MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul XI  - Nr. 26     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 25 ianuarie 1999

SUMAR 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           5. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           50. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor nr. 2.577/1998

           53. - Ordin al ministrului finantelor privind aprobarea solutiilor pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/1998 si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1999

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

            În temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

           Guvernul României hotărăste :

            Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2. - (1) În anul 1999, prevederile normelor mentionate la art. 1 se aplică experimental, urmând ca, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor să facă, dacă este cazul, propuneri pentru modificarea si completarea în mod corespunzător a acestora.
            (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale împreună cu Ministerul Finantelor vor prezenta Guvernului, până la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentală a normelor care fac obiectul prezentei hotărâri.
            Art. 3. - Criteriile privind autorizarea functionării unitătiIor emitente care pot desfăsura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finantelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 ianuarie 1999.
Nr. 5.

ANEXĂ

NORME
de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

CAPITOLUL I
Angajatori

            Art. 1. - (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, împreună cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, după caz, contractarea achizitionării tichetelor de masă cu una sau mai multe unităti emitente.
            (2) Contractarea achizitionării tichetelor de masă se face tinând seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unitătile de alimentatie publică - cantine-restaurant, bufete si magazine alimentare, denumite în continuare unităti de alimentatie publică -, cu care unitătile emitente încheie direct contracte de prestări de servicii, precum si de calitatea serviciilor si de costul acestora oferit de unitătile de alimentatie publică utilizate de unitătile emitente.
            Art. 2. - Angajatorii, împreună cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, care să prevadă:
            a) numărul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum si valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, tinând seama de posibilitătile financiare proprii ale angajatorilor;
            b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariatilor;
            c) criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masă, tinând seama de conditiile concrete de lucru în care îsi desfăsoară activitatea unele categorii de salariati, de prioritătile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitătii.
            Art. 3. - Contractul pentru achizitionarea tichetelor de masă, încheiat între angajator si unitătile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:
            a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă si esalonarea pe luni a acestuia;
            b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă;
            c) conditiile în care tichetele de masă neutilizate de către salariati se restituie unitătii emitente de către angajatori;
            d) unitătile de alimentatie publică utilizate de unitătile emitente, la care salariatii pot folosi tichetele de masă;
            e) conditiile privind responsabilitătile părtilor si rezilierea contractului;
            f) alte clauze considerate necesare de către părti.
            Art. 4. - Angajatorii care acordă tichete de masă salariatilor vor cuprinde în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o pozitie distinctă de cheltuieli, denumită "tichete de masă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor.
            Art. 5. - Pentru institutiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinatie în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la articolul bugetar "tichete de masă".
            Art. 6. - Sumele reprezentând costul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă si primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul institutiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".
            Art. 7. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali, numărul de salariati încadrati cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masă si numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.
            Art. 8. - Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă nu poate depăsi valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.
            Art. 9. - Angajatorii distribuie salariatilor tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998. Tichetele de masă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă acestia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unitătii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă.
            Art. 10. - În cazul în care punctele de lucru ale salariatilor, prevăzute în contractele individuale de muncă, sunt situate în afara localitătii în care angajatorul îsi are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariatii în cauză, cu confirmarea scrisă a angajatorului, pot utiliza un număr de tichete de masă, tinând seama de conditiile concrete de conservare a alimentelor si de perioada în care se află la punctele de lucru respective.
            Art. 11. - Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea si nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrată din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariatii:
            a) îsi efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor si, respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;
            b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum si de zile festive si de sărbătoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de muncă;
            c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati în afara localitătii în care îsi au locul permanent de muncă si primesc indemnizatie zilnică sau lunară de delegare sau de detasare;
            d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenti de la locul de muncă ori se află în alte situatii stabilite de angajator împreună cu organizatiile sindicale sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor.
            Art. 12. - Angajatorii sunt obligati să organizeze o evidentă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) si 1 b) la prezentele norme.

CAPITOLUL II
Salariati

            Art. 13. - În perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariatilor cărora li se acordă tichete de masă se face trimestrial.
            Art. 14. - Salariatii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptătite să utilizeze maximum două tichete de masă pe zi lucrătoare sau, după caz, un număr de tichete stabilit potrivit art. 10, în zilele lucrătoare în care sunt prezenti la lucru si în exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
            Art. 15. - Numărul de tichete utilizate de un salariat într-o lună este cel mult egal cu numărul de zile lucrătoare în care este prezent la lucru în unitate si nu poate depăsi numărul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.
            Art. 16. - Se interzice salariatului:
            a) utilizarea tichetelor de masă pentru, achizitionarea altor produse decât cele alimentare;
            b) primirea unui rest de bani la tichetul de masă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
            c) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani;
            d) utilizarea unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea tichetelor de masă utilizate în plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recuperează de către angajator din drepturile salariale cuvenite salariatilor respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masă au fost utilizate.
            Art. 17. - Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza legitimatiei de serviciu, vizată la zi, numai în unitătile de alimentatie publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte, în baza prevederilor Legii nr. 142/1998.
            Art. 18. - La sfârsitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data desfacerii contractului individual de muncă, salariatul are obligatia să restituie angajatorului tichetele de masă neutilizate în cursul lunii respective.

CAPITOLUL III
Unităti emitente

            Art. 19. - Potrivit Legii nr. 142/1998, unitătile emitente, persoane juridice înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, pot desfăsura activitatea specifică de acordare a tichetelor de masă numai în baza autorizatiei de functionare, acordată de Ministerul Finantelor potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 20. - În vederea desfăsurării activitătii specializate, unitatea emitentă utilizează unităti de alimentatie publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.
            Art. 21. - Unitătile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă, în vederea decontării de către angajator:
            a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unitătii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;
            b) pretul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;
            c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimată pe acesta, din seria livrată;
            d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;
            e) numărul contului bancar distinct si denumirea băncii la care îsi are deschis contul unitatea emitentă.
            Art. 22. - Unitătile emitente sunt obligate:
            a) să deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările si plătile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă achizitionate în baza contractelor încheiate cu acestia si rambursarea către unitătile de alimentatie publică utilizate de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă si unitătile de alimentatie publică respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de masă emise si încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unitătilor de alimentatie publică utilizate;
            b) să organizeze o evidentă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2 a) si 2 b) la prezentele norme, si să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, după caz, Ministerului Finantelor.
            Art. 23. - În cazul în care la unitătile emitente se constată că nu s-a organizat evidenta operativă prevăzută la art. 22 lit. b), în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor în baza cărora s-a acordat autorizatia de functionare, precum si în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 142/1998 în activitatea desfăsurată de unitatea emitentă, Ministerul Finantelor poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizatiei de functionare eliberate unitătilor emitente în cauză.
            Art. 24. - Imprimatul reprezentând tichetul de masă emis de unitatea emitentă trebuie să contină următoarele elemente obligatorii:
            a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare nurnărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achizitionare a tichetelor de masă;
            b) date care definesc angajatorul:
            · denumirea si sediul;
            · numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;
            · codul fiscal;
            c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre si în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unitătii emitente;
            d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;
            e) spatiul pentru înscrierea numelui si prenumelui salariatului îndreptătit să utilizeze tichetul de masă;
            f) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigări si produse alcoolice, precum si alte interdictii stabilite prin contractul încheiat între angajator si unitatea emitentă;
            g) denumirea si sediul unitătii emitente;
            h) spatiul destinat înscrierii datei si aplicării stampilei unitătii de alimentatie publică la care salariatul a utilizat tichetul de masă.
            Art. 25. - Tichetele de masă primite de unitătile de alimentatie publică de la salariati si achitate de către unitătile emitente, precum si tichetele de masă neutilizate de salariati si returnate de către angajator unitătii emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispozitiilor legale.

CAPITOLUL IV
Unităti de alimentatie publică utilizate de unitătile emitente

            Art. 26. - În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitătile emitente, potrivit art. 20, unitătile de alimentatie publică au următoarele obligatii:
            a) să respecte interdictiile prevăzute pentru salariati la art. 16 lit. a)-c);
            b) să completeze pe versoul fiecărui tichet de masă nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă si să aplice stampila unitătii de alimentatie publică ce a primit tichetul de masă;
            c) să distribuie salariatilor produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitătile emitente;
            d) să prezinte unitătii emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă primite, datate si stampilate, în vederea decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998;
            e) alte obligatii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitătile emitente.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

            Art. 27. - (1) Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de masă este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de înregistrare si evidentă contabilă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.
            (2) Tichetele de masă gestionate de către angajatori, de unitătile emitente si unitătile de alimentatie publică utilizate de unitătije emitente sunt bilete de valoare.
            (3) Evidenta miscării tichetelor de masă se tine la valoarea nominală imprimată pe acestea.
            (4) Gestionarea tichetelor de masă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unitătilor angajatoare, respectiv a unitătilor emitente si a unitătilor de alimentatie publică utilizate de unitătile emitente.
            Art. 28. - Modelul tichetului de masă, cu elementele obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
            Art. 29. - În vederea monitorizării aplicării experimentale în anul 1999, angajatorii si unitătile emitente vor transmite lunar, până la finele celei de-a doua decade a lunii următoare, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale informări privind desfăsurarea activitătii de acordare a tichetelor de masă, anexând în copie formularele prevăzute la art. 12 si, respectiv, la art. 22 lit. b).
            Angajatorii vor preciza în informări si elemente referitoare la: profilul de activitate al unitătii; rezultatul exercitiului financiar; numărul total de salariati; câstigul salarial mediu pe unitate; câstigul salarial al salariatilor cărora li s-au acordat tichete de masă, precum si situatia socio-profesională a acestora; motivatia eventualelor fluctuatii în rândul salariatilor cărora li s-au acordat tichete de masă.
            Art. 30. - (1) Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masă după perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, unitătile emitente autorizate de Ministerul Finantelor vor prezenta în informările transmise Ministerului Muncii si Protectiei Sociale în cursul anului 1999 situatia privind angajatorii potentiali care solicită contractarea achizitionării tichetelor de masă.
            (2) La stabilirea angajatorilor unitătile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activitătii desfăsurate de acestia, potrivit realizărilor din bugetele de venituri si cheltuieli ale anului anterior si ale anului în curs, precum si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli proiectat pentru anul următor.
            Art. 31. - (1) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, semestrial, în raport cu indicele preturilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Natională pentru Statistică.
            (2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileste prin înmultirea valorii nominale maxime a unui tichet de masă, de 15.000 lei, cu indicele cresterii preturilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 fată de media aceluiasi indice înregistrat pe semestrul I 1998.
            (3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele cresterii preturilor de consum la mărfurile alimentare se stabileste ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 si nivelul mediu al acestui indice realizat în semestrul II 1998. În continuare această formulă de calcul va fi adaptată corespunzător.
            (4) Tinând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizati ai preturilor de consum de către Comisia Natională pentru Statistică, valoarea nominală a unui tichet de masă, valabilă în ultima lună a semestrului, se va utiliza si pentru următoarele două luni ale semestrului următor.
            (5) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se va rotunji din 1.000 în 1.000 de lei si se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 32. - Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot achizitiona, tipări si distribui tichete de masă, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariatilor proprii, încadrati cu contract individual de muncă. În aces caz, angajatorii respectivi sunt obligati să asigure evidenta, circulatia si păstrarea tichetelor de masă, astfel încât sa poată face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.
            Art. 33. - Unitătile emitente pot conveni cu angajatori ca numele si prenumele salariatilor, beneficiari de tichete de masă, să fie completate de una dintre cele două părti.
            Art. 34. - Nu beneficiază de prevederile Legi nr. 142/1998 salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masă gratuită, la diurnă, la indemnizatie sau la alocatie de hrană.
            Art. 35. - În cazul cumulului de functii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariatii în cauză îsi au functia de bază, potrivit legii.
            Art. 36. - Angajatorii, unitătile emitente si unitătile de alimentatie publică utilizate de unitătile emitente au obligati, de a pune la dispozitie organelor de control toate documentele necesare bunei desfăsurări a actiunilor de control sub sanctiunile prevăzute de dispozitiile legale.
            Art. 37. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale împreună cu Ministerul Finantelor pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.
            Art. 38. - Anexele nr. 1, 1 a), 1 b), 2, 2a), 2b), 3 si fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1
la norme

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă achizitionate, utilizate si returnate de către angajatori în luna ... anul ....

Denumirea angajatorului ...................................................
Adresa:
localitatea ............................... , str. ........................ nr. ...,
sectorul .........., judetul . ....................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului .........
Codul fiscal ........................................................................ 

Nr.
crt.

Denumirea
unitătii/unitătilor emitentă/emitente, numărul si data
contractului încheiat
pentru achizitionarea
tichetelor de masă

Explicatii

Conform raportului contractual:
angajator - unitate emitentă

Tichetele
de masă
distribuite
salariatilor

Tichetele
de masă
returnate
unitătii
emitente

Stocul final
de tichete
de masă

Observatii:
numărul si data
documentului
de decontare
a tichetelor
de masă
cu unitatea
emitentă
si valoarea
nominală
a acestora

Contractat

Achizitionat

Seriile
tichetelor
de masă
achizitionate:
(de la ...
la ...)

1.
 
 
 
 
 
 
 
2.

........................
 
 
 
 
 
 
 
........................

- Numărul tichetelor de masă
- Valoarea nominală
totală a tichetelor
de masă
- Numărul tichetelor de masă
- Valoarea nominală
totală a tichetelor
de masă

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

- Numărul tichetelor de masă
- Valoarea nominală
totală a tichetelor
de masă

 

 

 

 

 

 

x
x
 

x

 

Conducătorul unitătii,
.....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
..............................

ANEXA Nr. 1a)
la norme

SITUATIA ANALITICĂ
a tichetelor de masă distribuite salariatilor de către angajatori în luna ...... anul ......

Denumirea angajatorului ...................................................
Adresa:
localitatea ............................... , str. ........................ nr. ...,
sectorul .........., judetul . ....................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului .........
Codul fiscal ........................................................................  

Nr.
crt.

Numele si prenumele salariatului,
beneficiar al tichetelor de masă

Codul
numeric
personal

Numărul de zile
lucrătoare stabilite
potrivit art. 11 din
Normele de aplicare
a Legii nr. 142/1998

Numărul
tichetelor
de masă
distribuite
nominal

Seria tichetelor
de masă
distribuite
nominal (de la ...
la ...)

Semnătura
salariatului

Numărul de zile
lucrate stabilit potrivit
art. 11 din Normele
de aplicare a Legii
nr. 142/1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

 

 

 

x

 

 

Conducătorul unitătii,
.....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
..............................

ANEXA Nr. 1b)
la norme

SITUATIA ANALITICĂ
a tichetelor de masă returnate de salariati angajatorilor în luna ...... anul ......

Denumirea angajatorului ...................................................
Adresa:
localitatea ............................... , str. ........................ nr. ...,
sectorul .........., judetul . ....................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului .........
Codul fiscal ........................................................................  

Nr.
crt.

Numele si prenumele salariatului,
beneficiar al tichetelor de masă

Codul
numeric
personal

Numărul
tichetelor
de masă
returnate
de salariat

Seria tichetelor
de masă returnate

Semnătura
salariatului

Semnătura persoanei
împuternicite
de angajator
să primească
tichetele de masă
returnate

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

 

 

x

 x

 

Conducătorul unitătii,
.....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
..............................

ANEXA Nr. 2
la norme

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă emise de unitatea emitentă în semestrul ...... anul .....

Denumirea unitătii emitente ............................................................
Adresa:
localitatea ......................................., str. .......................... nr. .. ,
sectorul .........., judetul .....................................................
Numărul autorizatiei de functionare .................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului .. ...........
Codul fiscal ..............................................................................  

 

 

 

 

din care:

Nr.
crt.

Explicatii

U.M.

Total
semestrul ...

Luna I

Luna a II-a

Luna a III-a

Luna a IV-a

Luna a V-a

Luna a VI-a

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

1

Tichete de masă
achizitionate si decontate de angajatori, conform anexei nr. 2a)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tichete de masă returnate de către
angajatori ca neutilizate de salariati în
unitătile de alimentatie publică

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tichete de masădecontate unitătilor de alimentatie publică, conform anexei nr. 2b)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate = numărul total de tichete de masă.
 

Conducătorul unitătii emitente,
.....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
..............................

ANEXA Nr. 2 a)
la norme

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă pe angajatori în luna .... anul ....

Denumirea unitătii emitente ............................................................
Adresa:
localitatea ......................................., str. .......................... nr. .. ,
sectorul .........., judetul .....................................................
Numărul autorizatiei de functionare .................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului .. ...........
Codul fiscal ..............................................................................
 

Nr.
crt.

Denumirea angajatorilor

Codul
fiscal

Numărul
tichetelor
de masă
achizitionate

Seriile
tichetelor
de masă
achizitionate
(de la ...
la ...)

Valoarea
nominală
a unui
tichet
de masă

Valoarea
tichetelor
de masă
achizitionate
(col. 3 x
col. 5)

Numărul
si data
actului de
achizitionare
si de
decontare
a tichetelor
de masă

Numărul
tichetelor
de masă
returnate
de către
angajator

Numărul
si data
documentului
de returnare,
în care să se
specifice
seriile
tichetelor
de masă
returnate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii emitente,
.....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
..............................

ANEXA Nr. 2 b)
la norme

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă pe unităti de alimentatie publică utilizate de unitatea emitentă în luna .... anul ...

Denumirea unitătii emitente ............................................................
Adresa:
localitatea ......................................., str. .......................... nr. .. ,
sectorul .........., judetul .....................................................
Numărul autorizatiei de functionare .................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului .. ...........
Codul fiscal ..............................................................................

Nr.
crt.

Denumirea unitătii
de alimentatie publică

Numărul
tichetelor
de masă
primite
de la
salariati

Valoarea
totală a
tichetelor
de masă
primite
de la
salariati

Numărul
tichetelor
de masă
decontate
de către
unitatea
emitentă

Valoarea
totală a
tichetelor
de masă,
decontată
unitătii
de alimentatie
publică de
către unitatea
emitentă

Numărul
si data
documentului
de decontare

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii emitente,
.....................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
..............................

ANEXA Nr. 3
la norme

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE
a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de masă

           I. Pentru angajatorii, unitătile emitente si unitătile de alimentatie publică, care efectuează  operatiunile de acordare si utilizare a tichetelor de masă

A. La agenti economici

1. În contabilitatea angajatorilor

a) achizitionarea tichetelor de masă de la unitătile emitente

%

=

401

- cu valoarea totală a facturii de livrare a tichetelor de masă

5328/

 

 

- cu valoarea totală nominală a tichetelor de masă achizitionate

analitic
tichete
de masă

 

 

 

628/x

 

 

- costul imprimatelor (tichete de masă)

4426

 

 

- T.V.A. deductibilă, aferentă costului imprimatelor

b) decontarea contravalorii tichetelor de masă către unitătile emitente

401

=

5121

- cu valoarea totală a facturii

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate salariatilor

604

=

5328/
analitic
distinct
tichete
de masă

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate

d) restituirea de către salariati, la sfârsitul lunii, a tichetelor de masă nefolosite

5328/
analitic
distinct

=

758/
analitic
distinct

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă nefolosite

e) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariati într-un număr mai mare decât
numărul de zile lucrate

4282

=

758

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă imputate (inclusiv
costul imprimatelor)

f) returnarea către unitătile emitente a tichetelor de masă nefolosite, pe baza facturii

411

=

5328/
tichete
de masă

- cu valoarea totală a facturii reprezentând valoarea nominală
a tichetelor de masă

5121

=

411

- încasarea valorii facturii privind tichetele de masă returnate.

2. În contabilitatea unitătilor emitente

a) procurarea tichetelor de masă tipărite la terti

%

=

401

- cu valoarea totală a facturii

3018/

 

 

- costul de tipărire a tichetelor de masă

analitic
distinct

 

 

 

4426

 

 

- cu T.V.A. aferentă

b) plata facturii privind tichetele de masă procurate

401

=

5121

c) livrarea către angajatori a tichetelor de masă facturate

411

=

%

- cu valoarea totală a facturii

 

 

462/

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă livrate

 

 

analitic
distinct

 

 

 

708

- cu valoarea tichetelor livrate, reprezentând costul imprimatelor

 

 

4427

- cu T.V.A. aferentă costului imprimatelor

5121

=

411

- încasarea valorii facturii privind tichetele de masă facturate

d) decontarea către unitătile de alimentatie publică a valorii tichetelor de masă utilizate

462/
analitic
distinct

=

5121

- cu valoarea facturii tichetelor de masă utilizate (numărul tichetelor
de masă utilizate si valoarea nominală)

e) primirea tichetelor de masă neutilizate de la angajatori

462/
analitic
distinct

=

401

- cu valoarea totală a tichetelor de masă neutilizate, restituite con-
form facturii

401

=

5121

- plata valorii tichetelor de masă restituite de angajator

3. În contabilitatea unitătilor de alimentatie publică

411

=

%

- cu valoarea totală a facturii, inclusiv T.V.A. aferentă

 

 

707

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă primite de la salariatii
angajatorilor (exclusiv T.V.A.)

 

 

4427

- cu T.V.A. aferentă

635

=

446/
analitic
distinct

- cu diferenta dintre valoarea nominală a tichetului de masă si suma
corespunzătoare alimentelor acordate, care se varsă la bugetul de stat

5121

=

411

- încasarea valorii tichetele de masă primite de la salariatii angajato-
rilor

B. La institutii publice si organizatii obstesti

           - procurarea de tichete de masă pe baza facturii primite de la unitatea emitentă

- pentru valoarea imprimatelor

600

=

234

- pentru valoarea nominală a tichetelor de masă

159.08*)

=

234

- plata unitătii emitente

234

=

700,117

 

 

 

120 etc.

           - distribuirea în ultima decadă a lunii a tichetelor de masă către salariati, pentru luna următoare

- cu valoarea nominală

410, 417

=

159.08

 

420 etc.

 

 

- cu valoarea imprimatelor

410, 417

=

600

 

420 etc.

 

 

 

           - la sfârsitul Iunii, restituirea de către salariati a tichetelor
de masă neutilizate

159.08

=

410, 417

 

 

 

420 etc.

 

           - predarea la unitătile emitente a tichetelor de masă neutilizate,
pe bază de factură

220

=

159.08

 

           - încasarea de la unitătile emitente a contravalorii tichetelor
de masă restituite

700, 117

=

220

 

120 etc.

 

 

 

           - la sfârsitul lunii următoare, sumele imputate salariatilor
pentru tichetele de masă utilizate si necuvenite (inclusiv
costul imprimatelor)

220

=

410, 417

 

 

 

420 etc.

 

            - retinerea sumelor necuvenite

230

=

220*) 159.08 - tichete de masă

II. Pentru angajatorii care au organizate cantine-restaurant, bufete

În contabilitatea angajatorului

a) achizitionarea tichetelor de masă tipărite la terti

%

=

401

- cu valoarea totală a facturii privind tichetele de masă tipărite

3018/

 

 

- costul de tipărire a tichetelor de masă

analitic
distinct

 

 

 

4426

 

 

- cu T.V.A. aferentă

si conco-
mitent

 

 

 

5328/

=

462

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă

analitic
distinct

 

 

 

b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masă

604/
analitic
distinct

=

5328/
analitic
distinct

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă distribuite

658

=

3018/
analitic
distinct

- costul tichetelor de masă distribuite

c) decontarea tichetelor de masă de către cantine-restaurant, bufete

462

=

481/
analitic
distinct

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă utilizate de salariati

 

si

 

 

481/
analitic
distinct

=

5121

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă utilizate de salariati

d) restituirea de către salariati a tichetelor de masă neutilizate către angajator

5328/
analitic
distinct

=

758

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă restituite

e) distrugerea tichetelor de masă neutilizate sau neconsumate la termenul stabilit de lege,
pe baza procesului-verbal încheiat potrivit legii

462

=

5328/
analitic
distinct

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă distruse

f) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariati într-un număr mai mare
decât numărul de zile lucrate

4282

=

758

- cu valoarea nominală a tichetelor de masă imputate (inclusiv
costul imprimatelor)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor nr. 2.577/1998

            Ministrul finantelor,
            având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,
            în temeiul art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, aprobată si modificată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările si completările ulterioare,
            emite următorul ordin:

           Articol unic. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor nr. 2.577/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, aprobată si modificată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
            Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 ianuarie 1999.
Nr. 50.

ANEXA Nr. 3

EXEMPLE
privind metodologia de calcul al accizelor pentru alcool si băuturi alcoolice

           I. Alcool etilic alimentar; băuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar cu o concentratie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin si produse pe bază de distilat de vin, cu concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars

A. IMPORT

1. Produse îmbuteliate

            a) alcool etilic alimentar ambalat în sticle cu capacitate de 0,50 I, cu tărie alcoolică de 96% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,50 l x 96% x 2.640.000 lei
100

=

12.672 lei

            b) alcool etilic alimentar ambalat în sticle cu capacitate de 0,75 I, cu tărie alcoolică de 96% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,75 l x 96% x 2.640.000 lei
100

=

19.008 lei

            c) vodcă ambalată în sticle cu capacitate de 0,33 I, cu tărie alcoolică de 40% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,33 l x 40% x 2.640.000 lei
100

=

3.485 lei

            d) lichior ambalat în sticle cu capacitate de 0,75 I, cu tărie alcoolică de 25% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,75 l x 25% x 2.640.000 lei
100

=

4.950 lei

            e) whisky ambalat în sticle cu capacitate de 0,70 I, cu tărie alcoolică de 43% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,70 l x 43% x 2.640.000 lei
100

=

7.946 lei

            f) coniac ambalat în sticle cu capacitate de 0,70 I, cu tărie alcoolică de 40% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,70 l x 40% x 2.640.000 lei
100

=

7.392 lei

2. Produse în vrac

            a) importul a 10.000 I alcool etilic alimentar cu tărie alcoolică de 96,3% vol.

Acciza

=

10.000 l x 96,3% x 2.640.000 lei
100

=

254.232.000 lei

            b) importul a 20.000 I vodcă cu tărie alcoolică de 40% vol.

Acciza

=

20.000 l x 40% x 2.640.000 lei
100

=

211.200.000 lei

            c) importul a 25.000 I lichior cu tărie alcoolică de 25% vol.

Acciza

=

25.000 l x 25% x 2.640.000 lei
100

=

165.000.000 lei

B. PRODUCTIE INTERNĂ

1. Produse îmbuteliate

            a) vinars îmbuteliat în sticle cu capacitate de 0,70 I, cu tărie alcoolică de 40% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,70 l x 40% x 2.640.000 lei
100

=

7.392 lei

            b) bitter îmbuteliat în sticle cu capacitate de 1 litru, cu tărie alcoolică de 25% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

1 l x 25% x 2.640.000 lei
100

=

6.600 lei

            c) vermut îmbuteliat în sticle cu capacitate de 1 litru si cu tărie alcoolică de 17% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

1 l x 17% x 30.000 lei
100

=

5.100 lei

2. Produse în vrac

            a) 30.000 I alcool etilic alimentar cu tărie alcoolică de 96,3% vol.

Acciza

=

30.000 l x 96,3% x 2.640.000 lei
100

=

762.696.000 lei

           II. Băuturi alcoolice naturale

1. Produse îmbuteliate

            a) tuică sau rachiu natural îmbuteliat în sticle cu capacitate de 1 litru, cu tărie alcoolică de 30% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

1 l x 30% x 1.800.000 lei
100

=

5.400 lei

            b) tuică sau rachiu natural îmbuteliat în sticle cu capacitate de 0,50 I, cu tărie alcoolică de 33% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,50 l x 33% x 1.800.000 lei
100

=

2.970 lei

2. Produse în vrac

            - 12.000 I tuică sau rachiu natural cu tărie alcoolică de 28% vol.

Acciza

=

12.000 l x 28% x 1.800.000 lei
100

=

60.480.000 lei

           III. Grupa "vinuri si produse pe bază de vin"

            a) vin nespumos îmbuteliat în sticle cu capacitate de 0,70 I, cu tărie alcoolică de 11,5% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,70 l x 11,5% x 7.200 lei
100

=

580 lei

            b) vin spumos îmbuteliat în sticle cu capacitate de 0,70 I, cu tărie alcoolică, de 11% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,70 l x 11% x 12.000 lei
100

=

924 lei

            c) vin spumant îmbuteliat în sticle cu capacitate de 0,70 I, cu tărie alcoolică de 12% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,70 l x 12% x 36.000 lei
100

=

3.024 lei

           IV. Grupa "bere"
            a) bere îmbuteliată în sticle cu capacitate de 0,33 I, cu tărie alcoolică de 4,5 % vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,33 l x 4,5% x 19.200 lei
100

=

285 lei

            b) bere îmbuteliată în sticle cu capacitate de 0,50 I, cu tărie alcoolică de 5% vol.

Acciza
pentru o sticlă

=

0,50 l x 5% x 19.200 lei
100

=

480 lei

            c) 20.000 l bere vrac cu tărie alcoolică de 4,5% vol.

Acciza

=

20.000 l x 4,5% x 19.200 lei
100

=

17.280.000 lei

            NOTĂ :
            La calcularea accizelor în lei, rezultatul subunitar va contine trei zecimale; a treia cifră a zecimalelor se va rotunji , în functie de mărimea celei de a patra zecimale.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind aprobarea solutiilor pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordonantei de urgentăa Guvernului nr. 50/1998 si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1999

            Ministrul finantelor,
            având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,
            în temeiul art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte,
            emite următorul ordin:

           Articol unic. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor unor articole din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/1998, cu modificările ulterioare, se aprobă solutiile cuprinse în anexa la prezentul ordin.
            Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 ianuarie 1999.
Nr. 53.

ANEXĂ

SOLUTII
pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/1998si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1999

            1. Autorizatiile emise de Ministerul Finantelor sau de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti pot fi eliberate sub semnatura:
            - directorului Directiei de administrare a monopolului de stat din cadrul Ministerului Finantelor, în cazul producătorilor si importatorilor de alcool;
            - directorului general sau directorului general adjunct coordonator al comisiei de eliberare a acestor autorizatii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, în cazul băuturilor alcoolice, al produselor din tutun si al cafelei, precum si în cazul alcoolului vândut de agentii, economici producători de băuturi alcoolice.
            2. Nu vor fi autorizati de către Ministerul Finantelor să comercializeze alcool si băuturi alcoolice agentii economici producători care nu detin capacităti de productie proprii sau nu au încheiate contracte de leasing pentru astfel de capacităti, chiar dacă au încheiate contracte de colaborare sau contracte de asociere cu detinătorii de astfel de capacităti;
            3. Agentii economici care au depus până la data de 31 ianuarie 1999 documentatiile complete necesare eliberării autorizatiilor (inclusiv documentul care face dovada achitării taxei aferente) pot desfăsura activitatea de comercializare a produselor supuse autorizării, prin utilizarea documentelor fiscale folosite înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/1998.
            Aceste documente pot fi utilizate numai până la obtinerea autorizatiei si până la procurarea documentelor fiscale speciale prevăzute în ordonantă.
            4. Pe documentele fiscale speciale pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice produselor din tutun si a cafelei se înscriu numai denumirihe produselor inscriptionate strict pe aceste documente si nu altele.
            5. Comerciantii autorizati în sistem en détail, care, potrivit prevederilor ordonantei, nu sunt obligati să utilizeze documente fiscale speciale, pot obtine astfel de documente de la organele fiscale competente să elibereze autorizatiile, pe bază de comandă, în vederea utilizării acestora în cazul solicitării exprese a clientilor. Limita cantitativă minimă ce se poate solicita în acest caz este de un carnet de astfel de documente fiscale.
            6. Se supun regimului de autorizare prevăzut de ordonantă si agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfăsoară accidental activităti de comercializare a produselor supuse autorizării, în sistem en détail sau de alimentatie publică, prin rulote sau prin tonete, în târguri, oboare, piete.
            Se supun, de asemenea, regimului de autorizare prevăzut de ordonantă si agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfăsoară activităti de comercializare a băuturilor alcoolice naturale provenite din uium.
            7. În cazul în care distribuitorul detine depozite fără personalitate juridică în alte judete decât cele în care acesta îsi are sediul social, numărul maxim al agentilor economici în sistem angro cu care poate încheia relatii contractuale este de 15. Deci, în cazul depozitelor fără personalitate juridică, nu se pot încheia astfel de contracte. Facturile fiscale speciale pentru depozitele fără personalitate juridică vor fi obtinute, pe bază de comandă, de către agentii economici cu personalitate juridică.
            8. În cazul în care un agent economic comercializează produse supuse autorizării în sistem de alimentatie publică prin mai multe unităti proprii, situate însă în sedii diferite, se eliberează autorizatii, cu plata taxei corespunzătoare, pentru fiecare unitate în parte.
            În ceea ce priveste agentii economici care, la acelasi sediu, au organizate mai multe unităti de comercializare în sistem de alimentatie publică ce practică adaosuri de alimentatie publică diferite, au gestiuni sau denumiri diferite, autorizarea se face cu plata taxei corespunzătoare pentru fiecare unitate în parte.
            9. Prevederea cuprinsă la pct. 2 lit. b) din anexa nr. 17 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/1997, astfel cum a fost înlocuită prin anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 1/1999, se referă la agentii economici care comercializează respectivele grupe de produse atât în sistem angro, cât si în sistem en détail.
            10. În situatia în care un agent economic care comercializează produse supuse autorizării, prin achizitionarea acestora - indiferent de modul de achizitionare - de la Ministerul Finantelor, ca fiind bunuri confiscate si devenite proprietate de stat, acesta va primi autorizare de comercializare conform prevederilor de autorizare corespunzătoare formei de comercializare practicate.
            11. Valorificarea bunurilor supuse autorizării, confiscate si devenite proprietatea statului, efectuată prin magazinele proprii ale Ministerului Finantelor, nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.
            12. Agentul economic care achizitionează în vrac produse supuse autorizării, pe care le ambalează apoi în ambalaje mai mici, în vederea comercializării acestora, va fi autorizat, cu plata taxei corespunzătoare, formei de comercializare practicate.
            13. Agentii economici care detin unităti de vânzare cu amănuntul si care efectuează operatiuni de prăjire a cafelei verzi, precum si de măcinare a acesteia în aparate aflate în incinta magazinului, în vederea comercializării vor fi autorizati pentru activitatea de comercializare în sistem en détail.
            14. Agentii economici cu activitate sezonieră, care comercializeaza produse supuse autorizării, vor fi autorizati pentru această activitate cu 30 de zile înainte de începerea ei.
            15. În ceea ce priveste băuturile, se supun autorizării "agentii economici producători interni importatori comercianti în sistem angro si en détail, care realizează venituri din vânzările de alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice si de orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar", respectiv:
            1. alcool etilic alimentar, produse pe bază de alcool etilic alimentar si băuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale (alcool etilic alimentar, vodcă, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic alimentar, whisky, gin, rom si rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum si orice alte produse care contin alcool etilic alimentar, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentratie alcoolică mai mare de 0,5% în volum);
            2. băuturi alcoolice naturale (tuică si rachiuri naturale);
            3. vinuri si produse pe bază de vin;
            4. bere,
            asa cum sunt definite la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 196/1998.
            16. Prin sortiment de băutură alcoolică spirtoasă se întelege fiecare tip de băutură cu denumire diferită. Denumirea diferită implica o retetă de fabricatie proprie si avizul sanitar aferent. În situatia produselor fabricate în tară după o licentă străină, denumirea diferită implică existenta licentei de fabricatie.
            În ceea ce priveste băuturile alcoolice spirtoase din import, prin sortiment se întelege fiecare tip de băutură cu denumire diferită.
            17. În grupa "vinuri" sunt cuprinse următoarele sortimente:
            - vinuri de consum curent;
            - vinuri de calitate;
            - vinuri speciale
            asa cum sunt definite la art. 15 din Legea viei si vinului nr. 67/1997.
            18. În grupa "bere" sunt cuprinse următoarele sortimente:
            - bere blondă;
            - bere brună.
            19. În grupa "băuturi alcoolice naturale" sunt cuprinse sortimentele:
            - tuică (de prune);
            - rachiuri din alte fructe, drojdie, tescovină si din vin.
            20. În cazul agentilor economici care au obtinut autorizatii de comercializare a produselor supuse autorizării, în sistem en détail si de alimentatie publică, în alte conditii decât cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 1/1999 eventualele diferente de taxe se vor regulariza cu bugetul de stat până la termenul prevăzut de ordonantă pentru plata transei a II-a a taxei.
            21. Intră sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/1998, cu modificările ulterioare, si activitatea de comercializare în sistem en détail si în sistem de alimentatie publică a produselor supuse autorizării de către institutiile publice si organizatiile nonprofit, prin unităti proprii ale acestora, cu exceptia celor care utilizează credite bugetare conform Legii nr. 72/1996 privind finantele publice.
            22. Agentii economici care desfăsoară activitate de comercializare a produselor supuse autorizării în sistem angro si care detin depozite fără personalitate juridică la alte adrese decât sediul social al acestora vor fi autorizati o singură dată, cu plata unei singure taxe.
            23. În cazul agentilor economici care comercializează produse supuse autorizării în sistem angro si en détail, în baza unor contracte de asociere în participatiune, fără a da nastere unei noi persoane juridice, autorizatiile se eliberează pe numele agentului economic care tine evidenta contabilă a acestei activităti.
            24. Pentru comerciantii în sistem en détail de produse supuse autorizării care detin în subordine unităti de desfacere cu sedii diferite, se eliberează autorizatii, cu plata taxelor aferente, pentru fiecare unitate în parte.
            25. Din punct de vedere al taxei de autorizare, activitatea agentilor comerciali si de marketing se asimilează cu cea a agentilor economici care desfăsoară activitate în sistem angro.
            26. În momentul verificării si vizării listelor de inventar de către organele fiscale teritoriale vor fi avute în vedere intrările si iesirile de produse înregistrate în evidenta contabilă după data de 31 decembrie 1998, până la data vizării, în conditiile în care aceste operatiuni s-au efectuat prin respectarea întocmai a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/1998 si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1999.
            27. Potrivit art. 235 alin. (16) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/1997, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 1/1999, vor fi autorizati agentii economici producători interni de vinuri, de tuică si de rachiuri naturale, chiar dacă acestia înregistrează obligatii fiscale fată de bugetul de stat.
            28. Taxele de autorizare pentru comercializarea produselor supuse autorizării se varsă la bugetul de stat în conturile analitice prevăzute la pct. 20 lit. b) alin. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.577/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 29 decembrie 1998.
            29. Se vor autoriza, în vederea comercializării produselor supuse autorizării, si cantinele apartinând agentilor economici cu alt gen de activităti decât cele de comercializare a produselor supuse autorizării.
            În acest caz se vor elibera autorizatii nominale pentru cantinele care sunt înregistrate la organele fiscale teritoriale, având cod fiscal distinct, si care nu au obligatii fiscale proprii restante fată de bugetul de stat, chiar dacă agentii economici de care apartin înregistrează astfel de obligatii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes