MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 588    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 2 decembrie 1999

SUMAR

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            984. - Hotarâre privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            824. - Ordin pentru aprobarea Programului de restructurare a Statiei de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes"

            In temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes", persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 99-101, sectorul 5, in coordonarea Ministerului Sanatatii, prin reorganizarea Institutului de Patologie si Genetica Medicala "victor babes" care se desfiinteaza.
            (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art. 17-21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
            (3) Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc la fiecare 5 ani.
            Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" are ca obiect prinicipal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative in domeniul patologiei umane, geneticii medicale si imunologiei, biologiei celulare si moleculare.
            Art. 3. - (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" este asigurata de catre consiliul de administratie, comitetul de directie si directorul general.
            (2) Orientarea si coordonarea metodologica a activitatii tehnico-stiintifice din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" sunt asigurate de consiliul stiintific.
            Art. 4. - Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" este prevazuta in anexa nr. 1. Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati fara personalitate juridica necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
            Art. 5. - (1) Institutul de Patologie si Genetica Medicala "victor babes", care se desfiinteaza, are un patrimoniu propriu in valoare de 11.514.971 mii lei, stabilit pe baza situatiei patrimoniale la data de 30 iunie 1999, din care imobilizari corporale si necorporale in valoare de 11.181.514 mii lei, conform situatiei contabile incheiate la data de 30 iunie 1999.
            (2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) se preia cu intreg activul si pasivul, pe baza de protocol de predare-preluare de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" de la institutul de patologie si genetica medicala "Victor Babes", in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
            Art. 6. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" va prelua toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile Institutului de Patologie si Genetica Medicala "victor babes", potrivit reglementarilor legale sau contractuale, substituindu-i-se in toate litigiile in curs.
            Art. 7. - Imobilele, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 99-101, sectorul 5, in care a functionat Institutul de Patologie si Genetica Medicala "victor babes", trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes".
            Art. 8. - (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" se preia prin transfer de la Institutul de Patologie si Genetica Medicala "Victor Babes" si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
            (2) Noul contract colectiv de munca va fi negociat si inregistrat, conform legii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
            Art. 9. - Finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes" se asigura din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, in conditiile legii, din credite bancare si din alte surse atrase.
            Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 11. - Pozitia 14 din anexa nr. 2 "Lista cuprinzand unitatile subordonate Ministerului Sanatatii" la Hotararea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            "14. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale «Victor Babes»"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Hajdú Gábor
Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
Lányi Szabolcs
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat

Bucuresti, 24 noiembrie 1999.
Nr. 984.

Anexa nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICA
a institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes"

Anexa nr. 2

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei
si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes"

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "victor babes", denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Sanatatii, care isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
            Art. 2. - (1) Institutul are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1.
            (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate

            Art. 3. - Institutul este infiintat in scopul dezvoltarii medicinei romanesti printr-o serie de activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica specifice in domeniul anatomiei patologice, biologiei celulare si moleculare, geneticii medicale si imunologiei, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.
            Art. 4. - (1) Obiectul de activitate al institutului, privind domeniul propriu, cuprinde:
            A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
            a) In cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si al Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "orizont 2000", cu o pondere majoritara din totalul activitatii, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative:
            - in domeniul patologiei (anatomie patologica, biologie celulara si moleculara, eredopatologie si imunopatologie), in scopul:
            - elucidarii unor mecanisme etiopatogenice;
            - imbunatatirii diagnosticului;
            - testarii eficacitatii unor masuri terapeutice noi in functie de nevoile sanatatii publice reiesite din studii proprii si din programele aprobate de Ministerul Sanatatii, precum si de nevoile de dezvoltare a institutului si de aliniere la nivelul stiintific mondial;
            - dezvoltarii fundamentelor stiintifice ale medicinei.
            b) In afara Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "orizont 2000" efectueaza cercetari fundamentale si aplicative in domeniul propriu de activitate, realizate pe baza de contract incheiat cu agenti economici sau cu alti beneficiari interesati.
            B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
            a) asigurarea functiei de for metodologic de indrumare in domeniul propriu de activitate;
            b) organizarea de reuniuni stiintifice si cu caracter tehnico-metodologic in domeniile de interes ale institutului;
            c) furnizarea de servicii medicale catre unitatile medicale si direct populatiei in probleme de diagnostic (inclusiv consultul in cazurile dificile) in domeniul propriu de activitate.
            C. Formarea si specializarea de cercetatori in domeniul propriu de activitate
            D. Executarea de unicate si serii mici de produse biologice de uz uman in vederea sustinerii cercetarii in domeniul propriu de activitate
            (2) In cadrul obiectului sau de activitate institutul poate colabora si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala.

CAPITOLUL III
Patrimoniul

            Art. 5. - Conform situatiei patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1999, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 11.514.971 mii lei, din care imobilizari corporale si necorporale in valoare de 11.181.514 mii lei si active circulante in valoare de 333.457 mii lei.
            Art. 6. - (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
            (2) Rezultatele cercetarilor, concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare.
            (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
            (4) Concesionarea sau inchirierea unor sectii, laboratoare, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale si cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
            (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorica si functionala

            Art. 7. - (1) Institutul poate avea in structura sa sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare in vederea realizarii obiectului sau de activitate.
            (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.
            (3) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
            Art. 8. - Conducatorii sectiilor, laboratoarelor si compartimentelor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

CAPITOLUL V
Organele de conducere

            Art. 9. - (1) Conducerea institutului este asigurata de:
            - consiliul de administratie;
            - comitetul de directie;
            - directorul general.
            (2) Orientarea si coordonarea metodologica a activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
Consiliul de administratie
            Art. 10. - Consiliul de administratie este format din 11 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reales.
Structura consiliului de administratie este:
            - un presedinte;
            - un vicepresedinte;
            - 9 membri.
            Art. 11. - (1) Din consiliul de administratie fac parte:
            a) directorul general al institutului - presedinte;
            b) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
            c) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
            d) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
            e) un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
            f) presedintele consiliului stiintific.
            (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi medici, biologi, economisti si alti specialisti din cadrul institutului.
            (3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului sanatatii, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea conducatorilor autoritatilor de la care acestia provin.
            (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care i-a numit.
            (5) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
            Art. 12. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
            a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
            b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau nu pot participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale ori de alta natura;
            c) sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie.
            (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care personal ori sotul/sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societatile comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul intretine relatii de afaceri ori se afla in concurs de interese.
            Art. 13. - Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
            Art. 14. - (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor acestuia.
            (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
            Art. 15. - (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel putin 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
            (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
            Art. 16. - La sedintele consiliului de administratie este invitat permanent un reprezentant al sindicatului si/sau reprezentantul salariatilor care nu sunt membri de sindicat, in conditiile legii.
            Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea sa de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
            Art. 18. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
            (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
            Art. 19. - Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
            a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea de subunitati necesare in vederea realizarii obiectului de activitate a institutului, desfiintarea si comasarea acestora;
            b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
            c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
            d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Ministerul Sanatatii, in vederea aprobarii lui prin hotarare a Guvernului;
            e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le va supune spre aprobare Ministerului Sanatatii, in calitate de organ coordonator, si Ministerului Finantelor;
            f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
            g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
            h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
            i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
            j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
            k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Sanatatii propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public, specifice activitatii institutului;
            l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 34 si stabileste modul de rambursare a lor;
            m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
            n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului;
            o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
            Art. 20. - In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta Ministerului Sanatatii un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
            Art. 21. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
            Comitetul de directie
            Art. 22. - Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie compus din: directorul general, directori si sefii de sectie din structura organizatorica a institutului.
            Art. 23. - Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
            a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
            b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
            c) bugetul de venituri si cheltuieli;
            d) programul de investitii;
            e) sistemul de asigurare a calitatii;
            f) alte obligatii.
            Art. 24. - Comitetul de directie se intruneste decadal, sau/ori de cate ori interesele institutului o impun.
            Directorul general
            Art. 25. - Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului sanatatii, cu acordul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de catre consiliul stiintific al institutului.
            Art. 26. - Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
            a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu alte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
            b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
            c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
            d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, impreuna cu comitetul de directie, si aproba salariile rezultate din negocierea directa;
            e) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
            f) aproba angajarea sau desfacerea contractului individual de munca al salariatilor institutului, in conditiile prevazute de lege;
            g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functii, la propunerea consiliului stiintific;
            h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la buget, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare;
            i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
            j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimente proprii de specialitate;
            k) exercita atributiile si raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
            l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
            m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
            Consiliul stiintific
            Art. 27. - (1) Consiliul stiintific este format din 13 membri, reprezentand toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
            (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori stiintifici cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului, alesi prin vot secret de cadrele cu studii superioare din institut.
            (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si secretarul stiintific al institutului.
            (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
            Art. 28. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
            a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate;
            b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
            c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
            d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
            e) propune consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare;
            f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
            g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;
            h) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator gradul I, II, III si cercetator stiintific;
            i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
            j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
            k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate;
            l) stabileste criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

            Art. 29. - (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de catre consiliul de administratie al institutului, se supune spre aprobare Ministerului Sanatatii, se transmite Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
            Art. 30. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Sanatatii, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            Art. 31. - Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri realizat si cheltuielile totale de efectuat.
            Art. 32. - Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limitele fondului destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit legii.
            Art. 33. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile comerciale, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
            (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
            Art. 34. - (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza sa fie realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatilor regiilor autonome.
            (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
            (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit reglementarilor privind achizitiile publice.
            (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Sanatatii, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
            Art. 35. - Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
            Art. 36. - Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor

            Art. 37. - Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

            Art. 38. - (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale referitoare la activitatea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si a regiilor autonome.
            (2) Modificarile si completarile la regulamentul de organizare si functionare a institutului se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Sanatatii si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
            Art. 39. - Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc la fiecare 5 ani.

MINISTERUL SANATATII

ORDIN
pentru aprobarea programului de restructurare a statiei de verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti

            Ministrul sanatatii,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,
            avand in vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Programul de restructurare a Statiei de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti, cuprins in anexa nr. 1*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Se aproba diminuarea numarului de personal pe anul 1999 cu 64 de persoane, ca urmare a aplicarii programului de restructurare prevazut la art. 1, conform anexei nr. 2.
            Art. 3. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective.
            Art. 4. - Conducerea Statiei de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti va lua masurile necesare pentru realizarea programului de restructurare.

Ministrul sanatatii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 25 noiembrie 1999.
Nr. 824.


*) Anexa nr. 1 se comunica celor interesati.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzand personalul restructurat prin disponibilizare

1. Cheoseaua George Marin
2. Köpe Petre
3. Tone Cristian
4. Coman Laura
5. Dumitrascu Ion
6. Francu Iulian
7. Mihalache Florin Vasile
8. Petrovici Mircea
9. Sereda Mihai
10. Stanomir Victoria
11. Nitas Maria
12. Scafarschi Maria Florentina
13. Oancea Marian
14. Streitferdt Mihaela Gina
15. Bir Alina
16. Tache Elena Claudia
17. Trandafir Vasile
18. Valeanu Adriana Rodica
19. Micu Razvan
20. Theodorescu Simona
21. Marin Adriana
22. Banica Daniela
23. Brad Carmen
24. Streitferdt Nicolae
25. Caraman Eugen
26. Adam Constantin
27. Stan Boris
28. Ciobanu Dumitru
29. Aganim Radu
30. Neagu Niculae
31. Badea Niculae
32. Atudorei Gheorghe
33. Gheorghe Vasile
34. Dima Veronica
35. Birsan Dumitru
36. Aganim Ion
37. Caus George
38. Simionescu Mirela
39. Moise Lica
40. Stefanescu Mihnea Bazil
41. Catana Gheorghe
42. Chiran Gigel
43. Drinceanu Ioan
44. Grecu Ion
45. Igna Pascu
46. Ipate George
47. Stroe Bogdan Catalin
48. Turnea Marian
49. Visan Adela
50. Oltean Teodora
51. Mihaescu Emil
52. Stanciu Florin
53. Toropoc Ileana Iolan
54. Vitan Elisabeta
55. Onea Dumitra
56. Chisalescu George
57. Cojocaru Rodica
58. Vilcu Ion
59. Voicu Viorica
60. Ples Mihaela
61. Ardeleanu Eugenia Doina
62. Vasilescu Dorina
63. Danaila Ion
64. Caus Florian Viorel