MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul XI  - Nr. 18    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 21 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           21. - Lege pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor

           25. - Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor

           22. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

           26. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

           27. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

           28. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

           29. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

           30. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

           31. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

           32. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           19. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitãtilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si alte activitãti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989

           20. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

LEGI SI DECRETE

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

           Art. I. - Prezenta lege reglementeazã prevenirea si sanctionarea activitãtilor de spãlare a banilor.
            Art. 2. - În sensul acestei legi:
            a) prin spãlarea banilor se întelege faptele prevãzute la art. 23, dacã au fost sãvârsite prin intermediul persoanelor juridice sau fizice mentionate la art. 8;
            b) prin bunuri se întelege orice categorii de valori, corporale sau necorporale, inclusiv bani, mobile sau imobile, precum si actele juridice sau documentele care atestã proprietatea acestora

CAPITOLUL II
Proceduri de identificare a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spãlarea banilor

            Art. 3. - (1) De îndatã ce angajatul unei persoane juridice sau persoana fizicã dintre cele prevãzute la art. 8 are suspiciuni cã o operatiune care urmeazã sã aibã loc are drept scop spãlarea banilor va sesiza persoana sau persoanele desemnate conform art. 16, care, pe baza unor indicii temeinice, vor informa, la rândul lor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor, denumit în continuare oficiul. Acesta va certifica imediat primirea informatiei.
            (2) Dacã oficiul considerã necesar, el poate decide, în mod justificat, suspendarea efectuãrii tranzactiei. Decizia va fi comunicatã imediat, în scris, persoanei juridice sau fizice cãreia i s-a cerut efectuarea tranzactiei.
            (3) Pentru operatiunile de depunere sau de retragere de sume în numerar, în lei sau în valutã, sume ce depãsesc echivalentul în lei a 10.000 euro, personalut din structurile prevãzute la art. 8 va raporta oficiului, în maximum 24 de ore de la data efectuãrii operatiunii. La transferul acestor sume din conturi bancare vor fi aplicate prevederile alin. (1) si (2).
            (4) Dacã oficiul considerã cã perioada de 24 de ore prevãzutã la alin. (3) este insuficientã, el poate formula în acest interval o cerere motivatã cãtre Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, pentru a se prelungi perioada necesarã cu maximum 3 zile lucrãtoare. Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie poate autoriza, o singurã datã, motivat, prelungirea solicitatã sau poate dispune încetarea suspendãrii efectuãrii tranzactiei.
            (5) Când cererea pentru prelungirea perioadei cu maximum 3 zile lucrãtoare se dovedeste a fi neîntemeiatã, oficiul va rãspunde civil pentru pierderea financiarã suportatã de persoana fizicã sau juridicã în cauzã.
            (6) Dacã decizia de neefectuare a tranzactiei nu este comunicatã persoanelor juridice prevãzute la art. 8 în perioada mentionatã la alin. (2) si (3), acestea vor putea efectua tranzactia.
            Art. 4. - Dacã o persoanã dintre cele prevãzute la art. 8 are cunostintã câ o tranzactie pentru care a primit instructiuni sã o efectueze are ca scop spãlarea banilor si acesteia îi este imposibil sã nu o efectueze sau prin neefectuarea ei, este posibil sã zãdãrniceascã, eforturile de a se urmãri beneficiarii operatiunii suspecte de spãlare a banilor, institutia sau persoana în cauzã va informa oficiul imediat dupã ce a efectuat tranzactia. În asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informatia despre tranzactie, înainte ca aceasta sã se fi efectuat.
            Art. 5. - În cazul în care oficiul primeste informatii potrivit art. 3 sau 4, acesta poate cere oricãrei institutii competente sã furnizeze datele necesare verificãrii lor.
            Art. 6. - Oficiul va proceda la examinarea informatiei care i-a fost furnizatã potrivit art. 3-5. În cazul în care aceastã examinare aduce date sau indicii temeinice referitoare la spãlarea banilor, informatiile vor fi transmise de îndatã Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie.
            Art. 7. - Furnizarea cu bunã-credintã de informatii în conformitate cu prevederile art. 3-5, fãcutã de cãtre persoanele juridice prevãzute la art. 8 sau de cãtre angajatii ori reprezentantii lor mentionati la art. 16, nu poate atrage rãspunderea disciplinarã, civilã sau penalã a acestora.
            Art. 8. - Intrã sub incidenta prezentei legi:
            a) bãncile, sucursalele bãncilor strãine si institutiile de credit;
            b) institutiile financiare, cum ar fi: fonduri de investitii, societãti de investitii, societãti de administrare a investitiilor, societãti de depozitare, de custodie, societãti de valori mobiliare, fonduri de pensii si alte asemenea fonduri, care îndeplinesc urmãtoarele operatiuni: creditarea, incluzând printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operatiuni de plãti, emiterea si administrarea unor mijloace de platã, cãrti de credit, cecuri de cãlãtorie si altele asemenea, acordarea sau asumarea de garantii si subscrierea de angajamente, tranzactii pe cont propriu sau în contul clientilor prin intermediul instrumentelor pietei monetare, cecuri, ordine de platã, certificate de depozite si altele, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de actiuni si oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultantã acordatã întreprinderilor în probleme de structurã a capitalului, strategia industrialã, consultantã si servicii în domeniul fuziunilor si achizitiilor de întreprinderi, intermedierea pe pietele interbancare, administrarea de portofolii si consultantã în acest domeniu, custodia si administrarea valorilor mobiliare;
            c) societãtile de asigurãri si reasigurãri;
            d) agentii economici care desfãsoarã activitãti de jocuri de noroc ori de amanet;
            e) persoanele fizice si juridice care acordã, asistentã de specialitate juridicã, notarialã, contabilã, financiar-bancarã.
            f) orice altã persoanã fizicã sau juridicã, prin acte sau fapte sãvârsite în afara sistemului financiar-bancar:
            Art. 9. - (1) Persoanele juridice mentionate la art. 8 au obligatia sã stabileascã identitatea clientilor pentru orice tranzactie a cãrei limitã minimã, în lei sau în valutã, reprezintã echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacã tranzactia are loc printr-o singurã operatiune sau prin mai multe operatiuni care au legãturã între ele.
            (2) Când suma nu este cunoscutã în momentul acceptãrii tranzactiei, persoana fizicã sau juridicã, obligatã sã stabileascã identitatea clientilor, va proceda la identificarea de îndatã a acestora, atunci când este informatã despre valoarea tranzactiei si când a stabilit cã a fost atinsã limita minimã.
            (3) De îndatã ce apare vreo informatie cã prin tranzactie se urmãreste spãlarea banilor, se va proceda la identificarea clientilor, chiar dacã valoarea tranzactiei este mai micã decât limita minimã stabilitã de cãtre oficiu.
            Art. 10. - (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:
            a) în cazul persoanelor fizice: datele de stare civilã mentionate în documentele de identitate prevãzute lege;
            b) în cazul persoanelor juridice: datele mentionate în documentele de înmatriculare prevãzute de lege, precum si dovada cã persoana fizicã care conduce tranzactia reprezintã legal persoana juridicã.
            (2) În cazul persoanelor juridice strãine, la  deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente  din care sã rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculãrii, împuternicirea specialã a celui care o reprezintã în tranzactie, precum si o traducere în limba românã a documentelor autentificate de un notar public.
            Art. 11. - În cazul în care existã informatii, referitoare la clientii prevãzuti. la art. 9 si 10, cã tranzactia nu se desfãsoarã în nume propriu, persoanele juridice mentionate la art. 8 vor lua mãsuri pentru a obtine date, despre adevãrata identitate a persoanei în interesul ori în numele cãreia actioneazã acesti clienti, inclusiv de la oficiu.
            Art. 12. - (1) Cerintele de identificare nu vor fi impuse societãtilor de asigurãri si reasigurãri mentionate la art. 8, în legãturã cu politele de asigurare de viatã, dacã prima de asigurare sau ratele de platã anuale sunt mai mici sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unicã de asigurare plãtitã este, în echivalent lei, pânã la 2.500 euro. Dacã ratele de primã periodice sau sumele de platã anuale sunt ori urmeazã a fi mãrite în asa fel încât sã depãseascã limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clientilor.
            (2) Cerintele de identificare nu sunt obligatorii în cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obtinute în virtutea unui contract de muncã sau datoritã profesiei asiguratului, cu conditia ca polita sã nu poatã fi rãscumpãratã înainte de scadentã si sã nu poatã fi folositã ca garantie sau colateral pentru obtinerea unui împrumut.
            (3) Cerintele de identificare nu se impun, dacã s-a stabilit cã plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o bancã sau la o institutie pentru economii.
            Art. 13. - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitatã potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridicã sau persoana fizicã prevãzutã la art. 8, care are obligatia identificãrii clientului, va pãstra o copie de pe document, ca dovadã de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioadã de 5 ani, începând cu data când se încheie relatia cu clientul.
            (2) Persoanele juridice si fizice prevãzute la art. 8, cãrorã li se aplicã prevederile prezentei legi, vor pãstra, într-o formã care poate fi folositã, ca mijloc de probã în justitie, evidenta secundarã sau operativã si înregistrãri ale tuturor tranzactiilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadã de 5 ani de la executarea fiecãrei tranzactii, dupã care vor fi predate oficiului, pentru arhivã.
            Art. 14. - (1) Persoanele juridice si fizice prevãzute la art. 8 vor întocmi raport scris pentru fiecare tranzactie care, în virtutea naturii ei sau a caracterului neobisnuit, raportat la contextul activitãtilor obisnuite ale clientului, poate fi legatã de spãlarea banilor.
            (2) Raportul, a cãrui formã va fi stabilitã de cãtre oficiu, va fi înaintat acestuia.
            Art. 15. - Oficiul va asigura, pe cheltuialã proprie, programe speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevãzute la art. 8. Persoanele juridice prevãzute la art. 8 vor stabili proceduri si metode de control intern pentru a preveni si a împiedica spãlarea banilor si vor asigura instruirea angajatilor pentru recunoasterea tranzactiilor care pot fi legate de spãlarea banilor si asupra mãsurilor imediate ce trebuie luate în asemenea cazuri.
            Art. 16. - (1) Persoanele juridice prevãzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responabilitãti în aplicarea prezentei legi, ale cãror nume vor fi comunicate oficiului, împreunã cu natura si cu limitele resonsabilitãtilor mentionate.
            (2) Fiecare persoanã desemnatã, conform alin. (1), de cãtre persoanele juridice specificate la art. 8 rãspunde de realizarea sarcinilor stabilite de acestea în aplicarea prezentei legi.
            Art 17. - Autoritãtile cu drept de control financiar conform legii si cele de supraveghere prudentialã a persoanelor juridice specificate la art. 8, care iau cunostintã de date ce indicã actiuni de spãlare a banilor, vor informa despre acestea oficiul.
            Art. 18. - (1) Personalul oficiului are obligatia de a nu divulga informatiile primite în timpul activitãtii decât în cadrul unei proceduri judiciare, inclusiv dupã încetarea functiei, pe o duratã de 5 ani.
            (2) Este interzisã folosirea în scop personal de cãtre angajatii oficiului a informatiilor primite atât în timpul activitãtii, cât si dupã încetarea acesteia.
            (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplicã comunicãrilor din cadrul colaborãrii mutuale fãcute în baza tratatelor internationale la care România este parte sau în baza reciprocitãtii, comunicãrilor fãcute institutiilor strãine care au functiuni asemãnãtoare si care au obligativitatea pãstrãrii secretului în conditii similare oficiului, dacã asemenea comunicãri sunt fãcute în scopul îndeplinirii atributiilor care rezultã din obiectul de activitate.

CAPITOLUL III
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor

            Art. 19. - (1) Se înfiinteazã Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti.
            (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spãlãrii banilor, scop în care primeste, analizeazã, prelucreazã informatii si sesizeazã autoritãtile abilitate prin lege.
            (3) În vederea exercitãrii atributiilor sale, oficiul îsi constituie aparat propriu, la nivel central si teritorial, dupã caz.
            (4) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se pot constitui structuri operative, denumite în continuare structuri, conduse de un director.
            (5) Nomenelatorul de functii, conditiile de studii si de vechime pentru încadrarea si promovarea personalului oficiului se propun de cãtre acesta si se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, avându-se în vedere salarizarea personalului din organele autoritãtii judecãtoresti.
            (6) Oficiul este format din câte un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, Bãncii Nationale a României, Asociatiei Române a Bãncilor si Curtii de Conturi, numiti în functii, pe o perioadã de 5 ani, prin hotãrâre a Guvernului.
            (7) Oficiul este condus de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor oficiului, care are si calitatea de ordonator principal de credite.
            (8) Membrii oficiului trebuie sã îndeplineascã, la data numirii, urmãtoarele conditii:
            a) sã fie licentiati si sã aibã cel putin 10 ani vechime într-o functie economicã sau juridicã;
            b) sã aibã domiciliul în România;
            c) sã aibã numai cetãtenia românã;
            d) sã aibã exercitiul drepturilor civile si politice;
            e) sã se bucure de o reputatie profesionalã si moralã nestirbitã.
            (9) În caz de vacantã a unui post în cadrul oficiului, conducãtorul autoritãtii competente va propune Guvernului o nouã persoanã în termen de 30 de zile de la data vacantãrii.
            (10) Membrii oficiului au obligatia sã comunice de îndatã, în scris, presedintelui oficiului aparitia oricãrei situatii de incompatibilitate cu conditiile prevãzute la alin. (8).
            (11) Functia de membru al oficiului este incompatibilã cu orice altã functie publicã sau privatã, cu exceptia functiilor didactice din învãtãmântul superior.
            (12) În perioada ocupãrii functiei, membrii oficiului vor fi detasati, respectiv contractul de muncã al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului sã revinã la functia de bazã.
            (13) Mandatul de membru al oficiului înceteazã în urmãtoarele situatii:
            a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
            b) prin demisie;
            c) prin deces;
            d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadã mai mare de 6 luni;
            e) la survenirea unei incompatibilitãti;
            f) prin revocare de cãtre autoritatea care l-a numit.
            (14) Personalul angajat în cadrul oficiului ori în structurile acestuia nu poate ocupa nici un post si nu va îndeplini vreo functie în nici una dintre institutiile prevãzute la art. 8 simultan cu calitatea de salariat al oficiului sau al structurilor sale.
            Art. 20. - (1) Pentru funtionarea oficiului si a structurilor acestuia, Guvernul si, dupã caz, autoritãtile administratiei publice locale vor transmite în administrarea acestora imobilele necesare - terenuri si clãdiri - din domeniul public sau privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
            (2) Oficiul îsi întocmeste proiectul de buget propriu, pe care îl înainteazã Guvernului.
            (3) Anual ori atunci când Guvernul hotãrãste, oficiul prezintã rapoarte de activitate.
            (4) În exercitarea atributiilor sale oficiul adoptã decizii cu majoritate de voturi.

CAPITOLUL IV
Rãspunderi si sanctiuni

            Art. 21. - Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, disciplinarã, contraventionalã sau penalã.
            Art. 22. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea obligatiilor prevãzute la art. 3 alin. (1), art. 4, 6, 9 si 11-16, dacã fapta nu este sãvârsitã în astfel de conditii încât sã fie consideratã, potrivit legii penale, infractiune.
            (2) Sanctiunile prevãzute la alin. (1) se aplicã si persoanelor juridice.
            (3) Contraventiile se constatã si amenda se aplicã de persoanele din cadrul oficiului anume desemnate în acest scop.
            (4) Dispozitiile prezentei legi se completeazã, în mod corespunzãtor, cu prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
            Art. 23. - (1) Constituie infractiunea de spãlare a banilor si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani:
            a) schimbarea sau transferul de valori, cunoscând cã acestea provin din sãvârsirea unor infractiuni: traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor si munitiilor în forma agravantã; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea
regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabanda; santajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înselãciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurãri; bancruta frauduloasã; furtul si tãinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în tãrile lor; comertul cu tesuturi si organe umane; infractiunile sãvârsite prin intermediul calculatoarelor; infractiunile sãvârsite cu cãrti de credit; infractiunile sãvârsite de persoane care fac parte din asociatii de infractori; nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si de reziduuri; nerespectarea dispozitiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulãrii originii ilicite a acestora, precum si în scop de tãinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activitãti sau presupuse cã s-ar sustrage consecintelor juridice ale faptelor lor;
            b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenientei, apartenentei, dispozitiei, miscãrii proprietãtii bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscând cã aceste bunuri provin din sãvârsirea uneia dintre infractiunile prevãzute la lit. a);
            c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând cã acestea provin din sãvârsirea uneia dintre infractiunile prevãzute la lit. a).
            (2) Asocierea, initierea, aderarea sau sprijinirea sub orice formã, în scopul sãvârsirii infractiunii de spãlare a banilor, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani.
            (3) Tentativa se pedepseste.
            Art. 24. - Nerespectarea obligatiilor prevãzute la art. 18 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
            Art. 25. - În cazul sãvârsirii infractiunilor prevãzute la art. 23 si 24 se va dispune, în conditiile art. 118 din Codul penal, si confiscarea bunurilor care fac obiectul infractiunii, iar dacã acestea nu se gãsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

            Art. 26. - Identificarea clientilor potrivit art. 9 se va face de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            Art. 27. - Limita minimã a tranzactiei, prevãzutã la art. 9 alin. (1), si limitele maxime ale sumelor, prevãzute la art. 12 alin. (1), pot fi modificate de Guvern, la propunerea oficiului.
            Art. 28. - Prezenta lege intrã în vigoare dupã 90 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, cu exceptia prevederilor art. 19, care intrã în vigoare de la data publicãrii.
            Art. 29. - Cu 30 de zile înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei legi oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sãu de organizare si functionare, precum si regulamentele de organizare si functionare ale structurilor sale.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 17 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 21.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor

            În temeiul art.77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 ianuarie 1999.
Nr. 25.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1997
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67 din 24 octombrie 1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se înfiinteazã Oficiul National al Cinematografiei, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat direct în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Centrului National al Cinematografiei care se desfiinteazã.
            (2) Oficiul National al Cinematografiei are personalitate juridicã, iar cheltuielile curente si cheltuielile de capital se finanteazã integral de la bugetul de stat.
           2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Oficiul National al Cinematografiei este condus de un presedinte, a cãrui functie este asimilatã aceleia de secretar de stat, precum si de un vicepresedinte, a cãrui functie este asimilatã celei de subsecretar de stat. Presedintele si vicepresedintele sunt numiti de primul-ministru.
            (2) Presedintele Oficiului National al Cinematografiei este ordonator principal de credite."
           3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Oficiul National al Cinematografiei coordoneazã activitatea cinematograficã din România, administrând patrimoniul cinematografiei nationale si resursele financiare alocate în acest scop.
            (2) Patrimoniul cinematografiei nationale, aflat în administrarea Oficiului National al Cinematografiei, este format din:
            a) filmele românesti de toate genurile: lungmetraj, scurt-metraj, filme documentare, precum si materiale nemontate ale filmelor documentare, filme de animatie, negativul si toate materialele primare ale acestora, realizate cu finantare integralã de la bugetul de stat;
            b) materialele rãmase în urma finalizãrii productiilor realizate cu finantare integralã de la bugetul de stat si care pot fi utilizate în producerea de noi filme, cum ar fi: obiecte de recuzitã, mobilier, costume, arme, decoruri sau elemente de decor, achizitionate sau confectionate pe costurile respectivelor filme, aflate în depozitele Societãtii Comerciale «Studioul Cinematografic» Bucuresti - S.A. sau în oricare alt loc de depozitare;
            c) cinematografele aflate în administrarea Oficiului National al Cinematografiei, prin intermediul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor - România-film Bucuresti.
            (3) Oficiul National al Cinematografiei autorizeazã, pe baza unor norme unitare pe care le elaboreazã, desfãsurarea tuturor activitãtilor cinematografice de pe teritoriul tãrii, realizate de persoane fizice sau juridice, române sau strãine.
            (4) În scopul stabilirii unitare a modului de înregistrare, evidentã si autorizare a tuturor activitãtilor din domeniu precum si a modului de clasificare a operelor cinematografice, se instituie Registrul cinematografiei."
           4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - Oficiul National al Cinematografiei are urmãtoarele atributii:
            a) elaboreazã proiecte de acte normative în domeniul sãu de competentã;
            b) emite norme si instruetiuni, pentru unitãtile din subordine;
            c) asigurã participarea cinematografiei românesti la organisme si manifestãri nationale si internationale de profil;
            d) emite normele de organizare si functionare a Registrului cinematografiei, precum si normele de clasificare a operelor cinematografice;
            e) administreazã si exploateazã patrimoniul mobil si imobil al cinematografiei nationale;
            f) organizeazã sau sprijinã organizarea de festivaluri si alte manifestãri cinematografice în România;
            g) sprijinã participarea unor productii cinematografice românesti, la festivaluri sau la alte manifestãri internationale;
            h) organizeazã activitãti de formare si de perfectionare a personalului de specialitate;
            i) preia datele necesare de la persoanele fizice sau juridice care desfãsoarã activitãti în domeniul cinematografiei si le transmite Comisiei Nationale, pentru Statisticã în vederea elaborãrii «statisticii cinematografice»;
            j) controleazã respectarea reglementãrilor în domeniul cinematografiei;
            k) participã la initierea si la negocierea conventiilor, a acordurilor si a altor întelegeri internationale sau bilaterale in domeniul cinematografiei, potrivit legii;
            l) poate edita publicatii de specialitate si de informare în domeniu;
            m) acordã, în fiecare an, Premiul National al Cinematografiei si poate institui si alte premii pentru fiecare dintre domeniile specifice creatiei si tehnicii cinematografice.
           5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Se înfiinteazã Consiliul Oficiului National al Cinematografiei, organism de coordonare a strategiei Oficiului National al Cinematografiei.
            (2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei este alcãtuit din presedintele si vicepresedintele Oficiului National al Cinematografiei si din 13 membri.
            (3)  În cadrul Consiliului Oficiului National al Cinematografiei 11 membri sunt numiti de cãtre presedintele Oficiului National al Cinematografiei, dintr-un numãr de douã propuneri pentru fiecare loc, formulate de urmãtoarele persoane juridice:
            a) asociatiile si uniunile de creatori, existente: 4 membri;
            b) societãtile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor în sãlile de cinematograf: un membru;
            c) societãtile comerciale a cãror activitate principalã este productia de film: 2 membri;
            d) societãtile comerciale a cãror activitate principalã este distributia de filme: un membru;
            e) Societatea Românã de Televiziune: un membru;
            f) societãtile de televiziune private pe unde hertziene, cu transmisie terestrã sau prin satelit, si societãtile de televiziune prin cablu: un membru;
            g) publicatiile cu specific cinematografic: un membru;
            (4) Ministrul culturii si ministrul finantelor, desemneazã, fiecare, câte un membru în Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
            (5) Secretariatul lucrãrilor Consiliului Oficiului National al Cinematografiei este asigurat de personalul Oficiului National al Cinematografiei."
           6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - (1) Mandatul membrilor, Consiliului Oficiului National al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului nu pot sã exercite mai mult de douã mandate, acestea neputând fi succesive.
            (2) Membrii Consiliului Oficiului National al Cinematografiei vor fi remunerati conform anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive republicatã, cu modificãrile ulterioare."
           7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - (1) Consiliul Oficiului National a Cinematografiei are urmãtoarele atributii:
            a) stabilirea strategiei de dezvoltare a industriei cinemafografice românesti;
            b) promovarea si reprezentarea pe plan international a intereselor cinematografiei nationale;
            c) stabilirea unui program national de culturã cinematograficã;
            d) coordonarea unor proiecte si programe specifice diverselor forme ale creatiei cinematografice;
            e) acordarea Premiului National al Cinematografiei si a altor premii instituite de Oficiul National al Cinematografiei;
            f) stabilirea strategiei, a principiilor si a prioritãtilor de alocare a sumelor din Fondul cinematografic national pentru sprijinirea productiei si distribuirii filmului românesc;
            (2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei ia hotãrâri în prezenta a minimum 11 membri, cu majoritatea simplã a voturilor celor prezenti.
            (3) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei stabileste regulamentul pentru acordarea anualã a Premiului National al Cinematografiei pentru fiecare dintre domeniile specifice."
           8. Articolul 10 se abrogã.
           9. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - (1) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei stabileste componenta juriului de acordare a sprijinului financiar pentru productia, distribuirea si încurajarea filmului românesc.
            (2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se întruneste trimestrial în sedinte ordinare, la convocarea presedintelui Oficiului National al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui.
            (3) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se poate întruni si în sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui Oficiului National al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui, precum si la cererea a cel putin 6 membri ai consiliului."
           10. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - (1) Pentru realizarea scopurilor si atributiilor Oficiului National al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic national, care este administrat de cãtre oficiu.
            (2) Fondul cinematografic national se constituie din surse alocate de la bugetul de stat si din surse extrabugetare."
           11. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - (1) Sursele extrabugetare ale Fondului Cinematografic National se constituie din sumele realizate de cãtre Oficiul National al Cinematografiei prin:
            a) organizarea de manifestãri culturale, studii si proiecte, precum si exploatarea unor bunuri aflate în dotare;
            b) perceperea taxelor pentru efectuarea operatiunilor de clasificare, înregistrare si autorizare, în cadrul Registrului cinematografiei;
            c) o contributie de 1,5% din pretul de vânzare angro al casetelor video înregistrate, care se adaugã la pretul acestora, plãtibile de cãtre agentul economic care face vânzarea cãtre public si care este autorizat ca atare. Agentii economici, distribuitori angro de casete video înregistrate, sunt obligati sã transmitã Oficiului National al Cinematografiei liste cu contractele de vânzare, cuprinzând valoarea acestora, precum si denumirea agentilor economici cumpãrãtori, pentru vânzãrile efectuate pânã la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioarã;
            d) o contributie de 3% din pretul minutelor de publicitate vândute de Societatea Românã de Televiziune si de posturile de televiziune private cu difuzare pe cale radioelectricã, terestrã sau prin satelit, care se adaugã la acest pret. Agentiile de publicitate si agentii economici, care cumpãrã minute de publicitate de la televiziunile mentionate mai sus, sunt obligati sã transmitã Oficiului National al Cinematografiei lista contractelor de cumpãrare a minutelor de publicitate, cuprinzând valoarea acestora, precum si denumirea agentilor economici vânzãtori, pânã la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioarã. În cazul în care între agentia de publicitate si postul de televiziune existã un agent economic intermediar, obligatia de platã a acestei contributii revine agentului economic intermediar care a efectuat vânzarea minutelor respective cãtre agentia de publicitate;
            e) o contributie de 3% din pretul minutelor de publicitate vândute din spatiul propriului program pentru societãtile de televiziune prin cablu care au licentã pentru productia de programe, care se adaugã acestui pret;
            f) o contributie din încasãrile provenite din difuzarea filmelor pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii publice destinate vizionãrii cu public, al cãrei cuantum este de 10% pentru filmele de provenientã strãinã si de 20% pentru filmele care au interdictie de vizionare pentru minori;
            g) o contributie de 3% din profitul brut obtinut de agentii economici care desfãsoarã activitãti comerciale de alt profil în spatiile destinate exploatãrii filmelor si în anexele acestora;
            h) cesiunea drepturilor de exploatare a filmelor românesti realizate cu finantare integralã de la bugetul de stat, produse înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
            i) sumele provenite din închirierea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa;
            j) sumele provenite din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul cinematografiei nationale;
            k) exploatarea, comercializarea sau închirierea obiectelor de recuzitã, a mobilierului, costumelor, armelor, decorurilor sau a elementelor de decor, care au fost achizitionate sau confectionate si contabilizate pe costuri în timpul productiei filmelor finantate integral de la bugetul de stat si realizate înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor;
            l) o taxã de 0,5% din bugetul aferent filmãrilor în România pentru autorizarea de cãtre Oficiul National al Cinematografiei a echipelor strãine; aceeasi taxã se aplicã si asupra bugetelor filmelor realizate prin prestãri de servicii pentru parteneri strãini, care, se adaugã acestor bugete. Se considerã prestãri de servicii si coproductiile la care aportul în numerar al pãrtii române este mai mic decât 5% din valoarea bugetului de productie a filmului;
            m) alte activitãti realizate direct de cãtre Oficiul National al Cinematografiei.
            (2) Definirea spatiilor mentionate la alin. (1) lit. g) si stabilirea cuantumului contributiei se vor face de cãtre Oficiul National al Cinematografiei în termen de 90 de zile de la înfiintarea sa.
            (3) Sumele provenite din contributiile stabilite la alin. (1) lit. c)-g) reprezintã cheltuialã deductibilã la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi."
           12. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - (1) Contributiile prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. d) se pot reduce cu 50%, la cererea agentului economic respectiv, cu obligatia utilizãrii integrale de cãtre acesta a sumelor provenite din aceastã reducere, pentru participarea directã la realizarea unor filme, în conditiile art. 28 alin. (1),
destinate proiectãrii în cinematografe sau în alte spatii definite ca atare de Oficiul National al Cinematografiei.
            (2) Cererile formulate în acest scop vor fi depuse la Oficiul National al Cinematografiei pânã la data de 31 decembrie, pentru anul urmãtor.
            (3) Suma rãmasã disponibilã, neutilizatã pânã la data de 31 decembrie a anului în curs, se va vira cãtre Oficiul National al Cinematografiei cel mai târziu pânã la data de 25 ianuarie a anului urmãtor celui pentru care s-a solicitat reducerea."
           13. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 15. - (1) Agentii economici sunt obligati sã declare si sã vireze Oficiului National al Cinematografiei sumele prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. b)-g) si 1) pânã la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioarã, cu exceptiile prevãzute la art. 14.
            (2) Nedeclararea sau nevirarea la terrnen a sumelor prevãzute la alin. (1), precum si nedeclararea valorii contractelor, potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) si d), se sanctioneazã potrivit prezentei ordonante de urgentã.
            (3) Veniturile extrabugetare, rãmase în Fondul cinematografic national la sfârsitul anului dupã acoperirea cheltuielilor, se reporteazã în anul urmãtor, pãstrându-si aceeasi destinatie."
           14. La articolul 16 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Pentru urmãrirea încasãrii sumelor datorate, Oficiul National al Cinematografiei este autorizat sã aplice procedurile de executare silitã, conform dispozitiilor legale."
           15. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - (1) Sumele gestionate de cãtre Oficiul National al Cinematografiei prin Fondul cinematografic national vor fi utilizate cu prioritate pentru acordarea de sprijin financiar producãtorilor si distribuitorilor de filme de toate genurile: scurtmetraj si lungmetraj de fictiune, documentar, film experimental sau de animatie, pe orice fel de suport, cu conditia ca filmul sã fie realizat potrivit prevederilor art. 28 alin. (1).
            (2) Sprijinul financiar se acordã sub formã de credite rambursabile, fârã dobândã, astfel:
            a) credit pentru productie si/sau distribuire;
            b) credit pentru dezvoltarea scenariului;
            c) credit pentru succes.
            (3) Creditele rambursabile, cu exceptia creditului pentru succes, se acordã exclusiv pe bazã de concurs organizat de cãtre Oficiul National al Cinematografiei, astfel:
            a) pentru sprijinirea financiarã a producerii si distribuirii de filme, sub formã de credite pentru productie si/sau distribuire;
            b) pentru sprijinirea financiarã a agentilor economici producãtori de film sau, individual, a autorilor, pentru pregãtirea si realizarea de scenarii cinematografice, sub formã de credite pentru dezvoltarea scenariului."
           16. Dupã articolul 17 se introduce articolul 171 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 171. - (1) Concursurile pentru acordarea creditelor pentru productie si/sau distribuire si a creditelor pentru dezvoltarea scenariului se organizeazã de douã ori pe an.
            (2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei desemneazã un juriu, diferit pentru fiecare sesiune de concurs alcãtuit din 5 persoane.
            (3) Desemnarea juriului se face în maximum 3 zile dupã expirarea termenului de prezentare a proiectelor pentru concurs.
            (4) Juriul îsi desfãsoarã activitatea si delibereazã potrivit regulamentului si criteriilor aprobate de Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
            (5) Hotãrârile juriului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplã din numãrul total de membri urmând ca în argumentarea hotãrârii sale, juriul sã redacteze o motivare scrisã în termen de 10 zile de la deliberare.
            (6) Hotãrârile juriului pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
            (7) Hotãrârile Consiliului Oficiului National al Cinematografiei pot fi contestate, potrivit legii, la instanta judecãtoreascã competentã.
            (8) Acordarea creditului pentru dezvoltarea scenariului este conditionatã de o scrisoare de intentie a unui agent economic producãtor de film, în care sã se precizeze intentia acestuia de achizitionare a dreptului de productie a filmului dupã scenariul realizat cu acest sprijin, la un pret cel putin egal cu valoarea creditului solicitat."
           17. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 18. - (1) Creditul pentru productie si/sau distribuire, acordat de cãtre Oficiul National al Cinematografiei producãtorului sau distribuitorului de film, nu poate depãsi 49% din valoarea totalã a bugetului de cheltuieli al proiectului prezentat de solicitant.
            (2) Valoarea creditului acordat pentru un film nu poate depãsi 20% din sumele alocate în acest scop din Fondul cinematografic national.
            (3) Creditul pentru productie si/sau distribuire se acordã exclusiv pentru proiectul de film prezentat la concurs si nu este transmisibil.
            (4) Oficiul National al Cinematografiei poate acorda, pe bazã de concurs, si forme speciale de finantare din Fondul cinematografic national, astfel:
            a) pânã la 75% din totalul bugetului necesar productiei unui film de debut, cu conditia sã nu depãseascã bugetul mediu al unui film realizat în anul precedent cu sprijinul Oficiului National al Cinematografiei;
            b) pânã la 75% din totalul bugetului necesar pentru productia si distribuirea de filme experimentale, de scurtmetraj de fictiune, documentare sau de animatie."
           18. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - (1) Persoana fizicã sau juridicã românã care solicitã credite pentru productie si/sau distribuire ori credite pentru succes trebuie sã facã dovada unui aport direct la finantarea proiectului, în valoare de minimum 5% din bugetul total al productiei sau al distribuirii filmului, în numerar, în naturã sau în servicii, la pretul pietei.
            (2) Acest aport poate fi sub formã de credite sau scrisoare de garantie bancarã ori de garantii echivalente.
            (3) Creditul pentru productie si/sau distribuire ori creditul pentru succes se poate acorda numai o singurã datã pentru un film, la solicitarea reprezentantului autorizat al coproducãtorilor.
            (4) Persoanele fizice sau juridice române care solicitã sprijin financiar sub formã de credit trebuie sã facã dovada cã au obtinut cesiunea drepturilor de realizare a adaptãrii, ca operã derivatã, obiect al solicitãrii, iar în cazul agentilor economici producãtori sau distribuitori de film, drepturile de exploatare exclusivã a filmului pentru care s-a solicitat acest sprijin, de la toti titularii de drepturi asupra acestuia, în conditiile legislatiei în materie."
           19. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 20. - (1) Atât creditul pentru productie si/sau distribuire, cât si creditul pentru succes se acordã pe baza unui contract încheiat între Oficiul National al Cinematografiei si agentul economic producãtor sau distribuitor al filmului.
            (2) Contractul se încheie numai dupã verificarea dosarului financiar al proiectului de cãtre Oficiul National al Cinematografiei, dosar prin care trebuie sã se ateste faptul cã finantarea integralã a proiectului, atât ca surse, cât si ca termen, este pe deplin asiguratã.
            (3) Creditul pentru dezvoltarea scenariului se atribuie pe bazã de contract încheiat între agentul producãtor de film sau autorul solicitant si Oficiul National al Cinematografiei.
            (4) Termenul de predare a scenariului, realizat cu ajutorul creditului pentru dezvoltarea scenariului, este de un an de la data acordãrii acestuia.
            (5) Productia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru productie si/sau distribuire ori al creditului pentru succes trebuie sã înceapã în termen de cel mult un an de la acordarea acestora, iar realizarea copiei standard nu trebuie sã depãseascã 3 ani de la aceastã datã.
            (6) Creditul pentru productie si/sau distribuire si creditul pentru succes pot fi cumulate, cu conditia de a nu depãsi în total 60% din cheltuielile de productie si distribuire.
            (7) În conditiile stabilite la alin. (6) solicitarea unui credit pentru productie si/sau distribuire se poate face numai în mãsura în care sumele cuvenite drept credit pentru succes nu acoperã integral procentul de 60%.
            (8) În cazuri bine justificate, Consiliul Oficiului National al Cinematografiei poate prelungi termenele prevãzute la alin. (5).
            (9) În bugetele filmelor realizate cu sprijin financiar, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã, trebuie sã fie prevãzute, la cererea Oficiului National al Cinematografiei, primele pentru urmãtoarele asigurãri care se încheie de cãtre producãtori cu societãtile de asigurare
specializate: asigurarea împotriva deteriorãrii negativului filmului sau a benzii video; asigurarea de boalã sau de deces pentru realizatorii principali, regizor, actorii principali altii asimilati acestora; asigurarea recuzitei, a mobilierului si a decorului; asigurarea fatã de terti; asigurarea sumelor în numerar. Oficiul National al Cinematografiei poate cere producãtorului încheierea unei asigurãri pentru terminarea filmului."
           20. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21 - (1) Cota din Fondul cinematografic national ce poate fi acordatã anual creditelor pentru succes nu poate depãsi o treime din totalul sumelor ce constituie acest fond.
            (2) Creditul pentru succes se calculeazã prin stabilirea unei sume fixe pentru fiecare dintre spectatorii plãtitori ai unui film, realizat în conditiile art. 28 alin. (1), dacã filmul de referintã a avut cel putin 40.000 de spectatori plãtitori.
            (3) Cuantumul sumei acordate în conditiile alin. (2) se stabileste anual de cãtre Oficiul National al Cinematografiei.
            (4) La calcularea cuantumului creditului pentru succes se va lua în considerare numai numãrul de spectatori plãtitori în sãli de cinematograf sau în alte sãli destinate unei vizionãri cu public, definite si autorizate ca atare de cãtre Oficiul National al Cinematografiei.
            (5) Creditul pentru succes se acordã unui producãtor numai pentru producerea unui film nou, realizat în conditiile art. 28 alin. (1).
            (6) În cazul în care cota din Fondul cinernatografic national, repartizatã pentru anul respectiv, nu este suficientã pentru acoperirea cuantumului creditului pentru succes, cuvenit unui film în conditiile prezentei ordonante de urgentã, sumele neacoperite vor fi transferate agentului economic din fondurile Oficiului National al Cinematografiei pentru anul urmãtor."
           21. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 22. - (1) Oficiul National al Cinematografiei poate lua în considerare, cu avizul Consiliului Oficiului National al Cinematografiei, si alte forme de sprijin financiar din surse extrabugetare pentru realizarea scopurilor sale, în conformitate cu dispozitiile art. 5.
            (2) Oficiul National al Cinematografiei poate utiliza fondurile extrabugetare aflate la dispozitia sa si pentru efectuarea cheltuielilor de capital, de personal, de materiale si de servicii necesare îndeplinirii atributiilor si responsabilitãtilor ce îi revin potrivit dispozitiilor art. 5 si 6."
           22. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 23. - (1) Creditele acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentã se ramburseazã Oficiului National al Cinematografiei din veniturile obtinute prin utilizarea ori exploatarea scenariului sau a filmului, realizate cu aceste credite.
            (2) Beneficiarii creditelor pentru productie si/sau distribuire, precum si ai creditelor pentru succes garanteazã cu o cotã procentualã din veniturile provenite din exploatarea filmului, corespunzãtoare participãrii Oficiului National al Cinematografiei la bugetul de productie si distribuire al filmului respectiv.
            (3) Creditul pentru dezvoltarea scenariului se garanteazã de cãtre beneficiar cu partea din veniturile obtinute prin cesionarea drepturilor asupra scenariului, corespunzãtoare participãrii Oficiului National al Cinematografiei la realizarea acestuia.
            (4) Obligatia de rambursare se stinge dupã trecerea a 10 ani de la data începerii utilizãrii sau exploatãrii scenariului ori, dupã caz, a filmului.
            (5) Suma rãmasã nerambursatã dupã aceastã datã se ia în calcul la determinarea profitului impozabil al agentului economic care beneficiazã de acest credit.
            (6) În cazul în care un agent economic, persoanã fizicã sau juridicã, contribuie la producerea sau distribuirea unui film cu mai mult de 10% din buget, recuperarea acestei contributii se face cu prioritate."
           23. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 24. - (1) Beneficiarii creditelor pentru productie si/sau distribuire, precum si ai creditelor pentru succes au obligatia de a transfera Oficiului National al Cinematografiei, din veniturile realizate prin exploatarea filmului, sumele corespunzãtoare cotei procentuale de participare a Oficiului National al Cinematografiei la bugetul de productie si distribuire al filmului respectiv.
            (2) Transferul sumelor mentionate la alin. (1) se face pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii urmãtoare celei în care s-a realizat venitul."
           24. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - (1) Proprietatea asupra negativului, precum si toate drepturile de exploatare a filmului apartin producãtorului, inclusiv în situatia în care acesta a beneficiat de sprijin financiar de la Oficiul National al Cinematografiei.
            (2) În termen de 30 de zile de la finalizarea copiei standard, negativul si materialele primare ale filmului realizat cu sprijinul financiar al Oficiului National al Cinematografiei se vor depune într-un laborator de prelucrare a peliculei, acceptat atât de Oficiul National al Cinematografiei, cât si de producãtor, pe numele producãtorului sau al producãtorilor, dupã caz, si al Oficiului National al Cinematografiei, costurile depunerii fiind suportate de cãtre producãtor. Pentru filmele 100% productie româneascã, dupã 3 ani de la premierã materialele prevãzute mai sus se vor depune, în aceleasi conditii, la Arhiva Nationalã de Filme, costurile fiind suportate de producãtor. Negativul se va înapoia producãtorului o datã cu restituirea integralã a sumelor acordate."
           25. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 26. - Nu pot beneficia de credite pentru productie si/sau distribuire ori de credite pentru dezvoltarea scenariului:
            a) membrii juriilor, pentru sesiunea de concurs la care au fost desemnati;
            b) presedintele si vicepresedintele Oficiului National al Cinematografiei;
            c) personalul care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Oficiului National al Cinematografiei."
           26. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 27. - (1) Prin venituri, în sensul prezentei ordonante de urgentã, se întelege totalitatea sumelor încasate de agentul economic, producãtor al filmului, din utilizarea sau exploatarea scenariului ori a filmului, dupã caz, pe plan intern si international, pentru exploatarea în cinematografe sau în alte sãli destinate vizionãrii cu public, prin organismele de televiziune sau prin distribuitorii de programe prin
cablu, precum si din drepturile de exploatare separatã pentru muzicã, coloanã sonorã, scenariu sau text, prin producerea de publicatii, fonograme, casete audio si video, alte opere derivate, obiecte, jocuri si altele asemenea, care folosesc, ca operã preexistentã sau ca sursã, filmul respectiv si ale cãror drepturi de exploatare au fost obtinute de agentul economic producãtor, cu respectarea legislatiei în materia dreptului de autor si a drepturilor conexe.
            (2) Agentul economic care produce sau distribuie un film cu sprijinul financiar al Oficiului National al Cinematografiei este obligat sã evidentieze separat în contabilitatea sa veniturile si cheltuielile pentru acest film si sã raporteze periodic veniturile realizate din utilizarea si exploatarea acestuia.
            (3) Raportarea se va face, în primul an de exploatare, lunar, pânã la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioarã, apoi trimestrial, pânã la împlinirea termenului de 3 ani si apoi anual, pânã la împlinirea termenului de 10 ani.
            (4) Nerespectarea de cãtre agentul economic producãtor a prevederilor art. 23 si 24 privind rambursarea sprijinului acordat, conform prezentei ordonante de urgentã, atrage rezilierea contractului de creditare si obligarea la restituirea, în termen de maximum 30 de zile, a sumelor acordate ca sprijin financiar."
           27. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 28. - (1) Pot beneficia de credite persoanele fizice sau juridice române care prezintã proiecte de film sau de scenariu ce îndeplinesc cel putin douã dintre urmãtoarele conditii:
            a) cel putin doi dintre autorii filmului (scenarist, regizor sau compozitor), jumãtate din numãrul actorilor din rolurile principale, jumãtate din numãrul tehnicienilor si jumãtate din numãrul muncitorilor sã fie cetãteni români;
            b) filmãrile sã aibã loc, în proportie de douã treimi, în România, cu exceptia filmãrilor în studio, care trebuie efectuate integral în România; în cazul în care subiectul filmului impune altfel, compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate în România, cum sunt: montaj, sonorizare, lucrãri de laborator, precum si alte operatiuni tehnice;
            c) în cazul coproductiilor, partea românã trebuie sã aibã o cotã de participare de minimum 51% din bugetul filmului, fãrã a include în acesta costurile pentru scenariu, muzicã, regie, producãtor si interpretii principali, eu exceptia productiilor realizate în cadrul programelor Consiliului Europei, ale Comisiei Europene si ale organismelor subordonate acestora.
            (2) Detalierea conditiilor prevãzute la alin. (1) se stabileste de cãtre Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
            (3) Nu pot beneficia de creditele acordate de Oficiul National al Cinematografiei:
            a) filmele care propagã defãimarea tãrii sau a natiunii sau care incitã la rãzboi de agresiune, la urã nationalã, rasialã, de clasã sau religioasã, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatisrn teritorial;
            b) filmele care prejudiciazã demnitatea, onoarea, viata particularã a persoanei si dreptul la propria imagine;
            c) filmele care au ca scop incitarea directã sau indirectã la violentã publicã;
            d) filmele cu continut obscen, contrar bunelor moravuri;
            e) filmele care, potrivit clasificãrii Oficiului National al Cinematografiei, au interdictie de vizionare pentru minori."
           28. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 29. - Agentii economici care beneficiazã de sprijin financiar din partea Oficiului National al Cinematografiei pentru realizarea unui film au obligatia de a preda Arhivei Nationale de Film o copie a acestuia, în limba românã, pe suportul pe care a fost realizatã versiunea originalã, în termen de 60 de zile de la data finalizãrii copiei standard."
           29. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - În sensul prezentei ordonante de urgentã, personalul cinematografic este constituit din persoanele care participã, sub formã artisticã sau tehnicã, la organizarea productiei cinematografice, personalul laboratoarelor cinematografice, precum si personalul angajat în distributia si exploatarea filmului."
           30. Articolul  32 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 32. - Persoanele fizice si juridice care produc, comercializeazã sau difuzeazã în sãli de cinematograf sau în alte sãli destinate vizionãrii cu public, definite ca atare si autorizate de cãtre Oficiul National al Cinematografiei, filme pe orice fel de suport sau care desfãsoarã orice alte activitãti în domeniul cinematografiei au obligatia sã se înregistreze la Registrul cinematografiei si sã obtinã autorizatie de functionare."
           31. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
           "Art. 34. - Agentii economici care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor pe orice fel de suport, în sãli de cinematograf sau în alte sãli destinate vizionãrii cu public, au obligatia sã difuzeze filme, produse în conditiile art. 28 alin. (1), în proportie de minimum 5% din totalul anual al orelor de proiectie.
            (2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) se penalizeazã cu 10 milioane lei pentru fiecare orã nedifuzatã.
            (3) Constatarea situatiilor prevãzute în prezentul articol se face de cãtre împuterniciti ai Oficiul National al Cinematografiei, care aplicã si penalitãtile.
            (4) Împotriva constatãrilor si penalitãtilor aplicate agentii economici se pot adresa cu plângere la judecãtoriile în a cãror razã teritorialã îsi au sediul."
           32. La articolul 35, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Cuantumul si procentele de aplicare a penalitãtilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã pot fi actualizate periodic, la propunerea Oficiul National al Cinematografiei, prin hotãrâre a Guvernului."
           33. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 36. - În scopul dezvoltãrii cinematografiei românestii, consiliile locale si alte autoritãti publice sprijinã, în limitele competentei lor, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele care doresc sã investeascã în acest domeniu."
           34. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 39. - Pentru agentii economici care realizeazã filme finantate cu capital integral privat, depunerea unei copii la Arhiva Nationalã de Filme nu este obligatorie."
           35. La articolul 40 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Pentru nerespectarea obligatiilor prevãzute în normele ce vor fi elaborate de Oficiul National al Cinematografiei potrivit art. 6 lit. d), cu privire la Registrul cinematografiei, Guvernul va stabili, o datã cu aprobarea acestora, si cuantumul contraventiilor si regimul de aplicare a acestora."
           36. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 42. - (1) În scopul integrãrii europene, Oficiul National al Cinematografiei, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Ministerul Finantelor va actiona, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, pentru înscrierea României în programele specializate ale Uniunii Europene EURIMAGES, precum si în alte organisme si programe internationale, inclusiv pentru unitãtile subordonate.
            (2) Taxele de înscriere, precum si plata contributiei anuale aferente se vor asigura din bugetul de stat prin Oficiul National al Cinematografiei."
           Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedintã comunã din 17 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)  si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 22.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1997
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 ianuarie 1999.
Nr. 26.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 31 ianuarie 1999 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Duminicã Constantin Gheorghe.
            Art. 2. - Pe data de 31 ianuarie 1999 generalul de brigadã Duminicã Constantin Gheorghe se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 27.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul de brigadã Mihalache Dumitru Vasile se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data prezentului decret se acordã gradul de general de brigadã colonelului Tãnãsescu Constantin Constantin-Mircea.
            Art. 2. - Pe aceeasi datã generalul de brigadã Tãnãsescu Constantin Constantin-Mircea se trece în rezervã, prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 29.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data prezentului decret se acordã gradul de general de brigadã colonelului Olteanu Dumitru Radu.
            Art. 2. - Pe aceeasi datã generalul de brigadã Olteanu Dumitru Radu se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm  acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 30.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

            În temeiul art. 99 alin. (1) precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul de divizie Sfichi Gheorghe Constantin se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 31.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul de Interne

            În temeiul art. 99 alin. (1) precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul de divizie Marin Gheorghe Ion se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 32.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 362/1994
privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitãtilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si alte activitãti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitãtilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si alte activitãti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 1 iulie 1994, se modificã dupã cum urmeazã:
            "Art. 2. - Comisia interdepartamentalã este condusã de secretarul general adjunct din Ministerul Finantelor, coordonator al Departamentului trezorerie si datorie publicã, si are în componentã 8 membri, dintre care: 3 reprezintã Ministerul Finantelor, 2 - Ministerul Industriei si Comertului si câte unul - Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationalã a României si Ministerul de Interne. Reprezentantul Ministerului de Interne are calitatea de consultant la elaborarea avizelor Comisiei interdepartamentale constituite conform art. 1 din prezenta hotãrâre. Reprezentantii institutiilor publice, membri ai comisiei, sunt nominalizati prin ordin al conducãtorilor institutiilor respective."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 19.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 844/1991
privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 294/1992, se modificã la pct. 1 astfel:
            "1. Presedinte - secretar general adjunct în Ministerul Finantelor, coordonator al Departamentului trezorerie si datorie publicã"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 20.