MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 392             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 18 august 1999

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           455. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999

           791. - Ordin al ministrului finantelor pentru delegarea atributiilor ce revin Ministerului Finantelor cu privire la emiterea certificatului de sarcini fiscale

           815. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind aducerea la indeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

           Norme metodologice privind aducerea la indeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            318/FB/64/807/C. - Norme pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membrii de familie ai acestora, emise de Ministerul Justitiei, Curtea Suprema de Justitie si de Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justitie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere prevederile art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999,
            în temeiul art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,
         emite următorul ordin:
            Articol unic. - Pentru semestrul II 1999 valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3), (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 19.000 lei.

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat

Bucuresti, 3 august 1999.
Nr. 455.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru delegarea atributiilor ce revin Ministerului Finantelor cu privire la emiterea certificatului de sarcini fiscale

            Ministrul finantelor,
            în temeiul pct. 3.107 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea, Guvernului nr. 450/1999, si în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu
modificările ulterioare,
            emite următorul ordin:
            Art. 1. - Se deleagă atributiile ce revin ministerului Finantelor cu privire la emiterea certificatului de sarcini fiscale prevăzut la pct. 3.100 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat competente.
            Art. 2. - Cererile de emitere a certificatelor de sarcini fiscale se depun la directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat în a cărei rază teritorială îsi are sediul societatea comercială supusă privatizării.
            Art. 3. - În cazuri justificate conducătorul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat va aprobă prelungirea termenului de întocmire a raportului prevăzut la pct. 3.100 din normele metodologice cu până la 30 de zile.
            Aprobarea prelungirii termenului de întocmire a raportului se acordă pe baza unui referat motivat, întocmit de inspectorii desemnati să efectueze verificarea, înainte de expirarea termenului de 30 de zile.
            Art. 4. - Certificatul de sarcini fiscale se emite de directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat competentă, pe baza raportului aprobat de conducătorul acesteia.
            Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 6. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 791.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din Legea
bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            Ministrul finantelor în baza prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36h999 si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,
            emite următorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele metodologice privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de Stat pe anul 1999 nr. 36/1999 au valabilitate până la data de 31 decembrie 1999 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Directia generală a trezoreriei, precum si celelalte directii generale din cadrul Ministerului Finantelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 iulie 1999.
Nr. 815.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din Legea  bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            Ordonatorii de credite au obligatia ca, în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, să asigure cu prioritate, din prevederile bugetare pe anul 1999, plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică si termică, si de gaze naturale de la titlul "cheltuieli materiale si servicii".
            În vederea aplicării prevederilor art. 55 din Legea nr. 36/1999, ordonatorii de credite vor proceda astfel:
            1. Institutiile publice o dată cu solicitarea alocării lunare a creditelor bugetare au obligatia să raporteze ordonatorilor ierarhici superiori datoriile către furnizorii de energie electrică, termică, gaze naturale si produse petroliere, stabilite pe bază de facturi receptionate si acceptate la plată de ordonatorii de credite.
            2. Ordonatorii principali de credite au obligatia de a stabili si de, a repartiza cu prioritate, pentru fiecare institutie din subordine, creditele bugetare la titlul 20 "cheltuieli materiale si servicii", necesare achitării obligatiilor către furnizorii de energie electrică, termică, gaze naturale etc., potrivit sumelor comunicate.
            În cererea de deschidere a creditelor bugetare, precum si în dispozitiile de repartizare a creditelor bugetare către institutiile din subordine, creditele bugetare la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" se înscriu pe următoarele subdiviziuni:
            - 20.01 Energie electrică si termică
            - 20.02 Gaze naturale
            - 20.03 Produse petroliere
            - 20.04 Alte cheltuieli materiale si servicii.
            3. Institutiile publice vor evidentia în contabilitatea proprie atât deschiderea de credite, cât si repartizarea creditelor bugetare la titlul 20 "cheltuieli materiale si servicii" pe subdiviziunile mentionate mai sus si vor angaja si efectua plăti în limita acestora.
            4. În contabilitatea trezoreriei statului se vor deschide pentru institutiile respective, la titlul 20, conturi analitice pe subdiviziunile mentionate, în cadrul contului de credite bugetare repartizate (cont O1) si al contului 23 "cheltuielile bugetului de stat".
            5. Din creditele bugetare deschise si repartizate pe subdiviziunile titlului 20 "cheltuieli materiale si servicii", ordonatorii de credite vor dispune plăti pentru achitarea obligatiilor către furnizorii de energie electrică, termică, gaze naturale si produse petroliere.
            Plata se efectuează de către ordonatorii de credite pe baza facturilor primite si aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie în contul unitătilor furnizoare care, începând cu data de 1 iulie 1999, au conturile deschise la trezoreria statului în raza căreia îsi au sediul fiscal, potrivit Precizărilor Ministerului Finantelor nr. 334.232/1999. Unitătile furnizoare vor prezenta
la unitătile trezoreriei statului documentele necesare pentru deschiderea conturilor.
            În ordinele de plată, la rubrica "beneficiar" se înscriu denumirea completă a unitătilor furnizoare, inclusiv codul fiscal; la rubrica "în cont se înscrie contul 50.64 "Disponibil al unitătii furnizoare de energie electrică, termică, gaze naturale si produse petroliere" (cod fiscal), iar la rubrica "la bancă" se înscrie denumirea trezoreriei statului la care unitătile furnizoare îsi au deschis contul de disponibil.
            În acelasi cont mentionat mai sus virează si institutiile din subordinea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, finantate din fonduri speciale si mijloace extrabugetare, sumele reprezentând obligatiile către furnizorii de energie electrică, termică, gaze naturale si produse petroliere.
            6. Din sumele colectate în contul deschis la trezoreria statului unitătile furnizoare vor avea posibilitatea să-si achite în ordine obligatiile către bugetul de stat, să dispună plăti către creditori sau virarea disponibilului în contul propriu deschis la o bancă comercială, în cazul în care unitătile respective nu au obligatii către bugetul de stat, operatiune confirmată de
către organele fiscale.
            Până la utilizarea sumelor colectate, în cont, trezoreria statului bonifică dobânda la vedere de 10% asupra disponibilitătilor care se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei.
            Titularii pot solicita trezoreriei statului si constituirea de depozite pe termen, la care se acordă dobânda pentru depozite pe termen, în care scop se încheie conventie.
            Unitătile trezoreriei statului la care institutiile publice au conturile deschise, pe baza conturilor analitice la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii", vor urmări si vor verifica:
            - plata de către institutiile publice cu ordin de plată a obligatiilor către furnizorul de energie electrică si termică, gaze naturale etc., în conturile deschise la trezoreria statului;
            - ca plătile dispuse de titularii conturilor să corespundă destinatiei prevăzute la pct. 6 de mai sus.
            8. Ordonatorii de credite si unitătile trezoreriei statului vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.

MINISTERUL JUSTITIEI
Nr. 318/FB/26 mai 1999

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTITIE
Nr. 64/11 mai 1999

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTITIE
Nr. 807/C/17 mai 1999

NORME
pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membri de familie ai acestora

            Prezentele norme sunt emise în temeiul art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membrii de familie ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998.
            Potrivit art. 1 alin. (1 ) din Hotărârea Guvernului nr. 409I1998, magistratii în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistentă medicală, medicamente si proteze, in conditiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare si ale
hotărârii mentionate mai sus. Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 409/1998, prevederile alin. (1) se aplică si personalului auxiliar de specialitate de la instantele judecătoresti si de la parchetele de pe lângă aceste instante.
            I. Beneficiarii de asistentă medicală, medicamente si proteze gratuite si conditiile de acordare a acestora
            1. Magistratii în activitate sau pensionari, beneficiari ai gratuitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 409/1998, cuprind următoarele categorii de persoane:
            a) judecătorii de la toate instantele judecătoresti: judecătorii, tribunale, curti de apel si Curtea Supremă de Justitie;
            b) procurorii de la parchetele de pe lângă toate instantele judecătoresti;
            c) magistratii-asistenti de la Curtea Supremă de Justitie;
            d) personalul de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justitiei, asimilat magistratilor pe durata îndeplinirii functiei, potrivit art. 43 alin. 2 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată;
            e) persoanele pensionate care, la data pensionării, îndeplineau una dintre functiile prevăzute la lit. a)- d).
        2. Personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecătoresti si parchetele de pe lângă aceste instante, prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 409/1998, cuprinde:
            a) personalul auxiliar de specialitate de la judecătorii, tribunale, curti de apel si parchetele de pe lângă toate instantele judecătoresti, prevăzut la cap. III din anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare;
            b) personalul, cu functii de executie de specialitate de la Curtea Supremă de Justitie, prevăzut la cap. III din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor asistenti si ale celorlalte categorii de personal, cu modificările si completările ulterioare;
            c) persoanele pensionate care, la data pensionării, îndeplineau una dintre functiile prevăzute la lit. a) si b).
            3. Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la pct.1 si 2:
            a) sotul sau, după caz, sotia;
            b) copiii aflati în întretinere:
            4. Potrivit art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 409/1998, sunt considerati copii aflati în întretinerea magistratilor sau a personalului de specialitate auxiliar:
            - copiii până la vârsta de 18 ani, elevi si ucenici, sau până la vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care îsi continuă studiile în institutii de învătământ superior si nu realizează venituri din muncă;
            - copiii încadrati în grade de invaliditate, pe toată durata invaliditătii, dacă nu au venituri proprii.
        5. Nerealizarea de venituri din muncă sau de venituri proprii de către copiii aflati în întretinerea magistratilor sau a personalului auxiliar de specialitate, în activitate ori pensionari, priveste nerealizarea veniturilor din prestarea unei activităti pe baza încadrării în muncă sau din exercitarea altei activităti, în conditiile legii.
            6. Sotii sau sotiile magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, în activitate sau pensionari, beneficiază de gratuitătile prevăzute la art. 1 alin. (1 ) din Hotărârea Guvernului nr. 409/1998, clacă fac dovada că plătesc
contributia lunară de asigurări de sănătate sau că fac parte din categoriile de persoane care, potrivit Legii nr. 145/1997, sunt scutite de plata contributiei lunare de asigurări de sănătate.
            II. Asistenta medicală gratuită
            1. Asistenta medicală care se acordă gratuit persoanelor prevăzute la cap. I constă în serviciile medicale reglementate de Legea nr. 145/1997 si de Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 312/1999.
            2. Serviciile medicale se realizează prin:
            - servicii de asistentă medicală primară;
            - servicii de asistentă medicală preventivă, de promovare a sănătătii si de depistare precoce a bolilor;
            - servicii de asistenta medicală de specialitate ambulatorie;
            - servicii medicale spitalicesti;
            - servicii medicale stomatologice;
            - servicii medicale de urgenta;
            - servicii medicale de reabilitare a sănătătii;
            - asistentă medicală pre-, intra- si postnatală;
            - îngrijiri medicale la domiciliu;
            - medicamente, materiale sanitare, proteze si orteze.
            3. Furnizorii de servicii medicale surit medicii si institutiile sanitare din sistemul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, în conditiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.
            4. În cazul în care în localitatea de domiciliu a beneficiarului de asistentă medicală gratuită nu sunt medici sau institutii sanitare care să asigure servicii medicale conform Ordonantei Guvernului nr. 56/1998, persoanele, interesate pot folosi serviciile medicale oferite de casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, în conditiile Legii nr.
145/1997 si ale Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999.
            5. Medicamentele, materialele sanitare, protezele si ortezele se acordă numai pe baza prescriptiei medicale, cu respectarea dispozitiilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999.
            III. Decontarea contributiilor personale plătite pentru serviciile medicale furnizate
            1. Decontarea contributiilor personale stabilite potrivit dispozitiilor legale, suportate de persoanele prevăzute la cap. I pct. 1-3 din prezentele norme, pentru furnizarea de servicii medicale si achizitionarea de medicamente, materiale sanitare, proteze si orteze se aprobă de către fiecare ordonator de credite pe bază de documente justificative, în limita bugetului aprobat în
acest scop.
            2. Cererile pentru decontarea contributiilor personale se depun la compartimentul financiar-contabil al ordonatorului de credite de care apartine institutia în care cel în cauză functionează sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil în a cărui rază teritorială acestia îsi au domiciliul. Cererile vor fi însotite de documente justificative (prescriptii medicale, chitante fiscale, facturi etc.), din care sa rezulte contravaloarea fiecărui serviciu medical, a achizitionării de medicamente, materiale sanitare, proteze sau orteze, precum si contributia personală suportată de beneficiar. Cererile se formulează de către magistrati, asimilatii acestora si personalul de specialitate auxiliar, în activitate si pensionari, atât pentru ei, cât si pentru membrii de familie.
            3. Documentele justificative se vor depune în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plătii contributiei personale.
            4. Decontarea contributiei personale se va face in luna depunerii documentelor justificative sau în luna următoare, în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinatie.
            Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

p. Ministru de stat, ministrul justitiei, de Justitie,
Flavius Baias

p. Presedintele Curtii Supreme,
Paul Florea

p. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie,
Ion Ionescu