MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 608    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 13 decembrie

SUMAR

REPUBLICĂRI

Legea nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării si lichidării judiciare

Rectificare

REPUBLICARE

LEGE NR. 64/1995*)
privind procedura reorganizării si lichidării judiciare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta lege se aplică comerciantilor - persoane fizice si societăti comerciale -, care nu mai pot face fată datoriilor lor comerciale si care vor fi denumiti, în continuare, debitor.
            Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, în încetare de plăti, fie prin reorganizarea întreprinderii si activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până loa coperirea pasivului, fie prin faliment.
            Art. 3. - În întelesul prezentei legi, averea debitorului cuprinde totalitatea bunurilor si drepturilor patrimoniale ale acestuia - inclusiv cele dobândite în cursul procedurii stabilite de prezenta lege - care pot face obiectul unei executări silite, în conditiile Codului de procedură civilă.
            Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului.
            (2) Plătile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate  a unei bănci, pe bază de dispozitii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecătorul-sindic, iar în cursul falimentului, numai de judecătorul-sindic.
            (3) În lipsa disponibilitătilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele plătite de persoanele fizice si/sau juridice registrului comertului pentru serviciile prestate de acesta.
            (4) Fondul prevăzut la alin. (3) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului.
            (5) Acoperirea cheltuielilor de lichidare a societătilor la care statul detine pachetul de control se va face de către Fondul Proprietătii de Stat din veniturile realizate din privatizare.


*) Republicată în temeiul art. XI din Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 64/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995 si a mai fost modificată prin:
- Ordonanta Guvernului nr. 38/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997;
- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997, abrogată prin Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.

CAPITOLUL II
Organele care aplică procedura reorganizării si lichidării judiciare

            Art. 5. - (1) Organele care aplică procedura sunt: instantele judecătoresti, judecătorul-sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor si comitetul creditorilor.
            (2) Tribunalul si judecătorul-sindic au îndatorirea să asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevăzute de prezenta lege, precum si realizarea în conditiile legi a drepturilor si obligatiilor participantilor la aceste acte si operatiuni.

Sectiunea 1
Instantele judecătoresti

            Art. 6. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevăzut la art. 7, sunt de competenta exclusivăa tribunalului în jurisdictia căruia se află sediul debitorului, si sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de către presedintele tribunalului, în conditiile art. 8.
            Art. 7. - (1) Curtea de pael va fi instanta de recurs, pentru hotcornel_m.usa.net7rârile date de judecătorul-sindic, în baza art. 10.
            (2) recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea  dosarului la curtea de apel, citarea părtilor urmând a fi făcută prin publicitate, în conditiile art. 95 din Codul de procedură penală.
            (3) Prin derogare de la art. 300 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu exceptia celei de respingere a contestatiei debitorului - făcută în temeiul art. 31 alin. (5) -, nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.

Sectiunea a 2-a
Judecătorul-sindic

            Art. 8. - Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de presedintele tribunalului, dintre judecătorii desemnati ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.


*) Legea nr. 92/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997 si ulterior modificată prim Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.


            Art. 9. - În îndeplinirea îndatoririlor sale judecătorul-sindic va putea desemna, prin încheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si retributia. retributiile vor fi plătite în conformitate cu art. 4.
            Art. 10. - Principalele atributii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt:
            a) darea hotărârii de deschidere a procedurii;
            b) judecarea contestatiei debitorului împotriva cererii introductive ale creditorilor pentru începerea procedurii;
            c) desemnarea, prin hotărâre, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitătii lor si, dacă este cazul, înlocuirea acestora;
            d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
            e) judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive;
            f) judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor împotriva măsurilor luate de judecătorul-sindic;
            g) confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori;
            h) hotărârea de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare;
            i) solutionarea obiectiilor la rapoartele semestriale si la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;
            j) darea hotărârii de închidere a procedurii.
            Art. 11. - Hotărârile judecătorului-sindic sun definitive si executorii si vor cuprinde, prin derogare de la art. 261 alin 4 din Codul de Procedură civilă, si motivarea. În conditiile legii, ele vot putea fi atacate cu recurs.
            Art. 12. - În orice stadiu al procedurii, tribunalul poate înlocui pe un judecător-sindic cu latul, prin încheiere motivată, dată în Camera de consiliu.

Sectiunea a 3-a
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

            Art. 13. - (1) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de către administrator sau de lichidator ori de câte ori acesta va fi necesar; adunarea creditorilor va fi convocată însă si la cererea creditorilor  detinând creante în valoare de cel putin 50% din valoarea totală a acestora. La prima sedintă ei vor fi convocati de judecătorul-sindic, în conditiile prevăzute la art. 33.
            (2) La sedintele adunării creditorilor vor participa debitorul si doi delegati ai salariatilor acestuia, votând pentru creantele reprezentând salariile si alte drepturi bănesti.
            (3) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comert si industrie teritoriale.
            (4) Prima sedintă a adunării creditorilor va fi prezidată de judecătorul-sindic, iar celelalte, de către administrator sau lichidator.
            Art. 14. - (1) În cadrul sedintelor adunării creditorilor, acestia vor avea dreptul să analizeze situatia debitorului, măsurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si să propună, motivat, si alte măsuri.
            (2) Planul de reorganizare sau de lichidare va fi supus votului adunării creditorilor, în conditiile stabilite în art. 67.
            Art. 15. - (1) În cadrul primei sedinte a adunarea creditorilor, va alege, cu majoritate simplă, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se vor fi oferit voluntar. Dacă nu se va obtine această majoritate, comitetul va fi desemnat de judecătorul-sindic.
            (2) În cursul activitătii sale, judecătorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.
            Art 16. - (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei îndreptătiti ca, atunci când nu a fost propus de către debitor si nu a fost confirmat un plan de reorganizare, să ceară judecătorului-sindic, să ridice debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea.
            (2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecătorul-sindic să introducă actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - făcute de debitor în frauda creditorilor -, atunci când astfel de actiuni nu au fost introduse de judecătorul-sindic.

Sectiunea a 4-a
Administratorul

            Art. 17. - În cadrul primei sedinte a adunării creditorilor creditorii care detin cel putin 50% din valoarea creantelor pot decide angajarea unui administrator - persoană fizică sau societate comercială -, stablindu-i si retributia, indiferent dacă, prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic a desemnat un administrator.
            (2) Creditorii nemultumiti pot contesta această decizie în termen de 5 zile la judecătorul-sindic, care va solutiona, de urgentă si deodată, toate contestatiileprintr-o sentintă, prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va mentine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.
            (3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunării creditorilor nu este contestată, judecătorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dipunând totodată încetarea atributiilor administratorului pecare l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.
            (4) Administratorul, persoană fizică, sau delegatul peramanent, persoană fizică, al societătii comerciale administratoare va trebui să fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer si să aibă cel putin 5 ani de activitate practică - economică sau juridică.
            (5) Dacă creditorii nu decid angajarea unui administrator, judecătorul-sindic poate dispune, în aceeasi zi, printr-o încheiere, desemnarea unui administrator, dacă nu fusese desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.
            Art. 18. - (1) Principalele atributii ale administratorului în cadrul prezentei legi, sunt:
            a) examinarea activită debitorului în raport cu situatia de fapt si întocmirea unui raport amănuntit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la încetarea de plăti, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, si supunerea acelui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
            b) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
            c) conducerea în tot sau în parte a activitătii debitorului;
            d) stabilirea datelor sedintelor adunării creditorilor;
            e) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în aduna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturilor creditorilor;
            f) mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor;
            g) examinarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
            h) urmărirea încasării creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii;
            i) cu conditia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzactii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
            j) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu opice problemă care ar cere o solutionare de către acesta;
            k) orice alte atributii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic, cu exceptia celor prevăzute de lege în competenta exclusivă a acestuia.
            Art. 19. - Debitorul si oricare dintre creditori pot face contestatie împotriva măsurilor luate de administrator. O astfel de contestatie va trebui să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost luată. Jdecătorul-sindic va solutiona contestatia în termen de 30 de zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, putând, dacă va considera necesar, să citeze contestatorul si administratorul.
            Art. 20. - În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice - dol sau culpă gravă - si în conditiile stabilite pentru desemnarea admnistratorului, judecătorul-sindic îl poate înlocui prin încheiere.
            Art. 21. - În vederea îndeplinirii atributiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea  si nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic.

Sectiunea a 5-a
Lichidatorul

            Art. 22. - În cazul admiterii unui plan de lichidare sau al începerii procedurii falimentului, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, art. 17, art. 172, art. 173, art. 174 si art. 65 alin. (4). Atributiile administratorului încetează la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic."
            Art. 23. - Principalele atributii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt:
            a) examinarea activitătii debitorului în raport cu situatia de fapt si cu întocmirea unui raport amănuntit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la încetarea de plăti, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, si supunerea acelui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
            b) conducerea în tot sau în parte a activitătii debitorului;
            c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
            d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;

            e) mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor;
            f) examinarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
            g) urmărirea încasării creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efetuate de acesta înaintea deschiderii procedurii;
            h) primirea plătilor pe seama debitorului si consemnarea lor în contul debitorului;
            i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi;
            j) încheierea de tranzactii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmării de către judecătorul-sindic;
            k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o solutionare de către acesta;
            l) orice alte atributii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic.

CAPITOLUL III
Procedura

Sectiunea 1
Cererile introductive

            Art. 24. - Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori, ori de către camera de comert si industrie teritorială.

           § 1. Cererea debitorului

            Art. 25. - (1) Debitorul, care nu mai poate face fată datoriilor sale exigibile cu sumele de bani disponibile, poate adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi.
            (2) Cererile societătilor comerciale vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.
            Art. 26. - (1) Cererea debitorului va trebui să fie însotită de următoarele acte:
            a) bilantul si copii de pe registrele contabile curente;
            b) o listă a tuturor bunurilor debitorului; pentru imobile se vor trece datele din registrele de publicitate imobiliară;

            c) o listă a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, arătându-se suma, cauza si drepturile de preferintă;
            d) contul de profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii;
            e) o listă a asociatilor cu răspundere nelimitată, pentru societătile în nume colectiv si cele în comandită;
            f) o declaratie prin care debitorul îsi arată intentia de a-si reorganiza activitatea sau de a lichida averea, conform unui plan, în vederea achitării datoriilor sale; dacă această declaratie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se va considera că debitorul este de acord cu începerea procedurii falimentului.
            (2) Dacă debitorul nu dispune, în momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informatiile arătate în alin. (1), el va putea înregistra acea informatie la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi respinsă.
            Art. 27. - (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită, acea cerere nu va fi considerată ca fiind făcută si de asociatii cu răspundere nelimitată sau, în conditiile art. 29-31 din prezenta lege, si împotriva lor.
            (2) O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată sau împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandită din care face parte.
            Art. 23. - Nu vor fi primite de tribunal cererile de reorganizare ale debitorilor, care în ultimii 5 ani precedenti au mai făcut o astfel de cerere sau au fost obiectul unei astfel de cereri introduse de creditori.

§ 2. Cererile creditorilor ori ale camerelor de comert si industrie teritoriale

            Art. 29. - (1) Orice creditor, care are o creantă certă, lichidă si exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile.
            (2) Simplul refuz al unor plăti, în baza unor exceptii pe care debitorul le socoteste, cu bună-credintă, întemeiate, nu constituie o dovadă de încetare a plătilor.
            (3) Camerele de comert si industrie teritoriale vor putea introduce cerere împotriva debitorului, care, potrivit datelor de care acestea dispun, se află într-o situatie notorie de încetare a plătilor.
            Art. 30. - După înregistrarea unei cereri introductive presedintele tribunalului va nominaliza de îndată judecătorul-sindic, potrivit art. 8.

Sectiunea a 2-a
Deschiderea procedurii

            Art. 31. - Dacă cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 20, 21 si 23, judecătorul-sindic va da o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în conditiile art. 27. În cazul în care creditorii se opun la această cerere în termen de 15 zile de la emiterea notificării, judecătorul-sindic îi va cita, împreună cu debitorul, la o sedintă în urma căreia va solutiona, deodată, printr-o sentintă, toate opozitiile.
            (2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor camerei de comert si industrie teritoriale judecătorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului si va dispune afisarea unei copii la usa instantei.
            (3) Dacă în termen de 5 zile de la primirea copiei debitorul contestă că ar fi în încetare de plăti, în conditiile stabilite la art. 24, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedintă la care vor fi citati creditorii care au introdus cererea, debitorul si camera de comert si industrie teritorială.
            (4) La cererea debitorului judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o bancă comercială, o cautiune de cel mult 30% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cautiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnată în termen cautiunea, cererea introductivă va fi respinsă.

            (5) Dacă judecătorui sindic stabileste că debitorul este în încetare de plăti, îi va respinge contestatia si va deschide procedura printr-o sentintă.
            (6) Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul nu este în încetare de plăti, respinge cererea creditorilor si dispune ca sentinta să fie afisată la usa instantei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.
            (7) Dacă debitorul nu contestă în termenul prevăzut la alin. (3) că ar fi în încetare, de plăti, judecătorul-sindic va da o încheiere de deschidere a procedurii.
            (8) Prin încheierea sau, după caz, sentinta de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar, un administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 171, precum si retributia.  

            Art. 32. - În urma deschiderii procedurii judecătorul-sindic va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 21, debitorului si oficiului registrului comertului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mentiunii.
            Art. 33. - (1) Notificarea va cuprinde convocarea sedintei adunării creditorilor, care va trebui să aibă loc în cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii, termenul limită pentru înregistrarea creantelor asupra averii debitorului si cerintele pentru ca o creantă înregistrată să fie considerată valabilă.
            (2) Notificarea va preciza locul, data si ora primei sedinte a adunării creditorilor.
            Art. 34. - (1) Debitorul va trebui să depună la dosarul cauzei actele cerute prin art. 21 alin. (1), în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 26 alin. (5) sau (7).
            (2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispozitiei prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă civilă de 200.000 lei pe zi de întârziere, amendă care va fi imputată persoanelor care îl reprezintă legal pe debitor.
            (3) Cuantumul amenzii stabilite la alin. (2) se va modifica periodic, prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele inflatiei.
            Art. 35. - De la data deschiderii procedurii se suspendă toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

            Art. 36. - Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute la art. 31. Termenele vor reîncepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii.
            Art. 37. - Nici o dobândă ori cheltuială nu va putea fi adăugată creantelor negarantate sau părtilor negarantate din creantele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creantelor cuprins în planul de reorganizare, se derogă de la prevederile de mai sus."
            Art. 38. - (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 26, este interzis administratorilor societătii comerciale, sub sanctiunea nulitătii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, actiunile sau părtile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.
            (2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor sau a părtilor sociale, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidentă sau în conturile înregistrate electronic.
            Art. 39. - Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie judecătorului-sindic si administratorului, în cazul reorganizării, ori lichidatorului, în cazul lichidării sau falimentului, toate informatiile cerute de acestia cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând plătile si transferurile patrimoniale făcute de el în cele 90 de zile anterioare deschiderii procedurii.
            Art. 40. - În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, orice constituire de garantii personale sau reale, efectuată după deschiderea procedurii, va fi nulă.
            Art. 41. - Administratorul sau lichidatorul va întocmi si va supune judecătorului-sindic, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa, un raport amănuntit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la încetarea de plăti, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.

Sectiunea a 3-a
Situatia unor acte juridice ale debitorului

            Art 42. - (1) Actiunile introduse de administrator/lichidator în aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni sunt scutite de taxele de timbru.
            Art. 43. - Măsurile prevăzute în prezenta sectiune se aplică atât în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cât si în cele de faliment.
            Art. 44. - Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.
            Art. 45. - (1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin următoarele acte:
            a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
            b) operatiuni comerciale în care prestatia debitorului depăseste vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
            c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părtilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
            d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obtină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;
            e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creantă care era chirografară, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
            (2) Următoarele operatiuni comerciale, încheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate si prestatiile recuperate, dacă sunt în paguba intereselor creditorilor:

            a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinând cel putin 20% din capitalul societătii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate în nume colectiv;
            b) cu un actionar detinând cel putin 20% din actiunile debitorului, atunci când debitorul este respectiva societate pe actiuni;
            c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe actiuni;
            d) cu orice altă persoană fizică ori juridică, detinând o pozitie dominantă asupra debitorului sau activitătii sale;
            e) cu un coindivizar asupra unui bun comun.
            Art. 46. - (1) Actiunea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial, potrivit art. 39 sau 40, poate fi introdusă de administrator/lichidator în termen de un an de la deschiderea procedurii.
            (2) Judecătorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor să introducă o astfel de actiune, dacă administratorul/lichidatorul nu o face.

            Art. 47. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 40 nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, făcut de către debitor în cursul desfăsurării normale a activitătii sale
            Art. 48. - (1) Tertul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 46, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor.
            (2) Tertul dobânditor, care a restituit averii debitorului valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creantă de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul să fi acceptat transferul cu bună-credintă si fără intentia de a împiedica, întârzia ori însela pe creditorii debitorului.
            Art. 49. - Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului si stia că transferul initial este susceptibil de a fi anulat.
            Art. 50. - (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca notificarea înregistrării unei cereri pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial să fie mentionată în registrele de publicitate imobiliară.
            (2) O persoană obtinând un titlu sau dobândind vreo garantie sau un alt drept real asupra imobilului respectiv, după mentionarea unei astfel de notificări, va avea titlul sau dreptul său conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul.
            Art. 51. - (1) În vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate să mentină sau să denunte orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substantial de către toate părtile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a contractantului, prin care i se cere să opteze pentru mentinerea ori denuntarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat.
            (2) În cazul denuntării unui contract, o actiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către cocontractant împotriva debitorului.
            (3) Cu acordul creditorilor, administratorul/lichidatorul va putea mentine contractele de credit si va putea modifica clauzele lor, astfel încât acestea să asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cât si în cel al creditorilor.
            (4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate până la plata integrală a pretului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător si nu va fi supusă prevederilor alin. (1).
            (5) Un contract de muncă sau închirierea, în calitate de locatar, a unui imobil va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz.
            (6) Într-un contract prevăzând plăti periodice din partea debitorului, asumarea contractului nu va obliga pe administrator/lichidator să facă plăti restante pentru perioadele anterioare începerii procedurii. Pentru astfel de plăti restante pot fi formulate cereri împotriva averii debitorului.
            Art. 52. - Dacă un bun mobil, vândut debitorului si neplătit de acesta, era în tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu este încă la dispozitia debitorului si nici alte părti nu au dobândit drepturi asupra lui, atunci vânzătorul îsi poate lua înapoi bunul. În acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător si el va trebui să restituie debitorului orice avans din pret. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat, el va putea recupera pretul prin înscrierea creantei sale în tabelul de creante. Dacă administratorul/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat, el va trebui să ia măsuri să se plătească din averea debitorului întregul pret datorat în baza contractului.
            Art. 53. - Dacă debitorul este parte într-un contract prevăzând transferul anumitor mărfuri ori titluri de valoare, cotate la o bursă de mărfuri sau pe o altă piată, la o anumită dată sau într-o perioadă determinată de timp, si scadenta cade sau perioada se termină după ce cererea a fost înregistrată sau după ce a expirat termenul pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor ori a fost respinsă contestatia debitorului împotriva acestei cereri, diferenta dintre pretul de cumpărare si pretul cotat, la datele mentionate mai sus, la bursa de mărfuri sau pe pietele locului de livrare ori, dacă nu poate fi stabilit locul, la cea mai apropiată bursă de mărfuri sau pe cea mai apropiată piată, va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă aceasta este creditoare, si va fi înscrisă în tabelul de creante, dacă este o obligatie a averii debitorului.
            Art. 54. - Dacă un comisionar, care detine titluri pentru bunuri ce urmează a fi primite ori pentru marfă, devine subiectul unei cereri introductive, comitentul va fi îndreptătit să-si ia înapoi titlurile ori marfa sau să ceară ca valoarea lor să fie plătită de către comisionar.
            Art. 55. - (1) Dacă un debitor detine marfă în calitate de consignatar sau orice alt bun care apartine altuia, la data înregistrării cererii introductive, a expirării termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor sau a respingerii contestatiei debitorului împotriva acestei cereri, proprietarul va avea dreptul să-si recupereze bunul, dacă este îngăduit asa ceva prin contract, în afară de cazul în care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului.
            (2) Dacă la una dintre datele mentionate la alin. (1) marfa nu este în posesiunea debitorului si el nu o poate recupera de la detinătorul actual, proprietarul va fi îndreptătit să aibă creanta înregistrată în tabelul de creante, cu valoarea pe care marfa o avea la acea dată. Dacă debitorul este în posesiunea mărfii la acea dată, dar a pierdut ulterior posesiunea, proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă în tabelul de creante.
            Art. 56. - Faptul că un proprietar este parte într-o procedură deschisă, potrivit prezentei legi, nu va desfiinta un contract pentru închirierea unei clădiri ocupate de un chirias, în afară de cazul în care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul închirierii. În acest caz, chiriasul poate evacua clădirea si introduce o actiune sau poate rămâne în posesiunea imobilelor, scăzănd din chiria pe care o plăteste costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriasul alege să rămână în posesiunea imobilelor, el nu va fi îndreptătit la vreo actiune în despăgubiri împotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteste costul serviciilor datorate de către proprietar.
            Art. 57. - Administratorul/lichidatorul poate să denunte un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afară de cazul în care creditorul acceptă efectuarea prestatiei de către o persoană desemnată de administrator/lichidator.
           Art. 58. - Dacă un asociat dintr-o societate în nume colectiv, o societate în comandită ori cu răspundere limitată sau actionarul unei societăti pe actiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege si dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăti, judecătorul-sindic poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate - potrivit ultimului raport financiar aprobat - sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă ceilalti asociati sunt de acord.

Sectiunea a 4-a
Planul

            Art. 59. - (1) Debitorul - ca urmare a declaratiei date în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. f) din prezenta lege -, creditorii titulari a cel putin unei treimi din valoarea creantelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel putin unei treimi din valoarea creantelor negarantate, vor putea propune un plan. De asemenea, vor putea propune un plan asociatii din societătile în nume colectiv, asociatii comanditati din societătile în comandită si actionarii titulari a cel putin unei treimi din capitalul social al unei societăti pe actiuni.
            (2) Planul va prevedea fie reorganizarea si continuarea activitătii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia.
            (3) Declaratia debitorului persoană fizică, făcută în conditiile art. 21 alin. (1) lit. f), cu privire la intentia de a-si reorganiza activitatea, nu va fi acceptată si nici un plan propus de acesta nu va fi admis în conditiile art. 62, dacă el a mai fost în ultimii 5 ani debitor într-o procedură în conformitate cu prezenta lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită,
infractiuni împotriva proprietătii publice sau private ori infractiuni incriminate prin Legea concurentei nr. 21/1996*).


*) Legea nr. 21/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996.


            (4) Planul va trebui să fie propus în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii. Termenul poate fi prelungit de judecătorul sindic cu cel mult 60 de zile.
            (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4) conduce la decăderea părtilor din dreptul de a depune un plan de reorganizare sau de lichidare si, ca urmare, la trecerea, din dispozitia tribunalului, la procedura falimentului.
            Art. 60. - (1) În cazul în care se propune continuarea activitătii, proiectul planului de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitătile si specificul activitătii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fată de oferta debitorului.
            (2) Proiectul planului de reorganizare prin continuarea activitătii va indica modalitătile de lichidare a pasivului.

            Art. 61. - Dacă proiectul planului de reorganizare, în vederea redresării prin continuarea activitătii, prevede restrângeri de personal din ratiuni economice, se vor indica măsurile deja luate si se vor expune actiunile si perspectivele de natură să ducă la reorientarea profesională a personalului.
            Art. 62. - Planul de reorganizare prin continuarea activitătii poate să prevadă si majorarea capitalului social. În acest caz, judecătorul-sindic va propune tribunalului convocarea adunării generale extraordinare a actionarilor/asociatilor pentru a decide asupra acestei măsuri.

            Art. 63. - (1) În cazul în care redresarea debitorului depinde de înlocuirea unuia sau a mai multor conducători ai acestuia, judecătorul-sindic poate dispune aceasta la cererea administratorului, a comitetului creditorilor sau din oficiu.
            (2) În acelasi scop si în aceleasi conditii judecătorul sindic poate suspenda dreptul de vot pentru conducătorii debitorului, indiferent dacă sunt sau nu sunt retribuiti. În aceste cazuri judecătorul sindic va dispune numirea unui mandatar care să exercite dreptul de vot.
            Art. 64. - (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului, din cauza deschiderii procedurii sau pentru că acesta nu a achitat astfel de servicii prestate anterior deschiderii procedurii.
            (2) Prin derogare de la alin. (1) judecătorul-sindic poate, la cererea furnizorului, să dispună ca debitorul să depună la o bancă comercială o cautiune, ca o conditie pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfăsurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cautiune nu va putea depăsi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si neachitate.
            Art. 65. - Proiectul planului de lichidare trebuie să prevadă amănuntit:
            a) cum, când si în ce măsură creditorilor cu garantii, diferitelor categorii de creditori privilegiati, asociatilor si actionarilor li se vor plăti sau compensa în alt mod creantele prin convertirea creantelor lor în părti ale capitalului social al debitorului ori prin novatiune, ce garantii vor putea fi oferite fiecărei categorii, în care categorii creantele vor fi plătite în întregime sau nu vor fi în alt mod defavorizate prin plan;
            b) dacă si în ce măsură debitorul si asociatii din societătile în nume colectiv si asociatii comanditati din cele în comandită vor fi descărcati de datoriile existente;
           c) ce despăgubiri urmează a fi oferite tuturor categoriilor de creditori, în comparatie cu ceea ce ar primi prin distribuire, dacă s-ar putea face, în caz de faliment;
            d) cum si către cine va putea fi vândută - partial sau total, separat sau în bloc - averea debitorului si ce efecta vor putea fi obtinute prin aceasta, mai ales în ceea ce priveste continuarea utilizării unor părti din întreprinderea debitorului, folosirea salariatilor, satisfacerea creditorilor si proiectele financiare pe care se întemeiază posibilitatea de realizare a planului;
            e) posibilitatea ca, prin derogare de la art. 18, operatiunile de lichidare să fie efectuate de debitor
            Art. 68. - (1) După depunerea planului de către cei îndreptătiti potrivit art. 55 alin. (1) judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor în termen de 30 de zile.
            (2) Judecătorul-sindic va dispune, în termen 48 de ore de la înregistrare, publicarea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu indicarea celui care I-a propus, a datei când se va da votul cu privire la plan si a faptului că este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace si înregistrată la tribunal cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului cu privire la plan. În cazul unui plan care
ar depăsi 100 de pagini, judecătorul-sindic va putea aproba publicarea unui extras, cu conditia asigurării de către debitor a
posibilitătii consultării planului la sediul său.
            (3) Din momentul publicării toate părtile interesate vor fi socotite că au cunostintă de plan.
           Art. 67. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea planului potrivit art. 62 alin. (2) judecătorul-sindic va tine o sedintă cu creditorii cu garantii, cu creditorii cu creante privilegiate si cu cei chirografari; debitorul si administratorul vor fi citati în scris. Actionarii si asociatii participă la sedintă, dacă sunt si creditori ai debitorului.
            (2) Dacă sunt mai multe planuri, toate vor fi supuse votării în aceeasi sedintă..
            (3) Numai creditorii ale căror creante nu sunt contestate vor fi îndreptătiti să voteze cu privire la plan.
            (4) Următoarele categorii de creditori vor vota separat:
            a) creditorii având garantii reale;
            b) creditorii mentionati la art. 106 pct. 3 si 6;
            c) creditorii chirografari.
            (5) La începutul votării judecătorul-sindic va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite în scris.
            (6) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creditori, dacă în fiecare categorie detinătorii unei majorităti prin valoarea creantelor votează acceptarea planului.
            Art. 68. - (1) Un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă cel putin două dintre categoriile de creditori mentionate la art. 63 alin. (4) acceptă planul.
            (2) Dacă, potrivit alin. (1), pot fi confirmate mai multe planuri, judecătorul-sindic va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu întruneste conditia prevăzută la alin. (1), judecătorul-sindic va confirma planul votat de creditorii titulari ai celei mai mari părti din valoarea totală a creantelor.
            (3) O dată cu confirmarea judecătorul-sindic poate impune debitorului unele conditii sau limitări, concordante cu planul confirmat, pentru desfăsurarea activitătii.
            Art. 69. - (1) Când hotărârea care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte părti interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul unei executări silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă împotriva debitorului.
            (2) Dacă nici un plan nu este confirmat, tribunalul va dispune ca judecătorul-sindic să înceapă de îndată procedura falimentului, în conditiile art. 72 si următoarele.
            (3) Retributiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 174 si al art. 18 si alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu exceptia cazurilor în care părtile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurată această plată.
            (4) Plata va putea fi făcută trimestrial, pe bază de acte legale.

Sectiunea a 5-a
Reorganizarea

            Art. 70. - Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan. Judecătorul-sindic va putea dispune ca administratorul să supravegheze activitatea debitorului până la îndeplinirea unor astfel de măsuri, dar nu mai mult de un an de la confirmarea planului.
            Art. 71. - (1) Dacă debitorul îsi declară, potrivit art. 26 alin. (1) lit. f), intentia de a-si reorganiza activitatea si apoi planul de reorganizare este confirmat, conform art. 68, de judecătorul-sindic, el va putea să îsi conducă activitatea si să îsi administreze averea, sub supravegherea administratorului, până când judecătorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea să înceteze si să se facă lichidarea averii debitorului, în conditiile art. 77 si următoarele.
            (2) În cazul reorganizării unei societăti comerciale, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite să o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Actionarii si asociatii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activitătii ori în administrarea averii debitorului.
            Art. 72. - (1) În termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii toti creditorii ale căror creante sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu exceptia salariatilor, vor depune declaratia de creante în adunarea creditorilor.
            (2) Declararea creantelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
            Art. 73. -  (1) Dacă debitorul nu se conformează planului, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere, în scris, judecătorului-sindic să aprobe începerea procedurii falimentului, în conditiile art. 77 si următoarele.
            (2) Dacă judecătorul-sindic aprobă o astfel de cerere, modificările aduse creantelor ori drepturilor părtilor interesate, prin planul de reorganizare, rămân definitive.
            Art. 74. - Cu toate acestea, dacă se constată o redresare a activitătii si o crestere a cuantumului sumelor care urmează a fi distribuite creditorilor, judecătorul-sindic poate dispune, prin încheiere, prelungirea perioadei de reorganizare pentru o durată de cel mult un an, desemnând însă un administrator în conditiile prezentei legi, dacă o astfel de desemnare nu fusese deja făcută.
            Art. 75. - (1) Administratorul căruia i s-a încredintat conducerea continuării activitătii debitorului va trebui să prezinte, lunar, rapoarte judecătorului-sindic asupra situatiei financiare a averii debitorului.
            (2) De asemenea, administratorul va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitătii, în vederea
recuperării acestora, potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri judecătorul-sindic se va pronunta prin încheiere.
            (3) Creditorii vor fi convocati la sfârsitul fiecărui trimestru pentru a asculta raportul si darea de seamă contabilă.
            Art. 76. - În cazul în care judecătorul-sindic a dispus, în conditiile art. 69, continuarea activitătii debitorului, creditorii
pot totusi să se opună ulterior - nu mai des decât la fiecare 60 de zile - la continuarea activitătii, dacă desfăsurarea unei astfel de
activităti aduce pierderi averii debitorului. Înregistrarea unei astfel de opozitii nu suspendă continuarea activitătii, până când
judecătorul-sindic hotărăste asupră ei, printr-o sentintă.

Sectiunea a 6-a
Falimentul

            Art. 77. - În cazurile prevăzute la art. 59 alin. (5), art. 69 alin. (2), art. 71 alin. (1), art. 73 alin. (1) si la art. 79 alin. (3)
se vor aplica dispozitiile prezentei sectiuni.

§ 1. Primele măsuri

            Art. 78. - Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de ele, dacă nu si-a declarat, în conditiile art. 21 alin. (1) lit. f), intentia de reorganizare.
            Art. 79. - (1) În lipsa unui plan de reorganizare, confirmat de judecătorul-sindic în conditiile art. 64, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comert si industrie teritorială poate adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de a-si conduce activitatea.
            (2) Judecătorul-sindic va examina, în termen de 10 zile, o astfel de cerere, într-o sedintă la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor si camera de comert si industrie teritorială. Cererea va putea fi admisă numai motivat, printre motive figurând pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitătii de realizare a unui plan rational de activitate.
            (3) Dacă cererea este admisă, judecătorul-sindic va dispune si aplicarea de îndată a dispozitiilor prezentei sectiuni.
            Art. 80. - (1) Îndată ce este posibil, după deschiderea procedurii, dacă debitorul îsi declară intentia de a lichida, judecătorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului. Când debitorul are bunuri si în alte judete, judecătorul-sindic va putea trimite notificări tribunalelor din acele judete, în vederea sigilării de urgentă a bunurilor.             (2) Tribunalele din alte judete pot sigila bunurile unui debitor si din oficiu, după ce vor fi aflat că acesta a înregistrat o
cerere prin care si-a declarat intentia de a lichida. Documentele întocmite de alte tribunale, certificând că sigiliile au fost aplicate,
vor fi trimise judecătorului-sindic.
            Art. 81. - (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comercială, contractele, mărfurile si orice alte bunuri mobile apartinând averii debitorului.
            (2) Nu vor fi puse sub sigilii:
            a) obiectele care vor trebui vândute de urgentă, spre a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare;
            b) registrele de contabilitate;
            c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp si care vor fi luate de judecătorul-sindic, spre a obtine numerar sau pentru a efectua activitătile de conservare cerute;
            d) numerarul, pe care lichidatorul îl va depune la bancă, în contul averii debitorului.
            Art. 82. - Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de fată si să asiste la inventar; dacă judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar.
            Art. 83. - (1) (1) Inventarul va trebui să descrie toate bunurile debitorului, chiar si pe cele nepuse sub sigiliu, si să indice valoarea lor aproximativă la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor.
            (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor si de expert, dacă este cazul.
            Art. 84. - (1) În timpul actiunii de sigilare, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor.
            (2) Lichidatorul poate să vândă oricând bunurile perisabile sau cele supuse deprecierii iminente. Bunurile care implică  cheltuieli de conservare vor putea fi vândute cu aprobarea comitetului creditorilor sau, în cazurile în care acesta nu există, cu aprobarea adunării creditorilor.
            (3) Judecătorul-sindic va putea dispune vânzarea de bunuri importante din averea debitorului - terenuri, fabrici, instalatii - numai cu acordul prealabil al adunării creditorilor, dat cu o majoritate de două treimi din valoarea creantelor verificate.

(4) Sumele realizate din aceste vânzări vor fi depuse la bancă, în contul averii debitorului.
            Art. 85. - (1) Judecătorul-sindic va trebui să notifice începerea procedurii, cât mai curând posibil, oficiilor postale, statiilor de cale ferată, antrepozitelor, depozitelor portuare si altor locuri de înmagazinare din circumscriptia în care debitorul are sediul său comercial principal ori filiale sau sucursale si să le ceară să-i fie predată corespondenta debitorului si orice alte comunicări trimise acestuia. Judecătorul sindic va da directive tuturor societătilor bancare, unde debitorul are depozite, să nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al lichidatorului.
            (2) Dacă debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau înregistrării în registrele de publicitate imobiliară, judecătorul-sindic va trimite instantelor sau autoritătilor care tin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii - precizând averea debitorului -, spre a se face mentiune

§ 2. Stabilirea masei pasive

            Art. 86. - (1) Dacă debitorul nu a prezentat informatiile cerute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, lichidatorul poate, pe cheltuiala averii acestuia, să angajeze un expert-contabil, care, folosind bilantul, registrele contabile si documentele contabile si extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze.
            Art. 87. - (1) Lichidatorul va trimite fiecărui creditor o notificare în care va preciza termenul limită pentru înregistrarea creantelor împotriva debitorului si cerintele legale pentru ca ele să poată fi luate în considerare.
            (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanti în tară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă.
            (3) Totodată lichidatorul va cere notarului public sau instantei din raza teritorială a circumscriptiei în care este situată averea imobiliară a debitorului o listă cuprinzând sarcinile care o grevează.
            Art. 88. - (1) Toate creantele vor fi supuse verificării.
            (2) Creantele vor fi prezentate, cu o cerere, în termen de 30 de zile de la data trimiterii de către lichidator creditorilor a notificării prevăzute la art. 87 alin. (1). Creantele vor fi înregistrate într-un registru care se va tine la grefa tribunalului.
            (4) Toate creantele înregistrate la grefa tribunalului vor fi socotite valabile si corecte, atâta timp cât debitorul, lichidatorul sau un creditor nu le contestă, caz în care judecătorul sindic le va stabili, prin sentintă, valabilitatea, valoarea, prioritatea si garantiile
            Art. 89. - Fiecare cerere va cuprinde: prenumele si numele creditorului sau numele firmei, domiciliul sau sediul, suma datorată, temeiul creantei si o declaratie cu privire la drepturile de prioritate sau la garantii. Vor fi anexate cererii copii de pe documentele pe care se întemeiază creanta, precum si copii de pe actele de ipotecă sau de pe alte garantii.
            Art. 90. - (1) După expirarea termenului pentru înregistrarea creantelor,  lichidatorul va examina cât mai curând posibil toate creantele si actele înregistrate si poate efectua o cercetare corespunzătoare pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă si prioritatea fiecărei creante.
            (2) Nu vor fi supuse verificării creantele izvorâte din impozite, taxe, amenzi penale sau contraventionale, datorate bugetului de stat sau celui local si care sunt supuse legilor specifice.
            Art. 91. - Creantele nescadente si cele sub conditie la data înregistrării cererii vor fi îndreptătite să participe la distribuiri de sume, în măsura îngăduită de prezenta lege.
            Art. 92. - Creantele negarantate si părtile negarantate ale creantelor garantate, care nu sunt scadente la data înregistrării cererii, vor fi înscrise în tabelul de creante cu întreaga lor valoare, însă orice distribuire de sumă pentru astfel de creante se va face prin reducerea lor la valoarea rezultată prin aplicarea procentului general de reducere.
            Art. 93. - Creantele constând în obligatii, care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării, vor fi calculate de către lichidator si înscrise în tabelul de creante cu valoarea nominală pe care ele o aveau la data înregistrării cererii. Judecătorul-sindic va decide, prin sentintă, asupra oricărei contestatii împotriva calculului făcut de lichidator pentru astfel de creante.
            Art. 94. - O creantă a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominală, până ce va fi fost complet acoperită. Nici o reducere a sumei creantei prevăzute în tabelul de creante nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor, până ce creditorul nu va fi fost plătit pe deplin, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate actiunile cu debitorii, va depăsi totalul sumei care îi este datorată, va trebui să restituie sumele primite în plus, care vor fi reînscrise ca fonduriîn averea debitorilor, proportional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat.
            Art. 95. - Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri, a primit o plată partială pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului, poate avea creanta înscrisă în tabelul de creante numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptătit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creante cu suma pe care a plătit-o creditorului.
            Art. 96. - Ca rezultat al verificărilor făcute lichidatorul va întocmi si va înregistra la tribunal un tabel preliminar suprinzând toate obligatiile debitorului, precizând că sunt: chirografare, garantate, cu priorităti, sub conditie.
            Art. 97. - Tuturor creditorilor ale căror creante vor fi fost contestate de debitor, lichidator sau de un alt creditor li se va comunica, prin notificare, termenul stabilit de judecătorul-sindic pentru sedinta în care acesta va solutiona, deodată, printr-o sentintă, toate contestatiile. Termenul nu va putea depăsi 20 de zile de la emiterea notificării.
            Art. 98. - După ce toate contestatiile la creante vor fi fost solutionate, judecătorul-sindic va înregistra la tribunal si va avea grijă să fie afisat la usa acestuia un tabel al tuturor obligatiilor debitorului, arătând suma, prioritatea si situatia - garantată sau negarantată - a fiecărei creante.
            Art. 99. - Până la închiderea procedurii, judecătorul-sindic sau oricare creditor poate contesta orice creantă sau rangul de prioritate din tabelul total de obligatii, pe temeiul unei fraude sau al unei comportări necorespunzătoare a creditorului.

 

§ 3. Efectuarea lichidării

            Art. 100. - (1) (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic.
            (2) Ea va începe de îndată după afisarea tabelului cuprinzând obligatiile, mentionat la art. 98. Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de functionare - sau individual.
            (3) Lichidatorul poate angaja un expert-contabil pentru a-l asista la stabilirea preturilor bunurilor din averea debitorului.
            Art. 101. - (1) În caz de necesitate sau utilitate învederată a vânzării în bloc, judecătorul-sindic va desemna, după caz, un expert sau o comisie compusă din 3 experti dintre cei figurând pe tabelul tribunalului, care, în termen de cel mult 30 de zile, va depune un raport în care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, si vor fi propuse modalitătile de vânzare.
            (2) Dacă judecătorul-sindic va avea obiectiuni la cuprinsul raportului, îl va înapoia comisiei de experti, care va trebui să îl prezinte, refăcut, în termen de 15 zile.
            (3) Dacă judecătorul-sindic va fi de acord cu cuprinsul raportului, îl va supune, de îndată, votului adunării creditorilor. Dacă adunarea creditorilor îl va aviza favorabil, prin votul tuturor creditorilor cu creante garantate si cu majoritatea simplă, ca valoare a creantelor, a creditorilor chirografari -, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispozitie lichidatorului să efectueze actele si operatiunile de lichidare, în conditiile propuse prin raport.
            Art. 102. - (1) Imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de judecătorul-sindic.
            (2) Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliară si să arate sarcinile de care este grevat. Înainte de a fi supusă judecătorului-sindic, propunerea va fi notificată debitorului si creditorilor cu garantii reale asupra bunului, care îsi vor putea formula obiectiunile în termen de 10 zile de la primirea notificării.
            (3) Judecătorul-sindic va analiza, deodată, în termen de 15 zile, obiectiunile într-o sedintă, la care vor fi citati lichidatorul, debitorul si creditorii cu garantii reale asupra bunului, si le va solutiona printr-o sentintă.
            (4) Sentinta judecătorului-sindic va fi notificată celor mentionati la alin. (3), dacă nu vor fi dat urmare citării, afisată la imobilul care urmează a fi vândut si publicată în două ziare locale de largă difuzare.
            (5) Vânzarea va putea fi făcută, sub sanctiunea nulitătii, numai după 20 de zile de la data ultimei publicatii în ziar.
            Art. 103. - Veniturile obtinute din administrarea clădirilor sau a altor bunuri ale averii debitorului vor fi depuse în contul averii acestuia si vor fi împărtite creditorilor în acelasi timp cu pretul obtinut din vânzarea acelor bunuri.
            Art. 104. - Valorile mobiliare vor fi vândute în conditiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.


*) Legea nr. 52/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994.


            Art. 105. - Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. (2) si recipisele vor fi predate judecătorului-sindic.
            Art. 106. - (1) Fondurile obtinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, constituite ca ipoteci sau ca alte garantii reale în favoarea creditorilor, vor fi distribuite în următoarea ordine:
            1. taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata retributiilor persoanelor angajate în conditiile art. 18;
            2. creantele creditorilor garantati, cuprinzând tot capitalul si dobânzile.
            (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferentă, creante chirografare care vor veni în concurs cu cele prevăzute la art. 106 pct. 9 si vor fi supuse dispozitiilor art. 321. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferentă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.
            (3) Un creditor cu creantă garantată este îndreptătit să participe la orice distribuire de sumă, făcută înaintea vânzării bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptătit să le primească ulterior din pretul obtinut prin vânzarea bunului supus garantiei sale, dacă aceasta este necesar pentru a împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garantiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii.

§ 4. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidărilor

            Art. 107. - La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante si un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea si plata retributiei sale si a celorlalte cheltuieli, mentionate la art. 106 pct. 1. Judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună termenul pentru prezentarea raportului si a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. Câte o copie de pe raport si de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. Oricare creditor poate formula obiectiuni la raport si la plan în termen de 10 zile de la afisare. Între 20 si 30 de zile de la adresarea notificării către creditori, judecătorul-sindic va tine, cu lichidatorul, debitorul si creditorii, o sedintă în care va solutiona, deodată, prin sentintă, toate obiectiunile.
            Art. 108. - Creantele vor fi plătite, atât în cazul lichidării unor bunuri din averea debitorului pe bază de plan, cât si în cazul falimentului, în următoarea ordine:
            1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata retributiilor persoanelor angajate în conditiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21 si ale art. 22, sub rezerva celor prevăzute la art. 69 alin. (3);
            2. creantele reprezentând creditele, cu dobânzile si cheltuielile aferente, acordate de societătile bancare în perioada de reorganizare, precum si creantele rezultând din continuarea activitătii debitorului, în conditiile art. 74;
            3. creantele izvorâte din contracte de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
            4. creantele statului provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezintă venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996*) privind finantele publice;  5. în conditiile art. 106 alin. (3), creantele garantate cu garantii reale asupra bunurilor;
            6. creantele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terti în baza unor obligatii de întretinere, alocatii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existentă;
            7. creantele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întretinerea debitorului si a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;

            8. creantele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile si dobânzile aferente, a celor rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum si din chirii;
            9. alte creante chirografare.


*) Legea nr. 72/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996 si a fost modificată prin Legea nr. 189/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, si prin Legea nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999.


            Art. 109. - (1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mică decât valoarea creantelor pravăzute la art. 108 pct. 4, judecătorul-sindic va autoriza statul să îsi exercite drepturile potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996*) privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.


*) Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 108/996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996. Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 7/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997 (aprobată prin Legea nr. nr. 98/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 iunie 1997), prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobată si modificată prin Legea nr. 258/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998), prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 25 martie 1999, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului  nr. 41/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 iunie 1999.


            (2) În urma vânzării bunurilor potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 vor fi plătite mai întâi sumele de bani prevăzute la art. 108 pct. 1, aferente procedurii lichidării pe bază de plan sau a falimentului.
            Art. 110. - Sumele de distribuit între creditori în acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocată pentru fiecare creantă, prin tabelul mentionat la art. 98.
            Art. 111. - Creditorii, ale căror creante au fost prezentate tardiv, dar nu mai târziu de închiderea lichidării, vor lua parte la distribuire în mod proportional, numai din sumele eventual rămase după plata creantelor înregistrate în termen.
            Art. 112. - În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unei societăti în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creantelor, înregistrate si verificate, împotriva societătii, judecătorul-sindic va putea proceda la executarea silită împotriva asociatilor cu răspundere nelimitată.
            Art. 113. - Cu ocazia distribuirilor partiale, următoarele sume vor fi consemnate:
            1. sume proportionale datorate creditorilor ale căror creante sunt supuse unei conditii care nu s-a realizat încă;

            2. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător si care au originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat;
            3. rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.
            Art. 114. - Pentru creditorii cu creante înscrise în tabelul de creante, cărora li s-au alocat sume numai partial, sau cu creante sub conditie si care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă, într-un cont special de depozit, până ce situatia lor va fi fost lămurită.
            Art. 115. - (1) După ce bunurile din averea debitorului vor fi fost lichidate si toate contestatiile cu privire la creante vor fi fost solutionate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final împreună cu un bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final în termen de 10 zile de la afisarea lui. Între 20 si 30 de zile de la comunicarea copiilor către creditori si debitor, judecătorul-sindic va tine, cu lichidatorul, cu debitorul si cu creditorii, o sedintă în care va analiza obiectiunile la raport, în vederea aprobării lui, printr-o sentintă sau, dacă nu vor fi fost obiectiuni, printr-o încheiere.
            (2) Creantele, care la data înregistrării raportului final vor fi încă sub conditie, nu vor participa la vreo distribuire.
            Art. 116. - După ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului, acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de către cei îndreptătiti la ele vor fi depuse de către lichidator la bancă, în contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite în conditiile art. 4 alin. (3).

§ 5. Închiderea lichidării

            Art. 117. - (1) O procedură de lichidare judiciară va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului vor fi fost distribuite si când fondurile nereclamate vor fi fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va da o încheiere, închizând procedura. Încheierea va fi comunicată în scris debitorului, tuturor creditorilor si camerei de comert si industrie teritoriale.
            (2) O procedură de reorganizare sau de lichidare judiciară pe bază de plan va fi închisă în urma îndeplinirii unui plan confirmat sau la cererea celui care l-a propus. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine lichidare, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin. (1).

Sectiunea a 7-a
Închiderea procedurii

            Art. 118. - În orice stadiu al procedurii judecătorul-sindic poate da o încheiere de închidere a procedurii, dacă constată că bunurile existente nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.
            Art. 119. - Judecătorul-sindic va da o încheiere de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, dacă creantele vor fi fost complet acoperite prin distribuirile făcute.
            Art. 120. - Dacă la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor privind creantele judecătorul-sindic constată că nu s-a depus vreo cerere, va da o încheiere de închidere a procedurii.
            Art. 121. - Închiderea procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor si camerei de comert si industrie teritoriale. În termen de 10 zile de la primirea notificării cei interesati vor putea formula obiectiuni, pe care judecătorul-sindic le va solutiona, deodată, printr-o sentintă, într-o sedintă tinută în termen de cel mult 30 de zile de la emiterea notificării.
           Art. 122. - Prin închiderea procedurii judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descărcati de orice îndatoriri sau responsabilităti cu privire la procedură, debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati.
            Art. 123. - (1) Prin închiderea procedurii debitorul va fi descărcat de obligatiile pe care le avea înainte de deschiderea ei, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăti ori transferuri frauduloase; în astfel de situatii el va fi descărcat de obligatii numai în măsura în care acestea vor fi fost plătite în cadrul procedurii.
            (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică debitorilor care în ultimii 5 ani au fost supusi prezentei proceduri si au beneficiat de dispozitiile acestui alineat. Fată de acesti debitori fiecare creditor îsi va păstra dreptul la plata restului creantelor sale, potrivit dreptului comun.

CAPITOLUL IV
Răspunderea membrilor organelor de conducere

            Art. 124. - (1) Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul societătii pe actiuni sau al societătii cu răspundere limitată, ajunsă în încetare de plăti, să fie suportat de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea societătii în această situatie, prin una dintre următoarele fapte:
            a) au folosit bunurile sau creditele societătii în folosul propriu sau în cel al unei alte societăti;
            b) au făcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea societătii;
            c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea în mod vădit societatea la încetarea de plăti;
            d) au tinut o contabilitate fictivă, au făcut să disparăunele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;
            e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul societătii sau au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia;
            f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societătii fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;
            g) în luna precedentă încetării plătilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferintă unui creditor, în dauna celorlalti creditori.
            (2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.
            Art. 125. - Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra în averea debitorului si vor fi destinate, în caz de reorganizare, completării fondurilor necesare continuării activitătii debitorului, iar în caz de lichidare, plătii datoriilor.
            Art. 126. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124, tribunalul poate fi sesizat de către judecătorul-sindic, de către oricare dintre creditori, de către camera de comert si industrie teritorială sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va dispune măsuri asigurătoare.
            Art. 127. - Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 124 alin. (1) se efectuează potrivit Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 127. - Dispozitiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilitătii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă.
            Art. 128. - Exercitiul actiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute în prezenta lege se suspendă fată de debitorii - societăti comerciale cu capital majoritar de stat - pentru care Guvernul a instituit sau va institui proceduri speciale de supraveghere financiară, pe perioada cât acestea se află sub incidenta acestor proceduri.
            Art. 129. - Procedura aplicabilă regiilor autonome pentru insolvabilitate se va stabili prin lege, în acord cu regimul general al proprietătii publice.
            Art. 130. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României si se aplică la 60 de zile de la data intrării ei în vigoare*).
            (2) Pe data aplicării prezentei legi se abrogă:
            - art. 695-888 (Cartea a III-a - Despre faliment) si art. 936-944 (Dispozitiuni speciale de procedură în materie de faliment) din Codul comercial român;
            - art. 34-38 (Dispozitiuni relative la faliment) din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Codului comercial român, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 10 septembrie 1887.
            Art. 132. - Procedurile falimentare deschise până la data punerii în aplicare a prezentei legi vor continua a fi administrate si lichidate potrivit dispozitiilor Codului comercial român.


*) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

RECTIFICARE

            În Hotărârea Guvernului nr. 954/1999 privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 1999 a unei sume pentru completarea fondurilor financiare necesare în vederea realizării lucrărilor de la Asezământul bisericesc românesc din orasul Ierihon, Israel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 17 noiembrie 1999, se face următoarea rectificare:
            - la art. 1, în loc de Biserica Ortodoxă Română se va citi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.