MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 611    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 14 decembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            189. - Lege privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

           416. - Decret pentru promulgarea legii privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

            190. - Lege privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            417. - Decret pentru promulgarea legii privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            191. - Lege privind aprobarea ordonantei de urgente a guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii

            420. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii

            192. - Lege pentru modificarea si completarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991

            421. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

            Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOLUL I
Exercitarea initiativei

            (1) Initiativa legislative a cetatenilor se exercita cu respectarea prevederilor art. 73 sau, dupa caz, ale art.146 din Constitutie, in conditiile prevazute de prezenta lege.
            (2) Initiativa legislativa intocmita in temeiul art. 73 printr-o propunere legislativa intocmita in temeiul art. 73 din Constitutie in domeniul legilor organice sau ordinare, iar in temeiul art. 146 din Constitutie, in domeniul legilor constitutionale.

ARTICOLUL II
Comitetul de initiativa

            (1) Promovarea initiativei legislative a cetatenilor se asigura de catre un comitet de initiativa alcatuit din cel putin 10 cetateni cu drept de vot.
            (2) Nu pot face parte din comitetul de initiativa persoanele alese in functie prin vot universal, membrii  Guvernului, persoanele numite in functie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
            (3) Constituirea comitetului de initiativa se face printr-o declaratie autentificata la un notar public, cuprinzând scopul initiativei, numele, prenumele, calitatea de alegator si domiciliul membrilor, precum si declaratia ca acestia nu incalca prevederile alin (2). Raspunderea pentru continutul declaratiei este cea prevazuta de lege pentru inscrisurile oficiale.
            (4) Comitetul de initiativa reprezinta cetatenii care sustin propunerea legislativa, dupa semnarea de catre acestia a listelor de sustinatori prevazute in prezenta lege. Componenta comitetului de initiativa se aduce la cunostinta, impreuna cu propunerea legislativa care face obiectul initiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea este scutita de plata oricarei taxe.
            (5) Comitetul de initiativa trebuie sa sigure inregistrarea propunerii legislative la una dintre Camerele Parlamentului, in termen de cele mult 3 luni de la data publicarii acesteia. dupa implinirea acestui termen propunerea legislativa nu mai poate fi prezentata decât ca o noua initiativa, in conditiile prezentei legi.
            (6) Comitetul de initiativa va desemna dintre membrii sai, cu majoritate de voturi, un presedinte care sa rezolve problemele operative si sa reprezinte comitetul in raporturile sale cu autoritatile publice centrale si locale.

ARTICOLUL III
Propunerea legislativa

            (1) Propunerea legislativa care face boiectul initiavei legislative se intocmeste de comitetul in forma ceruta pentru proiectele de lege si va fi insotita de o expunere de motive semnata de toti membrii comitetului.
            (2) În vederea publicarii, propunerea legislativa se avizeaza, in prealabil, de Comitetul Legislativ.
            (3) Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la sesizare si se publica o data cu propunerea legislativa.
            (4) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de catre un memebru al comitetului de initiativa, imputernicit in acest scop. Împuternicirea se semneaza de membrii comitetului de initiativa si va fi insotita de actul de constituire a acestuia, prevazut la art. 2 ali. (3). Imputernicitul raspunde si de publicarea propunerii legislative.

ARTICOLUL IV
Semnaturile sustinatorilor

            (1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetatenilor, prin semnarea de catre acestia a listelor de sustinatori.
            (2) Listele de sustinatori se intocmesc cu respectarea organizarii administrativ-teritoriale a tarii si vor cuprinde: denumirea propunerii legislative ce face obiectul initiativei si identificarea Monitorului Oficial al României in care acesta a fost publicata, judetul si localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta sustinatorii: numele, prenumele si domiciliul sustinatorilor, identificarea cartilor de alegator, pentru cei care le poseda, a actului de identitate si a codului numeric personal; semnaturile sustinatorilor. Este interzisa orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de sustinatori.
            (3) Lista de sustinatori intocmita, precum si semnatura data, cu incalcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate in considerare. Semnatura valabila la data cand a fost acordata nu poate fi infirmata ulterior.
            (4) Pentru municipiul Bucuresti in loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplica si altor municipii alcatuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale.
            (5) Formularele pentru listele de sustinatori se imprima pe coli de hartie format A4, detasabile si numerotate. Formularele se imprima pe o singura fata a copii si cuprind prevederile mentionate la alin. (2), cu exceptia celor referitoare la sustinatori, care se completeaza de mana, atunci cand acestii semneaza lista.
            (6) Fiecare pagina imprimata a listei de sustinatori se semneaza de catre un membru al comitetului de initiativa sau de o alta persoana imputernicita in scris de comitet pentru a intocmi lista. Persoana imputernicita nu poate fi desemnata decat dintre sustinatori.
            (7) Listele semnate de sustinatori se pastreaza in dosare, pe localitati, snuruite si semnate pentru atestarea continutului, pe coperta a doua, de catre persoanele prevazute la alin. (6).
            (8) Listele si dosarele se intocmesc in doua exemplare originale. Exemplarele originale ale listelor si dosarelor se pastreaza unul la Curtea Constitutionala si unul la Parlament.

ARTICOLUL 5
Atestarea listelor de sustinatori

            (1) Atestarea calitatii de cetatean cu drept de vot si a domiciliului sustinatorilor se face de catre primarul localitatii fie personal, fie, in localitatile urbane, si prin functionarii primariei imputerniciti de primar in acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de sustinatori, iar in ceea ce priveste domiciliul, in colaborare cu organul local de politie, daca este cazul.
            (2) In vederea atestarii, un exemplar al dosarului cuprinzând listele de sustinatori din localitate se depune la primarie. Oricine poate consulta dosarul si poate contesta realitatea semnaturii sau o alta prevedere cuprinsa in liste. Contestatia se face numai in scris si se adreseaza primarului. Acesta, in cazul in care contestatia priveste realitatea semnaturii, o va solutiona, solicitând sustinatorului sa confirme semnatura. Daca sustinatorul nu poate sau refuza sa confirme semnatura, se aplica prevederile art. 4 alin. (3). Dispozitia primarului poate fi contestata la judecatorie, care o va solutiona cu citarea partilor, potrivit procedurii ordonantei presedintiale.
            (3) Atestarea de catre primar a listei de sustinatori se face prin semnatura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de imputernicire, daca este cazul, si a datei când s-a facut atestarea, precum si prin aplicarea stampilei. Daca primarul a solicitat sprijinul organului local de politie, va semna si reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnatura se aplica pe ultima coperta a dosarului cuprinzând listele verificate, aflat la comitetul de initiativa, dupa ce a fost confruntat cu cel depus la primarie. Aspectele neatestate se elimina din lista, facându-se aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (3).
            (4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucratoare de la inregistrarea dosarului la primarie. Dupa atestare lista de sustinatori nu mai poate fi contestata potrivit alin. (2).

ARTICOLUL 6
Inregistrarea propunerii legislative

            (1) Propunerea legislativa ce face obiectul initiativei cetatenilor, insotita de expunerea de motive si de dosarele cuprinzând listele de sustinatori, se inregistreaza la Camera Parlamentului la care a fost prezentata, la cererea semnata de membrii comitetului de initiativa. Cererea va cuprinde si imputernicirea a cel mult 5 membri care sa reprezinte comitetul de initiativa in vederea promovarii si sustinerii initiativei dupa inregistrare.
            (2) Inregistrarea propunerii ca initiativa legislativa se face numai cu respectarea termenului prevazut la art. 2 alin. (5).
            (3) In cazul in care, la data inregistrarii, nu sunt atestate toate listele de sustinatori ca urmare a nerespectarii termenului prevazut la art. 5 alin. (4), presedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operatiunilor de atestare. În acest caz, listele de sustinatori depuse in completare, dar nu mai târziu de 7 zile de la atestare, se considera in termen.
            (4) Pentru verificarea de catre Curtea Constitutionala a conditiilor de exercitare a initiativei se vor trimite acesteia numai liste de sustinatori atestate.

ARTICOLUL 7
Verificarea initiativei de catre Curtea Constitutionala

            (1) Curtea Coostitutionala, din oficiu sau pe baza sesizarii presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a inregistrat initiativa, va verifica:
            a) caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei;
            b) indeplinirea conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si daca listele de sustinatori prezentate sunt atestate potrivit art. 5;
            c) intrunirea numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 73 si, dupa caz, la art. 146 din Constitutie, precum si respectarea dispersiei teritoriale in judete ai in municipiul Bucuresti, prevazuta de aceleasi articole.
            (2) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale va desemna un judecator ca raportor si va stabili termenul pentru intrunirea judecatorilor, in vederea verificarii initiativei.
            (3) Curtea Constitutionala se pronunta in termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative si in termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constitutiei.
            (4) Decizia sau, dupa caz, hotarârea Curtii Constitutionale se comunica presedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o si se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (5) De la data primirii hotarârii Curtii Constitutionale, Camera Parlamentului sesizata cu initiativa legislativa incepe procedura parlamentara de legiferare. In acest din urma caz Curtea Constitutionala se pronunta si asupra constitutionalitatii propunerii de revizuire a Constitutiei, potrivit art. 144 lit. a) din Constitutie.

ARTICOLUL 8
Raspunderi

            In indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege membrii comitetului de initiativa si persoanele imputernicite de acesta sunt considerate functionari publici si se bucura de protectia legii, acordata celor care exercita o functie implicând exercitiul autoritatii de stat. De asemenea, acestora le revine si raspunderea prevazuta de lege pentru functionarii publici.

ARTICOLUL 9
Santajul

Constrângerea unei persoane sau inducerea ei in eroare ori determinarea ei in orice alt mod ca impotriva vointei sale si semneze lista de sustinatori constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

ARTICOLUL 10
Uzurparea de calitati oficiale

            Folosirea fara drept a calitatii de membru al comitetului de initiativa sau de imputernicit al acestuia se pedepseste, in conditiile prevazute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calitati oficiale, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

ARTICOLUL 11
Punerea in miscare a actiunii penale

            Punerea in miscare a actiunii penale, in cazul infractiunilor previzute la art. 9 si 10, se face din oficiu.

ARTICOLUL 12
Dispozitii finale

            Legea nu se aplica initiativelor legislative ale cetatenilor, cu privire la care Curtea Constitutionala s-a pronuntat pâna la data intrarii ei in vigoare.

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDlNTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (f) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 189.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a:
            Articol unic. Se promulga Legea privind exercitarea initiativei legislative de chtre cetateni si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 decembrie 1999.
Nr. 416.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Creditul ipotecar si garantarea lui

            Art. 1. In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acei tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala.
            Art. 2. Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum 5 ani pentru persoanele juridice si de minimum 10 ani pentru persoanele fizice.
            Art. 3. (1) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului teren sau constructii pentru care se acorda creditul.
            (2) Ipoteca astfel constituita pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul si constructiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, in limita valorii stabilite prin contract si pe masura utilizarii creditului.
            (3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea imprumuturilor acordate in conditiile prezentei legi.
            (4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea imprumuturilor ipotecare dureaza pâna la rambursarea integrala a creditului pentru garantarea caruia au fost infiintate, nefiind aplicabile dispozitiile art. 1.786 din Codul civil.
            (5) În cazul in care partile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobii cu o valoare cel putin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior.
            (6) Dupa inscrierea ipotecii asupra noului imobil garantiile anterior constituite asupra acestuia isi inceteaza de drept efectele.
            Art. 4. Dispozitiile art. 1.722 din Codul civil se aplica numai in cazul in care formalitatile de publicitate prevazute de lege au fost indeplinite inainte de inscrierea ipotecii.
            Art. 5. Pâna la rambursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi instrainate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele incheiate cu nerespectarea acestei dispozitii sunt lovite de nulitate absoluta.

CAPITOLUL II
Institutiile care acorda credite ipotecare si persoanele care pot beneficia de credite ipotecare

            Art. 6. Bancile, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiurii si alte institutii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare.
            Art. 7. Pot beneficia de credite ipotecare in conditiile prezentei legi persoanele fizice care au cetatenia româna si domiciliul in România si persoanele juridice romane care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala, precum si persoanele juridice romane care doresc sa construiasca locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor.

CAPITOLUL III
Contractul de credlt ipotecar si contractele de asigurare
Sectiunea 1
Contractul de credit ipotecar clauze obligatorii pentru protectia imprumutatilor

            Art. 8. Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar imprumutatorul va pune la dispozitie imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia.
            Art. 9. Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decat prin acordul scris al partilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
            Art. 10. (1) Suma creditului acordat va fi pusa la dispozitie beneficiarului de credit ipotecar esalonat sau integral, plata facandu-se direct catre vânzator in cazul cumpararii unui imobil sau catre constructor in celelalte cazuri.
            (2) In cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate in regie proprie de catre beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract.
            Art. 11. (1) Este interzisa conditionarea acordarii unui credit ipotecar de obligatia beneficiarului creditului de a cumpara sau de a subscrie valori mobiliare ale împrumutatorului, indiferent sub ce forma.
            (2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica la achizitionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.
            Art. 12. Clauzele de exigibilitate înainte de termen trebuie prevazute in contractul de credit ipotecar printr-o clauza distincta.
            Art. 13. (1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, in conditiile stabilite de parti prin contractul de credit ipotecar.
            (2) In caz de faliment sau de lichidare voluntara a imprumutatorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit.
            Art. 14. In cazul in care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobânzii sa fie variabila, se vor aplica urmatoarele reguli:
            a) variatia ratei dobânzii trebuie sa fie legata de fluctuatiile unui indice de referinta; acesta trebuie sa fie ales dintr-o serie de indici de referinta a caror lista si mod de calcul vor fi stabilite prin hotarâre a Guvernului, dupa avizarea acestora de catre Banca Nationala a României;
            b) contractul poate sa prevada ca variatia ratei dobânzii este limitata, in sens crescator si descrescator, la un anumit nivel fata de rata initiala a dobânzii. Contractul poate sa prevada, de asemenea, ca rata dobanzii nu variaza decat atunci când modificarea in sens crescator sau descrescator inregistreaza, fata de rata initiala a dobânzii, o diferenta minimala determinata;
            c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicata împrumutatului cel mai târziu la data aplicarii noii rate.
            Art. 15. In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii dosarului si constituirii ipotecii.

Sectiunea a 2-a
Contractele de asigurare obligatorie

            Art. 16. (1) Imprumutatul va incheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toata durata creditului ipotecar.
            (2) In contractul de asigurare prevazut la alin. (1) împrumutatorul va figura ca beneficiar al politei de asigurare. In cazul in care despagubirile acordate vor depasi valoarea creditului ipotecar ramas de rambursat si a celorlalte sume datorate imprumutatorului, diferenta se cuvine beneficiarului creditului sau mostenitorilor acestuia.
            (3) Primele de asigurare vor fi achitate de chtre imprumutat, o data cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.
            Art. 17. In cazul in care imprumutatul este o persoana juridica, acesta va trebui sa incheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii constructiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind împrumutatorul.
            Art. 18. Contractele de asigurare prevazute la art. 16 si 17 se vor incheia cu o societate de asigurari, iar împrunutatorul nu va avea dreptul sa impuna imprumutatului un anumit asigurator.

CAPITOLUL IV
Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare

            Art. 19. In cazul intârzierii la plata, imprumuthtorul va trimite beneficiarului imprumutului o notificare prin scrisoare recomandata, prevenindu-l asupra consecintelor încalcarii contractului de credit ipotecar.
            Art. 20. In cazul in care, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii prevazute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligatiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept si intreaga suma a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibila.
            Art. 21. Contractul de credit ipotecar, precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul.
            Art. 22. (1) Executarea debitorilor se va face fara conditionarea ei de atribuirea unui alt spatiu de locuit.
            (2) In situatii deosebite instanta de la locul executarii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, in care debitorul isi va gasi o alta locuinta. Aceasta prevedere se aplica numai persoanelor fizice.
            Art. 23. Executarea creantelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de catre executorii proprii ai institutiiior financiare autorizate sau de catre executorii judecatoresti, dupa caz, in conditiile legii.

CAPITOLUL V
Cesiunea creantelor ipotecare si privilegiate si transformarea acestora in titluri de valoare

            Art. 24. (1) Creantele ipotecare si privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital.
            (2) Cesiunea priveste numai creantele ipotecare din portofoliul detinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea si riscurile lor.
            Art. 25. (1) In baza protofoliului creantelor ipotecare si privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, institutiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piata de capital. Titlurile de valoare vor fi emise in limita a 75% din valoarea portofoliului detinut.
            (2) Titlurilor de valoare emise de institutiile financiare autorizate li se aplica dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.
            Art. 26. Cesiunea creantelor ipotecare va fi notificata, in termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandata, de catre institutia financiara cedenta debitorului cedat.
            Art. 27. In cazul in care institutia financiara autorizata cedenta si cea cesionara nu hotarasc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuata in continuare prin institutia cedenta, care va transmite institutiei financiare cesionare sumele astfel obtinute. Cheltuielile generate de aceasta operatiune vor fi suportate de cesionar in limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.
            Art. 28. In cazul in care institutia cedenta va continua sa primeasca sumele rambursate, executarea ipotecilor si a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi facuta de catre aceasta in numele si pentru institutia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma.

CAPITOLUL VI
Obligatiunile ipotecare

            Art. 29. In scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, institutiile financiare autorizate conform legii pot emite, in conditiile Legii nr. 52/1994, obligatiuni in baza portofoliului de creante ipotecare sau privilegiate detinut.
            Art. 30. Obligatiunile ipotecare vor putea fi emise in limita a 60% din valoarea portofoliului.
            Art. 31. Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare si vor fi tranzactionate pe pietele de capital autorizate.
            Art. 32. Institutiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, care va fi folosit in conditiile prevazute in actele de înfiintare ori de organizare a acestuia.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

            Art. 33. (1) Institutiile financiare autorizate se aflh sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a României si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligatiuni.
            (2) Institutiile financiare autorizate sunt supuse controlului institutiilor abilitate prin lege.
            Art. 34. 1n termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.
           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 190.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a:
            Articol unic. Se promulga Legea privind creditul ipotecar pentru investitii imobiiiare si se dispune pubhearea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 decembrie 1999.
Nr. 417.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/199P privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea si art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stintiifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 noiembrie 1998, cu urmatoarea modificare:
            -Articolul unic va avea urmatorul cuprins:
            "Articol unic. - Alineatele 91) si (2) ale articolului 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
            Art. 28. - (1) Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 si 2002 prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a)-c) si lae art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996 referitoare la finantarea, contractarea si valorificarea activitatii de cercetare-dezvoltare, cuprinsa in Programul national de cercetare tehnologica "orizont 2000", aprobat prin hotarârea Guvernului nr. 1.095/1995, precum si prevederile Hotarârii Guvernului
nr. 1.096/1995 îsi mentin in continuare valabilitatea.
            (2) Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 si 2002 fondurile prevazute la art. 13 vor fi constituite si vor functiona experimental.

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 10 decembrie 1999.
Nr. 191.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a:
            Articol unic. Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 420.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Art. I. Legea cetateniei române nr. 21/1991, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 44 din 6 martie 1991, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
           1. La articolul 1, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
            "Art. 1. Cetatenia româna este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul român. Cetatenii români sunt egali in fata legii; numai ei vor fi admisi in functiile publice civile si militare."
           2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 4. Cetatenia româna se dobandeste prin:
            a) nastere;
            b) adoptie;
            c) acordare la cerere."
           3. Articolul 8 se abroga.
           4. La articolul 9, alineatul 1 partea introductiva, precum si literele a), b) si f) vor avea urmatorul cuprins:
            "Art. 9. Cetatenia româna se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca îndeplineste urmatoarele conditii:
            a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul României sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, locuieste in mod legal, continuu si statornic pe teritoriul statului român de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean român, de cel putin 5 ani;
            b) dovedeste prin comportarea si atitudinea sa loialitate fata de statul si de poporul român;
            f) cunoaste limba româna si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie româneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;"
           5. La articolul 9 alineatul 1, dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:
            "g) cunoaste prevederile constitutiei româniei."
           6. La articolul 9, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Termenele prevazute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse pâna la jumatate in cazul in care solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international."
           7. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 11. Cetatenia româna se poate acorda si persoanei care a avut aceasta cetatenie si care cere redobândirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplineste in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 9 lit. b), c) si e). Parintii care se repatriaza si solicita redobândirea cetateniei române hotarasc si in privinta cetateniei copiilor lor minori. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit varsta de 14 ani, este necesar consimtamântul acestuia. Redobândirea cetateniei de catre unul dintre soti nu are nici o consecinta asupra cetateniei celuilalt sot. Sotul cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care se repatriaza si redobâdeste cetatenia româna poate cere dobândirea cetateniei române in conditiile prezentei legi."
            8. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 12. Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin hotarâre a Guvernului care apreciaza, in acest sens, asupra propunerilor ministrului justitiei. Hotarârea Guvernului se publica in Monitorul Oficial al României."
            9. La articolul 20, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 20. Persoana careia i se acorda cetatenia romana, potrivit art. 9 si 11, cu stabilirea domiciliului in tara, depune, in termen de 6 luni, in fata ministrului justitiei sau a secretarului de stat delegat anume in acest scop, juramântul de credinta fata de România."
           10. La articolul 20, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
            "Persoana care a obtinut cetatenia româna, in conditiile prevazute la art. 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramântul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din tara in care domiciliaza."
            11. La articolul 22, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 22. Dovada cetateniei romane se face cu buletinul de identitate sau, dupa caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevazut la art. 21 alin. 2.
            12. La articolul 25, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Cetatenia româna nu poate fi retrasa aceluia care a dobândit-o prin nastere."
           13. La articolul 27, dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
            "c) a dobândit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobândi o alta cetatenie."
           14. La articolul 28, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 31 cu urmatorul cuprins:
            "Copilul minor, incredintat prin hotarâre judecatoreasca parintelui care are domiciliul in strainatate si care renunta la cetatenie, pierde cetatenia româna pe aceeasi data cu parintele caruia i-a fost incredintat si la care locuieste, cu conditia obtinerii acordului celuilalt parinte, cetatean român."
            15. La articolul 28, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
            "In situatiile prevazute la alin. 2, 3 si 31, copilului care a implinit varsta de 14 ani i se cere consimtamântul."
            16. La articolul 29, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 29. Copilul minor, cetatean român, adoptat de un cetatean strain, pierde cetatenia româna, daca, la cererea adoptatorului sau, dupa caz, a adoptatorilor, dobândeste cetatenia acestora in conditiile prevazute de legea straina. Minorului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimtamantul."
           17. La articolul 29, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmatorul cuprins:
            "Data pierderii cetateniei române in conditiile alin. 1 este data dobândirii de catre minor a cetateniei adoptatorului."
            18. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 31. Guvernul României dispune prin hotarare retragerea sau, dupa caz, aprobarea renuntarii la cetatenia româna, apreciind asupra propunerii ministrului justitiei, facuta potrivit procedurii prevazute la art. 14 19."
            19. Articolul 35 se abroga.
            20. La articolul 42, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Cererile aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor rezolva in conformitate cu prevederile acesteia. Conditiile de dobândire a cetateniei române ramân supuse reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii."
            Art. II. In tot cuprinsul Legii cetateniei române nr. 21/1 991, termenii: înfiere, înfiat, înfiator, precum si sintagmele Notariatul de stat al municipiului Bucuresti si buletin de identitate se înlocuiesc cu: adoptie, adoptat, adoptator si, respectiv, notarul public si buletin sau carte de identitate, dupa caz.
            Art. III. Legea cetateniei romane nr. 21/1991, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficiai al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 10 decembrie 1999.
Nr. 192.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:
            Articol unic. Se promulga Legea pentru modificarea si completarea Legii cetateniei române nr. 21/1 991 si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 9 decembrie 1999.
Nr. 421.