MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 407   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 26 august 1999

SUMAR
 
ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


              47. - Ordonanta pentru ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala  pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservarii biodiversitatii", in valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. Echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 
            ACORD din 17 iunie 1999 de asistenta financiara nerambursabila (Proiectul "Managementul conservarii biodiversitatii") între România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand ca Agentie de implementare pentru Facilitatea globala de mediu

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 
            DECIZIA nr.103 din 22 iunie 1999
 
            DECIZIA nr.106 din 23 iunie 1999
 
            DECIZIA nr.107 din 23 iunie 1999
 
            DECIZIA nr.111 din 28 iunie 1999
 
            DECIZIA nr.118 din 2 iulie 1999
 
            DECIZIA nr.125 din 16 iulie 1999


  ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI
 
ORDONANTA
pentru ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie  si Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservarii  biodiversitatii" în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999


              În temeiul prevederilor Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale Art. 1 lit. C pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
            Art. 1. - Se ratifica Acordul de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservarii biodiversitatii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, denumit în continuare acordul.
            Art. 2.- Aplicarea acordului va fi realizata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, desemnat ca agentie de implementare, pe o perioada de 5 ani.
            Ministerul Finantelor va încheia cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un acord subsidiar prin care va transfera acestuia obligatiile si raspunderile care decurg din aplicarea acordului prevazut la Art. 1.
            Art. 3. - Contributia partii române la finantarea Proiectului precizat la Art. 1 se asigura în limita echivalentului în lei al sumei de 2,4 milioane dolari S.U.A. prin includerea
sumelor necesare în bugetul anual al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe perioada derularii acordului.
Art. 4. - Echivalentul în dolari S.U.A., reprezentând contributia partii române la finantarea Proiectului, este cel valabil la data încheierii acordului si poate fi modificat pe parcursul derularii acestuia, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de
Comisia Nationala pentru Statistica, pe propria raspundere a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
            Art. 5. - Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introduca, pe parcursul derularii asistentei financiare nerambursabile, în conditiile concrete de derulare a acordului, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari în structura asistentei financiare nerambursabile pe categorii si
componente, modificari de termene, precum si orice modificari care nu sunt de Natura sa sporeasca obligatiile financiare ale
României fata de B.I.R.D. sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial între parti.


PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Iosefina Morosan,
secretar de stat
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Romica Tomescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rasvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 19 august 1999.
Nr. 47.

Asistenta financiara nerambursabila FGM numarul TF 022499 RO
FACILITATEA GLOBALA DE MEDIU


ACORD DE ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
 (Proiectul "Managementul conservarii biodiversitatii") între România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând ca Agentie de implementare pentru Facilitatea globala de mediu
Datat 17 iunie 1999

            Acord, datat 17 iunie 1999, între România (Primitorul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), actionând ca Agentie de implementare a Facilitatii globale de mediu (FGM), cu privire la fondurile nerambursabile furnizate în cadrul Asistentei financiare FGM de catre anumiti membri ai Bancii  în calitatea lor de participanti la FGM
            Având în vedere ca:
            (A) Banca, în conformitate cu Rezolutia nr. 91a5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Bancii, a înfiintat FGM pentru a sprijini protejarea mediului înconjurator si a promova prin aceasta o dezvoltare economica sustinuta si sanatoasa din punct de vedere al mediului;
            (B) ca urmare a restructurarii FGM, în baza adoptarii Rezolutiei nr. 94-2 din 24 mai 1994 de catre directorii           executivi: ai Bancii s-a continuat cu astfel de aranjamente si, printre altele, s-a înfiintat Fondul FGM, iar Banca a fost numita în calitate de depozitar al Fondului FGM (Rezolutia nr. 94-2);
            (C) cea de-a doua realimentare a Fondului FGM a fost aprobata pe baza celor stabilite prin Rezolutia nr. 98a2 din 14 iulie 1998 a directorilor executivi ai Bancii  (Rezolutia nr. 98-2);
            (D) Primitorul, fiind satisfacut de fezabilitatea si de prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a cerut asistenta din resursele Fondului FGM pentru finantarea Proiectului, iar cererea mentionata fiind aprobata în conformitate cu prevederile Instructiunilor de înfiintare a Facilitatii globale de mediu restructurate, aprobate prin Rezolutia nr. 94-2, Proiectul urmând sa fie finantat din contributiile la Fondul FGM în conformitate cu Rezolutia nr. 98-2, care poate include fonduri transferate din prima alimentare a Fondului FGM în conformitate cu Rezolutia nr. 94-2; si
            având în vedere ca Banca a fost de acord ca, pe baza, între altele, a celor de mai sus, sa acorde Primitorului o asistenta financiara nerambursabila FGM în termenii si în conditiile stabilite prin acest acord, partile convin dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL I
Conditii generale; definitii

            Sectiunea 1.01.
            a) Urmatoarele prevederi ale "Conditiilor generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie ale Bancii ",
datate 1 ianuarie 1985 (asa dupa cum au fost amendate în data de 2 decembrie 1997), cu modificarile stabilite în paragraful             b) al acestei sectiuni (Conditii generale), constituie parte integranta din acest acord:
            (i) Art. I;
            (ii) sectiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (18) si (20),2.02 si 2.03;
            (iii) sectiunea 3.01;
            (iv) sectiunea 4.01 si prima propozitie a sectiunii 4.09;
            (v) Art. V;
            (vi) sectiunile 6.01, 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (k), (l),(m), (n), (o) si (p), 6.03, 6.04 si 6.06;
            (vii) sectiunea 8.01 (b);
            (viii) sectiunile 9.01 (a) si (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 si 9.09;
            (ix) sectiunile 10.01, 10.03 si 10.04;
            (x) Art. XI; si
            (xi) Art. XII.
            b) Conditiile generale vor fi modificate dupa cum urmeaza:
            (i) un nou paragraf va fi adaugat la sfarsitul sectiunii 2.01 si se va citi dupa cum urmeaza: "termenul drepturi speciale de tragere si simbolul DST înseamna drepturi speciale de tragere, astfel dupa cum au fost evaluate de catre Fondul Monetar International în conformitate cu statutul sau";
            (ii) termenul Banca, oriunde este utilizat în Conditiile generale în alta parte decât în sectiunile 2.01 (8) si 6.02 (f) din acestea, si ultima utilizare a acestui termen în sectiunea 5.01 din acestea înseamna Banca, actionînd ca Agentie de implementare a FGM, cu exceptia sectiunii 6.02, unde termenul Banca va include, de asemenea, Banca actionînd în propria sa calitate;
            (iii) termenul împrumutat, ori de cate ori este folosit în Conditiile generale, înseamna Primitorul;
            (iv) termenul Acord de împrumut, ori de cate ori este folosit în Conditiile generale, înseamna acest acord;
            (v) termenul împrumut si împrumut, ori de cate ori este folosit în Conditiile generale, înseamna Asistenta financiara
nerambursabila FGM (sau donatie);
            (vi) termenul contul împrumutului, ori de cate ori este folosit în Conditiile generale, înseamna contul Asistentei financiare nerambursabile FGM (sau contul donatiei), un cont deschis de catre Banca în evidentele sale în numele Primitorului, în care este creditata Asistenta financiara nerambursabila FGM; si (vii) un nou subparagraf (q) este adaugat la sectiunea 6.02 din Conditiile generale, dupa cum urmeaza: "daca intervine o situatie extraordinara, în care orice alta tragere ulterioara în cadrul Asistentei financiare nerambursabile FGM va depasi resursele disponibile pentru trageri din FGM".
            Sectiunea 1.02.
            Oriunde sunt utilizati în acest acord, cu exceptia cazului în care contextul nu cere altfel, diversii termeni definiti în Conditiile generale si în Preambulul la acest acord au respectivele întelesuri stabilite în acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele întelesuri:
            a) DCNB înseamna Directia pentru conservarea naturii si biodiversitatii din cadrul M.A.P.P.M.;
            b) categorii eligibile înseamna categoriile (1), (2), (3), (4) si (5), stabilite în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;
            c) cheltuieli eligibile înseamna cheltuieli pentru bunurile si serviciile la care se face referire în sectiunea 2.02 din acest acord;
            d) M.F. înseamna Ministerul Finantelor din tara Primitorului sau orice succesor al acestuia;
            e) M.A.P.P.M. înseamna Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din tara Primitorului sau orice succesor al acestuia;
            f) R.N.P. înseamna Regia Nationala a Padurilor din tara Primitorului sau orice succesor al acesteia;
            g) Ordonanta R.N.P. înseamna Ordonanta Guvernului nr. 982, datata 29 decembrie 1998, care confera R.N.P.
responsabilitatea pentru conducerea si administrarea ariilor protejate, incluzând parcurile nationale;
            h) ECP înseamna Echipa de coordonare a Proiectului, înfiintata în cadrul M.A.P.P.M.;
            i) AAP înseamna autoritatile de administrare a parcurilor din cadrul R.N.P.;
            j) CSP înseamna Comitetul de supraveghere a Proiectului, la care se face referire în paragraful 1 al anexei nr. 4 la acest acord;
            k) Raportul de management al Proiectului înseamna fiecare raport elaborat în conformitate cu sectiunea 4.02 a acestui acord;
            l) SAP înseamna Serviciul pentru ariile protejate din cadrul R.N.P.;
            m) contul special înseamna contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord; si
n) asistenta financiara nerambursabila subsidiara înseamna asistenta financiara nerambursabila la care se face referire în partea B(ii) si (v) a anexei nr. 2 la acest acord.

ARTICOLUL II
Asistenta financiara nerambursabila FGM

            Sectiunea 2.01.
            Banca este de acord sa disponibilizeze Primitorului, în termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire în acest acord, din Asistenta financiara nerambursabila FGM o suma în diverse valute, echivalând cu patru milioane o suta de mii drepturi speciale de tragere (4.100.000 DST).
            Sectiunea 2.02.
            Suma Asistentei financiare nerambursabile FGM poate fi trasa din contul Asistentei financiare nerambursabile FGM în
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuielile efectuate (sau, daca Banca va conveni astfel, care urmeaza sa fie efectuate) cu privire la costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare pentru realizarea Proiectului si care vor fi finantate din sumele Asistentei financiare nerambursabile FGM.
            Sectiunea 2.03.
            Data finala de tragere va fi 31 decembrie 2004 sau orice data ulterioara stabilita de catre Banca. Banca va înstiinta cu promptitudine Primitorul în legatura cu aceasta data ulterioara.

ARTICOLUL III
Executia Proiectului

            Sectiunea 3.01.
            a) Primitorul declara angajamentul sau fata de obiectivele Proiectului, asa cum sunt stabilite în anexa nr. 2 la acest acord, si, în acest scop, va realiza Proiectul, prin M.A.P.P.M. si R.N.P., cu diligenta si eficienta cuvenite si în conformitate cu practicile de natura administrativa, financiara si tehnica corespunzatoare, acordând atentia cuvenita factorilor sociali, ecologici si de mediu, si va furniza cu promptitudine, ori de câte ori este necesar, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare pentru Proiect.
            b) Fara a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului în care Primitorul si Banca vor conveni altfel, Primitorul va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de realizare stabilit în anexa nr. 4 la acest acord.
            Sectiunea 3.02. Cu exceptia cazului în care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii de consultanta, cerute în cadrul Proiectului si care urmeaza a fi finantate din Asistenta financiara nerambursabila FGM, va fi supusa prevederilor anexei nr. 3 la acest acord.
            Sectiunea 3.03. Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a se limita la prevederile acesteia, Primitorul:
            a) va pregati, pe baza unor modele acceptabile Bancii , si va furniza Bancii  nu mai târziu de 6 luni de la ultima data de tragere sau o alta data ulterioara, asupra careia Primitorul si Banca vor cadea de acord în acest scop, un plan pentru viitoarele operatiuni ale Proiectului; si
            b) va acorda Bancii  o ocazie rezonabila de a schimba puncte de vedere cu Primitorul asupra planului mai sus mentionat.

ARTICOLUL IV
Clauze financiare

            Sectiunea 4.01.
            a) Primitorul va mentine un sistem de management financiar, incluzând registre si conturi, si va pregati declaratii financiare într-o forma acceptabila Bancii, astfel încât acestea sa reflecte în mod adecvat operatiunile, resursele si cheltuielile referitoare la Proiect.
            b) Primitorul:
            (i) va tine înregistrarile, conturile si declaratiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni si înregistrarile si conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în concordanta cu standardele de auditare acceptabile Bancii , riguros aplicate de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
            (ii) va furniza Bancii , de îndata ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni dupa sfarsitul fiecarui an,             (A) copii autentificate de pe declaratiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru fiecare an astfel auditat si
            (B) un punct de vedere cu privire la aceste declaratii, înregistrari si conturi si raportul de audit, efectuat de respectivii auditori, atât de amplu si detaliat pe cât Banca va solicita în mod rezonabil; si
            (iii) va furniza Bancii  orice alte informatii privind aceste înregistrari si conturi si auditul acestora, precum si informatii privind auditorii respectivi, dupa cum va solicita Banca în mod rezonabii, din cînd în cînd.
            c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul donatiei au fost facute pe baza Raportului privind managementul Proiectului sau a declaratiilor de cheltuieli,
            Primitorul:
            (i) va mentine sau va lua masuri pentru mentinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, înregistrari si conturi separate care sa reflecte aceste cheltuieli;
            (ii) va pastra, cei putin înca un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost facuta ultima tragere din contul donatiei, toate înregistrarile (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante sau alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
            (iii) va permite reprezentantilor Bîncii examinarea unor astfel de înregistrari; si
            (iv) va asigura ca aceste evidente si conturi sa fie incluse în auditul anual mentionat în paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul asupra acestui audit sa contina un punct de vedere separat al auditorilor mentionati despre masura în care Raportul de management al Proiectului sau declaratiile de cheltuieli înaintate pe parcursul unui astfel de an fiscal, împreuna cu procedurile si controlul intern implicat în pregatirea lor pot fi considerate demne de încredere în a justifica tragerile respective.
            Sectiunea 4.02.
            a) Fara a se limita la prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Primitorul va întocmi un plan de actiune pe timp limitat, acceptabil Bancii, privind consolidarea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al sectiunii 4.01 mentionate, pentru a da posibilitatea Primitorului ca, nu mai târziu de 30 iunie 2000 sau la o
alta data ulterioara agreata de Banca, sa pregateasca proiecte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Bancii ,
care:
            (i) (A) vor stabili sursele reale si necesarul de fonduri pentru Proiect, atat cumulat, cat si pentru perioada acoperita de raportul mentionat, si sursele proiectate si necesarul de fonduri pentru Proiect pentru o perioada de 6 luni urmatoare perioadei acoperite de raportul mentionat si
            (B) vor reflecta separat cheltuielile finantate din sumele donatiei în decursul perioadei acoperite de raportul mentionat si cheltuielile propuse a fi finantate din sumele donatiei în perioada de 6 luni urmatoare perioadei acoperite de raportul mentionat;
            (ii) (A) vor descrie progresul fizic înregistrat pe parcursul realizarii Proiectului, atat cumulat, cat si pentru perioada acoperita de raportul mentionat si
            (B) vor explica variatiile dintre obiectivele actuale si cele previzionate anterior; si
            (iii) vor stabili statutul achizitiilor în cadrul Proiectului si al cheltuielilor în cadrul contractelor finantate din sumele donatiei la finele perioadei acoperite de raportul mentionat.
            b) Pâna la finalizarea planului de actiune la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni, Primitorul va pregati, în conformitate cu repere acceptabile Bancii , si va furniza Bancii , nu mai târziu de 45 de zile dupa sfârsitul fiecarui trimestru calendaristic, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioada.

ARTICOLUL V
Reglementari ale Bancii

            Sectiunea 5.01.
            În conformitate cu sectiunea 6.02 (p) din Conditiile generale, este specificat urmatorul eveniment suplimentar:
Ordonanta R.N.P. va fi fost amendata, suspendata, abrogata, anulata sau respinsa, astfel încât sa afecteze din punct de vedere material si ireversibil abilitarea Primitorului de a realiza sau îndeplini obiectivele Proiectului.
 

ARTICOLUL VI
Efectivitatea; încetarea

            Sectiunea 6.01.
            Urmatoarele elemente sunt specificate ca fiind conditii în plus de intrare în efectivitate a Asistentei financiare
nerambursabile FGM în cadrul prevederilor sectiunii 12.01 (c) din Conditiile generale:
            a) un director de proiect, un specialist în achizitii, un director financiar si un secretar pentru ECP vor fi fost numiti în conformitate cu termenii de referinta acceptabili Bancii; si
            b) un sistem de management, financiar, acceptabil Bancii , va fi fost creat.
            Sectiunea 6.02.
            Data situata la nouazeci (90) de zile de la data acestui acord este specificata pentru scopurile sectiunii 12.04
din Conditiile generale.
            Sectiunea 6.03.
            Acest acord va continua sa fie efectiv pâna când Asistenta financiara nerambursabila FGM va fi în întregime
utilizata, iar partile la acest acord îsi vor fi îndeplinit obligatiile specificate.

ARTICOLUL VII
Reprezentantii Primitorului; adrese

            Sectiunea 7.01.
            Ministrul finantelor din tara Primitorului este desemnat ca reprezentant al Primitorului pentru scopurile sectiunii
11.03 din Conditiile generale.
            Sectiunea 7.02.
            Se mentioneaza urmatoarele adrese pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:


Pentru Primitor:
Ministerul Finantelor
Str. Apolodor nr. 17
Bucuresti, sectorul 5
România
Telex: 11239

Pentru Banca:
Banca Internationala pentru Reconstructie si
Dezvoltare
Strada H 1818, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresa telegrafica:
INTBAFRAD
Washington D.C.
Telex: 248423 (MCI)
64145 (MCI)

            Pentru certificarea celor de mai sus, partile prezente, actionând prin reprezentantii lor pe deplin autorizati, au convenit ca acest acord sa fie semnat în numele lor în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua si anul înscrise la început.

Pentru România,
Decebal Traian Remes,
ministrul finantelor,
reprezentant autorizat
Pentru Banca Internationala
pentru Reconstructie si Dezvoltare
(în calitatea sa de Agentie de implementare a Facilitatii globale de mediu),
Andrew Vorkin,
director de tara
Departamentul pentru Bulgaria si România
Europa si Asia Centrala  


*) Traducere

ANEXA Nr. 1

TRAGERILE SUMELOR
în Asistenta financiara nerambursabila FGM

            A. General
            1. Tabelul de mai jos prezinta categoriile de articole care urmeaza a fi finantate din sumele Asistentei financiare nerambursabile FGM, alocarea sumelor din Asistenta financiara nerambursabila FGM pe fiecare categorie, precum si procentul din cheltuieli pentru articolele ce urmeaza a fi finantate în cadrul fiecarei categorii:

Suma alocata din Asistenta financiara %
Categoria nerambursabila FGM din cheltuieli care (exprimata în urmeaza a fi finantate echivalent DST)
(1) Lucrari 1.080.000 70%
(2) Bunuri 770.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local
(3) Servicii de consultanta, 960.000 60% seminarii si instruire
(4) Subgranturi 370.000 100% din sumele trase
(5) Costuri de operare 500.000 70%
(6) Nealocate 420.000
TOTAL: 4.100.000


            2. Pentru scopurile acestei anexe:
            a) termenul cheltuieli externe înseamna cheltuielile efectuate în valuta oricarei tari, alta decât cea a Primitorului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decât cea a Primitorului;
            b) termenul cheltuieli locale înseamna cheltuieli în valuta Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului; si
            c) termenul costuri de operare înseamna cheltuieli cu plata consultantilor, cheltuieli privind deplasarile si diurnele directorului de Proiect, a specialistului în achizitii, a directorului financiar si a secretarului ECP, precum si costurile privind comunicatiile, combustibilul, întretinerea autoturismelor si consumabilele pentru birou ale ECP.
            3. În pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se vor efectua trageri pentru: a) platile aferente cheltuielilor efectuate înaintea datei acestui acord, cu exceptia acelor trageri, în suma care sa nu depaseasca echivalentul a 1.000 DST pentru categoria (1), 16.000 DST pentru categoria (2) si 11.000 DST pentru categoria (3), în contul platilor facute pentru cheltuieli efectuate înainte de acea data, dar dupa data de 15 martie 1999; si b) platile aferente cheltuielilor din cadrul categoriei (4), în afara de cazul în care Primitorul a adoptat proceduri, criterii de eligibilitate, precum si termeni si conditii referitoare la subgranturi, acceptabile Bancii .
            4. Banca poate solicita ca tragerile din contul Asistentei financiare nerambursabile FGM sa fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuielile referitoare la:
            (i) bunuri în cadrul contractelor cu o valoare inferioara echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. fiecare, cu exceptia primului contract ce urmeaza a fi adjudecat în conformitate cu prevederile partii C.2 si, respectiv, C.3 a sectiunii f din anexa nr. 3 la acest acord; (ii) lucrari în cadrul contractelor cu o valoare inferioara echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. fiecare, cu exceptia contractelor ce urmeaza a fi adjudecate în conformitate cu prevederile partilor B si C.1 ale sectiunii I din anexa nr. 3 la acest acord si a primului contract ce urmeaza a fi adjudecat în conformitate cu prevederile partii C.4 a sectiunii I din anexa nr. 3 la acest acord;
            (iii) serviciile firmelor de consultanta în cadrul contractelor cu o valoare inferioara echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. fiecare;
            (iv) costuri de operare; (v) instruire, seminarii si servicii ale consultantilor individuali în cadrul contractelor cu o valoare inferioara echivalentului a 20.000 dolari S.U.A. fiecare; si (vi) subgranturi în cadrul contractelor cu o valoare inferioara echivalentului a 10.000 dolari S.U.A. fiecare, în termenii si conditiile pe care Banca le va notifica Primitorului.
            5. Daca Banca va constata în orice moment ca orice plata efectuata din contul Asistentei financiare nerambursabile FGM a fost utilizata pentru o cheltuiala neconforma cu prevederile acestui acord, Primitorul, pe baza notificarii din partea Bancii , va rambursa prompt acesteia, pentru depunere în contul Asistentei financiare nerambursabile FGM, o suma egala cu suma astfel utilizata sau o parte a acesteia, dupa cum va fi specificat de catre Banca.
            B. Contul special
            1. Primitorul va deschide si mentine un cont special de depozit în dolari S.U.A., la o banca comerciala, în termeni si conditii agreate de catre Banca, incluzând o protectie corespunzatoare împotriva compensarii, confiscarii si sechestrarii.
            2. Dupa ce Banca va primi dovezi satisfacatoare care sa ateste faptul ca a fost deschis contul special, tragerile de sume din contul donatiei în scopul depozitarii lor în contul special se vor efectua dupa cum urmeaza:
            a) pâna când Banca va fi primit: (i) primul Raport de management al Proiectului, la care se face referire în sectiunea 4.02 b) din acest acord; si
            (ii) o cerere din partea Primitorului pentru trageri, pe baza Raportului de management al Proiectului, tragerile se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei A la anexa nr. 1; si
            b) pâna la primirea de catre Banca a Raportului de management al Proiectului, în conformitate cu prevederile sectiunii 4.02 b) din acest acord, însotit de o cerere din partea Primitorului pentru efectuarea de trageri pe baza raportului respectiv, toate celelalte trageri se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei B la anexa nr. 1.
            3. Platile din contul special vor fi facute în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata facuta de catre Primitor din contul special, Primitorul, atunci când Banca. va solicita în mod rezonabil, va furniza Bancii  acele documente, precum si alte dovezi care sa ateste ca plata respectiva a fost efectuata în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.
            4. În pofida prevederilor partii B.2 a acestei anexe, Bancii  nu i se va putea solicita sa mai realimenteze contul special, daca:
            a) Banca constata în orice moment ca orice raport de management al Proiectului nu contine informatiile solicitate în conformitate cu prevederile sectiunii 4.02 din acest acord;
            b) Banca hotaraste în orice moment ca toate tragerile ulterioare trebuie sa fie efectuate de catre Primitor din contul donatiei; sau
            c) Primitorul nu a reusit sa furnizeze Bancii , în perioada de timp mentionata în sectiunea 4.01 b)(ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit ce trebuie puse la dispozitie Bancii  ca urmare a prevederilor sectiunii mentionate, cu referire la auditul (A) înregistrarilor si conturilor pentru contul special sau al (B) înregistrarilor si conturilor ce reflecta cheltuielile cu privire la tragerile care au fost efectuate pe baza Raportului de management al Proiectului.
            5. Bancii  nu i se va solicita sa mai faca nici un alt depozit în contul special în conformitate cu prevederile partii B.2 a acestei anexe, daca, în orice moment, Banca va înstiinta Primitorul în legatura cu intentia sa de a suspenda în întregime sau partial dreptul Primitorului de a efectua trageri din contul donatiei, în conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 din Conditiile generale. În urma unei astfel de înstiintari Banca va hotarî în mod unilateral daca în contul special vor mai putea fi facute depozite si ce proceduri vor trebui aplicate pentru a face asemenea depozite si va înstiinta Primitorul în legatura cu decizia luata.
            6. a) Daca Banca decide în orice moment ca orice plata din contul special a fost facuta pentru o cheltuiala neeligibila sau nu a fost justificata prin dovezile furnizate Bancii , Primitorul va furniza cu promptitudine, pe baza notificarii din partea Bancii , dovezi suplimentare, dupa cum va solicita Banca, sau va depune în contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va restitui Bancii ) o suma egala cu suma acelei plati. În cazul în care Banca nu va decide altfel, nici o alta realimentare a contului special nu va fi facuta de catre Banca pâna când Primitorul nu va furniza astfel de dovezi, nu va face un astfel de depozit sau nu va restitui suma respectiva, dupa caz.
            b) Daca Banca decide în orice moment ca orice suma netrasa din contul special nu va fi necesara pentru acoperirea platilor pentru cheltuieli eligibile pe parcursul a 6 luni care urmeaza unei asemenea decizii, Primitorul, pe baza înstiintarii din partea Bancii , va restitui cu promptitudine Bancii  o astfel de suma neutilizata.
            c) Primitorul, pe baza notificarii din partea Bancii ; va restitui cu promptitudine Bancii  toate sau orice p            Art.e din fondurile care sunt depozitate în contul special.
            d) Restituirea. catre Banca, facuta în conformitate cu prevederile subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, va fi creditata în contul donatiei pentru trageri, ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acestui acord.

ANEXA A
 la Anexa nr. 1


OPERATIUNI
privind contul special când tragerile nu sunt facute pe baza Raportului de management al Proiectului

            1. Pentru scopurile acestei anexe, termenul alocatie autorizata înseamna o suma echivalenta cu 500.000 dolari S.U.A., trasa din contul donatiei si depozitata în contul special în conformitate cu prevederile paragrafului 2 din aceasta anexa, cu conditia ca, daca Banca nu decide altfel, alocatia autorizata va fi limitata la o suma echivalenta cu 250.000 dolari S.U.A. pâna când suma totala a tragerilor din contul donatiei plus suma totala a tuturor angajamentelor speciale asumate de Banca, în conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egala sau va depasi echivalentul a 750.000 DST.
            2. Tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
            a) pentru tragerile alocatiei autorizate Primitorul va furniza Bancii  o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau unor sume care în total nu depasesc alocatia autorizata. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca va trage din contul donatiei, în numele Primitorului, si va depozita în contul special suma solicitata de Primitor;
            b) pentru realimentarea contului special Primitorul va furniza Bancii  cereri pentru depozitare în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. Înainte de sau în momentul oricarei astfel de cereri, Primitorul va furniza Bancii  documentele si alte dovezi cerute în conformitate cu prevederile partii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord pentru plata sau platile pentru care se solicita realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca va trage din contul donatiei, în numele Primitorului, si va depozita în contul special suma ceruta de Primitor si justificata prin documentele mentionate si prin alte dovezi care sa ateste ca platile din contul special saau facut pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de suma depozitata în contul special va fi trasa de Banca din contul donatiei pentru una sau mai multe categorii eligibile.
            3. Bancii  nu i se va mai solicita sa faca depozite în contul special o data ce totalul sumelor trase din donatie minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale ale Bancii , luate în conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate. Din acel moment, tragerile din contul donatiei ale sumelor rîmase netrase din donatie se vor face în conformitate cu procedurile notificate de catre Banca Primitorului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si pâna la nivelul la care Banca va fi convinsa ca toate sumele rîmase în contul special la data notificarii vor fi folosite pentru plata cheltuielilor eligibile.

ANEXA B
la Anexa nr. 1


OPERATIUNI
privind contul special când tragerile sunt facute pe baza Raportului de management al Proiectului

            1. În afara cazurilor în care Banca poate decide altfel, notificând în acest sens Primitorul, toate tragerile din contul donatiei vor fi depozitate de catre Banca în contul special în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare asemenea depozit în contul special va fi tras de catre Banca din contul donatiei pentru una sau mai multe categorii eligibile ale contului special.
            2. Fiecare aplicatie de tragere din contul donatiei în scopul depozitarii în contul special va fi sustinuta de un raport de
management al Proiectului.
            3. La primirea fiecarei aplicatii de tragere a vreunei sume din donatie, Banca, în numele Primitorului, va trage din contul donatiei si va depozita în contul special o suma egala cu cea mai mica dintre a) suma ceruta si b) suma pe care Banca, pe baza Raportului de management al Proiectului ce a însotit respectiva aplicatie de tragere, a hotarât ca este necesar a fi depozitata în scopul finantarii cheltuielilor eligibile pentru o perioada de 6 luni urmatoare datei respectivului raport, cu conditia ca suma astfel depozitata, adaugata la suma indicata în respectivul Raport de management al Proiectului, care va rîmâne în contul special, sa nu depaseasca echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.
 

ANEXA Nr. 2


DESCRIEREA PROIECTULUI

            Obiectivul Proiectului este acela de a sprijini Primitorul în crearea unui management eficient intersectorial, participativ si rational al ecosistemelor naturale si peisajelor asociate în zone demonstrative selectate în Muntii Carpati si a unor mecanisme de sprijinire a reproducerii acestor activitati în alte zone de conservare prioritare.
            Proiectul cuprinde urmatoarele parti, sub rezerva acelor modificari asupra carora Primitorul si Banca pot cadea de acord periodic pentru realizarea obiectivelor: partea A: Consolidarea cadrului national pentru conservarea biodiversitatii:
            (i) analizarea si revizuirea cadrului legal si a celorlalte reglementari privind managementul suprafetelor protejate;
            (ii) întarirea capacitatii DCNB de a planifica si coordona conservarea biodiversitatii la nivel national;
            (iii) întarirea capacitatii R.N.P. de a multiplica numarul zonelor protejate si managementul conservarii în zonele forestiere;
            (iv) dezvoltarea unei strategii de încorporare a considerentelor de biodiversitate în planificarea managementului forestier la nivel de ecosistem.
            Partea B: Dezvoltarea de modele pentru ariile protejate si managementul parcurilor forestiere:
            (i) înfiintarea unor sisteme pentru planificarea participativa si managementul biodiversitatii în zone demonstrative selectate;
            (ii) crearea unor mecanisme participative în vederea reducerii utilizarii irationale a resurselor, incluzînd acordarea de subgranturi beneficiarilor eligibili;
            (iii) dezvoltarea unei strategii pentru ecoturism;
            (iv) initierea unui program privind reintroducerea zimbrului european în zona Vînatori-Neamt;
            (v) prezentarea unor modele demonstrative privind practicile de management forestier care se adreseaza preocuparilor legate de biodiversitate, incluzînd acordarea de subgranturi beneficiarilor eligibili.
            Partea C: Atragerea sprijinului public pentru conservarea biodiversitatii
            Pregatirea si realizarea unor strategii atât la nivel national, cât si la nivelul parcurilor, si a unor planuri de actiune directionate pentru dezvoltarea constientizarii atât a beneficiarilor directi, cât si a publicului în general, fata de importanta conservarii biodiversitatii
            Partea D: Consolidarea institutionala
            Furnizarea de servicii de consultanta, echipament si costuri de operare pentru întarirea capacitatii de realizare a Proiectului din partea ECP.
            Se asteapta ca Proiectul sa fie finalizat pâna la data de 30 iunie 2004.

ANEXA Nr. 3

ACHIZITII SI SERVICII DE CONSULTANTĂ


            Sectiunea 1
            Achizitionarea de bunuri si lucrari
            Partea A: Generalitati
            Bunurile si lucrarile vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunii I din Liniile directoare pentru achizitii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. si creditelor IDA, publicate de Banca în ianuarie 1995 si revizuite în ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Linii directoare), si cu urmatoarele prevederi ale sectiunii I din
aceasta anexa.

            Partea B: Licitatia internationala competitiva
            1. Cu exceptia cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei sectiuni, bunurile si lucrarile vor fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate în concordanta cu prevederile sectiunii II din Liniile directoare si ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.
            2. Urmatoarele prevederi vor fi aplicate bunurilor care urmeaza a fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate în
conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei parti.
            Preferinta pentru bunurile produse pe plan intern
            Prevederile paragrafelor 2.54 si 2.55 din Liniile directoare si ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica bunurilor produse pe teritoriul Primitorului.
            Partea C: Alte proceduri de achizitie
            1. Licitatia nationala competitiva
            Lucrarile cu un cost estimat inferior echivalentului a 500.000 dolari S.U.A. per contract, pâna la o suma totala ce nu va depasi echivalentul a 1.480.000 dolari S.U.A., pot fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 din Liniile directoare.
            2. Cumparari internationale
            Bunurile cu un cost estimat inferior echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. per contract, pâna la o suma totala ce nu va depasi echivalentul a 350.000 dolari S.U.A., pot fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpararile internationale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.
            3. Cumparari nationale
            Bunurile cu un cost estimat inferior echivalentului a 50.000 dolari S.U.A. per contract, pâna la o suma totala ce nu va depasi echivalentul a 352.000 dolari S.U.A., pot fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpararile nationale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.
            4. Achizitionarea lucrarilor de mica amploare
            Lucrarile cu un cost estimat inferior echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. per contract, pâna la o suma totala care nu va depasi echivalentul a 127.d00 dolari S.U.A., pot fi achizitionate pe baza de contracte în suma globala, la preturi fixe, adjudecate pe baza de cotatii obtinute din partea a trei (3) contractanti interni calificati, ca raspuns al unei invitatii scrise. Invitatia va cuprinde o descriere detaliata a lucrarilor, inclusiv specificatiile de baza, data de finalizare solicitata, o forma de întelegere, de baza, acceptabila Bancii , precum si schite relevante, acolo unde este cazul. Lucrarea va fi adjudecata contractantului care ofera cotatia de pret cea mai scazuta pentru lucrarea ceruta si care are experienta si resursele necesare încheierii cu succes a contractului.
            Partea D: Analizarea de catre Banca a deciziilor de achizitionare
            1. Planificarea achizitionarii
            Înaintea emiterii oricarei invitatii de precalificare sau de licitatii pentru contracte, planul de achizitie propus pentru Proiect va fi furnizat Bancii  pentru analizare si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare. Achizitionarea tuturor bunurilor si lucrarilor se va face în conformitate cu acest plan de achizitie, asa cum va fi fost aprobat de catre Banca, si cu prevederile paragrafului 1 amintit.
            2. Analiza preliminara
            a) În ceea ce priveste orice contract adjudecat, în conformitate cu partile B si, respectiv, C.1 ale acestei sectiuni, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 si 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare. b) În ceea ce priveste primul contract ce se va adjudeca în conformitate cu partile C.2, C.3 si, respectiv, C.4 ale acestei sectiuni, se vor aplica urmatoarele proceduri;
            (i) înaintea selectarii oricarui furnizor sau contractor, Primitorul va furniza Bancii  un raport asupra comparatiei si evaluarii cotatiilor primite, dupa caz;
            (ii) înaintea semnarii oricarui contract achizitionat în conformitate cu procedurile de cumparare, Primitorul va furniza Bancii  un exemplar al specificatiilor si un proiect de contract; si
            (iii) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2(f), 2(g) si 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.
            3. Analiza ulterioara
            În ceea ce priveste orice contract care nu intra sub incidenta prevederilor paragrafului 2 al acestei parti, se vor aplica
procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare.
            Sectiunea II
            Angajarea consultantilor
            Partea A: Generalitati
            Serviciile de consultanta vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile din Introducerea si sectiunea IV din ghidul "Selectia si angajarea consultantilor de catre împrumutatii Bancii  Mondiale", publicat de Banca în ianuarie 1997 si revizuit în septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul de consultanta), si cu urmatoarele clauze ale sectiunii II din aceasta anexa.
            Partea B: Selectia bazata pe calitate si cost
            1. Cu exceptia cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultanta vor fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate în conformitate cu clauzele sectiunii II din Ghidul de consultanta, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta si cu clauzele paragrafelor 3.13a3.18, aplicabile selectiei
consultantilor bazate pe calitate si cost.
            2. Urmatoarele prevederi se vor aplica serviciilor de consultanta ce urmeaza a fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurta a consultantilor pentru servicii, cu un cost estimat inferior echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. per contract, poate contine în întregime consultanti nationali, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul de consultanta.
            Partea C: Alte proceduri de selectie a consultantilor
            1. Selectia pe baza celui mai scazut cost
            Serviciile de proiectare si supraveghere a construirii centrelor pentru vizitatori pot fi achizitionate pe baza de contracte
adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.6 din Ghidul de consultanta.
            2. Consultanti individuali
            Serviciile pentru sarcinile privind cerintele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul de consultanta vor fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate în favoarea consultantilor individuali, în conformitate cu clauzele paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul de consultanta.
            Partea D: Analizarea de catre Banca a selectiei consultantilor
            1. Planificarea selectiei
            Înaintea emiterii catre consultanti a oricarei cereri pentru propuneri, planul propus pentru selectia consultantilor în cadrul Proiectului va fi transmis Bancii  pentru analiza si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul de consultanta. Selectia tuturor serviciilor de consultanta va fi realizata în conformitate cu planul de selectie, asa cum va fi fost aprobat de catre Banca, si cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
            2. Analiza preliminara
            a) În ceea ce priveste orice contract privind angajarea firmelor de consultanta, cu un cost estimat la echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 si 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2(a)] si 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul de consultanta.
            b) În ceea ce priveste orice contract privind angajarea firmelor de consultanta, cu un cost estimat la echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, dar mai putin decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A., se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 si 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2(a)] si 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul de consultanta.
            c) În ceea ce priveste orice contract pentru angajarea consultantilor individuali, cu un cost estimat la echivalentul a 20.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarile, experienta, termenii de referinta si conditiile angajarii consultantilor vor fi transmise Bancii  pentru analiza preliminara si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupa primirea aprobarii respective.
            3. Analiza ulterioara
            În ceea ce priveste orice contract care nu intra sub incidenta prevederilor paragrafului 1 al acestei parti, se vor aplica
procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul de consultanta.

ANEXA Nr. 4


PROGRAMUL DE REALIZARE

            1. Pe întreg parcursul derularii Proiectului, Primitorul va mentine, într-ao maniera si în termenii de referinta agreati de Banca, un CSP alcatuit dintrun secretar de stat din M.A.P.P.M., în calitate de presedinte, si experti din M.F., M.A.P.P.M., R.N.P. si din Comisia Monumentelor Naturale a Academiei Române, asa dupa cum vor fi numiti de catre M.A.P.P.M., iar pentru expertii din M.F., de catre M.F. ECP va raspunde de analiza progresului înregistrat pe parcursul implementarii Proiectului si de rezolvarea oricaror probleme de ordin general referitoare la coordonarea între agentii din cadrul Proiectului.
            2. M.A.P.P.M. va raspunde de realizarea de ansamblu a Proiectului si de supervizarea sa. ECP va raspunde de administrarea curenta a Proiectului, conducerea si coordonarea sa, inclusiv de activitatile legate de achizitii, contabilitate, trageri, audit si raportare. Pe parcursul derularii Proiectului ECP va fi mentinuta cu un numar suficient de personal calificat, consultanti, resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca.
            3. Responsabilitatea specifica pentru realizarea Proiectului va fi atribuita dupa cum urmeaza:
            a) responsabilitatea pentru realizarea partii A a Proiectului va reveni DCNB si SAP si, în acest scop, Primitorul, prin
M.A.P.P,M. si R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizarii partii A a Proiectului, DCNB si SAP sa fie înzestrate cu un numar suficient de personal calificat, consultanti, resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori
pentru Banca;
            b) responsabilitatea pentru realizarea partii B a Proiectului va reveni AAP si, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. si R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizarii partii B a Proiectului, AAP sa fie înzestrate cu un numar suficient de personal calificat, consultanti, resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca;
            c) responsabilitatea pentru realizarea partii C a Proiectului va reveni DCNB - la nivel national - si AAP - la nivel local si, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. si R.N.P., va asigura ca pe parcursul realizarii partii C a Proiectului, DCNB si AAP sa fie înzestrate cu un numar suficient de personal calificat, consultanti, resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca; si
            d) responsabilitatea pentru realizarea partii D a Proiectului va reveni ECP

continuarea în pagina a 2-a