MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr.604    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   10 decembrie 1999

SUMAR

DECRETE

            413. - Decret privind numirea în functie a adjunctului directorului Serviciului de Protectie si Pazã

            414. - Decret privind recunoasterea în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului a Prea Cuviosului arhimandrit dr. Ioachim Giosanu

            415. - Decret privind recunoasterea în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Husilor a Prea Cuviosului arhimandrit Corneliu Onila

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            193. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            439. - Ordin pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a adjunctului directorului Serviciului de Protectie si Pazã

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 9    alin. (2) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã,
            având în vedere propunerile directorului Serviciului de Protectie si Pazã,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Colonelul dr. Dudu Radu Vasile se numeste în functia de adjunct al directorului Serviciului de Protectie si Pazã, cu rang de subsecretar de stat.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 decembrie 1999.
Nr. 413.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului a Prea Cuviosului arhimandrit dr. Ioachim Giosanu

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Prea Cuviosul arhimandrit dr. Ioachim Giosanu se recunoaste în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura Ioachim Bacãuanul.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 decembrie 1999.
Nr. 414.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Husilor
a Prea Cuviosului arhimandrit Corneliu Onila

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
             Articol unic. - Prea Cuviosul arhimandrit Corneliu Onila se recunoaste în functia de arhiereu-vicar al Episcopiei Husilor, cu titulatura Corneliu Bârlãdeanul.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 decembrie 1999.
Nr. 415.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizarii bãncilor

             În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizarii bãncilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Dupã articolul 4 se introduc articolele 41 si 4 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 41. - (1) Supravegherea si îndrumarea activitãtii agentiei sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si îndrumare, format din 5 membri, cu urmãtoarea componentã:
            a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor;
            b) 4 membri, câte un reprezentant al Bãncii Nationale a României, Ministerului Justitiei, Departamentului de Control al Guvernului si Agentiei Române de Dezvoltare.
            (2) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducãtorilor institutiilor prevãzute la alin. (1).
            (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si experientã în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.
            (4) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare nu pot fi parlamentari si le este interzis sã reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altã naturã care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si cu îndatoririle lor fatã de agentie.
            (5) Revocarea din functie a oricãrui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare se face de cãtre primul-ministru, caz în care conducãtorul institutiei al cãrei reprezentant a fost revocat va face o nouã propunere, în termen de 10 zile.
            Art. 42. - (1) Consiliul de supraveghere si îndrumare are urmãtoarele atributii:
            a) aprobã politica si strategia în domeniul valorificãrii activelor bancare aflate în portofoliul agentiei;
            b) aprobã directiile principale în conducerea operatiunilor si rãspunderile ce revin personalului agentiei;
            c) supravegheazã si îndrumã activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor si directiilor de actiune aprobate;
            d) avizeazã si propune Guvernului aprobarea sau modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al agentiei;
            e) aprobã structura organizatoricã a agentiei;
            f) aprobã raportul anual de activitate al agentiei;
            g) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege.
            (2) Consiliul de supraveghere si îndrumare se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotãrând cu majoritatea voturilor membrilor sãi.
            (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si îndrumare participã fãrã drept de vot secretarul de stat al agentiei."
           2. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 51. - Secretarul de stat al agentiei are urmãtoarele atributii:
            a) reprezintã agentia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritãtile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, române si strãine, precum si în fata instantelor judecãtoresti si arbitrale;
            b) elaboreazã si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si îndrumare politica si strategia în domeniul valorificãrii activelor bancare aflate în portofoliul agentiei;
            c) supune spre aprobare Consiliului de supraveghere si îndrumare directiile principale de actiune ale agentiei si instituirea rãspunderilor ce revin personalului acesteia;
            d) asigurã elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al agentiei, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere si îndrumare;
            e) dispune mãsuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind agentia, precum si pentru îndeplinirea politicii si strategiei în domeniul valorificãrii activelor bancare din portofoliul agentiei;
            f) aprobã statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale agentiei;
            g) numeste si elibereazã din functie, în conditiile legii, personalul agentiei;
            h) prezintã primului-ministru, pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor, raportul anual de activitate al agentiei, aprobat de Consiliul de supraveghere si îndrumare;
            h) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege."
           3. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 52 - (1) Finantarea agentiei este asiguratã, în primul an calendaristic de activitate, partial, prin alocatii de la bugetul de stat si, în completare, din sursele prevazute la alin. (2).
            (2) În urmãtorii ani de activitate ai agentiei finantarea cheltuielilor de functionare si operare se asigurã din urmãtoarele surse si se gestioneazã în regim extrabugetar:
            a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata internã sau externã;
            b) comisioane aferente serviciilor de consultantã prestate de agentie, pe bazã de contract;
            c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie;
            d) alte surse.
            (3) Agentia aplicã dispozitiile legale în materie cu privire la controlul intern, auditul intern si controlul financiar preventiv la institutiile publice.
            (4) Agentia poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern."
           4. Dupã alineatul (1) al articolului 6 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare primesc o indemnizatie lunarã în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agentiei."
           5. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "b) valorificã activele bancare la valoarea de piatã a acestora, rezultatã din raportul dintre cerere si ofertã, prin:
            - initierea si/sau finalizarea procedurilor de executare silitã;
            - vânzarea creantelor prin licitatii publice sau prin alte proceduri prevãzute de lege;
            - negocierea creantelor si esalonarea scadentelor;
            - reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, dupã caz, a valorii garantiilor;
            - conversia creantelor în actiuni sau în pãrti sociale;
            - operatiuni specifice pietei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;
            - alte mãsuri de naturã sã faciliteze valorificarea optimã a creantelor."
           6. Articolul 81 se abrogã.
           7. Dupã alineatul (1) al articolului 10 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Periodic, agentia va realiza auditul operatiunilor si al pozitiei financiare, precum si estimarea independentã a valorii nete si a valorii realizabile a fiecarui activ bancar aflat în portofoliul sau.
            (3) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevãzute la alin. (2), agentia va încheia, în conditiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare cu recunoastere internationalã."
           8. Dupã alineatul (4) al articolului 13 se introduce alineatul (5) cu urmãtorul cuprins:
            "(5) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorificã sub valoarea netã, precum si a firmelor de specialitate prevãzute la art. 13 sau a oricãrui alt cumpãrator al unei/unor creante neperformante, precum si clauzele din actele juridice încheiate de agentie pentru valorificarea activelor bancare, incluzând, între altele, clauzele privind sumele si termenele la care se valorificã activele bancare, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleazã numai încasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevãzute de lege, a veniturilor realizate de agentie."
           9. Alineatul (3) al articolului 191 va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Salariatii agentiei, membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurãrii au obligatia de a pãstra secretul profesional, fiind interzisã folosirea sau dezvaluirea, în timpul activitãtii în cadrul agentiei si apoi pe o perioadã de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dãuna intereselor agentiei sau ale bãncilor carora li se aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgentã."
           10. Litera e) a alineatului (1) al articolului 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "e) membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurarii si salariatii agentiei."
           11. Dupã articolul 22 se introduce articolul 23 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 23. - În cazul debitorilor societãti comerciale la care statul sau autoritãtile administratiei publice locale sunt actionari, care au evidentiate în conturile din bilant creante neperformante si creante bugetare restante, se pot aplica si metodele de stingere a creantelor bugetare restante, prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 15/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare."
            Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Guvernul, la propunerea agentiei, va aproba modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
            Art. III. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998, cu modificãrile si completãrile aduse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/1999, prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999 si prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

 Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 193.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS

           Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul aviatiei civile,
            în vederea sporirii sigurantei operatiunilor aeriene în zona aeroportuarã,
            în temeiul art. 11 lit. u) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. b), f) si n) si al art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
            în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritãtii Aeronautice Civile Române, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Reglementarea aeronauticã civilã privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici civili care desfasoarã activitãti pe aeroporturi si utilizeazã statii de radiocomunicatii sol-sol pe frecvente asigurate aeroporturilor respective sau serviciului local de trafic aerian, în scop operational.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 4. - Directia generalã a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 16 august 1999.
Nr. 439.


*) Anexa se va comunica celor interesati prin grija Autoritãtii Aeronautice Civile Române.