MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 623    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 21 decembrie 1999

SUMAR

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

            57. -  DECIZIA pentru aprobarea contractelor - cadru de furnizare a energiei electrice.

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru aprobarea contractelor - cadru de furnizare a energiei electrice

            Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
            in temeiul art. 6 lit. h) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica,
            emite urmatoarea decizie:
            Art. 1. - Se aproba:
            a) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici, cuprins in anexa nr. I;
            b) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, cuprins in anexa nr. II;
            c) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, cuprins in anexa nr. III.
            Art. 2. - (1) Contractele incheiate in baza contractelor-cadru cuprinse in anexa la Decizia presedintelui ANRE nr. 1 din 8 martie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1999, raman valabile si pot fi actualizate in conformitate cu noile contracte-cadru, prin acte aditionale, la initiativa oricareia dintre parti.
            (2) Contractele de furnizare a energiei electrice, incheiate in baza Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 236/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 24 iunie 1993, raman valabile pana la semnarea noilor contracte.
            (3) Incheierea noilor contracte prevazute la art. 1 lit. b) si c) va fi finalizata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2000.
            Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data publicarii prezentei decizii isi inceteaza valabilitatea Decizia presedintelui ANRE nr. 1 din 8 martie 1999.
            Art. 4. - Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE si furnizorii vor asigura si vor controla modul de aducere la indeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Bucuresti, 11 octombrie 1999.
Nr. 57.

ANEXA nr. I

CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici
nr. ............................. din anul ........................, luna .........................., ziua ......................

            1. Partile contractante
  

Intre ................................................, reprezentata legal prin ........................................., cu sediul in .................................................., str. .................................................................... nr. ..........., denumita furnizor, in calitate de vanzator, si ........................, avand buletinul/cartea de identitate seria ...................... nr. ......................, eliberat/eliberata la data de ..................... de catre ..........................................................., cod numeric personal ................................., locul nasterii ........................, fiul (fiica) lui ................................. si al (a) .............................., domiciliat in ...................................................., str. ...................................... nr. ................., bl. ..........., sc. ............, et. ..........., ap. ............, judetul ......................, cu locul de munca la ........................, denumit consumator, in calitate de client, s-a incheiat la data de ................................. prezentul contract. 
            2. Date generale
            Locul de consum ............................................................. (localitatea, comuna, strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, numarul de telefon), contul in banca ...................., avand actul de proprietate nr. ........................................, contractul de inchiriere nr. .................... sau alte acte prevazute de lege .......................................
            Aviz de racordare nr. ........................ din data de ......................., emis de ........................
            Dosar tehnic nr. ......................................................................
            Puterea maxima absorbita de consumator1) ........................................ kW
            Tensiunea electrica de alimentare ................................. V ± 10%2) c.a. la frecventa de 50 Hz ± 1%, in conformitate cu standardul de performanta3).

            3. Obiectul si durata contractului
            Art. 1. - Obiectul contractului: furnizarea energiei electrice la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, conditiile de consum, facturarea si plata energiei electrice.
            Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului, fata de instalatia, proprietate a furnizorului, se face la bornele de iesire din contorul apartinand furnizorului.
            Art. 3. - Utilizarea energiei electrice se va face in scop propriu, numai pentru iluminat si receptoare electrocasnice4).
            Art. 4. - Modalitatea de citire a contorului este ..................................... .
            Art. 5. - Contractul de furnizare s-a incheiat pentru durata ....................... (nedeterminata sau convenita de parti).

            4. Drepturile si obligatiile furnizorului
            Art. 6. - Furnizorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
            a) sa furnizeze consumatorului energie electrica in mod continuu, cu exceptia perioadei pentru revizia si reparatia instalatiilor energetice de distributie, care se anunta cu minimum 24 de ore inainte, si a duratei de remediere a avariilor si deranjamentelor, in conformitate cu standardul de performanta;
            b) sa asigure parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate in conformitate cu standardul de performanta;
            c) sa factureze consumatorului energia electrica furnizata cu tariful ales de acesta dintre tarifele legale in vigoare;
            d) sa verifice contorul periodic, la termenele stabilite de legislatie si la sesizarea scrisa a consumatorului (in cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificarilor va fi suportat de consumator, conform tarifelor in vigoare) sau ori de cate ori este necesar;
            e) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul de consum si eventualele penalitati platite de acesta conform standardului de performanta;
            f) sa raspunda la orice sesizare scrisa a consumatorului privind serviciul de furnizare conform standardului de performanta;
            g) sa recalculeze consumul pentru perioada anterioara, atunci cand se constata defectarea contorului;
            h) sa aplice prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care constata consum fraudulos de energie electrica si interventii necontrolate sau intentionate la instalatiile furnizorului.

            5. Drepturile si obligatiile consumatorului
            Art. 7. - Consumatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
            a) sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile prezentului contract;
            b) sa aleaga, dintre tarifele legale in vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate;
            c) sa achite integral si la termen contravaloarea energiei electrice furnizate, prin urmatoarele modalitati de plata5):
            1. ....................................................................................................................................................;
            2. ....................................................................................................................................................;
            d) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia electrica de utilizare proprie;
            e) sa permita accesul delegatului furnizorului in punctul de masurare, pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale;
            f) sa pastreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice si plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia si de la firida individuala de bransament, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;
            g) sa nu permita altor persoane, cu exceptia personalului furnizorului, sa intervina la contorul de decontare sau la instalatia furnizorului;
            h) sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiei electrice interioare si proprii in conformitate cu prescriptiile tehnice; modificarile sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizati sau prin agenti economici atestati de furnizor;
            i) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de decontare;
            j) sa utilizeze in instalatia electrica numai sigurante calibrate;
            k) sa permita furnizorului inventarierea receptoarelor electrice in scopul recalcularii consumului in conditiile art. 6;
            l) sa se prezinte la sediul furnizorului in termen de 10 zile calendaristice de la data avizarii, pentru a stabili, de comun acord cu acesta, o data pentru citirea indexului contorului, in cazul in care cititorul-incasator nu a avut acces la contor in doua perioade de facturare consecutive. In caz contrar, se va proceda la intreruperea alimentarii cu energie electrica si la emiterea unei facturi din oficiu.
            Art. 8. - In cazul in care consumatorul a ales un tarif ce contine taxa de abonament, garantia de furnizare depusa la furnizor se va restitui esalonat din valoarea acestei taxe.

            6. Raspunderea contractuala
            Art. 9. - (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri consumatorului in cazul deteriorarii unor receptoare electrice, cu exceptia lampilor si a receptoarelor electrotermice, in situatia in care au aparut tensiuni mai mari decat cele admise de normele tehnice in vigoare in punctul de delimitare a instalatiilor furnizor-consumator, din vina dovedita a furnizorului.
            (2) Plata acestor despagubiri se face cu respectarea urmatoarelor conditii:
            a) consumatorul a anuntat in scris furnizorul in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aparitiei socului de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrice;
            b) din analiza efectuata de furnizor rezulta ca a avut loc socul de tensiune invocat de consumator si ca au fost afectate receptoarele electrocasnice indicate de consumator;
            c) consumatorul prezinta furnizorului chitantele in care sunt mentionate sumele platite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrocasnice, in termen de 60 de zile de la aparitia socului de tensiune respectiv. Furnizorul poate solicita probe prin care se dovedeste dreptul de proprietate al consumatorului asupra receptoarelor defecte/reparate;
            d) furnizorul, in urma analizei solicitarii de despagubire formulate de consumator, se convinge ca receptoarele defecte au fost omologate si au fost alimentate cu energie electrica prin circuite prevazute cu protectii la scurtcircuit si supracurenti, corect dimensionate, corespunzatoare prescriptiilor tehnice in vigoare.
            Art. 10. - In cazul in care tensiunea electrica de alimentare nu se incadreaza in limitele prevazute la cap. 1, la cererea scrisa a consumatorului, furnizorul va practica reduceri tarifare de 1% pentru fiecare procent de abatere in afara limitelor. Reducerile tarifare se aplica pe durata neincadrarii in limite a tensiunii electrice de alimentare.
            Art. 11. - Neachitarea contravalorii facturii de catre consumator in termen de 7 zile calendaristice de la data instiintarii de plata atrage dupa sine:
            a) perceperea de penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 8-a zi calendaristica pana la achitarea facturii;
            b) intreruperea furnizarii energiei electrice, cu un preaviz de 3 zile lucratoare, dupa cea de a 30-a zi calendaristica de percepere a penalitatilor;
            c) rezilierea contractului si desfiintarea racordului sau a bransamentului de alimentare, dupa 15 zile calendaristice de la data intreruperii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral consumul de energie si penalitatile datorate furnizorului.
            Art. 12. - (1) Orice schimbare a destinatiei consumului de energie electrica, in sensul utilizarii acesteia in scopuri lucrative, va fi adusa la cunostinta furnizorului, in scris, in termen de 3 zile calendaristice de la data modificarii.
            (2) Neanuntarea schimbarii destinatiei consumului de energie electrica da dreptul furnizorului de a recalcula contravaloarea acestuia la tariful corespunzator noii categorii in care se incadreaza consumatorul.
            (3) In cazul in care consumatorul foloseste receptoare electrice improvizate sau care influenteaza parametrii de calitate ai energiei electrice (de exemplu, aparat de sudura) ori care pericliteaza continuitatea in alimentarea cu energie electrica a altor consumatori, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

            7. Alte clauze specifice
            Art. 13. - (1) In toate aspectele care nu sunt prevazute in prezentul contract partile se supun prevederilor Codului civil, Codului comercial si legislatiei specifice in vigoare.
            (2) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in termenele si in conditiile legii.
            Art. 14. - Consumatorul poate solicita rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la furnizor.
            Art. 15. - Furnizorul poate solicita rezilierea contractului in caz de consum fraudulos, in conditiile art. 10 lit. c), in cazul pierderii de catre consumator a calitatii de detinator al spatiului pentru care se asigura furnizarea energiei electrice sau in alte situatii prevazute de lege.
            Art. 16. - Alte clauze ..............................................................................................................

            Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
 
Furnizor,
...................................
Consumator, 
...................................

             1) Valoare negociata de parti. Nu poate depasi puterea de proiect a instalatiei electrice a consumatorului.
            2) Conform SR EN50160.
            3) Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.
            4) Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu (nu sunt destinate realizarii de activitati industriale sau agricole) si care sunt alimentate cu energie electrica la tensiunea de 230 V/400V.
            5) Se vor trece doua modalitati de plata (normala si de rezerva) dintre urmatoarele:
            - la domiciliul consumatorului, prin personalul furnizorului, o data cu prezentarea facturii de catre acesta;
            - la casieria furnizorului, in perioada convenita intre parti, pe baza indexului autocitit;
            - la filiala C.E.C. sau la o alta banca, prin cont curent personal.

ANEXA nr. II

CONTRACT - CADRU
de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari,
la tarife reglementate
nr. .................. din anul ................., luna ................ ziua .......................

            1. Partile contractante
  

Intre ................................................, reprezentata legal prin ................................................, cu sediul in ........................................................................., judetul ....................................., cod postal ....................................., telefon ........................., fax ........................................., telex ......................., cod fiscal ...................., inscrisa in registrul comertului la nr. ................., cod SIRUES ..........................................., cont virament nr. ................................................, deschis la ........................................, reprezentata prin ......................................................... si prin ......................................................................., (director) (director economic)
denumita furnizor, avand calitatea de vanzator, pe de o parte, si ................................................, cu sediul in ........................................................................., judetul ................................................, cod postal ........................., telefon ...................., fax ..........................., telex ..............................., cod fiscal ........................................, inscrisa in registrul comertului la nr. ..............................., cod SIRUES ..........................., cont de virament nr. ......................................, deschis la ......................................., reprezentata prin ....................................................... si prin .................................................................., 
(director)                                                     (director economic)
denumita consumator, in calitate de cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.
            2. Obiectul contractului
            Art. 1. - (1) Obiectul contractului: furnizarea energiei electrice la locul de consum ............................... din localitatea ..............................., adresa1) ............................................, si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, facturarea, plata si alte servicii, precum si conditiile de consum al energiei electrice.
            (2) Instalatiile electrice apartinand partilor se delimiteaza potrivit anexelor nr. 4 si 5 la prezentul contract.
            (3) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa nr. 1 la acesta.

            3. Durata contractului
            Art. 2. - Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie pe perioada ....................., convenita de parti, furnizarea facandu-se in conditiile stabilite prin Avizul de racordare
nr. ................ din ..........................., emis de ................................... (anexa nr. 2 la prezentul contract), si prin conventia de exploatare (anexa nr. 5 la prezentul contract).

            4. Energie electrica si puteri contractate
            Art. 3. - (1) Cantitatea de energie electrica si puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalatiile de alimentare in regim normal de functionare sunt prevazute in anexa nr. 6 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua de comun acord, la initiativa oricareia dintre parti, cu minimum 5 zile lucratoare inaintea inceperii perioadei pentru care se solicita modificarea.
            (2) Consumatorii intreruptibili pot negocia clauze suplimentare de diminuare a puterii absorbite si/sau de intrerupere, in conditiile obtinerii unor reduceri tarifare compensatorii si ale existentei unor reglementari legale.

            5. Determinarea cantitatilor de energie electrica furnizate si a puterilor absorbite
            Art. 4. - Determinarea puterilor maxime absorbite si a cantitatilor de energie electrica furnizate se face pe baza indicatiilor grupurilor de masurare/contoarelor pentru decontare, instalate de catre furnizor, la care se fac corectiile prevazute in anexele nr. 3 si 4 la prezentul contract.
            Art. 5. - Conditiile de masurare a cantitatilor de energie electrica furnizate si a puterilor absorbite sunt prevazute in anexa nr. 7 la prezentul contract, pana la intrarea in vigoare a Codului de masurare.

            6. Tarife si pretul energiei electrice. Modalitati si conditii de plata
            Art. 6. - (1) Tariful este ales liber de catre consumator dintre tarifele practicate de furnizor pentru nivelul de tensiune si categoria respectiva de consumatori, cu respectarea prevederilor legale. Pentru aplicarea tarifului trebuie sa existe tipul de grup de masurare adecvat, care poate fi procurat si de catre consumator in conditiile pct. 2 din anexa nr. 7 la prezentul contract;
            (2) Alegerea altui tarif se poate efectua cel mult o data pe an;
            (3) Puterea contractata poate fi modificata de cel mult doua ori pe parcursul lunii calendaristice respective.
            Art. 7. - (1) Corespunzator tipului de tarif stabilit, furnizorul emite, de regula, o factura la data de 5 a lunii de facturare, iar consumatorul va achita, pana la data de 15 a lunii, aceasta factura ce contine:
            a) o valoare estimata pentru luna in curs, calculata astfel:
            - pentru consumatorul la care se aplica tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la prezentul contract;
            - pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumatate din consumul de energie electrica activa contractat, conform anexei nr. 6 la prezentul contract;
            b) o valoare de regularizare pentru luna precedenta.
            (2) Facturile privind energia electrica se vor achita conform modalitatilor de plata prevazute de legislatia in vigoare.
            Art. 8. - (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de masurare/contoarelor, consemnandu-se intr-un proces-verbal semnat de parti cantitatile de energie electrica activa si reactiva livrate, precum si puterile electrice absorbite. Cu acordul partilor se admite citirea de la distanta sau autocitirea efectuata de contor, respectiv de consumator.
            2) Citirea contoarelor se va efectua in perioada ................................... (convenita intre parti), consumatorul fiind obligat sa asigure prezenta delegatului imputernicit pentru semnarea procesului-verbal de citire. In situatia in care grupurile de masurare/contoarele se afla instalate la consumator, acesta are obligatia sa asigure accesul reprezentantului furnizorului. In cazul absentei delegatului consumatorului, procesul-verbal de citire a contoarelor se incheie de catre furnizor, consemnandu-se absenta consumatorului
.
            7. Obligatiile furnizorului
            Art. 9. - Furnizorul are urmatoarele obligatii:
            a) sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor;
            b) sa asigure consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului contract si in conformitate cu standardul de performanta2);
            c) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta precizat in anexa nr. 3 la prezentul contract, daca au fost executate integral lucrarile prevazute in avizul de racordare;
            d) sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa si tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevazute de reglementarile in vigoare, conform standardului de performanta2);
            e) sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform reglementarilor legale in vigoare;
            f) sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/transport, la cererea justificata a consumatorului;
            g) sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate ale echipamentelor si instalatiilor de distributie/transport;
            h) sa anunte consumatorul, cu minimum 3 zile lucratoare inainte, despre intreruperile programate in furnizarea energiei electrice;
            i) in cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a consumatorului, sa ia masuri, la cererea acestuia, de intrerupere a furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare;
            j) sa citeasca la datele convenite contoarele de energie electrica, pentru stabilirea cantitatilor facturate;
            k) sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv prin acte aditionale, atunci cand considera necesara detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
            l) sa nu deterioreze bunurile consumatorului si sa readuca partile de constructii legal executate apartinand consumatorului la starea lor functionala, daca au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii;
            m) sa permita accesul delegatului consumatorului la grupurile de masurare/contoare, atunci cand acestea sunt montate in instalatia furnizorului;
            n) sa factureze consumatorului energia electrica si puterea la tarifele legale in vigoare;
            o) sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator si sa raspunda in termen legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanta2);
            p) sa planifice lucrari de intretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor de alimentare a unui consumator sezonier, in perioada in care acesta nu este in campanie;
            q) sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite, provocate de intreruperi in alimentare, conform art. 19;
            r) sa acorde reduceri de tarif la achitarea integrala in avans a consumului de energie electrica, in conditiile existentei unor prevederi legale in acest sens;
            s) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul de consum si eventualele penalitati platite de acesta, conform standardului de performanta2).

            8. Drepturile furnizorului
            Art. 10. - Furnizorul are urmatoarele drepturi:
            a) sa intrerupa furnizarea energiei electrice in conformitate cu prevederile art. 27;
            b) in regim de limitari si restrictii, in scopul prevenirii sau lichidarii unor avarii in S.E.N. sau atunci cand este deficit de putere si/sau de energie in S.E.N., sa ia masuri de deconectare a consumatorului. Aceste masuri se aplica conform standardului de performanta2);
            c) sa aiba acces in incinta consumatorului, pentru verificarea instalatiei de alimentare si utilizare a energiei electrice, a grupurilor de masurare/contoarelor si a respectarii prevederilor contractuale; accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului;
            d) poate sa solicite consumatorilor rau platnici constituirea unor garantii. Valoarea acestora nu poate depasi valoarea consumului pentru o luna, calculat pe baza puterii contractate conform anexei nr. 6 la prezentul contract.

            9. Obligatiile consumatorului
            Art. 11. - Consumatorul are urmatoarele obligatii:
            a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau regularizari ale acestora urmand sa fie efectuate la urmatoarea facturare;
            b) sa asigure prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la intreruperea alimentarii cu energie electrica din S.E.N. in cazul in care exista echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica peste o durata critica mai mica decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta inscris in contract poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorari de utilaje etc.;
            c) sa ia masurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalatiilor de protectie si automatizare, pentru asigurarea functionarii in continuare a receptoarelor importante in cazul functionarii automaticii din instalatiile furnizorului sau ale consumatorului, in scopul exploatarii sigure si economice a instalatiilor electrice;
            d) sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare in vederea eliminarii efectelor negative asupra calitatii energiei electrice;
            e) sa respecte dispozitiile dispecerului energetic;
            f) sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu furnizorul;
            g) sa intocmeasca si sa puna la dispozitie furnizorului, la cererea acestuia, curbele de consum zilnice, pe perioada solicitata, iar consumatorii care au centrale electrice proprii interconectate la S.E.N. sa comunice si datele privind functionarea acestora;
            h) sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive;
            i) sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii contractului;
            j) sa suporte, in limitele prevederilor art. 24, orice consecinte asupra subconsumatorilor, ce decurg din restrictionarea sau din intreruperea furnizarii energiei electrice catre subconsumatori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice;
            k) sa permita furnizorului, la solicitarea acestuia, intreruperea planificata a alimentarii cu energie electrica pentru intretinere, revizii si reparatii executate in instalatiile furnizorului;
            l) sa suporte costul remedierii defectiunilor produse in instalatiile furnizorului din vina consumatorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse furnizorului si altor consumatori, inclusiv prin nelivrarea energiei electrice, in limitele prevederilor art. 24.

            10. Drepturile consumatorului
            Art. 12. - Consumatorul are urmatoarele drepturi:
            a) sa consume energie electrica din instalatiile furnizorului, in conformitate cu prevederile prezentului contract;
            b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau cand considera necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
            c) sa beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, in conditiile negocierii unor contracte pentru prestari de servicii energetice, conform prevederilor legale;
            d) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract in prezenta delegatului imputernicit al furnizorului;
            e) sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, chiar daca acestea se afla in incinta furnizorului;
            f) sa racordeze la instalatii proprii, cu avizul scris al furnizorului, in conditii legale, consumatori de energie electrica (subconsumatori). Cu exceptia retransmiterii energiei electrice la joasa tensiune, consumatorul trebuie sa detina licenta de distributie in acest scop;
            g) sa solicite furnizorului masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie/transport;
            h) sa solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor cauzate de acesta, in conditiile cap. 11;
            i) sa solicite furnizorului reduceri tarifare pentru energia electrica furnizata la o tensiune si/sau frecventa in afara limitelor prevazute in prezentul contract, in conditiile cap. 11.

            11. Raspunderea contractuala
            Art. 13. - Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial si ale celorlalte acte normative in vigoare.
            Art. 14. - (1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la consumator, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de intarziere, cu incepere din prima zi dupa expirarea termenului de plata si pana la achitarea ei. Valoarea procentuala a penalitatii este de 0,3% pe zi calendaristica de intarziere.
            (2) Valoarea totala a penalizarilor nu poate depasi valoarea facturii.
            (3) Dupa trecerea a 15 zile lucratoare de la aplicarea penalizarilor, daca factura nu a fost achitata de consumator, furnizorul va proceda la intreruperea furnizarii energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe consumator.
            (4) Factura se considera achitata de catre consumator la data inregistrarii platii in extrasul bancar al consumatorului, la data preluarii cecului de catre furnizor ori la data intrarii numerarului in casieria furnizorului sau prin orice mod prevazut expres in alte reglementari legate de plata, acceptate de furnizor.
            (5) Dupa efectuarea platii integrale a facturilor si a penalizarilor respective, inclusiv a taxelor de deconectare-reconectare, furnizorul va realimenta consumatorul, in conformitate cu prevederile standardului de performanta2).
            (6) In cazul in care consumatorul nu efectueaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a consumului si a penalitatilor aplicate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice si sa desfiinteze instalatia de alimentare, urmand sa recupereze sumele datorate conform dispozitiilor legale in vigoare.
            Art. 15. - Consumatorul caruia i s-a desfiintat instalatia de alimentare, dupa ce a platit facturile restante si penalitatile aferente, poate cere o noua alimentare, urmand aceeasi metodologie ca in cazul unui nou consumator.
            Art. 16. - (1) Refuzul total sau partial al consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor se va aduce la cunostinta acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii ei.
            (2) Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data formularii pretentiilor de catre consumator.
            (3) In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, nivelul consumului facturat se reduce, nu se vor incasa penalitati pentru diferenta respectiva.
            Art. 17. - In cazul in care consumatorul depaseste puterea maxima contractata a fi absorbita pe o durata de 15 minute cu peste 15%, acesta va plati pentru puterea corespunzatoare depasirii de putere de doua ori pretul corespunzator tarifului prevazut in contract.
            Art. 18. - Energia reactiva consumata in perioada de facturare cu un factor de putere mai mic de 0,92 se plateste astfel (cu exceptia situatiei in care mijloacele de compensare ale consumatorului au fost deconectate din dispozitia dispecerului energetic):
            a) in cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar sub 0,92, acesta va plati diferenta dintre cantitatea de energie electrica reactiva consumata si cantitatea corespunzatoare factorului de putere neutral la pretul in vigoare;
            b) in cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar mai mic de 0,65, acesta va plati energia electrica reactiva rezultata din diferenta dintre cantitatea consumata si cea corespunzatoare factorului de putere de 0,92 cu de trei ori pretul in vigoare.
            Art. 19. - (1) Pentru intreruperile in furnizarea energiei electrice, ale caror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului, acesta va plati despagubiri pentru daunele dovedite de consumator.
            (2) Despagubirea nu va depasi, pe intrerupere si in limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea energiei electrice furnizate in cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri. Pentru intreruperile din aceeasi zi suma despagubirilor nu va depasi de doua ori pretul energiei electrice furnizate in cursul unei zile medii.
            (3) In cazul intreruperilor cauzate cu rea-vointa sau datorate unor erori umane grave in exploatarea retelelor de alimentare, nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazuta la alin. (2).
            (4) Neindeplinirea de catre consumator a obligatiilor prevazute la art. 12 lit. b) si c) determina, implicit, riscul consumatorului de a primi o despagubire limitata.
            Art. 20. - (1) Pentru energia electrica furnizata pe o durata mai mare de 30 de minute consecutive, cu o tensiune in afara limitelor prevazute de reglementarile in vigoare, la cererea scrisa a consumatorului, depusa in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere tarifara pentru energia electrica furnizata cu abaterile mentionate de ................ %. Se recomanda valoarea de 12,5%.
            (2) Furnizorul este exonerat de raspundere pentru cresterea tensiunii peste limitele prevazute in reglementarile in vigoare in cazul in care abaterile au avut drept cauza livrarea de putere reactiva de catre consumator in retelele furnizorului, fara ca acesta din urma sa fi aprobat acest regim.
            (3) Reducerile tarifare mentionate in articolul precedent se acorda numai in situatia in care, in perioada de consum respectiva, consumatorul s-a incadrat in puterile prevazute in contract si a realizat un factor de putere mai mare sau egal cu 0,92.
            Art. 21. - Pentru energia electrica furnizata pe o durata mai mare de 30 de minute consecutive, cu o frecventa in afara limitelor prevazute de reglementarile in vigoare, la cererea scrisa a consumatorului, depusa in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere tarifara pentru energia electrica furnizata cu abaterile mentionate de ...... %. Se recomanda valoarea de 12,5%.
            Art. 22. - (1) Furnizorul nu raspunde fata de consumator pentru intreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in cazul unor calamitati sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decat cele prevazute in prescriptiile de proiectare.
            (2) De asemenea, furnizorul nu raspunde pentru intreruperile cauzate de consumator.
            Art. 23. - Consumatorul va plati despagubiri pentru pagubele dovedite, produse furnizorului sau altor consumatori, ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor sau a instalatiilor proprii ori a actiunii personalului propriu, conform prevederilor art. 24.
            Art. 24. - (1) Despagubirea datorata de catre consumator nu va depasi, in limita prejudiciului suferit de furnizor sau de subconsumator, contravaloarea energiei electrice consumate de catre consumator in cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri.
            (2) In cazurile provocate cu rea-credinta sau datorate unor erori umane grave in exploatarea retelelor sau instalatiilor, nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazuta la alin. (1).
            Art. 25. - (1) Situatiile in care furnizorul, alti consumatori sau subconsumatori pretind despagubiri consumatorului si pentru care s-au inregistrat sesizari scrise din partea acestora vor fi analizate de catre consumator si de partile reclamante.
            (2) Termenul de depunere a sesizarii scrise de catre furnizor/alti consumatori/subconsumatori este de maximum 5 zile lucratoare de la data producerii incidentului reclamat.
            (3) Sesizarea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte cu certitudine cele reclamate, inclusiv prejudiciul realizat si modul de actionare a personalului propriu pentru limitarea incidentului reclamat.
            Art. 26. - (1) Consumatorul este obligat sa efectueze impreuna cu furnizorul, cu alti consumatori sau subconsumatori analiza incidentului reclamat in cel mult 10 zile lucratoare de la primirea sesizarii.
            (2) Furnizorul, alti consumatori sau subconsumatori vor pune la dispozitie consumatorului toate datele legate de incident si care sunt necesare pentru sustinerea sesizarii.

            12. Intreruperea furnizarii energiei electrice
            Art. 27. - (1) Furnizorul va intrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului in urmatoarele cazuri:
            a) consumul de energie electrica cu contract expirat;
            b) consumul fraudulos de energie electrica;
            c) depasirea puterii aprobate prin avizul de racordare;
            d) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de catre consumator, in conditiile stabilite;
            e) impiedicarea delegatului imputernicit al furnizorului de a monta, verifica, inlocui sau de a citi elementele grupurilor de masurare/contoarele, de a verifica si remedia defectiunile in instalatiile care sunt proprietatea furnizorului, atunci cand acestea se afla pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalatiile proprii ale consumatorului, situate in amonte de alt consumator, sau de a racorda un nou consumator;
            f) impiedicarea accesului furnizorului in instalatiile de utilizare ale consumatorului, in scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, in cazul constatarii unor situatii care conduc la inregistrarea eronata a consumului de energie electrica;
            g) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane fizice sau juridice decat al celei care detine de drept locul de consum;
            h) consumatorul nu aplica reducerea puterii absorbite, ceruta de furnizor in regim de restrictii, conform contractului si in termenii prevazuti in acesta;
            i) consumatorul nu a luat, la termenele convenite cu furnizorul, masurile de limitare a perturbatiilor pana la valorile normate;
            j) nerespectarea limitelor zonelor de protectie pentru retelele si instalatiile electrice, conform legislatiei in vigoare;
            k) periclitarea vietii sau a sanatatii oamenilor ori a integritatii bunurilor materiale;
            l) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor;
            m) pentru executarea unor manevre si a unor lucrari impuse de situatii de urgenta, care nu se pot efectua fara intreruperi;
            n) in alte cazuri in care se specifica acest drept in prezentul contract.
            (2) Intreruperea furnizarii energiei electrice se realizeaza:
            a) fara preaviz, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), f), g), h), k), l) si m);
            b) cu preaviz de 5 zile calendaristice, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), c), d), e),
i), j) si n).
            (3) Intreruperile prevazute la lit. m), n) si o) vor fi ulterior justificate cu documente consumatorului, la cererea scrisa a acestuia, depusa in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului.
            (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), cu exceptia lit. a), b), j), m), n) si o), spitalele, policlinicile, statiile de salvare, caminele de batrani, cresele, scolile si organele de trafic aerian, naval si feroviar care concura la siguranta circulatiei.
            Art. 28. - (1) Intreruperile in furnizarea energiei electrice, care depasesc limitele prevazute prin contract si pentru care s-au inregistrat sesizari scrise din partea consumatorilor, vor fi analizate de catre furnizor si consumator, pentru stabilirea responsabilitatilor ce decurg din aceste evenimente.
            (2) Termenul pentru depunerea sesizarii scrise de catre consumator este de maximum 5 zile lucratoare de la data intreruperii furnizarii energiei electrice.
            Art. 29. - (1) Furnizorul este obligat sa efectueze impreuna cu consumatorul analiza intreruperilor mentionate la articolul precedent, in maximum 10 zile lucratoare de la primirea sesizarii consumatorului.
            (2) Consumatorul va pune la dispozitie furnizorului toate datele legate de intrerupere si care sunt necesare pentru sustinerea sesizarii.
            (3) Sesizarea consumatorului privind intreruperile care au avut loc in furnizarea energiei electrice va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie electrica nelivrata, prejudiciul realizat si modul de actionare a personalului propriu pentru limitarea efectelor intreruperii alimentarii cu energie electrica.

            13. Alte clauze specifice
            Art. 30. - (1) In cazul nesemnarii si nedepunerii la furnizor de catre consumatorul existent a prezentului contract in termen de 10 zile lucratoare de la primirea lui, furnizorul poate intrerupe furnizarea energiei electrice cu un preaviz de 24 de ore.
            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul semnarii contractului cu divergente, pe durata etapelor de solutionare prevazute la art. 31 alin. (1) lit. a) si b).
            (3) Contractul de furnizare a energiei electrice intra in vigoare numai dupa semnarea de catre partile contractante, respectiv in cazul unor divergente, dupa solutionarea definitiva a acestora.
            (4) Eventualele datorii reciproce dintre parti, provenite dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice, se preiau in cadrul prezentului contract.
            Art. 31. - (1) Solutionarea eventualelor divergente precontractuale intre furnizor si consumator se face dupa cum urmeaza:
            a) pe cale amiabila, prin conciliere intre parti, in termen de 15 zile lucratoare de la semnarea cu divergente sau cu obiectiuni;
            b) de catre ANRE, in cazul mentinerii divergentelor sau a obiectiunilor intre parti, de regula in termen de 15 zile lucratoare, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice;
            c) prin contestarea de catre cel putin una dintre parti a hotararii ANRE, in termen de 30 de zile lucratoare de la luarea la cunostinta, la organul judecatoresc competent.
            (2) Divergentele ce decurg din interpretarea si/sau din executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente.
            Art. 32. - Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in termenele si in conditiile legii.
            Art. 33. - (1) Rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice din initiativa furnizorului inainte de expirarea acestuia se face in urmatoarele cazuri:
            a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate si a penalitatilor legale in conditiile stabilite prin prezentul contract;
            b) pierderea calitatii de persoana juridica a consumatorului, care a stat la baza incheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;
            c) pierderea calitatii de detinator al spatiului pentru alimentarea caruia s-a incheiat prezentul contract;
            d) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent, in conditiile modificarii reglementarilor sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice;
            e) in alte conditii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
            (2) Rezilierea contractului din initiativa consumatorului inainte de data expirarii acestuia se face cu anuntarea prealabila, in scris, a furnizorului in termen de 30 de zile calendaristice. In caz contrar, el va fi urmarit pentru plata energiei electrice consumate pana la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un eventual nou consumator.
            (3) Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate efectua fara rezilierea contractului, la solicitarea in scris a consumatorului, pentru o perioada de minimum o luna si de maximum 12 luni. Consumatorul va plati contravaloarea lucrarilor efectuate de furnizor in acest scop. De asemenea, sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate face si din cauze independente de vointa furnizorului (revizii tehnice, deranjamente, lipsa puterii in S.E.N. etc.).
            Art. 34. - Anexele nr. 1-7, precum si orice alte anexe agreate de parti fac parte integranta din prezentul contract.
            Art. 35. - Alte clauze:

            Prezentul contract a fost incheiat la data de ............., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si va intra in vigoare la data de .................... .
 
Furnizor,
Director, Director economic,
Oficiul juridic 
Serviciul de marketing
Energetic
Consumator,
Manager/Director, Director economic,
Oficiul juridic 

             1) In cazul consumatorilor industriali cu mai multe locuri de consum pe teritoriul deservit de furnizor se poate incheia un singur contract de furnizare, iar lista cuprinzand locurile de consum se specifica intr-o anexa.
            2) Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

            Definitii
            1. A furniza energie electrica - a alimenta cu energie electrica, in baza unei intelegeri contractuale, prealabile.
            2. ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
            3. Aviz de racordare - aviz scris care se emite de catre furnizor asupra posibilitatilor si conditiilor de alimentare cu energie electrica oferite de furnizor pentru satisfacerea cerintelor consumatorului precizate la solicitarea avizului.
            4. Consumator final - persoana fizica sau juridica care consuma energie electrica pe baza de contract si ale carei instalatii electrice de utilizare sunt conectate la instalatia de alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare prin care primeste si, in conditii determinate, retransmite energie electrica unor subconsumatori. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
            5. Consumator industrial si similar - consumatorul care foloseste energia electrica, in principal in domeniul extragerii de materii prime, al fabricarii unor materiale ori al prelucrarii materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole in mijloace de productie sau bunuri de consum. Prin asimilare, santierele de constructii, statiile de pompare, inclusiv cele pentru irigatii, unitatile de transporturi feroviare, rutiere, navale si aeriene si altele asemenea sunt considerate consumatori industriali. Sunt definiti ca mici consumatori industriali cei cu puteri contractate de 100 kW sau mai mici pe loc de consum.
            6. DASF - Normativul de descarcare automata a sarcinii de scadere a frecventei.
            7. DASU - Normativul de descarcare automata a sarcinii de scadere a tensiunii.
            8. DM - Normativul de deconectare manuala, care cuprinde consumatorii principali pe transe de deconectare si puteri deconectate, aplicat in cazul penuriei de combustibil sau in situatii exceptionale.
            9. Grup de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice furnizate unui consumator sau livrate de catre acesta in sistemul electroenergetic, in vederea facturarii. In categoria grupurilor de masurare sunt cuprinse urmatoarele echipamente: contoarele de energie electrica activa si reactiva, ceasurile de comutare, sumatorul de putere, transformatoarele de masura pentru intensitate si tensiune, sirurile de cleme, sigurantele fuzibile aferente circuitelor de tensiune si altele asemenea.
            10. Furnizor - agentul economic care asigura furnizarea energiei electrice catre consumatori in calitate de parte contractanta a contractului de furnizare.
            11. Instalatie de alimentare (bransament la joasa tensiune si racord la medie si inalta tensiune) - instalatia electrica prin care se face legatura dintre reteaua furnizorului in punctul de racordare si instalatia consumatorului in punctul de delimitare.
            12. Instalatie de utilizare - ansamblul instalatiilor electrice apartinand consumatorului, situat in aval de punctul de delimitare.
            13. Loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, prin care se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
            14. NL - Normativul de limitare, care cuprinde consumatorii principali pe transe de limitare si puteri reduse, aplicat in cazul penuriei de combustibil sau in situatii exceptionale.
            15. Ore de varf de sarcina ale S.E.N. - orele de dimineata si de seara aprobate, care reprezinta varfuri de consum in S.E.N.
            16. Punct de delimitare - locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la instalatiile furnizorului si in care acestea se delimiteaza ca proprietate.
            17. Putere contractata - cea mai mare putere medie cu inregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, convenita prin contract, pe care consumatorul are dreptul sa o absoarba in perioada de consum, pentru fiecare loc de consum.
            18. Putere la orele de varf ale S.E.N. - cea mai mare putere medie cu durata de inregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, convenita prin contract, pentru a fi absorbita de consumator la orele de varf ale S.E.N.
            19. Putere medie - puterea rezultata din raportul dintre cantitatea de energie contractata intr-o anumita perioada si numarul orelor de functionare.
            20. Putere minima de avarie - puterea strict necesara consumatorului pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului.
            21. Putere minima tehnologica - cea mai mica putere, in regim de limitari, necesara unui consumator pentru mentinerea in functiune, in conditii de siguranta, numai a acelor echipamente si instalatii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de productie prin deteriorare.
            22. Rest de ore ale S.E.N. - orele situate in afara orelor de varf de sarcina ale S.E.N.
            23. Regim de limitare sau restrictie - situatia in care este necesara reducerea la anumite limite a puterii electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea puterii minime tehnologice de catre furnizor, pentru mentinerea in limite normale a parametrilor de functionare a sistemului energetic.
            24. Sistem electroenergetic national - S.E.N. - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
            25. Sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie electrica in functie de puterea instalata si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice.
            26. Situatie de avarie in S.E.N. - situatia in care, ca urmare a avarierii unor instalatii si agregate energetice sau a intreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot mentine parametrii principali in limitele normale de functionare a S.E.N.
            27. Statie de primire - prima statie situata pe amplasamentul sau in vecinatatea amplasamentului unui consumator, care poate fi statie electrica de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distributie si care indeplineste simultan urmatoarele conditii:
            a) se afla pe traseul retelelor electrice de legatura dintre furnizor si consumator;
            b) prin intermediul acesteia se realizeaza nemijlocit alimentarea cu energie electrica a consumatorului;
            c) tensiunea primara sau tensiunea secundara a statiei este egala cu cea mai mare tensiune din instalatia de utilizare a consumatorului.
            28. Subconsumator - persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice sunt racordate la instalatiile electrice ale unui consumator. Sunt considerati subconsumatori de energie electrica si cei care apar prin divizarea unui consumator initial in mai multi agenti economici sau persoane fizice. In acest caz devine consumator cel care detine instalatia electrica de alimentare, ceilalti fiind considerati subconsumatori.
            29. Taxa de putere - suma fixa, stabilita prin tarif pe unitatea de putere contractata sau absorbita pentru o anumita perioada (luna sau an).
            30. Taxa de racordare - suma pe care o plateste anticipat un consumator pentru executarea instalatiei de alimentare cu energie electrica si pentru racordarea la reteaua furnizorului.

ANEXA Nr. 2
la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali

            Compania Nationalã de Electricitate
            Societatea Comercialã "electrica" - S.A.
            Sucursala de distributie ................................ si similari nr. ................... din anul .................,
            Numarul de inregistrare ............................ luna ...................................., ziua .....................

            Numarul de inregistrare ....................................
            Chitanta nr. ............ din data de ....................
            Spre instiintare ....................................................
            Aviz de racordare nr. ..........................................

            Catre ........................................................
            ........................................................

AVIZ DE RACORDARE
la instalatiile furnizorului de energie electrica

            Cu scrisoarea nr. ............ s-a solicitat avizul de racordare in vederea alimentarii cu energie electrica a unitatii situate in .............................................................................................................,
                                                                                       (adresa)
            organizata ca .............................. si avand ca obiect de activitate .................................... .
            Puterea totala instalata este de ........................................... kW, in urmatoarele receptoare ......................................................................................................................................................
(enumerate sau prezentate in anexa cuprinzand caracteristicile)

            Ca urmare a analizei tehnice a documentatiei, avizam racordarea consumatorului de mai sus, cu urmatoarea evolutie a puterii maxime simultan absorbite:

            Puterea aprobata (avizata) Situatia existenta 1998 1999 2000 2001 2002 Situatia finala

            Puterea maxima simultan absorbita (kW/kVA)

            Avizul de racordare este valabil in urmatoarele conditii:

            1. Alimentarea cu energie electrica se va face ...................................................................................................................................................................
                (descrierea succinta a solutiei si a lucrarilor necesare pentru realizarea instalatiei de alimentare).
            2. Punctul de delimitare a instalatiilor, la limita proprietatilor, va fi ...................................... .
            3. Durata de restabilire a alimentarii, in cazul unei intreruperi accidentale, este cea necesara pentru remedierea defectiunilor din instalatiile furnizorului.
            4. Pentru alimentarea cu energie electrica ce se va realiza de catre Sucursala de distributie ........................................................ urmeaza sa achitati conform Hotararii Guvernului nr. 2/1992 o taxa de racordare si sa incheiati o conventie prin care se va conveni data de racordare a puterii aprobate prin prezentul aviz.
            5. Valoarea taxei de racordare a puterii aprobate, conform Hotararii Guvernului nr. 2/1992, este de ................... lei.
            Aceasta valoare este orientativa, ea urmand sa fie definitivata in momentul incheierii conventiei pentru realizarea racordarii puterii aprobate.
            Lucrarile instalatiei de utilizare a energiei electrice (in aval de punctul de delimitare) vor fi executate de catre o unitate specializata atestata de furnizor si vor fi finantate de consumator.             Valoarea acestora nu este inclusa in taxa de racordare.
            O data cu taxa de racordare consumatorul va depune*):
            a) acordurile detinatorilor de teren pentru accesul si executia lucrarilor de constructie a instalatiei de alimentare cu energie electrica;
            b) acordurile definitive ale detinatorilor de teren pentru ocupare si/sau traversare, in conditiile legii, atunci cand instalatia de alimentare traverseaza sau ocupa un teren proprietate a consumatorului sau a altor detinatori;
            c) avize de principiu, necesare pentru realizarea instalatiei de alimentare cu energie electrica.
            6. Executantul instalatiei de utilizare, precum si consumatorii au obligatia de a respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
            6.1. Instalarea unei surse proprii de energie electrica (de exemplu: grup electrogen) va fi facuta numai cu avizarea de catre furnizor a schemei de racordare a acesteia la reteaua de utilizare a consumatorului.
            7. Puterea aprobata prin aviz (avizata) este avuta in vedere la dimensionarea instalatiei de alimentare cu energie electrica din sistem.
            Puterea efectiv absorbita (care nu va putea depasi puterea avizata), precum si cantitatea de energie, specifice unei anumite perioade, vor fi cele prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice.
            8. Utilizarea receptoarelor neomologate sau a altora in afara celor declarate prin cererea de aviz si consemnate in aceasta, chiar in cadrul puterii aprobate, este interzisa.
            9. Cresterea puterii instalate sau modificarea structurii receptoarelor va putea fi facuta numai dupa obtinerea unui nou aviz de racordare.
            10. In cazul nerespectarii prevederilor avizului de racordare consumatorul este raspunzator de consecintele ce decurg din acesta, in limitele prevazute in contractul de furnizare.
            11. Prezentul aviz de racordare sta la baza contractului de furnizare a energiei electrice si constituie parte integranta a acestuia.
            12. Valabilitatea avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii. Daca in acest termen se achita taxa de racordare si se incheie conventia pentru racordarea puterii aprobate (sau, dupa caz, contractul de furnizare), avizul de racordare isi mentine valabilitatea. Avizul de racordare isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica datele energetice ale consumatorului care au stat la baza emiterii lui, indiferent de momentul modificarii acestor date.

            Director,

            NOTÃ:
            Consumatorii existenti pot prezenta la reactualizarea contractelor de furnizare a energiei electrice avizele obtinute anterior, in situatia in care acestea isi pastreaza valabilitatea, conform precizarilor din avizele respective si daca nu s-au modificat datele energetice care le-au fundamentat.

            *) Acordurile si avizele se nominalizeaza, anexandu-se documentatia si planurile necesare pentru obtinerea acestora.
 

ANEXA Nr. 3
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

CONDITII SPECIFICE
la Contractul nr. ........ pentru locul de consum ..........

            Localitatea
            Adresa
            1. Dosarul tehnic al instantei electrice nr. .............................
            2. Puterea maxima simultan absorbita .......... kW, conform avizului de racordare nr. ......... din ..............., emis de ................... .
            3. Punctul de delimitare a instalatiilor electrice:
            a) furnizorului ii apartin instalatiile din amonte de ................, la tensiunea de ................kV;
            b) consumatorului ii apartin instalatiile din aval de ................, la tensiunea de ................ kV.
            4. Energia electrica se livreaza in mod continuu, cu exceptia perioadei pentru revizia si reparatia instalatiilor energetice, proprietate a furnizorului, si a duratei de remediere a avariilor si a deranjamentelor.
            5. Programul de functionare:
            a) zilnic, ................ ore:
            b) saptamanal, ................ zile.
            6. Locul de montare a echipamentelor de masurare ................
            7. Factorul de putere natural, determinat prin masuratori, este de ................; energia reactiva consumata sub factorul de putere neutral se plateste conform tarifelor in vigoare.
            8. Corectiile indicatiilor echipamentelor de masurare, datorate:
            a) necoincidentei punctului de delimitare cu locul de montare ................;
            b) alimentarii de rezerva ................
            9. Valorile protectiei instalatiilor in punctul de delimitare (in cazul in care nu se incheie conventia de exploatare) .................... A.
            10. Tipul de tarif practicat ................
            11. Prezenta anexa s-a intocmit la data de ................, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
 
Furnizor,
..................................... 
Consumator,
...............................................

 ANEXA Nr. 4
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

DELIMITAREA
instalatiilor electrice între furnizor si consumator si caracteristicile
echipamentelor de mãsurare

            Denumirea consumatorului ................, codul ................
            Denumirea locului de consum ................
            Localitatea ................, adresa ................
            A. Statia de primire este stabilita la ................
            B. Punctul de delimitare (PD) este situat:
            a) in amonte de statia de primire la elementul ................;
            b) in aval de statia de primire la elementul ................;
            c) in cadrul statiei de primire la elementul ................ .
            C. Locul de montare a echipamentului de masurare pentru decontare (PM)
................................................................................................................................................................
            D. Caracteristicile echipamentului de masurare:
            1. contor activ tip ................, clasa de precizie ................;
            2. contor reactiv tip ................, clasa de precize ................;
            3. sumator putere ................;
            4. transformator de intensitate ................, clasa de precizie ................;
            5. transformator de tensiune ................, clasa de precizie ................;
            6. constanta generala a echipamentului de masurare (raportul de transformare a transformatoarelor de intensitate, a transformatoarelor de tensiune, constanta contorului):
            a) energie activa ................;
            b) energie reactiva ................ .
            E. Schema electrica monofilara in culori aflata pe verso:
            a) rosu pentru instalatiile furnizorului;
            b) albastru pentru instalatiile consumatorului.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 4 bis
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

METODOLOGIE
privind recalcularea consumului de energie electricã, în cazul defectiunilor
la echipamentele de mãsurare

Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 5
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

CONVENTIE DE EXPLOATARE

            încheiatã între ................, în calitate de furnizor de energie electricã, si ................,
            în calitate de consumator de energie electricã
            Cap. I. - Generalitati:
            a) scop;
            b) obligatii reciproce.

            Cap. II. - Delimitarea instalatiilor:
            - stabilirea punctelor fizice de delimitare a instalatiilor pentru fiecare loc de consum.

            Cap. III. - Conducerea operativa prin dispecer:
            a) ordinea de impartire a instalatiilor;
            b) executarea manevrelor;
            c) evidente operative;
            d) legaturi operative radiotelefonice.

            Cap. IV. - Conditii de exploatare si de intretinere reciproca a instalatiilor:
            a) nominalizarea instalatiilor furnizorului, care sunt exploatate si intretinute de consumator;
            b) nominalizarea instalatiilor consumatorului, care sunt exploatate si intretinute de furnizor;
            c) masuri tehnice si organizatorice de securitate a muncii si conditii de executie a lucrarilor;
            d) intreruperi programate pentru revizii si reparatii.

            Cap. V. - Reglajul protectiilor:
            a) obligativitatea corelarii protectiilor la consumator cu protectiile S.E.N.;
            b) responsabilitatea furnizorului de a stabili si a comunica reglajele;
            c) obligatia consumatorului de a corela protectiile interne din instalatiile proprii cu cele stabilite de furnizor.

            Cap. VI. - Alte prevederi si anexe:
            a) lista cuprinzand persoanele furnizorului si consumatorului, care au dreptul sa solicite, sa execute si sa conduca sau sa dispuna executarea manevrelor;
            b) schema monofilara cu marcarea punctelor de delimitare si a reglajelor protectiilor.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 6
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

ENERGIE ELECTRICA SI PUTERI CONTRACTATE DIN S.E.N.

            Denumirea consumatorului ..................................................................................................
            Denumirea locului de consum ..............................................................................................
            Localitatea ................................................., adresa ...........................................................
            Codul ................
            In perioada ........................................, incepand cu luna .........................., anul ................
            Furnizorul ................................................................................
            Forul tutelar al furnizorului .......................................................
            Codul ................
            Cantitatea de energie electrica contractata ............................ MWh.
            Puterea contractata .............................. kW.
            Dispeceratul energetic poate declara oficial penuria de combustibil, iar Guvernul poate aproba limitarea sau intreruperea furnizarii energiei electrice, stabilind prin hotarare conditiile de aplicare a acestor masuri.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 7
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la micii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

CONDITII
de mãsurare/determinare a cantitãtii de energie electricã furnizatã
si a puterilor maxime realizate
(pânã la intrarea în vigoare a Codului de mãsurare)

            1. Grupurile de masurare/contoarele utilizate in decontare trebuie sa fie omologate legal, vor fi montate numai de furnizor si vor fi procurate, de regula, de acesta.
            2. Elementele grupurilor de masurare/contoarele care vor fi procurate de consumator vor fi avizate in prealabil de furnizor, vor fi predate si devin proprietatea acestuia, iar valoarea lor se va scadea din contravaloarea taxei de racordare sau din costul energiei electrice consumate.
            3. Furnizorul stabileste, de comun acord cu consumatorul, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de masurare, in functie de categoria consumatorului si de tariful care urmeaza sa fie aplicat. Instalarea grupurilor de masurare/contoarelor se va face in locuri accesibile pentru citire atat furnizorului, cat si consumatorului.
            4. Se interzice conectarea la retelele de distributie/transport a instalatiei de utilizare a unui consumator, daca aceasta nu este prevazuta cu grupuri de masurare/contoare.
            5. In cazul in care echipamentul de masurare este defect, calculul cantitatilor de energie electrica consumata se face potrivit metodologiei stabilite de furnizor impreuna cu consumatorul, conform prevederilor anexei nr. 4 bis.
            6. Grupurile de masurare/contoarele vor fi verificate periodic sau ori de cate ori este necesar si vor fi inlocuite, in caz de uzura sau de avariere, de furnizor, pe cheltuiala sa. Verificarea periodica a grupurilor de masurare/contoarelor se face la termenele stabilite prin instructiunile de metrologie legala in vigoare.
            7. La constatarea oricarei defectiuni in functionarea grupurilor de masurare/contoarelor de catre una dintre partile contractante, aceasta are obligatia sa anunte imediat cealalta parte contractanta si se va proceda la remedierea defectiunilor si la recalcularea consumului, conform prevederilor anexei nr. 4 bis.
            8. In cazul in care deteriorarea, in orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul reparatiei echipamentului deteriorat si al lucrarilor de demontare, verificare si remontare, care va fi adus la cunostinta consumatorului.
            9. In cazul in care se convine prin contract, se admite utilizarea unor sisteme de citire la distanta, sisteme SCADA si/sau a tehnicii de calcul pentru decontarea energiei electrice, cu folosirea unor echipamente acceptate de ambele parti.
            10. Contoarele pasante, montate in instalatiile de utilizare de catre consumatori, nu servesc la decontarea energiei electrice cu furnizorul. De regula furnizorul nu monteaza, nu interpreteaza indicatiile contoarelor pasante si nu se implica in neintelegerile dintre consumator si subconsumatorii acestuia.
            11. Elementele grupurilor de masurare/contoarele se monteaza si se sigileaza de catre furnizor, in mod obligatoriu in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului, consemnandu-se aceste operatiuni intr-un proces-verbal semnat de ambele parti.
            12. Consumatorul este obligat sa pastreze intacte grupurile de masurare a energiei electrice, sa nu influenteze functionarea corecta a acestora, sa nu blocheze accesul furnizorului la echipamentele de masurare si la celelalte instalatii ale sale, interzicandu-i-se orice actiune asupra acestora; consumatorul este obligat sa anunte imediat furnizorul in cazul in care constata defectiuni ale elementelor grupurilor de masurare/contoarelor.
            13. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate pe elementele grupurilor de masurare/contoarelor, ocolirea acestora sau sustragerea de energie electrica in orice mod, precum si afectarea integritatii lor se pedepsesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
            14. Furnizorul are obligatia sa inlocuiasca in termen de cel mult 10 zile de la data inregistrarii sesizarii scrise echipamentul de masurare reclamat ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate. Echipamentul de masurare reclamat in scris de consumator ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate poate fi verificat la locul functionarii de catre furnizor, cu acceptul si in prezenta consumatorului respectiv, iar constatarile se vor inscrie intr-un proces-verbal semnat de parti.     Echipamentul de masurare demontat se verifica de catre un laborator de metrologie autorizat, care stabileste eroarea de inregistrare ce se va utiliza la recalcularea consumului pe perioada nefunctionarii acestuia. Costul verificarii se suporta de furnizor, cu exceptia cazurilor in care verificarea se efectueaza la solicitarea consumatorului si reclamatia se dovedeste neintemeiata.

ANEXA Nr. III

CONTRACT  -CADRU
de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari,
la tarife reglementate
nr. .................. din anul ................., luna ................, ziua .......................

            1. Partile contractante
 
Intre ................................................, reprezentata legal prin ................................................, cu sediul in .........................................................................., judetul ................................................, codul postal ........................., telefon ......................., fax ..........................., telex ......................., codul fiscal ................., inscrisa in registrul comertului la nr. ..................., cod SIRUES .........., cont de virament nr. .............................................., deschis la .............................................................., reprezentata prin ........................................................ si ...............................................................,
                                                  (director)                                     (director economic) 
denumita furnizor, avand calitatea de vanzator, pe de o parte, si 
................................................, cu sediul in ................................................................................, judetul ........................., codul postal ...................., telefon ......,,.............., fax ..........................., telex ..............................., codul fiscal ........................................, inscrisa in registrul comertului la nr. ............................., cod SIRUES ..........................., cont de virament nr. .............................., deschis la ............................................., reprezentata prin ....................................................... si 
                                                                                                                 (director)
......................................................................., 
 (director economic) 
denumita consumator, in calitate de cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract. 

            2. Obiectul contractului
            Art. 1. - (1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul de consum ............................... din localitatea ................................ adresa1) ............................................. si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, facturarea, plata si alte servicii, precum si conditiile de consum al energiei electrice.
            (2) Instalatiile electrice apartinand partilor se delimiteaza potrivit anexelor nr. 4 si 5 la prezentul contract.
            (3) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa nr. 1 la acesta.

            3. Durata contractului
            Art. 2. - Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie pe perioada de ..................., convenita de parti, furnizarea facandu-se in conditiile stabilite prin Avizul de racordare nr. .............. din ........................, emis de ..................... (anexa nr. 2 la prezentul contract), si conventia de exploatare (anexa nr. 5 la prezentul contract).

            4. Energie electrica si puteri contractate
            Art. 3. - (1) Cantitatea de energie electrica si puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalatiile de alimentare in regim normal de functionare sunt prevazute in anexa nr. 6 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua de comun acord, la initiativa oricareia dintre parti, cu minimum 5 zile lucratoare inaintea inceperii perioadei pentru care se solicita modificarea.
            (2) Pentru regimul de limitare sau de restrictie, precum si pentru situatia de avarie in S.E.N., puterile care se pot reduce si puterile care se pot deconecta sunt prevazute in anexa nr. 7 la prezentul contract.
            (3) Regimul de limitare sau de restrictie se aplica in conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la prezentul contract, pana la intrarea in vigoare a Codului retelei de transport si a Codului retelei de distributie.
            (4) Consumatorii intreruptibili pot negocia clauze suplimentare de diminuare a puterii absorbite si/sau de intrerupere, in conditiile obtinerii unor reduceri tarifare, compensatorii si existentei unor reglementari legale.
            Art. 4. - In cazul consumatorului cu centrala electrica proprie interconectata la retelele electrice de distributie/transport, eventuala achizitie de energie electrica va forma obiectul unui contract separat de contractul de furnizare.

            5. Determinarea cantitatilor de energie electrica furnizate si a puterilor absorbite
            Art. 5. - Determinarea puterilor maxime si a cantitatilor de energie electrica furnizate se face pe baza indicatiilor grupurilor de masurare/contoarelor pentru decontare, instalate de catre furnizor, la care se fac corectiile prevazute in anexele nr. 3 si 4 la prezentul contract.
            Art. 6. - Conditiile de masurare a cantitatilor de energie electrica furnizate si a puterilor absorbite sunt prevazute in anexa nr. 9 la prezentul contract, pana la intrarea in vigoare a Codului de masurare.

            6. Tarife si pretul energiei electrice. Modalitati si conditii de plata
            Art. 7. - (1) Tariful este ales liber de catre consumator dintre tarifele practicate de furnizor pentru nivelul de tensiune si categoria respectiva de consumatori, cu respectarea prevederilor legale. Pentru aplicarea tarifului trebuie sa existe tipul de grup de masurare adecvat, care poate fi procurat si de catre consumator in conditiile pct. 2 din anexa nr. 9 la prezentul contract.
            (2) Alegerea altui tarif se poate efectua cel mult o data pe an.
            (3) Puterea contractata poate fi modificata de cel mult doua ori pe parcursul lunii calendaristice respective.
            Art. 8. - (1) Corespunzator tipului de tarif stabilit, furnizorul emite de regula o factura la data de 52) a lunii de facturare, iar consumatorul va achita, pana la data de 152) a lunii de facturare, aceasta factura ce contine:
            a) o valoare estimata pentru luna in curs, calculata astfel:
            - pentru consumatorul la care se aplica tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la prezentul contract;
            - pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumatate din consumul de energie electrica activa contractat, conform anexei nr. 6 la prezentul contract;
            b) o valoare de regularizare pentru luna precedenta.
            (2) Facturile privind energia electrica se vor achita conform modalitatilor de plata prevazute de legislatia in vigoare.
            (3) Pentru consumatorul cu mai multe locuri de consum alimentate de acelasi furnizor se poate emite, la cererea consumatorului si cu acordul furnizorului, o singura factura.
            Art. 9. - (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de masurare/contoarelor, consemnandu-se intr-un proces-verbal semnat de parti cantitatile de energie electrica activa si reactiva livrate, precum si puterile electrice absorbite. Cu acordul partilor se admite citirea de la distanta sau autocitirea efectuata de contor, respectiv de consumator.
            (2) Citirea contoarelor se va efectua in perioada ........................ (convenita intre parti), consumatorul fiind obligat sa asigure prezenta delegatului imputernicit pentru semnarea procesului-verbal de citire. In situatia in care grupurile de masurare/contoarele se afla instalate la consumator, acesta are obligatia sa asigure accesul reprezentantului furnizorului. In cazul absentei delegatului consumatorului procesul-verbal de citire a contoarelor se incheie de catre furnizor, consemnandu-se absenta consumatorului.

            7. Obligatiile furnizorului
            Art. 10. - Furnizorul are urmatoarele obligatii:
            a) sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor;
            b) sa asigure consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului contract si in conformitate cu standardul de performanta3);
            c) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta precizat in anexa     nr. 3, daca au fost executate integral lucrarile prevazute in avizul de racordare;
            d) sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa si tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevazute de reglementarile in vigoare, conform standardului de performanta si anexei nr. 8 la prezentul contract;
            e) sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform reglementarilor legale in vigoare;
            f) sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/transport, la cererea justificata a consumatorului;
            g) sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate ale echipamentelor si instalatiilor de distributie/transport;
            h) sa anunte consumatorul, cu minimum 3 zile lucratoare inainte, despre intreruperile programate in furnizarea energiei electrice;
            i) in cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a consumatorului, sa ia masuri, la cererea acestuia, de intrerupere a furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare;
            j) sa citeasca la datele convenite contoarele de energie electrica, pentru stabilirea cantitatilor facturate;
            k) sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv prin acte aditionale, atunci cand considera necesara detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
            l) sa nu deterioreze bunurile consumatorului si sa readuca partile de constructii legal executate apartinand consumatorului la starea lor functionala, daca au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii;
            m) sa permita accesul delegatului consumatorului la grupurile de masurare/contoare, atunci cand acestea sunt montate in instalatia furnizorului;
            n) sa factureze consumatorului energia electrica si puterea la tarifele legale in vigoare;
            o) sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator si sa raspunda in termen legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanta3);
            p) sa planifice lucrari de intretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor de alimentare a unui consumator sezonier, in perioada in care acesta nu este in campanie;
            q) sa asigure puterea minima tehnologica in regim de limitare sau de restrictie specificata in anexa nr. 7 la prezentul contract;
            r) sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de intreruperi in alimentare, conform art. 20;
            s) sa acorde reduceri de tarif la achitarea integrala in avans a consumului de energie electrica, in conditiile existentei unor prevederi legale in acest sens;
            t) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati platite de acesta, conform standardului de performanta3).

            8. Drepturile furnizorului
            Art. 11. - Furnizorul are urmatoarele drepturi:
            a) sa intrerupa furnizarea energiei electrice in conformitate cu prevederile art. 30;
            b) in regim de limitari si restrictii, atunci cand este deficit de putere si/sau de energie in S.E.N., sa aplice consumatorilor, cu instiintare prealabila, transele de limitare a puterii prevazute in anexa nr. 7 la prezentul contract, iar la ordinul dispecerului energetic, sa ia masuri de deconectare a consumatorului, in scopul prevenirii sau lichidarii unor avarii in S.E.N. Aceste masuri se aplica conform standardului de performanta;
            c) sa aiba acces in incinta consumatorului, pentru verificarea instalatiei de alimentare si utilizare a energiei electrice, a grupurilor de masurare/contoarelor si a respectarii prevederilor contractuale; accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului;
            d) poate sa solicite consumatorilor rau-platnici constituirea unor garantii. Valoarea acestora nu poate depasi valoarea consumului pentru o luna, calculat pe baza puterilor medii prevazute in anexa nr. 6 la prezentul contract, si se va inscrie la pct. 8 din anexa nr. 3 la prezentul contract.

            9. Obligatiile consumatorului
            Art. 12. - Consumatorul are urmatoarele obligatii:
            a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau regularizari ale acestora urmand sa fie efectuate la urmatoarea facturare;
            b) sa asigure, prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la intreruperea alimentarii cu energie electrica din S.E.N., in cazul in care exista echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica peste o durata critica mai mica decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta inscris in contract poate produce incendii, accidente umane, explozii, deteriorari de utilaje etc.;
            c) sa ia masurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalatiilor de protectie si automatizare, pentru asigurarea functionarii in continuare a receptoarelor importante in cazul functionarii automaticii din instalatiile furnizorului sau ale consumatorului, in scopul exploatarii sigure si economice a instalatiilor electrice;
            d) sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, in vederea eliminarii efectelor negative asupra calitatii energiei electrice;
            e) sa respecte dispozitiile dispecerului energetic, conform reglementarilor in vigoare privind schema de functionare a instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.;
            f) sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu furnizorul;
            g) sa intocmeasca si sa puna la dispozitie furnizorului, la cererea acestuia, curbele de consum zilnice, pe perioada solicitata, iar consumatorii care au centrale electrice proprii interconectate la S.E.N. sa comunice si datele privind functionarea acestora;
            h) sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive, conform anexei nr. 8 la prezentul contract;
            i) sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii contractului;
            j) sa suporte in limitele prevederilor art. 25 orice consecinte asupra subconsumatorilor, ce decurg din restrictionarea sau din intreruperea furnizarii energiei electrice catre subconsumatori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice;
            k) sa permita furnizorului, la solicitarea acestuia, intreruperea planificata a alimentarii cu energie electrica pentru intretinere, revizii si reparatii executate in instalatiile furnizorului;
            l) sa suporte costul remedierii defectiunilor produse in instalatiile furnizorului din vina consumatorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse furnizorului si altor consumatori, inclusiv prin nelivrarea energiei electrice, in limitele prevederilor art. 25.

            10. Drepturile consumatorului
            Art. 13. - Consumatorul are urmatoarele drepturi:
            a) sa consume energie electrica din instalatiile furnizorului, in conformitate cu prevederile prezentului contract;
            b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau cand considera necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
            c) sa beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, in conditiile negocierii unor contracte pentru prestari de servicii energetice, conform prevederilor legale;
            d) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract in prezenta delegatului imputernicit al furnizorului;
            e) sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, chiar daca acestea se afla in incinta furnizorului;
            f) sa racordeze la instalatii proprii, cu avizul scris al furnizorului, in conditii legale, consumatori de energie electrica (subconsumatori). Cu exceptia retransmiterii energiei electrice la joasa tensiune, consumatorul trebuie sa detina licenta de distributie in acest scop;
            g) sa solicite furnizorului masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie/transport;
            h) sa solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor cauzate de acesta, in conditiile cap. 11;
            i) sa solicite furnizorului reduceri tarifare pentru energia electrica furnizata la o tensiune si/sau frecventa in afara limitelor prevazute in prezentul contract, in conditiile cap. 11.

            11. Raspunderea contractuala
            Art. 14. - Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial si ale celorlalte acte normative in vigoare.
            Art. 15. - (1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la consumator, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de intarziere, cu incepere din prima zi dupa expirarea termenului de plata si pana la achitarea ei. Valoarea procentuala a penalitatii este de 0,3% pe zi calendaristica de intarziere.
            (2) Valoarea totala a penalizarilor nu poate depasi valoarea facturii.
            (3) Dupa trecerea a 15 zile lucratoare de la aplicarea penalizarilor, daca factura nu a fost achitata de consumator, furnizorul va proceda la intreruperea furnizarii energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe consumator.
            (4) Factura se considera achitata de catre consumator la data inregistrarii platii in extrasul bancar al consumatorului, la data preluarii cecului de catre furnizor ori la data intrarii numerarului in casieria furnizorului sau prin orice mod prevazut expres in alte reglementari legale de plata, acceptate de furnizor.
            (5) Dupa efectuarea platii integrale a facturilor si a penalizarilor respective, inclusiv a taxelor de deconectare-reconectare, furnizorul va realimenta consumatorul, in conformitate cu prevederile standardului de performanta.
            (6) In cazul in care consumatorul nu efectueaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a consumului si a penalitatilor aplicate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice si sa desfiinteze instalatia de alimentare, urmand sa recupereze sumele datorate conform dispozitiilor legale in vigoare.
            Art. 16. - Consumatorul caruia i s-a desfiintat instalatia de alimentare, dupa ce a platit facturile restante si penalitatile aferente, poate cere o noua alimentare, urmand aceeasi metodologie ca in cazul unui nou consumator.
            Art. 17. - (1) Refuzul total sau partial al consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor se va aduce la cunostinta acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii ei.
            (2) Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data formularii pretentiilor de catre consumator.
            (3) In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, nivelul consumului facturat se reduce, nu se vor incasa penalitati pentru diferenta respectiva.
            Art. 18. - In cazul in care consumatorul depaseste puterea maxima contractata a fi absorbita pe o durata de 15 minute cu peste 15%, acesta va plati pentru puterea corespunzatoare depasirii de putere de doua ori pretul din tariful prevazut in contract.
            Art. 19. - Energia reactiva consumata in perioada de facturare cu un factor de putere mai mic de 0,92 se plateste astfel (cu exceptia situatiei in care mijloacele de compensare ale consumatorului au fost deconectate din dispozitia dispecerului energetic):
            a) in cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar sub 0,92, acesta va plati diferenta dintre cantitatea de energie electrica reactiva consumata si cantitatea corespunzatoare factorului de putere neutral la pretul in vigoare;
            b) in cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar mai mic de 0,65, acesta va plati energia electrica reactiva rezultata din diferenta dintre cantitatea consumata si cea corespunzatoare factorului de putere de 0,92 cu de trei ori pretul in vigoare.
            Art. 20. - (1) Pentru intreruperile in furnizarea energiei electrice, care depasesc limitele gradului de siguranta prevazut in anexa nr. 7 la prezentul contract si ale caror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului, acesta va plati despagubiri pentru daunele dovedite de consumator.
            (2) Despagubirea nu va depasi, pe intrerupere si in limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea energiei electrice furnizate in cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri. Pentru intreruperile din aceeasi zi suma despagubirilor nu va depasi de doua ori pretul energiei electrice furnizate in cursul unei zile medii.
            (3) In cazul intreruperilor cauzate cu rea-vointa sau datorate unor erori umane grave in exploatarea retelelor de alimentare, nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazuta la alin. (2).
            (4) Neindeplinirea de catre consumator a obligatiilor prevazute la art. 12 lit. b) si c) determina, implicit, riscul consumatorului de a primi o despagubire limitata.
            Art. 21. - (1) Pentru energia electrica furnizata pe o durata mai mare de 30 de minute consecutive, cu o tensiune in afara limitelor prevazute de reglementarile in vigoare, la cererea scrisa a consumatorului, depusa in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere tarifara pentru energia electrica furnizata cu abaterile mentionate, de .......... %. Se recomanda valoarea de 12,5%.
            (2) Furnizorul este exonerat de raspundere pentru cresterea tensiunii peste limitele prevazute in reglementarile in vigoare in cazul in care abaterile au avut drept cauza livrarea de putere reactiva de catre consumator in retelele furnizorului, fara ca acesta din urma sa fi aprobat acest regim.
            (3) Reducerile tarifare mentionate in articolul precedent se acorda numai in situatia in care, in perioada de consum respectiva, consumatorul s-a incadrat in puterile prevazute in contract si a realizat un factor de putere mai mare sau egal cu 0,92.
            Art. 22. - Pentru energia electrica furnizata pe o durata mai mare de 30 de minute consecutive, cu o frecventa in afara limitelor prevazute de reglementarile in vigoare, la cererea scrisa a consumatorului, depusa in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere tarifara pentru energia electrica furnizata cu abaterile mentionate de ...... %. Se recomanda valoarea de 12,5%.
            Art. 23. - (1) Furnizorul nu raspunde fata de consumator pentru intreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in cazul unor calamitati sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decat cele prevazute in prescriptiile de proiectare.
            (2) De asemenea, furnizorul nu raspunde pentru intreruperile cauzate de consumator.
            Art. 24. - Consumatorul va plati despagubiri pentru pagubele dovedite produse furnizorului sau altor consumatori, ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor sau a instalatiilor proprii ori a actiunii personalului propriu, conform prevederilor art. 25.
            Art. 25. - (1) Despagubirea datorata de catre consumator nu va depasi, in limita prejudiciului suferit de furnizor sau de subconsumator, contravaloarea energiei electrice consumate de catre consumator in cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri.
            (2) In cazurile provocate cu rea-credinta sau datorate unor erori umane grave in exploatarea retelelor sau a instalatiilor, nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazute la alin. (1).
            Art. 26. - Consumatorul are dreptul sa consume, cu acordul furnizorului, intr-o perioada de maximum 30 de zile, energia electrica neconsumata in perioada de limitari, prin depasirea consumului zilnic de energie, fara sa depaseasca puterea contractata a fi absorbita la orele de varf de sarcina a S.E.N.
            Art. 27. - (1) Situatiile in care furnizorul, alti consumatori sau subconsumatori pretind despagubiri consumatorului si pentru care s-au inregistrat sesizari scrise din partea acestora vor fi analizate de catre consumator si de partile reclamante.
            (2) Termenul de depunere a sesizarii scrise de catre furnizor/alti consumatori/subconsumatori este de maximum 5 zile lucratoare de la data producerii incidentului reclamat.
            (3) Sesizarea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte cu certitudine cele reclamate, inclusiv prejudiciul realizat si modul de actionare a personalului propriu pentru limitarea incidentului reclamat.
            Art. 28. - (1) Consumatorul este obligat sa efectueze impreuna cu furnizorul, cu alti consumatori sau subconsumatori analiza incidentului reclamat in cel mult 10 zile lucratoare de la primirea sesizari.
            (2) Furnizorul, alti consumatori sau subconsumatori vor pune la dispozitie consumatorului toate datele legate de incident si care sunt necesare pentru sustinerea sesizarii.

            12. Intreruperea furnizarii energiei electrice
            Art. 29. (1) Furnizorul va intrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului, fara asigurarea puterii minime tehnologice, in urmatoarele cazuri:
            a) consumul de energie electrica cu contract expirat;
            b) consumul fraudulos de energie electrica;
            c) depasirea puterii aprobate prin avizul de racordare;
            d) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de catre consumator, in conditiile stabilite;
            e) impiedicarea delegatului imputernicit al furnizorului de a monta, de a verifica, de a inlocui sau de a citi elementele grupurilor de masurare/contoarele, de a verifica si de a remedia defectiunile in instalatiile care sunt proprietate a furnizorului, atunci cand acestea se afla pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalatiile proprii ale consumatorului, situate in amonte de alt consumator, sau de a racorda un nou consumator;
            f) impiedicarea accesului furnizorului in instalatiile de utilizare ale consumatorului, in scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, in cazul constatarii unor situatii care conduc la inregistrarea eronata a consumului de energie electrica;
            g) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane fizice sau juridice decat al celei care detine de drept locul de consum;
            h) consumatorul nu aplica reducerea puterii absorbite ceruta de furnizor in regim de restrictii, conform contractului si in termenii prevazuti in acesta;
            i) consumatorul nu respecta programul convenit pentru intreruperi in scopul executarii reviziilor tehnice ale instalatiei de alimentare, a altor lucrari in instalatiile furnizorului sau refuza sa participe la intocmirea acestor programe;
            j) consumatorul modifica reglajele instalatiilor de protectie stabilite cu furnizorul;
            k) consumatorul nu a luat, la termenele convenite cu furnizorul, masurile de limitare a perturbatiilor pana la valorile normate;
            l) nerespectarea limitelor zonelor de protectie pentru retelele si instalatiile electrice, conform legislatiei in vigoare;
            m) periclitarea vietii sau a sanatatii oamenilor ori a integritatii bunurilor materiale;
            n) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele electroenergetice in zonele de retea electrica sau la nivelul intregului S.E.N.;
            o) pentru executarea unor manevre si a unor lucrari impuse de situatii de urgenta, care nu se pot efectua fara intreruperi;
            p) in alte cazuri in care se specifica acest drept in prezentul contract.
            (2) Intreruperea furnizarii energiei electrice se realizeaza:
            a) fara preaviz, in cazurile prevazute, la alin. (1) lit. b), f), g), h), j), m), n) si o);
            b) cu preaviz de 5 zile lucratoare, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), c), d), e), i), l), k) si p).
            (3) Intreruperile prevazute la lit. m), n) si o) vor fi ulterior justificate cu documente consumatorului, la cererea scrisa a acestuia, depusa in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului;
            (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), cu exceptia lit. a), b), j), m), n) si o), spitalele, policlinicile, statiile de salvare, caminele de batrani, cresele, scolile si organele de trafic aerian, naval si feroviar care concura la siguranta circulatiei.
            Art. 30. - (1) Intreruperile in furnizarea energiei electrice, care depasesc limitele prevazute in contract si pentru care s-au inregistrat sesizari scrise din partea consumatorilor, vor fi analizate de catre furnizor si consumator, pentru stabilirea responsabilitatilor ce decurg din aceste evenimente.
            (2) Termenul pentru depunerea sesizarii scrise de catre consumator este de maximum 5 zile lucratoare de la data intreruperii furnizarii energiei electrice.
            Art. 31. - (1) Furnizorul este obligat sa efectueze impreuna cu consumatorul analiza intreruperilor mentionate la articolul precedent, in maximum 10 zile lucratoare de la primirea sesizarii consumatorului.
            (2) Consumatorul va pune la dispozitie furnizorului toate datele legate de intrerupere si care sunt necesare pentru sustinerea sesizarii.
            (3) Sesizarea consumatorului privind intreruperile care au avut loc in furnizarea energiei electrice va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie electrica nelivrata, prejudiciul realizat si modul de actionare a personalului propriu pentru limitarea efectelor intreruperii alimentarii cu energie electrica.

            13. Alte clauze specifice
            Art. 32. - (1) In cazul nesemnarii si nedepunerii la furnizor de catre consumatorul existent a prezentului contract in termen de 10 zile lucratoare de la primirea lui, furnizorul poate intrerupe furnizarea energiei electrice cu un preaviz de 24 de ore.
            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul semnarii contractului cu divergente, pe durata etapelor de solutionare prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) si b).
            (3) Contractul de furnizare a energiei electrice intra in vigoare numai dupa semnarea de catre partile contractante, respectiv, in cazul unor divergente, dupa solutionarea definitiva a acestora.
            (4) Eventualele datorii reciproce dintre parti, provenite dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice, se preiau in cadrul prezentului contract.
            Art. 33. - (1) Solutionarea eventualelor divergente precontractuale intre furnizor si consumator se face dupa cum urmeaza:
            a) pe cale amiabila, prin conciliere intre parti, in termen de 15 zile lucratoare de la semnarea cu divergente sau cu obiectiuni;
            b) de catre ANRE, in cazul mentinerii divergentelor sau a obiectiunilor intre parti, de regula in termen de 15 zile lucratoare, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice;
            c) prin contestarea de catre cel putin una dintre parti a hotararii ANRE, in termen de 30 de zile lucratoare de la luarea la cunostinta, la organul judecatoresc competent.
            (2) Divergentele ce decurg din interpretarea si/sau din executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente.
            Art. 34. - Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in termenele si in conditiile legii.
            Art. 35. - (1) Rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice din initiativa furnizorului inainte de data expirarii acestuia se face in urmatoarele cazuri:
            a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate si a penalitatilor legale in conditiile stabilite prin prezentul contract;
            b) pierderea calitatii de persoana juridica a consumatorului, care a stat la baza incheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;
            c) pierderea calitatii de detinator al spatiului pentru alimentarea caruia s-a incheiat prezentul contract;
            d) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract ori de a perfecta sau de a reactualiza contractul existent, in conditiile modificarii reglementarilor sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice;
            e) in alte conditii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
            (2) Rezilierea contractului din initiativa consumatorului inainte de data expirarii acestuia se face cu anuntarea prealabila, in scris, a furnizorului in termen de 30 de zile calendaristice. In caz contrar, el va fi urmarit pentru plata energiei electrice consumate pana la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un eventual nou consumator.
            (3) Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate efectua fara rezilierea contractului, la solicitarea in scris a consumatorului, pentru o perioada de minimum o luna si de maximum 12 luni. Consumatorul va plati contravaloarea lucrarilor efectuate de furnizor in acest scop. De asemenea, sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate face si din cauze independente de vointa furnizorului (revizii tehnice, deranjamente, lipsa puterii in S.E.N. etc.).
            Art. 36. - Anexele nr. 1-9, precum si orice alte anexe agreate de parti fac parte integranta din prezentul contract.
            Art. 37. - Alte clauze:

            Prezentul contract a fost incheiat la data de ............, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si va intra in vigoare la data de ..................... .
Furnizor,
Director, Director economic,
Oficiul juridic 
Serviciul de marketing
Energetic
Consumator,
Manager/Director, Director economic,
Oficiul juridic 

            1) In cazul consumatorilor industriali cu mai multe locuri de consum pe teritoriul deservit de furnizor se poate incheia un singur contract de furnizare, iar lista cuprinzand locurile de consum se specifica intr-o anexa.
            2) Pentru serviciile publice locale si pentru consumatorii cu mai mult de 10 locuri de consum se pot negocia, la incheierea contractului de furnizare, date de emitere a facturii, respectiv de plata, in limita a 15 zile calendaristice fata de prevederile art. 8.
            3) Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

Anexa nr. 1
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

            Definitii
            1. A furniza energie electrica - a alimenta cu energie electrica, in baza unei intelegeri contractuale, prealabile.
            2. ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
            3. Aviz de racordare - aviz scris care se emite de catre furnizor asupra posibilitatilor si conditiilor de alimentare cu energie electrica oferite de furnizor pentru satisfacerea cerintelor consumatorului precizate la solicitarea avizului.
            4. Consumator final - persoana fizica sau juridica care consuma energie electrica pe baza de contract si ale carei instalatii electrice de utilizare sunt conectate la instalatia de alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare prin care primeste si, in conditii determinate, retransmite energie electrica unor subconsumatori. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
            5. Consumator industrial si similar - consumatorul care foloseste energia electrica, in principal in domeniul extragerii de materii prime, al fabricarii unor materiale ori al prelucrarii materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole in mijloace de productie sau bunuri de consum.     Prin asimilare, santierele de constructii, statiile de pompare, inclusiv cele pentru irigatii, unitatile de transporturi feroviare, rutiere, navale si aeriene si altele asemenea sunt considerate consumatori industriali. Sunt definiti ca mari consumatori industriali cei cu puteri contractate de peste 100 kW pe loc de consum.
            6. DASF - Normativul de descarcare automata a sarcinii de scadere a frecventei.
            7. DASU - Normativul de descarcare automata a sarcinii de scadere a tensiunii.
            8. DM - Normativul de deconectare manuala, care cuprinde consumatorii principali pe transe de deconectare si puteri deconectate, aplicat in cazul penuriei de combustibil sau in situatii exceptionale.
            9. Grup de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice furnizate unui consumator sau livrate de catre acesta in sistemul electroenergetic, in vederea facturarii. In categoria grupurilor de masurare sunt cuprinse urmatoarele echipamente: contoarele de energie electrica activa si reactiva, ceasurile de comutare, sumatorul de putere, transformatoarele de masura pentru intensitate si tensiune, sirurile de cleme, sigurantele fuzibile aferente circuitelor de tensiune si altele asemenea.
            10. Furnizor - agentul economic care asigura furnizarea energiei electrice catre consumatori in calitate de parte contractanta a contractului de furnizare.
            11. Instalatie de alimentare (bransament la joasa tensiune si racord la medie si inalta tensiune) - instalatia electrica prin care se face legatura dintre reteaua furnizorului in punctul de racordare si instalatia consumatorului in punctul de delimitare.
            12. Instalatie de utilizare - ansamblul instalatiilor electrice apartinand consumatorului, situat in aval de punctul de delimitare.
            13. Loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, prin care se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
            14. NL - Normativul de limitare, care cuprinde consumatorii principali pe transe de limitare si puteri reduse, aplicat in cazul penuriei de combustibil sau in situatii exceptionale.
            15. Ore de varf de sarcina ale S.E.N. - orele de dimineata si de seara aprobate, care reprezinta varfuri de consum in S.E.N.
            16. Punct de delimitare - locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la instalatiile furnizorului si in care acestea se delimiteaza ca proprietate.
            17. Putere contractata - cea mai mare putere medie cu inregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, convenita prin contract, pe care consumatorul are dreptul sa o absoarba in perioada de consum, pentru fiecare loc de consum.
            18. Putere la orele de varf ale S.E.N. - cea mai mare putere medie cu durata de inregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, convenita prin contract, pentru a fi absorbita de consumator la orele de varf ale S.E.N.
            19. Putere medie - puterea rezultata din raportul dintre cantitatea de energie contractata intr-o anumita perioada si numarul orelor de functionare.
            20. Putere minima de avarie - puterea strict necesara consumatorului pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului.
            21. Putere minima tehnologica - cea mai mica putere, in regim de limitari, necesara unui consumator pentru mentinerea in functiune, in conditii de siguranta, numai a acelor echipamente si instalatii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de productie prin deteriorare.
            22. Rest de ore ale S.E.N. - orele situate in afara orelor de varf de sarcina ale S.E.N.
            23. Regim de limitare sau restrictie - situatia in care este necesara reducerea la anumite limite a puterii electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea puterii minime tehnologice de catre furnizor, pentru mentinerea in limite normale a parametrilor de functionare a sistemului energetic.
            24. Sistem electroenergetic national - S.E.N. - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
            25. Sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie electrica in functie de puterea instalata si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice.
            26. Situatie de avarie in S.E.N. - situatia in care, ca urmare a avarierii unor instalatii si agregate energetice sau a intreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot mentine parametrii principali in limitele normale de functionare a S.E.N.
            27. Statie de primire - prima statie situata pe amplasamentul sau in vecinatatea amplasamentului unui consumator, care poate fi statie electrica de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distributie si care indeplineste simultan urmatoarele conditii:
            a) se afla pe traseul retelelor electrice de legatura dintre furnizor si consumator;
            b) prin intermediul acesteia se realizeaza nemijlocit alimentarea cu energie electrica a consumatorului;
            c) tensiunea primara sau tensiunea secundara a statiei este egala cu cea mai mare tensiune din instalatia de utilizare a consumatorului.
            28. Subconsumator - persoana fizica sau juridica, ale carei instalatii electrice sunt racordate la instalatiile electrice ale unui consumator. Sunt considerati subconsumatori de energie electrica si cei care apar prin divizarea unui consumator initial in mai multi agenti economici sau persoane fizice. In acest caz devine consumator cel care detine instalatia electrica de alimentare, ceilalti fiind considerati subconsumatori.
            29. Taxa de putere - suma fixa, stabilita prin tarif pe unitatea de putere contractata sau absorbita, pentru o anumita perioada (luna sau an).
            30. Taxa de racordare - suma pe care o plateste anticipat un consumator pentru executarea instalatiei de alimentare cu energie electrica si pentru racordarea la reteaua furnizorului.

Anexa nr. 2
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

AVIZ DE RACORDARE

            Mari consumatori
            Societatea Comerciala "electrica" - S.A.
            Sucursala de distributie ...........................................
            Numarul de inregistrare ...........................................
            Aviz de racordare nr. ......................
            Catre
            ............................................
            ............................................
            Cu scrisoarea nr. ........... ati solicitat avizul de racordare in vederea alimentarii cu energie electrica a ...............................................................................................................................................,
amplasat in ..........................................................
            Tinand seama de datele inscrise in documentatie, avizam racordarea consumatorului..........................................................................................................................., cu urmatoarea evolutie a puterii maxime simultan absorbite:

            Situatia existenta Situatia in primii 5 ani de la pif Situatia finala

            Puterea maxima simultan absorbita (kW/kVA)

            Avizul de racordare este valabil in urmatoarele conditii:

            1. Alimentarea cu energie electrica se va face*)....................................................................
            2. Punctul de delimitare a instalatiilor va fi ...........................................................................

            *) Descrierea succinta a solutiei si a lucrarilor necesare pentru realizarea instalatiei de alimentare, conform studiului sau notei de solutie, respectiv mentionarea instalatiilor existente, atunci cand sporul de putere solicitat se acorda din acestea, fara executarea de lucrari.
            3. Prin realizarea lucrarilor aferente solutiei de alimentare prezentate la pct. 1, gradul de siguranta corespunzator punctului de delimitare este caracterizat prin urmatorul indicator: "durata maxima de restabilire a alimentarii"*).
            4. Pentru alimentarea cu energie electrica, ce se va realiza de catre Sucursala de distributie......................, urmeaza sa achitati, conform Hotararii Guvernului nr. 2/1992, o taxa de racordare si sa incheiati o conventie prin care se va conveni data de racordare a puterii aprobate prin prezentul aviz.
            5. Valoarea taxei de racordare a puterii aprobate este de ...................... lei. Aceasta valoare este orientativa, ea urmand a fi definitivata in momentul incheierii conventiei pentru realizarea racordarii puterii aprobate. Lucrarile instalatiei de utilizare a energiei electrice (in aval de punctul de delimitare) vor fi executate de o unitate specializata, atestata de furnizor, si vor fi finantate de consumator. Valoarea acestora nu este inclusa in taxa de racordare. O data cu taxa pentru puterea aprobata consumatorul depune**):
            a) acordurile detinatorilor de teren pentru accesul si executia lucrarilor de constructie a instalatiei de alimentare cu energie electrica;
            b) acordurile definitive ale detinatorilor de teren pentru ocupare si/sau traversare, in conditiile legii, atunci cand instalatia de alimentare traverseaza sau ocupa un teren proprietate a consumatorului sau a altor detinatori;
            c) avize de principiu necesare pentru realizarea instalatiei de alimentare cu energie electrica.
            6. Puterea aprobata prin aviz (avizata) este avuta in vedere pentru dimensionarea instalatiei de alimentare din sistem.
            Puterea efectiv absorbita (care nu va putea depasi puterea avizata), precum si cantitatea de energie, specifice unei anumite perioade, vor fi cele prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice.
            Pentru alimentarea echipamentelor sau a instalatiilor la care intreruperea alimentarii cu energie electrica peste o durata critica mai mica decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta inscris in contractul de furnizare poate avea efecte deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente umane sau prejudicii importante), consumatorul are obligatia sa asigure din surse proprii alimentarea acestora cu energie electrica.
            Schema de racordare a acestora la reteaua de utilizare a consumatorului va fi avizata de furnizor.
            Pentru receptoarele care trebuie sa asigure procesului tehnologic un flux continuu se vor utiliza agregate de antrenare care pot sa suporte variatii bruste de tensiune si intreruperi de scurta durata, de ordinul catorva secunde, respectiv timpul de actionare a automaticii din instalatiile furnizorului.
            7. Instalatiile de protectie si de automatizare ale consumatorului vor fi corelate, prin grija acestuia, prin conventia de exploatare, cu cele ale sistemului electroenergetic, in scopul asigurarii unei functionari selective a acestora.
            8. Consumatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a efectelor functionarii receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate etc.).
            9. Deoarece trebuie redus consumul de putere reactiva din sistem, consumatorul va lua masuri pentru realizarea factorului de putere neutral (0,92). Nerealizarea valorii acestuia atrage dupa sine plata energiei reactive consumate, conform reglementarilor in vigoare.
            10. In cazul nerespectarii de catre consumator a prevederilor prezentului aviz de racordare, acestuia ii revine raspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unitati sau altor consumatori, in limitele prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice.
            11. Prezentul aviz sta la baza contractului de furnizare a energiei electrice si constituie parte integranta a acestuia.
            12. Valabilitatea avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii. Daca in acest termen se achita taxa de racordare si se incheie conventia pentru racordarea puterii aprobate, avizul isi mentine valabilitatea. Avizul de racordare isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica datele energetice ale consumatorului, care au stat la baza emiterii lui, indiferent de momentul modificarii acestor date.
            13. Alte conditii (in functie de natura si cerintele consumatorului, de posibilitatile oferite de caracteristicile si de starea retelelor locale, existente sau rezultate din reglementari in vigoare la data emiterii avizului) ..........................................................................................................................
            14. Prezentul aviz de racordare a avut in vedere si conditiile specifice indicate de consumator.

            Director,
            .............................................
 

            *) Se mentioneaza indicatorii care figureaza in anexa cuprinzand conditiile specifice la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice.
            **) Se nominalizeaza avizele si se anexeaza documentatia pentru solicitarea acestora de catre consumator la organele competente.

Anexa nr. 3
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

CONDITII SPECIFICE

            Denumirea consumatorului ..................................................................................................
            Locul de consum ................................................................................................................
            Localitatea ......................................... adresa ....................................................................
            1. Puterea maxima simultan absorbita*) .................................................................. kW, conform avizului de racordare nr. ........... din ........................., emis de ......................................... .
            2. Gradul de siguranta in punctul de delimitare, corelat cu situatia existenta a cailor de alimentare, caracterizat prin durata maxima de restabilire a alimentarii, se stabileste dupa cum urmeaza**): .............................................................................................................................................
            2.1. In cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare (ca urmare a defectarii unui element ale acesteia), in conditiile existentei si functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua cai de alimentare este cea corespunzatoare functionarii instalatiei de automatizare - ........... minute.
            2.2. In cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare (ca urmare a defectarii unui element al acesteia), in conditiile nefunctionarii, defectarii sau absentei instalatiilor de automatizare, pentru conectarea prin efectuare de manevre a celei de-a doua cai de alimentare, durata maxima este de........... ore.
            2.3. In cazul intreruperii accidentale simultane a tuturor cailor de alimentare, prin defectarea unor elemente ale acestora sau a unui element de sistem, care conduce la scoaterea din functiune a tuturor cailor de alimentare, durata maxima de realimentare este timpul necesar pentru repararea sau inlocuirea elementelor afectate, respectiv .................... ore.
            3. Tensiunea nominala din punctul de delimitare este de .................... kV.
            4. Incarcarea procentuala pe schimburi fata de schimbul I (100%) este:
            a) schimbul II: .................. %;
            b) schimbul III: ................. %.
            5. Tipul de tarif practicat de consumator: ..................................
            6. Caracteristicile instalatiilor de compensare***) ................ kvar, tensiunea...................... kV, numarul treptelor de reglare ..........., modul de actionare........... .
            7. Corectiile indicatiilor echipamentelor de masurare datorate:
            a) necoincidentei punctului de delimitare cu locul de montare a echipamentului de masurare ......................;
            b) alimentarii de rezerva (daca este cazul) .................................. .
            8. Alte conditii specifice .................................................................. .
            9. In scopul exploatarii sigure si economice a instalatiilor electrice, consumatorul are obligatia sa ia masurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare, al instalatiilor de protectie si de automatizare, care sa asigure functionarea in continuare a receptoarelor importante, in cazul functionarii automaticii din instalatiile furnizorului si ale consumatorului.
            10. In scopul exploatarii sigure si economice a instalatiilor tehnologice ale consumatorului, furnizorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru ca abaterile frecventei si tensiunii la care se furnizeaza energia electrica sa nu depaseasca valorile prevazute in standardele in vigoare si pentru reducerea frecventei de aparitie a golurilor de tensiune.
            Prezenta anexa a fost incheiata la data de ..........., in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la consumator.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

            *) In cazul mai multor statii de primire in cadrul aceluiasi loc de consum, puterea se va da pe total si defalcat pe statii de primire.
            **) Pentru consumatorii racordati prin doua sau mai multe cai de alimentare, prevazute cu AAR, se vor completa pct. 2.1, 2.2 si 2.3.
Pentru consumatorii racordati prin doua sau mai multe cai de alimentare, fara instalatii de AAR, la care trecerea de pe o cale de alimentare pe alta se face prin manevre manuale, se vor completa numai pct. 2.2 si 2.3.
Pentru consumatorii racordati printr-o cale de alimentare se va completa numai pct. 2.3.
            ***) In cazul existentei mai multor locuri cu instalatii de compensare, caracteristicile se vor da pe total si defalcat pe fiecare loc cu instalatii de compensare.

ANEXA Nr. 4
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

DELIMITAREA INSTALATIILOR ELECTRICE INTRE FURNIZOR
SI CONSUMATOR SI CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MASURARE

            Denumirea consumatorului .............................................................., codul..........................
            Denumirea locului de consum .............................................................................................
            Localitatea ..........................., adresa ................................................................................

            A. Statia de primire este stabilita la: ..........................................
            B. Punctul de delimitare (PD) este situat:
            a) in amonte de statia de primire, la elementul...........................;
            b) in aval de statia de primire, la elementul...........................;
            c) in cadrul statiei de primire, la elementul........................... .

            C. Locul de montare a echipamentului de masurare pentru decontare (PM)....................

            D. Caracteristicile echipamentului de masurare:
            1) contor activ tip...................., clasa de precizie..............;
            2) contor reactiv tip...................., clasa de precizie..............;
            3) sumator putere...................;
            4) transformator de intensitate...................., clasa de precizie..............;
            5) transformator de tensiune...................., clasa de precizie..............;
            6) constanta generala a echipamentului de masurare (raportul de transformare al transformatoarelor de intensitate, al transformatoarelor de tensiune, constanta contorului):
            a) energie activa.......................;
            b) energie reactiva...................... .

            E. Schema electrica monofilara in culori:
            Conform conventiei de exploatare (anexa nr. 5).
            In cazul schimbarii caracteristicilor echipamentului de masurare prevazut la lit. D, pana la modificarea acestora se vor lua in considerare caracteristicile precizate in bonul de montare a contorului (BMC), incheiat intre furnizor si consumator.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 4 bis
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

METODOLOGIE
privind recalcularea consumului de energie electrica in cazul defectiunilor
la echipamentele de masurare


Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 5
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

CONVENTIE DE EXPLOATARE

            incheiata intre ..........................................., in calitate de vanzator de energie electrica,
            si ............................................, in calitate de cumparator de energie electrica

            Cap. I. - Generalitati:
            a) scop;
            b) obligatii reciproce.

            Cap. II. - Delimitarea instalatiilor:
            - stabilirea punctelor fizice de delimitare a instalatiilor pentru fiecare loc de consum

            Cap. III. - Conducerea operativa prin dispecer:
            a) ordinea de impartire a instalatiilor;
            b) executarea manevrelor;
            c) evidente operative;
            d) legaturi operative radiotelefonice.

            Cap. IV. - Conditii de exploatare si de intretinere reciproca a instalatiilor:
            a) nominalizarea instalatiilor vanzatorului, care sunt exploatate si intretinute de cumparator;
            b) nominalizarea instalatiilor cumparatorului, care sunt exploatate si intretinute de vanzator;
            c) masuri tehnice si organizatorice de securitate a muncii si conditii de executie a lucrarilor;
            d) intreruperi programate pentru revizii si reparatii.

            Cap. V. - Reglajul protectiilor:
            a) obligativitatea corelarii protectiilor la cumparator cu protectiile S.E.N.;
            b) responsabilitatea vanzatorului de a stabili si de a comunica reglajele;
            c) obligatia cumparatorului de a corela protectiile interne din instalatiile proprii cu cele stabilite de vanzator.

            Cap. VI. - Alte prevederi si anexe:
            a) lista cuprinzand persoanele vanzatorului si ale cumparatorului, care au dreptul sa solicite, sa execute si sa conduca sau sa dispuna executarea manevrelor in instalatiile electrice si lucrari;
            b) modul de lucru in caz de avarie sau limitari/restrictii;
            c) schema monofilara;
            d) schema normala.
 
Vânzãtor,
........................................... 
Cumpãrãtor,
........................................

            NOTÃ:
            In cazul cumparatorilor alimentati direct din statiile de 400 - 200 kV, la incheierea conventiei de exploatare vor participa delegatii Diviziei transport dispecer - Companiei Nationale de Electricitate - S.A. si Societatii Comerciale "electrica" - S.A.

ANEXA Nr. 6
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

ENERGIE ELECTRICA SI PUTERI CONTRACTATE DIN S.E.N.

valabile incepand cu ziua .........., luna .........., anul ....................
Pentru perioada ......................

            Denumirea cumparatorului ..................................................................................................
            Denumirea locului de consum ..............................................................................................
            Localitatea ...................................................., adresa ........................................................
            Codul ................................
            A. Cantitatea de energie electrica contractata din S.E.N .................... MWh/luna.
            B. Puterea medie contractata in zilele lucratoare .................................... kW.
            C. Puterea medie contractata in zilele nelucratoare ............................... kW.
            D. Puterea maxima contractata (puterea maxima absorbita, contractata in afara orelor de varf ale S.E.N.): ................. kW.
            E. Puterea maxima contractata (puterea maxima absorbita) in orele de varf ale S.E.N.:............... kW.
            F. Puterea minima tehnologica stabilita si contractata:
            - vara: ................... kW;
            - iarna: .................. kW.
            In situatii de avarie in instalatiile consumatorului, furnizorul poate aproba, la solicitarea acestuia, depasirea puterii maxime contractate cu.......... kW, pe o perioada de maximum ....... ore (valori convenite intre parti).
            Puterile prevazute la lit. D si E sunt definite conform prevederilor din anexa nr. 1, fiind considerate ca cele mai mari puteri medii cu durata de inregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, in cazurile in care echipamentele de masurare indica aceste din urma valori.
            La cererea motivata a dispecerului electroenergetic national, Guvernul aproba limitarea sau intreruperea furnizarii de energie electrica, stabilind prin hotarare conditiile de aplicare a acestor masuri.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 7
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

PUTERI IN REGIM DE LIMITARE SAU DE RESTRICTIE
SI IN SITUATIE DE AVARIE IN S.E.N.

valabile incepand cu ziua.........., luna........., anul...........

            Denumirea cumparatorului ..................................................................................................
            Denumirea locului de consum ..............................................................................................
            Localitatea ...................................................., adresa ........................................................
            Codul ................................
            A. Putere redusa conform Normativului de limitari in regim de limitare sau de restrictie, cu anuntarea consumatorului cu minimum 24 de ore inainte.
            Transa .............., conform Normativului de limitari aprobat.
            Puterea care se reduce ....................... kW, conform Normativului de limitari aprobat.
            Puterea maxima de functionare dupa reducere ............................. kW este diferenta dintre puterea medie contractata, prevazuta in anexa nr. 6, si puterea care se reduce (pana la puterea minima tehnologica).
            Nerespectarea reducerilor atrage dupa sine:
            a) preavizul pentru deconectare dupa cel putin 15 minute;
            b) deconectarea.
            B. Puteri ce se deconecteaza conform Normativului de deconectari manuale sau automate, fara anuntarea prealabila a consumatorului, in cazul aparitiei situatiei de avarie in sistemul energetic national ........................ kW.
            Conform Normativului DM aprobat, furnizorul este in drept sa dispuna operativ, la ordinul Dispecerului Energetic National, masuri de deconectare a puterii absorbite de consumatori, pentru prevenirea efectelor grave ale unor avarii in S.E.N.
            Din dispozitia Dispecerului Energetic National, ulterior deconectarii, consumatorul se poate reconecta cu asigurarea puterii minime tehnologice.
            In acest caz furnizorul este obligat sa anunte operativ consumatorul in legatura cu reconectarea si obligatia functionarii la putere minima tehnologica.
            Nerespectarea in acest caz a puterii minime tehnologice atrage dupa sine:
            a) preaviz pentru deconectare dupa cel putin 15 minute;
            b) deconectare, pana la incetarea situatiei de avarie in S.E.N.
 
Furnizor,
........................................... 
Consumator,
........................................

ANEXA Nr. 8
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......
 


Regimuri si parametri limitã de alimentare cu energie electricã
(pânã la intrarea în vigoare a Codului retelei de transport si a Codului retelei de distributie)

            1. Regimul de limitare sau de restrictie se aplica in conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectari manuale (DM), normativele de deconectari automate (DASF si DASU), legal aprobate, care sunt in egala masura obligatorii pentru consumator si pentru furnizor si nu pot face obiect de negociere in cadrul prezentului contract.
            2. Puterile maxime pentru regimul de limitare sau de restrictie sunt stabilite fata de puterile medii contractate pentru zilele lucratoare si nelucratoare, prevazute in anexa nr. 6.
            3. Furnizorul raspunde de respectarea urmatorilor parametri de calitate a energiei electrice, in conformitate cu standardul de performanta:
            a) frecventa conform SR EN50160 - in 95% din saptamana frecventa trebuie sa se incadreze in banda 50 Hz ± 1% si in 100% din saptamana in banda 50 Hz + 4% pana la 50 Hz - 6%;
            b) tensiunea conform SR EN50160 - in 95% din saptamana tensiunea in punctul de delimitare trebuie sa nu aiba abateri mai mari de ±10% din tensiunea nominala si in 100% din saptamana in banda de +15% - 20%.
            4. Limita negativa a variatiilor de tensiune de la punctul precedent, masurate in punctul de delimitare intre furnizor si consumator, sunt valabile numai in conditiile in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar mai mare sau egal cu 0,92.
            5. Consumatorul ale carui instalatii de compensare genereaza si injecteaza in S.E.N. energie reactiva nesolicitata de furnizor este obligat sa plateasca daunele justificate cerute de consumatorii afectati si, respectiv, pierderile suplimentare justificate de energie activa din retelele de distributie/transport.
            6. Nesimetria introdusa de consumator trebuie sa se incadreze in cotele alocate de furnizor, astfel incat sa nu se depaseasca nivelul de 2% in punctul de delimitare.
            7. Distorsiunea de curent pe elementele de retea de alimentare ale consumatorului si nivelul armonicilor trebuie sa se incadreze in cotele alocate de furnizor*).
            8. Consumatorul trebuie sa ia masuri pentru limitarea nivelului de fliker conform reglementarilor in vigoare, conform cotei alocate de furnizor*).
            9. Pierderile suplimentare in instalatiile furnizorului si alte efecte produse de perturbatiile provocate consumatorului de receptoare se determina prin studii si masuratori de catre o unitate de specialitate convenita intre furnizor si consumator.

            *) Alocarea cotelor se efectueaza de catre furnizor in functie de conditiile de racordare la sistem.

ANEXA Nr. 9
la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice
la marii consumatori finali, industriali si similari
nr. .......... din anul ............, luna .............., ziua .......

Conditii de mãsurare/determinare a cantitãtii de energie electricã furnizate
si a puterilor maxime realizate
(pana la intrarea in vigoare a Codului de masurare)

            1. Grupurile de masurare/contoarele utilizate in decontare trebuie sa fie omologate legal, vor fi montate numai de furnizor si vor fi procurate, de regula, de acesta.
            2. Elementele grupurilor de masurare/contoarele care vor fi procurate de consumator vor fi avizate in prealabil de furnizor si vor fi predate si devin proprietatea acestuia, iar valoarea lor se va scadea din contravaloarea taxei de racordare sau din costul energiei electrice consumate.
            3. Furnizorul stabileste, de comun acord cu consumatorul, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de masurare, in functie de categoria consumatorului si de tariful care urmeaza sa fie aplicat. Instalarea grupurilor de masurare/contoarelor se va face in locuri accesibile pentru citire atat furnizorului, cat si consumatorului.
            4. Se interzice conectarea la retelele de distributie/transport a instalatiei de utilizare a unui consumator, daca aceasta nu este prevazuta cu grupuri de masurare/contoare.
            5. In cazul in care echipamentul de masurare este defect, calculul cantitatilor de energie electrica consumata se face potrivit metodologiei stabilite de furnizor impreuna cu consumatorul, conform prevederilor anexei nr. 4 bis.
            6. Grupurile de masurare/contoarele vor fi verificate periodic sau ori de cate ori este necesar si vor fi inlocuite, in caz de uzura sau de avariere, de catre furnizor, pe cheltuiala sa. Verificarea periodica a grupurilor de masurare/contoarelor se face la termenele stabilite prin instructiunile de metrologie legala in vigoare.
            7. La constatarea oricarei defectiuni in functionarea grupurilor de masurare/contoarelor de catre una dintre partile contractante, aceasta are obligatia sa anunte imediat cealalta parte contractanta si se va proceda la remedierea defectiunilor si la recalcularea consumului, conform prevederilor anexei nr. 4 bis.
            8. In cazul in care deteriorarea, in orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul reparatiei echipamentului deteriorat si al lucrarilor de demontare, verificare si remontare, care va fi adus la cunostinta consumatorului.
            9. In cazul in care se convine prin contract, se admite utilizarea unor sisteme de citire la distanta, sisteme SCADA si/sau a tehnicii de calcul pentru decontarea energiei electrice, cu folosirea unor echipamente acceptate de ambele parti.
            10. Contoarele pasante, montate in instalatiile de utilizare de catre consumatori, nu servesc la decontarea energiei electrice cu furnizorul. De regula, furnizorul nu monteaza, nu interpreteaza indicatiile contoarelor pasante si nu se implica in neintelegerile dintre consumator si subconsumatorii acestuia.
            11. Elementele grupurilor de masurare/contoarele se monteaza si se sigileaza de catre furnizor, in mod obligatoriu in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului, consemnandu-se aceste operatiuni intr-un proces-verbal semnat de ambele parti.
            12. Consumatorul este obligat sa pastreze intacte grupurile de masurare a energiei electrice, sa nu influenteze functionarea corecta a acestora, sa nu blocheze accesul furnizorului la echipamentele de masurare si la celelalte instalatii ale sale, interzicandu-i-se orice actiune asupra acestora, consumatorul este obligat sa anunte imediat furnizorul in cazul in care constata defectiuni ale elementelor grupurilor de masurare/contoarelor.
            13. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate pe elementele grupurilor de masurare/contoarelor, ocolirea acestora sau sustragerea de energie electrica in orice mod, precum si afectarea integritatii lor se pedepsesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
            14. Furnizorul are obligatia sa inlocuiasca in termen de cel mult 10 zile de la data inregistrarii sesizarii scrise echipamentul de masurare reclamat ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate. Echipamentul de masurare reclamat in scris de consumator ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate poate fi verificat la locul functionarii de catre furnizor, cu acceptul si in prezenta consumatorului respectiv, iar constatarile se vor inscrie intr-un proces-verbal semnat de parti. Echipamentul de masurare demontat se verifica de catre un laborator de metrologie autorizat, care stabileste eroarea de inregistrare ce se va utiliza la recalcularea consumului pe perioada nefunctionarii acestuia. Costul verificarii se suporta de catre furnizor, cu exceptia cazurilor in care verificarea se efectueaza la solicitarea consumatorului si reclamatia se dovedeste a fi neintemeiata.