MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 647  LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE  Joi, 30 decembrie 1999

SUMAR

DECRETE

            460. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor ofiteri maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            206. - Ordonanta de urgentã privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãti de combustibili pentru Societatea Comercialã "termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

            208. - Ordonanta de urgentã privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free

            209. - Ordonanta de urgentã privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adaugatã a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import

            218. - Ordonanta de urgentã pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol

            1.064. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

            1068. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlãturarea distrugerilor provocate de ploile torentiale din perioada iunie-iulie 1998 în orasul Viseu de Sus, judetul Maramures

            1.074. - Hotãrâre privind reducerea nivelului suprataxei vamale la importul de bunuri în anul 2000 de la 4% la 2%.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar"
unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din serviciul Român de Informatii

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 32 alin. (2), al art. 107 alin. (6) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile directorului serviciului Român de Informatii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Art. 1. - se conferã Ordinul "meritul militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr. 1.
            Art. 2. - se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti în anexa nr. 2.
            Art. 3. - se confera Ordinul "meritul militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime în activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti în anexa nr. 3.
            Art. 4. - Prezentul decret intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.
            Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnãm acest decret.

PRIM MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 460.


*) Anexele nr. 1-3 se publicã ulterior.
 
ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãti de combustibili
pentru societatea Comercialã "termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - Se aprobã scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantitatilor de 1.000.000 tone cãrbune energetic si 150.000 tone pãcurã, care vor fi acordate societatii Comerciale "termoelectrica" - S.A. prin exceptare de la prevederile alin. 2 al   art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 2. - În cazul nerestituirii împrumutului la termenul prevazut la art. 1, dupã aplicarea prevederilor alin. 4 al art. 5 din Legea nr. 82/1992, republicatã, cu modificãrile ulterioare, societatea Comercialã "termoelectrica" - S.A. va suporta si penalitãti pentru fiecare zi de întârziere la platã, prevãzute de lege pentru creantele bugetare.

PRIM MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de stat,
Darian Ghita

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 206.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - (1) Marfurile provenite din import, care se vând în valutã prin magazinele autorizate, potrivit legii, sã comercializeze marfuri în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene, navale si terestre, precum si prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora se scutesc de la plata taxelor vamale.
            (2) Acelasi regim se aplica marfurilor provenite din import, care se vând în valuta, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extern de pasageri, precum si marfurilor distribuite gratuit pasagerilor si membrilor echipajului acestor aeronave.
            Art. 2. - Mãrfurilor din productia internã, care se vând în valutã prin magazinele autorizate, potrivit legii, sã comercializeze marfuri în regim duty-free, li se aplica regimul vamal de export.
            Art. 3. - (1) Comercializarea marfurilor cu amanuntul, în valuta, în regim duty-free, se face prin:
            - magazinele autorizate sã comercializeze marfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptã a sensului de iesire din tara, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre si navale, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;
            - magazinele duty-free din aeroporturile internationale, ce pot fi amplasate atât pe sensul de intrare în tara, în spatii aflate înainte de locul pentru efectuarea controlului de trecere a frontierei de stat, cât si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;
            - la bordul aeronavelor care efectueaza curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care calatoresc având o destinatie internationala;
            - magazinele duty-free diplomatice, în exclusivitate pentru reprezentantele diplomatice si pentru personalul acestora.
            (2) Lista cuprinzând mãrfurile ce pot face obiectul comercializãrii în valutã se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 4. - Comercializarea marfurilor cu amanuntul, în valuta, în regim duty-free, se face numai în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Finantelor, la propunerea Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 5. - Taxa anualã pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice si de comercializare a marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A.
            Art. 6. - Plata integralã a taxei de autorizare se efectueazã în lei de cãtre societãtile comerciale care solicitã autorizare. Valoarea în lei a taxei se determinã prin transformarea sumei în dolari S.U.A., la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Nationala a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizeazã, pe toatã durata saptãmânii urmãtoare, pentru taxele plãtite în cursul acelei sãptãmâni.
            Art. 7. - Taxa constituie venit al bugetului de stat si se plateste în conturile deschise la unitatile trezoreriei statului.
            Art. 8. - (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice si de comercializare a marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani.
            (2) Termenul de plata a taxei de autorizare/magazin si, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mãrfurilor la bordul aeronavelor se stabileste astfel:
            a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizatiei de functionare;
            b) pentru al doilea an pânã la al cincilea an de autorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de functionare precedent.
            (3) Neplata taxei de autorizare anuala la termenul prevazut la alin. (2) lit. b) atrage dupã sine anularea definitiva a autorizatiei pentru magazinul în cauzã, respectiv pentru comercializarea mãrfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.
            (4) Autorizatiile emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta îsi pastreaza valabilitatea pânã la expirarea termenului pentru care au fost acordate.
            Art. 9. - Comercializarea altor marfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor atrage dupã sine anularea autorizatiei eliberate.
            Art. 10. - Controlul activitatii de comercializare a marfurilor în regim duty-free se face de organele Directiei Generale a Vamilor, Garzii financiare si de celelalte organe de control abilitate prin lege si poate consta în verificãri inopinate ale tranzactiilor, în examinarea marfurilor care sunt comercializate si în verificari ale evidentelor operative, contabile si fiscale.
            Art. 11. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.
            (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei anuale pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor "duty-free" si "duty-free diplomatic", aprobata si modificatã prin Legea nr. 224/1998.
            Art. 12. - În termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor va emite norme de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor în regim duty-free.

PRIM MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 208.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adãugatã a unor cantitãti de gaze naturale provenite din import

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Articol unic. - Se aproba scutirea temporara de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adãugatã, începând cu luna decembrie 1999 pânã la data de 31 decembrie 2000 inclusiv, aferente cantitatii de 700 milioane metri cubi de gaze naturale, importata de societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. din Federatia Rusa, necesara în vederea realizarii obiectivului "Extinderea capacitatilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrarilor de gaze naturale din Federatia Rusa în terte tari si în România", în temeiul Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse, încheiata la Moscova la 25 octombrie 1996, aprobata prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.369/1996.

PRIM MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Ioan Roman,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 209.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 44/1997
privind suspendarea impozitului pe venitul agricol

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonantã de urgentã:
            Articol unic. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 158/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:
            - Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Impozitul pe venitul agricol, prevãzut în Legea nr. 34/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se suspendã pânã la data de 1 ianuarie 2001."

PRIM MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 218.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 188/1999
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei sociale

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 24 martie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. La articolul 3, punctul III se completeazã cu litera h), cu urmãtorul cuprins:
            "h) administreaza si gestioneaza Fondul national de solidaritate, instituit în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate."
            2. La articolul 3, punctul V va avea urmatorul titlu:
            "V. În domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca:"
            3. La articolul 3, punctul V litera a) va avea urmatorul cuprins:
            "a) elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privinta securitatea si sanatatea în munca;"
            4. La articolul 3, punctul V litera a) va avea urmatorul cuprins:
            "a) elaboreaza proiecte de acte normative, norme si instructiuni în domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca."
            5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
            "(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul Ministerului Muncii si Protectiei sociale este de 351 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora), din care 316 posturi sunt finantate din bugetul de stat, 20 de posturi sunt finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, constituite în directia control buget asigurari sociale, si 15 posturi sunt finantate din Fondul national de solidaritate, constituite în Directia generala executie bugetara a Fondului national de solidaritate."
            6. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarâre.
            Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
            Art. III. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica începând cu luna ianuarie 2000.
            Art. IV. - Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 1.064.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ANEXA Nr. 1

            Numarul maxim de posturi = 351
(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora)
 
ANEXA Nr. 2

UNITÃTILE
care functioneazã în subordinea, în coordonarea sau în administrarea
Ministerului Muncii si Protectiei sociale
si finantarea unor activitãti desfãsurate în cadrul acestora

            A. În subordine:

            I. Unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat (3.634 de posturi), din care:
            1. directii generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
            2. unitati de asistenta sociala:
            a) Centrul social "gavroche" de Integrare Familiala pentru Copii
            b) Caminul pentru Pensionari Alba Iulia
            c) Caminul pentru Pensionari Sibiu
            3. Oficiul Muncii
            4. Centru-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei în Familie
            5. Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie
            6. Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

            II. Unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat:
            - Inspectia Muncii*) (3.205 de posturi), din care în:
            a) aparatul central (239 de posturi);
            b) inspectoratele teritoriale de munca (2.966 de posturi).

            III. Unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare:
            - Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional, unitate din subordinea Inspectiei Muncii (20 de posturi).

            IV. Activitate finantata din venituri extrabugetare:
            - activitatea pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca ale persoanelor care au încheiat contracte de asigurare sociala, din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti (200 de posturi).

            V. Unitati sau activitati finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat (1.365 de posturi),
din care:
            1. Oficiul Central de Plata Pensiilor, unitate cu personalitate juridica;
            2. Activitatea de control asupra încasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat, din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti;
            3. Activitati pentru calculul, plata drepturilor si executia bugetului de asigurari sociale, din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

            VI. Activitate finantata din Fondul national de solidaritate, din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti (150 de posturi)

            B. În coordonare:

            I. Unitati cu personalitate juridica în coordonare, finantate din venituri extrabugetare:
            1. Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale
                - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti
            2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii
                - I.N.C.D.P.M. Bucuresti
            3. Revista pentru protectia muncii "obiectiv".

            II. Unitati cu personalitate juridica în coordonare metodologica, finantate din bugetele locale:
            - caminele pentru pensionari din judete si din municipiul Bucuresti.

            C. Unitati cu personalitate juridica, în administrare:
            - unitati de tratament balnear si de odihna ale agricultorilor.


*) Functioneaza începând cu data de 1 ianuarie 2000.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1999
pentru înlaturarea distrugerilor provocate de ploile torentiale din perioada iunie - iulie 1998 în orasul Viseu de sus, judetul Maramures

            În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 1.000 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999, Consiliului Local al Orasului Viseu de sus, judetul Maramures, pentru înlãturarea distrugerilor provocate de ploile torentiale din periodaa iunie-iulie 1998.
            Art. 2. - Cu suma prevazuta la art. 1 se suplimenteaza bugetul local al orasului Viseu de sus la venituri, la subcapitolul "Venituri din Fondul de interventie", respectiv la cheltuieli, la subcapitolul "Cheltuieli din Fondul de interventie", iar utilizarea sumei respective se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 3. - Ministerul Finantelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
secretar de stat, seful departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 1.068.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reducerea nivelului suprataxei vamale la importul de bunuri în anul 2000
de la 4% la 2%

            În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 247/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2000 inclusiv bunurile importate în România sunt supuse unei suprataxe vamale de 2%.
            Suprataxa vamalã se calculeazã la valoarea în vamã a bunurilor importate si se adaugã la taxa vamalã datoratã pentru aceste bunuri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul industriei si comertului,
Ioan Roman,
secretar de stat

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 1.074.