MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 81    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 26 februarie 1999

SUMAR

DECRETE SI LEGI

           390/1998. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998

           34. - Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998

            Acord de împrumut între România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) (Proiect de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a)

           64. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998
 

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia
României contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 390.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Se ratificã Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.), în valoare de 225 milioane ECU echivalent, pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998.
            Art. 2. - (1) Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeanã de Investitii, sã introducã, pe parcursul derulãrii împrumutului, în raport cu conditiile concrete ale derulãrii acordului de împrumut, amendamente la continutul acestuia care privesc realocãri de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe categorii si componente, modificãri de termene, precum si orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligatiile financiare ale României fatã de Banca Europeanã de Investitii sau sã determine noi conditionãri economice fatã de cele convenite initial între pãrti.
            (2) Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României despre amendamentele introduse, în cadrul Raportului privind datoria publicã externã a României.
            Art. 3. - (1) Fondurile necesare rambursãrii creditului, plãtii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente împrumutului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
            (2) Contributia cu fonduri a pãrtii române (constând în contravaloarea taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tãrii - T.V.A., taxe vamale -, precum si a altor costuri locale de aceeasi naturã, care nu se pot plãti din împrumutul extern) la realizarea lucrãrilor de investitii, finantate prin împrumutul Bãncii Europene de Investitii mentionat la art. 1, se va asigura din Fondul special al drumurilor publice.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 25 februarie 1999.
Nr. 34.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 februarie 1999.
Nr. 64.