MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 423   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 31 august 1999

SUMAR

 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            82. - Ordonantă pentru modificarea si completarea  Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea  cadrelor militare permanente în grupele I, II sau (II  de muncă)

            83. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

            84. - Ordonantă privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate,  apartinând agentilor economici din constructii

            85. - Ordonantă privind scutirea de la plata taxelor  vamale a importului de materiale, echipament si  instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si  al Comitetului Olimpic Român

            88. - Ordonantă privind stabilirea unor reguli pentru  transportul combinat de mărfuri

            89. - Ordonantă privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

            98. - Ordonantă privind preluarea de către Ministerul  Industriei si Comertului a obligatiei de plată a cotizatiilor la organizatiile internationale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi  depline

            99. - Ordonantă privind atestarea agentilor economici  producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

            100. - Ordonantă privind modificarea si completarea  Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si  alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele  locale, a sistemului de salarizare a personalului din  aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării  personalului din institutiile si activităiile cu profil cultural

            103. - Ordonantă pentru modificarea si completarea  Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca  Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, în  valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantării proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat  la Bucuresti la 9 iunie 1994

            109. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la  încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

            În temeiul Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al Art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. I. - Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militarepermanente în grupele I, II sau III de muncă se modifică si se completează după cum urmează:
            1. La articolul 2 alineatul (2), după litera B se introduce litera C cuurmătorul cuprins:
            "C. La Ministerul Justitiei:
            a) personalul militar din Directia Generală a Penitenciarelor si unitătilesubordonate; precum si personalul militar din Regia Autonomă "multiproduct", care desfăsoară activitate de pază, supraveghere si escortare a condamnatilor, a persoanelor retinute, arestate preventiv, precum si a minorilor internati;
            b) personalul militar care îndrumă, desfăsoară, asigură si contribuie laactivitatea informativă operativă din cadrul Serviciului Independent deProtectie si Anticoruptie;
            c) personalul militar medico-sanitar si personalul militar din compartimentulsocio-educativ care îsi desfăsoară activitatea în unitătile penitenciare si intrăîn contact nemijlocit cu condamnatii, cu persoanele retinute, arestate preventiv, precum si cu minorii internati."
            2. La articolul 2 alineatul (3), după litera B se introduce litera C cuurmătorul cuprins:
            "C. La Ministerul Justitiei:
            a) personalul militar din Directia Generală a Penitenciarelor, unitătilesubordonate acesteia si Regia Autonomă "multiproduct", care prestează serviciu permanent în situatii operative sau speciale, cu exceptia celui carebeneficiază de grupa I de muncă;
            b) personalul militar medico-sanitar care coordonează si controleazăactivitatea medicală din penitenciare;
            c) personalul militar din cadrul Ministerului Justitiei care coordonează si controlează activitatea din unitătile penitenciare."
            3. La articolul 5 alineatul (1), după cuvintele "ministrului de interne" seintroduc cuvintele "si al ministrului justitiei".
            4. La articolul 5 alineatul (2), după cuvintele "ministerul de interne", seintroduc cuvintele "precum si ministerul justitiei".
            Art. II. - Încadrarea în grupele I sau II de muncă se face pentru întreagaperioadă desfăsurată în locurile de muncă si activitătile stabilite pentru fiecare categorie profesională.
            Art. III. - Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militarepermanente în grupele I, II sau III de muncă, cu modificările si completările ulterioare, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I,dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 82.

  GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

            În temeiul prevederilor Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale Art. 1 lit. R din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticiipublice, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994 si republicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza,difuzarea si constituirea seriilor de date statistice cu caracter demografic,social, economic, financiar, juridic, necesare fundamentării si evaluării politicilor economice si sociale, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor stiintifice si prognozelor, fundamentării deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internationale potrivit obligatiilor asumate de statul român,
precum si altor categorii de utilizatori interni si externi, se desfăsoară cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante.
            (2) Ordonanta privind organizarea statisticii publice se aplică tuturorpersoanelor fizice si juridice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României."
            2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Statistica publică în România este organizată si coordonatăde Comisia Natională pentru Statistică, organ de specialitate aladministratiei publice centrale în subordinea Guvernului, finantată de la bugetul de stat.
            (2) Comisia Natională pentru Statistică este condusă de un presedinte,ajutat de un vicepresedinte, ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit legii.
            (3) În subordinea Comisiei Nationale pentru Statistică functioneazădirectiile generale teritoriale de statistică, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si editura "revista română destatistică", finantată din venituri extrabugetare.
            (4) În scopul formării profesionale continue a personalului din sistemulstatisticii publice, precum si al promovării unei culturi statistice în sistemul administratiei publice centrale si locale, în companii si societăti nationale,regii autonome, societăti comerciale, în alte unităti cu personalitate juridicăde drept public sau privat, se înfiintează, în subordinea Comisiei Nationale
pentru Statistică, Centrul National de Pregătire în Statistică, finantat din venituri extrabugetare.
            (5) Centrul National de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitateorganizarea, promovarea si coordonarea activitătilor de formare profesională continuă în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative si prelucrării electronice a datelor, contribuind la răspândirea cunostintelor stiintifice si tehnice din aceste domenii.
            (6) Centrul National de Pregătire în Statistică poate elibera, în conditiilelegii, diplome educationale sau certificate de absolvire, după caz, cuevidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate natională.
            (7) Formarea profesională continuă prin Centrul National de Pregătire înStatistică este asigurată de formatori, specialisti în domeniile prevăzute la alin. (5), din tară sau din străinătate, remunerati potrivit legii.
            (8) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistică si a Centrului National de Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre aGuvernului.
            (9) În sensul prezentei ordonante, prin servicii de statistică publică se întelege: Comisia Natională pentru Statistică si unitătile sale subordonate,precum si compartimentele statistice din cadrul administratiei publice."
            3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Organizarea statisticii publice se întemeiază pe principiile:autonomiei, confidentialitătii, transparentei, relevantei, proportionalitătii,deontologiei statistice si raportului cost/eficientă.
            (2) Potrivit principiului autonomiei, Comisia Natională pentru Statistică este autorizată să stabilească în mod impartial si independent, fără ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice,sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoanefizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile,tehnicile de înregistrare si prelucrare, să publice si să difuzeze datele si informatiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea difuzării statisticilor produse tuturor categoriilor de utilizatori, fără nici o restrictie siîn conditii de egalitate, în privinta volumului, calitătii si termenelor de difuzare ale acestora.
            (3) Potrivit principiului confidentialitătii, serviciile de statistică publică sipersonalul statistic au obligatia să adopte pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protectie a datelor care se referă la subiecti statistici individuali (persoane fizice saujuridice), date obtinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse
administrative sau alte surse.
            (4) Potrivit principiului transparentei, serviciile de statistică publică sunt obligate să respecte dreptul furnizorilor de date statistice, utilizatorilor si al altor categorii de persoane fizice sau juridice interesate în a avea acces latemeiul legal si scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile si metodele folosite la elaborarea informatiilor statistice si la modul
si termenele de difuzare a datelor si informatiilor statistice.
            (5) Potrivit principiului relevantei, serviciile de statistică publică sunt obligate să producă date si informatii statistice conform domeniilor,termenelor si gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în functie de evolutia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale si de mediu.
            (6) Potrivit principiului proportionalitătii, serviciile de statistică publică sipersonalul statistic au obligatia să asigure corelarea între cantitatea de informatii individuale care se solicită si cantitatea de informatii prelucrate care se oferă utilizatorilor.
            (7) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistică publicăsunt obligate să aplice criterii stiintifice la selectarea surselor, metodelor si procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice si să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere,metodologiile de calcul si gradul de exactitate a rezultatelor.
            (8) Potrivit principiului raportului cost/eficientă, serviciile de statisticăpublică sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilorstatistice si în conditiile utilizării optime a resurselor disponibile."
            4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintifical metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor, clasificărilor si tehnicilorutilizate în activitatea de statistică, precum si al sistemului de publicatii, se înfiintează Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică. Consiliul are,în principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, ale proiectelor de acte normative privind activitatea de statistică, ale rapoartelor de activitate ale ComisieiNationale pentru Statistică si ale Programului anual al cercetărilor statistice.
            (2) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică are următoareacomponentă:
            - 4 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate însubordinea Guvernului;
            - 4 personalităti din învătământul superior de specialitate si din cerceTare;
            - 3 reprezentanti ai organizatiilor sindicate;
            - 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare în masă;
            - 2 reprezentanti ai patronatului;
            - 2 reprezentanti ai asociatiilor profesionale;
            - 1 reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorilor;
            - 1 reprezentant al Băncii Nationale a României.
            Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistică este membru de drept.(3) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor si institutiilorprevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani, mandat care poate fi reînnoit.
            (4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statisticăbeneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă, egală cu salariul minim brut pe economie.
            (5) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică se întrunestetrimestrial sau ori de câte ori este necesar si îsi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.
            (6) Atributiile Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică seaprobă prin hotărâre a Guvernului."
            5. Partea introductivă a articolului 5 va avea următorul cuprins:
            "Art. 5. - Pentru asigurarea datelor si informatiilor necesare constituiriiseriilor de date statistice, Comisia Natională pentru Statistică elaborează programe de cercetări statistice la nivel national, regiuni statistice, judete sialte structuri teritoriale cuprinzând, în principal, următoarele sectiuni si domenii:"
            6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
            "Art. 7. - Programul anual al cercetărilor statistice, după avizarea acestuiade către Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, se aprobă prinhotărâre a Guvernului si se dă publicitătii."
            7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
            "Art. 8. - Serviciile de statistică publică au dreptul, în baza si curespectarea prevederilor din prezenta ordonantă, să solicite si să obtinădatele si informatiile statistice de la toate persoanele juridice care se află, detin capital sub orice formă sau desfăsoară o activitate de orice fel peteritoriul României."
            8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
            "Art. 9. - (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii si societătinationale, societăti comerciale indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatiisindicale, patronale, neguvernamentale si alte tipuri de organizatii - suntobligate să furnizeze serviciilor de statistică publică, la termenele,
perioadele si în forma solicitată, datele statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instructiunile emise de Comisia Natională pentru Statistică în baza prezentei ordonante.
        (2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statisticăpublică datele personale si cele privind gospodăria si activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor si anchetelor statistice.
            Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice sireligioase, apartenenta politică, cazierul judiciar, sănătatea si viata intimă,pot fi culese si prelucrate numai cu acordul subiectilor statistici,respectându-se prevederile prezentei ordonante referitoare la confidentialitatea datelor statistice.
            (3) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, stiintifice sau istorice, serviciile de statistică publică sunt obligate să asigure stocarea acestora în conditii de sigurantă.
            (4) Serviciile de statistică publică sunt autorizate să efectueze, prin aparatul propriu, cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice privind fenomenele economice si sociale, persoanele juridice de drept public sauprivat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unitătilerespective si la documentele de evidentă a datelor primare.
            (5) Pentru asigurarea calitătii datelor statistice comunicate serviciilor de statistică publică, personalul acestora are dreptul să verifice modul dedeterminare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri au obligatia să încheie procese-verbale de constatare si să aplice prevederilecap. VI din prezenta ordonantă."
            9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
            "Art. 10. - (1) Cercetarea fenomenelor si a proceselor economico-socialese efectuează, după caz, prin recensăminte, microrecensăminte, monografii statistice, cercetări statistice selective si prin alte anchete statistice.
            (2) Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea graduluide solicitare a subiectilor statistici, serviciile de statistică publică au acces ladatele primare din evidentele administrative ale institutiilor administratiei publice centrale si locale (bilanturi contabile, documente de impozitare,registre agricole, registre comerciale, registre de evidentă a populatiei si
alte forme de evidentă a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea regimului de confidentialitate a acestora. Dateleconfidentiale obtinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără să afecteze scopurile pentru care ele au fost initial culese."
            10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
            "Art. 11. - Cercetările statistice de interes national, de tipulrecensământului populatiei si al locuintelor, al clădirilor, exploatatiilor agricole si animalelor, întreprinderilor, patrimoniului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
            11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
            "Art. 12. - Pentru acoperirea nevoilor de date si informatii statistice ale institutiilor administratiei publice, Comisia Natională pentru Statistică, laîntocmirea programelor anuale de cercetări statistice, va tine seama de cerintele de informare ale acestora."
            12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
            "Art. 13. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistică aflate încompetenta ministerelor si a altor organe ale administratiei publice, cumsunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învătământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica mediului înconjurător sialte statistici, autoritătile respective au obligatia de a transmite Comisiei
Nationale pentru Statistică, pe bază de conventii bilaterale, datele si informatiile statistice care urmează să fie incluse în seriile de date statistice,în publicatiile statistice sau transmise organismelor internationale."
            13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
            "Art. 14. - (1) Datele utilizate de către serviciile de statistică publică suntconsiderate confidentiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informatii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea învedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o tertă parte pentru a
identifica subiectul statistic respectiv.
            (2) Datele statistice confidentiale nu pot servi ca probe în justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se referă.
            (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerateconfidentiale datele individuale ale persoanelor juridice referitoare la denumire, adresă, profilul activitătii, capitalul social, cifra de afaceri sinumărul de personal, date care îsi vor păstra caracterul public la nivelul serviciilor de statistică publică, potrivit prevederilor legale."
            14. După articolul 14 se introduc articolele 141-143, cu următorul cuprins:
             "Art. 141. - (1) Datele confidentiale culese de serviciile de statisticăpublică se utilizează numai în scopuri statistice.
            (2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fipublicate sau difuzate numai în conditiile în care identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice nu este posibilă.
            Art. 142. - Datele statistice prelucrate pentru trei sau mai multe persoanefizice sau juridice îsi pierd caracterul confidential, dacă datele astfelobtinute nu mai permit identificarea datelor individuale.
            Art. 143. - (1) Serviciile de statistică publică sunt obligate să adoptemăsurile administrative, organizatorice si tehnice privind asigurarea confidentialitătii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informatii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice si distrugerii intentionate sau neautorizate a acestora.
            (2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii publice care,potrivit statutului legal, ia cunostintă de continutul datelor statistice va fi obligat să respecte confidentialitatea acestora. Această prevedere se referăsi la persoanele antrenate temporar în activitate de culegere si de procesarea datelor si informatiilor statistice si se extinde si după încetarea activitătii
personalului statistic în respectivele posturi."
            15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
            "Art. 15. - (1) Datele si informatiile statistice reprezintă un bun national,accesibil Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, institutiilor administratiei publice centrale si locale, partidelor politice, sindicatelor, organizatiilorpatronale, mediilor de informare în masă, unitătilor de învătământ sicercetare stiintifică, agentilor economici si altor persoane juridice, cadrelor
didactice, cercetătorilor, studentilor si altor categorii de populatie, în conditii de impartialitate si transparentă, cu respectarea confidentialitătiidatelor.
            (2) Datele si informatiile statistice obtinute pe baza centralizării si prelucrăriiînregistrărilor cuprinse în programele anuale de cercetări statistice vor fi transmise în mod gratuit către Parlament, Presedintie, Guvern, ministere si alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sivor fi publicate în volume si în structuri cât mai largi posibile, pentru a
satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice si a populatiei."
            16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
            "Art. 16. - Comisia Natională pentru Statistică asigură, cu plată, difuzareadatelor si a informatiilor statistice către alte categorii de utilizatori prinpublicatii pe suport de hârtie sau, electronice si prin acces direct la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date statistice, în conditiile specifice ale protectiei si confidentialitătii datelor si informatiilor statistice."
            17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
            "Art. 17. - (1) Comisia Natională pentru Statistică este autorizată sărealizeze cercetări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plată pe bază decontract. În acelasi mod, pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programele anuale de cercetare, Comisia Natională pentru Statistică
poate elabora studii, poate edita si furniza publicatii, date si informatii statistice din bazele de date statistice.
            (2) Sumele încasate din cercetări statistice sau studii, realizate potrivitprevederilor alin. (1), precum si cele aferente publicatiilor statistice siserviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispozitiaComisiei Nationale pentru Statistică si se gestionează în regim extrabugetar.
            (3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite, Comisia Natională pentruStatistică poate efectua cheltuieli curente si de capital, soldul rămas la finele anului reportându-se în anul următor, cu aceeasi destinatie."
            18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
            "Art. 19. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte dacă nu au fostsăvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerateinfractiuni:
            a) refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate potrivit programului aprobat al cercetărilor statistice;
            b) refuzul de a prezenta organelor de control statistic documentele sievidentele necesare verificării datelor statistice;
            c) comunicarea de date eronate sau incomplete;
            d) neaplicarea măsurilor dispuse de organul de control statistic;
            e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistică publică a dispozitiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidential al datelor si informatiilor statistice individuale, potrivit principiului confidentialitătii si reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonantă.
            (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendăcuprinsă între 10.000.000 lei si 50.000.000 lei.
            (3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constată si amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică de către personalul Comisiei Nationale pentru Statistică anume împuternicit pentru aceasta.
            (4) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticiipublice, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-setextelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistică,
Victor Dinculescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul educatiei nationale,
József Kőtő,
secretar de stat

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 83.

    GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

            În temeiul prevederilor Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale Art. 1 lit. G pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Agentii economici din constructii, indiferent de forma deorganizare, prin derogare de la prevederile Art. 17 alin. (1) din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, pot scoate din functiune mijloacele fixe neamortizate integral, uzate fizic si moral, fără obligatia includerii esalonateîn cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate.
            Art. 2. - (1) Mijloacele fixe care pot fi supuse prevederilor Art. 1 vor fi numai cele care nu îsi mai găsesc utilizarea în prezent si în perspectivă încadrul activitătii agentilor economici din constructii.
(2) Capitalul social al agentilor economici din constructii se diminuează cu valoarea neamortizată a mijloacelor fixe, la data scoaterii din functiune.
            Art. 3. - Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe mentionate la Art. 2 se face pe baza aprobării consiliului de administratie si cu avizul adunăriigenerale a actionarilor.
            Art. 4. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplică pentru mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de leasing, pentru cele asupra căroras-au instituit măsuri asiguratorii, gajuri, ipoteci, precum si pentru cele care fac obiectul unor garantii în cadrul contractelor de credit.
            Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante se aplică pe o perioadă de 18luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,
Bórbély Lászlo,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 84.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

             În temeiul Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al Art. 1 lit. D pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Articol unic. - Se aprobă scutirea de la plata taxelor vamale a importuluide materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român, în vederea pregătirii si participării sportivilor români la Jocurile Olimpice.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul tineretului si sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 85.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri

            În temeiul prevederilor Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale Art. 1 lit. H pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante se aplică transportului combinatde mărfuri pe teritoriul României, denumit în continuare transport combinat,efectuat de către operatorii de transport detinători de licentă/autorizatie, în conditiile legii.
            Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, prin transport combinat seîntelege transportul de mărfuri pentru care autocamionul, remorca, semiremorca cu sau fără autotractor, cutia mobilă sau conteinerul de 20 depicioare si peste, se deplasează sau sunt deplasate pe căile rutiere, peparcursul initial si/sau final, iar restul transportului se efectuează pe calea
ferată sau o cale navigabilă interioară sau pe un parcurs maritim ce depăseste 100 km în linie dreaptă.
        (2) Parcursul rutier initial si/sau final poate fi:
            a) între punctul de încărcare a mărfii si cea mai apropiată statie de caleferată de expeditie adecvată acestui mod de transport, pentru parcursulinitial, si între cea mai apropiată statie de cale ferată de destinatie adecvatăsi punctul de descărcare a mărfii, pentru parcursul final;
            b) pe o rază care să nu depăsească 150 km în linie dreaptă de la portulfluvial sau maritim de îmbarcare sau debarcare.
            Art. 3. - (1) Transporturile combinate, altele decât cele în interes propriuse efectuează pe bază de contract, iar documentul de transport trebuie săcontină în mod obligatoriu următoarele mentiuni:
            a) numele si adresa expeditorului si destinatarului;
            b) natura si greutatea mărfii;
            c) indicarea statiei feroviare de expeditie si de destinatie sau, după caz, a porturilor fluviale/maritime de îmbarcare si de debarcare;
            d) locul si data primirii mărfurilor pentru transport;
            e) locul unde urmează să fie livrată marfa.
            (2) Mentiunile prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise înaintea executăriitransporturilor si vor fi confirmate prin aplicarea stampilelor de către statiile de cale ferată sau de către operatorul portuar din porturile fluviale saumaritime respective, atunci când parcursul efectuat pe calea ferată sau pe căi navigabile interioare ori maritime a fost finalizat.
            Art. 4. - Orice operator de transport rutier, cu sediul în România, careposedă licentă de transport de marfă, are dreptul să efectueze parcursurirutiere initiale si/sau finale care fac parte integrantă dintr-un transport combinat si care necesită sau nu trecerea frontierei de stat, cu respectarealegislatiei în vigoare.
            Art. 5. - (1) Pentru transportul efectuat cu o remorcă sau cu osemiremorcă, care apartine unui agent economic care efectuează transporturi în interes propriu, tractată pe unul din parcursurile initiale saufinale de către un autotractor, apartinând unui agent economic care are ca obiect de activitate principal transportul rutier, nu se aplică prevederile Art. 3.
            (2) Transportul prevăzut la alin. (1) va fi însotit de un document care să facă dovada parcursului efectuat sau care urmează a fi efectuat pe caleaferată ori pe calea navigabilă ori maritimă.
            (3) Modelul si continutul documentului de transport prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 6. - Agentii economici care execută transport combinat pot fi scutititemporar de la plata impozitului aferent profitului reinvestit, prin hotărâre a Guvernului, numai pentru dezvoltarea infrastructurii, precum si pentru achizitionarea/modernizarea echipamentelor specifice acestui gen de transport, ale căror elemente sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.
            Art. 7. - Ministerul Transporturilor va elabora, în termen de 90 de zile,normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.
            Art. 8. - Prezenta ordonantă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1998.
Nr. 88.

ANEXĂ

ELEMENTE
ale echipamentelor de transport combinat

            1. material-rulant specific transportului combinat;
            2. vehicule rutiere care execută transport pe parcursul initial si/sau final al unui transport combinat;
            3. unităti de transport intermodal (UTI): conteinere, cutii mobile,semiremorci care se pretează la transportul intermodal;
            4. utilaje si dispozitive de manipulare a UTI;
            5. logistică aferentă transportului combinat: mijloace informatice,calculatoare, soft aferent.
 
 GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

            În baza prevederilor Art. 114 din Constitutia României si ale Art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emiteordonante,
            Guvernul României adoptă prezenta ordonntă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Substantele care epuizează stratul de ozon si sunt supusecontrolului sunt produsele chimice prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta ordonantă.
            (2) Prevederile prezentei ordonante se aplică importului, exportului,vânzării, utilizării, recuperării, reciclării si regenerării substantelor careepuizează stratul de ozon, aflate în stare pură sau în amestecuri în care depăsesc concentratia de 1%, exprimată în procente de masă, atunci când ele se află în vrac în conteinerele lor de transport, precum si echipamentelor si produselor care contin substantele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă.
            Art. 2. - Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante:
            a) producerea, vânzarea si utilizarea substantelor prevăzute în anexă, care sunt mostre destinate activitătii de cercetare, dezvoltare sau în scop analitic, în laboratoarele de control al calitătii produselor sau al desfăsurăriiunor activităti, atunci când cantitatea de substantă nu depăseste 10 kg;
            b) echipamentele din dotarea aeronavelor, navelor sau vapoarelor fluvialesi maritime, care sunt înregistrate pe teritoriul altor state, sau din dotarea celor care circulă pe teritoriul României cu aprobări speciale.

CAPITOLUL II
Restrictii privind regimul comercial si utilizarea hidrocarburilor halogenate care epuizează stratul de ozon

            Art. 3. - (1) Se interzice:
            a) importul si exportul substantelor chimice prevăzute în anexă, din saucătre tările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987;
            b) importul si exportul din sau către tările care nu sunt parte la Protocolulde la Montreal al echipamentelor care contin substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă, a tehnologiilor care nu pot functiona continuufără aport de substante chimice prevăzute la pct. 1 si 4 din anexă, precumsi a produselor obtinute cu ajutorul acestor substante, indiferent dacă ele mai contin sau nu astfel de substante;
            c) importul, exportul si punerea în circulatie pe piată a substantelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexă, cu exceptia cazurilor convenite în cadrulProtocolului si pentru care au fost obtinute derogări;
            d) importul substantelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 si 4 din anexă,provenite din operatiuni de recuperare, reciclare sau regenerare;
            e) reexportul substantelor chimice prevăzute la pct. 1 si 4 din anexă;
            f) importul, exportul si punerea în circulatie a autovehiculelor de orice fel, inclusiv a navelor si aeronavelor echipate cu unităti, de aer conditional, noi sau folosite, care functionează cu substante chimice prevăzute la pct. 1 lit.a)-h), la pct. 2 si 4 din anexă;
            g) importul, exportul si punerea în circulatie pe piată a echipamentelor,componentelor si tehnologiilor destinate producerii frigului de uz casnic sicomercial, incluzând frigiderele, congelatoarele, aparatele de fabricat gheată, răcitoarele de apă, dispozitivele de climatizare si pompele de căldură, noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal, care contin
substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) si la pct. 4 din anexă, sau de produse care contin ori care sunt obtinute cu ajutorul acestor substante,indiferent de faptul că ele mai contin sau nu substantele respective, cu exceptia importului destinat activitătii de întretinere a echipamentelor,componentelor si pieselor de schimb pentru instalatii industriale nominalizate ca atare, aflate în durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimului lot de produse către consumator;
            h) importul, exportul si punerea în circulatie pe piată a echipamentelor,componentelor si tehnologiilor, incluzând frigidere, congelatoare, aparatede fabricat gheată, echipamente de răcire, de uz casnic sau comercial, noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal, care nu contin substantelechimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) si la pct. 4 din anexă, dar care prin constructie nu pot functiona continuu fără aceste substante;
        i) montarea oricăror instalatii si echipamente de răcire noi, de-uz casnic saucomercial, care contin în interior sau care functionează continuu cusubstantele chimice prevăzute la pct. 1 si 2 din anexă, cu exceptia montării la bordul navelor a instalatiilor noi care contin hidroclorofluorocarburi(HCFC).
            (2) Se contingentează consumul de substante chimice prevăzute la pct. 1 si 3 din anexă, precum si productia acestora pe teritoriul României si înzonele libere inclusiv.
            (3) Contingentul de substante chimice prevăzut la alin. (2) se stabileste,pentru fiecare tip de substante si pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie a fiecărui an, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si se publică în Monitorul Oficial al României.
            (4) Importatorii de substante chimice prevăzute în anexă sunt obligati ca, la punerea în circulatie pe piata internă a acestora, să înscrie în documentele însotitoare ale mărfii numărul acordului de mediu în baza căruia a fostpermisă intrarea lor în tară.
            Art. 4. - (1) Se interzice importul, exportul si punerea în circulatie pe piată a aerosolilor care contin substantele chimice prevăzute la pct. 1 si 2 dinanexă.
            (2) Interdictia prevăzută la alin. (1) nu se aplică următoarelor bunuri care sunt necesare pentru sănătatea sau siguranta populatiei:
            a) produse farmaceutice de uz uman, sub formă de sprayuri continândaerosoli, utIlizate în tratamentul afectiunilor pulmonare obstructive cronice, al afectiunilor cardiace ori atunci când nu există altă solutie de aplicare a substantei active din produs;
            b) echipamente fabricate si puse în circulatie de unitătile Ministerului de Interne sau de alte unităti abilitate în acest scop, destinate asigurării ordinii si linistii publice.
            Art. 5. - Se interzice utilizarea:
            a) substantelor chimice prevăzute la pct. 2 din anexă la fabricareaaerosolilor, a sistemelor noi de răcire industrială, la fabricarea unitătilor mobile de climatizare, a produselor de sterilizare si în orice domenii noi încare nu au fost utilizate anterior substantele prevăzute la pct. 1 si 2 dinanexă;
            b) substantelor chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-e) din anexă la fabricareapanourilor izolante si a ambalajelor confectionate din spume organiceexpandate, flexibile sau semirigide.
            Art. 6. - Se interzice producerea pe teritoriul României si în zonele libere,inclusiv, a substantelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexă.
            Art. 7. - Se interzice utilizarea si punerea în circulatie a agentilor de curătiresi a solventilor care contin una sau mai multe substante chimice din cele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) si la pct. 2 din anexă, cu exceptia tetraclorurii de carbon, dacă este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în sistemînchis ori ca solvent în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, nu poate fi înlocuită cu o altă substantă mai putin periculoasă pentru stratulde ozon.
            Art. 8. - (1) Se interzice fabricarea, importul, exportul si punerea încirculatie a stingătoarelor de incendiu portabile care contin substantele prevăzute la pct. 1 lit. f)-h) din anexă.
            (2) Până la data de ianuarie 2000 autoritătile responsabile cu autorizareaaplicării si instalării echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilorsunt împuternicite să permită derogări de la interdictia prevăzută la alin. (1)dacă echipamentele mentionate, utilizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt absolut necesare pentru protectia vietii si siguranta populatiei sau dacă aceste derogări respectă prevederile Protocolului.
            Art. 9. - (1) Se interzice utilizarea bromurii de metil în agricultură, astfel:
            a) cu începere de la 1 ianuarie 2002, la tratamentele fitosanitare destinateprotectiei plantelor, incluzând si lucrările de întretinere ale solului în spatiile închise, cum ar fi sere, solarii etc.;
            b) cu începere de la 1 ianuarie 2005, la tratamente de igienizare prinfumigatie a incintelor si spatiilor de depozitare.
            (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritătile competente aprobă utilizarea acestei substante, în conformitate cu tehnologiile aprobate si cu respectarea reglementărilor în acest domeniu, numai în situatiile în care suntexecutate operatiuni de carantină sau tratamente în vederea expedieriiproduselor vegetale, atunci când aceste tratamente sunt solicitate, în scris,
de către autoritatea competentă din tara importatoare si, de asemenea, în cazurile critice pentru agricultură stabilite în conformitate cu prevederileProtocolului.
            Art. 10. - (1) Producătorii, importatorii si exportatorii de substante chimice prevăzute în anexă sunt obligati să eticheteze conteinerele în care acestea sunt transportate sau stocate, cu etichete durabile, situate la loc vizibil,având inscriptia: "contin substante care epuizează ozonul".
            (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezenteiordonante, producătorii de produse si echipamente care contin substantele chimice, prevăzute la pct. 1, 2 si 4 din anexă ori care contin materialeizolante sau părti componente având în interior astfel de substante, sunt obligati să aplice pe fiecare produs etichete durabile, situate la loc vizibil,având inscriptia: "Contin substante care epuizează ozonul".
            (3) Punerea în circulatie a produselor destinate prevenirii si stingeriiincendiilor prevăzute la Art. 8 alin. (2) este permisă numai dacă acestea au aplicate etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscriptia: "Continhaloni, substante care epuizează ozonul".
            (4) Aparatele, echipamentele si produsele prevăzute la alin. (2) si (3),precum si solventii mentionati la Art. 7, pot fi admise la import, export, puse în circulatie pe piată sau oferite la închiriere, numai dacă au aplicată, la loc vizibil, o etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula
chimică, precum si continutul, exprimat în procente de masă, de substantă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolatii înglobate în produsul finit.
            (5) Aparatele, echipamentele si produsele prevăzute la alin. (2) si (3),precum si solventii prevăzuti la Art. 7 care contin înlocuitori ai substantelor prevăzute la pct. 1, 2 si 4 din anexă, se etichetează de către producător, laloc vizibil, cu inscriptia: "Prieten cu ozonul".
            (6) Dreptul de aplicare a etichetei se obtine în conformitate cu prevederilelegale în domeniu.
            (7) La propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului,organismul national de standardizare dispune măsuri pentru actualizareaprevederilor continute în standardele ISO 9000 referitoare la ecoetichetare si utilizarea în diferite domenii tehnice a substantelor prevăzute în anexă,astfel încât acestea să fie armonizate cu standardele Uniunii Europene.
            (8) Producătorii, importatorii si exportatorii substantelor chimice prevăzuteîn anexă sunt obligati să includă în documentele de transport care însotescprodusul si denumirea chimică, tehnică si comercială a substantei, iar atunci când substanta se află în amestecuri sau în izolatii înglobate în produsul finitsi continutul, exprimat în procente de masă, de substantă chimică controlată.
            Art. 11. - (1) Se interzice eliminarea în atmosferă a substantelor chimiceprevăzute la pct. 1, 2 si 4 din anexă, continute în echipamente si instalatii sau în conteinerele de transport, în timpul operatiunilor de întretinere,dezafectare a instalatiilor sau de transvazare.
            (2) Recuperarea substantelor chimice prevăzute la alin. (1) este obligatorie:
            a) în timpul operatiunilor de întretinere a echipamentelor;
            b) din echipamentele si instalatiile dezafectate;
            c) după utilizarea ca solventi sau agenti de curătire.
            (3) Responsabilitatea recuperării acestor substante revine agentuluieconomic care prestează operatiunile efectuate în conditiile alin. (2).
            (4) Recuperarea, regenerarea sau distrugerea substantelor chimiceprevăzute la pct. 1, 2 si 4 din anexă se face cu echipamente specializatepentru acest tip de operatiuni, în cadrul unor unităti din tară sau din străinătate, autorizate în conditiile legii.
            (5) Se interzice amestecarea substantelor prevăzute la pct. 1, 2 si 4 dinanexă, în timpul activitătilor de recuperare sau, ulterior, în timpul operatiunilor de regenerare.
            (6) Distrugerea substantelor mentionate în anexă se efectuează numai printehnologii aprobate în concordantă cu prevederile Protocolului de laMontreal.
            (7) Operatiunile de montare a pieselor de schimb si, de asemenea,întretinerea echipamentelor si instalatiilor de uz casnic, comercial si industrial, care contin substantele chimice prevăzute la pct. 1, 2 si 4 dinanexă, se efectuează numai de către personal calificat, atestat în conditiile legii.
            (8) Instruirea personalului tehnic de specialitate, care asigură activitatea de montaj si service în domeniul frigotehniei, aerului conditionat si pompelor de căldură, se face prin cursuri asigurate de către institutii abilitate în acest domeniu, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului.
            Art. 12. - (1) Importul si exportul substantelor chimice prevăzute în anexă,ale produselor si echipamentelor care contin substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă, precum si ale produselor obtinute cu ajutorulacestor substante, indiferent dacă ele mai contin sau nu substantelerespective, din si către tările părti la Protocolul de la Montreal, în cazurile
în care prevederile sale permit aceasta, se face cu acord de mediu eliberat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în limitacontingentului aprobat.
            (2) Acordul de mediu nu se solicită pentru cantităti de substante sub 10 kg.
            (3) Substantele prevăzute în anexă, recuperate din echipamentele sau dincomponentele instalatiilor dezafectate în timpul activitătilor de service sesupun prevederilor alin. (1), cu exceptia cazului când acestea nu mai pot fi regenerate si se încadrează în categoria deseuri.
            (4) Activitătile efectuate cu substantele prevăzute în anexă, recuperate din echipamente si instalatii, care se încadrează în categoria deseuri, se supun reglementărilor Conventiei de la Basel privind controlul transportului pestefrontiere al deseurilor periculoase si al eliminării acestora, la care Româniaa aderat prin Legea nr. 6/1991.
            (5) Acordul de mediu se eliberează agentilor economici, persoane fizicesau juridice, abilitati pentru activitatea de import a deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si a altor mărfuri periculoase pentru sănătateapopulatiei si pentru mediul înconjurător.
            (6) Acordul de mediu prevăzut la alin. (1) nu înlocuieste celelaltedocumente prevăzute pentru importul si exportul substantelor si produselorsupuse unui regim special de reglementare.
            (7) Prin ordin comun al autoritătii publice centrale pentru protectia mediuluisi al Directiei Generale a Vămilor se stabilesc punctele vamale desemnate pentru intrarea si/sau iesirea din tară a substantelor prevăzute în anexă.
            (8) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului comunicăperiodic Directiei Generale a Vămilor, conform întelegerii stabilite între aceste organisme, eliberarea acordului de mediu si punctul vamal declaratpentru intrarea sau iesirea din tară a mărfurilor.
            (9) La executarea controlului vamal în punctele vamale prevăzute la alin.(7), Directia Generală a Vămilor controlează inclusiv existenta si dateleînscrise în acordul de mediu, în baza cărora permite intrarea si/sau iesirea din tară a substantelor chimice si a echipamentelor prevăzute la pct. 1 dinanexă, cu conditia ca transportul să fie însotit de toate documentele prevăzute de dispozitiile legale.
            (10) În termen de 15 zile de la efectuarea controlului vamal prevăzut la alin. (9), Directia Generală a Vămilor returnează autoritătii publice centrale pentru protectia mediului o copie a acordului de mediu, având semnăturapersoanei împuternicite si stampila punctului vamal unde s-a efectuatcontrolul si care confirmă sau corectează informatiile declarate si cantitătile înscrise în document.
            (11) În termen de 30 de zile de la sfârsitul fiecărui an, Directia Generală a Vămilor transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului un raport statistic privind situatia importurilor si a exporturilor pe anulprecedent, referitor la natura, denumirea comercială, tehnică si chimică a substantelor care epuizează stratul de ozon, cu specificarea pozitiilor tarifare în Sistemul armonizat (HS) din Tariful vamal de import al României,cantitătile, tara de relatie, numărul acordului de mediu în baza căruia s-a efectuat importul/exportul si scopul declarat al utilizării finale a substantei.
            Art. 13. - Suspendarea acordului de mediu pentru activităti desfăsurate cu substantele prevăzute în anexă se comunică de către autoritatea publicăcentrală pentru protectia mediului registrului comertului si Comisiei de abilitare a agentilor importatori din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
            Art. 14. - Transportul si depozitarea în vrac a substantelor chimiceprevăzute la pct. 1, 2 si 4 din anexă se face în recipienti care îndeplinescconditiile prevăzute de lege pentru gaze lichefiate sub presiune, reutilizabili si etichetati corespunzător.
            Art. 15. - La cererea autoritătii publice centrale pentru protectia mediuluisau a personalului administratiei publice locale cu atributii de control în domeniu, importatorii, exportatorii si persoanele care pun în circulatie pepiată substantele prevăzute în anexă si echipamente sau produse care contin substantele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) si la pct. 4 din anexă sunt
obligati să prezinte pentru inspectie factura sau declaratia vamală, precum si acordul de mediu în baza căruia s-a efectuat operatiunea.

CAPITOLUL III
Sanctiuni

            Art. 16. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante atrage răspundereamaterială, civilă, contraventională sau penală, după caz.
            Art. 17. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fostsăvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează astfel:
            1) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, încălcareaprevederilor Art. 4 alin. (1), Art. 5, Art. 7, Art. 8 alin. (1), Art. 9 alin. (1) si Art. 10 alin. (1)-(3) si (8);
            2) cu amendă de la 30.000.000 lei până la 50.000.000 lei:
            a) desfăsurarea unei activităti economice cu substantele prevăzute în anexă,fără actele de autorizare emise în conformitate cu prevederile legale îndomeniu;
            b) neîntreruperea activitătii economice pentru care s-a dispus suspendareaacordului de mediu;
            c) refuzul de a prezenta autoritătilor care au atributii în activitatea de verificare si control a documentelor prevăzute de reglementările legalepentru activitatea desfăsurată cu substantele prevăzute în anexă;
            d) nerespectarea dispozitiilor Art. 3 alin. (1), Art. 12 alin. (1), precum si depăsirea cantitătilor stabilite la Art. 3 alin. (3).
            Art. 18. - Nerespectarea prevederilor Art. 3 alin. (1), Art. 4 alin. (1), Art. 5 lit. a), Art. 6 si Art. 12 alin. (1) atrage totodată suspendarea acordului de mediu, precum si interdictia de a mai desfăsura activităti cu substanteleprevăzute în anexă pe o perioadă de 3 ani de la constatarea încălcării acestor prevederi.
            Art. 19. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al administratiei publice locale de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentruprotectia mediului sau de către ofiterii si subofiterii de politie.
            (2) Împotriva procesului-verbal de constatare si de sanctionare acontraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării actului.
            (3) Plângerea, însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare sisanctionare a contraventiei, se înaintează spre solutionare judecătoriei competente.
            Art. 20. - Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă le sunt aplicabiledispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia Art. 25-27.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 21. - Agentii economici utilizatori ai substantelor prevăzute în anexă,care beneficiază de transfer de tehnologie în Conditiile prevăzute deProtocolul de la Montreal, au obligatia ca la data intrării în vigoare a prezentei ordonante să încheie un acord cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, prin care se angajează să oprească activitateainstalatiei care utilizează aceste substante la data întocmirii procesului-verbal de receptie a tehnologiei transferate.
            Art. 22. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,
Romică Tomescu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Bucuresti, 30 august 1999,
Nr. 89.

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând substantele care epuizează stratul de ozonsi produsele care contin astfel de substante

1. Clorofluorocarburi - hidrocarburi total halogenate si haloni, după cum urmează:
a) Triclorfluormetan (CFC-11);
b) Diclorfluormetan (CFC-12);
c) Triclortrifluoretan (CFC-113);
d) Diclortetrafluoretan (CFC-114);
e) Clorpentafluoretan (CFC-115);
f) Bromclordifluormetan (halon-1211);
g) Bromtrifluoretan (halon-1301);
h) Dibromtetrafluoretan (halon-2402);
i) Tetraclormetan - (tetraclorură de carbon-CTC);
j) 1,1,1-Tricloretan (metilcloroform-MFC), precum si echipamentele si produsele care contin substantele înscrise la lit. a)-h) sau care sunt doarobtinute cu ajutorul acestor tipuri de substante, indiferent dacă ele mai contin sau nu astfel de substante.
2. Hidroclorofluorocarburi - hidrocarburi partial halogenate, denumite tehnic HCFC.
3. Bromură de metil, denumită tehnic - MeBr.
4. Alte clorofluorocarburi total halogenate, denumite tehnic - "alti cfc" (CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217) si hidrocarburi partialhalogenate care continîn moleculă, pe lângă atomi de fluor si clor, atomi de brom, cu denumire tehnică - HBrFC.
    GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind preluarea de către Ministerul Industriei si Comertului a obligatiei de plată a cotizatiilor la organizatiile internationale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline

            În temeiul Art. 107 alin. (3) din Constitutia României si al Art. 1 lit. G pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea  Guvernului României de a emiteordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - Începând cu data prezentei ordonante, plata cotizatiilor României,ca membru cu drepturi depline al Organizatiei Internationale de MetrologieLegală (O.I.M.L.) si Biroului International de Măsuri si Greutăti (B.I.P.M.), va fi efectuată integral de către Ministerul Industriei siComertului.
            Art. 2. - Se aprobă includerea în bugetul Ministerului Industriei si Comertului a fondurilor necesare pentru acoperirea obligatiilor de plată acotizatiilor datorate de România la organizatiile internationale de metrologie.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 98.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

            În temeiul Art. 107 din Constitutia României si al Art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. 1. - (1) Agentii economici producători de bunuri materiale destinatecomercializării, persoane juridice române, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate, îsi pot desfăsura activitatea numai înbaza permisului de operare.
            (2) Permisul de operare este documentul care atestă că agentul economiceste capabil să desfăsoare activităti de productie în domeniul respectiv, în conformitate cu legislatia română în vigoare.
            Art. 2. - (1) Permisul de operare se acordă, la cererea scrisă a agentiloreconomici, de către ministerul de resort pentru fiecare capacitate de productie care realizează bunuri materiale destinate comercializării.
            (2) În cazul în care agentul economic detine mai multe capacităti deproductie cu acelasi profil de fabricatie i se va acorda un singur permis deoperare în care se va specifica numărul capacitătilor în functiune.
            Art. 3. - (1) Permisul de operare se acordă la punerea în functiune afiecărei capacităti de productie si este valabil o perioadă de cel mult 5 anide la data acordării; la cererea scrisă a agentului economic permisul de operare se poate prelungi pe perioade determinate.
            (2) Modificarea conditiilor tehnice si tehnologice care au stat la bazaacordării permisului de operare obligă agentul economic să solicite un nou permis în termen de 90 de zile de la data modificării.
            (3) Agentii economici în functiune la data intrării în vigoare a prezenteiordonante sunt obligati ca în termen de maximum 90 de zile să solicite în scris permisele de operare, iar acestea să fie emise în cel mult 24 de luni dela data aparitiei în Monitorul Oficial al României al prezentei ordonante.
            Art. 4. - Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare apermiselor de operare, precum si termenele de obtinere a acestora se vor stabili prin Regulamentul privind acordarea permisului de operare, care seva aproba prin ordin al ministrului de resort în termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al
României.
            Art. 5. - (1) Taxa de obtinere a permisului de operare se stabileste lanivelul unei cote de 0,2% din valoarea investitiei, actualizată cu rata inflatiei.
            (2) Taxa de prelungire a permisului de operare se stabileste la nivelul unei cote de 0,1% din valoarea investitiei, actualizată în functie de rata inflatiei.
            (3) Sumele încasate se constituie în Fondul pentru reformă economică careva fi gestionat de Agentia Română de Dezvoltare. Normele de gestionare a Fondului pentru reformă economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 6. - (1) Functionarea oricărei capacităti de productie fără permis de operare valabil constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de50.000.000 lei.
            (2) Dispozitiile alin. (1) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia Art. 25-27.
            Art. 7. - Lipsa permisului de operare se constată de personalul specializat,împuternicit de ministrul ministerului de resort.
            Art. 8. - Eliberarea permisului de operare nu exclude obtinerea celorlalteavize, autorizatii si acorduri prevăzute de lege.
            Art. 9. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la datapublicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Aurel Pană,
secretar de stat
p. Ministrul lucrărilor publice
si amenajării teritoriului,
Lászlo Bórbély
secretar de stat
Ministrul apelor,
pădurilor si protectiei mediului,
Romică Tomescu

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 99.

  GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996, privind Îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la ugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural

            În temeiul Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al Art. 1 lit. D pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătireasistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituriextrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil
cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 86/1996, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează astfel:
            1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
            "(3) Institutiile publice prevăzute la Art. 1 alin. (1) pot realiza programe si proiecte culturale, altele decât cele stabilite ca obligatii ori programeminimale."
            2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:
            "(4) Ordonatorii principali de credite bugetare cu atributii în domeniulculturii, în limita prevederilor bugetare cu această destinatie, pot încheia contracte pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute la alin. (3) cu oricaredintre institutiile publice prevăzute la Art. 1 alin. (1), indiferent de subordonarea acestora.
            (5) Pentru programele si proiectele de importantă internatională saunatională care urmează a se realiza în conditiile prevăzute la alin. (4),ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea unui avans de până la 50% din valoarea devizului, cu stabilirea unor clauze asiguratorii încontractele încheiate."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 100.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de Împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantării proiectului "Piata de Gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

            În temeiul Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al Art. 1 lit. C pct. 23 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Articol unic. - Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1994 privindratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantării proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat laBucuresti la 9 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1997, aprobată prin Legea nr.185/1997, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. La sfârsitul alineatului 1 se va adăuga următorul text:
            "În anul 1999 se va asigura de la bugetul de stat, prin Fondul Proprietătiide Stat, echivalentul în lei al sumei de 3,3 milioane dolari S.U.A., în vederea plătii primelor două rate de capital scadente în anul 1999 si adobânzilor aferente."
            2. La sfârsitul alineatului 2 se va adăuga următorul text:
            "în termen de maximum 5 ani de, la data punerii în functiune a obiectivuluide investitii "piata de gros". În cazul în care vânzarea actiunilor sfatului nuva fi fost efectuată până la desfiintarea Fondului Proprietătii de Stat, atunci atât calitatea de actionar în numele statului, cât si sarcina vânzării actiunilorstatului la Societatea Comercială "piata de gros" - S.A. Bucuresti vor reveni Ministerului Finantelor."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu
secretar de stat

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 103.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992privind finantarea ocrotirii sănătătii

            În temeiul Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al Art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr.114/1992, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - Ocrotirea sănătătii în România este finantată din următoarelesurse:
            a) bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, conform legii;
            b) bugetul de stat si bugetele locale, în conditiile legii;
            c) bugetul Fondului special pentru sănătate, care de la data intrării învigoare a prezentei ordonante se va numi Fondul special pentru sănătatepublică;
            d) veniturile proprii ale unitătilor sanitare finantate în regim extrabugetar."
            2. Articolul 2 se abrogă.
            2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
            "Art. 3. - Fondul special pentru sănătate publică se gestionează de cătreMinisterul Sănătătii si se constituie din următoarele surse:
            a) taxa asupra activitătilor dăunătoare sănătătii;
            b) cota de 25% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspectiei sanitarede stat;
            c) valorificarea bunurilor din dotarea unitătilor sanitare;
            d) venituri din activităti proprii ale unitătilor finantate de la bugetul de stat."
            4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
            "Art. 4. - Taxele prevăzute la Art. 3 lit. a) se suportă de către:
            a) persoanele juridice care realizează încasări din actiuni publicitare la produsele din tutun, tigări si băuturi alcoolice, în cotă de 12% din valoarea acestor încasări;
            b) persoanele juridice care realizează venituri din vânzările de produse din tutun, tigări si băuturi alcoolice, în cotă de 2% din sumele realizate din vânzarea produselor respective, după deducerea accizelor si a taxei pevaloarea adăugată, datorate bugetului de stat."
            5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Constituie sursă a Fondului special pentru sănătate publicăcota de 25% din amenzile aplicate si încasate de persoanele împuternicite de Ministerul Sănătătii pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat,conform legii.
            (2) Sumele încasate de unitătile sanitare din valorificarea, în conditiile legii,a bunurilor aflate în dotare se fac venituri la Fondul special pentru sănătate publică."
            6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
            "Art. 6. - Veniturile proprii ale institutiilor sanitare publice, finantate integralde la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă."
            7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Sumele datorate potrivit prevederilor Art. 4 se virează lunar, până la data de 15 a lunii următoare, la fondul special pentru sănătate publică.
            (2) Pentru nevirarea la termenele stabilite a taxelor datorate potrivitprevederilor prezentei ordonante se percep majorări de întârziere în cuantumurile stabilite pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
            Majorările de întârziere se fac venit la Fondul special pentru sănătatepublică.
            (3) Pentru neplata la termen a obligatiilor ce revin persoanelor juridice si fizice prevăzute în prezenta ordonantă, Ministerul Sănătătii va proceda la executare silită, potrivit prevederilor legale."
            8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
            "Art. 8. - (1) Contributiile restante datorate de persoanele fizice si juridicela Fondul special pentru sănătate publică, precum si majorările de întârzierecalculate potrivit legii, se vor vira în contul Fondului special pentru sănătate publică, pe seama directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, la trezoreriile teritoriale respective.
            (2) Directiile de sănătate publică teritoriale vor vira contributiile prevăzutela alin. (1) la Ministerul Sănătătii, în bugetul Fondului special pentru sănătate publică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarealor."
            9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
            "Art. 9. - Veniturile realizate potrivit prevederilor Art. 4 se utilizează pentrufinantarea programelor nationale de sănătate si pentru alte cheltuieliprevăzute de lege."
            10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
            "Art. 10. - Disponibilitătile Fondului special pentru sănătate publică rămase la finele anului se reportează în anul următor si se utilizează în conditiile legii."
            11. Articolul 11 va avea următorul curpins:
            "Art. 11. - Pentru prestatiile prevăzute în anexă, care se efectuează contracost, tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii."
            12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
            "Art. 12. - Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezenteiordonante se efectuează de către Ministerul Sănătătii prin organele proprii sau prin împuterniciti, precum si de alte organe de control abilitate prinlege."
            13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
            "Art. 13. - Ministerul Sănătătii este autorizat să elaboreze normemetodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finantelor."
            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotiriisănătătii, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.
            Art. III. - Art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 146/1999 privindorganizarea, functionarea si finantarea spitalelor se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul sănătătii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 109.

ANEXĂ

VENITURILE PROPRII
ale institutiilor sanitare publice, finantate integral de la bugetul de stat

            Veniturile din activitatea unitătilor sanitare finantate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:
            1. consultatii, tratamente, investigatii si alte servicii medicale acordateconform legii;
            2. prestatii medico-sanitare pentru regii autonome, societăti comerciale,institutii publice ori alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor în vigoare;
            3. examenele medicale si psihologice pentru obtinerea de certificatemedicale, cu exceptia certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă si a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plataacestor examene, prevăzute prin reglementările legale speciale;
            4. contributia lunară a părintilor sau a tutorilor legali pentru întretinereacopiilor în crese;
            5. taxa pentru examene si concursuri organizate de unitătile sanitare sauunitătile cu retea proprie;
            6. închirieri si concesionări, conform prevederilor legale;
            7. taxe pentru examenele medico-legale, conform legii;
            8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică;
            9. contravaloarea sângelui si a produselor labile si stabile din sânge si plasmă, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii, livrate de către centrele de transfuzii de sânge judetene si al municipiului Bucuresti;
            10. consultantă si asistentă tehnică în domeniul sanitar;
            11. eliberarea de autorizatii, avize si alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice;
            12. valorificarea bunurilor aflate în dotare către persoane fizice sau juridice, în conditiile legii.