MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 587    LEGI, DECRETE, HOTARĀRI SI ALTE ACTE   Joi, 2 decembrie 1999

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            27. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie si de permise conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

            343. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea criteriilor de competenta si a procedurilor de agreare a organizatiilor pentru clasificarea, emiterea de certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si pentru audit financiar, care actioneaza in numele Ministerului Transporturilor, in cadrul regimului special pentru activitatea de transport maritim international

            660. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranta a navigatiei din Marina civila a Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 246/1998

            Rectificare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALA DE CONTROL  AL EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

ORDIN
pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie si de permise conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

            Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
            avand in vedere prevederile art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,
            emite urmatorul ordin:
            Articol unic. - Se aproba formularele-tip prezentate in anexele nr. 1-9, care fac parte integranta din prezentul ordin, pentru obtinerea autorizatiei si a permiselor conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice.

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice
si al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 27.

Anexa nr. 1 

Numarul si data inregistrarii la solicitant ............................................ Numarul si data inregistrarii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................
CERERE
de eliberare a autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior
cu produse strategice

Subsemnatul ........................................................................................................................................, actionand in
calitate de reprezentant legal al ................................................................................................................................,
cu sediul in ................................................ str. ...................................................... nr. ...................., sectorul/judetul ..................................., telefon ...................., fax ...................., inmatriculata
la registrului comertului sub nr. ............................................ si avand codul de inregistrare fiscala nr. ......................................., solicit eliberarea unei autorizatii pentru efectuarea urmatoarelor operatiuni de comert exterior cu produse strategice, cu termen de valabilitate ................................... (se mentioneaza operatiunile si categoriile de produse strategice conform actelor normative in vigoare):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Anexez urmatoarele documente:
a) angajament;
b) documentele prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Declar ca operatiunile mentionate vor fi efectuate cu respectarea stricta a reglementarilor in vigoare in domeniu si a angajamentului anexat.
Data: ....................

 
Functia ......................................
Numele si prenumele .................
Semnatura ................................
Stampila
Nota:
Se completeaza prin dactilografiere.

Anexa nr. 2


ANGAJAMENT

................................................................................................................................................., reprezentata prin
(denumirea persoanei juridice)
......................................................................................................., se obliga:
(functia, numele si prenumele)
a) sa se limiteze in contractarea si derularea operatiunilor de comert exterior cu produse strategice numai la acele operatiuni si produse pentru care a fost autorizata;
b) sa asigure protectia fizica a tuturor documentelor de lucru legate de sau cu referire directa la aceste operatiuni si sa respecte reglementarile legale in vigoare privind evidenta, pastrarea si manipularea acestor documente;
c) sa asigure, potrivit prevederilor legale, protectia fizica a produselor strategice care reclama astfel de masuri;
d) sa se conformeze intocmai cerintelor si recomandarilor formulate de Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice in legatura cu termenele, conditiile si restrictiile in derularea operatiunilor de comert exterior cu produse strategice, pentru care a obtinut autorizatie;
e) sa nu foloseasca autorizatia in relatiile cu tertii ca o garantie de bonitate si nici ca un mijloc de obtinere a unor avantaje;
f) sa nu garanteze in relatiile cu tertii, pe baza autorizatiei, ca alte operatiuni de comert exterior vor fi autorizate in viitor;
g) sa notifice imediat Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice orice schimbare in documentele sau faptele privind activitatea, organizarea si functionarea persoanei juridice.
Nerespectarea prezentului angajament atrage, dupa caz, suspendarea sau retragerea autorizatiei.
Data: ....................

 
Functia ......................................
Numele si prenumele .................
Semnatura ................................
Stampila


Nota:
Se completeaza prin dactilografiere.


 

Anexa nr. 3


GUVERNUL ROMANIEI
Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice
Si al Interzicerii Armelor Chimice
Palatul Parlamentului, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucuresti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
Seria ........... nr. ......................

AUTORIZATIE
pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice
 

In temeiul art. 10 si al art. 21 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,
ca urmare a analizarii cererii nr. .......................... si a documentatiei prezentate,
constatand ca sunt indeplinite cerintele legii,

Agentia Naionala de Control al Exporturilor Strategice
Si al Interzicerii Armelor Chimice

AUTORIZEAZA

..............................................................................., cu sediul in ..................................................., str. .......................................................... nr. ......................, judetul/sectorul ...............................,
persoana juridica inregistrata la registrul comertului cu nr. ......................

SA EFECTUEZE URMATOARELE OPERATIUNI DE COMERT EXTERIOR
CU PRODUSE STRATEGICE

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
in conformitate cu documentatia prezentata si cu reglementarile in vigoare in acest domeniu.
In cazul nerespectarii prevederilor legale referitoare la exporturile si importurile de produse strategice, Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al interzicerii Armelor Chimice isi rezerva dreptul, fara o notificare prealabila, sa suspende sau sa retraga prezenta autorizatie.

Data emiterii
Valabila pana la data de
........................................

Presedinte,
secretar de stat,

Anexa nr. 4 

Numarul si data inregistrarii la solicitant 
Numarul si data inregistrarii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................
............................................
CERERE
de eliberare a permisului pentru efectuarea de operatiuni necomerciale cu produse strategice

Subsemnatul ...................................................................................................................................................., actionand in
calitate de reprezentant legal al ............................................................................................................................................,
cu sediul in ................................................... str. ................................................... nr. ...................., sectorul/judetul...................., telefon...................., fax...................., inmatriculata la registrul comertului sub nr. .................... si avand codul de inregistrare fiscala nr. ...................., solicit eliberarea unui permis pentru efectuarea urmatoarei operatiuni necomerciale cu produse strategice, cu termen de valabilitate .............................. (se mentioneaza operatiunea si categoriile de produse strategice conform listelor aprobate):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Anexez urmatoarele documente prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Declar ca operatiunea mentionata va fi efectuata cu respectarea stricta a reglementarilor in vigoare in domeniu.
Data: ....................

 
Functia .......................................
Numele si prenumele ..................
Semnatura ................................
Stampila
Nota:
Se completeaza prin dactilografiere.

ANEXA Nr. 5

GUVERNUL ROMANIEI
Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice
Si al Interzicerii Armelor Chimice
Palatul Parlamentului, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucuresti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65

PERMIS
pentru efectuarea de operatiuni necomerciale cu produse strategice
Nr. ..................

Se acorda dreptul de a efectua operatiunea necomerciala solicitata prin cererea nr. ................/............., in conditiile definite de prezentul permis.
Titular:
(nume, adresa, telefon, fax)
 

Descrierea si scopul operatiunii:
 

Detalii privind produsele strategice:
(denumire comerciala, unitate de masura, cantitate, valoare, incadrare in listele de control)
 

Expeditor:
(nume, adresa, telefon, fax)
 

Destinatar:
(nume, adresa, telefon, fax)
 

Unitatea vamala la intrare:                                            Unitatea vamala la iesire:
 
 

Emis la ...........................................
Valabil pana la data de ................

Persoana autorizata
Functia ............................................
Numele si prenumele ......................
Semnatura ......................................
Stampila

MENTIUNI ALE AUTORITATII VAMALE PRIVIND EFECTUAREA OPERATIUNII NECOMERCIALE

 
Unitatea vamala de intrare: 
(data, numele, functia, semnatura si stampila) 
Unitatea vamala de iesire:
(data, numele, functia, semnatura si stampila)
ANEXA Nr. 6 
Numarul si data inregistrarii la solicitant .
............................................ 
Numarul si data inregistrarii la A.N.C.E.S.I.A.C
............................................
CERERE
de eliberare a permisului pentru efectuarea de operatiuni de tranzit international
de produse strategice pe teritoriul Romaniei

Solicitant:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Descriere detaliata a produselor strategice:
(denumire comerciala, cantitate, unitate de masura, specificatii de ambalare, alte date de identificare)

Exportator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Importator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Transportator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Tari tranzitate:

Traseul de tranzit pe teritoriul Romaniei:

Mijloace de transport:
- nava (compania detinatoare, nume, pavilion etc.)
- auto (compania detinatoare, tip, numar de inmatriculare, numele soferului, nationalitate, pasaport)
- aeronava (compania detinatoare, nume, pavilion etc.)
- cale ferata (detalii)

Necesitatea transbordarii:
(numarul permisului de transbordare, daca este cazul)

Personalul militar strain inarmat, care insoteste produsele in tranzit:
(nume, nationalitate, pasaport, armament si munitii, tip si cantitati)

Asigurarea securitatii tranzitului:
(mentionati autoritatile romane implicate)

Unitati vamale de frontiera:
(denumire si data de intrare/iesire in/din Romania)

Autorizari straine si alte documente:
(detalii: numar, termen de valabilitate, autoritate emitenta etc.)
- licenta de export
- permis de tranzit eliberat de tara care succede iesirii din Romania
- licenta transportatorului
- factura
- alte autorizatii sau documente

Declaratia solicitantului:
Declaram cu buna-credinta ca datele sus-mentionate sunt corecte. Produsele aflate in tranzit nu contin arme de distrugere in masa si materiale aferente interzise de legislatia romaneasca. Ne angajam sa transportam produsele strategice descrise mai sus, ce fac obiectul controlului destinatiei finale, in aceeasi stare pe care acestea o au la intrarea in Romania. Avem cunostinta ca orice declaratie falsa referitoare la datele sus-mentionate poate fi pedepsita conform legilor romane.

Functia, numele, semnatura si stampila solicitantului


Se transmite Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice cu cel putin 10 zile inainte de data intrarii pe teritoriul Romaniei; fax: +40-1-311 12 65.
Autorizatiile straine se vor anexa in copie. Se va specifica numarul anexelor.
Pentru autorizarea tranzitului produselor strategice care contin materiale nucleare este necesara autorizatia Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
Tranzitul pe teritoriul Romaniei al produselor strategice, insotite de trupe militare straine, se efectueaza in baza hotararii Parlamentului Romaniei.
Lipsa datelor solicitate poate atrage dupa sine refuzul acordarii permisului de tranzit.

ANEXA Nr. 7

GUVERNUL ROMANIEI
AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE
SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
Parlamentul Romaniei, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucuresti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
PERMIS
pentru tranzitul international de produse strategice pe teritoriul Romaniei
Nr. .............................

Se acorda dreptul de a efectua operatiunea de tranzit international de produse strategice pe teritoriul Romaniei, solicitat prin cererea nr. ........../..........., in conditiile definite de prezentul permis:

Titular:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Exportator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax, numarul licentei de export)

Importator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Transportator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Mijloc de transport:
(date de identificare)

Traseul de tranzit pe teritoriul Romaniei:

Detalii privind produsele strategice tranzitate:
(denumire comerciala, cantitate, unitate de masura, incadrare in listele de control)

Intrare:
(unitatea vamala de frontiera, data sau perioada)

Iesire:
(unitatea vamala de frontiera, data sau perioada)

Transbordare:
(numarul permisului de transbordare, daca este cazul)

Emis la ...........................................
Valabil pana la data de ................

Persoana autorizata
Functia ............................................
Numele si prenume ........................
Semnatura ......................................
Stampila
MENTIUNI ALE AUTORITATII VAMALE PRIVIND EFECTUAREA OPERATIUNII DE TRANZIT
(unitatea vamala, data, numele, functia, semnatura si stampila)
 
Intrare
Iesire
ANEXA Nr. 8 
Numarul si data inregistrarii la solicitant 
Numarul si data inregistrarii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................ 
............................................
CERERE
de eliberare a permisului pentru transbordare de produse strategice pe teritoriul Romaniei

Solicitant:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Exportator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Importator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Detalii privind produsele strategice transbordate:
(denumirea comerciala, unitatea de masura, cantitatea, valoarea, incadrarea in listele de control, pozitia tarifara vamala)

Agentul de descarcare/incarcare:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Locul unde si data cand se efectueaza transbordarea:
(unitatea vamala, data sau perioada)

Transportator si mijlocul de transport de pe care se face descarcarea:
(date de identificare)

Transportator si mijlocul de transport pe care se face incarcarea:
(date de identificare)

Declaratia solicitantului
Declaram cu buna-credinta ca datele sus-mentionate sunt corecte. Produsele aflate in transbordare nu contin arme de distrugere in masa si materiale aferente interzise de legislatia romaneasca. Avem cunostinta ca orice declaratie falsa referitoare la datele sus-mentionate poate fi pedepsita conform legilor romane.

Functia, numele, semnatura si stampila solicitantului
Se transmite Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice cu cel putin 10 zile inainte de data intrarii pe teritoriul Romaniei; fax: +40-1-311 12 65.
Autorizatiile straine se vor anexa in copie. Se va specifica numarul anexelor.
Pentru autorizarea transbordarii produselor strategice care contin materiale nucleare este necesara autorizatia Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
Lipsa datelor solicitate poate atrage dupa sine refuzul acordarii permisului de transbordare.

ANEXA Nr. 9

GUVERNUL ROMANIEI
AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE
SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
Palatul Parlamentului, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucuresti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
PERMIS
pentru transbordarea de produse strategice pe teritoriul Romaniei
Nr. .......................

Se acorda dreptul de a efectua operatiunea de transbordare de produse strategice, solicitat prin cererea nr. ..../......, in conditiile definite de prezentul permis:

Titular:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Exportator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Importator:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Detalii privind produsele strategice transbordate:
(denumirea comerciala, unitatea de masura, cantitatea, valoarea, incadrarea in listele de control, pozitia tarifara vamala)

Agentul de descarcare/incarcare:
(nume, adresa, tara, telefon, fax)

Locul unde si data cand se efectueaza transbordarea:
(unitatea vamala, data sau perioada)

Transportator si mijlocul de transport de pe care se face descarcarea:
(date de identificare)

Transportator si mijlocul de transport pe care se face incarcarea:
(date de identificare)
 

Emis la ...........................................
Valabil pana la data de ................

Persoana autorizata
Functia ............................................
Numele si prenumele .....................
Semnatura ......................................
Stampila
MENTIUNI ALE AUTORITATII VAMALE PRIVIND EFECTUAREA OPERATIUNII DE TRANSBORDARE
(unitatea vamala, data, numele, functia, semnatura si stampila)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea criteriilor de competenta si a procedurilor de agreare a organizatiilor pentru clasificarea, emiterea de certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si pentru audit financiar, care actioneaza in numele Ministerului Transporturilor, in cadrul regimului special pentru activitatea de transport maritim international

            Ministrul transporturilor,
            in conformitate cu prevederile art. 12, 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international,
            avand in vedere prevederile art. 14 lit. E si ale art. 19-21 din Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 302/1999,
            tinand seama de prevederile art. 1 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997,
            in temeiul art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite prezentul ordin.
            Art. 1. - Se aproba criteriile de competenta si de acoperire geografica si procedura pentru agrearea societatilor de clasificare care pot acorda clasa pentru corp, masini si instalatii navelor sub pavilion roman care apartin companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim, prevazute in anexa nr. 1.
            Art. 2. - Pentru agrearea organizatiilor care pot emite certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru navele sub pavilion romanesc care apartin companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim, se vor utiliza Normele metodologice pentru eliberarea de licente si autorizatii persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, care efectueaza auditul privind operarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii sau verificarea tehnica si certificarea navelor conform conventiilor internationale, pe baza de contract de reprezentare, cuprinse in anexa nr. III la Hotararea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997.
            Art. 3. - Se aproba criteriile de competenta si de acoperire geografica si procedura pentru agrearea societatilor de audit financiar care pot efectua auditarea companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim, cuprinse in anexa nr. 2.
            Art. 4. - (1) Societatile de clasificare prevazute la art. 1 si societatile de audit financiar prevazute la art. 3 vor incheia conventii de lucru cu Ministerul Transporturilor.
            (2) Organizatiile prevazute la art. 2 vor incheia contracte de mandat special cu Ministerul Transporturilor.
            Art. 5. - (1) Lista cuprinzand societatile de clasificare si societatile de audit financiar cu care Ministerul Transporturilor a incheiat conventii de lucru se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cel putin o data pe an.
            (2) Lista cuprinzand organizatiile care pot emite certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si cu care Ministerul Transporturilor a incheiat contracte de mandat special se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cel putin o data pe an.
            Art. 6. - Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 343.

AnexA nr. 1

Criteriile de competenta si de acoperire geografica si procedura pentru agrearea societatilor de clasificare care pot acorda clasa pentru corp, masini si instalatii navelor sub pavilion romanesc care apartin companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim

            Pentru a fi agreata o societate de clasificare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
            A. Criteriile de competenta si de acoperire geografica
            1. Criterii generale:
            1.1. sa fie persoana juridica inmatriculata la registrul comertului, avand sediul, o filiala sau o reprezentanta in Romania;
            1.2. sa fie membra a Asociatiei Internationale a Societatilor de Clasificare;
            1.3. sa fie capabila sa isi dovedeasca experienta vasta in avizarea proiectelor si in supravegherea constructiei navelor maritime;
            1.4. sa prezinte dovezi ca a acordat clasa la un numar de cel putin 1.000 de nave maritime, fiecare cu un tonaj brut mai mare de 100 si care impreuna au un tonaj brut de cel putin 5.000.000;
            1.5. sa faca dovada ca are personal tehnic proportional cu numarul de nave clasificate, dar nu mai putin de 100 de inspectori exclusivi;
            1.6. sa aiba reguli si reglementari adecvate pentru proiectarea, constructia si inspectia periodica a navelor maritime admise in regimul special maritim, editate si continuu actualizate si imbunatatite prin programe de cercetare si dezvoltare;
            1.7. sa aiba un registru propriu al navelor carora le-a acordat clasa si pe care le supravegheaza, pe care sa il publice anual;
            1.8. sa nu fie controlata comercial de catre proprietarii sau constructorii de nave ori de catre producatorii de echipamente navale, reparatorii de nave, furnizorii de subansambluri pentru nave si nici de catre operatorii care exploateaza nave;
            1.9. sa nu fie dependenta, in mare masura, de o singura societate comerciala in ceea ce priveste veniturile sale.
            2. Criterii speciale si de acoperire geografica:
            2.1. sa dispuna de un personal semnificativ tehnic, de conducere, auxiliar si de cercetare, dimensionat proportional cu volumul sarcinilor si cu numarul navelor aflate in clasa, capabil sa dezvolte si sa tina la zi regulile si reglementarile proprii;
            2.2. sa asigure servicii in toate porturile lumii prin inspectori exclusivi proprii sau in colaborare cu inspectori exclusivi ai altor societati de clasificare agreate de Ministerul Transporturilor;
            2.3. sa aiba adoptat un cod etic;
            2.4. sa fie condusa si administrata astfel incat sa asigure confidentialitatea informatiilor, potrivit cerintelor Ministerului Transporturilor;
            2.5. sa fie organizata astfel incat sa furnizeze informatiile relevante solicitate de Ministerul Transporturilor;
            2.6. conducerea societatii de clasificare sa aiba definite si cuprinse intr-un document politica si obiectivele sale, precum si angajamentul sau pentru asigurarea calitatii si sa se fi convins ca aceasta politica este inteleasa, pusa in aplicare si mentinuta la toate nivelurile in cadrul societatii;
            2.7. sa aiba un sistem intern eficient de asigurare a calitatii, care a fost dezvoltat, implementat si care este mentinut in conformitate cu standardele de calitate in materie din tara sa de origine sau cu cerintele Asociatiei Internationale a Societatilor de Clasificare privind schema de certificare a sistemului calitatii ori cu alt standard international in materie care, printre altele, asigura ca:
            a) regulile si reglementarile societatii de clasificare sunt stabilite si mentinute in maniera sistematica;
            b) regulile si reglementarile sunt respectate;
            c) cerintele pentru activitatile de baza pentru care societatea de clasificare este agreata sunt indeplinite;
            d) sunt definite si cuprinse in documente responsabilitatile, imputernicirile si relatiile de munca ale persoanelor a caror activitate afecteaza calitatea serviciilor societatii de clasificare;
            e) toata activitatea este efectuata sub control;
            f) exista un sistem de supraveghere care permite monitorizarea actiunilor si lucrarilor realizate de inspectori, de personalul tehnic si de cel administrativ, angajat direct de societatea de clasificare;
            g) cerintele lucrarilor majore pentru care societatea de clasificare a fost agreata sunt executate numai de inspectorii exclusivi proprii sau supravegheate de acestia ori de inspectorii altor societati de clasificare, de asemenea agreate de aceeasi administratie maritima;
            h) a fost pus in aplicare un sistem de calificare a inspectorilor si de mentinere la zi a cunostintelor profesionale;
            i) se tin evidente care arata respectarea standardelor cerute in domeniile in care sunt furnizate serviciile si functionarea eficienta a sistemului de asigurare a calitatii;
            j) exista un sistem general de audit intern al calitatii, planificat si inscris in documente, pentru toate cazurile si toate locurile unde se desfasoara activitatea;
            2.8. societatea de clasificare trebuie sa demonstreze posibilitatea dezvoltarii si tinerii la zi a unui set complet si corespunzator de reguli pentru corp, masini si instalatii pentru navele care pot functiona in regimul special maritim. Aceste reguli trebuie sa fie in concordanta cu standardele tehnice privind siguranta, certificatele prevazute de Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare - SOLAS, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 80/1979, si de Conventia internationala asupra liniilor de incarcare - L.L. la care Romania a aderat prin Decretul nr. 80/1971;
            2.9. societatea de clasificare sa aiba un sistem propriu de asigurare a calitatii, certificat de un organism independent de auditori inregistrat in tara sa de origine sau recunoscut international;
            2.10. societatea de clasificare trebuie sa permita Ministerului Transporturilor, precum si altor parti implicate participarea la dezvoltarea regulilor si/sau a reglementarilor sale.
            B. Procedura de agreare
            1. Societatea de clasificare depune la Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din   cadrul Ministerului Transporturilor urmatoarele documente:
            a) cerere;
            b) statutul, din care sa reiasa obiectul de activitate;
            c) certificate de la registrul comertului, din care sa reiasa ca este inmatriculata cu sediul, filiala sau reprezentanta in Romania;
            d) dovada ca este membra a Asociatiei Internationale a Societatilor de Clasificare;
            e) memoriu de prezentare a experientei in avizarea proiectelor si in supravegherea constructiei navelor maritime;
            f) ultimul registru al navelor carora le-a acordat clasa;
            g) declaratie privind personalul angajat;
            h) ultimul set de reguli si reglementari editat de societate;
            i) lista cuprinzand actionarii sau detinatorii de capital;
            j) lista cuprinzand clientii din ultimii 5 ani;
            k) lista cuprinzand filialele sau reprezentantele deschise in toata lumea;
            l) codul etic;
            m) declaratie de confidentialitate privind informatiile detinute de la Ministerul Transporturilor si acordul de a furniza acestuia informatiile relevante necesare din domeniul de activitate al societatii de clasificare;
            n) documentul privind politica societatii de clasificare in domeniul calitatii serviciilor sale;
            o) certificatul/certificatele privind existenta si eficienta sistemului intern de asigurare a calitatii;
            p) declaratie prin care societatea de clasificare va permite Ministerului Transporturilor, precum si altor parti implicate sa participe la dezvoltarea regulilor si/sau a reglementarilor ei.
            2. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor analizeaza documentele depuse si solicita completari sau dovezi suplimentare, daca este cazul, si in termen de maximum 60 de zile intocmeste proiectul conventiei de lucru dintre Ministerul Transporturilor si societatea de clasificare sau refuzul motivat de a incheia o astfel de conventie, dupa caz, pe care le trimite solicitantei.
            3. Proiectul conventiei de lucru este analizat de societatea de clasificare care, daca este cazul, propune modificari.
            4. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor analizeaza propunerile de modificare si, dupa caz, negociaza forma finala a proiectului conventiei de lucru.
            5. Conventia de lucru va purta avizele Directiei de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si ale Directiei generale juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor.
            6. Conventia de lucru, in forma negociata, se incheie in doua exemplare semnate de conducatorul societatii de clasificare sau de imputernicitul acestuia si de secretarul de stat care coordoneaza transporturile maritime.
            7. Conventia de lucru va fi inregistrata la cabinetul secretarului de stat.
            8. Societatea de clasificare va primi o adeverinta privind incheierea conventiei de lucru, semnata de secretarul de stat, si un exemplar original al conventiei de lucru.

Anexa Nr. 2

Criteriile de competenta si de acoperire geografica si procedura pentru agrearea societatilor de audit financiar care pot efectua auditarea companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim

            Pentru a fi agreata o societate de audit financiar trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
            A. Criterii de competenta:
            1. sa fie persoana juridica inmatriculata la registrul comertului;
            2. sa fie membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
            3. sa fie membra a Camerei Nationale a Auditorilor din Romania;
            4. sa aiba angajate cu contract de munca cel putin 3 persoane care sa detina autorizatie de expert contabil, eliberata de Ministerul Finantelor, precum si autorizatie de auditor financiar;
            5. sa fi executat cel putin un audit financiar, o evaluare, o lichidare, o expertiza contabila la o companie de navigatie maritima.
            B. Criterii de acoperire geografica:
            - sa aiba sediul principal sau o filiala inregistrata la Camera de Comert si Industrie in unul dintre orasele Constanta, Bucuresti, Galati sau in alt oras in care functioneaza companii de navigatie maritima care sunt inregistrate in regimul special maritim.
            C. Procedura de agreare
            Pentru ca Ministerul Transporturilor sa agreeze o societate de audit financiar se va aplica urmatoarea procedura:
            1. Societatea de audit financiar depune la Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
            a) cerere;
            b) statutul, din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate contabilitatea, revizia contabila, consultatii in domeniul fiscal;
            c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie;
            d) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
            e) certificatul de membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in copie;
            f) certificatul de membru al Camerei Nationale a Auditorilor din Romania;
            g) declaratie pe propria raspundere a conducatorului societatii de audit privind cei 3 angajati permanenti si copii de pe certificatele acestora, care atesta calitatea de expert contabil si de auditor financiar;
            h) scrisoare de confirmare, in original, din partea companiei de navigatie maritima care a beneficiat de unul dintre serviciile financiare (audit financiar, evaluare, expertiza contabila, lichidare) furnizate de societatea de audit financiar;
            i) certificate de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei din care sa reiasa sediul filialelor.
            2. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima analizeaza dosarul si solicita completari sau dovezi suplimentare, daca este cazul, si in termen de maximum 30 de zile intocmeste, dupa caz, proiectul conventiei de lucru dintre Ministerul Transporturilor si societatea de audit financiar sau refuzul motivat de a incheia o astfel de conventie, pe care le trimite solicitantei.
            3. Proiectul conventiei de lucru este analizat de societatea de audit financiar care, daca este cazul, propune modificari.
            4. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor analizeaza propunerile de modificare si, dupa caz, negociaza forma finala a proiectului conventiei de lucru.
            5. Conventia de lucru va purta avizele Directiei de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si ale Directiei generale juridice si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor.
            6. Conventia de lucru in forma negociata se incheie in doua exemplare semnate de conducatorul societatii de audit financiar sau de imputernicitul acestuia si de secretarul de stat care coordoneaza transporturile maritime.
            7. Conventia de lucru va fi inregistrata la cabinetul secretarului de stat.
            8. Societatea de audit financiar va primi o adeverinta privind incheierea conventiei de lucru, semnata de secretarul de stat, si un original al conventiei de lucru.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranta a navigatiei din Marina civila a Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 246/1998

            Ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:
            Art. I. - Regulamentul privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranta a navigatiei din Marina civila a Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 246/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 bis din 10 august 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 8. - Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate institutiile de invatamant cu profil de marina (centre de pregatire si perfectionare a personalului navigant din subordinea Ministerului Transporturilor, scoli profesionale, licee de marina, scoli postliceale, institutii de invatamant superior de marina) vor fi avizate anual de Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., in sensul alinierii acestor programe la standardele nationale si internationale in vigoare privind pregatirea profesionala in domeniul naval."
            2. Punctul 109.4.1 al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:
            "109.4.1. Conditiile de atestare si reconfirmare sunt cele prevazute in tabelul de mai jos: 

Conditii minime de participare Forma de atestare  si disciplinele de examen Forma de examinare si  nota minima 
a) - absolvent al unei forme de invatamant superior de marina de scurta durata (colegiu), specialitatea punte, fara diploma  Din oficiu   
b) - absolvent al liceului de marina civil sau militar, specialitatea punte, cu diploma de bacalaureat     
c) - lemnar de bord
- 24 de luni stagiu de imbarcare pe functie
   
d) - atestat de scafandru     
- 24 de luni vechime in meseria de scafandru     
e) - certificat de radiotelegrafist tehnooperator in serviciul mobil maritim    
- 24 de luni stagiu de imbarcare pe functie    
f) - absolvent al anului II al unei forme de invatamant superior de marina de lunga durata, sectia civila sau militara, specialitatea navigatie, daca intrerupe studiile  ....Examen
- Marinarie
- Vitalitatea navei. Prevenirea poluarii apelor
S O P 7

S O 5

g) - absolvent al scolii postliceale cu profil de marina, specialitatea punte  - Legislatie navala 
- Salvarea vietii umane pe apa
O 5 
O 5
h) - absolvent al scolii profesionale cu profil de marina, specialitatea punte  - Protectia muncii.P.S.I. Primul ajutor medical  O 5
i) - absolvent al cursului de calificare in meseria de marinar la centrele de calificare de pe langa centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant din subordinea Ministerului Transporturilor     
j) - lemnar de bord cu mai putin de 24 de luni stagiu de imbarcare     
k) - certificat de capacitate de marinar care a intrerupt activitatea la bord 5 ani consecutivi Examen de reconfirmare - Marinarie S O P 7"
3. Punctul 109.5.1 al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:

"109.5.1. Conditiile de atestare si reconfirmare sunt cele prevazute in tabelul de mai jos: 

Conditii minime de participare Forma de atestare  si disciplinele de examen Forma de examinare si  nota minima 
a) - certificat de capacitate de ajutor de ofiter mecanic 
- 24 de luni stagiu de imbarcare 
- curs de specializare (lacatuserie, strungarie, sudura)
Examen 

- Tehnologia reparatiilor mecanice navale 

S O P 7
b) - certificat de capacitate de motorist/fochist 
- 48 de luni stagiu de imbarcare pe functie 
- curs de specializare
- Masini marine si instalatii mecanice de bord
- Desen tehnic si masuratori 
-Constructia navei.
S O 7
S O 7
c) - strungar de bord 
- 24 de luni stagiu de imbarcare pe functie 
- curs de specializare 
Vitalitatea navei 

- Prevenirea poluarii mediului  marin

S O 5

O 7

d) - strungar provenit din alte sectoare de activitate
- 60 de luni vechime efectiva in profesie 
- curs de specializare 
- Legislatie navala 
- Salvarea vietii umane pe apa
- Limba engleza 
- Protectia muncii. P.S.I.
O 5 
O 5
O 5
e) - maistru mecanic profil instalatii 
- 60 de luni vechime efectiva in profesie 
- curs de specializare
Primul ajutor medical  O 5 
f) - maistru militar de marina, specialitatea electromecanica 
- 24 de luni stagiu de imbarcare pe functii la masini, pe nave militare 
- curs de specializare
   
g) - lacatus, sudor, tubulator, mecanic cu scoala profesionala si 5 ani vechime in specialitate
- curs de specializare 
   
h) - certificat de capacitate de fitter care a intrerupt activitatea la bord 5 ani consecutivi Examen de reconfirmare 
- Tehnologia reparatiilor mecanice navale (lacatuserie, strungarie, sudura) 
- Masini marine si instalatii mecanice de bord
- Desen tehnic si masuratori 

S O P 7 

S O 7 

S O 7"

4. Punctul 109.7.1 al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:

"109.7.1. Conditiile de atestare si reconfirmare sunt cele prevazute in tabelul de mai jos: 

Conditii minime de participare Forma de atestare  si disciplinele de examen Forma de examinare si  nota minima 
a) - absolvent al unei forme de invatamant superior de marina de scurta durata (colegiu), specialitatea electromecanica, cu diploma 
b) - absolvent al liceului de marina civil sau militar, specialitatea electromecanica, cu diploma de bacalaureat 
c) - maistru militar de marina, specialitatea electromecanica 
- 24 de luni stagiu de imbarcare in functii specifice la masini pe nave militare 
d) - absolvent al unei forme de invatamant superior tehnic, profil mecanic, cu sau fara diploma de licenta, care face dovada cu foaia matricola ca a efectuat timp de trei semestre cursuri de masini termice, care pot fi: motoare cu ardere interna, caldari, masini cu aburi, turbine cu aburi, sau absolvent al unei forme de invatamant superior tehnic, profil naval
Din oficiu 
e) - certificat de capacitate de fochist
- 24 de luni stagiu de imbarcare pe functie 
- curs de specializare

f) - certificat de capacitate de electrician de bord
- 24 de luni stagiu de imbarcare pe functie
- curs de specializare 

Examen de diferenta
- Motoare cu ardere interna. 
Caldari navale. 
Masini cu aburi 
- Supravegherea functionarii instalatiilor mecanice de bord
S O P 7
S O P 7

 

g) - absolvent al anului II al unei forme de invatamant superior de marina de lunga durata, sectia civila sau militara, specialitatea electromecanica, daca intrerupe studiile
h) - absolvent al scolii postliceale cu profil de marina, specialitatea electromecanica
i) - absolvent al scolii profesionale cu profil de marina, specialitatea electromecanica 
j) - absolvent al cursului de calificare in meseria de motorist la centrele de calificare de pe langa centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant din subordinea Ministerului Transporturilor 
Examen
- Motoare cu ardere interna.  Caldari navale. Masini cu aburi
- Supravegherea functionarii instalatiilor mecanice de bord 
- Vitalitatea navei. Prevenirea poluarii apelor
- Legislatie navala
- Salvarea vietii umane pe apa 
- Protectia muncii. P.S.I. 
Primul ajutor medical 
S O P 7

S O P 7

S O 5

O 5
O 5

O 5

k) - certificat de capacitate de motorist care a intrerupt activitatea la bord 5 ani consecutivi  Examen de reconfirmare 
- Motoare cu ardere interna. Caldari navale. Masini cu aburi
- Supravegherea functionarii instalatiilor mecanice de bord 
S O P 7 

S O P 7" 

            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            Art. III. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 8 noiembrie 1999.
Nr. 660.

Rectificare

            In Ordinul ministrului finantelor nr. 1.193/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 25 octombrie 1999, se fac urmatoarele rectificari:
            - in anexa nr. 1 (pag. 13), in chenarul de sub sigla Ministerului Finantelor, in loc de: original pentru angajat se va citi: copie pentru angajat;
            - in anexa nr. 2 (pag. 20), la capitolul V din instructiuni, la alin. 2 (randul 2), in loc de: ......... angajatul va bifa ........ se va citi: ...... angajatorul va bifa .......... .