

            Art. 1. - Rapoartele de sintezã se întocmesc de cãtre comisiile judete de apãrare împotriva dezastrelor si se transmit Comisiei centrale de apãrare împotriva inundatiilor; în termen de 30 de zile de la producerea fenomenelor.
            Rapoartele de sintezã se întocmesc pe baza constatãrilor efectuate la nivelul comisiilor si comandamentelor locale de apãrare de cãtre comisii numite de primari si, respectiv, de conducãtorii comandamentelor locale de apãrare, validate de cãtre comisiile de specialitate pe domenii (constructii, agricol, drumuri, retele electrice, telefonice, edilitar-gospodãresti etc.), numite de prefecti. Din aceste comisii vor face parte si reprezentanti ai Companiei Nationale "Apele Române" - S.A. (sisteme de gospodãrire a apelor sau sisteme hidrotehnice).
            Art. 2. - Raportul de sintezã va contine:
            1. descrierea succintã a fenomenelor hidrometeorologice si a evolutiei acestora în raport cu mãrimile caracterastice de apãrare (niveluri, debite, praguri critice la precipitatii si la celelalte fenomene meteorologice periculoase), pe perioade caracteristice;
            2. organizarea si desfãsurarea actiunilor operative de apãrare, modul în care a functionat sistemul informational si de avertizare-alarmare, mãsurile pregãtitoare, mãsurile de interventie, mãsurile de evacuare;
            3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, pagubele fizice si valorice, cuprinse într-un tabel sintetic în care se înscriu: unitãtile administrative (municipii, orase, comune), râurile, suprafetele si obiectivele afectate (pe categorii de obiective), perioada, de afectare, cauza afectãrii (revãrsarea râului, scurgeri de pe versanti, ape interne, furtunã, grindinã etc.).
            Pierderile de vieti omenesti se vor mentiona nominal, cu specificarea împrejurãrilor în care au survenit;
            4. fortele si mijloacele de interventie care au actionat pentru limitarea si înlãturarea efectelor inundatilor si fenomenelor meteorologice periculoase;
            5. comportarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, modul în care s-a actionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare; lucrãri de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, afectate de viituri, cu nominalizarea lor si a detinãtorului; propuneri de surse financiare pentru lucrãrile de refacere (surse proprii ale administratorilor de lucrãri, bugete locale, buget de stat, alte surse); materialele si mijloacele de interventie folosite în actiunile de apãrare, care nu mai pot fi recuperate si care vor fi scoase din stoc;
            6. concluzii si aprecieri, cu propuneri de îmbunãtãtire a activitãtii de apãrare si a sistemului informational decizional, a planurilor de apãrare si a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrãri noi cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, posibilitãti de realizare a acestora (surse de finantare);
            7. raportarea pagubelor se va face pe fiecare comisie loealã si, centralizat, conform modelului de mai jos:
            - numãrul de victime umane;
            - numãrul de localitãti afectate;
            - numãrul de case si valoarea - total,
            in care:
            · numãrul si vatoarea celor distruse;
            · numãrul si valoarea anexelor gospodãresti;
            - numãrul de hectare si valoarea terenurilor agricole total,
            din care:
            · numãrul de hectare si valoarea celor calamitate;
            · numãrul si valoarea obiectivelor social-economice total;
            - numãrul de kilometri si valoarea drumurilor total,
            din care:
            · DN (km, valoare);
            · DJ + DC (km, valoare);
            · drumuri forestiere (km, valoare);
            - numãrul de kilometri si valoarea podurilor si podetelor;
            - numãrul de kilometri si valoarea cãilor ferate;
            - numãrul de kilometri si valoarea retelelor electrice;
            - numãrul de kilometri si valoarea retelelor telefonice;
            - numãrul de kilometri si valoarea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare;
            - numãrul de kilometri si valoarea retelelor de alimentare cu gaz metan;
            - numãrul si valoarea animalelor moarte;
            - numãrul si valoarea constructiilor hidrotehnice;
            - valoarea altor pagube.

NORMATIV-CADRU
de dotare cu materiale si mijloacede apãrare operativã împotriva inundatiilor si gheturilor

            Art. 1. - Comisiile judetenede apãrare împotriva dezastrelor au obligatia de a verifica constituirea stocurilor de materiale si mijloacede apãrare, conform prezentului normativ-cadru, de cãtre detinãtorii de lucrãri de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundatilor, agentii economici si comisiile locale.
            Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale si mijloacelor de apãrare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale si din sursele proprii ale agentilor economici interesati.
            (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevãzute distinct în bugetele Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraselor si judetelor, dupã caz.
            Art. 3. - (1) Materialele si mijloacele de apãrare se folosesc în actiuni de apãrare împotriva inundatilor si gheturilor, pentru interventii la lucrãri cu rol de apãrare, de limitare a pagubelor, precum si în actiuni de prevenire si pregãtire pentru interventii (verificarea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundatilor, a planurilor de apãrãre ale comisiilor locale si ale agentilor economici, precum si în
desfãsurarea exercitiilor de simulare pentru apãrare împotriva inundatiilor).
            (2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de cãtre detinãtori/administratori a unor reparatii urgente ale lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundatiilor pentru refacerea continuitãtii liniilor de apãrare, stocuri, cu obligatia de a fi refãcute în cel mai scurt timp:
            (3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generalã de întretinere a constructiilor cu rol de apãrare împotriva inundatilor. Acelasi regim au si mijloacele de calcul, mãsurare, transmisie si avertizare.
            Art. 4. - Stocurile cu materiale si mijloacede apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor vor fi evidentiate distinct si depozitate separat.
            Art. 5. - Materialele si mijloacele de apãrare prevãzute în normativ pot fi înlocuite si cu alte sortimente cu efecte similare, la interventile operative, în caz de ape mari si gheturi.
            Art. 6. - Materialele si mijloacele de apãrare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referã în principal la barajele din pãmânt si anrocamente. Pentru celelalte baraje detinãtorii acestora vor asigura dotãri specifice, corespunzãtor necesitãtilor de interventie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare si în planurile de apãrare.
            Art. 7. - Pentru calcularea necesarului de materiale si mijloacede apãrare împotriva inundatiilor si gheturilor, în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrãrile si cursurile de apã pe categorii, dupã cum urmeazã:
            - D1 - diguri la Dunãre si râurile principale;
            - D2 - diguri la celelalte cursuri de apã;
            - R1 - zone inundabile neîndiguite la Dunãre si râurile principale;
            - R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apã;
            - BP - baraje  din pãmânt;
            - CH - alte constructii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;
            - SH, SM - statii hidrologice si statii meteorologice.
            Art. 8. - Stabilirea râurilor si sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 7, precum si trecerea de la o categorie la alta se fac de cãtre directile apelor din cadrul Companiei Nationale "apele române" - S.A. si se comunicã organelor de apãrare si agentilor economici csre aplicã prezentul normativ-cadru, la solicitarea acestora.
            Art. 9. - Materialele si mijloacele de apãrare se prevãd în planurile de apãrare judetene, ale comisiilor municipale, orãsenesti si comunale, ale sistemelor hidrotehnice si ale comandamentelor de la agentii economici expusi inundatiilor.
            Art. 10. - Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apã si pentru constructiile hidrotehnice proprii, cu rol de apãrare împotriva inundatiilor, materialele si mijloacele de apãrare se asigurã de cãtre comisiile locale si agentii economici, care au obligatia sã punã la dispozitie organelor tehnice de apãrare împotriva inundatiilor, în afarã de forta umanã, si materialele si mijloacele de interventie pe care le detin si care au fost înserise în planurile de apãrare.
            Art. 11. - Agentii economici care au obiective inundabile, precum si primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor stabili în planurile de apãrare modul de asigurare a materialelor si mijloacelor de interventie si locurile de depozitare.
            Art. 12. - Modul de stabilire a cantitãtilor de materiale si mijloacede apãrare este urmãtorul:
            - cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apã neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3 - 6;
            - cantitãti pe fiecare baraj sau alte constructii, în functie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodãrire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de interventie, statii meteorologice si hidrometrice.
            Art. 13. - Agentii economici care detin lucrãri cu rol de apãrare vor lua mãsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în interventiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie si iluminare, mijloacede interventie.
            Art. 14. - În cazul cursurilor de apã neamenajate se vor prevedea materiale si mijloacede apãrare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, tinându-se seama de experienta anterioarã.
            Art. 15. - Materialele si mijloacele de apãrare aferente obiectivelor situate în zona de influentã a lucrãrilor hidrotehnice, care atenueazã sau deviazã undele de viiturã (acumulãri sau derivatii de ape mari); se pot reduce, fatã de prevederile normativului, în proportie de pânã la 50% cu conditia sã se mentinã un grad de asigurare corespunzãtor.
            Art. 16. - Materialele si mijloacele de apãrare stabilite în baza prezentului normativ, precum si locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o datã cu planurile de apãrare împotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.
            Art. 17. - Sistemele de alarmare, în caz de inundatii, prevãzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protectiei civile.
            Art. 18. - Ministerele si celelalte autoritãti ale administratiei publice centrale, precum si agentii economici care au obiective inundabile sau care pot fi afectate de alte fenomene meteorologice periculoase îsi pot elabora normative de dotare cu mijloacede apãrare specifice, împotriva acestor fenomene, avizate de cãtre Comisia centralã de apãrare împotriva inundatiilor.
            Art. 19. - (1) Dupã expirarea perioadei normate de folosire si functionare a materialelor si mijloacelor de apãrare, o comisie constituitã prin decizia conducãtorului unitãtii care le detine va inventaria materialele, obiectele de inventar si fondurile fixe, va stabili starea tehnicã si destinatia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).
            (2) O parte din materialele lernnoase va fi folositã la constructii provizorii sau la acele lucrãri de întretinere-reparatii ori investitii care nu necesitã materiald de calitate superioarã sau va putea fi folositã în continuare cã stoc, pe o perioadã determinatã, stabilitã de comisie, valorificatã prin vânzare la licitatie, ca bunuri scoase din functiune, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fãrã platã si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, ori casatã.
            (3) Sumele obtinute prin valorificarea acestor bunuri sau prin vânzare la licitatie vor fi folosite numai pentru reîntregirea stocului de materiale si mijloacede apãrare si vor fi evidentiate în cont distinct.
            Art. 20. - Materialele si mijloacele de apãrare folosite în actiuni de interventie operativã si care nu mai pot fi recuperate se inventariazã de cãtre o comisie constituitã prin decizia conducãtorului unitãtii care le detine, se consemneazã într-un proces-verbal ce va fi vizat de cãtre presedintele comisiei locale de apãrare împotriva dezastrelor pe teritoriul cãreia s-au desfãsurat actiunile de interventie si, pe baza acestuia, se scad din stoc.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale-feratã aflate în exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizãrii acestora

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul art. 11 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) lit. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, al art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, al Hotãrârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Feroviare Române - AFER si al Hotãrârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale feratã aflate în exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizãrii acestora, prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
            Art. 2. - (1) Autorizatia de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale feratã se elibereazã de cãtre Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviarã Românã - AFER, persoanelor juridice care detin statii de cale feratã.
            (2) Modelul si continutul autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale feratã sunt prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
            Art. 3. - (1) Persoanele juridice detinãtoare de statii de cale feratã aflate în exploatare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin trebuie sã obtinã autorizatia de functionare prevãzutã la art. 2, în urmãtoarele termene maxime, dupã caz:
            - pentru statiile de cale feratã de categorie specialã, categoria I si categoria a II-a, în termen de maximum 6 luni;
            - pentru statiile de cale feratã de categoria a III-a, în termen de maximum 12 luni;
            - pentru statiile de cale feratã de categoria a IV-a si haltele de miscare, în termen de maximum 24 de luni.
            (2) Termenul privind obtinerea autorizatiei de functioriare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale feratã aflate în exploatare, indiferent de categoria acestora, supuse unor lucrãri de reparatii sau de modernizare, se limiteazã la maximum 3 luni de la terminarea lucrãrilor.
            (3) Termenul prevãzut la alin. (2) se aplicã si statilor de cale feratã nou-construite sau celor scoase din exploatare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, în vederea dãrii acestora în exploatare.
            Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea materialã sau civilã, dupã caz, potrivit legii.
            Art. 5. - Autoritatea Feroviarã Românã - AFER si persoanele juridice detinãtoare de statii de cale feratã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 6. - La data intrãrii în vigcaare a prezentului ordin orice dispozitie contrarã îsi înceteazã aplicabilitatea.
            Art. 7. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul AFER.
            Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin se publicã în Buletinul AFER si se pun la dispozitie celor interesati, la cererea acestora, de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã - AFER.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 340.

NORME
pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata aflate în exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizãrii acestora

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Pentru efectuarea transportului feroviar în conditii de sigurantã a circulatiei, de securitate a transporturilor si de protectie a mediului si pentru asigurarea calitãtii serviciilor publice, statiile de cale feratã trebuie sã îndeplineascã condtiile prevãzute în normele tehnice specifice în vigoare.
            Art. 2. - (1) Autorizatia de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiei de cale feratã, denumitã în continuare autorizatie, este documentul eliberat de Autoritatea Feroviarã Romãnã - AFER, denumitã în continuare AFER, prin care se atestã cã statia de cale feratã, pentru care a fost emisã autorizatia, îndeplineste condtiile tehnice necesare desfãsurãrii transportului feroviar în conditiile prevãzute la art. 1.
            (2) Autorizatia se acordã persoanei juridice care detine statia de cale feratã pentru care s-a solicitat acordarea autorizatiei.
            (3) Prezentele norme se aplicã statilor de cale feratã amplasate pe infrastructura feroviarã publicã sau privatã de pe teritoriul Romãniei. În cadrul prezentelor norme, prin statii de cale feratã se întelege si haltele de miscare.
            Art. 3. - Autorizatia este documentul cu regim special, nominal si netransmisibil, care se acordã pentru o perioadã de 10 ani de la data eliberãrii si este valabilã în conditiile vizãrii sale de cãtre AFER la intervale de 2 ani.

CAPITOLUL II
Acordarea si suspendarea autorizatiei

            Art. 4. - Autorizatia poate fi acordatã pentru o statie de caÎe feratã care îndeplineste cumulativ urmãtoarele cerinte:
            a) are în structura sa linii de cale feratã si instalatiile aferente, construite, întretinute si verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare;
            b) are asigurate spatiile necesare desfãsurãrii activitãiilor de transport feroviar de cãlãtori si/sau de mãrfuri, dupã caz, dotate si întretinute în conformitate cu normele tehnice, instructiile si regulamentele specifice în vigoare;
            c) personalul de conducere si de executie propriu este apt medical si psihologie, calificat, instruit si  autorizat în conformitate cu regulamentele si instructiile specifice în vigoare;
            d) activitatea ce se desfãsoarã în cadrul statiei respective are la bazã proceduri specifice de lucru, întocmite si aplicate în conformitate cu normele tehnice, instructile si regulamentele specifice în vigoare;
            e) are asigurate conditiile necesare respectãrii reglementãrilor specifice pentru instruirea personalului, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, prevenirea si combaterea calamitãtilor naturale, protectia cãlãtorilor si a bunurilor încredintate la transport;
            f) posedã autorizatiile de functionare din punct de vedere sanitar-veterinar, de mediu si la protectiei muncii.
            Art. 5. - Pentru obtinerea autorizatiei persoana juridicã care detine statia respectivã, denumitã în continuare solicitant, trebuie sã depunã la AFER urmãtoarele documente:
            a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, în care sã se mentioneze:
            - denumirea solicitantului;
            - localitatea si adresa la care solicitantul îsi are sediul;
            - numãrul de înregistrare la registrul comertului;
            - denumirea si categoria statiei de cale feratã pentru care solicitã autorizatia;
            b) memoriul tehnic, în care sã se mentioneze:
            - structura organizatoricã a statiei;
            - schema liniilor de cale feratã si schemele-bloc ale instalatiilor SCB, IFTE, ELF, TTR;
planul clãdirii si al incintei statiei, cu precizarea suprafetelor destinate activitãtilor specifice transportului feroviar de mãrfuri si de cãlãtori, precum si altor activitãti;
            - capacitãtile de circulatie si de prelucrare ale statiei si gradul de utilizare a acestora;
            - numãrul personalutui existent al statiei, repartizat pe functii;
            - lista principalelor dotãri tãhnice existente, necesare pentru desfãsurarea activitãtilor cu specific feroviar, pentru protectia muncii, pentru prevenirea si stingerea incendiilor, pentru prevenirea si combaterea calamitãtilor naturale si pentru instruirea personalului;
            - lista principalelor proceduri specifice de lucru, proprii statiei respective;
            c) autorizatiile de functionare din punct de vedere sanitar-veterinar, de mediu si al protectiei muncii;
            d) aprobãrile pentru utilizarea unor spatii din incinta statiei respective pentru alte activitãti decât cele cu specific feroviar, obtinute în conformitate cu reglementãrile în vigoare, dacã este cazul (în copie);
            e) dovada plãtii tarifului pentru acordarea autorizatiei.
            Art. 6. - (1) AFER va transmite statiei de cale feratã nominalizate în cerere un chestionar de autoevaluare, în termen de 10 zile de la data primirii dopumentelor prevãzute la art. 5.
            (2) Statia de cale feratã va transmite AFER chestionarul completat, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestuia.
            Art. 7. - AFER va comunica, în scris, solicitantului si statiei de cale feratã respective, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data primirii chestionarului de autoevaluare, programul vizitei de evaluare ce urmeazã a fi efectuatã în scopul verificãrii la fata locului a modului în care sunt îndeplinite cerintele impuse pentru obtinerea autorizatiei.
            Art. 8. - (1) AFER va comunica solicitantului, în scris, în termen de 15 zile de la efectuarea vizitei de evaluare mentionate la art. 7, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivatã.
            (2) Dacã în termen de 90 de zile lucrãtoare de la data primirii comunicãrii scrise privind decizia de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezi de eliminare a neconformitãtilor mentionate în decizie, AFER va elibera autorizatia.
            Art. 9. - În situatia în care intervin modificãri în documentele prezentate la acordarea autorizatiei, solicitantul are obligatia sã anunte imediat, în scris, AFER, care va verifica noile conditii si va hotãrî mentinerea sau nu a valabilitãtii autorizatiei acordate.
            Art. 10. - (1) Cu cel putin 30 de zile lucrãtoare, dar nu mai mult de 45 de zile lucrãtoare înainte de data expirãrii vizei autorizatiei, solicitantul va cere, în scris, AFER acordarea unei noi vize. Cererea va fi însotitã de dovada plãtii tarifului aferent acordãrii vizei.
            (2) AFER va comunica, în scris, solicitantului si statiei de cale feratã respective, în termen de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data primirii cererii, programul vizitei de evaluare pentru acordarea vizei.
            (3) AFER va comunica, în scris, solicitantului, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la. data efectuãrii vizitei de evaluare, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fii motivatã.
            (4) Dacã în termen de 90 de zile lucrãtoare de la primirea comunicãrii deciziei de neacordare a vizei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitãtilor mentionate în decizie, AFER va acorda viza solicitatã, iar în caz contrar, va suspenda autorizatia acordatã anterior.
            Art. 11. - În perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va verifica modul în care sunt îndeplinite cerintele care au stat la baza eliberãrii acesteia. În cazul în care se constatã cã aceste cerinte nu mai sunt îndeplinite, autorizatia poate fi suspendatã.
            Art. 12. - (1) Statia de cale feratã cãreia i s-a suspendat autorizatia poate functiona, pe perioada suspendãrii autorizatiei, în baza unui program de eliminare a neconformitãtilor, elaborat de cãtre detinãtorul statiei si avizat de cãtre AFER.
            (2) Încetarea suspendãrii autorizatiei se va face în conditiile în care solicitantul face dovada eliminãrii neconformitãtilor mentionate în decizia de suspendare si a plãtii tarifului aferent.
            (3) Autorizatia poate fi suspendatã pentru o perioattã de maximum 2 ani. Dacã în acest termen solicitantul nu face dovada eliminãrii neconformitãtilor mentionate în decizia de suspendare a autorizatiei, la propunerea AFER, ministrul transporturilor va aproba prelungirea perioadei de suspendare sau încetarea activitãti statiei respective, dupã caz.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

            Art. 13. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de acordare, neacordare sau suspendare, dupã caz, a autorizatiei se depun la AFER în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea comunicãrii deciziei.
            (2) Solutionarea contestatiilor se face de cãtre consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunicã, în scris, contestatarului.
            Art. 14. - (1) Pierderea sau deteriorarea autorizatiei se comunicã AFER în termen de 5 zile lucrãtoare de la data constatãrii.
            (2) AFER va elibera, la cerere, un duplicat al autorizatiei declarate pierdutã sau deterioratã.
            Art. 15. - Pentru prestatiile efectuate de AFER în activitatea de acordare, reacordare sau eliberare a duplicatelor autorizatiilor se percep tarife diferentiate, aprobate de Ministerul Transporturilor.
            Art. 16. - Acordarea, suspendarea sau pierderea autorizatiei se publicã în Buletinul AFER.

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMANÃ - AFER

AUTORIZATIE
Seria ................ Nr. ..............

            Se atestã cã statia de cale feratã...................., de categoria..............., detinutã de persoana juridicã ......................, cu sediul în localitatea ......... ........., str........................... nr............., judetul (sectorul)......................, înregistratã la registrul comertului cu nr. ............., îndeplineste cerintele tehnice pentru desfãsurarea transportului feroviar de...................... în conditii de sigurantã a circulatiei, de securitate a transporturilor, de protectie a mediului si de calitate a serviciilor, prevãzute în normele tehnice specifice în vigoare.
            Prezenta autorizatie este valabilã pânã la data de :..............., cu conditia vizãrii periodice la intervale de 2 ani.

Data eliberãrii.............................

  Director general,
 .........................................

VIZE PERIODICE

Valabil pânã la
.....................
DIRECTOR GENERAL,
.....................
L.S.
Valabil pânã la
.....................
DIRECTOR GENERAL,
.....................
L.S.
Valabil pânã la
.....................
DIRECTOR GENERAL,
.....................
L.S.
Valabil pânã la
.....................
DIRECTOR GENERAL,
.....................
L.S.
Valabil pânã la
.....................
DIRECTOR GENERAL,
.....................
L.S.