MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 431   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 31 august 1999

 SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           95. - Ordonantă privind calitatea lucrarilor de montaj  pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

           106. - Ordonantă privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale

           107. - Ordonantă privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

           118. - Ordonantă privind achizitiile publice

           120. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Se Instituie sistemul de verificare si de atestare a calitătii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale - indiferent de forma de proprietate sau de destinatie -, denumite în continuare lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în scopul protejării vietii oamenilor, al preîntâmpinării de pierderi materiale si al
protectiei mediului înconjurător.
            Art. 2. - Prin lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale se întelege totalitatea operatiunilor ce se realizează în vederea asamblării (montării) si instalării dotărilor tehnologice industriale, pentru punerea în functiune, ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii, de modernizare, reabilitare, transformare, consolidare si/sau de reparare a acestora.
            Art. 3. - Calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este rezultanta totalitătii performantelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de functionare, a exigentelor utilizatorilor din domeniul activitătilor industriale.
            Art. 4. - Sistemul de verificare si atestare a calitătii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale va urmări respectarea cerintelor referitoare la:
            a) rezistenta si stabilitatea la solicitările stasice si dinamice, păstrarea parametrilor proiectati la temperaturile si presiunile de exploatare, precum si rezistenta la agentii chimici pe întreaga durată de functionare;
            b) siguranta în exploatare la explozii, rezistenta la foc si riscuri tehnologice industriale minime;
            c) încadrarea în normele de igienă, sănătate si protectie a mediului si ergonomie;
            d) izolarea termică, hidrofugă, eficienta energetică si protectia împotriva zgomotelor si transmiterii vibratiilor.
            Art. 5. - Obligatia respectării cerintelor precizate la art. 4 revine factorilor implicati în conceperea, realizarea, furnizarea si exploatarea dotărilor tehnologice industriale.
            Factorii implicati sunt: invessitorii, furnizorii, proiectantii si fabricantii de dotări tehnologice industriale, proprietarii si utilizatorii acestora, executantii lucrărilor de montaj, precum si autoritătile responsabile, conform prezentei ordonante, de verificarea cerintelor mentionate la art. 4.
            Art. 6. - În contractele care se încheie pentru furnizarea, instalarea si punerea în functiune a dotărilor tehnologice industriale, factorii implicati sunt obligati să înscrie clauze referitoare la cerintele mentionate la art. 4, precum si garantii materiale si alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.

CAPITOLUL II
Sistemul de verificare si de atestare a calitătii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale

            Art. 7. - Sistemul de verificare si de atestare a calitătii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale cuprinde:
            a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            b) calitatea subansamblurilor, pieselor si materialelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee utilizate la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            d) verificarea proiectelor, a executiei lucrărilor si expersizarea proiectelor si a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            e) conducerea si asigurarea calitătii în realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            g) activitatea metrologică pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            h) receptia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            i) comportarea în exploatare a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
            j) controlul calitătii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.
            Art. 8. - Verificarea calitătii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.
            Pentru lucrările de montaj al celorlalte echipamente si instalatii industriale controlul va fi realizat de specialitsi desemnati prin ordin al ministrului industriei si comertului.
            Art. 9. - Specialistii verificatori de proiecte privind lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale răspund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea, prin proiect, a cerintelor prevăzute la art. 4 si a prevederilor art. 7.
            Art. 10. - Verificarea proiectelor de executie a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către specialitsi verificatori de proiecte, atestati în conditiile legii, altii decât specialitsii elaboratori ai proiectelor respecsive.
            Se interzice utilizarea de proiecte de executie si montaj verificate conform prevederilor alin. 1.
            Art. 11. - Ministerul Industriei si Comertului ca organ de specialitate al administratiei publice centrale îndeplinette functia de autoritate de stat în domeniile specifice acsivitătilor industriale, inclutiv al exigentelor privind calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări, tehnologice industriale.

CAPITOLUL III
Obligatiile factorilor implicati

            Art. 12. - Proiectantii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale au obligatia:
            a) să asigure proiectele de executie la un nivel de calitate corespunzător, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare si a clauzelor contractuale;
            b) să elaboreze instructiunile tehnice privind executia lucrărilor, precum si pe cele referitoare la exploatarea, întretinerea si repararea lantului de dotări tehnologice industriale ale procesului de productie;
            c) să stabilească prin proiect fazele de executie pentru lucrările aferente cerintelor si să acorde asistentă tehnică la lucrările de montaj;
            d) să stabilească modul de tratare a neconformitătilor apărute în executie si la montaj si să urmărească aplicarea solutiilor adoptate;
            e) să supună spre verificare de către specialitsii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate;
            f) să participe la lucrările de receptie la punerea în functiune.
            Art. 13. - Executantul lucrării de montaj este responsabil de calitatea executiei lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, care trebuie să fie realizate conform documentatiei elaborate de proiectant si verificate potrivit prevederilor art. 4.
            Solutionarea neconformitătilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului si cu avizul invessitorului sau, după caz, al proprietarului si beneficiarului. Remedierea defectelor datorate executiei lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării pe cheltuială proprie, indiferent dacă acestea apar în simpul executării lucrărilor sau în perioada de garantie a dotării tehnologice industriale.
            Executantul participă la acsivitătile privind receptia dotărilor tehnologice industriale.

CAPITOLUL IV
Verificarea calitătii materialelor

            Art. 14. - Responsabilitatea utilizării din punct de vedere al calitătii materiilor prime si a materialelor, precum si a pieselor, subansamblurilor si produselor industriale folosite la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale revine executantului lucrărilor de montaj, pe baza certificatului de calitate emis de un organism de certificare acreditat sau a
bulesinelor de încercări eliberate de laboratoare de încercări acreditate în conditiile legii.
            Art. 15. - Receptia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducătorului unitătii beneficiare se va desemna pentru receptie o comisie formată din:
            - conducătorul unitătii beneficiare;
            - responsabilul cu calitatea din cadrul unitătii beneficiare;
            - reprezentantul autoritătii publice cu responsabilităti în urmărirea respectării cerintelor mentionate la art. 4.
            În cazul achizitiilor publice, din comisia de receptie este obligatoriu să facă parte si reprezentantul ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

            Art. 16. - Constituie contraventie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:
            a) executia de lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate conform prevederilor legale;
            b) realizarea, în cadrul operatiunilor de montaj, de modificări sau transformări la dotările tehnologice industriale, fără aprobarea si verificarea prealabilă a proiectantului;
            c) neverificarea de către beneficiar a atestării capabilitătii tehnice a executantului de lucrări de montaj de a efectua lucrările de montaj specifice dotării tehnologice industriale;
            d) neatestarea calitătii utilajelor, echipamentelor si instalatiilor potrivit prevederilor art. 7 si 14. de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
            a) elaborarea de proiecte incomplete sau continând neconcordante între subansambluri, care pot influenta calitatea lucrărilor de montaj sau nivelul de calitate al dotărilor tehnologice industriale corespunzător cerintelor;
            b) nerespectarea de către proiectanti a obligatiilor prevăzute la art. 12 lit. a), b), c), d) si e);
            c) utilizarea în cadrul lucrărilor de montaj de materii prime si materiale neînsotite de documente care să ateste calitatea acestora;
            d) receptionarea dotărilor tehnologice industriale altfel decât în conditiile prevederilor legale;
            e) neîndeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii corespunzătoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 17. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se efectuează de către persoanele cu atributii de control din cadrul Ministerului Industriei si Comertului desemnate prin ordin al ministrului si dintre persoanele împuternicite din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat. (ISCIR)
            Art. 18. - Pentru obiectivele cu caracter secret, apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Român de Informatii, constatarea contraventiilor si sanctionarea acestora se fac de către organele proprii ale acestor organisme abilitate în acest sens.
            Art. 19. - Ministerul Industriei si Comertului va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante norme metodologice privind verificarea calitătii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,
Lászlo Bórbély,
secretar de stat

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 95.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează contractele încheiate în conditiile prevăzute la art. 3-5 între un comerciant care furnizează bunuri sau servicii si un consumator.
            Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:
            - consumator - orice persoană fizică care achizitionează si utilizează sau consumă produse ori beneficiază de prestarea unor servicii în baza unui contract încheiat cu un comerciant, pentru o utilizare care nu este legată de activitatea sa profesională;
            - comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, încheind contractul în cauză, actionează în cadrul activitătii sale autorizate conform legii, precum si orice reprezentant care actionează în numele comerciantului.
            Art. 3. - Prezenta ordonantă se aplică în cazul contractelor încheiate în următoarele situatii:
            a) în simpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spatiilor sale comerciale;
            b) în simpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:
            - la locuinta unui consumator, unde pot fi încheiate contracte si cu alte persoane prezente;
            - la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseste, chiar temporar, pentru mosive de lucru, studiu sau tratament;
            c) în orice alte locuri publice sau dessinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.
            Art. 4. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante si contractele încheiate în urma solicitării de către consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu conditia ca în momentul solicitării consumatorul să nu fi cunoscut si nici să nu fi avut în mod rezonabil, posibilitatea de a cunoatte faptul că produsul sau serviciul respectiv poate fi furnizat de către comerciant în cadrul activitătilor sale legale.
            Art. 5. - Prezenta ordonantă se aplică si în cazul propunerilor de contract făcute de consumator, în conditii analoage celor specificate la art. 3 si 4, indiferent dacă consumatorul se obligă sau nu în vreun fel prin propunerea
sa.
            Art. 6. - Prezenta ordonantă nu se aplică:
            a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează a fi achitată de consumator este mai mică de 500.000 lei;
            b) contractelor privind construirea, vânzarea si închirierea de bunuri imobile, precum si contractelor care contin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu exceptia contractelor privind furnizarea de produse ce urmează să fie încorporate în bunuri imobile si, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;
            c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant;
            d) contractelor de asigurări;
            e) contractelor privind valorile mobiliare;
            f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
            - contractul s-a încheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea să îl consulte în absenta acestuia, pentru a fi corect informat în vederea luării unei decizii;
            - contractul prevede o consinuitate a contractelor între consumator si comerciant în ceea ce priveste obiectul contractului în cauză sau o tranzactie subsecventă;
            - atât catalogul, cât si contractul mentionează expres dreptul consumatorului de a returna produsul într-un termen de 7 zile lucrătoare începând de la data primirii acestuia sau de a denunta unilateral contractul în decursul aceleiasi perioade, fără o altă obligatie decât aceea de a avea grijă în mod rezonabil de bunuri.

CAPITOLUL II
Forma contractului

            Art. 7. - Contractul trebuie să fie întocmit în formă scrisă, încheiat cel mai târziu în momentul livrării produsului sau serviciului si să contină cel putin datele complete de identificare a părtilor contractante, obiectul si pretul contractului, data si locul încheierii acestuia.

CAPITOLUL III
Dreptul de denuntare unilaterală a contractului

            Art. 8. - În situatiile prevăzute la art. 3-5 comerciantul va informa în scris consumatorul, înainte sau cel mai târziu în momentul încheierii contractului, despre dreptul acestuia din urmă de a denunta unilateral contractul în termenul prevăzut în prezenta ordonantă, indicând numele si adresa persoanei fată de care îsi poate exercita acest drept.
            Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari si în imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denuntare unilaterală a contractului, în termenele si în conditiile prevăzute în prezenta ordonantă, precum si numele si adresa comerciantului fată de care consumatorul poate să îsi exercite acest drept.
            Comerciantul este obligat să înmâneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat si să poată proba acest lucru în fata organelor de control.
            Art. 9. - Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, fără a fi necesară invocarea vreunui mosiv, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă:
            - de la data încheierii contractului, dacă, aceasta este concomitentă cu data livrării produsului;
            - de la data încheierii contractului de prestări servicii;
            - de la data primirii produsului de către consumator, dacă livrarea a fost efectuată după data încheierii contractului.
            Părtile pot stipula în contract un termen mai mare decât cel prevăzut la alin. 1 dacă consideră necesar.
            Pentru a-si exercita dreptul de denuntare unilaterală, consumatorul trebuie să anunte comerciantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind să se încadreze în termenul prevăzut în contract.
            Anuntarea comerciantului exonerează consumatorul de orice obligatie, cu exceptia celei de a înapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desfiintat.
            Art. 10. - Dacă comerciantul a omis să informeze consumatorul despre dreptul de denuntare sau dacă informatia a fost
incompletă ori gresită, astfel încât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevăzut la art. 9 se prelungette cu
60 de zile lucrătoare.
            Art. 11. - Comerciantul este obligat să primească produsele returnate de consumator în termenele prevăzute în prezenta
ordonantă.

CAPITOLUL IV
Conditii pentru exercitarea dreptului de denuntare unilaterală a contractului

            Art. 12. - În cazul denuntării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urmă se returnează de către
consumator în următoarele conditii:
            - în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare examinării acestora;
            - cu gradul normal de uzură, cauzat de folosirea conform instructiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunostintă.
            Art. 13. - În cazul contractelor de prestări de servicii, dreptul de denuntare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform conditiilor contractuale.

CAPITOLUL V
Efectele exercitării dreptului de denuntare unilaterală a contractului

            Art. 14. - În cazul în care consumatorul nu a efectuat nici o plată si nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul
conform contractului, exercitarea dreptului de denuntare a contractului de către consumator dezleagă ambele părti de orice
obligatie.
            Art. 15. - Dacă produsul a fost primit de consumator, în cazul în care acesta denuntă contractul, trebuie să returneze produsul în termenul prevăzut la art. 9 sau, după caz, la art. 10.
            Produsul se consideră returnat în momentul în care a fost predat la oficiul postal sau unui alt expeditor ori predat direct agentului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz în care se încheie între părti un act care să consemneze data
predării-primirii.
            Cheltuielile de expediere sunt în sarcina comerciantului.
            Art. 16. - Comerciantul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării conform art. 9 sau, după caz, art. 10, trebuie să
ramburseze consumatorului toate sumele plătite de acesta, precum si eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor
prezentei ordonante.
            Sumele se consideră rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonată plata lor.
            Se consideră nulă orice clauză care prevede limitări la rambursarea către consumator a sumelor sus-mentionate.
            Art. 17. - Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate, fi anulat de nici o clauză contractuală sau întelegere între părti, aceasta fiind considerată nulă de drept.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

            Art. 18. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.
            Art. 19. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:
            a) nerespectarea prevederilor art. 7 si 8, cu amendă contraventională de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei;
            b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. 3 si ale art. 16, cu amendă contraventională de la 5.000.000 lei la
10.000.000 lei;
            Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 19 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
            Art. 21. - Contraventiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 22. - Limitele minimă si maximă ale amenzilor prevăzute la art. 19, precum si valoarea prevăzută la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de inflatie.

CAPITOLUL VII
Intrarea în vigoare

            Art. 23. - Prezenta ordonantă intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
            La data intrării în vigoare a prezentei ordonante, se abrogă orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
Eliade Mihăilescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 august 1999.
Nr. 106.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

            În temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:

CAPITOLUL I
Definitii si domeniul de aplicabilitate

            Art. 1. - Prezenta ordonantă are ca obiect armonizarea legislatiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind
pachetele de servicii turistice vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de locul de realizare al acestora.
            Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, prin următorii termeni se întelege:
            1. pachet de servicii turistice - combinatia prestabilită a cel putin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neîntreruptă a acestora să depătească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, si anume:
            a) transport;
            b) cazare;
            c) alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezintă o parte
semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea;
            2. contract de organizare de călătorii turistice - orice contract prin care o agentie de turism touroperatoare se angajează, în nume propriu, să procure alteia sau unei persoane fizice, în schimbul plătii unui pret, un pachet de servicii turistice sau prestatii izolate ale acestuia;
            3. contract de intermediere de călătorii turistice - orice contract prin care o agentie de turism detailistă se obligă să procure, în numele alteia, în schimbul plătii unui pret, fie un contract de călătorii turistice, fie una sau mai multe prestatii izolate ce permit efectuarea unei călătorii turistice sau a unei cazări oarecare.
            Facturarea separată a diferitelor prestatii ale aceluiasi pachet de servicii nu exonerează agentia de turism touroperatoare sau detailistă de obligatiile ce decurg din prezenta ordonantă;
            4. agentia de turism - orice unitate specializată care organizează, oferă si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
            Agentiile de turism pot fi de următoarele tipuri:
            a) agentie de turism touroperatoare, având ca obiect de acsivitate organizarea si vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;
            b) agentie de turism detailistă, care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agentii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;
            5. consumator - orice persoană care cumpără sau se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice persoană în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal sau alti beneficiari cedează pachetul
de servicii turistice - cesionarul.
            Art. 3. - Dacă o agentie de turism actionează în calitate de intermediar pentru o agentie de turism touroperatoare care nu este stabilită în România, aceasta este considerată ca organizator de călătorii turistice în raporturile cu consumatorul.

CAPITOLUL II
Informarea consumatorului de servicii turistice

            Art. 4. - Orice informatii privind pachetul de servicii turistice, pretul acestuia si toate celelalte conditii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să contină indicatii corecte si clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora.
            Art. 5. - Materialele publicitare turistice puse la dispozitie consumatorului în vederea încheierii contractului - cataloage sau pliante - trebuie să indice, în mod lizibil, clar si precis, pretul si informatiile corespunzătoare referitoare la:
            a) destinatie;
            b) ruta;
            c) mijloacele de transport utilizate, caracterissicile si categoria acestora;
            d) tipul unitătilor de cazare, denumirea, categoria de clasificare si principalele lor caracteristici; în cazul călătoriilor turistice efectuate  în alte tări se vor preciza diferentele dintre categoriile de clasificare din tările respective si cele conform normelor din România;
            e) serviciile de masă oferite si categoria de clasificare a unitătilor de alimentatie;
            f) informatii de ordin general privind pasapoartele, vizele si formalitătile sanitare necesare pentru călătorie si sedere;
            g) valoarea sau procentul din pret ce trebuie achitat cu sitlu de avans si graficul pentru efectuarea restului de plată;
            h) numărul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc călătoria si, în acest caz, data limită de informare a
consumatorului în caz de anulare a călătoriei turistice;
            i) posibilităti de încheiere a unor asigurări facultasive pentru asistentă în caz de boală, accidente etc.;
            j) specificul călătoriei turistice si publicul căreia i se adresează.Art. 6. - Informatiile continute de materialele publicitare turistice angajează organizatorul sau detailistul de călătorii turistice, în afara cazului în care:
            - eventualele schimbări în aceste informatii au fost comunicate în mod clar consumatorului înaintea încheierii contractului;
            - modificările au fost efectuate, cu acordul părtilor contractante, ulterior încheierii contractului.
            Art. 7. - Organizatorul si/sau detailistul trebuie să comunice consumatorului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitătile de sănătate necesare pentru călătorie si sedere.
            Art. 8. - Organizatorul si/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris consumatorului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informatii:
            a) orarele, locurile escalelor si legăturile, precum si locul ce urmează a fi ocupat de consumator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
            b) numele, adresa, numărul de telefon si de fax al reprezentantei locale a organizatorului si/sau detailistului sau, în lipsa acesteia, cele ale autoritătilor locale care pot ajuta consumatorul în caz de nevoie.
            În cazul în care aceste reprezentante sau autorităti locale nu există, consumatorul trebuie să dispună de un număr de apel de urgentă sau de orice altă informare care să îi permită contactarea organizatorului si/sau detailistului;
            c) pentru călătoriile si tederile minorilor, informatii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul tederii copilului;
            d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultasivă, care să acopere taxele de transfer ale consumatorului, sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală.

CAPITOLUL III
Contractul de organizare de călătorii turistice

            Art. 9. - (1) Agentia de turism touroperatoare sau detailistă este obligată să furnizeze consumatorului, în momentul rezervării călătoriei, un bon de comandă.
            (2) Contractul ia nattere în momentul în care consumatorul primeste confirmarea scrisă a rezervării, transmisă de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice - care actionează în numele organizatorului - în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.
            (3) În cazul în care continutul bonului de comandă diferă de continutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această
confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, consumatorul poate
considera că voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.
            (4) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedică încheierea cu întârziere a contractului de călătorie turistică, indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părtile sunt de acord.
            Art. 10. - (1) Bonul de comandă si contractul de călătorie turistică trebuie să mentioneze, în scris, cel putin:
            a) destinatia(iile), călătoriei turistice si, în cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;
            b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare ale acestora, datele, orele si locurile de
plecare/sosire, la ducere si la întoarcere;
            c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa, caracteristicile si categoria de clasificare a structurilor de primire turistice în care se face aceasta, conformitatea sa cu reglementările tării de primire si mentionarea diferentelor între acestea si normele în vigoare din România;
            d) serviciile de masă furnizate - pensiune completă, demipensiune, mic dejun - si categoria de clasificare a unitătilor de
alimentatie;
            e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a consumatorului privind anularea călătoriei turistice comandate;
            f) ruta;
            g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;
            h) numele si adresa agentiei(iilor) de turism organizatoare si, după caz, a agentiei de turism detailiste si a societătii de asigurări;
            i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, si preturile pentru anumite servicii - taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi si pe aeroporturi, taxe de turist - dacă acestea nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice;
            j) termenele si modalitatea de plată a pretului;
            k) solicitările speciale ale consumatorului, făcute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii si acceptate de cele două părti;
            l) termenele în care consumatorul trebuie să transmită o eventuală reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului călătoriei turistice;
            m) conditiile de reziliere a contractului de către consumator;
            n) obligatiile agentiei(iilor) de turism în cazul anulării călătoriei turistice.
            (2) În toate cazurile agentia de turism are obligatia să înmâneze consumatorului un exemplar din contract.
            (3) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă consumatorul este informat despre aceasta si dacă documentul contine informatiile prevăzute la alin. (1).
            Art. 11. - (1) În cazul în care consumatorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să transfere contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat.
            (2) Transferul poate fi realizat numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului.
            (3) Consumatorul care cedează pachetul său de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, de plata pretului călătoriei si a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia aceste cedări.
            Art. 12. - (1) Preturile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu exceptia cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorării, cât si a reducerii, precum si modul de calcul ai acestora, si numai dacă modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
            a) costurilor de transport, inclutiv costul carburantului;
            b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si a taxelor de turist;
            c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
            (2) Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
            (3) În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de mosivele majorării, consumatorul poate rezilia contractul fără nici o obligatie fată de agentia de turism, aceasta din urmă având obligatia de a rambursa imediat consumatorului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta.
            Art. 13. - În cazul în care agentia de turism este nevoită să modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia să informeze consumatorul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta să comunice agentiei de turism în termen de 5 zile de la primirea întsiintării hotărârea sa de a opta fie pentru:
            a) rezilierea contractului fără plată de penalităti;
            b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
            Art. 14. - În cazul în care consumatorul reziliază contractul conform prevederilor art. 13 sau agentia de turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, consumatorul are dreptul:
            a) să accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de agentia de turism;
            b) să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agentia de turism, cu rambursarea imediată a diferentei de pret;
            c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
            Art. 15. - Consumatorul poate, în orice moment, să rezilieze, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care consumatorul reziliază contractul pentru un mosiv care îi este imputabil, el va despăgubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum pretul călătoriei turistice.
            Art. 16. - În cazurile mentionate la art. 13 si 14, consumatorul are dreptul să solicite agentiei de turism si o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
            a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane mentionat în contract, iar agentia de turism a informat consumatorul, în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
            b) anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră, prin acesta întelegându-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invocă, si ale căror consecinte nu au putut fi evitate, în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările;
            c) anularea s-a făcut din vina consumatorului.
           Art. 17. - În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau agentia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
            a) să ofere consumatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea pretului;
            b) să resttuie consumatorului sumele ce reprezintă diferenta dintre serviciile achitate si cele efectv prestate în tmpul călătoriei turistice;
            c) în cazul în care nu pot fi oferite consumatorului alternatve corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motve întemeiate, să asigure, fără costuri suplimentare, transportul retur al consumatorului la locul de plecare, ori în alt loc agreat de acesta si, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
            Art. 18. - (1) Agentia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclutiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de către o altă agentie de turism sau de către alti prestatori de servicii.
            (2) De la prevederile alin. (1) se exceptează următoarele cazuri:
            a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datorează consumatorului;
            b) când neîndeplinirea obligatiilor este atribuită unui tert care nu este parte în contract, iar cauzele nerealizărilor nu puteau fi prevăzute sau evitate;
            c) când neîndeplinirea obligatiilor se datorează unor cauze de fortă majoră sau unor împrejurări pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
            (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) si c), agentia de turism parte în contract este obligată să acorde asistentă promptă consumatorului aflat în dificultate.
            Art. 19. - (1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea consumatorului nu poate depăsi de două ori pretul pachetului de servicii turistice înscris în contract.
            (2) Agentia de turism organizatoare si/sau detailistă nu pot exclude sau limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de rănirea consumatorului ca urmare a actiunilor sau a neglijentei lor.
            Art. 20. - (1) Deficientele constatate de către consumator la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris sau sub orice altă formă, atât prestatorului de servicii, cât si agentiei de turism de la care consumatorul a cumpărat pachetul de servicii turistice.
            (2) Această obligatie a consumatorului trebuie mentionată clar si explicit în contract.
            Art. 21. - În cazul unor reclamatii ale consumatorului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agentia de turism organizatoare, agentia de turism detailistă, precum si prestatorii de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea reclamatiilor si vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.
            Art. 22. - Agentia de turism parte contractantă trebuie să dovedească, cu garantii acoperitoare proprii sau prin polite de asigurare, că poate asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de către consumator, precum si a celor necesare repatrierii acestuia.

CAPITOLUL IV
Actiuni în jussitie

            Art. 23. - (1) Actiunile cărora le poate da nasere un contract de călătorii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, din cauză de deces, de rănire sau altă atingere a integritătii fizice sau psihice a turistului, se prescriu după 2 ani.
            (2) În cazul rănirii sau al altei asingeri aduse integritătii fizice sau psihice care a cauzat moartea după data la care contractul prevedea că ia sfârsit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de 2 ani prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data executării prestatiei prevăzute în contract.
            (3) Actiunile cărora le-a dat nattere un contract de călătorii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), se prescriu în termen de un an.
            (4) Termenul de prescriptie curge de la data la care contractul prevede că ia sfârsit prestatia ce a dat nastere la diferend.

CAPITOLUL V
Supravegherea actvitătii de organizare sau de intermediere de călătorii turistice

            Art. 24. - Controlul respectării dispozitiilor prezentei ordonante se face de către organele de specialitate ale Autoritătii Nationale pentru Turism si ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
            Art. 25. - Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 pct. 5 si din oficiu.
            Art. 26. - Organizatorul si/sau intermediarul de călătorii turistice are obligatia de a prezenta organelor de control contractele încheiate cu turisti, în original.
            Art. 27. - Organele de control încheie, după caz, procese-verbale în care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute si se înscriu articolele din ordonantă încălcate si vor aplica sanctiunea prevăzută de lege.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

            Art. 28. - Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, sunt aplicabile prezentei ordonante.
            Art. 29. - Conssituie contraventie, în măsura în care fapta nu este săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, încălcarea prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, art. 14 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1) si (3), art. 21 si 23.
            Art. 30. - Contraventiile prevăzute la art. 29 se sanctionează cu amendă d la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            Prevederile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor de la art. 25-27.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

            Art. 31. - Prezenta ordonantă intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
            Pe aceeasi dată se abrogă orice dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Turism,
Dorin Anton
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
Eliade Mihăilescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 iulie 1999.
Nr. 107.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
privind achizitiile publice

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al art. 1 lit. D pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite prezenta ordonantă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Sectiunea 1
Scop. Principii

            Art. 1. - Prezenta ordonantă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si a căilor de atac al actului sau deciziei autoritătii contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică.
            Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt:
            a) libera concurentă, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, contractor;
            b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
            c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
            d) tratament egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
            e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietătii intelectuale a ofertantului.

Sectiunea a 2-a
Definitii

            Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, se întelege prin:
            a) achizitie publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică, definită ca autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 5, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publică;
            b) contract de achizitie publică - contract cu titlu oneros, încheiat, pe de o parte, între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, si, pe de altă parte:
            (i) fie un furnizor de produse, denumit în continuare furnizor, caz în care contractul este contract de furnizare si are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, sau a închirierii, aceasta din urmă cu sau fără optiune de cumpărare, a acestor produse;
            (ii) fie un executant de lucrări, denumit în continuare executant, caz în care contractul este contract de lucrări si are ca obiect executia sau, după caz, atât proiectarea, căt si executia, uneia sau mai multor lucrări de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, sau orice combinatie a acestora, si care conduce sau nu la un rezultat, cum ar fi o constructie sau altele asemenea, menit să îndeplinească, prin el însusi, o functie tehnico-economică, toate acestea
denumite în continuare lucrări;
            (iii) fie un prestator de servicii, denumit în continuare prestator, caz în care contractul este contract de servicii si are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, oricare dintre acestia în calitate de contractor;
            c) contract de concesiune de lucrări - contract de lucrări în care se prevede faptul că autoritatea contractantă, în calitate de achizitor, remunerează concesionarul, în calitate de contractor, în totalitate sau în parte, în contrapartida lucrărilor executate, prin cedarea dreptului de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte;
            d) persoană juridică afiliată - orice persoană juridică:
            (i) asupra căreia o altă persoană juridică exercită o influentă dominantă;
            (ii) care exercită o influentă dominantă asupra unei alte persoane juridice;
            (iii) care, ca urmare a asocierii cu o altă persoană juridică, se află sub influenta dominantă a unei alte persoane juridice;
            e) contract-cadru - contract de achizitie publică, încheiat în scris, pe de o parte, între o autoritate contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), si, pe de altă parte, unul sau mai multi furnizori, executanti sau prestatori, contract care are ca obiect stabilirea de conditii, în mod special a celor cu privire la preturi si, după caz, la cantitătile care se vor achizitiona, conditii în baza cărora se vor atribui contracte de achizitii publice în decursul unei     perioade viitoare;
            f) consortiu - asociere constituită pe bază de conventie civilă între două sau mai multe autorităti contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achizitie publică;
            g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, bugetul Fondului Proprietătii de Stat, ajutoare financiare externe acordate României sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităti ale administratiei publice locale, precum si împrumuturi interne contractate de autorităti ale administratiei publice locale;
            h) influentă dominantă - situatie în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică sau alte persoane juridice, luate împreună, se află într-o pozitie ierarhică superioară ori se află în cel putin unul dintre următoarele cazuri:
            (i) detine majoritatea capitalului subscris;
            (ii) detine controlul majoritătii voturilor în adunarea generală;
            (iii) numeste conducătorul/consiliul de administratie/ administratorul sau numeste în componenta consiliului de administratie/organuluide conducere/de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
            i) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă si în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezervă dreptul de a desfăsura una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 6 alin. (1);
            j) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită, printr-o scrisoare de interes, invitatie de participare la o licitatie restrânsă sau la o negociere competitivă;
            k) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă;
            l) concurent - oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus solutie la un concurs de solutii;
            m) ofertă - documentatie care cuprinde propunerea tehnică si propunerea financiară;
            n) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
            o) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare;
            p) retea publică de telecomunicatii - infrastructura publică de telecomunicatii care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
            q) punct terminal de retea - ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publică de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul în această retea si realizarea eficientă a comunicării;
            r) servicii publice de telecomunicatii - serviciile de telecomunicatii a căror prestare este încredintată de către autoritătile publice competente, în mod explicit si specific, cu deosebire uneia sau mai multor persoane juridice care desfăsoară o activitate definită la art. 6 alin. (1) lit. d); servicii de telecomunicatii sunt acele servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publică de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;
            s) specificatii tehnice - cerinte de natură tehnică ale autoritătii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări si care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare în parte să fie descrisă, în mod obiectiv, într-o astfel de manieră încât să corespundă acelei necesităti care este în intentia autoritătii contractante;
            t) garantie pentru participare - depozit valoric pus la dispozitie autoritătii contractante de către ofertant înainte de depunerea ofertei;
            u) garantie de bună executie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie prevăzute de lege, puse la dispozitie autoritătii contractante, înainte de încheierea contractului, de către ofertantul invitat de autoritatea contractantă să încheie contractul de achizitie publică;
            v) căi de atac - contestatiile sau actiunile în justitie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale, care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonante si prin care se solicită:
            (i) fie suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;
            (ii) fie plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.

Sectiunea a 3-a
Domeniu de aplicare

            Art. 4. - Prevederile prezentei ordonante se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică.
            Art. 5. - (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonante:
            a) oricare persoană juridică ce nu este de drept privat si:
            (i) care este o autoritate publică, asa cum este aceasta definită în Constitutia Romîniei, si care fie în cadrul ei se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite, fie se finantează din venituri extrabugetare; sau
            (ii) în care se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite si care nu este autoritate publică; sau
            (iii) care nu este prevăzută la pct. (i) si (ii) si care se finantează din venituri, extrabugetare;
            b) oricare persoană juridică, alta decât una dintre cele mentionate la lit. a), care este institutie publică si se află în una dintre următoarele situatii:
            (i) fie este sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună, respectiv este sub influentă dominantă directă;
            (ii) fie este sub influenta dominantă a unei institutii publice prevăzute la pct. (i) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună, respectiv este sub influentă dominantă indirectă;
            c) oricare persoană juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineste următoarele conditii:
            (i) este de drept privat;
            (ii) este cu scop lucrativ;
            (iii) este sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;
            (iv) exercită, între activitătile sale, una sau mai multe dintre activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
            d) oricare persoană juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineste următoarele conditii:
            (i) este de drept privat;
            (ii) este cu scop lucrativ;
            (iii) nu este sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;
            (iv) exercită, între activitătile sale, una sau mai multe dintre activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
            (v) beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru activitătile relevante;
            e) oricare persoană juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineste următoarele conditii:
            (i) este de drept privat;
            (ii) este cu scop lucrativ;
            (iii) exercită, între activitătile sale, una sau mai multe dintre activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
            (iv) se consideră că beneficiază de drepturi speciale sau exclusive, în sensul definit la art. 7, pentru activitătile relevante.
            (2) Oricare autoritate contractantă prevăzută la alin. (1) lit. a) si b), care finantează contracte de achizitie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, în conditiile stabilite de Guvern, aplicarea prevederilor prezentei ordonante la atribuirea contractelor de achizitie publică respective de către persoana juridică care le atribuie.
            (3) Este autoritate contractantă si consortiul; în acest caz, prin conventie civilă, părtile desemnează din rândul lor acea persoană juridică care îi reprezintă în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator, în calitate de achizitor unic, acesta efectuând si operatiunile de încasări si plăti în numele părtilor asociate.
            (4) Lista nominală cuprinzând persoanele juridice care sunt autorităti contractante în sensul prevederilor alin. (1) lit. a)-e) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.
            (5) Guvernul are dreptul de a include pe lista prevăzută la alin. (4) si alte persoane juridice, altele decât cele care îndeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. a)-e), si anume persoane juridice care, în mod cumulativ, îndeplinesc următoarele conditii:
            a) sunt de drept privat;
            b) sunt cu scop lucrativ;
            c) sunt sub influenta dominantă, directă sau indirectă, a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;
            d) beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau nu au piată concurentială, în sensul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare; în acest ultim caz, numai după ce Ministerul Finantelor solicită avizul Consiliului Concurentei, care, dacă nu este transmis în termen de 90 de zile de la primirea solicitării, se consideră a fi favorabil.
            Art. 6. - (1) Activităti relevante sunt următoarele:
            a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităti în domeniul productiei, transportului sau distributiei de:
            (i) apă potabilă; sau
            (ii) energie electrică; sau
            (iii) combustibili gazosi sau energie termică si apă caldă, precum si furnizarea de apă potabilă, de energie electrică, de combustibili gazosi sau de energie termică si de apă caldă către aceste retele;
            b) exploatarea unui areal geografic în unul dintre următoarele scopuri:
            (i) prospectarea sau extractia de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi;
            (ii) punerea la dispozitie transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale de aeroporturi, porturi maritime sau fluviale sau de alte terminale de retea de transport;
            c) exploatarea de retele destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată si transportului terestru de călători, programat;
            d) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii sau asigurarea, în beneficiul publicului a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.
            (2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităti relevante, dacă, în cazurile enumerate în continuare, se îndeplinesc, în mod cumulativ, conditiile mentionate la pct. (i) si (ii):
            a) în cazul apei potabile si energiei electrice:
            (i) productia de apă potabilă sau energie electrică este destinată desfăsurării unei alte activităti decât cele prevăzute la alin. (1);
            (ii) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată retelei nu a depăsit 30% din productia totală de apă potabilă sau energie electrică, avîndu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs;
            b) în cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:
            (i) productia de combustibili gazosi sau de energie termică si apă caldă este consecinta inevitabilă a desfăsurării unei alte activităti decât cele prevăzute la alin. (1);
            (ii) alimentarea retelei publice este făcută numai în scopul de a exploata în mod economic această productie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea retelei nu a depăsit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avîndu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
            (3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul în care si alte persoane juridice au dreptul să presteze acelasi tip de servicii, în aceeasi zonă geografică si în aceleasi conditii.
            Art. 7. - Se consideră că beneficiază de drepturi speciale sau exclusive o persoană juridică care se află în una dintre următoarele situatii:
            a) beneficiază, în scopul construirii retelelor la care s-a făcut referire la art. 6 alin. (1) ori al amplasării de instalatii pentru respectivele retele:
            (i) de o procedură de expropriere;
            (ii) de un drept de folosintă;
            (iii) de un drept de a amplasa echipamentele retelelor pe o cale publică de acces, deasupra sau dedesubtul acesteia;
            b) aprovizionează cu apă potabilă, energie electrică, combustibili gazosi sau energie termică si apă caldă o retea exploatată de o autoritate contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e), care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive.
            Art. 8. - (1) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, faptul că activitatea de a exploata areale geografice, în scopul prospectării sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi, nu este considerată activitate relevantă în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) pct. (i) si că persoanele juridice care exercită una sau mai multe
activităti relevante definite la art. 6 alin. (1) lit. a), în scopul prospectării sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi, nu sunt considerate beneficiare de drepturi speciale sau exclusive în sensul prevederilor art. 7 lit. b) si numai pentru respectivele activităti; Guvernul are dreptul de a hotărî astfel numai dacă prevederile legale în vigoare
asigură îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor conditii:
            a) nu este îngrădit dreptul de a solicita o autorizatie în scopul exploatării unei astfel de arii geografice;
            b) capacitatea tehnică si cea economico-financiară pe care trebuie să le aibă o persoană juridică pentru a se angaja în activităti de prospectare sau extractie se stabilesc înainte de verificarea calificării respectivilor solicitanti aflati în competitie pentru obtinerea autorizatiei;
            c) autorizatia pentru exercitarea activitătilor de prospectare sau extractie se acordă pe baza unor criterii obiective, referitoare la mijloacele pe care fiecare solicitant le are la dispozitie pentru desfăsurarea acestor activităti; criteriile respective sunt stabilite si publicate înainte de depunerea solicitărilor de autorizare si se aplică, într-o manieră nediscriminatorie,
tuturor solicitantilor;
            d) toate conditiile si exigentele privind desfăsurarea sau încetarea activitătii, inclusiv prevederile referitoare la obligatiile legate de desfăsurarea activitătii, la redeventele si la participarea cu capital sau la veniturile persoanelor juridice, sunt stabilite si puse la dispozitie înainte de depunerea solicitărilor de autorizare si trebuie să fie aplicate într-o manieră
nediscriminatorie; orice modificare care vizează aceste conditii si exigente trebuie să fie aplicată tuturor persoanelor juridice implicate sau trebuie să fie amendată într-o manieră nediscriminatorie;
            e) persoanele juridice nu sunt obligate, prin nici o prevedere legală sau de natură administrativă si prin nici un acord sau întelegere, să furnizeze informatii despre sursele, actuale sau avute în vedere, privind achizitiile pe care le efectuează; în mod exceptional, autoritătile publice competente au dreptul de a solicita astfel de informatii exclusiv în scopul de a nu fi afectate apărarea si siguranta natională, moralitatea publică, politicile publice, protectia sănătătii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor, protectia patrimoniului cultural national sau protectia proprietătii industriale si comerciale.
            (2) Persoanele juridice care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt obligate să asigure aplicarea principiilor mentionate la art. 2 pentru atribuirea contractelor de furnizare, de lucrări sau de servicii, precum si să transmită Ministerului Finantelor informatiile solicitate cu privire la atribuirea contractelor respective.
            Art. 9. - (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante, cu exceptia cazului în care atribuie contracte de furnizare sau contracte de servicii, iar produsele si serviciile respective sunt în legătură cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de apărare si securitate a tării, dar si în aceste cazuri, fără a afecta concurenta pe piata produselor si serviciilor care nu sunt destinate, în mod specific, unor scopuri militare.
            (2) Lista cuprinzând produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 10. - (1) Autoritatea contractantă definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante în vederea dobândirii de produse, lucrări sau servicii destinate:
            a) fie altor scopuri decât desfăsurării activitătilor relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
            b) fie în scopul desfăsurării uneia sau mai multor activităti relevante în altă tară decât România, în conditiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei retele sau a unui areal geografic din România.
            (2) Totusi prevederile ordonantei se aplică în cazul atribuirii unui contract de achizitie publică de către o persoană juridică care desfăsoară activităti prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i), dacă respectivul contract este în legătură:
            a) fie cu prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare si irigatii sau cu proiecte privind lucrări de constructii hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apă, destinat aprovizionării cu apă potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective;
            b) fie cu evacuarea sau cu tratarea apelor uzate.
            (3) Autoritătile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o notă cuprinzând activitătile din obiectul lor de activitate, pentru care acestea consideră că se aplică prevederile alin. (1).
            (4) Guvernul hotărăste si publică periodic liste cuprinzând activitătile exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritătile contractante în nota transmisă către Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.
            Art. 11. - (1) Autoritatea contractantă care desfăsoară o activitate relevantă definită conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante în cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv să îi permită să presteze unul sau mai multe servicii de telecomunicatii, în cazul în care si alte persoane
juridice au dreptul să presteze servicii de telecomunicatii similare, în aceeasi zonă geografică si în aceleasi conditii.
            (2) Autoritatea contractantă prevăzută la alin. (1) are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea         acestuia, o notă cuprinzând serviciile de telecomunicatii pentru care aceasta consideră că se aplică prevederile alin. (1).
            (3) Guvernul hotărăste si publică periodic lista cuprinzând serviciile de telecomunicatii exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritătile contractante în nota transmisă către Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.
            Art. 12. - (1) Autoritatea contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci când urmează să atribuie un contract de achizitie, publică, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:
            a) achizitionează în scopul de a revinde sau de a închiria;
            b) nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsul pe care urmează, să îl vândă sau să îl nchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare, în aceleasi conditii ca si autoritatea contractantă.
            (2) Autoritătile contractante, definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o notă cuprinzând produsele si activitătile pentru care acestea consideră că se aplică prevederile alin. (1).
            (3) Guvernul hotărăste si publică periodic liste cuprinzând produsele si activitătile exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritătile contractante în nota transmisă către Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.
            Art. 13. - Autoritătile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante în următoarele cazuri:
            a) pentru cumpărarea apei de suprafată sau din subteran în scopul desfăsurării uneia sau mai multor activităti dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i);
            b) pentru cumpărarea de energie sau de produse energetice ale industriei extractive în scopul desfăsurării uneia sau mai multor activităti dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si (iii) sau lit. b) pct. (i).
            Art. 14. - Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci când atribuie contracte de achizitie publică, dacă:
            a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordantă cu prevederile legale referitoare la apărarea natională, ordinea publică, precum si siguranta si securitatea natională;
            b) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:
            (i) unui tratat sau a unui acord international ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun, cu unul sau mai multi parteneri străini;
            (ii) unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;
            (iii) aplicării unei proceduri specifice unor organizatii internationale sau unor donatori;
            c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea însăsi autoritate contractantă si care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
            d) contractul are ca obiect:
            (i) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; totusi atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiară, care se încheie; indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante;
            (ii) cumpărarea, dezvoltarea, productia sau, coproductia de programe de către institutii de radiodifuziune, precum si achizitia de timpi de emisie;
            (iii) prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si întretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;
            (iv) prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
            (v) prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vînzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de către Banca Natională a României;
            (vi) angajarea de mână de lucru (contracte de muncă);
            (vii) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă si ale căror rezultate nu sunt necesare autoritătii contractante în propriul beneficiu.
            Art. 15. - Contractul care are ca obiect achizitia publică atât de produse, cât si de servicii este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

CAPITOLUL II
Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publică

            Art. 16. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit si de a stabili dacă această valoare, fără T.V.A., este superioară sau nu echivalentului în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17.
            (2) Valoarea contractului de achizitie publică trebuie estimată prin aplicarea regulilor stabilite de Guvern prin hotărâre.
            Art. 17. - Pragul valoric este următorul:
            a) pentru contractul de furnizare: 30.000 euro;
            b) pentru contractul de servicii: 30.000 euro;
            c) pentru contractul de lucrări: 125.000 euro.
            Art. 18. - (1) Autoritatea contractantă trebuie să aplice, în conditiile prezentei ordonante, una dintre procedurile de mai jos, în scopul atribuirii unui contract de achizitie publică:
            a) licitatie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune ofertă;
            b) licitatie restrânsă, respectiv procedura prin care numai furnizorii, executantii sau prestatorii selectati de către autoritatea contractantă sunt invitati de către aceasta să depună oferte;
            c) negociere, care poate fi:
            (i) negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă si negociază clauzele contractuale cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
            (ii) negociere cu o singură sursă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă si negociază clauzele contractuale cu un singur furnizor, executant sau prestator;
            d) cerere de oferte de pret, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă solicită oferte de pret de la cel putin 3, dacă este posibil, si, oricum, nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori.
            (2) De asemenea, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură care îi permite să achizitioneze, în special în domeniul planificării teritoriale si urbane, al arhitecturii, al lucrărilor de constructii sau în cel al prelucrării datelor, o solutie, si anume un plan sau un proiect, prin selectarea acesteia, pe baze concurentiale, de
către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurentilor câstigător/câstigători; concursul de solutii poate fi parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publică sau procedură independentă; regulile de organizare a concursului de solutii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            (3) Autoritătile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), atunci când valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, denumită în continuare T.V.A., a contractului de achizitie publică este egală sau mai
mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17:
            a) au obligatia de a atribui contracte de achizitie publică numai prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b);
            b) au dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări prin aplicarea oricăreia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
            (4) Autoritătile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, să atribuie contracte de achizitie publică prin aplicarea oricăreia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
            (5) Autoritatea contractantă are dreptul:
            a) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 1.500 euro; sau
            b) în alte cazuri stabilite prin hotărâre a Guvernului, de a achizitiona produse, lucrări sau servicii, fără a aplica procedurile prevăzute la alin. (1) sau (2), respectiv numai pe bază de document contabil justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achizitie publică; autoritatea contractantă are însă si în acest caz obligatia de a respecta prevederile art. 66 alin. (4).
            Art. 19. - (1) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (3) lit. a), are dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere competitivă numai
în următoarele cazuri:
            a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă sau restrânsă:
            A. nu a fost prezentată nici o ofertă; sau
            B. au fost prezentate numai oferte care:
            (i) fie nu au fost elaborate si prezentate în concordantă cu cerintele precizate în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
            (ii) fie contin în propunerea financiară preturi care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurente;
            (iii) fie contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
            (iv) fie sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
            (v) fie au fost depuse de către ofertanti care nu au îndeplinit conditiile de calificare prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. A b);
            (vi) fie, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăsit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv, si, în toate situatiile prevăzute la lit. A si B, numai dacă, în mod cumulativ:
            - autoritatea contractantă nu modifică substantial cerintele prevăzute initial în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
            - autoritatea contractantă transmite, anterior declansării procedurii prin negociere competitivă, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de închidere a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, anunt prin care declară că ofertele primite se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la lit.
A si B; sau
            b) în situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îsi propune să dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare initială a valorii contractului de achizitie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective sau datorită riscurilor pe care le implică prestarea sau executia acestora; sau
            c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îsi propune să le dobândească sunt de asa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publică prin licitatie deschisă sau restrânsă; sau
            d) atunci când autoritatea contractantă achizitionează:
            (i) produse ce urmează a fi fabricate; sau
            (ii) lucrări ce urmează a fi executate, exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice si numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilităti sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice; sau
            e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică unuia dintre concurentii câstigători ai concursului respectiv si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor concurentilor câstigători ai concursului respectiv;
            f) în situatie de fortă majoră (calamitate naturală, conflagratie, alt caz temeinic motivat care nu a putut fi prevăzut si ale cărui circumstante nu se datorează sub nici o formă vreunei actiuni a autoritătii contractante), dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrărilor cu adevărat necesare pentru a face fată situatiei de extremă urgentă, într-o perioadă imediată, de regulă, nu mai mult de o lună. Pentru atribuirea contractelor de achizitie publică după această perioadă se consideră că autoritatea contractantă are suficient timp ca să poată recurge la aplicarea procedurii de atribuire prin licitatie restrânsă, invocând motive de urgentă pentru a d a putea accelera această procedură. ]
            (2) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric, prevăzut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere cu o singură sursă numai în următoarele cazuri:
            a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractor, din motive de natură tehnică, artistică sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora; sau
            b) atunci când autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze, în mod aditional, produse destinate:
            (i) fie înlocuirii partiale a echipamentelor si instalatiilor achizitionate anterior de la un anumit furnizor;
            (ii) fie suplimentării echipamentelor sau extinderii instalatiilor achizitionate anterior de la un anumit furnizor;
si constată că aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelasi furnizor, în vederea evitării incompatibilitătii sau dificultătilor tehnice sporite de operare si întretinere pe care le implică achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate; autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona astfel de produse, prin aplicarea
procedurii prin negociere cu o singură sursă, numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; sau
            c) atunci când autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, desi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractor, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauză si numai dacă se respectă, în mod
cumulativ, următoarele conditii:
            (i) atribuirea să fie făcută aceluiasi contractor;
            (ii) serviciile/lucrările suplimentare:
            - fie nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, întrucăt altfel ar aduce prejudicii majore autoritătii contractante;
            - fie, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare îndeplinirii contractului initial;
            (iii) valoarea estimată a acestuia nu trebuie să depăsească 50% din valoarea contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit initial; sau
            d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele conditii:
            (i) noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerintele cuprinse în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisă sau prin procedura de licitatie restrînsă;
            (ii) în anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrări s-a precizat că, pentru achizitionarea ulterioară de servicii, respectiv de lucrări, similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singură sursă;
            (iii) valoarea estimată a contractului initial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;
            (iv) autoritatea contractantă achizitionează astfel de servicii sau lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; sau
            e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică concurentului câstigător al concursului respectiv.
            Art. 20. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care:
            a) valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este mai mică decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17; sau
            b) se achizitionează servicii prevăzute si numai în conditiile stabilite de către Guvern prin hotărâre.
            Art. 21. - În orice situatie, autoritatea contractantă trebuie să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitătii în relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
            Art. 22. - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau, după caz, la lit. c).

CAPITOLUL III
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică
Sectiunea 1
Reguli generale

            Art. 23. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în conditiile prezentei ordonante, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelasi regim de care beneficiază si furnizorul, executantul sau
prestatorul român în tara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.
            (2) Contractul de achizitie publică trebuie să se atribuie, după cum urmează:
            A. În cazul aplicării procedurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a):
            a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. a) sau b) si luând totodată în considerare prevederile art. 41; si, în mod cumulativ,
            b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei, a îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la:
            (i) eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 27;
            (ii) înregistrare în conformitate cu prevederile art. 28;
            (iii) capacitatea tehnică si cea economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 29; verificarea capacitătii tehnice si a celei economico-financiare se face numai în cazul celor care nu au fost deja exclusi de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică ca urmare a neîndeplinirii conditiilor prevăzute la pct. (i) si (ii).
            B. În cazul aplicării procedurilor prevăzute la art. 18 lit. b) si c):
            a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. a) sau b) si luând totodată în considerare prevederile art. 41; si, în mod cumulativ;
            b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei, a documentelor suplimentare de calificare solicitate, în conditiile prezentei ordonante, în invitatia de participare, candidatilor selectati de către autoritatea contractantă sau prin reverificarea, dacă se solicită aceleasi documente de calificare ca cele precizate în anuntul de participare, urmărind îndeplinirea cerintelor în
conformitate cu prevederile art. 27, 28 si 29.
            C. În cazul aplicării procedurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. d):
            a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. b); si, în mod cumulativ,
            b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei de pret, a îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la:
            (i) eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 27;
            (ii) înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 28.
            (3) Este calificat orice ofertant/candidat care nu a fost exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de calificare prevăzute la alin. (2).
            (4) Autoritatea contractantă are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de către ofertanti/candidati în scopul verificării îndeplinirii conditiilor de calificare.
            Art. 24. - În cazul aplicării procedurii prin licitatie deschisă, numărul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.
            Art. 25. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a solicita invitatie de participare pentru a depune ofertă, în cazul aplicării procedurii prin:
            a) licitatie restrânsă;
            b) negociere competitivă, dacă autoritatea contractantă are obligatia de a aplica prevederile art. 74 alin. (1).
            (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidatii selectati, dintre candidatii calificati, numai după ce s-a verificat îndeplinirea de către candidati a conditiilor de calificare; atunci când selectează candidatii, autoritatea contractantă are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnică si cea economico-financiară.
            (3) Numărul de candidati selectati trebuie să se încadreze între limita minimă si limita maximă a intervalului precizat în anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anuntul de participare; acest număr trebuie să fie:
            a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20, în cazul aplicării procedurii prin licitatie restrânsă;
            b) nu mai mic de 3, dacă este posibil, si, în orice caz, cel putin 2, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.
            Art. 26. - Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite invitatie de participare:
            a) candidatilor selectati, atunci când aplică procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă;
            b) de regulă, la cel putin 3 si, în orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si în asa fel încât să asigure concurentă; atunci când aplică procedura prin cerere de oferte de pret;
            c) de regulă, la cel putin 3 si, în orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si în asa fel încât să asigure concurentă, atunci când autoritatea contractantă definită la art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) aplică procedura prin negociere competitivă si nu are obligatia de a respecta prevederile art. 74 alin. (1);
            d) de regulă, la cel putin 3 si, în orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si în asa fel încât să asigure concurentă, atunci când autoritatea contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), se află în situatia prevăzută la art. 74 alin. (3);
            e) furnizorului, executantului sau prestatorului căruia ar fi probabil să i se atribuie contractul, atunci când aplică procedura prin negociere cu o singură sursă.

Sectiunea a 2-a
Criterii de selectie calitativă

            Art. 27. - Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situatii:
            a) este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecâtor-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
            b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);
            c) a făcut obiectul unei condamnări care are autoritatea de lucru judecat pentru un delict în legătură cu conduita sa profesională;
            d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;
            e) furnizează informatii false în documentele de calificare;
            f) a comis o gravă greseală în materie profesională, pe care autoritatea contractantă o poate invoca aducând ca dovadă orice mijloc probant pe care îl are la dispozitie.
            Art. 28. - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz, ori, în sensul de mai sus, să facă o declaratie pe propria răspundere sau să prezinte un document edificator.
            Art. 29. - Ofertantii/candidatii au obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedesc capacitatea tehnică si cea economico-financiară, precum si de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacitătilor lor de productie, de realizare de studii, de cercetare-dezvoltare, precum si a sistemului de asigurare a
calitătii.
            Art. 30. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatii privind:
            a) documentele de calificare pe care acestia trebuie să le prezinte, precum si orice alte modalităti care urmează să fie utilizate în scopul verificării eligibilitătii, înregistrării, capacitătii tehnice si capacitătii economico-financiare a acestora; si
            b) numărul de candidati selectati care vor fi invitati să depună ofertă sau limitele între care se încadrează acest număr, atunci când aplică procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
            (2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare, în functie de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică aplicată.

Sectiunea a 3-a
Data limită de primire a scrisorii de interes

            Art. 31. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare data limită de primire a scrisorii de interes, respectiv a solicitării de a participa la procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
            (2) Data limită, stabilită de către autoritătile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii anuntului de participare, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice.
            (3) Autoritătile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia, de regulă, de a stabili ca data limită să nu fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare; aceste autorităti au însă si dreptul de a reduce această perioadă, dar în nici un caz data limită
nu trebuie să fie mai devreme de 22 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
            (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă, si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2) si (3), dar nu la mai putin de 15 zile si numai în situatia în care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatele respective ar cauza prejudicii autoritătii contractante; în acest caz, autoritatea contractantă are obligatia de a include în anuntul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
            (5) Furnizorii, executantii sau prestatorii au obligatia ca, în momentul înaintării scrisorii de interes, să ataseze la aceasta documentele de calificare prevăzute în anuntul de participare.

CAPITOLUL IV
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
Sectiunea 1
Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

            Art. 32. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel putin:
            a) informatii generale privind autoritatea contractantă;
            b) documentele de calificare prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), după caz;
            c) caietul de sarcini pe baza căruia trebuie să se elaboreze propunerea tehnică;
            d) instructiuni privind date limită care trebuie respectate si formalităti care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de bună executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si la perioada de valabilitate a acesteia;
            e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
            f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si, în cazul în care se aplică criteriul prevăzut la art. 62 lit. a), algoritmul de calcul utilizat în scopul evaluării ofertelor;
            g) instructiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
            h) modelul contractului de achizitie publică, precum si conditiile generale de contractare sau, după caz, conditiile speciale de contractare.
            (2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementările obligatorii referitoare la protectia muncii, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv si care sunt în vigoare la nivel national sau, în mod special, în regiunea sau în localitatea în care se execută lucrările ori se prestează serviciile.
            Art. 33. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei de către:
            a) orice furnizor, executant sau prestator care înaintează o solicitare în acest sens, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă;
            b) toti candidatii selectati conform art. 25 alin. (2), în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă;
            c) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitatie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin cerere de ofertă;
            d) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitatie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru  atribuirea contractului de achizitie publică prin negociere cu o singură sursă.
            (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:
            a) modalitatea în care furnizorii, executantii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obtine exemplarul din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si
            b) după caz, costul exemplarului din documentatie si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plată asociate.
            (3) Modalitatea în care furnizorii, executantii sau prestatorii ori, după caz, candidatii selectati pot obtine exemplarul din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie să fie:
            a) preluarea directă de către furnizor, executant sau prestator ori de către candidatii selectati de la adresa directiei/compartimentului din cadrul autoritătii contractante pe care aceasta o precizează;
            b) transmiterea exemplarului de către autoritatea contractantă, ca urmare a primirii solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a) în cel mult 6 zile de la primirea acesteia;
            d) transmiterea exemplarului de către autoritatea contractantă o dată cu transmiterea invitatiei de participare.

Sectiunea a 2-a
Dreptul de a solicita clarificări

            Art. 34. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru laborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
            (2) Autoritatea contractantă are obligatia:
            a) de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări numai acelor solicitări primite cu:
            (i) 10 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
            (ii) 7 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la art. 48, precum si în cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă de pret;
            b) de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări numai până cu:
            (i) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la lit. a) pct. (i);
            (ii) 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la lit. a) pct. (ii);
            c) de a transmite continutul răspunsului către toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, în conditiile rezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
            Art. 35. - Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie initiativă, în vederea clarificării, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Orice astfel de completare trebuie comunicată de către aceasta, în scris, până la, după caz, 6 zile sau 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia respectivă.

Sectiunea a 3-a
Caietul de sarcini

            Art. 36. - Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice.
            Acestea definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, sigurantă în exploatare, dimensiuni, precum si la sisteme de asigurare a calitătii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitătii cu standarde relevante sau altele asemenea; în cazul contractelor pentru lucrări, specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la reguli de roiectare si de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrărilor, la tehnici, procedee si metode de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în functie si de diverse acte normative si reglementări, în legătură cu lucrarea finală si cu materii prime sau materiale ori părti de lucrare implicate.
            Art. 37. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a defini în caietul de sarcini si în contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regulă:
            a) fie la reglementări tehnice, asa cum sunt acestea definite în legislatia internă referitoare la standardizarea natională, care sunt compatibile cu reglementările Comunitătii Europene;
            b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul de la lit. a), la standarde nationale si altele asemenea, si anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
            (i) standarde nationale si altele asemenea care adoptă standarde europene si altele asemenea;
            (ii) standarde nationale si altele asemenea care adoptă standarde internationale si altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeană, în situatia în care nu există standarde europene si altele asemenea sau în situatia în care nu s-au adoptat încă pe plan national unele standarde europene si altele asemenea;
            (iii) alte standarde nationale si altele asemenea decât cele de la pct. (i) si pct. (ii);
            c) fie la altele asemenea celor de la lit. a) si b).
            (2) Guvernul hotărăste cu privire la aplicarea alin. (1), inclusiv exceptiile de la regulă, luând în considerare obligatiile asumate de România în relatiile cu Uniunea Europeană în domeniul Pietei interne sau, pe plan international, cu privire la politica de standardizare, precum si la cea de achizitii publice.
            (3) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricatie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanti.
            (4) În sensul prevederilor alin. (3), este interzisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de indicatie, dar numai însotită de mentiunea "sau echivalent" si numai în situatia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate părtile interesate.

CAPITOLUL V
Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei
Sectiunea 1
Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternative

            Art. 38. - (1) Propunerea tehnică trebuie elaborată în concordantă cu cerintele cuprinse în caietul de sarcini; în cazul aplicării procedurii prin licitatie deschisă, prin negociere cu o singură sursă sau prin cerere de ofertă, este obligatoriu ca la propunerea tehnică să fie atasate si documentele de calificare.
            (2) Propunerea financiară se elaborează în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informatiilor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, necesare evaluării financiare.
            Art. 39. - Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si trebuie să fie semnată pe propria răspundere de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
            Art. 40. - (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune ofertă în comun, denumită în continuare ofertă comună, fără a fi obligati să îsi prezinte asocierea într-o formă legalizată; autoritatea contractantă are dreptul de a solicita legalizarea asocierii, în cazul în care oferta comună este declarată câstigătoare.
            (2) Este obligatoriu ca fiecare dintre asociati să facă dovada că nu se află în situatiile prevăzute la art. 27 si să semneze oferta comună. Fiecare dintre acestia îsi asumă obligatia pentru oferta comună si răspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publică.
            (3) Asociatii desemnează din rândul lor pe acela care, în cazul atribuirii contractului de achizitie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de contractor conducător, caz în care acesta efectuează si operatiunile de încasări si plăti în numele contractorilor asociati.
            (4) Asociatii nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.
            (5) Executantul/candidatul selectat sau, după caz, asociatii, în cazul unei oferte comune, care participă la procedura pentru atribuirea unui contract de concesiune de lucrări are/au obligatia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul are obligatia să actualizeze această listă în mod permanent până la finalizarea contractului
de concesiune de lucrări.
            Art. 41. - (1) Candidatii selectati/furnizorii/executantii/ prestatorii, precum si, după caz, cei asociati conform prevederilor art. 40 alin. (1) trebuie să depună o singură ofertă; este obligatoriu ca această ofertă să nu se abată de la cerintele prevăzute în caietul de sarcini.
            (2) În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este cel prevăzut la art. 62 lit. a), atunci, prin exceptie de la prevederile alin. (1), ofertantul, respectiv ofertantii asociati, are/au dreptul de a depune în plus si alte oferte, denumite oferte alternative; acestea, si numai acestea, pot să se abată, într-o anumită măsură, de la cerintele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază, respectiv cea prevăzută la alin. (1).
            (3) Autoritatea contractantă are obligatia de a prevedea în caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intentionează să permită depunerea de oferte alternative, atunci este obligatoriu ca aceasta să precizeze interdictia respectivă în anuntul de participare.
            (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativă doar pentru motivul că:
            a) aceasta este întocmită utilizându-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde nationale si altele asemenea care adoptă standarde europene si altele asemenea; sau
            b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarată câstigătoare:
            (i) contractul de furnizare pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transformă în contract de servicii; sau
            (ii) contractul de servicii pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transformă în contract de furnizare.
            Art. 42. - (1) Furnizorul/executantul/prestatorul/candidatul selectat are obligatia să precizeze în ofertă, dacă autoritatea contractantă solicită, acea parte a contractului de achizitie publică pe care acesta intentionează să o subcontracteze.
            (2) Autoritatea contractantă, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul:
            a) să impună executantului/candidatului selectat ca acesta să atribuie contracte de lucrări unor terte părti într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii; sau
            b) să solicite executantului/candidatului selectat să precizeze în ofertă valoarea contractelor de lucrări pe care acesta urmează să le atribuie unor terte părti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.
            (3) Autoritatea contractantă are obligatia să precizeze în anuntul de participare sau în invitatia de participare procentul minim impus la care se face referire la alin. (2) lit. a) sau faptul că executantilor/candidatilor selectati li se solicită să indice valoarea la care se face referire la alin. (2) lit. b).
            (4) Executantul/candidatul selectat are dreptul să majoreze si să includă în ofertă procentul minim prevăzut la alin. (2) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă.
            Art. 43. - Oferta nu se ia în considerare si nu se înregistrează dacă nu este însotită de dovada constituirii garantiei pentru participare.
            Art. 44. - Autoritatea contractantă are obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricărei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

Sectiunea a 2-a
Data limită pentru depunerea ofertei

            Art. 45. - (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si până la data limită pentru depunere, stabilite în anuntul sau în invitatia de participare, si îsi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.
            (2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autoritătii contractante decât cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei limită, pentru depunere se returnează nedeschisă.
            (3) Modalitătile în care ofertele pot fi transmise se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 46. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili data limită pentru depunerea ofertelor; perioada fixată prin data limită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai mică de:
            a) 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, în cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă;
            b) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă, în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă;
            c) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă, în cazul aplicării procedurii prin cerere de oferte de pret.
            (2) Autoritatea contractantă, prin exceptie de la prevederile alin. (1), are dreptul de a stabili ca perioada fixată prin data limită pentru depunerea ofertelor să fie mai mică de 52 de zile, respectiv 40 de zile, dar nu mai mică de:
            a) 36 de zile, de regulă, si în nici un caz mai mică de 22 de zile, de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, în cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă;
            b) 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă, în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă, si numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă spre publicare:
            (i) fie cu cel putin 52 de zile;
            (ii) fie cu cel mult 12 luni; înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
            Art. 47. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili data limită de depunere a ofertelor printr-un acord comun, încheiat în scris cu toti candidatii selectati si numai respectând conditia ca fiecărui candidat selectat să i se asigure o perioadă egală pentru pregătirea si depunerea ofertei, în cazul aplicării procedurii prin:
            a) negociere competitivă; sau
            b) licitatie restrânsă, dacă autoritatea contractantă este definită conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).
            (2) În situatia în care nu se ajunge la un acord comun, data limită nu trebuie, de regulă, să fie mai devreme de 24 zile si, în nici un caz, nu mai devreme de 10 zile, de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune ofertă.
            Art. 48. - Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restrânsă, si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la art. 46 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b), dar nu la mai putin de 10 zile, si numai în situatia în care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la respectivele articole ar cauza prejudicii autoritătii contractante.
            Art. 49. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a prelungi în mod adecvat perioada fixată prin data limită pentru depunerea ofertelor dincolo de perioada minimă prevăzută la art. 46, 47 si 48, dacă:
            a) datorită volumului si complexitătii lor, nu pot fi furnizate:
            (i) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. b);
            (ii) răspunsurile la clarificările solicitate cu privire la documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2);
            b) oferta nu poate fi elaborată si depusă decât fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la fata locului a documentelor-anexă la caietul de sarcini.
            (2) Autoritatea contractantă are dreptul, în mod exceptional, de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta are obligatia de a comunica, în scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Sectiunea a 3-a
Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei

            Art. 50. - Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.
            Art. 51. - Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau a modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si a pierderii garantiei pentru participare.
            Art. 52. - (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a acesteia; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
            (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de  valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător.
            (3) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritătii contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
            (4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă după sine pierderea garantiei pentru participare.
            (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita modificarea ofertei de către ofertantul care este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, iar acesta, la rândul său, nu are dreptul de a-si modifica oferta.

Sectiunea a 4-a
Comisia de evaluare. Juriul

            Art. 53. - Autoritatea contractantă are obligatia să constituie o comisie de evaluare care:
            a) verifică:
            (i) respectarea regulilor formale de depunere si prezentare a ofertei;
            (ii) eligibilitatea candidatului/ofertantului;
            (iii) înregistrarea candidatului/ofertantului;
            (iv) capacitatea economico-financiară a candidatului/ofertantului;
            (v) capacitatea tehnică a candidatului/ofertantului;
            b) califică ofertantul si candidatul;
            c) selectează candidatul;
            d) stabileste care sunt completările si clarificările necesare cu privire la documentele de calificare sau la ofertă;
            e) exclude candidatul sau ofertantul;
            f) evaluează ofertele ofertantilor calificati; mai întâi se evaluează propunerea tehnică;
            g) respinge oferta;
            h) stabileste oferta câstigătoare dintre ofertele admise;
            i) îndeplineste alte atributii specifice;
            j) este formată din cel putin 5 membri cu pregătire profesională si experientă relevantă.
            Art. 54. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia să constituie, în scopul evaluării solutiilor prezentate într-un concurs de solutii, un juriu care:
            a) verifică respectarea regulilor formale de depunere si de prezentare a solutiei;
            b) evaluează solutiile primite;
            c) adoptă o decizie sau formulează o opinie;
            d) îndeplineste alte atributii specifice;
            e) este format din cel putin 3 membri, care au pregătire profesională si experientă relevantă; în situatia în care concurentilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel putin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.
            (2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza, în anuntul de participare la concurs, dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publică unuia dintre concurentii câstigători ai concursului.
            Art. 55. - Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu următoarele persoane:
            a) sotul sau o rudă până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre
ofertanti/candidati/concurenti;
            b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au făcut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere si de administratie al acestora;
            c) persoanele care detin părti sociale sau actiuni într-o proportie semnificativă din capitalul social subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati/concurenti.
            Art. 56. - Autoritatea contractantă hotărăste dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toti sau numai o parte din acestia, sunt remunerati pentru activitatea respectivă.

Sectiunea a 5-a
Deschiderea si evaluarea ofertelor

            Art. 57. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si în locul indicate în anuntul sau în invitatia de participare.
            (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
            Art. 58. - În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, în scris si oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum si de a verifica răspunsurile care justifică pretul respectiv.
            Art. 59. - (1) Comisia de evaluare are dreptul să respingă o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
            a) oferta nu respectă în totalitate cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, cu exceptia cazurilor în care sunt acceptate si oferte alternative;
            b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
            c) explicatiile solicitate conform Art. 58 nu sunt concludente sau credibile;
            d) alte cazuri stabilite prin hotărâre a Guvernului.
            (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge toate ofertele, în bloc, oricând până la data transmiterii comunicării prevăzute la Art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar numai dacă, în mod cumulativ:
            a) această posibilitate a fost precizată în anuntul sau în invitatia de participare;
            b) înainte de luarea deciziei de respingere a tuturor ofertelor a fost obtinut avizul conform al Ministerului Finantelor.
            Art. 60. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia:
            a) de a transmite o comunicare în scris, simultan:
            (i) pe de o parte, ofertantului căstigător, în care se precizează faptul că oferta sa este căstigătoare si că este invitat în vederea încheierii contractului, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalti ofertanti, în care se precizează fie că oferta a fost respinsă, fie că, desi admisă, oferta este necăstigătoare; sau
            (ii) pe de o parte, candidatilor selectati, comunicare ce reprezintă chiar invitatia de participare, la care se atasează documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalti candidati, în care se precizează faptul că a fost exclus, necalificat sau că, desi a fost calificat, este neselectat;
            b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare:
            (i) fie a stabilit oferta câtigătoare;
            (ii) fie a stabilit candidatii selectati;
            c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 5 zile de la primirea respectivei solicitări; atunci când răspunde unui ofertant a cărui ofertă, desi admisă, a fost declarată ca necâstigătoare, autoritatea contractantă trebuie să indice întotdeauna numele ofertantului câstigător, precum si caracteristicile si avantajele relative ale oferteicâstigătoare fată de oferta respectivului ofertant necâstigător.
            (2) Candidatul exclus, necalificat sau neselectat, precum si ofertantul a cărui ofertă este respinsă sau necâstigătoare au dreptul de a solicita, în scris, motivele excluderii, necalificării sau neselectării, respectiv ale respingerii ofertei ori declarării ofertei ca necâstigătoare; solicitarea trebuie transmisă în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii comunicării
prevăzute la alin. (1) lit. a).
            (3) Autoritatea contractantă are dreptul să nu furnizeze, anumite informatii referitoare la atribuirea contractului si care ar putea fi cuprinse în ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile alin. (1) lit. c), si anume în situatia în care această furnizare:
            a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si, implicit, ar fi contrară interesului public; sau
            b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor/candidatilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câstigătoare; sau
        c) ar prejudicia concurenta loială între furnizori/executanti/prestatori.

Sectiunea a 6-a
Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

            Art. 61. - Autoritatea contractantă are obligatia să precizeze în anuntul de participare si în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul si care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de
aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.
            Art. 62. - Criteriul mentionat la Art. 61 poate fi numai:
            a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
            b) fie, în mod exclusiv, pretul cel mai scăzut.
            Art. 63. - (1) În cazul aplicării criteriului prevăzut la Art. 62 lit. a), oferta stabilită ca fiind câstigătoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
            (2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileste pe baza aplicării unor variate criterii de evaluare a ofertei, în functie de specificul fiecărui contract în parte, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul
cost/eficientă, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvânzare si asistentă tehnică,
angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung, conditii referitoare la aplicarea   Art. 105 alin. (4), alte elemente considerate relevante pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul; aceste criterii trebuie să fie definite clar si, o dată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
            (3) Autoritatea contractantă este obligată să precizeze în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
            Art. 64. - În cazul aplicării criteriului prevăzut la  Art. 62 lit. b), oferta stabilită ca fiind câstigătoare trebuie să respecte cel putin nivelul minim de calitate impus prin caietul de sarcini.

Sectiunea a 7-a
Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

            Art. 65. - Autoritatea contractantă are dreptul să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică si numai în următoarele cazuri:
            a) fiecare dintre ofertele depuse depăseste valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică;
            b) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidati/ofertanti este mai mic decât cel prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonantă;
            c) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau este imposibilă
încheierea contractului;
            d) în alte situatii specificate în mod expres în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
            (2) Decizia de anulare nu creează vreo obligatie a autoritătii contractante fată de furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fată de candidati sau, după caz, fată de ofertanti, cu exceptia returnării garantiei pentru participare.
            (3) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica, în scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, precum si
candidatilor sau ofertantilor atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cât si motivul
anulării, în cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

CAPITOLUL VI
Încheierea, îndeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publică

Sectiunea 1
Încheierea contractului de achizitie publică

            Art. 66. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare de către comisia de evaluare.
            (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare, atunci aceasta are dreptul:
            a) de a invita ofertantii, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute de către ofertele acestora, în vederea încheierii
contractului;
            b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
            (3) Orice contract de achizitie publică trebuie, încheiat în formă scrisă, cu exceptia cazului prevăzut la             Art. 18 alin. (5).
            (4) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea si păstrarea documentelor justificative care dovedesc
efectuarea oricărei achizitii publice.
            (5) Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică într-o perioadă de cel mult:
            a) 30 de zile, în cazul contractelor de furnizare sau de servicii;
            b) 60 de zile, în cazul contractelor de lucrări, de la data transmiterii comunicării prevăzute la Art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i) si, în orice caz, nu mai devreme de 15 zile de la această dată.
            Art. 67. - Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achizitie publică are obligatia de a face dovada, până la data încheierii contractului respectiv, a constituirii garantiei de bună executie.
            Art. 68. - Părtile semnatare ale contractului de achizitie publică au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achizitie publică.
            Art. 69. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publică, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achizitie publică si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară nteresului
public.
            (2) În acest caz contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii.
            Art. 70. - În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către una dintre părti, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publică si de a pretinde plata de despăgubiri.

Sectiunea a 2-a
Evitarea concurentei neloiale

            Art. 71. - Persoanele fizice sau juridice, care au participat, în orice fel, la întocmirea documentatiei pentru elaborarea si
prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului respectiv, nu au dreptul
de a fi ofertant sau ofertant asociat, sub sanctiunea nulitătii contractului în cauză.
            Art. 72. - Contractorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care au făcut parte din
comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauză pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la
încheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii contractului de către autoritatea contractantă.

CAPITOLUL VII
Transparentă si publicitate
Sectiunea 1
Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publică

            Art. 73. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscută în mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, în cel mult 30 de zile de la data începerii anului bugetar, un anunt de intentie pentru toate contractele de achizitie publică previzionate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrări si servicii, în decursul următoarelor 12 luni de la publicarea acestui anunt, si a căror, valoare estimată, fără T.V.A. este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro.
            (2) Publicarea anuntului prevăzut la alin. (1) nu creează autoritătii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publică.
            (3) Autoritatea contractantă, definită conform  Art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor Art. 5 alin. (5), face exceptie de la prevederile alin. (1), în sensul că aceasta are dreptul de a transmite spre publicare anuntul de intentie oricând pe parcursul anului.
            Art. 74. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii Publice, un anunt de participare, în toate cazurile în care, pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, a cărui valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut
la Art. 17, aplică una dintre procedurile prevăzute la Art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) pct. (i), precum si în cazul în care
intentionează să organizeze un concurs de solutii.
            (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă definită conform Art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligatia, atunci când aplică procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunt de participare:
            a) în cazurile prevăzute la Art. 19 alin. (1) lit. a) A. d) pct. (ii), lit. f) sau e);
            b) în cazul prevăzut la Art. 19 alin. (1) lit. a) B si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor ofertantilor/candidatilor care nu au fost exclusi de la procedura pentru atribuirea prin licitatie deschisă sau restrânsă aplicată anterior.
            (3) Autoritatea contractantă, definită conform Art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor Art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare în situatiile:
            a) când, în urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă, restrânsă sau negociere, procedură pentru care s-a publicat un anunt de participare, nu s-a primit nici o ofertă sau ofertele s-au aflat într-una dintre situatiile prevăzute la Art. 19 alin. (1) lit. a) B pct. (i)-(vi) si numai dacă autoritatea contractantă nu modifică substantial cerintele prevăzute initial în
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; sau
            b) prevăzute la Art. 19 alin. (1) lit. d) si lit. f) si alin. (2) lit. a)-c); sau
            c) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze noi lucrări, care sunt similare lucrărilor achizitionate prin contractul atribuit initial si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele
conditii:
            (i) noile lucrări sunt în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisă, licitatie restrînsă sau negociere, procedură pentru care s-a publicat anunt de participare;
            (ii) în anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrări s-a precizat că, ulterior, se pot
achizitiona lucrări similare fără publicarea unui anunt de participare;
            (iii) valoarea estimată a contractului initial de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior; sau
            d) când se achizitionează produse cotate si tranzactionate la bursa de mărfuri; sau
            e) când se atribuie contracte de achizitie publică în baza unui contract-cadru si numai dacă acest contract-cadru a fost atribuit prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la Art. 18 alin. (1) lit. a)-c), pentru care s-a publicat un anunt de participare; sau
            f) când beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunităti de scurtă durată, extrem de avantajoasă si în urma căreia poate cumpăra produse la un pret considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piată; sau
            g) când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică concurentului câstigător sau unuia dintre concurentii câstigători ai concursului respectiv.
            (4) Atunci când un concesionar este si autoritate contractantă potrivit prevederilor  Art. 5 alin. (1) lit. a) si b), acesta are obligatia, în toate situatiile în care valoarea estimată a contractului de lucrări, fără T.V.A., este mai mare sau egală cu
echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la Art. 17 lit. c), de a transmite spre publicare, atunci când intentionează să
atribuie contracte de lucrări unor terte părti, un anunt de participare, cu exceptia acelor situatii care sunt similare celor prevăzute la alin. (2) pentru autoritătile contractante; nu sunt considerate terte părti:
            a) executantii asociati care depun o ofertă comună atunci când autoritatea contractantă intentionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări;
            b) persoanele juridice afiliate executantului/candidatului selectat sau executantilor asociati.
            (5) Atunci când un concesionar este si autoritate contractantă potrivit prevederilor Art. 5 alin. (1) lit. a) si b), acesta are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunt de participare, si anume numai în situatia în care intentionează să atribuie contracte de lucrări persoanelor juridice afiliate care au fost incluse anterior în lista prevăzută la Art. 40 alin. (5).
            Art. 75. - Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dar numai după publicarea anuntului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice si cu obligatia de a respecta întocmai continutul si forma anuntului publicat în Monitorul Oficial al României.
            Art. 76. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publică, nu mai târziu de 48 de zile de la data încheierii contractului de achizitie publică.
            (2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare un anunt al rezultatului concursului respectiv nu mai târziu de 48 de zile de la data deciziei juriului.
            (3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă de pret, autoritatea contractantă nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).
            Art. 77. - Guvernul hotărăste:
            a) numărul de zile al perioadei în care, începând de la data primirii anunturilor prevăzute la Art. 19 alin. (1) lit.
a), Art. 73, 74 si 76, Regia Autonomă "monitorul oficial al româniei" are obligatia de a publica aceste anunturi;
            b) numărul de zile al perioadei în care, începând de la data publicării anunturilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial al
României" are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice.
            Art. 78. - Continutul anunturilor prevăzute la Art. 19 alin. (1) lit. a), Art. 73, 74 si 76, precum si al
invitatiei de participare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Sectiunea a 2-a
Forme de comunicare

            Art. 79. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevăzute în prezenta ordonantă
trebuie să se transmită sub formă de document scris.
            (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii si al primirii.
            (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirmă primirea.
            (4) Scrisoarea de interes, prevăzută la Art. 31 alin. (1), poate fi transmisă prin una dintre următoarele forme:
            a) scrisoare prin postă;
            b) telegramă;
            c) telex;
            d) telefax;
            e) telefon.
            Furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis scrisoarea de interes prin una dintre formele prevăzute la lit. b)-e) are obligatia de a asigura transmiterea acesteia si prin forma prevăzută la lit. a), înainte de expirarea datei limită prevăzute la
Art. 31 alin. (1); data postei este considerată data de transmitere.
            Art. 80. - Autoritatea contractantă are obligatia de a nu face nici o discriminare între ofertanti/candidati din punct de
vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

CAPITOLUL VIII
Dosarul achizitiei publice

            Art. 81. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice.
            (2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achizitiei publice, precum si modul de păstrare a acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 82. - Dosarul achizitiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cât contractul de achizitie
publică produce efecte juridice si, în orice caz, nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.
            Art. 83. - La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie să nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta
interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părtilor sau ar afecta libera concurentă, dar fără a se limita drepturile
ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor
sau infractiunilor.

CAPITOLUL IX
Căi de atac
Sectiunea 1
Dispozitii generale privind utilizarea căilor de atac

            Art. 84. - (1) Actele sau deciziile nelegale care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonante pot fi atacate pe
cale administrativă si/sau în justitie.
            (2) Autoritatea contractantă este competentă să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea
contractantă are obligatia să indice în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare denumirea, adresa,
telefonul, faxul si telexul Compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit/depun contestatiile.
            (3) Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competentă se află sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la
sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
            Art. 85. - (1) Are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonantă orice persoană fizică sau juridică
dintre cele care întrunesc conditiile mentionate la Art. 23 alin. (1), numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:
            a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achizitie publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonante;
            b) suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecintă directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, ce determină încălcarea prevederilor prezentei ordonante.
            (2) Se respinge contestatia ori, după caz, actiunea în justitie a persoanei fizice sau juridice care nu îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute la alin. (1).
            (3) Actiunea în justitie se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestatiei pe cale administrativă si numai de către acele persoane care au înaintat contestatii, precum si pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale
administrativă. Actiunea în justitie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestatii în
termenul aplicabil în spetă prevăzut în prezenta ordonantă, ori atunci când contestatarul nu este satisfăcut de răspunsul primit în
termen legal.
            (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3) poate introduce o actiune în justitie, fără ca în prealabil să fi înaintat o contestatie pe cale administrativă:
            a) orice persoană fizică sau juridică, care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) si care nu a fost în nici un fel implicată în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dar numai după publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică respectiv si nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data publicării anuntului de atribuire,
precum si numai în scopul solicitării de despăgubiri;
            b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al solutionării contestatiei sau contestatiilor, dacă poate dovedi că:
            (i) fie măsurile corective sunt la rîndul lor nelegale si determină încălcarea prevederilor prezentei ordonante;
            (ii) fie măsurile corective, desi legale, sunt incomplete si, ca urmare, este încă alterată respectarea principiilor prevăzute
la Art. 2 din prezenta ordonantă;
            c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achizitie publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării prevăzute la Art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data publicării anuntului de atribuire.
            (5) Despăgubirile se solicită numai prin actiune în justitie, introdusă exclusiv în acest scop si numai după solutionarea pe cale administrativă a contestatiei sau în justitie a actiunilor prevăzute la alin. (3) si alin. (4) lit. b).
            Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competentă se află sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
            (6) Persoana fizică sau juridică care introduce actiune în justitie, în conditiile prevăzute la alin. (3), (4) sau la alin. (5) are obligatia de a notifica, de îndată, autoritătii contractante despre aceasta, precum si de a asigura primirea notificării de către
autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii actiunii; dovada notificării cade în sarcina
persoanei fizice sau juridice respective.
            Art. 86. - (1) Nu se contestă si nu se atacă în justitie:
            a) alegerea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
            b) alegerea criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
            c) alegerea numărului de candidati selectati;
            d) respingerea tuturor ofertelor;
            e) acordarea preferintei interne;
            f) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
            g) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică.
            (2) Orice persoană care îndeplineste conditiile prevăzute la Art. 85 alin. (1) este îndreptătită să sesizeze Ministerul
Finantelor în legătură cu oricare dintre deciziile autoritătii contractante prevăzute la alin. (1), caz în care Ministerul Finantelor are dreptul de a declansa anchetă administrativă.
            Art. 87. - (1) Ori de câte ori primeste o contestatie înaintată în termen sau o notificare privind introducerea unei actiuni
în justitie, autoritatea contractantă suspendă, în mod obligatoriu, procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în
cauză pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestatiei sau a primirii notificării; decizia de suspendare se
comunică de îndată, de către autoritatea contractantă, tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publică la data înaintării contestatiei sau primirii notificării.
            (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauză, în oricare dintre următoarele situatii:
            a) fie contestatia nu este înaintată în termenul aplicabil în spetă, prevăzut de prezenta ordonantă, fie persoana care o înaintează nu îndeplineste conditiile prevăzute la Art. 85 alin. (1), fie contestatia nu este întocmită potrivit prevederilor Art.
89;
            b) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios;
            c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.
            (3) Procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică nu se suspendă în cazul actiunilor în justitie prevăzute la
Art. 85 alin. (5).
            (4) În oricare dintre cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), autoritatea contractantă comunică, de îndată, contestatarului rezolutia motivată de respingere a contestatiei si transmite tuturor, participantilor, încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică la data înaintării contestatiei, câte o copie de pe continutul contestatiei si de pe
rezolutia sa.
            (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide prelungirea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (1), în scopul protejării intereselor sale, ale contestatarului sau, după caz, ale celui care a introdus actiune în justitie ori ale celorlalti
participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauză, dar perioada de suspendare aferentă solutionării unui atac, atât pe cale administrativă, cât si în justitie, nu poate depăsi în total de regulă, 30 de zile si în nici un caz 60 de zile.
            (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică fără a îngrădi, în vreun fel, capacitatea instantelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, în termenul prevăzut de prezenta ordonantă pentru hotărârea de măsuri provizorii, cu exceptia prevăzută la alin. (3).
            (7) Perioada de suspendare atrage după sine prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.
            Art. 88. - (1) De îndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, autoritatea
contractantă are obligatia să înstiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publică pe toti participantii încă implicati în respectiva procedură si Ministerul Finantelor,
anexând copie de pe contestatia/notificarea primită si, după caz, rezolutia sa la contestatie; de asemenea, autoritatea
contractantă comunică tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si Ministerului Finantelor, în termen de două zile lucrătoare de la producerea lor, toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea în justitie în cauză.
            (2) Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică au dreptul de a se asocia, prin comunicare scrisă depusă la sediul autoritătii contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înstiintării prevăzute la alin. (1), la contestatia înaintată autoritătii contractante; cei care se asociază la o contestatie au aceleasi drepturi si
răspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publică care nu se asociază unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale
administrativă cât si în justitie, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestatia înaintată initial.
            (3) În cazul unei actiuni înaintate în justitie, participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante, au dreptul de a formula la instanta competentă cereri de interventie în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înstiintării prevăzute la alin. (1); cei care nu
formulează cereri de interventie potrivit prevederilor prezentului alineat pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cât
si în justitie, actul sau decizia împotriva cărora s-a introdus actiune în justitie.

Sectiunea a 2-a
Solutionarea contestatiei

            Art. 89. - (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor si deciziilor nelegale, care determină încălcarea
prevederilor prezentei ordonante, este contestatia.
            (2) Sub sanctiunea decăderii contestatia trebuie înaintată autoritătii contractante în cursul perioadei aplicabile în spetă dintre cele prevăzute în prezentul alineat, după cum urmează:
            a) fie în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării unui anunt de participare;
            b) fie în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei comunicări, înstiintări, invitatii, documentatii sau a altora asemenea, transmise de către autoritatea contractantă, cu exceptia comunicării prevăzute la Art. 60 alin.(1) lit. a) pct. (i);
            c) fie în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a), b) si d), în cel mult 5 zile lucrătoare din momentul luării la cunostintă, în orice mod, despre un act ori o decizie a autoritătii contractante; dar nu mai mult de 20 de zile din Momentul în care     contestatarul ar fi putut lua la cunostintă despre actul sau decizia în cauză;
            d) fie în cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la Art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i).
            (3) Data înaintării contestatiei se consideră data primirii acesteia de către autoritatea contractantă; dovada înaintării contestatiei în cursul perioadei aplicabile în spetă dintre cele prevăzute la alin. (2) este în sarcina celui care înaintează contestatia.
            (4) Contestatia trebuie formulată în scris si trebuie înaintată la adresa si prin formele de comunicare indicate de către autoritatea contractantă în anuntul/invitatia de participare; la primirea contestatiei, autoritatea contractantă are obligatia de a o înregistra si de a îi înstiinta, de îndată, pe ceilalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie publică si Ministerul Finantelor, potrivit prevederilor Art. 88 alin. (1).
            (5) Contestatia trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul din prezenta ordonantă si, după caz, din alte acte normative, pe care contestatarul îl consideră încălcat, interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul în care asteaptă să fie rezolvat cazul în spetă si baza legală a propunerii.
            (6) Autoritatea contractantă este în drept să respingă orice contestatie care nu satisface, în mod cumulativ, cerintele prevăzute în prezentul articol.
            (7) Contestatarul este îndreptătit să transmită o copie de pe contestatia respectivă, spre stiintă, si Ministerului Finantelor.
            Art. 90. - (1) Imediat după primirea unei contestatii, autoritatea contractantă verifică contestatia, estimează temeinicia
acesteia si:
            a) fie respinge contestatia, informând, de îndată, motivat, în această privintă contestatarul, pe toti participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerul Finantelor, dacă:
            (i) cel care înaintează contestatia nu îndeplineste conditiile prevăzute la Art. 85 alin. (1) sau a decăzut din dreptul său
potrivit prevederilor aplicabile în spetă ale prezentei ordonante;
            (ii) contestatia este înaintată după expirarea perioadei aplicabile în spetă sau nu satisface alte cerinte prevăzute la Art.
89;
            (iii) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios.
            b) fie retine contestatia în vederea solutionării.
            (2) Pentru fiecare contestatie retinută în vederea solutionării, autoritatea contractantă are obligatia de a formula o rezolutie motivată într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestatiei.
            (3) În vederea formulării rezolutiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatarul si cu toti cei care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate initia consultări si cu ceilalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
            (4) Ori de câte ori autoritatea contractantă retine, în vederea solutionării, mai multe contestatii împotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale, are obligatia să solutioneze în mod unitar toate contestatiile primite; perioada de 10 zile lucrătoare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi, pentru contestatiile depuse mai devreme, până la expirarea unei
perioade de cel mult 10 zile de la data înaintării ultimei contestatii, cu conditia ca decizia de prelungire să fie comunicată tuturor
participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerului Finantelor, o dată cu
înstiintarea privind primirea ultimei contestatii pe care o transmite în temeiul Art. 88 alin. (1).
            (5) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerului Finantelor, până cel mai târziu la data expirării perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4), o comunicare scrisă indicând pentru fiecare contestatie în parte care sunt textele de lege
aplicabile în spetă si rezolutia sa motivată.
            (6) Oricare dintre contestatari este îndreptătit să introducă actiune în justitie împotriva actului sau deciziei contestate, dacă nu a primit din partea autoritătii contractante comunicarea prevăzută la alin. (5) în cursul primelor 5 zile lucrătoare după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4); sub sanctiunea decăderii, actiunea în justitie trebuie introdusă în termen de cel mult 15 zile de la data la care a expirat perioada prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4).
            (7) În solutionarea contestatiilor autoritatea poate decide, atâta timp cât si numai dacă contractul nu este deja încheiat, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau activitătilor în
legătură cu acestea, în scopul conformării cu prevederile prezentei ordonante.
            (8) Măsurile corective decise de către autoritatea contractantă se comunică tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, o dată cu comunicarea prevăzută la alin. (5).
            (9) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (8) contestatarii au obligatia să notifice autoritătii contractante dacă acceptă sau nu rezolutia autoritătii contractante si măsurile corective eventual decise de către
aceasta; cei care notifică autoritătii contractante că acceptă rezolutia si măsurile corective decise decad din dreptul lor de a
ataca în justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie în interesul părtii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau
măsurile corective în cauză.
            (10) Măsurile corective decise de către autoritatea contractantă ca efect al solutionării de contestatii pot fi atacate numai în justitie.

Sectiunea a 3-a
Atacul în justitie

            Art. 91. - (1) Atacul în justitie al actelor si deciziilor nelegale care determină încălcarea prevederilor prezentei
ordonante se face prin actiune introdusă la instanta competentă prevăzută la Art. 84 alin. (3) de către una dintre persoanele în drept, potrivit prevederilor Art. 85 alin. (3) si (4) dacă aceasta nu a decăzut din dreptul ei potrivit prevederilor prezentei
ordonante.
            (2) Sub sanctiunea decăderii, actiunea în justitie trebuie introdusă în cursul perioadelor aplicabile în spetă dintre cele prevăzute în prezentul alineat, după cum urmează:
            a) fie în cel mult 15 zile de la data primirii din partea autoritătii contractante a comunicării privind respingerea contestatiei, conform Art. 90 alin. (1) lit. a);
            b) fie conform prevederilor Art. 90 alin. (6) al prezentei ordonante, în cel mult 15 zile de la data de la care a expirat
perioada de solutionare a contestatiilor stabilită potrivit Art. 90 alin. (2) sau, după caz, potrivit Art. 90 alin. (4);
            c) fie în cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la Art. 90 alin. (5), cuprinzând rezolutia motivată
formulată de către autoritatea contractantă pentru fiecare contestatie în parte si/sau a măsurilor corective decise de autoritatea contractantă potrivit Art. 90 alin. (7) si comunicate potrivit Art. 90 alin. (8);
            d) fie în cel mult 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire, în cazurile prevăzute la Art. 85 alin. (4) lit. a) si c).
           Art. 92. - (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni în justitie instanta de judecată poate hotărî, cu citarea părtilor, dar numai dacă cel care a introdus actiunea solicită în mod expres acest lucru invocând un prejudiciu grav si iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune în justitie, măsuri cu caracter provizoriu, până la solutionarea pe fond a cauzei, după cum urmează:
            a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;
            b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
            c) măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a autoritătii contractante.
            (2) Atunci când judecă un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu, instanta de judecată poate lua în considerare consecintele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective,
inclusiv interesul public si, pe această bază, poate să nu decidă astfel de măsuri în situatii în care consecintele negative ale
măsurilor pot fi mai mare decât beneficiile lor; hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept
al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri.
            (3) În cazul în care instanta decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanta va solutiona cauza în regim de urgentă si, în orice caz, în cel mult 60 de zile de la introducerea actiunii.
            Art. 93. - (1) Numai în cazul în care si numai atâta timp cât contractul de achizitie publică nu este încheiat, instantele
competente pot hotărî, pe baza ascultării părtilor interesate, măsuri de anulare sau care asigură anularea acelor decizii ale
autoritătii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonante, măsuri de corectare, modificare sau care asigură
corectarea, modificarea acestor acte si decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a
altor cerinte având acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
            (2) În situatia în care contractul de achizitie publică este deja încheiat, instanta nu poate hotărî reluarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau modificarea ori anularea contractului iar reclamantul este îndreptătit numai la plata
de despăgubiri.
            Art. 94. - (1) În situatia în care contractul de achizitie publică nu este deja încheiat, iar prin actiunea în justitie se solicită
plata de despăgubiri pe motiv că autoritatea contractantă a încălcat prezenta ordonantă, despăgubirile care se plătesc de către
autoritatea contractantă nu trebuie să depăsească costurile suplimentare fată de costurile pe care persoana care introduce
actiunea le-ar fi plătit, oricum, în situatia în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea.
            (2) În situatia în care contractul de achizitie publică este deja încheiat, iar prin actiunea în justitie se solicită plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei si/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, atunci este suficient ca reclamantul să dovedească faptul că s-a încălcat prezenta ordonantă, faptul
că ar fi avut o sansă reală de a câstiga contractul, sansă care, ca urmare a încălcării prezentei ordonante, a fost compromisă,
precum si faptul că a suferit un prejudiciu.
            (3) Dovedirea faptului că s-a încălcat prezenta ordonantă se face după cum urmează:
            a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instantei;
            b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestatiei.
            Art. 95. - Hotărârile judecâtoresti irevocabile, pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei
ordonante, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este în sarcina părtii care a pierdut procesul; în acest scop, instanta va dispune prin aceeasi hotărâre judecâtorească plata acestor cheltuieli.

CAPITOLUL X
Contraventii, sanctiuni
Sectiunea 1
Contraventii

            Art. 96. - Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât
să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
            a) încălcarea prevederilor Art. 9 alin. (1); Art. 18 alin. (1) si alin. (3) lit. a); Art. 19; Art. 65
alin. (1) si (3); Art. 87 alin. (1) si (4); Art. 88 alin. (1); Art. 89 alin. (4); Art. 90 alin. (2), (4), (5) si (8); Art. 105 alin. (2) lit. a) pct. (ii), lit. b) pct. (ii), alin. (3), (5), (6) si (8);
            b) încălcarea prevederilor Art. 16;
            c) încălcarea prevederilor Art. 22;
            d) încălcarea prevederilor Art. 8 alin. (2); Art. 10 alin. (3); Art. 11 alin. (2); Art. 12 alin. (2);
            e) încălcarea prevederilor Art. 5 alin. (2);
            f) încălcarea prevederilor: Art. 23 alin. (2); Art. 25 alin. (2) si (3);
            g) încălcarea prevederilor Art. 30;
            h) încălcarea prevederilor: Art. 42 alin. (3); Art. 73 alin. (1); Art. 74 alin. (1) si (4); Art. 75; Art. 76 alin. (1) si (2); Art. 84 alin. (2);
            i) încălcarea prevederilor: Art. 31 alin. (1)-(4); Art. 46-49;
            j) încălcarea prevederilor Art. 26;
            k) încălcarea prevederilor: Art. 32; Art. 33 alin. (1) si (3);
            l) încălcarea prevederilor: Art. 36; Art. 37 alin. (1), (3) si (4); Art. 41 alin. (3) si (4);
            m) încălcarea prevederilor: Art. 34 alin. (2); Art. 35; Art. 60;
            n) încălcarea prevederilor Art. 43;
            o) încălcarea prevederilor: Art. 53-55; Art. 57 alin. (1); Art. 58; Art. 59 alin. (2); Art. 60 alin. (1); Art. 61-64;
            p) încălcarea prevederilor: Art. 66 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3)-(5); Art. 69, alin. (1); Art. 81-83;
            q) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică fără a avea alocate fondurile necesare îndeplinirii contractului, cu exceptia cazurilor reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 18/1999, care rămâne în vigoare;
            r) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică în scopul testării preturilor pietei;
            s) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natură să îi favorizeze pe acestia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
            t) vânzarea exemplarului din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei la pret mai mare decât costul multiplicării si, după caz, al transmiterii exemplarului respectiv;
            u) încălcarea prevederilor: Art. 23 alin. (4); Art. 44; Art. 45 alin. (2).

Sectiunea a 2-a
Sanctionarea contraventiilor

            Art. 97. - (1) Contraventiile prevăzute la Art. 96 lit. a)-c), lit. e)-l), n), o), r), s) si u) se sanctionează cu amendă
de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), m), p) si q), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, iar cea prevăzută la lit. t), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            (2) Amenzile prevăzute ca sanctiuni pentru săvârsirea contraventiilor mentionate la Art. 96 pot fi aplicate atât
persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.
            Art. 98. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului
Finantelor.
            Art. 99. - Nivelul amenzilor prevăzute la Art. 97 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în raport cu rata
inflatiei.
            Art. 100. - Contraventiilor prevăzute la Art. 96 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea
si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor Art. 25-27.

CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 101. - Ministerul Finantelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaborează si implementează
politica în domeniul achizitiilor publice.
            Art. 102. - Achizitiile publice în curs de desfăsurare la data aplicării prezentei ordonante se vor definitiva pe baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicată, cu modificările ulterioare, si ale actelor normative date în aplicarea acesteia.
            Art. 103. - Guvernul stabileste prin hotărâre, în baza clasificărilor statistice oficiale, lista cuprinzând produsele, lucrările
si serviciile a căror dobândire face obiect al contractului de furnizare, contractului de lucrări, respectiv al contractului de servicii, precum si orice corespondentă, necesară în aplicarea prezentei ordonante, între prevederile acesteia si clasificările
statistice oficiale.
            Art. 104. - Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre revizuirea pragului valoric prevăzut la Art. 17, precum
si a limitelor valorice prevăzute la Art. 18 alin. (5), Art. 73 alin. (1) si la Art. 105 alin. (2) si (3).
            Art. 105. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda preferintă internă, respectiv de a limita participarea la
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică numai la persoane fizice sau juridice române, inclusiv filiale
sau reprezentante ale unor persoane juridice străine care au personalitate juridică si sunt înregistrate în România.
            (2) Autoritatea contractantă definită conform Art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1),
după cum urmează:
            a) în cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:
            (i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mică decât echivalentul în lei a 133.000 euro; sau
            (ii) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 133.000 euro, numai în conditiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situatii;
            b) în cazul contractului de lucrări:
            (i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mică decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro; sau
            (ii) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, numai în conditiile hotărăte de Guvern pentru astfel de situatii.
            (3) Autoritatea contractantă definită conform Art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor Art. 5
alin. (5) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), după cum urmează:
            a) în cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:
            (i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mică decăt echivalentul în lei a 400.000 euro si numai dacă autoritatea contractantă nu exercită ca activitate relevantă o activitate prevăzută la Art. 6 alin. (1) lit. d); sau
            (ii) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mică decât echivalentul în lei a 600.000 euro si numai dacă exercită ca activitate relevantă o activitate prevăzută la Art. 6 alin. (1) lit. d); sau
            (iii) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro, în cazul prevăzut la pct. (i) si decât echivalentul în lei a 600.000 euro, în cazul prevăzut la pct. (ii) si numai în conditiile hotărăte de Guvern pentru astfel de situatii;
            b) în cazul contractului de lucrări, în aceleasi conditii ca si cele prevăzute la alin. (2) lit. b).
            (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea contractului de achizitie publică:
            a) cu mână de lucru formată din cetăteni români si care reprezintă o cotă procentuală din totalul mâinii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului;
            b) cu produse de origine română si care reprezintă o cotă procentuală din valoarea contractului;
            c) cu subcontractori care sunt persoane fizice sau juridice române si care subcontractează o cotă procentuală din valoarea contractului;
            d) cu orice combinatie între cazurile prevăzute la lit. a)-c), situatie în care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de precădere pe care o preferă cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum si orice alte informatii conexe acestora , care pot constitui criterii de selectie a ofertelor si în asa fel încât să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator, în cunostintă de cauză si fără a fi afectată concurenta.
            (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda preferintă internă, dacă prin aceasta se încalcă obligatii asumate de România prin acorduri încheiate pe plan international sau altele asemenea.
            (6) Autoritatea contractantă trebuie să anunte acordarea preferintei interne încă de la începutul procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publică; dacă este anuntată, preferinta internă nu mai poate fi retrasă.
            (7) Guvernul hotărăste cu privire la conditiile în care se poate acorda preferinta internă, precum si la aplicarea alin. (4).
            (8) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda preferintă internă în cazul atribuirii unui contract de achizitie publică a cărui finantare este asigurată prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor donatori, cu exceptia cazului în care prin documentele convenite cu acestia nu se prevede altfel.
            Art. 106. - În măsura în care prezenta ordonantă nu prevede altfel, se aplică dispozitiile dreptului comun.
            Art. 107. - În măsura în care prezenta ordonantă intră în contradictie cu obligatiile asumate de România prin tratate sau
acorduri internationale, ratificate prin lege, vor prevala prevederile acestora.
            Art. 108. - Guvernul are dreptul de a hotărî situatiile si modul în care autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare decât prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice.
            Art. 109. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se modifică structura Monitorului Oficial al României prin înfiintarea Părtii a VI-a, denumită Achizitii publice.
(2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, se publică anunturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si hotărârile judecâtoresti prevăzute la art. 95.
(3) Guvernul are dreptul de a hotărî transferarea responsabilitătii de publicare a anunturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si a hotărârilor judecâtoresti prevăzute la art. 95 de la Regia Autonomă "monitorul oficial al româniei" către o altă persoană juridică. În acest caz, Guvernul va hotărî înfiintarea publicatiei "Buletinul Achizitiilor
Publice din România".
            (4) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite, spre publicare anunturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 către "official journal of the european communities", începând de la data, în scopul si în conditiile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 110. - Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, înfiintarea de către Ministerul Finantelor a Registrului achizitiilor publice.
            Art. 111. - Prezenta ordonantă se aplică cu începere de la data de 1 ianuarie 2000.
            Art. 112. - În aplicarea prezentei ordonante Guvernul emite hotărâri, iar ministrul finantelor emite ordine; hotărârile Guvernului si ordinele ministrului finantelor care se emit în baza prevederilor prezentei ordonante până la data de 1 ianuarie 2000 se aplică numai după această dată.
            Art. 113. - (1) Cu începere de la data aplicării prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994 si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 19/1995, aprobată prin Legea nr. 96/1995, completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1998, si orice alte dispozitii contrare.
            (2) De asemenea, cu începere de la data aplicării prezentei ordonante se abrogă art. 15 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.
            (3) Sunt si rămân în vigoare dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 29 ianuarie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 31 august 1999.
Nr. 118.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. D pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. La articolul 2 alineatul 1, după liniuta a 3-a se introduce o liniută cu următorul cuprins:
            "- emiterea certificatelor de trezorerie către populatie, răscumpărarea acestora la scadentă si transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit;"
            2. La articolul 2, după alineatul 3 se introduc tapte alineate cu următorul cuprins:
            "Operatiunile de plăti se efectuează prin virare în limita creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitătilor, după caz, si evidentiate în conturile deschise dissinct la trezoreria statului pe bugete, fonduri speciale si mijloace extrabugetare, cu desfăturarea pe Institutii publice.
            Institutiile publice pot ridica din conturile de cheltuieli sau de disponibil, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plăti în numerar, reprezentând drepturi de personal, precum si pentru alte cheltuieli care nu se jussifică a fi efectuate prin decontări.
            Institutiile publice au obligatia să îsi organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările si plătile în numerar să fie efectuate în conditii de sigurantă, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si în limita plafonului de casă stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare institutie publică.
            Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si fondurile speciale de către ordonatorii principali de credite regiilor autohtone si societătilor comerciale, după caz, vor fi utilizate potrivit destinatiilor aprobate prin lege, prin conturi deschise la trezoreria statului pe seama unitătilor respecsive.
            Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia să vireze sumele reprezentând contravaloarea mărfurilor, prestărilor de servicii sau lucrărilor executate în conturile furnizorilor, deschise la trezoreria statului.
            Agentii economici care au de încasat sume de la Institutiile publice, inclutiv transferuri si subventii, îsi vor deschide conturile de disponibil la trezoreria statului în a cărei rază teritorială îsi au sediul sau la care sunt luati în evidentă fiscală, după caz. Din sumele colectate agentii economici îsi vor achita obligatiile către bugetul de stat, iar disponibilitătile rămase vor putea fi folosite pentru lichidarea obligatiilor către alte bugete sau, după caz, pentru alte scopuri.
            Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agentii economici si Institutiile publice finantate integral din venituri proprii vor beneficia de dobândă la vedere sau pentru depozit, după caz, potrivit conventiilor încheiate cu trezoreria statului."
            3. La articolul 3, după alineatul 4 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
            "Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finantelor autorizate să administreze acest cont. Sumele preluate din cont fără acordul persoanelor autorizate se recuperează potrivit dispozitiilor legale privind executarea silită a creantelor bugetare, împreună cu majorările aferente."
            4. La articolul 3, după alineatul 6 se introduc două alineate cu următorul cuprins:
            "Golurile temporare de casă, înregistrate în cursul executiei în contul curent general al trezoreriei statului, pot fi acoperite prin depozite atrase pe termen scurt de la bănci, Institutii financiare si alte persoane juridice.
            Constituirea si nivelul dobânzilor se stabilesc prin conventii încheiate între Ministerul Finantelor si sitularii depozitelor, iar dobânzile se suportă din bugetul trezoreriei statului.
            Dobânzile se negociază de către Ministerul Finantelor cu sitularii depozitelor - persoane juridice -, în conditiile cererii si ofertei pietei financiare, si se prevăd în conventiile încheiate. Pentru sumele atrase efecsiv în contul general al trezoreriei statului, necesare pentru asigurarea activitătii financiare a sectorului public în conditii de echilibru, dobânzile convenite
rămân definisive si se cuprind în executia bugetului trezoreriei statului."
            5. La articolul 5, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
            "Ministerul Finantelor poate angaja disponibilitătile existente în contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea la scadentă sau înainte de scadentă, după caz, a sitlurilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat, cu asigurarea disponibilitătilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate în conditiile legii."
            6. La articolul 5, după alineatul 3 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
            "Dobânda aferentă echivalentului în lei al împrumuturilor guvernamentale externe, înregistrat în contul general al trezoreriei statului si folosit la finantarea deficitului bugetului de stat, se calculează în consinuare potrivit metodologiei în vigoare la data prezentei ordonante."
            7. La articolul 7, după alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
            "În cazuri jussificate, prin ordin al ministrului finantelor se pot stabili si alte categorii de conturi de disponibilităti ale persoanelor juridice la care să se acorde dobândă la vedere sau de depozit care se stabileste prin conventii."
            8. La articolul 10, alineatele 3-5 vor avea următorul cuprins:
            "În bugetul trezoreriei statului se prevăd următoarele cheltuieli legate de buna desfăturare a acsivitătii trezoreriei statului:
            a) comisioane si taxe pottale si telefon, plata transportului numerarului, cheltuieli materiale si prestări de servicii pentru functionarea bazei tehnice si informationale, pază, sedii, întretinerea si functionarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, comisioane plătite băncilor si Casei de Economii si Consemnatiuni pentru serviciile prestate în contul trezoreriei statului;
            b) cheltuieli de capital pentru dotări specifice, lucrări de constructii-montaj si amenajarea spatiilor necesare acsivitătii trezoreriei statului;
            c) cheltuieli cu privire la ssimularea si consolidarea personalului în activitatea specifică a trezoreriei statului, care se stabilesc într-o cotă de 10% din economiile înregistrate la dobânzile aplicate pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitătile aflate în contul general al trezoreriei statului, comparasiv cu dobânzile aferente împrumuturilor
contractate în acelasi scop de pe piata bancară. Conditiile de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor."
            9. La articolul 10, după alineatul 10 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
            "Ministerul Finantelor va propune Guvernului măsuri pentru stabilirea si corelarea salariilor personalului trezoreriei statului cu activitatea similară din bănci, în raport cu performantele si răspunderea în gestionarea banului public."
            10. La articolul 12, primul alineat se modifică si va avea următorul cuprins:
            "Constituie contraventie, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să conssituie infractiuni, următoarele fapte:
            a) efectuarea de către Institutiile publice de încasări si plăti în conturi deschise în afara contului curent general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonantă se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
            b) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor autorizate din Ministerul Finantelor să administreze acest cont se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei."
            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 97/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 31 august 1999.
Nr. 120.