MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 63    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 16 februarie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            7. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998  privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiunile de obligatiuni pe pietele financiare externe

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Alineatul (1) al articolului unic din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
            "Articol unic. - (1) Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã garanteze în numele si în contul statului împrumuturile, dobânzile si toate costurile aferente emisiunilor de obligatiuni efectuate prin tranzactii de vânzare pe piata privatã de capital, încheiat între Regia Autonomã de Electricitate "renel", reorganizatã în Compania Nationalã de Electricitate - S.A., si MERRILL LYNCH, în sumã de:
            - 135 milioane dolari S.U.A., cu scadentã la data de 12 februarie 2002;
            - 1.350 milioane yeni japonezi, cu scadentã la data de 13 februarie 2000."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru emisiuni de obligatiuni pe pietele financiare externe, cu modificãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 februarie 1999.
Nr. 7.