MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 638    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 28 decembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            199. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistentã tehnicã destinat dezvoltãrii institutionale a sectorului privat, semnatã la Bucuresti la 26 ianuarie 1999.

            435. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistentã tehnicã destinat dezvoltãrii institutionale a sectorului privat, semnatã la Bucuresti la 26 ianuarie 1999.

            200. - Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciprocã a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate în România si în Ucraina, semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999.

            Conventie între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciprocã a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate în România si în Ucraina.

            436. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciprocã a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate în România si în Ucraina, semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            Decizia nr. 233 din 20 decembrie 1999 asupra obiectiei de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici.

LEGI SI DECRETE

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/1999
pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord
dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistentã tehnicã destinat dezvoltãrii institutionale a sectorului privat, semnatã la Bucuresti la 26 ianuarie 1999

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din imprumutul de asistenta tehnica destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.
           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VÃCÃROIU

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 24 decembrie 1999.
Nr. 199.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistentã tehnicã destinat dezvoltãrii institutionale a sectorului privat, semnatã la Bucuresti la 26 ianuarie 1999

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din imprumutul de asistenta tehnica destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999, si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 decembrie 1999.
Nr. 435.
 
CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciprocã a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate în România si în Ucraina, semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se ratifica Conventia dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate in România si in Ucraina, semnata la Bucuresti la 19 februarie 1999.
           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 24 decembrie 1999.
Nr. 200.

CONVENTIE
între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciprocã a actelor de studii si a titlurilor stiintifice
eliberate în România si în Ucraina

            Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite in continuare pãrti contractante,
            - in dorinta de a dezvolta relatiile bilaterale in domeniul invatamantului,
            - in baza principiului egalitatii in drepturi si a avantajului mutual,
            - in baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind colaborarea in domeniul culturii, stiintei si invatamantului, semnat la 3 septembrie 1992 la Bucuresti,
            - in spiritul Conventiei privind recunoasterea atestatelor obtinute in invatamantul superior in statele din regiunea Europei, adoptata la Lisabona la 11 aprilie 1997,
            - luand in considerare rezultatele obtinute de statele membre ale Consiliului Europei si de UNESCO in realizarea sinergiei in domeniul recunoasterii actelor de studii,
            - in vederea stabilirii metodologiei de recunoastere reciproca a actelor de studii,
au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1

            Prezenta conventie se refera la actele de studii eliberate de institutii de invatamant acreditate in conformitate cu legislatia in vigoare a fiecarei parti contractante.

ARTICOLUL 2

            Certificatele de absolvire a 8 clase, eliberate in România, si certificatele de absolvire a invatamantului mediu general (9 clase), eliberate in Ucraina, se recunosc ca echivalente si dau dreptul la continuarea studiilor in conformitate cu legile in vigoare ale fiecarei parti contractante.

ARTICOLUL 3

            Diplomele de bacalaureat eliberate in România si atestatele eliberate la absolvirea invatamantului general mediu complet, eliberate in Ucraina, se recunosc ca echivalente si dau acces la continuarea studiilor in invatamantul superior in conformitate cu legile in vigoare ale fiecarei parti contractante.

ARTICOLUL 4

            Diplomele de absolvire a unei scoli profesionale cu durata de minimum 2 ani de studii, dupa absolvirea clasei a 8-a, eliberate in România, si diplomele de muncitor calificat, eliberate in Ucraina, cu aceeasi durata de studii si cu acelasi numar de ore de pregatire practica, pentru aceeasi meserie, se recunosc ca echivalente.

ARTICOLUL 5

            Diplomele de absolvire a scolilor postliceale, eliberate in România, si diplomele de specialist debutant, eliberate la absolvirea unei institutii de invatamant cu durata de studii de 2-3 ani in Ucraina, in aceeasi specialitate si cu aceeasi durata de studii, se recunosc ca echivalente.

ARTICOLUL 6

            Diplomele de absolvire a colegiilor universitare (invatamant superior cu durata de 3 ani), eliberate in România, si diplomele de absolvire (bacalavr), eliberate in Ucraina, se recunosc ca echivalente, daca nu exista diferente majore intre planurile de invatamant.

ARTICOLUL 7

            Diplomele de licenta eliberate in România la absolvirea invatamantului superior cu durata de studii de 4-6 ani si diplomele de specialist si de magistru, eliberate in Ucraina, se recunosc ca echivalente, daca nu exista diferente majore intre planurile de invatamant.

ARTICOLUL 8

            Diplomele de studii aprofundate si certificatele eliberate la absolvirea unor cursuri postuniversitare in România, precum si diplomele de specialist la terminarea studiilor aprofundate si certificatele de optimizare a calificarii, eliberate in Ucraina la absolvirea unor studii postuniversitare, se recunosc ca echivalente, daca durata studiilor si curricula nu prezinta diferente substantiale in acelasi domeniu de specializare.

ARTICOLUL 9

            Diplomele care confera titlul stiintific de doctor, eliberate in România, si diplomele care confera titlul stiintific de candidat in stiinte, eliberate de Comisia superioara de atestate a Ucrainei, se recunosc ca echivalente, daca ramurile de stiinta sunt similare.
            Conditiile de echivalare a acestora se stabilesc in conformitate cu legislatia in vigoare a celor doua parti contractante.
            Aceste titluri se considera echivalente, daca exigentele pentru obtinerea lor intr-un stat sunt similare celor din celalalt stat.

ARTICOLUL 10

            In vederea aplicarii prevederilor prezentei conventii partile contractante isi pun la dispozitie modele de acte de studii (diplome, atestate, certificate), precum si copii de pe actele normative care reglementeaza procedura de eliberare a acestora.

ARTICOLUL 11

            Partile contractante se vor informa in legatura cu schimbarile survenite in sistemul lor de invatamant, cu denumirea actelor de studii si cu criteriile de eliberare a acestora.

ARTICOLUL 12

            Prezenta conventie intra in vigoare la data ultimei notificari, in forma scrisa, pe cale diplomatica, privind indeplinirea de catre partile contractante a tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a acesteia.
            Termenul de valabilitate a acestei conventii este de 5 (cinci) ani si se prelungeste automat pe noi perioade de 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu informeaza in scris, pe cale diplomatica, cu minimum 6 luni inainte de expirarea acesteia, in legatura cu intentia sa privind incetarea valabilitatii acestei conventii.
            Prezenta conventie va putea fi modificata sau completata prin intelegerea scrisa a partilor contractante.

ARTICOLUL 13

            In cazul aparitiei unor deosebiri de opinie privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestei conventii, ele vor putea fi solutionate pe calea negocierilor sau a consultarilor.

ARTICOLUL 14

            In cazul incetarii valabilitatii conventiei, prevederile acesteia vor continua sa se aplice pana la terminarea studiilor cetatenilor României, respectiv ai Ucrainei, care au inceput studiile in Ucraina si, respectiv, in România inainte de incetarea valabilitatii conventiei.
            Actele de studii obtinute de aceste persoane vor fi recunoscute in conformitate cu prevederile prezentei conventii.
            Semnata la Bucuresti la 19 februarie 1999, in doua exemplare, fiecare in limbile romana si ucraineana, ambele texte avand aceeasi valabilitate.
 
 
Pentru Guvernul României, 
Andrei Marga,
ministrul educatiei nationale
Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei, 
Boris Ivanovici Tarasiuk,
 ministrul afacerilor externe

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României
si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciprocã a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate în România si în Ucraina, semnatã la Bucuresti la 19 februarie 1999

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si a titlurilor stiintifice eliberate in România si in Ucraina, semnata la Bucuresti la 19 februarie 1999, si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 decembrie 1999.
Nr. 436.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 233
din 20 decembrie 1999
asupra obiectiei de neconstitutionalitate
referitoare la Legea privind statutul functionarilor publici

            Curtea Constitutionala a fost sesizata, in temeiul art. 144 lit. a) din Constitutie si al art. 17 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu privire la neconstitutionalitatea Legii privind statutul functionarilor publici, de catre un grup de 51 de deputati, si anume: Ioan Gavra, Valeriu Tabara, Gheorghe Secara, Petru Steolea, Lazar Ladariu, Mihai Drecin, Petre Turlea, Nicolae Leonachescu, Anghel Stanciu, Viorel Burlacu, Constantin Babalau, Stefan Baban, Ioan Sonea, Nicolae Bud, Mircea Valcu, Leon Pop, Vasile Ghica, Florea Buga, Nicolae Ionescu, Chichisan Miron, Mitzura-Domnica Arghezi, Corneliu Ciontu, Ioan Iuliu Furo, Leonida Lari Iorga, Romulus Raicu, Ilie Neacsu, Daniela Buruiana-Aprodu, Luca Stefanoiu, Didi Spiridon, Ioan Pintea, Mitica Balaet, Sever Mesca, Ion Dutu, Gheorghe Ariton, Ioan-Cezar Coraci, Vasile Miclaus, Nicolae Popa, Daniela Popa, Nicolae Groza, Romeo-Marius Trifu, Marcu Tudor, Nicolae Vasilescu, Liviu Spataru, Adrian Tudor Moroianu-Geaman, Nicolae Gradinaru, Victor-Stefan Achimescu, Ioan Popa, Aurel-Constantin Papuc, Viorel Pop, Florian Udrea si Slavomir Gvozdenovici.
            Sesizarea a fost trimisa Curtii Constitutionale prin Adresa nr. 490 din 8 decembrie 1999 a secretarului general al Camerei Deputatilor, fiind inregistrata sub nr. 3.848 din 8 decembrie 1999, si formeaza obiectul Dosarului nr. 241A/1999.
            La aceeasi data in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600, a fost publicata Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul functionarilor publici, promulgata prin Decretul nr. 418 din 8 decembrie 1999.
            In temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, sesizarea formulata de grupul de deputati a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului spre a-si putea exprima punctele de vedere asupra obiectiei de neconstitutionalitate.
            Presedintele Senatului, in punctul sau de vedere, referindu-se la legalitatea sesizarii, considera ca "in cazul in care sesizarea Curtii este in cadrul termenelor prevazute la art. 17 din Legea nr. 47/1992, ce se calculeaza in conditiile alin. (3) din acest articol pe zile pline, Curtea este obligata sa se pronunte, termenele mentionate fiind inerente dreptului de sesizare prevazut la art. 144 lit. a) din Constitutie."
            De asemenea, in punctul de vedere al presedintelui Senatului se apreciaza ca, pe fond, sunt neintemeiate criticile de neconstitutionalitate formulate in sesizarea grupului de 51 de deputati care se refera la unele articole din Legea privind Statutul functionarilor publici.
            Guvernul, in punctul sau de vedere, considera, cu referire la legalitatea sesizarii de neconstitutionalitate, ca aceasta este inadmisibila. Astfel, facandu-se referire la continutul art. 17      alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, se arata ca Legea privind Statutul functionarilor publici, asupra careia Guvernul si-a angajat raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului in sedinta comuna din 29 noiembrie 1999, a fost anuntata in plenul Camerei Deputatilor in sedinta de luni, 6 decembrie 1999, urmand ca deputatii sa isi exercite dreptul de a contesta legea la Curtea Constitutionala in termen de doua zile, termen ce se calculeaza pe zile pline, iar nu pe zile libere. Acest mod de calcul rezulta din dispozitiile art. 16 din Legea nr. 47/1992, potrivit carora procedura jurisdictionala prevazuta in aceasta lege se completeaza cu regulile procedurii civile, dar numai "in masura in care ele sunt compatibile cu natura procedurii in fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotaraste exclusiv de Curte", precum si din prevederile art. 117 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, care preiau integral textul art. 17 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992. In temeiul alin. (4) al art. 107 din acelasi regulament, in cazul in care legea a fost adoptata cu procedura de urgenta, aceasta se trimite "sub semnatura presedintelui Camerei Deputatilor, Presedintelui României, in vederea promulgarii ", dupa implinirea termenului de doua zile. In consecinta, termenul pentru depunerea sesizarii de neconstitutionalitate a inceput sa curga in ziua de luni, 6 decembrie 1999, si s-a implinit marti, 7 decembrie 1999, la sfarsitul programului de lucru. Deoarece obiectia de neconstitutionalitate a fost inregistrata la Secretariatul general al Camerei Deputatilor in ziua de miercuri, 8 decembrie 1999, se apreciaza ca aceasta este tardiva, urmand sa fie respinsa.
            De asemenea, in punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca pe fond sunt neintemeiate criticile de neconstitutionalitate formulate in sesizarea de neconstitutionalitate care se refera la unele articole din Legea privind Statutul functionarilor publici.
            Presedintele Camerei Deputatilor nu a comunicat punctul sau de vedere.
            In temeiul art. 5 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a solicitat o informare din partea secretarului general al Camerei Deputatilor asupra modului in care s-au desfasurat, la aceasta Camera, procedurile prevazute la alin. (2)-(4) ale art. 17 din Legea nr. 47/1992. Totodata, s-au solicitat copii, in extras, de pe stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor in cursul carora s-au desfasurat aceste proceduri legale. Din datele comunicate de secretarul general al Camerei Deputatilor, prin Adresa nr. 3.450 din 9 decembrie 1999, rezulta, in esenta, urmatoarele:
            1. asupra Legii privind Statutul functionarilor publici, Guvernul si-a angajat raspunderea, conform prevederilor art. 113 alin. (1) din Constitutie, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, tinuta in ziua de luni, 29 noiembrie 1999, incepand cu ora 16,00;
            2. legea a fost depusa la secretarul general al Camerei Deputatilor in ziua de joi, 2 decembrie 1999, zi in care Camera Deputatilor a lucrat in plen; in zilele de vineri, 3 decembrie, sambata, 4 decembrie, si duminica, 5 decembrie 1999, Parlamentul nu a lucrat in plen;
            3. depunerea legii la secretarul general, in vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, a fost comunicata in plenul Camerei Deputatilor, in prima sedinta, in ziua de luni, 6 decembrie 1999, intre orele 16,00-17,00;
            4. legea a fost trimisa Presedintelui României, spre promulgare, in ziua de miercuri, 8 decembrie 1999, ora 8,30; s-a considerat ca termenul de doua zile in care se putea face sesizarea Curtii Constitutionale in cazul legii adoptate cu procedura de urgenta a expirat in ziua de marti, 7 decembrie 1999, avandu-se in vedere "cele 24 de ore care au precedat anuntul de luni, 6 decembrie 1999, si urmatoarele 24 de ore ce au urmat acestui anunt";
            5. sesizarea de neconstitutionalitate semnata de cei 51 de deputati a fost depusa la secretarul general al Camerei Deputatilor in ziua de miercuri, 8 decembrie 1999, la ora 11,30, si a fost inregistrata la Curtea Constitutionala in aceeasi zi, la ora 12,30.
            CURTEA CONSTITUTIONALA,
            examinand obiectia de neconstitutionalitate formulata de grupul de 51 de deputati, punctele de vedere ale presedintelui Senatului si Guvernului, informarea secretarului general al Camerei Deputatilor, raportul judecatorului-raportor, documentele existente la dosar, referitoare la procedura de promulgare a Legii privind Statutul functionarilor publici, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 retine urmatoarele:
            In cauza de fata nu sunt intrunite conditiile prevazute la art. 144 lit. a) din Constitutie si la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, pentru exercitarea controlului de constitutionalitate inainte de promulgarea legii, motiv pentru care Curtea Constitutionala nu poate proceda la examinarea pe fond a sesizarii.
            Astfel, art. 144 din Constitutie, stabilind atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. a) ca aceasta "se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora [...] ". Asa fiind, la examinarea unei sesizari, Curtea trebuie sa constate, printre altele, daca legea, al carei control de constitutionalitate se solicita, a fost sau nu promulgata, si aceasta chiar si atunci cand retine ca este sesizata in vederea declansarii controlului de constitutionalitate de catre subiecte abilitate in acest scop. Or, in prezenta cauza, Legea privind Statutul functionarilor publici a fost promulgata de Presedintele României prin Decretul nr. 418 din 8 decembrie 1999 si, primind numarul 188, a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, data la care s-a depus si sesizarea pentru controlul constitutionalitatii ce face obiectul prezentei decizii.
            In ceea ce priveste procedura de promulgare a legilor, Constitutia prevede la art. 77 alin. (1) ca "Legea se trimite, spre promulgare, Presedintelui României. Promulgarea legii se face in termen de cel mult 20 de zile de la primire". Curtea observa ca nici o norma constitutionala nu prevede termenul in care o lege adoptata de Parlament se trimite spre promulgare Presedintelui României si nici perioada sau conditiile in care legea adoptata se pastreaza la dispozitia subiectelor de drept public abilitate sa exercite dreptul de sesizare a Curtii Constitutionale. Procedura premergatoare trimiterii legii spre promulgare este reglementata prin Legea nr. 47/1992, republicata, si prin regulamentele de organizare si functionare a Camerelor Parlamentului. In acest sens, dispozitiile alin. (2) si (3) ale    art. 17 din legea mentionata prevad:
        "(2) In vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului si Curtii Supreme de Justitie si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si al Senatului. In cazul in care legea a fost adoptata cu procedura de urgenta, termenul este de 2 zile.
            (3) Data la care legea a fost depusa la secretarii generali ai Camerelor se aduce la cunostinta in plenul fiecarei Camere in termen de 24 de ore de la depunere. Depunerea si comunicarea se fac numai in zilele in care Camerele Parlamentului lucreaza in plen ".
            Aceste reglementari legale au fost preluate de art. 117 alin. 3 si 4 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, precum si de art. 112 alin. 2 si 3 din Regulamentul Senatului.
            Analizand informarea primita prin Adresa nr. 3.450 din 9 decembrie 1999 de la secretarul general al Camerei Deputatilor, precum si stenogramele sedintelor Parlamentului, Curtea constata ca Legea privind Statutul functionarilor publici a fost adoptata, potrivit art. 113 alin. (1)-(3) din Constitutie, prin procedura angajarii raspunderii Guvernului, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, tinuta in ziua de 29 noiembrie 1999, intre orele 16,00-18,45. Potrivit textelor constitutionale mentionate, legea se considera adoptata dupa epuizarea termenului de 3 zile in care se poate depune o motiune de cenzura in scopul demiterii Guvernului. In speta, acest termen s-a implinit la data de 2 decembrie 1999, cand legea a fost depusa la secretarul general al Camerei Deputatilor. In acea zi, Camera Deputatilor a lucrat in plen, insa in zilele urmatoare, si anume 3, 4 si 5 decembrie 1999, Camera nu a lucrat in plen. In ziua de 6 decembrie 1999, intre orele 16,00-17,00, s-a comunicat plenului Camerei Deputatilor ca Legea privind Statutul functionarilor publici a fost depusa la secretarul general al Camerei in vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale. In ziua de 8 decembrie 1999, la ora 8,30, legea a fost trimisa spre promulgare Presedintelui României.
            Curtea constata ca, intrucat legea examinata a fost adoptata prin procedura de urgenta, aferenta actului de angajare a raspunderii Guvernului, termenul de pastrare a legii, in vederea exercitarii dreptului de sesizare, este de doua zile (iar nu de 48 de ore), conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata. Chiar si in ipoteza in care se considera ca acest termen a inceput sa curga din ziua de 6 decembrie 1999, cand s-a comunicat in plenul Camerei Deputatilor depunerea legii la secretarul general al acesteia in vederea exercitarii dreptului de a sesiza Curtea Constitutionala, concluzia este ca termenul s-a implinit la sfarsitul zilei de 7 decembrie 1999.
            Intr-adevar, termenele prevazute la art. 17 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, sunt termene care privesc desfasurarea raporturilor constitutionale dintre autoritatile publice si, prin urmare, in masura in care nu se prevede altfel in mod expres, nu se calculeaza pe zile libere. Dupa cum rezulta din examinarea informatiilor cuprinse in documentele aflate la dosar, legea a fost trimisa Presedintelui României spre promulgare in ziua de 8 decembrie 1999, la ora 8,30, fiind promulgata in aceeasi zi. Se constata astfel ca trimiterea legii spre promulgare s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, iar promulgarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 77       alin. (1) din Constitutie. Decretul nr. 418 pentru promulgarea legii a fost publicat, conform prevederilor art. 99 alin. (1) din Constitutie, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, impreuna cu textul legii. Prin urmare, sesizarea formulata de cei 51 de deputati pentru controlul constitutionalitatii legii, depusa la secretarul general al Camerei Deputatilor in ziua de 8 decembrie 1999 si inregistrata la Curtea Constitutionala in aceeasi zi, este inadmisibila spre a fi examinata pe fond de catre Curtea Constitutionala, conform prevederilor art. 144 lit. a) din Constitutie.
            Pe baza considerentelor expuse si in conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1), ale art. 113 alin. (1)-(3), ale art. 144 lit. a) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si potrivit dispozitiilor art. 17 si urmatoarele din Legea nr. 47/1992, republicata,
            CURTEA CONSTITUTIONALA
            In numele legii
            DECIDE:
            Constata ca sesizarea de neconstitutionalitate, semnata de 51 de deputati, referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici, este inadmisibila, Curtea Constitutionala fiind sesizata dupa promulgarea acesteia.
            Definitiva si obligatorie.
            Decizia se comunica Presedintelui României.
            Dezbaterile au avut loc la data de 20 decembrie 1999 si la ele au participat: Lucian Mihai, presedinte, Costica Bulai, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Lucian Stangu, Florin Bucur Vasilescu, Romul Petru Vonica, judecatori.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent sef,
Claudia Miu