MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr.628   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 23 decembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            194. - Lege pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945"

            428. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei "Crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945"

            195. - Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statului personalului didactic

            429. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

            197. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, încheiatã la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României

            431. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, încheiatã la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            Decizia Nr. 146 din 7 octombrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            141. - Ordin privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestarile de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.).

            293. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitãtii lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.

            303. - Ordin privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, încãrcarea, utilizarea, verificarea si scoaterea din uz a recipientelor-butelii de capacitate de pânã la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99.

            1.485. - Ordin pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor privind plãtitorii de impozite si taxe înregistrati (agenti economici si institutii publice).

            1.496. - Ordin pentru aprobarea Normelor prudentiale privind acoperirea riscurilor de tip catastrofã.

LEGI SI DECRETE

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                     SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei
"Crucea comemorativa a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945"

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Art. I. - Legea nr. 68/1994 privind infiintarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945", publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
           1. La articolul 2 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
            "De prevederile alin. 1 beneficiaza si cetatenii altor state, care au participat la al doilea razboi mondial in armata romana si s-au aflat in una din situatiile prevazute la art. 1 si 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi."
           2. Dupa articolul 7 se introduce articolul 71 cu urmatorul cuprins:
            "Art. 71. - Medalia poate fi retrasa in urmatoarele situatii:
            a) daca persoana a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la pedeapsa privativa de libertate;
            b) daca persoana a facut parte din organele de represiune ale unor regimuri totalitare."
           Art. II. - Legea nr. 68/1994, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
          Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 20 decembrie 1999.
Nr. 194.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea
medaliei "Crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945"

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
           Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind infiintarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945" si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 decembrie 1999.
Nr. 428.
 

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                    SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statului personalului didactic

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Literele c) si d) ale alineatului (1) si literele a) si b) ale alineatului (2) ale articolului 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, se modifica si au urmatorul cuprins:
            Art. 5. - (1) "c) in invatamantul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, maistru-instructor;
            d) in invatamantul special si in comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, invatator, invatator itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educatie speciala, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, invatator-educator, profesor-educator."
            Art. 5. - (2) "a) in centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social;
            b) in centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social;"
          Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 20 decembrie 1999.
Nr. 195.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
          Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 decembrie 1999.
Nr. 429.
 

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                    SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei
la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, încheiatã la Bucuresti la 24 decembrie 1998
între Comisia Europeana si Guvernul României

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 16 august 1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, incheiata la Bucuresti la 24 decembrie 1998 intre Comisia Europeana si Guvernul României, emisa in temeiul art. 1 lit. C pct. 17 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 19 august 1999.
          Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 20 decembrie 1999.
Nr. 197.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, încheiatã la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
          Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articolul unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, incheiata la Bucuresti la 24 decembrie 1998 intre Comisia Europeana si Guvernul României, si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 decembrie 1999.
Nr. 431.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 146
din 7 octombrie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995
pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat

            Ioan Muraru - presedinte
            Costicã Bulai - judecator
            Constantin Doldur - judecator
            Kozsokár Gábor - judecator
            Nicolae Popa - judecator
            Lucian Stângu - judecator
            Florin Bucur Vasilescu - judecator
            Romul Petru Vonica - judecator
            Paula C. Pantea - procuror
            Maria Bratu - magistrat-asistent

            Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat, exceptie ridicata de Dorin Andronic in Dosarul nr. 5.454/1998 al Tribunalului Suceava - Sectia penala. La apelul nominal este prezent Dorin Andronic. Cauza fiind in stare de judecata, se da cuvantul in fond autorului exceptiei, care solicita admiterea acesteia, aratand ca limitarea accesului la exercitarea activitatii de acordare a asistentei juridice numai pentru avocatii membri ai barourilor este neconstitutionala. In consecinta, sustine acesta, dispozitiile art. 1, 3, 14 si 43 din Legea nr. 51/1995 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Cu privire la neconstitutionalitatea art. 59 din Legea nr. 51/1995, raportat la prevederile art. 49, 51, 114 si 150 din Constitutie, arata ca aceasta reglementare a legalizat, contrar prevederilor art. 114 din Constitutie, o delegare legislativa, permitand unei institutii, alta decat Parlamentul si Guvernul, sa adopte acte normative. Referitor la precizarile solicitate Curtii Constitutionale cu privire la intelesul art. 5, 22 si 78 din lege, astfel cum a fost dat de Curte in deciziile nr. 66/1996 si nr. 124/1996, sustine ca acestea se impun, intrucat "este necesar sa se releve ca firma de avocatura Veritas Nova constituie un precedent juridic legal in materia organizarii si exercitarii activitatii de avocatura in regim privat in Romania in conformitate cu tratatele internationale la care Romania este parte". In sustinerea exceptiei depune note scrise, proiectul Legii pentru amendarea Legii nr. 51/1995, precum si un material cuprinzand contestatia impotriva avizului negativ al Baroului Bucuresti de inscriere la examenul de intrare in avocatura.
            Reprezentantul Ministerului Public, luand cuvantul, pune concluzii de respingere a exceptiei cu privire la dispozitiile Legii nr. 51/1995 si ale Statutului profesiei de avocat. El arata ca in legatura cu aceste dispozitii Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin mai multe decizii, respingand exceptiile. Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice modificarea jurisprudentei Curtii, solutiile din aceste decizii isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.
            Cu privire la solicitarea de interpretare a intelesului art. 5, 22 si 78 din Legea nr. 51/1995, astfel cum a fost dat in deciziile nr. 66/1996 si nr. 124/1996, precizeaza ca urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila, avand in vedere competenta Curtii Constitutionale prevazuta in art. 144 din Constitutie si in Legea nr. 47/1992.
            CURTEA,
            având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
            Prin Incheierea din 16 decembrie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 5.454/1998, Tribunalul Suceava - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala pentru a se pronunta cu privire la:
            - neconstitutionalitatea caracterului de lege organica al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
            - neconstitutionalitatea procedurii de legiferare la adoptarea acestei legi;
            - neconstitutionalitatea "lipsei obiectului de reglementare a acestei legi";
            - ilegalitatea si neconstitutionalitatea Statutului profesiei de avocat si a dispozitiilor art. 1, 3, 14, 43 si 58 din Legea nr. 51/1995.
            Prin aceeasi încheiere s-a solicitat Curtii Constitutionale sa precizeze intelesul art. 5, 22 si 78 din Legea nr. 51/1995, astfel cum rezulta din deciziile Curtii nr. 66/1996 si nr. 124/1996.
            Exceptia a fost ridicata in fata acestei instante de Dorin Andronic intr-un proces avand ca obiect apelul declarat de acesta impotriva unei sentinte penale de condamnare pronuntate impotriva sa de Judecatoria Suceava pentru exercitarea fara drept a profesiei de avocat.
            In esenta, acesta invoca urmatoarele:
            1. neconstitutionalitatea caracterului de lege organica al Legii nr. 51/1995;
            2. neconstitutionalitatea obiectului de reglementare al legii, care transforma avocatura dintr-o functie juridica intr-o profesie, ceea ce incalca dispozitiile art. 32, 38, 49, 51 si 54 din Constitutie;
            3. neconstitutionalitatea Statutului profesiei de avocat, care nu a fost aprobat prin lege, desi contine dispozitii normative. In opinia autorului exceptiei, aceasta face ca art. 58 din Legea nr. 51/1995 sa contravina art. 51 si 74 din Constitutie;
            4. neconstitutionalitatea procedurii de adoptare a legii, intrucat plenul Parlamentului a adoptat textul unei singure Camere. Aceasta ar infrange prevederile art. 72 alin. (3), art. 74 alin. (1), art. 75 si 76 din Constitutie;
            5. neconstitutionalitatea art. 1, 3, 14, 43 si 58 din Legea nr. 51/1995, in raport cu art. 37, 38, 45, 51, 54, 72 si 134 din Constitutia României.
            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            Guvernul, în punctul sãu de vedere, considera exceptia ca fiind neintemeiata. In argumentarea opiniei se arata in esenta urmatoarele: Legea nr. 51/1995 a fost adoptata ca lege organica, intrucat reglementeaza unele infractiuni. Cu privire la invocarea neconstitutionalitatii obiectului de reglementare al legii se arata ca trebuie avut in vedere faptul ca aprecierea constitutionalitatii unei legi nu se poate face raportand prevederile acesteia la prevederile unei alte legi, iar articolele constitutionale invocate nu au nici o legatura cu prevederile legale referitoare la "transformarea in profesie a unei functii juridice". Se precizeaza ca Statutul profesiei de avocat a fost adoptat in baza art. 58 din Legea nr. 51/1995, fara ca aceasta sa contravina art. 51 si 74 din Constitutie. In opinia Guvernului aceasta problema nu intra insa in competenta Curtii Constitutionale, deoarece aceasta nu se poate pronunta asupra constitutionalitatii unor acte subordonate legii.     Referitor la procedura de legiferare in Parlament, arata ca aceasta este prevazuta in regulamentele parlamentare. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3 si 14 din Legea nr. 51/1995, arata ca prin deciziile nr. 381/1997 si nr. 635/1997 Curtea Constitutionala s-a pronuntat, constatand ca acestea sunt constitutionale. In ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 43 si 58 din Legea nr. 51/1995, Guvernul precizeaza ca aceasta nu este argumentata in nici un fel. In fine, in opinia Guvernului, solicitarea de a se face precizari asupra interpretarii date de Curte intelesului art. 5, 22 si 78 din Legea nr. 51/1995, astfel cum a fost dat in deciziile nr. 66/1996 si nr. 124/1996, este inadmisibila, deoarece in atributiile Curtii Constitutionale, potrivit art. 144 din Constitutie, nu exista o asemenea competenta.
            Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
            CURTEA,
            examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile verbale si concluziile scrise ale autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,  Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost sesizata.
            Asupra constitutionalitatii unor dispozitii din Legea nr. 51/1995 Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, statuand ca acestea sunt constitutionale, ca de exemplu: Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995, Decizia nr. 66 din 21 mai 1996, definitiva prin Decizia nr. 124 din 22 octombrie 1996, ambele publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 decembrie 1996, Decizia nr. 391 din 14 octombrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 aprilie 1998, si     Decizia nr. 635 din 10 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 2 aprilie 1998. In motivarea acestor decizii Curtea a retinut in esenta urmatoarele:
            - art. 5 din lege nu mai prevede ca modalitate organizatorica birourile de asistenta juridica cu caracter asociativ; textul nu poate fi insa cenzurat sub aspect constitutional, deoarece Curtea nu este competenta sa solutioneze omisiuni de reglementare;
            - incriminarea faptelor de exercitare nelegala a profesiei de avocat, prevazuta la art. 22 din aceasta lege, nu este decat consecinta logica a reglementarii legale.
            Atat considerentele, cat si solutiile din aceste decizii isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.
            Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorul acesteia este patronul "firmei de avocati" Veritas Nova din Suceava, organizata ca societate comerciala, care a avut calitatea de autoare a exceptiei de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii legale si in Dosarul nr. 3.227/1995 al Tribunalului Arad. Autorul exceptiei reitereaza, de aceasta data intr-un proces penal, exceptia de neconstitutionalitate.
            In aceste conditii si tinand seama de prevederile art. 145 alin. (2) din Constitutie si ale art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, potrivit carora deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii pentru viitor, partea care a invocat exceptia nu o poate reitera, intrucat, fiind contrara puterii de lucru judecat, exceptia este inadmisibila. In acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, astfel cum rezulta din deciziile nr. 27 din 25 mai 1993, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 15 iulie 1993, nr. 36 din 5 iulie 1993, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 septembrie 1993, nr. 31 din 12 aprilie 1994, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 12 iulie 1994.
            Fata de obiectul procesului penal in care a fost ridicata, si anume contestarea condamnarii autorului pentru exercitarea fara drept a profesiei de avocat, exceptia de neconstitutionalitate ce vizeaza dispozitiile Legii nr. 51/1995 are un scop abuziv, anume acela de a impiedica aplicarea prevederilor legale care interzic juristilor care nu au calitatea de avocat practicarea avocaturii. Codul de procedura civila prevede in art. 723 ca "Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credinta si potrivit scopului in care au fost recunoscute de lege.
            Partea care foloseste aceste drepturi in chip abuziv raspunde pentru pagubele pricinuite".     Exercitarea acestor drepturi in alt scop decat acela pentru care legea l-a recunoscut constituie un abuz de drept. Potrivit art. 54 din Constitutie, buna-credinta a fost ridicata la nivelul categoriilor constitutionale, ea impunandu-se tuturor raporturilor juridice fara deosebire de natura lor. De aceea justitia - si desigur justitia constitutionala - este obligata sa aiba in vedere buna-credinta la judecarea oricaror procese. In acest sens este jurisprudenta Curtii Constitutionale, astfel cum rezulta si din deciziile nr. 2/1995 si nr. 73/1995. Autorul exceptiei invoca, de asemenea, in sprijinul demonstrarii caracterului neconstitutional al Legii nr. 51/1995, mai multe dispozitii care, in opinia sa, contrazic prevederi constitutionale, alese de multe ori la intamplare.
            Examinand obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
            1. asa-zisa problema a neconstitutionalitatii "caracterului de lege organica" al Legii nr. 51/1995 nu are nici o relevanta pentru rezolvarea apelului formulat de autorul exceptiei impotriva unei sentinte penale;
            2. ceea ce autorul intelege prin neconstitutionalitatea "procedurii de legiferare" a Legii nr. 51/1995, si anume faptul ca la mediere, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, s-a adoptat textul Camerei Deputatilor nu contravine nici unei prevederi constitutionale;
            3. Statutul profesiei de avocat a fost adoptat, in baza art. 58 din Legea nr. 51/1995, de Consiliul Uniunii Avocatilor. In ceea ce priveste constitutionalitatea lui, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala nu este competenta sa se pronunte;
            4. asa-zisa transformare a unei functii juridice intr-o profesie (aceea de avocat) nu contravine textelor constitutionale invocate, si anume art. 32 (care consacra dreptul la invatatura), art. 38 (care priveste munca si protectia sociala a muncii), art. 49 (restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati), art. 51 (respectarea Constitutiei si a legilor), art. 54 (exercitarea drepturilor si a libertatilor);
            5. enumerarea, ca fiind neconstitutionale, a art. 1, 3, 14, 43 si 58 din Legea nr. 51/1995, prin care s-ar incalca art. 37, 38, 49, 51, 54 si 58 din legea fundamentala, nu are nici o concludenta in demonstrarea neconstitutionalitatii legii. Art. 37 din Constitutie priveste dreptul la asociere; art. 38 se refera la munca si la protectia sociala a muncii; art. 49 reglementeaza restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati; art. 72 priveste diferitele categorii de legi; art. 134 priveste economia României ca economie de piata si rolul statului in economie;
            6. in ceea ce priveste solicitarea autorului de a fi lamurit de catre Curte intelesul unor dispozitii legale, asa cum s-a procedat prin deciziile nr. 66/1996 si nr. 124/1996, aceasta nu poate fi primita, fiind inadmisibila, deoarece Curtea, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
            CURTEA
            In numele legii
            DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat, exceptie ridicata de Dorin Andronic in Dosarul nr. 5.454/1998 al Tribunalului Suceava - Sectia penala.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 7 octombrie 1999.

PRESEDINTE,
prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AUTORITATEA NATIONALÃ PENTRU TURISM

ORDIN
privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestarile de servicii
efectuate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.)

            Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
            în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism,
avand in vedere propunerile fundamentate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.),
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba nivelul tarifelor percepute pentru prestarile de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare si Control în Turism (O.A.C.T.), prevazut în anexa care face parte integranta din acest ordin.
            Art. 2. - Tarifele se achita de catre agentul economic o data cu depunerea documentatiei pentru prestatiile solicitate.
            Art. 3. - Nivelul tarifelor, stabilit prin prezentul ordin, poate fi recalculat, la propunerea O.A.C.T., o data pe trimestru, in functie de rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica.
            Art. 4. - O.A.C.T. si agentii economici vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 5. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza valabilitatea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 7/1999 privind aprobarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.), publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999.

p. Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Anton Dorin

Bucuresti, 14 decembrie 1999.
Nr. 141.

ANEXÃ

NIVELUL
tarifelor percepute pentru prestãrile de servicii efectuate de O.A.C.T.

Nr. 
crt. 
Prestatia efectuatã 
(lei)
Tariful perceput*)
I. Licentieri si brevetãri
1. Acordarea si vizarea licentelor de turism sau a anexelor la licente, inclusiv restituirea acestora in urma suspendarii
1.900.000
2.  Eliberarea de noi licente, ca urmare a modificarii datelor ce au stat la baza eliberarii acesteia 
1.450.000
3.  Schimbarea persoanei care detine brevetul de turism, ce a stat la baza acordarii licentei
500.000
4. Acordarea brevetelor de turism, a atestatelor de ghid si vizarea acestora
500.000
II. Structuri de cazare turistice3)
5.  Acordarea si vizarea certificatelor de clasificare pentru structuri turistice rurale sau din zone defavorizate, de 1-2 flori (respectiv 1-2 stele), pânã la 5 camere (inclusiv)1), 4)
300.000


 

6.  Acordarea si vizarea certificatelor de clasificare pentru structuri turistice rurale de 1-2 flori, peste 5 camere  

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea
calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

            Ministrul industriei si Comertului,
            în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale,
            în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerul Industriei si Comertului,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicarii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei si Comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 8 noiembrie 1999.
Nr. 293

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

 CAPITOLUL I
Prevederi generale

            Art. 1. - Conform prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 se instituie sistemul de verificare si de atestare a calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
            Art. 2. - Toti agentii economici, indiferent de forma lor de proprietate, care îsi desfasoara activitatea precizata în sectiunile D, E si F potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, pentru lucrarile care necesita montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale noi sau refolosibile, se supun prezentelor norme metodologice de la data
publicarii lor în Monitorul Oficial al României, cu exceptia activitatilor din domeniul nuclear care fac obiectul Legii nr.
111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare.
            Art. 3. - Utilajele, echipamentele si instalatiile tehnologice industriale care necesita lucrari de montaj sunt denumite în continuare dotari tehnologice industriale.
            Art. 4. - Respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice este obligatorie pentru toti factorii implicati în realizarea scopului dotarii tehnologice industriale supuse montajului: furnizor, proiectant, executant al montajului, beneficiar (proprietar sau utilizator), autoritate responsabila cu verificarea acesteia.

CAPITOLUL II
Sistemul de verificare a calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale

            Art. 5. - Sistemul de verificare a calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, denumit în continuare sistem de calitate, se instituie la nivelul Ministerul Industriei si Comertului pentru urmatoarele activitati industriale:
            
Nr.
crt.
Sectiunea Subsectiunea Denumirea
1. D DA Industria extractiva de produse energetice
2.   DB Industria extractiva de produse neenergetice
3. E EB Industria textila si a produselor textile
4. EC Industria pielariei si încaltamintei
ED Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila)
EE Industria celulozei, hârtiei, cartonului si a articolelor din hârtie si carton
EF Industria de prelucrare a titeiului, coctificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari
EG Industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale
EH Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice
EI Industria altor produse din minerale nemetalice
EJ Industria metalurgica
EK Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)
EL Industria de masini si echipamente
EM Industria de echipamente electrice si optice
EN Industria mijloacelor de transport
EO Alte activitati industriale
F40 Productia, transportul si distributia de energie electrica, termica, gaze si apa calda
41 Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei

            Art. 6. - Sistemul de calitate pentru lucrari de montaj pentru dotari tehnologice industriale cuprinde urmatoarele componente:
            A. reglementarile tehnice pentru lucrarile de montaj;
            B. Calitatea subansamblurilor, pieselor si materialelor;
            C. Agrementele tehnice pentru noi produse si procedee utilizate;
            D. Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor, precum si expertizarea proiectelor si lucrarilor de montaj;
            E. Conducerea si asigurarea calitatii în realizarea lucrarilor de montaj;
            F. Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de montaj;
            G. Activitatea metrologica;
            H. receptia lucrarilor de montaj;
            I. urmarirea comportarii în exploatare a lucrarilor de montaj;
            J. Controlul calitatii lucrarilor de montaj.
            A. reglementarile tehnice pentru lucrarile de montaj pentru dotarile tehnologice industriale
            Art. 7. - Activitatea de elaborare a reglementarilor tehnice pentru lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale are un caracter permanent, determinat de necesitatea de actualizare a acestora în scopul concordantei cu progresul stiintei si tehnologiei, precum si cu prevederile din reglementarile adoptate la nivel international.
            În activitatea de elaborare a reglementarilor tehnice aferente lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se includ:
            - documentarea la nivel national si international prin orice mijloace sau procedee circumscrise cerintei de calitate la care
urmeaza sa se refere reglementarea propriu-zisa;
            - elaborarea reglementarilor tehnice pe diverse etape si faze, pâna la definitivarea acestora;
            - revizuirea si completarea reglementarilor tehnice pentru lucrarile aprobate.
            B. Calitatea subansamblurilor, pieselor si materialelor folosite la realizarea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice
industriale
            Art. 8. - Certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale se va face prin urmatoarele doua sisteme:
            a) certificare a de conformitate a calitatii produselor de catre un organism de certificare acreditat;
            b) declaratie de conformitate a calitatii produselor, data de furnizor fie pe baza controlului încercarilor efectuate de un
organism de certificare sau de un laborator de încercari acreditat, fie pe propria raspundere.
            Pâna la înfiintarea si acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activitatilor de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale se învestesc provizoriu, cu atributiile
aferente acestei activitati, potrivit profilului, urmatorii agenti economici:
            - Societatea Comerciala "ipromet" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "institutul de metale neferoase si rare - inmr" - S.A.
            - Societatea Comerciala "ispe" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "citon" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "ipromin" - S.A.;
            - Societatea Comerciala "insemex" - S.A. Petrosani;
            - Societatea Comerciala "i.p.c.m.g." - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "i.p.c.m." - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "electrouzinproiect" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "electroproiect" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "iprochim" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "ceprohart" - S.A. Braila;
            - Societatea Comerciala "i.p.i.u." - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "incerc" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "procema" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "institutul national al lemnului" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "i.p.a." - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "i.c.p.e." - S.A. Bucuresti;
            - Institutul de proiectare din cadrul Societatii Nationale "romarm" - S.A.;
            - Societatea Comerciala "icemenerg" - S.A.;
            - Societatea Comerciala "icemenerg service" - S.A. Bucuresti;
            - Institutul national de Cercetare-Dezvoltare în Sudura si Încercari de Materiale - ISIM - Timisoara;
            - Societatea Comerciala "icecon" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "petrostar" - S.A. Ploiesti;
            - Societatea Comerciala "i.p.i.p." - S.A. Ploiesti;
            - Societatea Comerciala "iprolam" - S.A. Bucuresti;
            - Societatea Comerciala "ccpr" - S.A. Brasov;
            - Societatea Comerciala "i.p.s.c." - S.A. Bucuresti.
            C. Agrementele tehnice pentru noi produse si procedee utilizate la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 9. - Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila, concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, în conformitate cu cerintele Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, a materialelor, pieselor, subansamblurilor, utilajelor,
echipamentelor, instalatiilor tehnologice industriale noi sau procedeele tehnologice de montaj pentru care nu exista si nu pot fi
elaborate înca standarde nationale sau alte reglementari oficiale: normative, standarde de ramura, proiecte-tip aprobate.
            Agrementele tehnice vor fi emise de organul de specialitate din domeniul respectiv, în baza reglementarilor specifice.
            Art. 10. - La elaborarea agrementelor tehnice se au în vedere urmatoarele obiective principale:
            a) fundamentarea agrementului tehnic prin analizarea documentelor de referinta ale produselor si a stabilirii modului, conditiilor de utilizare si aprecierea aptitudinii la utilizare si a durabilitatii produselor respective;
            b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate si a unor informatii pertinente si corecte asupra modului de fabricare si de utilizare, precum si asupra comportarii previzibile în exploatare a noilor produse la lucrarile de
montaj pentru dotari tehnologice industriale, care sa permita persoanelor juridice si fizice sa ia decizii si sa îsi asume
responsabilitati în deplina cunostinta de cauza, pentru alegerea si utilizarea produselor respective;
            c) evaluarea fabricantilor în ceea ce priveste dotarea, experienta acestora si organizarea controlului pe fluxul de fabricatie, ca premise pentru garantarea utilitatii si constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate;
            d) asigurarea obiectivitatii si neutralitatii în acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrata tinându-se seama de interesele tuturor partilor implicate;
            e) promovarea progresului tehnic în activitatile privind lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale, în conditiile respectarii cerintelor de performanta pentru dotarile tehnologice industriale în care se folosesc produsele ce formeaza obiectul agrementului tehnic.
            D. Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 11. - Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerintele stabilite în Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Verificarea la cerinta "Rezistenta si stabilitate" este obligatorie pentru toate categoriile de lucrari privind montajul dotarilor tehnologice industriale.
            Art. 12. - Responsabilii tehnici cu executia atestati au urmatoarele obligatii:
            - sa admita executia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale numai pe baza proiectelor si a detaliilor de
executie verificate si avizate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
            - sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei lucrarilor de montaj, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele (graficele) de realizare a montajului dotarilor tehnologice;
            - sa întocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;
            - sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale;
            - sa opreasca executia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie, si sa permita reluarea lucrarilor de montaj numai dupa remedierea acestora.
            Art. 13. - Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari sau încercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare pentru cunoasterea starii tehnice a unei dotari tehnologice industriale sau a modului în care un proiect respecta cerintele prevazute de lege, în vederea fundamentarii masurilor de interventie. Aceasta
activitate se efectueaza de catre experti tehnici de calitate atestati.
        Art. 14. - În conformitate cu prevederile art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999, pentru expertizarea tehnica de calitate se va proceda astfel:
            a) se vor constitui comisii pentru:
            - atestarea responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
            - atestarea specialistilor verificatori de proiecte;
            - atestarea expertilor tehnici;
            b) comisiile vor fi formate din specialisti din domeniile pentru care se efectueaza atestarea, numiti prin ordin al ministrului
industriei si Comertului;
            c) activitatea comisiilor se va desfasura la solicitarea celor interesati pe baza unui program aprobat de Ministerul Industriei si Comertului;
            d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesionala beneficiaza de o indemnizatie stabilita în conditiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicata;
            e) cheltuielile necesare în vederea efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor în activitatile de montaj pentru dotari tehnologice industriale se suporta de catre partea interesata.
            E. Conducerea si asigurarea calitatii în realizarea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 15. - Asigurarea calitatii executiei lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se face în mod diferentiat, în functie de specificul activitatii industriale a dotarii tehnologice, conform reglementarilor specifice aferente conducerii si asigurarii calitatii acestor lucrari, printr-un sistem propriu de calitate si prin responsabili tehnici cu executia atestasi.
            Art. 16. - Programul de asigurare a calitatii va fi concretizat prin manualul calitatii, proceduri si, dupa caz, prin planuri ale calitatii, întocmite în baza prevederilor standardelor SR EN ISO seria 9000. Planurile calitatii se stabilesc în concordanta cu
programele beneficiarilor de asigurare a calitatii si în corelare cu manualele si cu procedurile furnizorilor sau ale executantilor
respectivi privind calitatea. În functie de specificul fiecarei activitati industriale se vor stabili exigentele pentru furnizorii de
produse si servicii.
            F. Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 17. - Acreditarea laboratoarelor de analiza si încercari reprezinta recunoaaterea oficiala a competentei acestora de a efectua anumite încercari sau tipuri de încercari printr-un sistem de acreditare care are propriile sale reguli de procedura si
conducere pentru efectuarea acreditarii precizate prin reglementari specifice.
            Art. 18. - Autorizarea si acreditarea vor avea în vedere urmatoarele criterii principale pe care trebuie sa le întruneasca
laboratoarele de încercari pentru lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale:
            a) organizarea si statutul juridic;
            b) impartialitatea, independenta si integritatea;
            c) competenta tehnica.
            G. Activitatea metrologica pentru lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 19. - În activitatea de metrologie vor fi avute în vedere urmatoarele principii si obiective:
            a) asigurarea uniformitatii, exactitatii si legalitatii masurilor efectuate;
            b) asigurarea legalitatii masurilor prin utilizarea echipamentelor de masurare confirmate metrologic si, daca este cazul, cu
aprobare de model;
            c) implementarea sistemului de asigurare a calitatii, stabilit pentru activitatea de metrologie la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale.
            Art. 20. - Biroul Român de Metrologie Legala si organele sale teritoriale, prin personalul propriu împuternicit, exercita controlul metrologic al statului asupra echipamentelor demasura utilizate în domeniul lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale.
            H. receptia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 21. -Receptia este actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data în folosinta sau pusa în functiune. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligatiile în
conformitate cu autorizatiile, avizele, prevederile contractului, ale documentatiilor de executie, precum si ale reglementarilor
tehnice aplicate.
            Art. 22. - Pentru lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate si de sursa de finantare a investitiilor, receptiile acestora se vor organiza, dupa caz, de catre ordonatorii de credite sau de proprietari care, în sensul regulamentului aferent activitatii de receptie a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, au calitatea de
investitori.
            Art. 23. - Rceptia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se efectueaza în conformitate cu prevederile
Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj, utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a
capacitatilor de productie, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 51/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 29 din 12 februarie 1996. Receptia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se face atât pentru
obiectivele de investitii noi, cât si pentru interventiile în timp asupra lucrarilor existente (reparatii capitale, consolidari,
modificari, extinderi, modernizari, retehnologizari, mentineri de capacitati etc.) si se realizeaza în urmatoarele etape:
            - receptia la terminarea lucrarilor;
            - receptia punerii în functiune a capacitatilor de productie;
            - receptia finala la expirarea perioadei de garantie, daca este prevazuta în contract;
            - receptia definitiva, care se face la data convenita prin contract între investitor si executant.
            I. Comportarea în exploatare a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 24. - Urmarirea comportarii în exploatare a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se face prin:
            - urmarirea curenta;
            - urmarirea speciala.
            Modalitatile de efectuare a urmaririi curente sau a urmaririi speciale - perioada, metode, caracteristicile si parametrii urmariti - se stabilesc de catre proiectant sau de expert, în functie de gradul riscurilor tehnologice generate de dotarile tehnologice industriale, care va cuprinde, de asemenea, si rezultatele consemnate cu privire la aceste activitati.
            Art. 25. - Persoanele care efectueaza urmarirea curenta si urmarirea speciala, denumite responsabili cu urmarirea comportarii dotarilor tehnologice industriale, au urmatoarele obligatii si raspunderi:
            a) sa cunoasca toate detaliile privind dotarea tehnologica industriala si sa tina la zi cartea tehnica a acesteia;
            b) sa efectueze urmarirea curenta, iar pentru urmarirea speciala sa supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor
întocmite în acest sens;
            c) sa sesizeze proprietarului, dupa caz, administratorului si/sau utilizatorului situatiile care pot determina efectuarea expertizei tehnice.
            J. Controlul calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale
            Art. 26. - Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza prin reglementari specifice fiecarei activitati industriale prevazute la art. 5.
            Art. 27. - Controlul de stat al calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se aplica utilajelor,
echipamentelor si instalatiilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate, destinasie sau de sursa de finantare.
            Acest control se exercita diferentiat, în toate etapele ciclului de existenta a dotarilor tehnologice industriale, atât la lucrarile noi, cât si la lucrarile de interventii în timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari ale lucrarilor de montaj, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora.
            Art. 28. - Verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale se realizeaza de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotari tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia, în conformitate cu Ordinul ministrului industriei si Comertului nr. 1.776 din 30 decembrie 1998 si având în vedere Lista cuprinzând prescriptiile tehnice obligatorii Colectia ISCIR - prescriptii în vigoare la 1 septembrie 1999.
            Art. 29. - În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 si având în vedere rolul ISCIR în asigurarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României se vor actualiza atributiile ce revin Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat în raport cu exigentele privind calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale. De asemenea, vor fi nominalizate lucrarile de montaj aferente dotarilor tehnologice industriale care nu sunt sub controlul ISCIR, inclusiv desemnarea specialistilor care vor efectua verificarea calitatii acestor lucrari de montaj, atributiile si obligatiile acestora, precum si prezentarea listei complete cuprinzând toate prescriptiile tehnice obligatorii.
            Art. 30. - În vederea asigurarii respectarii în executie a tuturor prescriptiilor tehnice, în termen de 90 de zile de la data
publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României se va redacta, aviza si aproba manualul dirigintelui de specialitate
pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.

CAPITOLUL III
Elaborarea reglementarilor tehnice privind calitatea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale

            Art. 31. - În activitatile privind lucrarile de montaj pentru dotarile tehnologice industriale reglementarile tehnice se elaboreaza sub forma de:
            - regulamente pentru subsistemele calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale;
            - proceduri aferente componentelor sistemului calitatii, care cuprind:
            - specificatii tehnice pentru produse;
            - normative de proiectare, executie, exploatare si interventie la dotarile tehnologice industriale;
            - ghiduri, metodologii si manuale de proiectare, executie, exploatare si interventie la montajul pentru dotarile tehnologice
industriale;
            - solutii si programe de calcul-cadru pentru proiectare, verificarea proiectelor, expertizelor tehnice si a executiei lucrarilor de montaj privind atât dotarile tehnologice industriale noi, cât si cele existente.
            Art. 32. - Reglementarile tehnice pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale se elaboreaza pentru fiecare cerinte de calitate, atât în cazul obiectivelor de investitii noi, cât si pentru lucrarile aferente interventiilor la montajul dotarilor tehnologice industriale existente.
            Art. 33. - Formele si organismele de lucru necesare în vederea organizarii elaborarii reglementarilor tehnice pentru lucrarile de montaj pentru dotarile tehnologice industriale se vor stabili de Ministerul Industriei si Comertului prin consultare cu organele abilitate, organismele neguvernamentale, asociatiile profesionale si cu ceilalti factori din domeniul la care se refera
reglementarea, în concordanta cu prevederile legale si în termen de 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al
României a prezentelor norme metodologice.
            Art. 34. - Respectarea prezentelor norme metodologice trebuie asigurata si în fazele de proiectare, respectiv:
            - studiu de prefezabilitate;
            - studiu de fezabilitate;
            - proiect tehnic si caiet de sarcini;
            - detalii de executie.

CAPITOLUL IV
Obligatiile factorilor implicati

            Art. 35. - Furnizorii de materiale, piese, subansambluri, utilaje, echipamente, instalatii tehnologice industriale si procedee noi utilizate la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice industriale raspund, în conditiile legii, pentru calitatea furniturilor lor în raport cu prevederile contractului încheiat cu autoritatea contractanta.
            Art. 36. - Proiectantii sunt obligati sa elaboreze documentatiile aferente lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice
industriale numai pe baza contractelor încheiate, în conditiile legii, cu autoritatile contractante.
            Art. 37. - Proiectantii si verificatorii de proiecte raspund atât pentru solusiile tehnice adoptate în elaborarea documentatiilor (proiecte), cât si pentru respectarea reglementarilor tehnice.
            Art. 38. - Executantii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale raspund pentru realizarea unor activitati
neconforme cu prevederile legale, inclusiv a unor lucrari necorespunzatoare prevazute în documentatii. De asemenea,
executantii au obligatia sa respecte prevederile din contractele încheiate cu autoritatile contractante si sa remedieze executia în
cazul unor neconformitati cu documentasia de montaj, sesizate pe parcurs sau la sfârsitul lucrarii.
            Art. 39. - Desi nu fac parte din comisiile de receptie, atât proiectantul, cât si executantul au obligatia sa participe la receptia lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale.
            Art. 40. - În activitatile de expertizare, pentru solusiile date expertii tehnici poarta responsabilitatea în ceea ce priveste
înscrierea în exigentele de calitate a lucrarilor de montaj, în conditiile legii.
            Art. 41. - Investitorii sunt solidar raspunzatori alaturi de ceilalti factori implicati (furnizori, proiectanti, executanti, experti) pentru neîncadrarea lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale conforme cu exigentele de calitate în limitele prevederilor legale.
            Art. 42. - Autoritatile responsabile cu verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice industriale au obligatia, în conditiile legii, de a admite numai lucrari care se încadreaza în limitele admise de reglementarile tehnice si de a preveni astfel riscurile tehnologice.

CAPITOLUL V
Reglementari specifice sectorului industriei de aparare

            Art. 43. - La instalatiile pirotehnice de fabricare a munitiilor si a substantelor pirotehnice explozive montajul dotarilor
tehnologice industriale se va face de catre personalul de executie autorizat, pe baza de norme si instructiuni specifice de
exploatare prevazute în Normele tehnice privind reglementarea regimului materiilor explozive în unitatile producatoare, precum
si al constructiilor si instalatiilor aferente, aprobate de catre ministrul industriei si Comertului prin Ordinul nr. 88 din 19 aprilie
1999 si de catre ministrul apararii nationale prin Ordinul nr. 42 din 26 aprilie 1999.
            Art. 44. - Materialele si echipamentele utilizate în instalatiile pirotehnice cu pericol de explozie vor fi obligatorii în executie antiex si vor respecta toate prescriptiile reglementarilor specifice în vigoare.
            Art. 45. - Controlul de calitate al executiei lucrarilor de montaj pentru dotarile tehnologice industriale specifice sectorului industriei de aparare se realizeaza numai de catre personalul autorizat având sarcini specifice în domeniul calitatii.
            Art. 46. - La executia lucrarilor de montaj si instalatii în mediile explozive se vor respecta în mod obligatoriu si Normele
specifice de protectie a muncii din sectoarele de fabricatie a materialelor explozive.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

            Art. 47. - Sumele încasate ca urmare a aplicarii amenzilor pentru contraventiile prevazute la cap. V din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 vor contribui la constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 96/1999.
            Art. 48. - Cuantumul amenzilor prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 va putea fi actualizat în conditiile legii.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 49. - Toate reglementarile precizate în prezentele norme metodologice se vor elabora de organele abilitate, împreuna cu directiile de specialitate din Ministerul Industriei si Comertului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 50. - Directia generala strategie si programe de dezvoltare si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Comertului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, încarcarea, utilizarea, verificarea si scoaterea din uz a recipientelor-butelii de capacitatea de pâna la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99

            Ministrul Industriei si Comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerul Industriei si Comertului,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Prescriptiile tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, încarcarea, utilizarea, verificarea si scoaterea din uz a recipientelor-butelii cu capacitatea de pâna la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99*).
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicarii lui.


*) Prescriptiile tehnice vor intra în vigoare la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi publicate la Editura Tehnica.

Ministrul industriei si Comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 17 noiembrie 1999.
Nr. 303.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru publicarea pe serverul Ministerului finantelor a informatiilor privind
platitorii de impozite si taxe înregistrati (agenti economici si institutii publice)

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotarârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Informatiile privind platitorii de impozite si taxe înregistrati (agenti economici si institutii publice), prezentate în anexa care face parte integranta din prezentul ordin, se publica pe serverul Ministerului finantelor, pentru a fi accesibile prin reteaua Internet.
            Art. 2. - Informatiile sunt culese din documentele depuse de platitori la unitatile Ministerului finantelor si aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.
            Art. 3. - Selectia informatiilor se face pe baza codului fiscal pentru agentii economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul institutiilor publice.
            Art. 4. - Directia generala legislasie contabila si Directia generala de tehnologia informatiei financiare vor lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 decembrie 1999.
Nr. 1.485.

ANEXA

1. Informatii privind agentii economici:
Codul fiscal
Denumirea
Adresa
Codul postal
Telefon
Fax
Numarul de înmatriculare la registrul Comertului
Actul de autorizare
Forma de proprietate
Starea curenta (înregistrare, încetare temporara a activitatii,
lichidare,
divizare, fuziune, radiere etc.) si data producerii evenimentului
Calitatea de platitor de impozite si taxe, data ultimei
declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat
Indicatorii din bilantul anual depus:
Indicatori din BILANT:
TOTAL ACTIV, din care:
- Active imobilizate - TOTAL:
- Active circulante - TOTAL, din care:
- Stocuri (materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.);
- Disponibilitati banesti;
- Cliensi si conturi asimilate;
- Furnizori debitori;
- Alte creante;
- Conturi de regularizare si asimilate - TOTAL;
- Prime pentru rambursarea obligatiunilor;
TOTAL PASIV, din care:
- Capitaluri proprii - TOTAL, din care:
- Capital social, din care:
- Capital social subscris si varsat;
- Patrimoniul regiei;
- Patrimoniul public;
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
- Datorii - TOTAL;
- Conturi de regularizare si asimilate - TOTAL;
Indicatori din CONTUL DE PROFIT si PIERDERI:
- Cifra de afaceri;
- Venituri totale;
- Cheltuieli totale;
- Profitul brut al exercitiului;
- Pierderea bruta a exercitiului;
- Profitul net al exercitiului;
- Pierderea neta a exercitiului;
Indicatori din DATE INFORMATIVE:
- Numar mediu de salariati;
Alte informatii:
- Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN.
2. Informatii privind institutiile publice:
Codul fiscal
Denumirea
Adresa
Codul postal
Telefon
Fax
Actul normativ de înfiintare
MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor prudentiale privind acoperirea riscurilor de tip
catastrofa

            Ministrul finantelor,
            în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului finantelor, cu modificarile ulterioare, în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea Societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si ale art. 1 lit. k) din Hotarârea Guvernului nr. 574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 789/1993,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de tip catastrofa.
            Art. 2. - Prezentele norme vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Oficiul de supraveghere a activitatatii de asigurare si reasigurare va lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 3 decembrie 1999.
Nr. 1.496.
 

Norme prudentiale
privind acoperirea riscurilor de tip catastrofa

            1. Societatile de asigurare, Societatile de asigurare-reasigurare si Societatile de reasigurare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. 1 din Legea nr. 47/1991, care accepta în asigurare/reasigurare riscuri de catastrofe naturale cum ar fi: cutremure, inundatii, furtuni, uragane si altele similare, vor prezenta Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului finantelor, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, un program de reasigurare privind astfel de riscuri, din care sa rezulte capacitatea lor de a le subscrie.
            2. Societatilor mentionate la pct. 1, care nu vor prezenta documentatia de mai sus în termenul prevazut si nu vor obtine un aviz în acest sens, li se interzice efectuarea unor astfel de operatiuni, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din Hotarârea Guvernului nr. 574/1991, urmând a fi obligate sa mentioneze pe politele de asigurare, respectiv pe contractele de asigurare/reasigurare, excluderea expresa a riscurilor la care fac referire prezentele norme.
            3. Masurile prevazute la pct. 1 si 2 se vor aplica tuturor Societatilor mentionate la pct. 1, care au contracte de asigurare/reasigurare în curs de derulare, precum si celor care vor încheia astfel de contracte dupa data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României.
            4. Societatile metionate la pct. 1, care nu au practicat pâna la data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României categorii de asigurare ce includ acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, în vederea obtinerii avizului, vor prezenta documentatia prevazuta la pct. 1.
            5. Masurile prevazute mai sus se aplica atât în cazul asigurarilor de bunuri, cât si în cazul asigurarilor de persoane, asa cum sunt prevazute la cap. II, sectiunile a 2-a si a 3-a din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România