MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 646   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 30 decembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           202. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului in suprafata de 5.000 m2 situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania

           439. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafata de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania

           203. - Lege privind permisele de munca

           444. - Decret pentru promulgarea Legii privind permisele de munca

           204. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

           445 - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

           205. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996

           446. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           1.075. - Hotarâre privind exceptarea sau reducerea temporara de la plata taxelor vamale la unele produse din import

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 12 din 1 martie 1999 privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 202.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania

            În temeiul art. 77 alin. (1 ) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin-Republica Federalã Germania, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al Romtniei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 decembrie 1999.
Nr. 439.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind permisele de muncã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Art. 1. - (1) Permisul de muncã este documentul oficial care se elibereazã în conditiile prezentei legi, pe baza cãruia strãinii se pot încadra în muncã în România.
            (2) În întelesul prezentei legi, strãin este persoana care nu are cetãtenie românã.
            Art. 2. - Permisul de muncã poate fi eliberat, la cerere, strãinilor care îndeplinesc conditiile prevãzute de lege cu privire la încadrarea în muncã si care au aplicatã pe documentele de trecere a frontierei viza pentru angajare în muncã.
            Art. 3. - (1) Permisul de muncã se elibereazã de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Directia pentru programe de ocupare a fortei de muncã în strãinãtate.
            (2) Permisul de muncã se acordã pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de câte 6 luni.
            (3) În temeiul unor conventii sau acorduri încheiate de România, permisul de muncã poate fi acordat, respectiv prelungit, si pentru intervale mai mari de 6 luni.
            (4) Litigiile în legãturã cu refuzul acordãrii permisului de muncã se solutioneazã potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
            Art. 4. - Permisul de muncã dã dreptul titularului sã fie încadrat, pe baza unui contract individual de muncã sau în alt mod prevãzut de lege, la o persoanã fizicã sau juridicã din România ori la o reprezentantã din România a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate.
            Art. 5. - (1) Pot fi încadrati în muncã la persoane fizice sau juridice din România, fãrã permis de muncã, strãinii care se aflã în urmãtoarele situatii:
            a) si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul pe teritoriul României;
            b) au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României;
            c) sunt angajati la persoane fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul, în strãinãtate si sunt trimisi de aceste persoane sã desfãsoare unele activitãti temporare în România;
            d) în alte situatii stabilite prin conventii sau prin acorduri la care România este parte ori prin legi speciale.
            (2) Dispozitiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor si strãinilor care urmeazã sã desfãsoare pe teritoriul României activitãti temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale.
            (3) Membrii de familie - sot, sotie, copii minori aflati în întretinere - ai personalului misiunilor diplomatice ori consulare din România pot fi scutiti, pe bazã de reciprocitate, de obligatia de a obtine permis de muncã pentru desfãsurarea unor activitãti cu caracter lucrativ, în conditiile stabilite prin acordurile bilaterale încheiate.
            Art. 6. - (1) La eliberarea permisului de muncã titularul va plãti o taxã în lei, egalã cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniti din schimb valutar, stabilitã în raport cu cursul oficial al Bãncii Nationale a României la data efectuãrii plãtii.
            (2) Pentru prelungirea permisului de muncã titularul va plãti o taxã în lei, egalã cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilitã potrivit dispozitiilor alin. (1).
            (3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea si de prelungirea permiselor de muncã Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va percepe titularului un comision de 2%, care se aplicã asupra sumelor prevãzute la alin. (1) si (2).
            (4) Sumele încasate cu titlu de comision se constituie si se utilizeazã ca venituri extrabugetare, la dispozitia Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, în completarea alocatiilor de la bugetul de stat. Disponibilitãtile de la finele anului se vor reporta în anul urmãtor pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
            (5) Veniturile provenite din comisionul de 2% si structura cheltuielilor legate de eliberarea si de prelungirea permiselor de muncã vor fi evidentiate într-o anexã la bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            Art. 7. - Încadrarea în muncã sau mentinerea în muncã a unui strãin care nu are permis de muncã valabil de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã din România, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 5, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            Art. 8. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevãzute la art. 7 se fac de cãtre salariatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, desemnati prin ordin al ministrului. Pot, de asemenea, constata si sanctiona aceste contraventii si subofiterii si ofiterii de politie.
            (2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeazã în mod corespunzãtor cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            Art. 9. - Sumele provenite din taxele plãtite conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), precum si cele provenite din amenzile prevãzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat.
            Art. 10. - Procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncã se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 11. - Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 12. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligatia cetãtenilor strãini si a apatrizilor de a obtine permis de muncã în vederea încheierii unui contract individual de muncã pe teritoriul României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 203.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind permisele de muncã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind permisele de muncã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 444.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Art. I. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este institutia supremã de control financiar asupra modului de formare, administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Curtea de Conturi exercitã si atributii jurisdictionale în conditiile prezentei legi."
           2. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: douã sectii de control ulterior, Sectia jurisdictionalã, Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi si camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti. Curtea de Conturi are un Secretariat general.
            3. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - Membrii Curtii de Conturi sunt consilieri de conturi, în numãr de 25. Acestia alcãtuiesc plenul Curtii de Conturi."
           4. La articolul 11, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Sectiile de control ulterior sunt formate din 13 consilieri de conturi si din controlori financiari. Ele se organizeazã în divizii sectoriale si directii teritoriale. Diviziile sunt conduse de consilieri de conturi. În cadrul diviziilor pot fi organizate directii de specialitate.
           5. La articolul 17, dupã litera f) se introduce litera f1) cu urmãtorul cuprins:
            "f1) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, îmbunãtãtirea calitãtii conditiilor de viatã si de muncã;
           6. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 48. - Colegiul jurisdictional judecã, în primã instantã, plãngerile introduse împotriva încheierilor prin care completele constituite potrivit art. 36 alin. (1) au dispus descãrcarea de gestiune."
           7. Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 50. - Colegiul jurisdictional al camerei de conturi judetene si a municipiului Bucuresti judecã cauzele care fac obiectul art. 45-48 privind unitãtile administrativ-teritoriale si institujiile publice, regiile autonome de interes local, sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes national, precum si companiile, societãtile nationale si societãtile comerciale la care statul sau autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar, care îsi au sediul pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti în care functioneazã camera de conturi judeteanã sau a municipiului Bucuresti. De asemenea, Colegiul jurisdictional judecã cauzele privind respectarea dispozitiilor art. 19."
            8. La articolul 842 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Recursul prevãzut la alin. (1) se poate face de cãtre pãrti si de cãtre procurorul general financiar."
            9. La articolul 104, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
             "(11) Functiile de presedinte si de vicepresedinti vor fi ocupate de doi economisti si un jurist.°
           10. La articolul 126, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) neaducerea la îndeplinire a mãsurilor dispuse prin decizii în baza art. 94, rãmase definitive - cu amendã civilã egalã cu salariul pe 2-5 luni al persoanei din vina cãreia nu au fost aduse la îndeplinire mãsurile stabilite."
           11. Articolul 131 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 131. - Prin acte de imputatie, în sensul prezentei legi, se întelege deciziile de imputare si, dupã caz, angajamentele de platã luate în scris, potrivit Codului muncii °
            Art. II. - (1) Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Cunii de Conturi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedurã civilã, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice si prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare, dându-se articolelor o nouã numerotare.
            (2) Dispozitille art. 8 alin. (1) devin aplicabile de la data de 1 ianuarie 2000.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUl,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 204.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele Românfei d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 44.5.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 99 din 29 iunie 1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 205.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele Românisi d e c r e t e a z ã .
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 446.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea sau reducerea temporarã de la plata taxelor vamale la unele produse din import

            În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e
            Art. 1. - Produsele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre sunt exceptate temporar de la plata taxelor vamale de import.
            Art. 2. - Produsele cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre vor fi supuse, temporar, nivelului redus de taxe vamale de import mentionat.
            Art. 3. - Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 935/1998 privind aprobarea taxelor vamale de import, reduse sau exceptate, cu caracter temporar, pentru anul 1999, pentru importul unor produse agricole si agroalimentare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 15/1999 privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 480/1999 privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import si ale Hotãrârii Guvernului nr. 334/1999 privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import se prelungesc pânã la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.
            Art. 4. - Produselor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 334/1999 privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import li se aplicã regimul de exceptare temporarã pentru perioada de valabilitate a prezentei hotãrâri.
            Art. 5. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2000 si este valabilã pânã la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.
            Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul industriei si comertului,
Ioan Roman,
secretar de stat

Bucuresti, 30 decembrie 1999.
Nr. 1.075.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând produsele exceptate temporar de la plata taxelor vamale de import

Nr.
crt.
Pozitia tarifarã
Denumirea produsului
1. 0502 10 00 Pãr de porc sau de mistret si deseuri de pãr de porc sau de mistret
2. Ex 2811 23 00 Dioxid de sulf (pentru vinificatie)
3. Ex 2835 25 90 Hidrogenortofosfat de calciu cu un continut de fluor egal sau mai mare de 0,005%, dar sub 0,2% din greutatea produsului anhidru în stare uscatã (fosfat dicalcic pentru uz furajer)
4. Ex 2909 60 00 Peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de cetone si derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati (antioxidant pentru uz furajer)
5. Ex 2922 41 00 Lizinã si esterii ei; sãrurile acestor produse (pentru uz furajer)
6. Ex 2930 40 10 Metioninã (INN) (pentru uz furajer)
7. Ex 2930 90 14 Cistine (pentru uz furajer)
8. Ex 2936 21 00 Vitamina A si derivatii acesteia (pentru uz furajer)
9. Ex 2936 22 00 Vitamina B1 si derivatii acesteia (pentru uz furajer)
10. Ex 2936 25 00 Vitamina B6 si derivatii acesteia (pentru uz furajer)
11. Ex 2936 28 00 Vitamina E si derivatii acesteia (pentru uz furajer)
12. 2937 10 00 Hormoni ai lobului antenor al hipofizei sau hormoni similari si derivatii lor
13. 2937 22 00 Derivati halogenati ai hormonilor corticosuprarenali
14. 2941 20 30 Dihidrostreptomicinã, sãruri, esteri si hidrati ai acesteia
15. 2941 50 00 Eritromicinã si derivatii acesteia; sãrurile acestora
16. 3302 90 90 Altele (amestecuri de substante odorizante, altele decât cele cuprinse la pozitia tarifarã 3302.90.10)
17. Ex 3507 90 90 Altele (enzime pentru uz furajer)
18. 3811 21 00 Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, care contin uleiuri petroliere sau minerale bituminoase
19. 3811 29 00 Altele
20. 3811 90 00 Altele
21. Ex 4007 00 00 Corzi si fire din cauciuc vulcanizat (fire din cauciuc vulcanizat)
22. 5401 10 11 Fire cu miez, asa-zise "core yarn"
23. Ex 5402 10 90 Altele (fire poliamidice dtex 78/2, din poliamidã 6,6) 
24. Ex 5402 31 00 Fire din nailon sau din alte poliamide, mãsurând pe fir simplu 50 tex sau mai putin (din poliamidã 6,6)
25. Ex 5402 32 00 Fire din nailon sau din alte poliamide, mãsurând pe fir simplu peste 50 tex (din poliamidã 6,6)
26. 5402 49 10 Fire sintetice din elastomeri
27. 5403 32 00 Fire din mãtase artificialã, cu peste 120 de rãsuciri pe metru
28. 5403 33 10 Fire simple din acetat de celulozã, nerãsucite sau care sã nu depãgeascã 250 de rãsuciri pe metru
29. 5404 10 10 Monofilamente sintetice din elastomeri
30. 5504 10 00 Fibre din mãtase artificialã
31. 7015 10 00 Sticlã pentru industria de opticã medicalã
32. 8507 90 93 Separatori

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând produsele pentru care taxa vamalã de import se reduce temporar


Nr.
crt.
Pozitia tarifarã
Denumirea mãrfii
Nivelul
taxei vamale
1. 2811 22 00 Dioxid de siliciu 10%
2. 2827 32 00 Alte cloruri: de aluminiu 10%
3. 2902 50 00 Stiren 10%
4. 2903 21 00 Clorurã de vinil (cloretilenã) 10%
5. 2904 10 00 Derivati continând numai grupãri sulfonice, sãruri ale acestora si esterii lor etilici 5%
6. 2905 45 00 Glicerol 10%
7. 2917 32 00 Ortoftalat de dioctil 10%
8. 3403 11 00 Preparate pentru tratarea materialelor textile, pieilor, blãnurilor sau altor materiale 3%
9. 3811 11 10 Preparate antidetonante pe bazã de plumb tetraetil 7%
10. Ex 3815 19 90 Altele (catalizatori pentru tobe de esapament catalitice) 5%
11. 3909 50 90 Altele (poliuretani) 5%
12. 3912 20 19 Altele (nitrati de celulozã, neplastifiati, altii decât colodiul si celoidina) 10%
13. 3920 62 19 Altele (alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule si lame din polietilentereftalat)  5%
14. 3920 99 90 Altele 3%
15. 3907 10 00 Poliacetali 3%
16. 3909 50 10 Poliuretani de 2,2' (terl butilimino) dietanol si diizocianat de 4,4'-metilendiciclohexil, sub formã de solutie în  3%   N,N'-dimetilacetamidã continând în greutate 50% sau mai mult polimer 3%
17. 400211 00 Latex  10%
18. Ex 5503 30 00 Acrilice sau modacrilice (fibre modacrilice pentru producerea de blãnuri sintetice) 3%
19.  5606 00 91 Fire izolate 3%