MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 429   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 31 august 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            108. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igienă si sănătate publică

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igienă si sănătate publică

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. I. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igienă si s?nătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317, din 16 noiembrie 1994, se modifică
si se completează după cum urmează:
            1. Capitolul I va avea următorul titlu:
            "Contraventii la Normele de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătătii publice"
            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
            a) nesolicitarea, de la directia de sănătate publică teritorială, a avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, a depozitelor
comerciale, unitătilor de prestări servicii, de învătământ, cultură, turism si recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuintelor, dotărilor urbanistice si edilitare si de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice si a oricăror alte obiective cu impact asupra s?nătătii publice;
            b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul s?nătătii pentru normative de proiectare si proiecte-tip pentru constructii de orice fel, proiecte de standarde de stat, standarde si norme, tehnice pentru tehnologii, materii prime si produse finite, proiecte de planuri nationale de sistematizare si amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în tară si produsele importate pentru prima dată, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influenta s?nătatea populatiei, folosirea de substante noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulatie a substantelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind conditiile de calitate pentru produsele alimentare si tehnologii1e utilizate în industria alimentară, stabilirea indicatiilor si a contraindicatiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate;
            c) nesolicitarea, de la directia de s?nătate publică teritorială, a autorizatiei sanitare de functionare pentru obiectivele cu impact asupra s?nătătii populatiei cu 30 de zile înainte de punerea în functiune a obiectivului;
            d) nesolicitarea, de la directia de s?nătate publică teritorială, a revizuirii conditiilor de functionare, anual si ori de câte ori se produc modificări fată de situatia acestora la data autorizării;
            e) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul s?nătătii pentru folosirea în unitătile sanitare a aparaturii medicale sau a produselor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare."
            3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:
            a) nerespectarea clauzelor impuse prin avizul sanitar si prin autorizatia sanitară de functionare;
            b) functionarea oricărui obiectiv fără autorizatie sanitară sau fără viza autorizatiei sanitare pe anul în curs;
            c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de directia de s?nătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor si a intoxicatiilor favorizate si întretinute de factorii nocivi ca urmare a poluării mediului de muncă si de viată;
            d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de către Ministerul s?nătătii."
            4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
            "Art. 3. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
            a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, fum si a producerii de reziduuri lichide sau solide rezultate din activităti cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;
            b) producerea în mod repetat a zgomotelor care depăsesc limitele maxime stabilite de normele de igienă si de standardele în vigoare pentru zonele locuite;
            c) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează disconfort sau risc pentru s?nătatea publică;
            d) nerespectarea de către persoane juridice si persoane fizice a distantelor minime de protectie sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;
            e) cresterea păsărilor si animalelor în zonele locuite, în spatii la distante mai mici de 50 m de vecinătăti;
            f) neefectuarea periodică de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanti de orice natură a autocontrolului de laborator în zone de protectie sanitară;
            g) depozitarea necontrolată (sau în afara locurilor special amenajate) a reziduurilor solide menajere si a celor rezultate din constructii;
            h) nerespectarea conditiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igienă în vigoare pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor cosmetice, care să permită mentinerea stabilitătii parametrilor calitativi si a salubritătii acestora."
            5. Articolul 4 se elimină.
            6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
            "Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) neîntocmirea de către producătorii si distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, functionare si întretinere a instalatiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitătii, precum si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de directia de s?nătate publică teritorială;
            b) neasigurarea mentinerii stării de curătenie pe întreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalatii, cât si pe terenul din jurul acestora;
            c) neanuntarea directiei de s?nătate publică teritorială asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra interventiilor la nivelul retelelor de distributie a apei ori opririi sau intermitentelor în distribuirea apei în retea, precum si neinformarea populatiei asupra duratei/programului de furnizare a apei;
            d) neîntocmirea programului de exploatare, avizat de către directia de s?nătate publică teritorială, privind întretinerea si controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."
            7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
            "Art. 6. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
            a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calitătii si cantitătii corespunzătoare cerintelor de băut si menajere, precum si transportul si distribuirea acesteia în conditii necorespunzătoare;
            b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc si/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populatie care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;
            c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice si juridice care distribuie apa pentru consum uman a întretinerii instalatiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia si să nu fie afectată starea de s?nătate a consumatorilor;
            d) neasigurarea de către producător sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau constructiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalatiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel ori nefunctionarea acestora;
            e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (piete, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulatie, gări, autogări, stadioane), precum si în incinta marilor obiective socio-culturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele si standardele în
vigoare."
            8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
            "Art. 7. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
            a) neefectuarea de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilitătii apei în conditiile stabilite prin standardele în vigoare;
            b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, băuturi alcoolice si nealcoolice, produse culinare si gheată a controlului de laborator al potabilitătii apei în conditiile stabilite prin standardele în vigoare;
            c) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei, produsă si/sau distribuită populatiei ca apă pentru consum uman, tradusă prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,5 mg/l în reteaua de distributie si sub 0,25 mg/l la capetele de retea;
            d) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% a procesului de dezinfectie, exprimată în grade de turbiditate si în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare;
            e) neefectuarea hiperclorinării apei pentru primele cantităti distribuite, după o întrerupere în distributia apei si în următoarele situatii:
            - incidente de dare în exploatare a instalatiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau reconditionări;
            - cînd nu există garantia securitătii retelei de distributie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea;
            - în situatii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase;
            f) neasigurarea de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de clor si de coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare;
            g) utilizarea de către persoane fizice si juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, băuturilor alcoolice si nealcoolice, produselor culinare, a ghetii etc., a unor surse de apă fără a cunoaste indicatorii de calitate a apei respective;
            h) utilizarea de către producătorii si/sau distribuitorii de apă pentru consum uman a materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, produselor, conductelor, tevilor, accesoriilor si dispozitivelor, precum si aparatelor de măsurare fără documentatie doveditoare privind aprobarea Ministerului s?nătătii si fără respectarea instructiunilor de utilizare;
            i) neremedierea deficientelor tehnice si neîntretinerea salubritătii în unitătile de producere sau de distributie a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de înmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare, clorinare, a retelelor de distributie, inclusiv interioarele clădirilor de interes public;
            j) utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite în instalatiile de producere si îmbuteliere a apei pentru consum uman fără ca acestea să fie avizate de către Ministerul s?nătătii pentru utilizarea în contact cu apa;
            k) producerea si îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare conditiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum si neefectuarea controlului calitătii apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată;
           l) îmbutelierea apei pentru consum uman de către producători în conditii neigienice;
            m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipienti din materiale neavizate de către Ministerul s?nătătii pentru utilizare în contact cu apa, precum si utilizarea de recipienti returnabili pentru îmbutelierea apei pentru consum uman fără avizarea prealabilă a reutilizării lor;
            n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a conteinerelor fabricate din materiale si produse care nu sunt avizate de Ministerul s?nătătii pentru utilizare în contact cu apa."
            9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
            "Art. 8. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei:
            a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populatiei la locul de muncă, în colectivităti temporare sau în caz de calamităti naturale, dezastre si accidente, care nu corespunde conditiilor de calitate pentru consum uman conform standardului în vigoare;
            b) folosirea unei surse de apă pentru consum uman care nu îndeplineste conditiile de calitate si care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin standardul în vigoare;
            c) darea în consum public, ca apă pentru consum uman, a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevăzute în standardele în vigoare;
            d) efectuarea de racorduri, comunicatii si legături ale retelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte retele de apă nepotabilă;
            e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafată în patru trepte, cu dezinfectie preliminară si terminală pentru apa dată în consum uman;
            f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind protectia sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aductiunilor, statiilor de pompare, clorinare si a retelelor de distributie;
            g) absenta clorului rezidual liber la intrarea în reteaua de distributie sau la capetele de retea ale sistemelor publice de alimentare cu apă;
            h) nemarcarea vizibilă a surselor si a retelelor de apă din incinta unitătilor de orice fel si a locurilor publice care nu corespund conditiilor de calitate a apei pentru consum uman."
            10. Capitolul IV va avea următorul titlu:
"Contraventii la normele de igienă privind colectarea si îndepărtarea reziduurilor"
            11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
            "Art. 9. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) neîntocmirea de către persoanele juridice care exploatează retelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare si întretinere a acestora si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
            b) neîntretinerea în permanentă stare de functionare si de curătenie a instalatiilor interioare - closete, băi, lavoare, spălătorii etc. - în unităti, inclusiv mijloace de transport si locuinte, de către agenti economici, precum si de către asociatiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;
            c) neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unitătilor de orice fel, inclusiv a mijloacelor de transport, a asociatiilor de locatari/proprietari si a gospodăriilor individuale cu recipiente acoperite etans pentru colectarea reziduurilor menajere, amplasati în conditii salubre, în spatii special amenajate - camere de gunoi sau platforme racordate la reteaua de
apă si canalizare, spălate si dezinfectate -, mentinute în bună stare, reparate, spălate si dezinfectate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de minimum 2-3 zile;
            d) proiectarea, amplasarea si exploatarea pentru îndepărtarea si neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalatiilor de incinerare în alte conditii decât cele prevăzute de normele de igienă în vigoare;
            e) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalatiilor de apă si canal din incinta acestora si neevacuarea apelor ce se acumulează în subsolurile imobilelor."
            12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
            "Art. 10. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
            a) amplasarea closetelor cu groapă simplă la o distantă mai mică fată de sursele de apă decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare, precum si neîntretinerea si nedezinfectarea acestor closete, precum si a altor tipuri de closete fără apă curentă;
            b) neevacuarea ritmică si la nevoie a continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate - haznale, puturi absorbante, closete -, administrate de persoane fizice sau juridice;
            c) folosirea în alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere, precum si neîntretinerea lor în stare permanentă de functionare prin reparare, spălare si dezinfectie;
            d) îndepărtarea de către persoane fizice si juridice a apelor uzate fecaloid-menajere si industriale în alte locuri decât în reteaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate;
            e) neîntretinerea în stare de functionare a instalatiilor mici de colectare a apelor uzate - fose septice vidanjabile, puturi absorbante s.a. -, de către detinătorii acestora, precum si vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;
            f) neracordarea instalatiei de canalizare interioară a locuintelor, de către proprietarii acestora, la reteaua publică de canalizare, acolo unde există retea, sau neasigurarea colectării si neutralizării apelor uzate fecaloid-menajere în instalatii proprii;
            g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întretinerea curăteniei străzilor, parcurilor, pietelor si altor locuri publice si neridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere si stradale;
            h) proiectarea, amplasarea si întretinerea instalatiilor de depozitare, prelucrare si neutralizare a deseurilor solide în alte conditii decât cele prevăzute de normele sanitare în vigoare;
            i) neîndepărtarea cadavrelor sau resturilor de animale, în conditiile prevăzute de normele în vigoare, de către detinătorii de animale sau de administratia domeniului public."
            13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
            "Art. 11. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
            a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă;
            b) neefectuarea epurării apelor uzate înaintea deversării lor în bazine naturale;
            c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale si a deseurilor toxice si periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de consiliile locale si prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare:
            d) neefectuarea periodică prin unitătile de profil, conform normelor de igienă, a dezinsectiei si deratizării rampelor de depozitare a reziduurilor solide;
            e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale si epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere datorită defectiunilor instalatiilor care execută aceste operatiuni;
            f) evacuarea apelor uzate provenite din unitătile sanitare - spitale de boli infectioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice -, precum si de la orice unităti care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică si neutralizarea substantelor radioactive sau a substantelor chimice toxice;
            g) deversarea în canale deschise care străbat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere si a apelor reziduale industriale ce contin substante toxice sau radioactive si neîntretinerea acestor canale în stare permanentă de functionare prin curătare si prin repararea defectiunilor;
            h) amplasarea si amenajarea de rampe, locuri, instalatii de depozitare, prelucrare si neutralizare a reziduurilor solide - menajere, industriale, de stradă -, a vidanjului si a cadavrelor de animale fără obtinerea avizului sanitar;
            i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire umane fără aviz sanitar;
            j) desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir uman înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare, cu strămutarea tuturor osemintelor;
            k) îndepărtarea de către persoane fizice sau juridice în conditii neigienice si în alte locuri decât cele stabilite anume de către consiliile locale a resturilor rezultate din tăierea animalelor;
            l) lipsa dotării cu grup sanitar (closet) a locuintelor, inclusiv din mediul rural, si a unitătilor de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea si neîntretinerea lor corespunzător normelor de igienă;
            m) folosirea pe terenurile agricole a deseurilor neautorizate de autoritătile competente pentru protectia mediului, s?nătate si agricultură;
            n) utilizarea pentru incinerarea deseurilor a instalatiilor neomologate;
            o) neevacuarea de către unitătile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum două zile în perioadă 1 aprilie - 1 octombrie si în cel mult 3 zile în restul anului;
            p) depunerea deseurilor, rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit;
            q) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere si industriale, precum si deversarea acestor ape în zona de protectie sanitară a surselor si instalatiilor centrale de alimentare cu apă;
            r) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate si întretinute conform normelor în vigoare, precum si deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop."
            14. Capitolul V va avea următorul titlu:
            "contraventii la normele de igienă privind unitătile de folosintă publică"
            15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
            "Art. 12. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
            a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată în sălile unitătilor în care se desfăsoară activităti recreativ-culturale;
            b) neafisarea la loc vizibil a măsurilor de igienă ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către cei care exploatează bazinele de înot;
            c) neîntretinerea în permanentă stare de curătenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafură, manechiură, pedichiură si cosmetică;
            d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, cu săpun, prosop si hârtie igienică a grupurilor sanitare publice sau din unitătile de folosintă publică si neîntretinerea acestora prin spălare si dezinfectare."
            16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
            "Art. 13. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) neasigurarea în unitătile furnizoare de servicii de igienă personală a lenjeriei fierte si călcate, schimbată după fiecare persoană;
            b) neîntretinerea, de către proprietar sau administrator, în stare de functionare si curătenie a instalatiilor interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate din unitătile de utilitate publică;
            c) neasigurarea în încăperile de dormit ale colectivitătilor temporare a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare, si amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse fără avizul directiei de s?nătate publică teritorială;
            d) depăsirea capacitătii autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creselor si colectivitătilor de copii si tineri, precum si neasigurarea pentru fiecare persoană a unui pat individual;
            e) neasigurarea în unitătile de cazare a inventarului moale si a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate si nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei si respectarea circuitului acesteia;
            f) neîntretinerea, de către detinători, a plajelor cu destinatie de agrement în permanentă stare de curătenie si neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igienă în vigoare;
            g) proiectarea si amenajarea bazinelor de înot fără respectarea normelor de igienă în vigoare; neîntretinerea bazinelor de înot prin spălare si dezinfectare, prin primenirea si dezinfectia apei corespunzător normelor de igienă;
            h) functionarea bazinelor de înot si a strandurilor fără anexe - vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe în numărul prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unitătii;
            i) neefectuarea dezinfectiei după fiecare persoană a instrumentarului utilizat în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică sau folosirea instrumentarului de unică folosintă la mai multe persoane;
            j) servirea în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică a persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor si nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-mentionată;
            k) lipsa din dotarea unitătilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică a substantelor dezinfectante pentru instrumentarul din metal si din material plastic;
            l) folosirea instrumentarului tăios în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică fără dezinfectie prealabilă;
            m) neîntretinerea stării de curătenie, neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionări, precum si neefectuarea dezinfectiei si dezinsectiei mijloacelor de transport în comun;
            n) neasigurarea în orice fel de unităti si în anexele aferente a curăteniei permanente, a efectuării operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, după caz, precum si a îndepărtării reziduurilor solide în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
            o) neasigurarea întretinerii constructiilor băilor publice si instalatiilor aferente acestora pentru asigurarea functionării în permanentă la parametrii proiectati si a mentinerii permanente a stării de curătenie în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
            p) neefectuarea de către unitătile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfectiei încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile."
            17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
            "Art. 14. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
            a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform standardelor în vigoare pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităti de folosintă publică, inclusiv mijloace de transport;
            b) amenajarea strandurilor si bazinelor de înot fără respectarea conditiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea si dotarea lor;
            c) instalarea de campinguri fără respectarea conditiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea si dotarea cu anexe sanitare si capacitatea acestora."
            18. Capitolul VI va avea următorul titlu:
            "contraventii la normele de igienă pentru unitătile sanitare"
            19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
            "Art. 15. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
            a) depăsirea capacitătii unitătilor sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate si a numărului de paturi în saloane, care determină scăderea cubajului minim de aer prevăzut de normele în vigoare, cu exceptia unor situatii deosebite (izbucniri epidemice etc.);
            b) neasigurarea, în fiecare sectie de spitalizare, a spatiilor, circuitelor functionale si a conditiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum si pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infectii;
        c) neasigurarea, în unitătile si în spatiile care acordă asistentă medicală si socială pentru copii, a spatiului de cazare si a conditiilor de igienă pentru mame însotitoare, precum si internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de patUri aprobate de Ministerul s?nătătii;
            d) neasigurarea pentru unitătile sanitare cu paturi, în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore, precum si a cantitătilor de apă caldă necesare igienei individuale a bolnavilor si a personalului, precum si pentru igiena spatiilor, spălarea lenjeriei, pregătirea
alimentelor etc.;
            e) neasigurarea confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
            f) neasigurarea colectării reziduurilor septice în conditii de sigurantă privind riscul transmiterii infectiilor nozocomiale;
            g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele si sectiile de boli infectioase."
            20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
            "Art. 16. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistentă medicală, în spatiile de deservire sanitară a bolnavilor si în serviciile tehnico-medicale si gospodăresti;
            b) neasigurarea în unitătile sanitare cu paturi a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;
            c) neasigurarea prelucrării sanitare la internare a pacientilor parazitati, în scopul prevenirii infestării cu paraziti a colectivitătii."
            21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
            "Art. 17. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
            a) neasigurarea unitătilor sanitare cu sisteme si dotări pentru colectarea, îndepărtarea/incinerarea deseurilor cu potential infectogen, inclusiv a tuturor materialelor de unică folosintă;
            b) neefectuarea în statiile/punctele de sterilizare din unitătile sanitare a controlului eficientei sterilizării prin indicatori chimici la fiecare ciclu de sterilizare si indicatori biologici o dată pe lună;
            c) neasigurarea depozitării si păstrării articolelor sterilizate în unitătile sanitare;
            d) neasigurarea depozitării în conditiile cerute de producător a articolelor, sterile de unică folosintă;
            e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii si în sălile de nastere;
            f) nerespectarea pentru aparatura de sterilizare a prevederilor cuprinse în cartea tehnică fiecărui aparat."
            22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
            "Art. 18. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
            a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la directia de s?nătate publică teritorială în conformitate cu instructiunile Ministerului s?nătătii;
            b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie si neinstituirea măsurilor de prevenire si combatere a extinderii procesului epidemiologic;
            c) neefectuarea decontaminării vehiculelor cu care au fost transportati bolnavi contagiosi de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor;
            d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacti, convalescenti si purtători s?nătosi de germeni, precum si neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor;
            e) neasigurarea de către administratiile unitătilor sanitare a aprovizionării permanente si suficiente cu materiale necesare asigurării curăteniei si operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare;
            f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitătile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea si evidenta persoanelor infestate cu paraziti;
            g) neasigurarea depozitării si păstrării produselor dezinfectante în conditii care să prevină modificările fizico-chimice si biocide ale produselor;
            h) utilizarea în unitătile sanitare a dezinfectantelor si antisepticelor neavizate de Ministerul s?nătătii."
            23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
            "Art. 19. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei:
            a) neaplicarea prevederilor programului national de imunizări de către personalul medico-sanitar pentru populatia arondată unitătii sanitare respective;
            b) neasigurarea conditiilor de depozitare, gestionare si utilizare a produselor biologice si medicamentoase de uz uman si veterinar, prevăzute de instructiunile producătorului;
            c) neasigurarea dezinfectiei terminale în focare colective de boli transmisibile;
            d) nerespectarea de către persoanele fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, purtători s?nătosi de germeni patogeni, precum si de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare în scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile: vaccinări si revaccinări, examene clinice si de laborator, controale periodice ale purtătorilor de
germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice s.a.;
            e) modificarea circuitelor în unitătile sanitare fără avizul directiei de s?nătate publică teritoriale;
            f) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecintele medicale si penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum si neprecizarea acestor măsuri;
            g) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al unitătilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină aparitia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistentă medicală în aceste unităti;
            h) neraportarea vaccinărilor si revaccinărilor efectuate de către unitătile sanitare în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase la directia de s?nătate publică teritorială;
            i) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare si revizuire a instalatiilor si echipamentelor, precum si a lucrărilor de reconditionare si reparare a clădirilor unitătilor sanitare."
            24. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
            "Art. 20. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
            a) neaplicarea de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a măsurilor de prevenire a răspândirii infectiilor;
            b) transportul, depunerea la capelă si înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără respectarea normelor antiepidemice si de igienă;
            c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data înhumării sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul directiei de s?nătate publică teritoriale în termenul de 1-7 ani de la data înhumării, precum si exhumarea în alte conditii decât cele stabilite prin avizul directiei de s?nătate publică teritoriale, cu exceptia cazurilor prevăzute de legea
penală;
            d) nerespectarea instructiunilor Ministerului s?nătătii privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile si eliberarea avizului epidemiologic;
            e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitătile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice si la supravegherea focarului de infectie nozocomială cu specialisti din directia de s?nătate publică teritorială, precum si neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor;
            f) neasigurarea în unitătile sanitare cu paturi a conditiilor de igienă necesare preparării, depozitării, transportului, servirii alimentelor prin operatiuni de curătire, dezinsectie, deratizare, precum si neasigurarea dotării cu utilaje, ustensile si materiale specifice de curătenie, dezinfectie, dezinsectie si deratizare;
            g) nerespectarea instructiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar al Ministerului s?nătătii privind folosirea dezinfectantelor si antisepticelor utilizate."
            25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
            "Art. 21. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
            a) neasigurarea de către persoanele fizice si juridice care lucrează cu produse patologice a sterilizării si/sau incinerării reziduurilor contaminante si a altor reziduuri care au astfel de indicatii;
            b) neasigurarea sterilizării instrumentarului medico-chirurgical si a materialelor sanitare, precum si utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului."
            26. Capitolul VIII va avea următorul titlu:
            "Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente si la normele de igienă privind productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor"
            27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
            "Art. 22. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
            a) utilizarea personalului de întretinere a curăteniei din anexele sanitare si din curti la manipularea alimentelor ori la întretinerea curăteniei utilajelor sau a încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor;
            b) utilizarea la întretinerea curăteniei din afara sălilor de productie, din anexele sanitare, din curti si din altele asemenea a salariatilor care lucrează în procesele tehnologice de productie alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;
            c) neefectuarea operatiunilor de curătenie manuală a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafetelor de lucru si ambalajelor în conditiile stabilite de normele de igienă în vigoare;
            d) asezarea, chiar si provizorie, direct pe trotuar, în curti sau pe pardoseala încăperilor, a ghetii artificiale, precum si a navetelor si tăvilor folosite la transportul produselor de panificatie si de cofetărie, a cărnii, preparatelor din carne si semipreparatelor culinare;
            e) nerespectarea în unitătile de alimentatie colectivă a obligatiei de a păstra timp de 48 de ore la rece, în recipiente curate, acoperite si etichetate, câte o probă din fiecare fel de mâncare servită;
            f) neasigurarea dotării unitătilor de alimentatie colectivă permanente si sezoniere cu veselă si tacâmuri în număr cel putin egal cu numărul total de consumatori zilnici;
            g) neasigurarea spălării si dezinfectiei după fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;
            h) aprovizionarea unitătilor alimentare de orice fel care produc si prelucrează alimente usor alterabile în cantităti care depăsesc posibilitătile de păstrare si de prelucrare a acestora;
            i) neinstruirea si necertificarea salariatilor oricărei unităti din sectorul alimentar în ceea ce priveste însusirea notiunilor fundamentale de igienă realizate prin unităti de învătământ avizate de Ministerul s?nătătii si de Ministerul Educatiei Nationale."
            28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
            "Art. 23. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) nerespectarea de către unitătile sau de persoanele fizice care folosesc cărucioare si tonete la comertul stradal a conditiilor igienico-sanitare de desfăsurare a acestei activităti;
            b) transportarea si depozitarea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite care se consumă fără prelucrare termică, fără asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;
            c) nerespectarea de către conducătorul unitătii alimentare a obligatiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală si de s?nătate a personalului din subordine, precum si primirea în unitate a salariatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile fără aviz medical;
            d) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea si desfacerea alimentelor;
            e) folosirea în unitătile alimentare a ghetii naturale la păstrarea alimentelor, fără avizul directiei de s?nătate publică teritoriale, cu exceptia pestelui;
            f) păstrarea alimentelor în contact direct cu gheata naturală sau artificială ori cu apa rezultată din topirea ghetii;
            g) servirea băuturilor, fructelor si legumelor răcite prin contact direct cu gheata naturală sau artificială, cu exceptia cuburilor de gheată preparate în congelatoare, din apa pentru consum uman;
            h) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de productie, preparare, depozitare, servire si desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spatiilor alimentare cu ape uzate, precum si poluarea mediului înconjurător;
            i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate si neechipate în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice, precum si a protectiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozătoarelor si a oricărei posibilităti de poluare, degradare si contaminare a produselor si ambalajelor;
            j) neasigurarea si nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protectia sanitară a produselor si consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradală a alimentelor si băuturilor răcoritoare;
            k) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
            l) folosirea în laboratoarele si unitătile de alimentatie publică sau colectivă a ouălor de rată la prepararea prăjiturilor, cremelor, înghetatei sau a oricăror alte produse;
            m) nesolicitarea avizului directiei de s?nătate publică teritoriale la stabilirea locului de recoltare a ghetii naturale, precum si a conditiilor de depozitare a acesteia;
            n) neasigurarea functionării în permanentă a spatiilor frigorifice din unitătile alimentare, neasigurarea controlului si înregistrării temperaturii si neîntretinerea acestor spatii prin efectuarea periodică a reparatiilor, igienizării, dezinsectiei si, după caz, a deratizării;
            o) neasigurarea de ustensile adecvate (clesti, linguri, furculite etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără prelucrare termică;
            p) depozitarea ambalajelor în încăperile de vânzare, productie sau preparare, în spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente;
            q) folosirea pentru alimentatia colectivă a vaselor si ustensilelor de bucătărie degradate;
            r) organizarea deficitară a procesului de productie alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens si favorizându-se încrucisările între fazele salubre si cele insalubre."
            29. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
            "Art. 24. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 30.000.000 lei:
            a) receptia si introducerea în procesul de productie sau de prelucrare a materiilor prime si auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări si fără constatarea salubritătii lor de către persoane răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori;
            b) nerespectarea normelor de igienă în vigoare referitoare la prepararea si păstrarea cremelor de ouă, a maionezei si a produselor din carne speciale;
            c) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul si servirea înghetatei;
            d) neasigurarea de către unitătile de desfacere si servire a alimentelor a conditiilor de depozitare, expunere si manipulare pentru păstrarea nemodificată a proprietătilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice si microbiologice;
            e) neasigurarea dotării unitătilor alimentare cu utilaje si mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare si întretinute în permanentă stare de functionare;
            f) neasigurarea în unitătile de alimentatie publică colective a spatiilor si circuitelor functionale stabilite prin normele de igienă în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinară si consum;
            g) neasigurarea în toate unitătile alimentare a functionării corecte si permanente a aparaturii de control si de înregistrare a parametrilor care conditionează salubritatea prelucrării si păstrării materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite: sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare etc.;
            h) neasigurarea depozitării si păstrării alimentelor în conditii care să prevină modificările proprietătilor nutritive, organoleptice si fizico-chimice, precum si contaminarea microbiană;
            i) ambalarea, transportul, depozitarea si desfacerea către populatie a sării iodate în conditii necorespunzătoare, de natură să diminueze concentratia de iod în sare, precum si desfacerea către populatie a sării iodate fără data fabricatiei pe ambalaj sau cu termen de valabilitate depăsit;
            j) neasigurarea în unitătile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare a apei curente pentru consum uman corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, distribuită în conditii igienice oriunde este necesar si în cantităti suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru întretinerea curăteniei utilajelor, mobilierului, dotărilor;
            k) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare si de revizuire a instalatiilor si utilajelor precum si a lucrărilor de reconditionare si de reparare a clădirilor unitătilor alimentare;
            l) nerespectarea conditiilor stabilite de normele de igienă în vigoare privind amenajarea, dotarea si întretinerea pietelor alimentare, a târgurilor si oboarelor;
            m) neasigurarea în unitătile alimentare a operatiunilor de curătenie, dezinsectie si deratizare si neasigurarea dotării si aprovizionării unitătii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spălare si dezinfectie si, după caz, dezinsectie si deratizare;
            n) expunerea spre vânzare sau punerea în consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;
            o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor si colorantilor utilizati la imprimarea sau la colorarea ambalajelor produselor alimentare, precum si contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor;
            p) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisă a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar;
            q) păstrarea în vase metalice zincate a alimentelor lichide si semilichide, cu exceptia apei, alcoolului etilic si a grăsimilor alimentare;
            r) refolosirea veselei si a paharelor de unică folosintă în unitătile de alimentatie publică, precum si comercializarea veselei si a paharelor de unică folosintă după utilizarea acestora."
            30. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
            "Art. 25. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
            a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:
            I. semne organoleptice de alterare;
            II. semne de infestare cu paraziti, precum si resturi sau semne ale activitătii parazitilor, cu exceptia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în standardele de stat;
            III. semne ale contactului cu rozătoare;
            IV. miros si gust străine de natura produsului;
            V. gust, miros sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate admise;
            VI. continut de substante chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;
            VII. continut de corpi străini, cu exceptia cazurilor în are norma prevede o limită maximă admisă;
            VIII. continut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminte si făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale etc.;
            b) reconditionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare conditiilor de calitate;
            c) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite, amestecarea tocăturilor de carne crudă cu cele tratate termic, precum si folosirea repetată a grăsimilor alimentare la operatiunile de prăjire si încorporare în preparate a grăsimilor folosite la prăjire;
            d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanti sau a altor substante chimice neavizate ori interzise de Ministerul s?nătătii, precum si depăsirea concentratiilor în cazul celor avizate;
            e) folosirea apei industriale pentru anumite operatiuni tehnologice în unităti de industrie alimentară fără avizul directiei de s?nătate publică teritorială;
            f) utilizarea materialelor de orice natură folosite la confectionarea ambalajelor si recipientelor de depozitare si transport, precum si a utilajelor, ustensilelor si acoperirilor de protectie anticorosivă, destinate sectorului alimentar care nu prezintă stabilitate fizico-chimică, care influentează caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar si care nu
asigură o protectie eficientă a acestuia;
            g) utilizarea ambalajelor, recipientilor, ustensilelor si utilajelor ce nu sunt în perfectă stare de curătenie si igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
            h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confectionate din deseuri;
            i) utilizarea în receptura pigmentilor destinati obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb si crom."
            31. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
            "Art. 26. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
            a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de s?nătate a personalului expus profesional si a conditiilor de igienă în unitătile în care se desfăsoară activitătile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante;
            b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului s?nătătii;
            c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrică a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante."
            32. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
            "Art. 27. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminării radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum si a altor bunuri destinate folosirii de către populatie;
            b) introducerea pacientilor care nu sunt supusi imediat investigatiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere si neaplicarea măsurilor de protectie la pacientii supusi examinărilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă;
            c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru lucrul în mediu de radiatii sau mentinerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală, temporară sau permanentă;
            d) nerespectarea măsurilor de igienă în unitătile nucleare autorizate;
            e) neasigurarea de unităti nucleare medicale diferentiate sau de circuite functionale separate (acces diferit, program diferit) pentru diferite categorii de pacienti (adulti-copii, ambulatoriu-internati, bolnavi cu boli infectocontagioase, urgente etc.)."
            33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
            "Art. 28. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
            a) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în autorizatiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicată;
            b) nerespectarea măsurilor si a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra s?nătătii populatiei, ca urmare a activitătilor nucleare;
            c) neluarea măsurilor imediate de protejare si asistentă de urgentă a salariatilor si a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă;
            d) utilizarea substantelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizatia sanitară de functionare;
            e) nerespectarea instructiunilor Ministerului s?nătătii privind măsurile profilactice în situatii de accident nuclear major;
            f) nerespectarea de către conducerea unitătii a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de s?nătate a personalului si populatiei si prevenirii incidentelor si accidentelor nucleare."
            34. Capitolul X va avea următorul titlu:
            "contraventii la normele de igienă privind conditiile si procesele de muncă"
            35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
            "Art. 29. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei:
            a) neluarea măsurilor privind programarea salariatilor la controlul medical periodic, potrivit reglementărilor tehnice ale Ministerul s?nătătii, si neurmărirea efectuării integrale a acestuia;
            b) neprezentarea angajatilor din unitătile de orice fel la examinările medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului s?nătătii si programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecărui loc de muncă;
            c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeasi unitate, dacă prin această schimbare se creează risc pentru s?nătatea persoanei respective."
            36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
            "Art. 30. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei:
            a) angajarea de către agentii economici a personalului fără examen medical prealabil si fără confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau meseria propriu-zisă nu este contraindicată din punct de vedere medical pentru salariat;
            b) mentinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală temporară sau permanentă potrivit instructiunilor Ministerului s?nătătii;
            c) depăsirea în zonele de muncă a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protectia muncii pentru microclimat, cu exceptia cazurilor în care cerintele sau natura procesului tehnologic impun conditii climatice speciale;
            d) depăsirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote si vibratii stabilite, prin normele generale de protectie a muncii;
            e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele generale, de protectie a muncii pentru protejarea angajatilor care lucrează în aer liber în conditii meteorologice nefavorabile;
            f) nerespectarea normelor generale de protectie a muncii privind conditiile de iluminare ale locurilor de muncă;
            g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul asigurării igienei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale;
            h) neacordarea de către persoanele juridice si fizice, care utilizează în activitatea lor salariati, a echipamentului individual de protectie pentru personalul expus riscurilor de accidentare si de îmbolnăvire profesională;
            i) neasigurarea si nerealizarea conditiilor de întretinere a echipamentului individual de protectie, precum si nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat si în stare de functionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau conditii decât cele prevăzute prin lege;
            j) neefectuarea de către medic a examenelor în vederea angajării, adaptării în muncă si a controalelor medicale periodice conform normelor Ministerului s?nătătii;
            k) neefectuarea de către medic la angajarea în muncă si cu ocazia controlului medical periodic a investigatiilor suplimentare fată de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, în conformitate cu normele tehnice ale Ministerului s?nătătii pentru depistarea contraindicatiilor medicale, a bolilor profesionale si a bolilor legate de profesiune;
            l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examenelor medicale în vederea angajării, a examenelor privind adaptarea în muncă si a controalelor medicale periodice;
            m) neanuntarea la directia de s?nătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute si a accidentelor colective de muncă de către conducerile unitătilor de orice fel;
            n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea si evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesională;
            o) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existenta unor factori de risc în mediul de muncă si capacitatea de adaptare a salariatilor;
            p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli: sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de alimentare cu apă potabilă, colectivităti de copii si alte unităti de interes public, fără respectarea normelor Ministerului s?nătătii;
            q) neaplicarea, măsurilor speciale de protectie a pielii si a mucoaselor pentru substantele ce pot pătrunde în organism prin piele si mucoase intacte;
            r) neinstruirea personalului de către conducătorii unitătilor în vederea cunoasterii, riscurilor profesionale si prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă;
            s) neacordarea alimentatiei suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice si fizice salariatilor care lucrează în locuri de muncă în conditii grele si vătămătoare;
            t) repartizarea femeilor în posturi cu expunere la unele substante chimice (plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen etc.), trepidatii, radiatii nucleare, ridicare si purtare de greutăti si ortostatism prelungit;
            u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operatiilor manuale de încărcare, descărcare si transport si a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operatiile cu materiale si produse periculoase (foarte toxice, explozive);
            v) munca tinerilor sub vârsta de 18 ani sau a femeilor la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor ce contin acesti pigmenti;
            w) expunerea salariatilor la substante foarte periculoase, notate cu indicativul Fp si neaplicarea măsurilor speciale de protectie împotriva substantelor cancerigene si potential cancerigene;
            x) nerespectarea de către conducerile unitătilor cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacitătii de muncă si al prevenirii îmbolnăvirilor;
            y) neasigurarea monitorizării conditiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive, de către persoanele juridice care detin astfel de locuri de muncă."
            37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
            "Art. 31. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
            a) depăsirea concentratiilor maxime admise pentru gaze, vapori si pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum si utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale;
            b) neasigurarea de către agentii economici din sectoarele public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital străin, a conditiilor de bază materială si de functionalitate a serviciilor medicale de întreprindere;
            c) nerecunoasterea de către conducătorii unitătilor a cazurilor de boli profesionale si refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituită legal în lipsa acestora."
            38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
            "Art. 32. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei:
            a) primirea în taberele pentru copii si tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar si a personalului administrativ fără dovada examinărilor medicale obligatorii stabilite prin instructiunile Ministerului s?nătătii;
            b) neasigurarea de către medicii de familie, conform instructiunilor Ministerului s?nătătii, a supravegherii epidemiologice a copiilor si tinerilor care urmează să fie trimisi în tabere scolare:
            c) primirea în unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii, iar în unitătile cu cabinet medical propriu, fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de s?nătate a copiilor si tinerilor;
            d) motivarea de către învătători si diriginti a absentelor elevilor din motive medicale fără ca documentele medicale doveditoare să fi fost vizate în prealabil de medicul care are arondată unitatea scolară respectivă;
            e) neasigurarea de către conducătorii unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a prezentării cadrelor didactice, prescolarilor si elevilor la examinările medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului s?nătătii, precum si a elevilor la triajele epidemiologice care se efectuează după vacantele scolare;
            f) nerespectarea de către conducerile unitătilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a numărului maxim de copii admisi pentru o grupă în unitătile de copii anteprescolari, prescolari sau dintr-o clasă pentru elevi din ciclul primar, gimnazial si liceal."
            39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
            "Art. 33. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) nerespectarea de către conducătorii unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si de către administratiile taberelor pentru copii si tineri a normelor de igienă în vigoare referitoare la: circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte si anexe sanitare, întretinerea curăteniei etc.;
            b) neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă a unitătilor pentru copii si tineri, a taberelor, conform normelor sanitare în vigoare si nerealizarea de instalatii proprii de apă pentru consumul uman la nivelul unitătilor prescolare si scolare care functionează în localităti fără un sistem central de aprovizionare cu apă;
            c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la sălile de educatie fizică din scoli;
            d) nerespectarea de către conducerile unitătilor de învătământ, de stat sau particulare ori de către cadrele didactice a normelor de igienă privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al prescolarilor, elevilor si studentilor;
            e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fără avizul directiei de s?nătate publică teritorială;
            f) neaplicarea de către conducerile unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii si tineri, inclusiv în orele de educatie fizică si de activitate practică în ateliere si laboratoare;
            g) neasigurarea si nedotarea corespunzătoare a unor puncte sanitare de prim ajutor în sălile de grupă si de clasă în laboratoare si ateliere scolare si studentesti;
            h) neasigurarea pentru institutiile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a conditiilor de igienă privind spălarea si depozitarea rufăriei;
            i) folosirea de jucării si materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru s?nătatea copiilor;
            j) nerespectarea normelor de igienă în vigoare pentru unitătile alimentare în cazul chioscurilor cu produse alimentare din incinta scolilor."
            40. După capitolul XI se introduce capitolul XII cu următorul cuprins:
            "Capitolul XII
            Contraventii la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare si cu rozătoare, precum si la normele privind regimul pesticidelor"
            41. În cadrul capitolului XII nou-introdus se înscriu articolele 34 si 35 cu următorul cuprins:
            "Art. 34. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
            a) neaplicarea măsurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozătoarelor vectoare în unităti de orice tip de către detinătorii acestora;
            b) nerespectarea ritmicitătii actiunilor de combatere a insectelor si rozătoarelor vectoare si producătoare de disconfort în unităti de orice tip.
            Art. 35. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
            a) nerespectarea de către unitătile prestatoare de servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor si a cadavrelor de rozătoare;
            b) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor;
            c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I si II de toxicitate în interioarele unitătilor de orice tip si ale locuintelor;
            d) detinerea, utilizarea sau comercializarea de substante pesticide de către persoane fizice sau juridice fără autorizatie sanitară de functionare;
            e) prestarea de servicii de dezinsectie si deratizare de către persoane neatestate si neautorizate în acest sens de către directiile de s?nătate publică teritoriale;
            f) depozitarea de produse pesticide în spatii si conditii necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare;
            g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neautorizate în acest scop si neînsotite de instructiuni de folosire redactate în limba română;
            h) microambalarea pesticidelor fără aprobările legale prevăzute de normele în vigoare;
            i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în alte scopuri decât cele autorizate;
            j) comercializarea către populatie a produselor pesticide din grupele I si II de toxicitate;
            k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra s?nătătii omului."
            42. Capitolul XII "constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor" devine capitolul XIII cu acelasi titlu.
            43. La capitolul XIII, articolele 34-40 se renumerotează astfel:
            a) articolul 34 devine articolul 36;
            b) articolul 35 devine articolul 37;
            c) articolul 36 devine articolul 38;
            d) articolul 37 devine articolul 39;
            e) articolul 38 devine articolul 40;
            f) articolul 39 devine articolul 41;
            g) articolul 40 devine articolul 42.
            44. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
            "Art. 36. - Contraventiile se constată de către:
            a) inspectorii sanitari de stat împuterniciti de Ministerul s?nătătii;
            b) inspectorii de specialitate din Inspectia de Stat a Apelor, împuterniciti de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 8 lit. f) si h);
            c) personalul încadrat în functii asimilate celor prevăzute la lit. a), b) si c) din directiile, serviciile si unitătile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998, în cazul contraventiilor săvârsite în cadrul unitătilor subordonate acestor ministere sau organe centrale;
            d) ofiterii si subofiterii de politie, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 2 lit. b) si d), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a);
            e) primarii si împuternicitii acestora, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 1 lit. b) si d), art. 2 lit. b) si d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a)."
            45. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
            "Art. 38. - Sanctiunea se aplică de către:
            a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii sanitari de stat si inspectorii pentru protectia mediului;
            b) ofiterii si subofiterii de politie;
            c) primarii si împuternicitii acestora, pentru contraventiile prevăzute la art. 36 lit. e)."
            46. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
            "Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27."
            47. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
            "Art. 42. - Faptele prevăzute la art. 1-35 din prezenta lege constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni."
            48. Capitolul XIII "dispozitii finale" devine capitolul XIV cu acelasi titlu.
            49. La capitolul XIV, articolele 41-46 se renumerotează astfel:
            a) articolul 41 devine articolul 43 cu următorul cuprins:
            "Art. 43. - (1) Functionarea unitătilor de orice fel cu încălcarea normelor legale de igienă atrage retragerea autorizatiei sanitare de functionare.
            (2) În cazul în care conditiile de functionare constituie un risc iminent pentru s?nătatea populatiei sau a salariatilor unitătii, inspectorii sanitari de stat din directia de s?nătate publică teritorială aplică măsuri de suspendare temporară a activitătii până la remedierea deficientelor.
            (3) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia duce la retragerea autorizatiei sanitare de functionare."
            b) articolul 42 devine articolul 44 cu acelasi cuprins;
            c) articolul 43 devine articolul 45 cu acelasi cuprins;
            d) articolul 44 devine articolul 46 si va avea următorul cuprins:
            "Art. 46. - În situatii epidemiologice deosebite directia de s?nătate publică teritorială poate dispune măsuri speciale: carantină, izolare în spital sau la domiciliu, interdictia accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei."
            50. După articolul 46 se introduc articolele 47 si 48, având următorul cuprins:
            "Art. 47. - Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contraventiei si procesul-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.
            Art. 48. - Nivelul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei."
            51. Articolul 46 devine articolul 49 cu acelasi cuprins.
            Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care orice dispozitie contrară se abrogă.
            Art. III. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si s?nătate publică, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul s?nătătii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,
Romică Tomescu
p. Secretar de stat,
seful Departamentului, pentru Administratie Publică Locală,
Ioan Onisei

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 108.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL SĂNĂTĂTII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI ............
INSPECTIA SANITARĂ DE STAT

Proces-verbal de constatare a contraventiei
Nr. ............

            Încheiat astăzi: ............................ la ............................ (ziua) (luna) (anul)
            Subsemnatul(a) ......................, în calitate de ....................... la .............., am constatat că .........., cu domiciliul în ..............., str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., în calitate de .......... (ocupatia) la ..........., cu sediul în .............., str. ............................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., nr. de înmatriculare la Registrul comertului ..............., codul fiscal nr. ............., ASF nr. ..........., posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ........, emis(ă) de ............... la data de ........................, se face vinovat(ă) de următoarea(ele) faptă(e):
            ................................................................................
            ................................................................................
            ................................................................................
            ................................................................................
            săvărsită(e) la data de .............., ora ........, în următoarele împrejurări .......................................................................
            contravenind prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 98/1994, care atrage sanctionarea cu amendă:
            conform art. .......... lit. ....... de la ........... la ........... lei
            conform art. .......... lit. ....... de la ........... la ........... lei
            conform art. .......... lit. ....... de la ........... la ........... lei

Agent constatator,
......................

Am primit copia de pe procesul-verbal
Contravenient,
.........................

            Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în
            ................................................................................
            ................................................................................
            Observatiile agentului constatator ..........................................
            ................................................................................
            Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.
            Martor: Numele .................. prenumele ................., domiciliat(ă) în ........, str. ......., nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ......, posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ...... nr. ....., emis(ă) de ............ la data de ..............

 .................
(semnătura)

            Martor: Numele .................. prenumele ................., domiciliat(ă) în ........, str. ......., nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ......, posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ...... nr. ....., emis(ă) de ............ la data de ..............

..................
(semnătura)

Rezolutia de aplicare a sanctiunii si înstiintarea de plată

            Subsemnatul(a) ............., în calitate de .......... la..........., aplic contravenientului(ei) ............. mai sus numit(e) o amendă de ........... lei conform prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei nr. ...... pe care o va achita la ......... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmînd ca în acelasi termen să predea sau să trimită recomandat prin postă chitanta de plată la ......................................
            În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită conform Legii nr. 32/1968 si Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.
            Împotriva procesului-verbal de constatare si rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, ce se va depune ămpreună cu copia procesului-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.
            Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul rămîne la ................

...............................................
(semnătura organului care a aplicat sanctiunea)

Am luat cunostintă
Contravenient,
..................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL S?N?T?TII
INSPECTIA SANITARĂ DE STAT

PROCES-VERBAL
de constatare a conditiilor igienico-sanitare
Astăzi .............. 19 ........

            Subsemnatul: ................, îndeplinind functia de .......... la Inspectia Sanitară de Stat, însotit de ............. îndeplinind functia de ............. la ...................., în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea .................., cu sediul în judetul .........., localitatea ........, str. ........, nr. ....., bl ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ......, cu sediul în localitatea ........, str. ...., nr. ....., în prezenta dlui .........., în calitate de ............., am constatat următoarele: ......................................................
            ................................................................................
            ................................................................................
            În urma celor constatate si pe baza prevederilor Ordinului ministrului s?nătătii nr. 102/1993 privind înfiintarea, organizarea si functionarea directiilor de s?nătate publică, se fac următoarele recomandări:
            ................................................................................
            Prezentul proces-verbal contine ....... pagini si a fost întocmit în două exemplare, din care unul rămîne la ...........

Organul constatator,
................................

Am primit originalul
...............................