MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 411   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 27 august 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            55. - Ordonantã privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica internã

            674. - Hotãrâre privind acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unui ajutor umanitar pentru populatia sinistrata din Republica Turcia, afectata de cutremurul din 17 august 1999

            675. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasãre

            676. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 676/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã

            677. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            678. - Hotãrâre privind unele mãsuri pentru finalizarea constructiilor de locuinte începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie

            680. - Hotãrâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singura sursã servicii de consultantã juridicã pentru realizarea unui plasament privat

            681. - Hotãrâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singura sursa servicii de consultantã juridica pentru realizarea unei emisiuni de obligatiuni Samurai in yeni

            682. - Hotãrâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singura sursa servicii de consultanta

            683. - Hotãrâre pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Finantelor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI CENTRALE

            1.180. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor privind modificarea cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale în procedurã informaticã simplificatã

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

            În temeiul prevederilor Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale Art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Realizarea creantelor bancare neperformante preluate de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare se face prin mãsurile prevãzute de lege, precum si prin executarea silitã a acestor creante ca urmare a initierii si finalizãrii, dupã caz, a procedurilor puse în aplicare de organele proprii de executare si/sau de organele judiciare competente, la
solicitarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, în conditiile prevederilor prezentei ordonante.
            Art. 2. - Stingerea, prin platã, a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceastã datorie a creantelor bancare neperformante cesionate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare constituie o obligatie ce revine urmãtoarelor categorii de debitori:
            a) persoanele fizice sau persoanele juridice care au contractat creditul, constituind debitorii cedati în temeiul contractelor de cesiune;
            b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacã divizarea s-a fãcut în frauda creditorului; rãspunderea acestor persoane este în temeiul Art. 998 din Codul civil;
            c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au constituit garantii personale pentru restituirea creditului;
            d) persoanele care, începând cu data contractãrii creditului, au îndeplinit functia de administrator, director general, director sau director executiv sau care au avut calitatea de actionar/asociat la societatea comercialã debitoare si din vina cãrora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbãrii destinatiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; rãspunderea acestor persoane este în temeiul Art. 998 din Codul civil, pentru partea de credit nerestituit la scadentã în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit functia mentionatã;
            e) persoanele fizice sau persoanele juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevãzute la lit. a), b) si d), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dauna obligatiei de restituire a creditului.

CAPITOLUL II
Titlurile executorii

            Art. 3. - (1) Constituie titlu executoriu contractele sau conventiile de credit dintre bancã si debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creantelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii, Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, precum si orice alte acte sau întelegeri încheiate de aceasta pentru realizarea creantelor preluate.
            (2) Pentru debitorii prevãzuti la Art. 2 lit. b), d) si e) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în mãsura în care constatã existenta unor acte sau fapte care atrag rãspunderea acestora, se va adresa instantei competente în vederea stabilirii rãspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotãrârea prin care instanta a stabilit rãspunderea si executarea silitã va
putea începe dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii. La cererea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanta va putea încuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonantã presedintialã chiar înainte de pronuntarea hotãrârii.
            Art. 4. - Titlul executoriu se comunicã debitorului si se pune în executare fãrã nici o altã formalitate.

CAPITOLUL III
Blocarea conturilor, sechestrarea actiunilor si instituirea administrãrii speciale

            Art. 5. - (1) Dupã comunicarea cãtre debitor a titlului executoriu Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate dispune, prin ordin, blocarea prin poprire a conturilor bancare, în lei si în valutã, ale oricãrui debitor. În termen de 24 de ore de la primirea ordinului banca va confirma în scris blocarea contului.
            (2) Pe perioada blocãrii conturilor bancare orice platã se poate face numai cu aprobarea prealabilã, scrisã, a Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, cu exceptia plãtilor în contul creantei cesionate si a privilegiilor legale.
            (3) Încãlcarea prevederilor alin. (1) si (2) atrage nulitatea oricãrei plãti si rãspunderea solidarã a bãncii cu debitorul, în limita sumelor sustrase blocãrii.
            (4) Sumele din conturile blocate se vireazã în contul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, dupã validarea popririi.
            Art. 6. - (1) La cererea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanta poate încuviinta, prin derogare de la prevederile Art. 907 si 908 din Codul comercial, în conditiile prevãzute la cap. IV din prezenta ordonantã - la societatea comercialã care constituie debitorul cedat, la societatea comercialã care este debitoare potrivit Art. 2 lit. b), precum si la societatea comercialã la care debitorii prevãzuti la Art. 2 detin, separat sau împreunã, cel putin 50% plus o actiune din capitalul social sau, dupã caz, majoritatea pãrtilor sociale - sechestru asupra actiunilor si pãrtilor sociale si instituirea
administrãrii speciale. Sechestrul si mãsura administrãrii speciale se aplicã de la data înregistrãrii hotãrârii definitive a instantei la registrul comertului.
            (2) Pe perioada sechestrului prevãzut la alin. (1) drepturile fatã de societatea comercialã, conferite de actiunile sau pãrtile sociale sechestrate, se exercitã de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. Pe timpul administrãrii speciale administrarea societãtii comerciale se asigurã de cãtre o persoanã desemnatã prin hotãrârea instantei prevãzute la alin. (1), la
propunerea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Persoana propusã trebuie sã fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer si sã aibã 5 ani de activitate practicã economicã sau juridicã. Administratorul va primi o indemnizatie brutã lunarã, suportatã de societatea comercialã. Pe data numirii administratorului special se suspendã de drept mandatul administratorilor în exercitiu.
            (3) Societatea comercialã supusã administrãrii speciale nu va aloca nici o resursã specialã pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite actionarilor sau asociatilor care sunt debitori ai creantelor bancare neperformante cesionate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare se varsã în contul datoriei debitorului cedat.
            (4) Asumarea de cãtre societatea comercialã supusã administrãrii speciale de noi obligatii care ar influenta negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabilã a Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Actul încheiat cu încãlcarea acestei obligatii este nul de drept.
            (5) Rãspunderea administratorului desemnat, atât fatã de actionari sau asociati, dupã caz, cât si fatã de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, se stabileste potrivit regulilor mandatului comercial.
            (6) Prevederile prezentului articol se aplicã si societãtilor comerciale la care actionari sau asociati sunt alte societãti comerciale ce detin majoritãtile prevãzute la alin. (1) si care sunt controlate de debitorii prevãzuti la Art. 2.

CAPITOLUL IV
Reguli speciale privind solutionarea litigiilor

            Art. 7. - Litigiile în legãturã cu creantele neperformante preluate la datoria publicã, în care este parte Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, se solutioneazã cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în
mod corespunzãtor cu dispozitiile Codului de procedurã civilã.
            Art. 8. - Cererile de orice naturã privind realizarea creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã sunt de competenta curtii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul sau, dupã caz, domiciliul debitorului
cedat care a contractat creditul si se judecã de urgentã si cu precãdere.
            Art. 9. - (1) Reclamantul este obligat sã comunice cererea, actele pe care se întemeiazã si, dupã caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora la instantã.
            Judecãtorul nu va primi cererea fãrã dovada îndeplinirii obligatiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplicã oricãrei cereri, indiferent de natura ei, cu exceptia celor formulate în cursul judecãtii sau a celor prin
care se exercitã o cale de atac.
            (2) Primul termen de judecatã se stabileste la cel mult 15 zile de la depunerea cererii de chemare în judecatã.
            (3) Întâmpinarea este obligatorie si se depune cel mai târziu pânã la primul termen de judecatã. Întâmpinarea, actele pe care se întemeiazã si, dupã caz, interogatoriul scris se comunicã de cãtre parte, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, înainte de termenul prevãzut la alin. (2). Nerespectarea obligatiei de comunicare prezumã renuntarea de cãtre
parte la apãrãrile ce puteau fi formulate prin întâmpinare si la probele în sustinerea acestor apãrãri.
            Art. 10. - Orice cerere se judecã la primul termen, în afara cazului în care instanta dispune administrarea de probe noi.  Dacã, din motive întemeiate, pãrtile nu sunt în mãsurã sã îsi prezinte apãrãrile în mod complet, instanta va putea, în mod exceptional, sã acorde un termen în cunostintã de cel mult 7 zile.
            Art. 11. - (1) Instanta este obligatã sã pronunte hotãrârea în termen de 5 zile de la încheierea dezbaterilor si sã comunice pãrtilor hotãrârea motivatã în cel mult 10 zile de la pronuntare.
            (2) Hotãrârea instantei poate fi atacatã numai cu recurs.
            (3) În recurs nu se pot invoca apãrãri ce nu au fost formulate în fata instantei a cãrei hotãrâre este recuratã, cu exceptia celor de ordine publicã.
            (4) Dacã admite recursul, prin aceeasi hotãrâre instanta este obligatã sã solutioneze si fondul cauzei sau, dacã se impune administrarea de probe noi, sã stabileascã termenul de judecatã.
            Art. 12. - (1) Termenul de prescriptie a actiunilor îndreptate împotriva Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare este de 3 luni de la data când s-a cunoscut sau trebuia sã se cunoascã faptul sau actul pe care se întemeiazã actiunea, dar nu mai mult de 6 luni de la data producerii faptului sau încheierii actului, dacã legea nu prevede un termen mai scurt.
            (2) Termenul prevãzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare prezentei ordonante, curge de la data intrãrii în vigoare a acesteia.

CAPITOLUL V
Reguli speciale privind executarea silitã
Sectiunea I
Organele de executare si competenta lor

            Art. 13. - Procedurile de executare silitã pentru valorificarea activelor bancare de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare sunt puse în aplicare de cãtre Corpul de executori ai Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si/sau de cãtre executorii judecãtoresti.
            Art. 14. - (1) Executorii Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare se numesc prin ordin al secretarului de stat al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si au competentã deplinã pe întregul teritoriu al tãrii.
            (2) Persoanele numite potrivit alin. (1) vor îndeplini aceleasi conditii legale ca si executorii judecãtoresti.
            Art. 15. - (1) Corpul de executori ai Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare are obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor lui urmãribile.
            (2) Dacã debitorul nu este gãsit la domiciliul sau la sediul cunoscut, Corpul de executori si Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare este obligat sã solicite organelor de politie sã facã cercetãri, precum si sã cearã relatii de la oficiul registrului comertului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, de la Garda financiarã sau de la oricare altã persoanã fizicã sau
juridicã ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului unde se aflã debitorul si obtinerii oricãror date detinute în legãturã cu acesta sau cu bunurile sale.
            Art. 16. - Organele de politie, persoanele fizice si juridice, precum si celelalte organe competente prevãzute la  Art. 15 alin. (2) sunt obligate sã dea de îndatã relatiile solicitate de Corpul de executori fãrã perceperea vreunei taxe ori vreunui tarif.
            Art. 17. - Ori de câte ori este necesar, politia are obligatia sã dea concursul executorilor Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, la cererea acestora, în îndeplinirea, potrivit legii, a activitãtii de executare silitã.
            Art. 18. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin executorii Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare pot:
            a) sã intre în orice incintã de afaceri a debitorului, persoanã juridicã, sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificãrii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;
            b) sã intre în toate încãperile în care se gãsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoanã fizicã, precum si sã cerceteze toate locurile în care acesta îsi pãstreazã bunurile;
            c) sã solicite si sã cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probã în determinarea bunurilor proprietatea debitorului.
           (2) Executorii pot intra în încãperile ce reprezintã domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtãmântul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instantei judecãtoresti competente, aplicându-se dispozitiile Codului de procedurã civilã, privind ordonanta presedintialã.
            Art. 19. - Accesul executorului în locuintã, în incinta de afaceri sau în orice altã încãpere a debitorului, persoanã fizicã sau juridicã, se poate efectua între orele 8,00-18,00, în orice zi lucrãtoare. Executarea începutã va putea continua în aceeasi zi sau în zilele urmãtoare. În cazuri temeinic justificate, când existã pericolul, înstrãinãrii unor bunuri, accesul în încãperile
debitorului va avea loc si la alte ore decât cele mentionate, precum si în zilele nelucrãtoare, cu autorizarea instantei.
            Art. 20. - În absenta debitorului sau dacã acesta refuzã accesul în oricare dintre încãperile prevãzute la Art. 18, executorul nu poate sã pãtrundã în acestea decât în prezenta unui reprezentant al politiei si a 2 martori.
            Dispozitiile Art. 18 alin. (2) sunt aplicabile, dupã caz.

Sectiunea a II-a
Reguli speciale privind comunicarea titlului executoriu si sechestrul

            Art. 21. - Executorul va începe executarea dupã comunicarea titlului executoriu prevãzut la Art. 3 alin. (1), cu mentiunea cã neachitarea de bunãvoie a creantei în termen de 5 zile lucrãtoare de la primire dã dreptul creditorului sã procedeze la executarea silitã fãrã nici o altã somatie.
            Art. 22. - Dupã expirarea termenului prevãzut la Art. 21 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor mobile apartinând debitorului si garantilor, urmând a fi valorificate.
            Art. 23. - Executarea silitã a bunurilor imobile ipotecate si a bunurilor mobile gajate se poate face în termen de 5 zile de la comunicarea titlului executoriu cãtre proprietarul acestuia, fãrã încuviintarea instantei.
            Art. 24. - Dreptul corespunzãtor creantei preluate la datoria publicã se executã înaintea oricãrui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data când a fost constituit, cu exceptia salariilor si a altor privilegii legale.
            Art. 25. - Aplicarea sechestrului, cu exceptia situatiilor prevãzute la Art. 6, se face de cãtre executorii Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare sau de cãtre executorii judecãtoresti, care încheie un proces-verbal de sechestru.
            Art. 26. - (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
            a) numele si prenumele celui care aplicã sechestrul si numãrul legitimatiei de executor;
            b) numele si prenumele debitorului (sau ale garantului, dacã se sechestreazã bunurile acestuia) si ale altor persoane care sunt de fatã (martori);
            c) mentionarea titlului executoriu, suma datoratã si natura datoriei;
            d) enumerarea bunurilor urmãribile sechestrate (natura, gradul de uzurã, dimensiunea etc.);
            e) eventualele obiectii fãcute de debitor;
            f) indicarea orei, zilei si locului sechestrului;
            g) natura sechestrului, dacã este un sechestru cu ridicare, dacã se numeste un custode sau dacã se aplicã sigilii;
            h) semnãturile pãrtilor: executor, debitor sau în lipsa lui ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum si, atunci când este cazul, semnãtura custodelui.
            (2) Dacã debitorul refuzã sã semneze, se va mentiona aceasta în procesul-verbal.
            (3) Procesul-verbal se întocmeste în trei exemplare, din care un exemplar se va lãsa debitorului, un altul se depune la dosarul de executare silitã si unul se predã Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
            Art. 27. - Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit Art. 26, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cât dureazã executarea silitã debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu
acordul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Nerespectarea acestei interdictii atrage rãspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.
            Art. 28. - (1) Dacã bunurile sechestrate nu sunt ridicate si depozitate de executor, ele vor putea fi lãsate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare.
            (2) Cel care primeste bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.
            Art. 29. - (1) În cazul în care nu au fost luate mãsurile asigurãtorii pentru realizarea integralã a creantei si, la începerea executãrii silite, se constatã cã existã pericol de înstrãinare, substituire sau sustragere de la urmãrire a bunurilor urmãribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicatã o datã cu comunicarea titlului executoriu.
            (2) Sechestrul prevãzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizãrii date de instanta judecãtoreascã competentã. Dispozitiile referitoare la ordonanta presedintialã din Codul de procedurã civilã sunt aplicabile.
            Art. 30. - (1) În vederea valorificãrii, executorul poate sã verifice dacã bunurile sechestrate se gãsesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru, precum si dacã acestea nu au fost substituite sau degradate.
            (2) Când bunurile sechestrate, gãsite cu ocazia verificãrii, nu sunt suficiente pentru satisfacerea creantei, executorul va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmãrirea altor bunuri ale debitorului.
            (3) Despre cele constatate executorul încheie un proces-verbal declarând sechestrate, atunci când este cazul, bunurile gãsite cu prilejul investigatiilor fãcute, conform alineatului precedent.
            Art. 31. - Bunurile rãmân sub sechestru pânã la valorificarea lor sau pânã când Agentia de Valorificare a Activelor Bancare dispune ridicarea sechestrului.

Sectiunea a III-a
Vânzarea bunurilor urmãrite silit

            Art. 32. - Vânzarea silitã a bunurilor imobile ipotecate si a bunurilor mobile gajate se face dupã împlinirea termenului prevãzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fãrã încuviintarea instantei si fãrã efectuarea altei formalitãti.
            Art. 33. - (1) Vânzarea bunurilor urmãrite silit se face prin licitatie publicã.
            (2) Licitatia publicã este organizatã de cãtre o comisie numitã în conditiile stabilite de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, condusã de executorul acesteia, care îndeplineste rolul de licitator.
            Art. 34. - (1) Pretul de pornire al licitatiei se stabileste prin expertizã. Expertul se desemneazã de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare pe bazã de contract.
            (2) Dupã stabilirea pretului de pornire, licitatorul, cu cel putin 15 zile înainte de data licitatiei, va publica un anunt de vânzare într-un cotidian national de largã circulatie si/sau într-un cotidian local. Anuntul va cuprinde sintetic bunurile ce urmeazã a fi licitate, ziua, ora si locul licitatiei, pretul de pornire si valoarea garantiei de participare stabilitã de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, domiciliul sau sediul licitatorului, în functie de gruparea bunurilor se pot prezenta numai limitele de pret. Anuntul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacã acesta nu este gãsit, procedura se considerã îndeplinitã prin afisare la locul licitatiei, la locul bunului si la sediul primãriei din unitatea administrativ-teritorialã unde se aflã bunul.
            (3) Licitatia poate avea loc numai dupã expirarea termenului de 15 zile prevãzut la alin. (2) si se va desfãsura la locul stabilit de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. Debitorul cedat este obligat sã permitã tinerea licitatiei în spatiile pe care le detine, dacã sunt adecvate acestui scop.
            Art. 35. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun licitatorului, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei, urmãtoarele documente:
            a) dovada depunerii garantiei de participare;
            b) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
            c) pentru persoanele juridice de nationalitate românã, copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
            d) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
            e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
            f) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe pasaport.
            Art. 36. - (1) Comisia de licitatie verificã si analizeazã documentele de participare prevãzute la Art. 35 si afiseazã la locul licitatiei, cu cel putin o orã înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertantii care au depus documentatia completã de participare.
            (2) Ofertantii se identificã dupã numãrul de ordine de pe lista de participare, dupã care licitatorul anuntã obiectul licitatiei, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din pretul de pornire, precum si modul de desfãsurare a licitatiei; pasul de licitare se stabileste de cãtre comisia de licitatie.
            (3) Dacã se prezintã un singur ofertant care oferã pretul de pornire; acesta este declarat adjudecatar.
            (4) În cazul în care la prima licitatie nu se oferã pretul de pornire, licitatorul, în cel mult 5 zile, va publica un nou anunt, cu respectarea prevederilor Art. 34 alin. (2), care se aplicã în mod corespunzãtor, în vederea tinerii unei noi licitatii. Pretul de pornire în acest caz este de 75% din pretul de pornire al licitatiei anterioare.
            (5) Dacã la a doua licitatie nu se înregistreazã o ofertã de cel putin 75% din pretul de pornire al primei licitatii, licitatorul va organiza o a treia licitatie, la care pretul de pornire este de 50% din pretul de pornire al primei licitatii.
            (6) Când în cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia va continua în ziua lucrãtoare urmãtoare, la ora anuntatã de licitator înainte de închiderea sedintei.
            Art. 37. - (1) Licitatia se adjudecã la pretul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisã numai dacã cumpãrãtorul prezintã una dintre urmãtoarele garantii: scrisoare de garantie emisã de o bancã românã sau de o bancã strãinã la care o bancã românã este corespondentã; bilet la ordin avalizat de o bancã agreatã de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare;
garantia personalã a unui fidejusor, în conditiile Codului comercial, constând într-o obligatie unilateralã si neconditionatã de platã a ratei neachitate la termen, partial sau integral, de cãtre debitor. Garantia nu poate fi decât pentru plata integralã a ratelor si trebuie sã fie îndestulãtoare.
            (2) Plata în rate este permisã numai dacã adjudecatarul achitã un avans de minimum 30% din pretul de adjudecare. Garantia de participare poate fi consideratã ca platã partialã a avansului.
            (3) Dupã licitarea fiecãrui bun licitatorul întocmeste procesul-verbal de licitatie. Procesul-verbal se semneazã de cãtre toti ofertantii, inclusiv de cãtre adjudecatar. Refuzul de a semna se consemneazã în procesul-verbal întocmit. În termen de douã zile lucrãtoare de la data întocmirii procesului-verbal licitatorul va dispune în scris restituirea garantiei tuturor participantilor, cu exceptia adjudecatarului a cãrui garantie se retine în contul pretului sau, dacã va refuza încheierea contractului de
vânzare-cumpãrare, în contul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
            (4) În termen de 10 zile de la întocmirea procesului-verbal de licitatie adjudecatarul si licitatorul vor încheia contractul de vânzare-cumpãrare.
            Contractul, semnat de cumpãrãtor, se trimite de cãtre licitator spre a fi semnat de conducerea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, dacã nu l-a împuternicit pe licitator în acest scop. Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate refuza semnarea contractului numai în cazul în care acesta nu corespunde celor stabilite la licitatie ori cuprinde clauze
ilegale.
            Art. 38. - (1) În cazul în care la a treia licitatie a bunurilor imobile sau mobile nu se oferã pretul de pornire, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va putea cere adjudecarea bunului în contul creantei.
            (2) Adjudecarea bunului în conditiile prevãzute la alin. (1) determinã diminuarea creantei cu 50% din pretul bunului stabilit prin expertizã, potrivit Art. 34 alin. (1).
            (3) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare este autorizatã sã identifice posibilitãti de valorificare superioarã pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

            Art. 39. - Litigiile în curs în legãturã cu creantele bancare cedate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, indiferent de faza în care se aflã, se vor continua si solutiona cu aplicarea procedurii prevãzute de prezenta ordonantã. Actele procedurale încheiate rãmân valabile. La cererea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, aceastã procedurã poate fi
aplicatã si executãrilor silite, începute potrivit procedurii de drept comun.
            Actele de executare încheiate îsi mentin valabilitatea.
            Art. 40. - Debitorii pot contesta în justitie mãsurile dispuse de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare potrivit prezentei ordonante si pot face contestatie la executare, numai cu depunerea unei cautiuni egale cu jumãtate din valoarea activului bancar supus valorificãrii.
            Art. 41. - Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate accepta darea în platã a unui bun, în vederea stingerii obligatiilor de platã.
            Art. 42. - (1) Bãncile cedente ale creantelor neperformante preluate la datoria publicã rãspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informatiilor cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, dacã, datoritã acestui fapt, nu s-a putut valorifica respectiva creantã.
            (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor si datelor necesare pentru executarea creantelor cedate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare rãspund civil, contraventional sau penal, dupã caz, în conditiile legii.
            Art. 43. - Cererile si orice alte acte procedurale efectuate în vederea executãrii creantelor bancare supuse valorificãrii, cedate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministru de interne,
Liviu Popescu,
secretar de stat
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 24 august 1999.
Nr. 55.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a unui ajutor umanitar pentru populatia sinistratã din Republica Turcia, afectatã de cutremurul din 17 august 1999

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Se aprobã acordarea de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a unui ajutor umanitar populatiei sinistrate din Republica Turcia, afectatã de cutremurul din 17 august 1999, constând în produsele prevãzute în situatia-anexã care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 674.

ANEXÃ

SITUATIA
cuprinzând materialele care se acordã ca ajutor umanitar populatiei sinistrate din Republica Turcia

Nr. crt/ Valoarea/  U.M. /Denumirea materialelor/Cantitatea - mii lei -/Observatii
1. Cort unic de comandament 5,20 x 5,20 m bucatã 6 226.200
2. Cort de grupã 3,60 x 3,60 m bucatã 8 132.000
3. Cort de grupã 4 x 4 m bucatã 6 121.200
Valoarea: 479.400
Medicamente si materiale sanitare
Nr.crt./Denumirea materialelor/Valoarea - mii lei -/Observatii
1. Medicamente de diferite tipuri 227.896
2. Comprese diferite 10.604
3. Fesi diferite 56.511
4. Seringi diferite 4.000
5. Mãnusi chirurgicale 6.000
6. Atele diferite 4.500
7. Ladã cu instrumentar chirurgical 1.050.000
8. Geantã sanitarã individualã 42.000
9. Trusã cu instrumentar chirurgical pentru ortopedie 6.500
10. Set de atele pentru transportul rãnitilor 6.300
Valoarea: 1.414.311
VALOAREA TOTALÃ: 1.893.711
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasãre            În temeiul prevederilor Art. 4 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc si de pasãre,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasãre, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 675.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc si de pasãre

            1. Se acordã prima de export de 4.300 mii lei/tonã în limita cantitãtii de 20.000 tone carne de porc si prima de 5.500 mii lei/tonã în limita cantitãtii de 10.000 tone carne de pasãre.
            2. Beneficiarii primei de export la carnea de porc si de pasãre sunt agentii economici care produc si industrializeazã carne de porc si/sau de pasãre, o livreazã la export si care au încasat prin bãncile comerciale din România contravaloarea în valutã a exportului.
            3. Prin agentii economici, beneficiari ai primei de export pentru carnea de porc si de pasãre, se întelege persoanele juridice române care produc si industrializeazã carne de porc si/sau de pasãre, livreazã aceste produse la export si care au încasat prin bãncile comerciale din România contravaloarea în valutã a exportului.
            4. Decontarea primei de export pentru carnea de porc si de pasãre se face pe baza decontului justificativ, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.
            5. Beneficiarii primei de export prevãzuti la pct. 2 vor prezenta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei decontul justificativ însotit de:
            a) copie de pe actul constitutiv, certificatul de înmatriculare si codul fiscal;
            b) licentã pentru industrializarea cãrnii de porc si/sau de pasãre;
            c) avizul sanitar-veterinar de export;
            d) copie de pe factura externã si de pe declaratia vamalã de export;
            e) declaratie pe propria rãspundere, confirmatã de banca comercialã din România la care agentul economic are cont deschis, din care sã rezulte cã acesta a încasat contravaloarea în valutã a exportului de carne de porc si/sau de pasãre, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, însotitã de o copie de pe declaratia de încasare valutarã, cu confirmarea bãncii.
            6. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei verificã deconturile justificative si documentele-anexã, primite de la agentii economici prevãzuti la pct. 2, în ordinea înregistrãrii.
            În situatia în care documentatia prezentatã de agentul economic nu se încadreazã în prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/1999 si ale prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va restitui documentatia acestuia în termen de 15 zile de la data depunerii, precizând si motivele care au determinat restituirea.
            7. Pentru documentatiile aprobate Ministerul Agriculturii si Alimentatiei întocmeste cererea de deschidere de credite de la cap. 67.01 "Agriculturã si silviculturã", titlul "Prime", pe care o trimite Ministerului Finantelor.
            Cererea de deschidere de credite va fi însotitã de un centralizator al deconturilor justificative, aprobat de ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.
            Dupã alimentarea contului de cãtre Ministerul Finantelor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei efectueazã plãtile cãtre agentii economici exportatori pânã la limita cantitãtii de 20.000 tone carne de porc si 10.000 tone carne de pasãre exportate, a cãror contravaloare în valutã a fost încasatã prin bãncile comerciale din România.
            8. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Denumirea agentului economic .....................................
Sediul ...........................................................
Codul fiscal .....................................................
Numãrul de înmatriculare în registrul comertului .................
Contul ...........................................................
Banca ............................................................

DECONT JUSTIFICATIV
pentru ãncasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a primei de export la carnea de porc si de pasãre ãn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/1999 si ale Hotãrãrii Guvernului nr. 675/1999

Nr. crt/Specificarea/U.M./ Cantitatea
1. Export
1.1. Carne de porc - total
a) - Factura externã nr. .............. din data de ................
- Declaratia vamalã nr. ............ din data de ................
b) - Factura externã nr. .............. din data de ................
- Declaratia vamalã nr. ............ din data de ................
c) - Factura externã nr. .............. din data de ................
- Declaratia vamalã nr. ............ din data de ................
1.2. Carne de pasãre - total
a) - Factura externã nr. .............. din data de ................
- Declaratia vamalã nr. ............ din data de ................
b) - Factura externã nr. .............. din data de ................
- Declaratia vamalã nr. ............ din data de ................
c) - Factura externã nr. .............. din data de ................
- Declaratia vamalã nr. ............ din data de ................
2. Export pentru care s-a încasat contravaloarea în valutã
2.1. Carne de porc - total
a) Declaratia de încasare valutarã seria ........... nr. ................. din
data de ......... pentru factura externã nr. ....... din data de ..........
b) Declaratia de încasare valutarã seria ........... nr. ................. din
data de ......... pentru factura externã nr. ....... din data de ..........
c) Declaratia de încasare valutarã seria ........... nr. ................. din
data de ......... pentru factura externã nr. ....... din data de ..........

2.2. Carne de pasãre - total
a) Declaratia de încasare valutarã seria ........... nr. ................. din
data de ......... pentru factura externã nr. ....... din data de ..........
b) Declaratia de încasare valutarã seria ........... nr. ................. din
data de ......... pentru factura externã nr. ....... din data de ..........
c) Declaratia de încasare valutarã seria ........... nr. ................. din
data de ......... pentru factura externã nr. ....... din data de ..........

3. Prima unitarã la export
3.1. Carne de porc mii lei/tonã 4.300
3.2. Carne de pasãre mii lei/tonã 5.500
4. Prima cuvenitã - total mii lei
4.1. Carne de porc
(rd. 4.1 = rd. 2.1 x 3.1) mii lei
4.2. Carne de pasãre
(rd. 4.2 = rd. 2.2 x 3.2) mii lei

Manager (director general),
............................. 
(numele si prenumele)
Director economic (contabil-sef),
............................. 
(numele si prenumele) 

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Denumirea agentului economic .....................................
(fãrã prescurtãri)
Sediul ...........................................................
Codul fiscal .....................................................
Numãrul de înmatriculare ãn registrul comertului .................
Contul ...........................................................
Banca ............................................................

BANCA COMERCIALÃ .............
Certificãm exactitatea datelor
pentru DIV nr. ... seria .....
din data de ..................
Presedinte,
L.S.

DECLARATIE

            Declarãm pe propria rãspundere, sub sanctiunea legilor din România, cã, potrivit evidentelor noastre pânã la data prezentei solicitãri de prime de export la carnea de porc si/sau de pasãre, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/1999, am încasat si am repatriat în totalitate, respectând prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 12/1995, cu modificãrile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile ulterioare, valuta aferentã exporturilor de carne de porc si/sau de pasãre, prevãzutã în anexa nr. 1, numãrul curent 2, la normele metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 675/1999, pentru
care solicitãm prima de export.
            Am luat cunostintã de faptul cã, dacã, în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, în conditiile legii, rãspunderea civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz, a celor vinovati.
            De asemenea, prima de export la carnea de porc si/sau de pasãre, primitã nejustificat, va fi recuperatã si vãrsatã la bugetul de stat conform regimului de urmãrire a sumelor datorate acestuia.
            Declarãm cã derularea încasãrii exportului de carne de porc si/sau de pasãre pânã la data prezentei solicitãri s-a fãcut prin Banca Comercialã ............., care certificã încasarea contravalorii în valutã a exportului, dupã cum urmeazã:
            Declaratia de încasare valutarã (anexatã în copie)
 
Manager (director general),
............................. 
(numele si prenumele)
Director economic (contabil-sef),
............................. 
(numele si prenumele) 

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

CENTRALIZATOR
cuprinzând agentii economici solicitanti de primã de la bugetul de stat pentru exportul de carne de porc si/sau de pasãre potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/1999 si ale Hotãrãrii Guvernului nr. 675/1999
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 676/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 676/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, se
modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Agentia Nationalã de Consultantã Agricolã îsi desfãsoarã activitãtile de consultantã, extensie si formare profesionalã în centrele locale de consultantã agricolã, în centrele de perfectionare a personalului, în casele agronomului si în institutiile de învãtãmânt si de cercetare agricolã cu profil tehnic si economic."
            2. La articolul 1 se introduc alineatele (4)-(6) cu urmãtorul cuprins:
            "(4) Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii Stefãnesti si Centrul de Perfectionare a Personalului din Horticulturã Uzunu trec din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei în subordinea Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã.
            (5) Centrul de Perfectionare a Personalului din Agricultura Privatã Bãneasa-Bucuresti se desfiinteazã. Patrimoniul acestuia va fi preluat prin protocol de cãtre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pe baza datelor evidentiate în ultimul bilant contabil anterior încheierii protocolului de predare-primire. Personalul Centrului de Perfectionare a Personalului din
Agricultura Privatã Bãneasa - Bucuresti este preluat, în conditiile legii, de Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii Stefãnesti, si de Centrul de Perfectionare a Personalului din Horticulturã Uzunu, sau este disponibilizat, dupã caz, în conditiile legii.
            (6) Spatiile administrate de centrele de perfectionare profesionalã pot fi închiriate sau concesionate în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia."
            3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) În exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationalã de Consultantã Agricolã colaboreazã cu directiile din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "gheorghe ionescu-sisesti" si cu Academia de Studii Economice la elaborarea programelor de aplicare a rezultatelor obtinute în cercetarea stiintificã si cu Ministerul Educatiei Nationale, împreunã cu institutiile de învãtãmânt agricol preuniversitar, universitar si postuniversitar la elaborarea programelor de formare profesionalã."
            4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
           "Art. 4. - (1) Numãrul maxim de posturi ale aparatului central al Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã este de 32, încadrându-se în numãrul total de personal aprobat."
            5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Conducerea Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã este asiguratã de un presedinte numit, conform legii, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, asimilat din punct de vedere al salarizãrii cu functia de director general din minister, potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a
indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, cu modificãrile ulterioare. În exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã emite dispozitii si instructiuni."
            6. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Centrele locale de consultantã agricolã sunt în subordinea oficiilor judetene de consultantã agricolã si îsi pot desfãsura activitatea pe teritoriul mai multor unitãti administrativ-teritoriale. Oficiile judetene de consultantã agricolã pot înfiinta centre de consultantã-pilot în apropierea resedintelor de judet."
            7. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "(5) Numãrul maxim de posturi al Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã si al unitãtilor bugetare aflate în subordinea acesteia este de 4.950 si se aprobã pentru fiecare unitate în parte prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei. Salarizarea personalului si încadrarea în functii a personalului de specialitate se va face potrivit anexei nr. V la Legea nr.
154/1998, cu modificãrile ulterioare."
            8. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "(6) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã este preluat, în conditiile legii, de la unitãtile care se desfiinteazã, mentionate la Art. 1."
            8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Fondurile necesare desfãsurãrii activitãtilor Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã se pot completa prin sponsorizãri, donatii, asistentã tehnico-financiarã din partea organismelor internationale si din prestãri de servicii, cum sunt: întocmirea de documentatii pentru acordarea de credite prin bãnci în vederea aprovizionãrii cu seminte, pesticide, insecticide,
îngrãsãminte, carburanti, masini agricole, tractoare, piese de schimb si altele; executarea de proiecte de finantare, studii de prefezabilitate si fezabilitate pentru agentii economici care desfãsoarã activitãti în agriculturã; servicii în agroturism, în pisciculturã si în piata pãmântului agricol."
            10. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - În cadrul Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã se constituie comisii de specialitate pentru atestarea cunostintelor si deprinderilor însusite de cãtre personalul care a urmat cursuri de instruire profesionalã si care pot fi avute în vedere la promovarea, în conditiile legii, în grade si functii în institutii si în celelalte unitãti din agriculturã."
            11. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - (1) Patrimoniul oficiilor judetene de consultantã agricolã se preia prin protocol de predare-primire încheiat între directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si oficiile judetene de consultantã agricolã, aprobat de cãtre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei."
            12. La articolul 8 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Consiliile locale pot da în administrare sau în concesiune terenuri agricole disponibile pentru înfiintarea de loturi demonstrative experimentale, în conditiile Legii nr. 213/1998."
            13. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - (1) Agentia Nationalã de Consultantã Agricolã utilizeazã pentru aparatul propriu 3 autoturisme si un microbuz pentru activitãti specifice. Consumul maxim de carburanti pentru un autoturism este de 250 litri/lunã."
            Art. II. - Protocolul de predare-primire prevãzut la Art. 1 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 676/1998, astfel cum a fost introdus prin prezenta hotãrâre, se va încheia în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. III. - Hotãrârea Guvernului nr. 676/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. IV. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã pozitiile nr. 2-4 din cap. II al anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Lászlo Bórbély,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 676.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul ART. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Se aprobã acordarea a douã ajutoare de urgentã în valoare de 5 milioane lei fiecare, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru familiile Tuli Vergiuta, cu domiciliul în municipiului Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 18, ap. 14, judetul Cluj, si Balaban Gherghina, cu domiciliul în satul Poiana,
comuna Nicoresti, judetul Galati.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 677.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÂRÂRE
privind unele mãsuri pentru finalizarea constructiilor de locuinte începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pânã la data de 1 iulie 1999

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor întocmi evidenta completã a constructiilor de locuinte începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate, din unitãtile administrativ-teritoriale în care îsi exercitã autoritatea.
            Art. 2. - Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile, vor efectua evidenta contractelor de asociere care au fost încheiate, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 441/1991 privind unele mãsuri pentru finalizarea constructiilor începute si neterminate pânã la data de 1 iulie 1991 si ale cãror termene de finalizare au fost depãsite, urmând
procedura de reziliere a acestora conform clauzelor contractuale si prevederilor legale în vigoare.
            Art. 3. - Consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor organiza actiuni de asociere cu persoane juridice române sau strãine în scopul finalizãrii constructiei de locuinte. În contractele de asociere cu persoane juridice române sau strãine, încheiate conform prevederilor legale în vigoare, se va prevedea ca termen de
finalizare a lucrãrilor maximum 12 luni de la obtinerea avizelor legale.
            Art. 4. - În functie de necesitãti pãrtile pot aduce modificãri proiectului initial, în sensul îmbunãtãtirii compartimentãrii, dotãrilor si finisajelor, cu conditia ca prin aceasta sã nu fie afectate cadrul natural sau construit, rezistenta si stabilitatea constructiei.
           Art. 5. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 441/1991 privind unele mãsuri pentru finalizarea constructiilor începute si neterminate pânã la data de 1 iulie 1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 23 iulie 1991, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 383 din 11 iulie 1992, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 29 iulie 1992.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Lázlo Bórbély,
secretar de stat

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 678.

GUVERNUL ROMÃNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singurã sursã servicii de consultantã juridicã pentru realizarea unui plasament privat

            În temeiul prevederilor Art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã achizitioneze dintr-o singurã sursã, de la firma LINKLATERS, servicii de consultantã juridicã, în vederea realizãrii unui plasament privat, în termenii conveniti în contractul de consultantã juridicã încheiat între Ministerul Finantelor si firma LINKLATERS.
            Art. 2. - Plata cheltuielilor aferente contractului de consultantã conform Art. 1 se face de cãtre Ministerul Finantelor, în conditiile legii, de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli", prevãzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 680.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singurã sursã servicii de consultantã juridicã pentru realizarea unei emisiuni de obligatiuni Samurai în yeni

            În temeiul prevederilor Art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã achizitioneze dintr-o singurã sursã, de la firma Shimazaki International Law Office, servicii de consultantã juridicã, în vederea realizãrii unei emisiuni de obligatiuni Samurai în yeni, în termenii conveniti în contractul de consultantã juridicã încheiat între Ministerul Finantelor si firma Shimazaki International Law Office.
            Art. 2. - Plata cheltuielilor aferente contractului de consultantã conform Art. 1 se face de cãtre Ministerul Finantelor, în conditiile legii, de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli", prevãzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 681.

GUVETNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singurã sursã servicii de consultantã

            În temeiul prevederilor Art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã achizitioneze dintr-o singurã sursã servicii de evaluare a riscului de tarã, în vederea lansãrii de obligatiuni în valutã de pe pietele externe de capital, conform termenelor si conditiilor prevãzute în conventiile-cadru încheiate între Ministerul Finantelor si agentiile internationale de cotare a riscului de tarã Fitch IBCA,
Standard & Poor's si Japan Credit Rating Agency.
           Art. 2. - Plata cheltuielilor ce decurg din conditiile prevãzute în conventiile-cadru încheiate între Ministerul Finantelor si agentiile internationale de cotare a riscului de tarã Fitch IBCA, Standard & Poor's si Japan Credit Rating Agency se va face de cãtre Ministerul Finantelor, în conditiile legii, de la capitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, în conditiile legii", prevãzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 682.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Finantelor

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Ministerului Finantelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 februarie 1999, se înlocuieste cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Lászlo Bórbély,
secretar de stat

Bucuresti, 23 august 1999.
Nr. 683.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului, proprietate publicã a statului, transmis în administrarea Ministerului Finantelor


 
Locul unde este
situat imobilul
 Persoana juridicã
de la care se transmite imobilul
 Persoana juridicã
la care se transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului 
Municipiul Bucuresti,
Str. Sperantei nr. 40,
sectorul 2
Regia Autonomã "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" Ministerul Finantelor - Suprafata desfãsuratã a clãdirii = 932 m2
compusã din: demisol, parter, douã etaje, pod si garaj-anexã
- Suprafata construitã = 260 m2
- Suprafata terenului = 310 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind modificarea cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidã a declaratiilor vamale în procedurã informaticã simplificatã

            Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
            în temeiul prevederilor Art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997, publicate în Monbitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 si 271 bis din 9 octombrie 1997,
            emite urmãtoarea decizie:
            Articol unic. - Anexa nr. 1 la cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidã a declaratiilor vamale în procedurã informaticã simplificatã, aprobat prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vãmilor nr. 684/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 16 iulie 1999, se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru

Bucuresti, 15 iulie 1999.
Nr. 1.180

ANEXA
(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 684/1999)

LISTA
cuprinzând birourile vamale în care se aplicã procedura simplificatã de prelucrare rapidã a declaratiilor vamale cu utilizarea sistemului informatic ASYCUDA ++ -- faza de prototip

1. Bucuresti - Otopeni Marfã
2. Bucuresti - Târguri si Expozitii
3. Deva
4. Tulcea
5. Calafat
6. Râmnicu Vâlcea
7. Focsani
8. Galati - sucursala Docuri
9. Bacãu
10. Oradea
11. Baia Mare
12. Satu Mare