MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
PARTEA I
Anul XI  - Nr. 1     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 8 ianuarie 1999
 
SUMAR
 
ORDINE
 
            6. - Ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor privind procedura publicãrii, republicãrii si rectificãrii actelor în Monitorul Oficial al României
 
ORDINE
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 
CAMERA DEPUTATILOR
 
ORDIN
privind procedura publicãrii, republicãrii si rectificãrii actelor în Monitorul Oficial al României
 
            În temeiul art. 10-15 si al art. 19 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998,
            în baza art. 205 alin. 4 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
 
            secretarul general al Camerei Deputatilor emite prezentul ordin.
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
            Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste procedura publicãrii în pãrtile I-V ale Monitorului Oficial al României, procedura republicãrii si a rectificãrii, precum si cea a publicãrii unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat.
            (2) Procedura republicãrii actelor normative si a rectificãrii se realizeazã cu respectarea normelor de tehnicã legislativã.
            Art. 2. - Regia Autonomã "monitorul oficial", denumitã, în continuare regia autonomã, personalul de specialitate din cadrul autoritãtilor emitente ale actelor supuse publicãrii, precum si celelalte persoane implicate în procesul de publicare au obligatia sã actioneze cu toatã diligenta si sã colaboreze în derularea procedurilor prevãzute de prezentul ordin.
 
CAPITOLUL II
Procedura de publicare a actelor
 
Sectiunea 1
Publicarea în Partea I a Monitorului Oficial al României
 
            Art. 3. - (1) Autoritãtile publice si celelalte personale juridice prevãzute la cap. II din Legea nr. 202/1998, denumite în continuare emitenti, transmit secretarului general al Camerei Deputatilor actele supuse publicãrii, în copie certificatã.
            (2) Certificarea se realizeazã prin aplicarea sigiliului sau, dupã caz, a stampilei emitentului, pe fiecare paginã, fãrã a se suprapune pe text.
            (3) Adresa de înaintare a actelor supuse publicãrii se semneazã de conducãtorul emitentului ori de loctiitorul sãu, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Presedintelui României si ale Guvernului, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autoritãti publice.
            (4) Evidenta actelor primite spre publicare se tine într-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, la Cabinetul secretarului general al Camerei Deputatilor.
            Art. 4. - În termen de cel mult 24 de ore de la data primirii actelor, secretarul general al Camerei Deputatilor dispune publicarea si asigurã transmiterea acestora cãtre regia autonomã, pe bazã de condicã de predare-primire.
            Art. 5. - (1) Legile, celelalte acte ale Parlamentului si ale fiecãreia dintre cele douã Camere, deciziile Curtii Constitutionale pronuntate cu ocazia controlului constitutionalitãtii legilor înainte de promulgare, decretele, mesajele si alte acte ale Presedintelui României adresate Parlamentului, ordonantele de urgentã si ordonantele Guvernului intrã în procesul de publicare, prin grija regiei autonome, în aceastã ordine de prioritate, înaintea oricãror alte acte.
            (2) Celelalte acte prevãzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 se publicã în ordinea înregistrãrii lor, potrivit art. 3, dupã publicarea actelor mentionate la alin. (1), cu exceptia celor urgente, care vor fi publicate cu prioritate.
            (3) În situatii exceptionale, secretarul general al Camerei Deputatilor poate stabili o altã ordine de prioritate în publicarea actelor.
            Art. 6. - (1) În procesul de publicare, emitentii au obligatia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informatii si precizãri, solicitate de acesta sau, în mod nemijlocit, de regia autonomã, necesare îndeplinirii cerintelor de publicare.
            (2) Datele, informatiile si precizãrile prevãzute la alin. (1) se transmit în conditiile art. 3 si 4.
            (3) Continutul actului introdus în procesul de publicare nu poate fi modificat sub sanctiunea nulitãtii.
            Art. 7. - (1) Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de cãtre persoanele prevãzute la art. 3 alin. (3), printr-o adresã transmisã secretarului general al Camerei Deputatilor.
            (2) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune de îndatã regiei autonome nepublicarea actului în cauzã, în mãsura în care, la momentul sesizãrii sale, publicarea nu fusese realizatã.
            (3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suportã cheltuielile aferente operatiunilor materiale efectuate de regia autonomã în procesul de publicare, pânã la data dispozitiei emise în conditiile alin. (2).
            (4) Obligatia de platã a cheltuielilor prevãzute la alin. (3) se notificã emitentului de cãtre regia autonomã, în termen de cel mult 3 zile de la data dispozitiei emise în conditiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin fax sau printr-un alt mijloc apt sã ateste cu certitudine primirea notificãrii de cãtre emitent.
 
Sectiunea a 2-a
Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României
 
            Art. 8. - Actul normativ modificat si/sau completat se republicã numai în temeiul expres al dispozitiei cuprinse în actul de modificare si/sau de completare.
            Art. 9. - (1) În procesul de republicare emitentii actelor de modificare si/sau de completare sunt obligati sã elaboreze si sã transmitã secretarului general al Camerei Deputatilor forma republicabilã a actului originar, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicãrii actului de modificare si/sau de completare. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se întelege actul normativ asupra cãruia s-au produs modificãri si/sau completãri si care urmeazã a fi republicat.
            (2) Când data republicãrii este concomitentã cu cea a publicãrii actului de modificare si/sau de completare, emitentul trebuie sã transmitã forma republicabilã a actului originar simultan cu actul modificator si/sau de completare.
            (3) Când se modificã si/sau se completeazã o lege printr-o altã lege, elaborarea formei republicabile, precum si trimiterea acesteia secretarului general al Camerei Deputatilor se efectueazã de cãtre aparatul de specialitate al acelei Camere care a adoptat, ultima, legea de modificare si/sau de completare.
            (4) Atunci când o lege este modificatã si/sau completatã printr-o ordonantã sau o ordonantã de urgentã a Guvernului, republicarea legii se face numai dupã ce a fost adoptatã legea de aprobare a ordonantei respective. În acest caz, textul republicabil se elaboreazã si se trimite secretarului general al Camerei Deputatilor de cãtre aparatul de specialitate al acelei Camere care a adoptat, ultima, legea.
            (5) Transmiterea formei republicabile a actului se face cu respectarea de cãtre emitenti a prevederilor art. 3.
            Art. 10. - (1) Secretarul general al Camerei Deputatilor, primind forma republicabilã a actului normativ, o transmite de îndatã Consiliului Legislativ spre avizare.
            (2) Consiliul Legislativ examineazã forma republicabilã si transmite avizul sãu secretarului general al Camerei Deputatilor în termen de cel mult 15 zile de la primire sau, în cazuri justificate, într-un termen mai mare stabilit de secretarul general.
            (3) Pe baza avizului Consiliului Legislativ, transmis prin grija secretarului general al Camerei Deputatilor, emitentul procedeazã la refacerea formei republicabile.
            Art. 11. - (1) Pe baza avizului Consiliului Legislativ, secretarul general al Camerei Deputatilor dispune republicarea si asigurã transmiterea de îndatã a formei republicabile a actului, refãcutã de cãtre emitent, regiei autonome, pe bazã de condicã de predare-primire.
            (2) Regia autonomã procedeazã la republicarea actului normativ în forma transmisã de secretarul general, în termen de cel mult 10 zile de la primire.
            Art. 12. - Pe tot parcursul procedurii de republicare, emitentii au obligatia prevãzutã la art. 6, inclusiv fatã de Consiliul Legislativ care le poate solicita, în mod direct, datele, informatiile si precizãrile necesare.
 
Sectiunea a 3-a
Rectificarea actelor publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României
 
            Art. 13. - (1) În cazul în care dupã publicarea actului, se descoperã erori materiale, se procedeazã la publicarea unei rectificãri, pe baza cererii emitentului.
            (2) Cererea organului emitent, semnatã de conducãtorul acestuia sau de loctiitorul sãu, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Presedintelui României si ale Guvernului, de persoanele anume desemnate din cadrul aparatului de specialitate al acestor autoritãti publice, se adreseazã secretarului general al Camerei Deputatilor.
            (3) Cererea trebuie sã indice, în mod clar, actul supus rectificãrii, numãrul si data Monitorului Oficial al României în care a fost publicat, eroarea materialã, cu explicatiile necesare, precum si continutul rectificãrii.
            (4) Evidenta cererilor de rectificare se tine în registrul special prevãzut la art. 3 alin. (4).
            Art. 14. - (1) Primind cererea, secretarul general al Camerei Deputatilor o transmite de îndatã Consiliulul Legislativ spre avizare.
            (2) Consiliul Legislativ examineazã cererea si transmite avizul sãu secretarului general al Camerei Deputatilor, în termen de cel mult 3 zile de la primire.
            (3) Pe baza avizului Consiliului Legislativ, secretarul general al Camerei Deputatilor dispune publicarea rectificãrii si transmite, de îndatã, cererea de rectificare, împreunã cu avizul, regiei autonome, prin condica de predare-primire.
            Art. 15. - Regia autonomã procedeazã la publicarea rectificãrii, cu respectarea întocmai a avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire.
            Art. 16. - Modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operatiunea rectificãrii este interzisã sub sanctiunea nulitãtii.
 
Sectiunea a 4-a
Publicarea unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat
 
            Art. 17. - Atunci când actul supus publicãrii are un volum extins si intereseazã, prin obiectul sãu de reglementare, doar un numãr restrâns de persoane, emitentul sau, dupã caz, regia autonomã poate solicita secretarului general al Camerei Deputatilor aprobarea publicãrii actului într-un numãr special al Monitorului Oficial al României, Partea I, cu un tiraj limitat, care se difuzeazã numai persoanelor interesate.
            Art. 18. - (1) Cererile prevãzute la art. 17 trebuie sã fie temeinic motivate, ele neputând fi formulate în scopul eludãrii sau al înfrângerii obligatiei constitutionale de publicare.
            (2) Cererile trebuie sã cuprindã numãrul de exemplare, referiri cu privire la destinatarii acestora, precum si date de ordin financiar apte sã sustinã pubiicarea actelor normative în numere speciale, cu tiraj limitat.
            (3) Rãspunderea pentru temeinicia cererilor revine emitentilor sau, dupã caz, regiei autonome.
            (4) În cazul solicitãrii prevãzute la art. 17, precum si în alte situatii în care tipãrirea si difuzarea anexelor la diverse acte normative sunt limitate ca tiraj, se va face mentiune în numãrul respectiv al Monitorului Oficial despre destinatia acestora.
            Art. 19. - Secretarul general al Camerei Deputatilor se pronuntã printr-o rezolutie asupra cererii în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.
            Art. 20. - Respingerea cererii se face motivat si se comunicã de îndatã emitentului.
 
Sectiunea a 5-a
Publicarea în Partea a Il-a a Monitorului Oficial al României
 
            Art. 21. - Actele, care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, se publicã în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României, urmeazã procedura prevãzutã la art. 3 si 4. Atributiile secretarului general al Camerei Deputatilor prevãzute de aceste articole, se exercitã de cãtre Departamentul legislativ din cadrul Secretariatului general al Camerei Deputatilor.
            Art. 22. - (1) Regia autonomã procedeazã la publicarea actelor în Partea a II-a, în termenele prevãzute de regulamentele celor douã Camere ale Parlamentului.
            (2) Dacã regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuatã în cel mult 10 zile de la data primirii actelor de cãtre regia autonomã.
 
Sectiunea a 6-a
Publicarea în Partea a IIl-a, Partea a IV-a si Partea a V-a ale Monitorului Oficial al României
 
            Art. 23. - Publicarea actelor în Partea a III-a, Partea a IV-a si Partea a V-a ale Monitorului Oficial al României se realizeazã în conditiile stabilite de regia autonomã, cu respectarea art. 7-9 din Legea nr. 202/1998 si a legilor care reglementeazã regimul juridic al actelor respective.
 
CAPITOLUL III
Dispozitii finale si tranzitorii
 
            Art. 24. - (1) În cadrul procedurii de publicare a actelor în Partea I si Partea a II-a ale Monitorului Oficial al României regia autonomã prezintã secretarului general al Camerei Deputatilor spre avizare, imediat dupã procesarea si paginarea actului supus publicãrii, sumarul numãrului publicatiei.
            (2) Secretarul general al Camerei Deputaiilor avizeazã sumarul numãrului publicatiei si îl transmite de îndatã regiei autonome în vederea tipãririi.
            Art. 25. - În absenta secretarului general al Camerei Deputatilor, atributiile ce revin acestuia, potrivit prezentului ordin, se exercitã pe baza unei împuterniciri de cãtre directorul general al Departamentului legislativ sau de cãtre directorul general al Departamentului secretariatului tehnic din cadrul Secretariatului general al Camerei Deputatilor.
            Art. 26. - Întârzierea efectuãrii unor publicãri, republicãri sau rectificãri, datoratã nerespectãrii de cãtre emitenti a obligatiilor ce le revin potrivit prezentuiui ordin, antreneazã exclusiv rãspunderea acestora.
            Art. 27. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin conducãtorii emitentilor prevãzuti la art. 5 lit. F-J din Legea nr. 202/1998 vor comunica secretarului general al Camerei Deputatilor numele si functia loctiitorilor lor.
            (2) Conducãtorii acestor emitenti sunt obligati sã transmitã de îndatã secretarului general al Camerei Deputatilor orice modificare în privinta persoanei loctiitorilor lor.
            Art. 28. - Cheltuielile de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României se suportã potrivit prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 202/1998.
            Art. 29. - Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN COSTINIU
 
Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 6.