MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul XI  - Nr. 4     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 13 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           1. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului din sectorul productiei de apãrare

           1. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului din sectorul productiei de apãrare

           2. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970

           2. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970

           215/1998. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

           3. - Lege pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciarã recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

           Conventie între România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã

           3. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

           4. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) si 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mãrfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993

           4. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) si 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mãrfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           890/1998. - Hotãrâre de modificare si completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector

           996/1998. - Hotãrâre pentru aprobarea amendamentelor convenite cu Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra 9 aprilie 1995

           997/1998. - Hotãrâre pentru înfiintarea Oficiului National al Burselor de Studii în strãinãtate

           Rectificare

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului din sectorul productiei de apãrare

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului din sectorul productiei de apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 12 octombrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 1.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului din sectorul productiei de apãrare

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului din sectorul productiei de apãrare si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 5 ianuarie 1999.
Nr. 1.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 75 din 25 august 1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 28 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 2.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la  transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 5 ianuarie 1999.
Nr. 2.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 8 iunie 1998.
Nr. 215.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 3.

CONVENTIE
între România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã

            România si Spania, denumite în continuare state contractante,
            dorind sã stabileascã relatii de cooperare juridicã la nivel bilateral, care sã le completeze pe cele existente la nivel multilateral, în cadrul Consiliului Europei,
            considerând cã stabilirea unui sistem concordant de competenie pentru jurisdictiile lor în plan international si a unei proceduri suple de executare a hotãrârilor în materie civilã si comercialã este nu numai în folosul cetãtenilor lor, ci constituie deopotrivã un suport pentru buna desfãsurare a relatiilor lor de colaborare în domeniul economic,
            au decis sã încheie o conventie privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor pronuntate în cauze civile si comerciale, în care scop au convenit dispozitiile care urmeazã:

CAPITOLUL 1
Sfera de aplicare

ARTICOLUL 1
Materii incluse

            Prezenta conventie se aplicã în materie civilã si comercialã, independent de natura sau de denumirea organului jurisdictional.

ARTICOLUL 2
Materii excluse

            Sunt excluse din sfera de aplicare a acestei conventii:
            a) materiile fiscale, vamale si administrative;
            b) statutul si capacitatea persoanelor fizice, regimul matrimonial, succesiunile legale si testamentare;
            c) falimentele, lichidãrile si întelegerile dintre debitor si creditor;
            d) asigurãrile sociale;
            e) asigurãrile de drept privat;
            f) navigatia civilã;
            g) arbitrajul.

CAPITOLUL 2
Competenta

ARTICOLUL 3
Competenta generalã

            Persoanele fizice sau juridice, indiferent de cetãtenie sau, respectiv, de nationalitate, care domiciliazã sau îsi au sediul pe teritoriul unuia dintre statele contractante, vor fi supuse jurisdictiei statului respectiv si nu vor putea fi chemate sã comparã în fata instantelor celuilalt stat contractant decât în virtutea regulilor de competentã enuntate de prezenta conventie.
            Persoanele fizice sau juridice care nu au cetãtenia sau, respectiv, nationalitatea statului contractant pe teritoriul cãruia îsi au domiciliul sau, respectiv, sediul vor fi supuse regulilor de competentã aplicabile nationalilor acelui stat contractant.

ARTICOLUL 4
Competente exclusive

            Sunt exclusiv competente, fãrã a se lua în considerare domiciliul sau sediul:
            1. în materie de drepturi reale imobiliare si de contracte de închiriere a bunurilor imobile, instantele statului contractant pe teritoriul cãruia se aflã imobilul.
            Cu toate acestea, în materie de contracte de închiriere de bunuri imobile destinate folosintei personale, încheiate pentru o perioadã de cel mult 6 luni consecutive, sunt deopotrivã competente instantele statului contractant unde îsi are domiciliul pârâtul, ori de câte ori locatorul si locatarul sunt persoane fizice si nici una dintre pãrtile în litigiu nu domiciliazã în statul contractant în care se aflã imobilul;
            2. în materie de validitate, nulitate sau dizolvare de persoane juridice care îsi au sediul pe teritoriul unuia dintre statele contractante sau de decizii ale organelor de conducere ale acestora, instantele statului contractant respectiv;
            3. în materie de validitate a înregistrãrilor în registrele publice, instantele statului contractant unde se tin aceste registre;
            4. în materie de înregistrare sau de validitate a brevetelor, mãrcilor, desenelor sau modelelor si a altor drepturi analoge supuse regimului depunerii sau înregistrãrii, jurisdictiile statului contractant pe teritoriul cãruia s-a solicitat, s-a efectuat sau se considerã cã s-a efectuat depunerea sau înregistrarea în temeiul unei conventii internationale;
            5. în materie de executare a hotãrârilor, instantele statului contractant al locului de executare.

ARTICOLUL 5
Competente speciale

            Prin exceptie de la dispozitiile art. 3, persoanele domiciliate sau care îsi au sediul pe teritoriul unui stat contractant vor putea fi chemate în fata instantelor celuilalt stat contractant:
            1. în materie contractualã, la instanta locului unde a fost îndeplinitã sau ar trebui sã fie îndeplinitã obligatia care stã la baza cererii. În materie de contract individual de muncã, acest loc va fi cel unde salariatul îsi desfãsoarã în mod obisnuit activitatea; persoana care angajeazã poate sã fie chematã în fata instantei locului unde îsi are sediul;
            2. în materie de obligatie alimentarã, la instanta locului de domiciliu sau de resedintã obisnuitã a creditorului pensiei sau, dacã este vorba de o cerere accesorie unei actiuni referitoare la statutul persoanelor, la instanta statului contractant competentã sã judece cererea principalã;
            3. în materie de rãspundere delictualã si cvasidelictualã la instanta locului unde s-a produs fapta generatoare de daune;
            4. în materie de actiune civilã întemeiatã pe o faptã care face obiectul unui proces penal, la instanta locului unde se judecã procesul penal;
            5. în litigii referitoare la functionarea sucursalelor, agentiilor sau a oricãror altor institutii similare, la instanta locului unde acestea îsi au sediul;
            6. când existã mai multi pârâti, la instanta domiciliului oricãruia dintre ei;
            7. în cazul unei cereri reconventionale care derivã din fapta sau din contractul pe care se bazeazã actiunea principalã, al unei cereri de chemare în garantie sau al unei cereri de interventie, la instanta sesizatã cu actiunea principalã;
            8. în materie contractualã, dacã actiunea poate fi conexatã la o alta din materia drepturilor reale imobiliare, la instanta statutui contractant pe teritoriul cãruia se aflã imobilul.

ARTICOLUL 6
Prorogarea de competentã

            1. Va fi competentã instanta statului contractant în fata cãreia a compãrut pârâtul, în afarã de cazul în care prezenta acestuia ar fi avut ca obiect contestarea competentei sau de cazul la care se referã paragraful 3 din prezentul articol.
            2. Va fi, de asemenea, competentã instanta statului contractant la care s-au supus pãrtile în litigiu, pentru a actiona în cazul oricãrui litigiu apãrut sau care ar putea sã aparã în urma unui raport de drept determinat. O asemenea conventie atributivã de jurisdictie va trebui sã se încheie:
            a) în scris sau verbal, cu confirmare scrisã; sau
            b) într-o formã care sã corespundã practicii pe care pãrtile în litigiu au stabilit-o în relatiile lor.
            3. Prorogarea de competentã nu produce efecte, dacã prin aceasta se înlãturã competenta exclusivã a instantelor, prevãzutã la art. 4, nici dacã, în materia contractelor individuale de muncã, renuntarea la drepturile proprii s-a produs înainte de aparitia litigiului.

ARTICOLUL 7
Verificarea competentei

            1. Instanta unui stat contractant, sesizatã cu o actiune principalã pentru care sunt competente exclusiv, potrivit art. 4, instantele celuilalt stat contractant, se va declara, din oficiu, necompetentã.
            2. Când pârâtul domiciliat pe teritoriul unuia dintre statete contractante a fost chemat în fata unei instante a celuilalt stat contractant si nu compare, acea instantã se va declara, din oficiu, necompetentã, în cazul în care competenta sa nu s-ar întemeia pe vreo regulã a acestei conventii.

ARTICOLUL 8
Litispendentã si conexitate

            1. În cazul în care se formuleazã cereri având acelasi obiect si aceeasi cauzã, între aceleasi pãrti în litigiu, în fata a douã instante situate fiecare în alt stat contractant, instanta în fata cãreia se formuleazã cea de-a doua cerere va suspenda, din oficiu, judecata, pânã când se va stabili asupra competentei instantei în fata cãreia s-a intentat prima cerere.
            Când instanta în fata cãreia s-a intentat prima cerere s-a declarat competentã, cea de-a doua instantã îsi va declina competenta în favoarea celei sesizate întâi.
            2. Dacã, urmare unui conflict negativ de competente, se produce o denegare de justitie, orice instantã va fi competentã sã solutioneze litigiul.
            3. Când se prezintã cereri conexe în fata unor instante situate în ambele state contractante, cereri pendinte în primul grad de jurisdictie, instanta în fata cãreia a fost prezentatã cererea ulterioarã va putea suspenda judecata.
            Aceastã instantã va putea, în egalã mãsurã, sã-si decline competenta, la cererea uneia dintre pãrtile în litigiu, cu conditia ca legea sa internã sã permitã conexarea cererilor si ca instanta sesizatã cu prima cerere sã fie competentã sã le solutioneze pe amândouã.
            4. Sunt conexe, în sensul paragrafului 3 din prezentul articol, cererile legate între ele printr-o relatie atât de strânsã, încât existã interes ca ele sã fie examinate si judecate în acelasi timp, pentru a se evita pronuntarea de solutii care ar putea fi inconciliabile dacã pricinile s-ar judeca separat.
            5. Când ambele instante se declarã exclusiv competente, declinarea competentei se va face în favoarea instantei în fata cãreia s-a prezentat prima cerere.

ARTICOLUL 9
Mãsuri provizorii si asigurãtorii

            Se pot solicita mãsuri provizorii sau asigurãtorii în fata instantelor unuia dintre statele contractante, inclusiv dacã, în baza prezentei conventii, ar fi competente, pe fond, instantele celuilalt stat contractant.
            Aceste mãsuri vor trebui sã fie conforme cu legea internã a instantei solicitate si, în orice caz, nu vor avea efect dacã instanta sesizatã le va declara fãrã efect.

CAPITOLUL 3
Recunoasterea si executarea

ARTICOLUL 10
Hotãrâri

            Prin hotãrâre se întelege, în sensul acestei conventii, orice hotãrâre pronuntatã de o jurisdictie a unuia dintre statele contractante, indiferent de denumirea acesteia, inclusiv actul prin care se stabilesc cheltuielile de judecatã.

ARTICOLUL 11
Recunoasterea

            1. Hotãrârile date într-un stat contractant vor fi recunoscute în celãlalt stat contractant, fãrã a fi necesar sã se recurgã la vreo procedurã.
            2. În caz de opunere, orice parte interesatã care invocã recunoasterea pe cale principalã va putea solicita recunoasterea hotãrârii, conform procedurii prevãzute la cap. 4.
            3. Dacã recunoasterea se invocã pe cale incidentalã în fata jurisdictiei unuia dintre statele contractante, aceasta va fi competentã sã o solutioneze.

ARTICOLUL 12
Cauze de refuz ale recunoasterii

            1. Hotãrârile nu vor fi recunoscute:
            a) dacã recunoasterea este evident contrarã ordinii publice a statului contractant solicitat;
            b) când se pronuntã în lipsa pârâtului, dacã nu i s-a remis sau nu i s-a adus acestuia la cunostintã, pe o cale obisnuitã si în timp util, citatia sau un act echivalent, pentru a se apãra;
            c) dacã hotãrârea este inconciliabilã cu o hotãrâre pronuntatã într-un litigiu între aceleasi pãrti, în statul contractant solicitat;
            d) dacã instanta statului contractant de origine, pentru a pronunta hotãrârea sa, nu a cunoscut, la luarea deciziei într-o problemã referitoare la statutul sau la capacitatea persoanelor fizice, la regimul matrimonial, la succesiunile legale sau testamentare, o regulã de drept international privat a statului contractant solicitat, în afara cazului în care s-ar fi ajuns la acelasi rezultat prin aplicarea normelor de drept international privat ale statului contractant solicitat;
            e) dacã hotãrârea este inconciliabilã cu o hotãrâre pronuntatã anterior într-un stat necontractant, între aceleasi pãrti într-un litigiu având acelasi obiect si aceeasi cauzã, când aceastã ultimã hotãrâre întruneste conditiile necesare pentru recunoasterea sa în statul contractant solicitat.
            2. De asemenea, nu vor fi recunoscute hotãrârile pronuntate în statul contractant de origine cu nerespectarea regulilor de competentã din prezenta conventie.
            3. În aprecierea competentelor mentionate la paragraful 2 al acestui articol, instanta solicitatã va fi totusi legatã de constatãrile de fapt, pe care instanta statului contractant de origine si-a întemeiat competenta.
            4. Fãrã a se aduce atingere dispozitiilor paragrafului 2 al acestui articol, nu se va putea proceda la controlul competentei jurisdictiei statului contractant de origine; regulile referitoare la competentã nu se referã la ordinea publicã vizãtã la paragraful 1 lit. a) a acestui articol.

ARTICOLUL 13
Interzicerea revizuirii în fond

            Hotãrârea strãinã nu va putea constitui obiect de revizuire în fond.

CAPITOLUL 4
Executarea hotãrârilor

ARTICOLUL 14
Caracterul hotãrârii si organul competent

            1. Hotãrârile pronuntate de o instantã a unui stat contractant si care sunt executorii pot fi puse în executare pe teritoriul celuilalt stat contractant, la cererea oricãrei pãrti interesate.
            2. Cererea de executare se va prezenta:
            · în România, în fata instantei în a cãrei circumscriptie urmeazã sã aibã loc executarea.
            · În Spania, în fata judecãtoriei de primã instantã de la domiciliul pârâtului sau în fata celei unde urmeazã sã aibã loc executarea.

ARTICOLUL 15
Legea aplicabilã

            1. Cererea de executare se formuleazã si se solutioneazã conform legii forului.
            2. Aceastã lege va stabili si mãsurile asigurãtorii care trebuie luate în cazul pãrtii împotriva cãreia s-a decis executarea, în timp ce are loc un recurs.

ARTICOLUL 16
Executarea partialã

            Când hotãrârea strãinã contine solutii cu privire la mai multe capete de cerere, care sunt disociabile, executarea poate fi cerutã partial.

ARTICOLUL 17
Amenzi civile si cheltuieli

            Pentru executarea amenzilor civile sau a cheltuielilor de judecatã, este necesar ca sumele respective sã fi fost stabilite prin hotãrâre a instantei de origine.

ARTICOLUL 18
Asistentã juridicã gratuitã

            Solicitantul executãrii, care în statul contractant de origine s-a bucurat de asistentã juridicã gratuitã, totalã sau partialã, se va bucura de un beneficiu asemãnãtor instantei competente pentru executare.

ARTICOLUL 19
Dispensã de cautiune sau depunere

            Nici o cautiune si nici o depunere, sub orice denumire ar fi, nu pot fi impuse pãrtii care cere executarea într-un stat contractant a unei hotãrâri pronuntate în celãlalt stat contractant, nici de motivatã de calitatea de strãin, nici de lipsa domiciliului sau a resedintei în statul contractant solicitat.

ARTICOLUL 20
Acte

        1. Partea în litigiu care solicitã recunoasterea sau executarea va trebui sã prezinte:
            a) copie autenticã de pe hotãrârea din care sã rezulte, totodatã, cã este definitivã si executorie si cã a fost comunicatã;
            b) actul care atestã, în cazul pronuntãrii hotãrârii în lipsã, faptul cã cererea a fost comunicatã într-o formã conformã cu legea statului contractant de origine;
            c) dacã este cazul si dacã se referã la o executare, actul care atestã beneficiul asistentei juridice gratuite.
            2. Dacã nu se prezintã actele prevãzute mai sus, instanta va putea sã stabileascã un termen pentru prezentarea acestora, care nu va depãsi 60 de zile, sã accepte acte echivalente sau sã renunte la ele, dacã se considerã suficient de documentatã.
            3. În cazul în care autoritatea judiciarã o cere, se va face o traducere oficialã a documentelor; traducerea va fi certificatã de o persoanã abilitatã în acest scop în unul dintre statele contractante.
            4. Nu se va solicita nici o legalizare sau formalitate analoagã pentru actele mentionate anterior sau pentru procura ad litem, în mãsura în care nu existã îndoieli cu privire la autenticitatea lor.

CAPITOLUL 5
Dispozitii finale

ARTICOLUL 21

            1. Prezenta conventie este supusã ratificãrii si va intra în vigoare dupã 30 de zile de la data ultimei notificãri prin care statele contractante si-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.
            2. Conventia se încheie pe duratã nedeterminatã si va putea fi denuntatã prin notificare scrisã, pe cale diplomaticã. Denuntarea va produce efect dupã 6 luni de la data primirii notificãrii.
            3. Dificultãtile care s-ar putea ivi în aplicarea prezentei conventii vor fi rezolvate pe cale diplomaticã.
            Semnatã le Bucuresti la 17 noiembrie 1997, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, spaniolã si francezã, toate textele fiind egal autentice.

Pentru România,
Valeriu Stoica

Pentru Spania,
Margarita Mariscal de Gante y Miron

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta juridicarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin.  (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei dintre România si Spania privind competenta judiciarã, recunoasterea si executarea hotãrârilor în materie civilã si comercialã, semnatã la Bucuresti la 17 noiembrie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 5 ianuarie 1999.
Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14(1) si 14(3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mãrfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 77 din 25 august 1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14(1) si 14(3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mãrfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993, emisã în temeiul art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 4.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) si 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mãrfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia  României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei  Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) si 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mãrfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 4.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
de modificare si completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 1, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pe drumurile care nu sunt deschise circulatiei publice se aplicã, dacã este cazul, reguli stabilite de administratorul acelor drumuri. La intrarea pe aceste drumuri cel care le administreazã va instala, în loc vizibil, un panou cu inscriptia «Drum interzis circulatiei publice»."
           2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Institutiile si cadrele medicale abilitate, care constatã, cu orice prilej, cã o persoanã posesoare de permis de conducere este inaptã medical pentru a conduce un autovehicul ori suferã de o afectiune medicalã incompatibilã cu calitatea de conducãtor auto, sunt obligate sã comunice despre aceasta de îndatã serviciului politiei rutiere în a cãrui razã teritorialã cel în cauzã îsi are domiciliul sau resedinta."
           3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Sunt interzise închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor sau a pietonilor, depozitarea de materiale ori lãsarea de obiecte pe partea carosabilã a drumurilor publice si a trotuarelor, fãrã acordul prealabil al organelor de politie. Executantii de lucrãri în partea carosabilã a drumurilor publice au obligatia ca la terminarea lucrãrilor, sã aducã portiunea de drum respectivã la starea tehnicã initialã, stare verificatã si atestatã de administratorul drumului si de organul de politie care a avizat executarea lucrãrilor.
            Lucrãrile care se executã în zona drumului public, precum si obstacolele producãtoare de restrictii pentru circulatie trebuie sã fie semnalizate conform instructiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor.
            În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a stãri tehnice a drumului public sau a semnalizãrii necorespunzãtoare a obstacolelor sau a lucrãrilor care se executã pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrãrilor, rãspunde contraventional, civil sau penal, dupã caz.
            La sesizarea organelor de politie, administratorul drumului public este obligat sã ia mãsuri de remediere sau de înlãturare imediatã a cauzelor generatoare de evenimente rutiere datorate configuratiei stãrii sau dotãrii tehnice necorespunzãtoare a drumului."
           4. La articolul 5, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "La trecerea la nivel cu calea feratã fãrã bariere, organele cãilor ferate, împreunã cu administratorii drumurilor publice, precum si cu detinãtorii terenurilor învecinate vor lua mãsuri pentru înlãturarea obstacolelor ce împiedicã vizibilitatea cãii ferate, potrivit standardelor în vigoare, de la locul unde conducãtorii vehiculelor sunt obligati sã opreascã potrivit prezentului regulament."
           5. La articolul 12, litera b) alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pietonii nu trebuie sã se angajeze în traversarea pãrtii carosabile decât dupã ce s-au asigurat cã acest lucru se poate face în sigurantã. Pietonul surprins în timpul traversãrii de semnalul de culoare rosie va continua deplasarea numai dupã ce s-a asigurat cã o poate face fãrã pericol, iar dacã drumul este prevãzut cu refugiu sau cu spatiu interzis circulatiei vehiculelor, va astepta pe acesta aparitia semnalului de culoare verde."
           6. La articolul 12, ultimul alineat va avea urmãtorul cuprins:
            "Când semnalul de culoare galbenã functioneazã singur intermitent, conducãtorii de vehicule care se apropie de acest semnal trebuie sã reducã viteza si sã respecte semnalizarea si regulile de circulatie aplicabile pentru acea zonã."
           7. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Autovehiculele prevãzute la art. 87 alin 2 lit. a) si b), când se deplaseazã în actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgentã, pot circula prin intersectii, chiar dacã semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacã indicatoarele existente obligã la acordarea prioritãtii ori interzic accesul.
            Conducãtorii autovehiculelor prevãzute la alineatul precedent sunt obligat sã foloseascã din timp mijloacele de avertizare sonore si luminoase.
            8. La articolul 15, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Când semnalul de oprire se adreseazã unui anume conducãtor de vehicul, acesta este obligat sã opreascã pe partea dreaptã a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacã este posibil, în afara pãrtii carosabile. Aceeasi obligatie revine si conducãtorului de vehicul care se apropie din sens opus sau care este ajuns din urmã de un autovehicul al politiei care are în functiune dispozitivul special cu lumini de culoare albastrã si rosie, si este somat prin sistemul acustic."
           9. La articolul 15, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu urmãtorul cuprins:
            "Coloanele oficiale vor fi însotite de echipaje ale politie rutiere, conform instructiunilor emise de Ministerul de Interne. Coloanele oficiale, precum si cele cu specific militar ale Ministerului Apãrãrii Nationale vor fi însotite de echipele de control al circulatiei apartinând acestui minister. Transporturile agabaritice pot fi însotite de echipaje ale politiei rutiere numai ca aprobarea Inspectoratului General al Politiei sau de controlul circulatiei din Ministerul Apãrãrii Nationale pentru cele organizate de acest minister dupã obtinerea, în prealabil, a avizelor eliberate de administratorul drumului public."
           10. La articolul 18, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Se excepteazã de la prevederile alineatului precedent autovehiculele prevãzute la art. 87 alin. 2 lit. a) si b), când se deplaseazã în actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgentã, precum si cele care se aflã în una dintre situatiile stipulate la art. 67."
           11. La articolul 25, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Marcajul discontinuu are caracter orientativ, putându-se trece peste el numai atunci când conducãtorul de vehicul schimbã banda de circulatie, directia de mers ori când s-a angajat în depãsire. Aceste manevre se vor executa numai dupã ce conducãtorul de vehicul a semnalizat si s-a asigurat cã nu pericliteazã siguranta celorlalti participanti la trafic care îl urmeazã sau îl preced. Aceleasi obligatii revin conducãtorului si atunci când pe drumul public nu sunt aplicate marcaje."
           12. La articolul 26 se introduc alineatele 4 si 5, cu urmãtorul cuprins:
            "Pe autostrãzi sunt interzise circulatia autovehiculelor cu gabarite sau mase depãsite, cu exceptia celor autorizate de autoritatea competentã, a vehiculelor care, prin constructie sau din aIte cauze, nu pot depãsi viteza de 50 km/h, precum si învatarea conducerii unui vehicul, încercãrile prototipurilor de sasiuri si de vehicule cu motor, manifestatiile, defilãrile, caravanele publicitare, antrenamentele, competitiile sportive de orice fel si cortegiile.
            Pe autostradã conducãtorului auto îi este interzis:
            a) sã circule sau sã stationeze pe banda de urgentã;
            b) sã efectueze manevra de întoarcere sau de mers înapoi ori sã pãtrundã în zona medianã, inclusiv pe racordãrile dintre cele douã pãrti carosabile;
            c) sa remorcheze un autovehicul rãmas în pana dincolo de cea mai apropiatã iesire de pe autostradã ori sã intre pe autostradã cu un autovehicul remorcat."
           13. La articolul 27, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "La intersectiile fãrã marcaje conducãtorii vehiculelor ocupã în mers, la o distantã de cel putin 50 m de intersectie, urmãtoarele pozitii:
            a) cei care vor sã schimbe directia de mers spre dreapta, banda din dreapta;
            b) cei care vor sã schimbe directia de mers spre stânga, banda din stânga;
            c) cei care vor sã meargã înainte, oricare dintre benzi."
           14. La articolul 31, alineatele 1 si 2 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Vehiculele se depãsesc numai pe partea stângã, cu exceptia celor ai cãror conducãtori au semnalizat si s-au încadrat corespunzãtor, din timp, în intentia de a schimba directia de mers la stânga , precum si a tramvaielor care se depãsesc pe partea dreaptã."
            Tramvaiele aflate în mers pot fi depãsite si pe partea stângã atunci când drumul public este cu sens unic sau când între sina din dreapta si marginea trotuarului nu existã spatiu pentru depãsire."
           15. La articolul 31 se introduc alineatele 5 si 6, cu urmãtorul cuprins:
            "Dacã lãtimea insuficientã, profilul sau starea pãrtii carosabile nu permite, datoritã intensitãtii circulatiei din sens opus, depãsirea cu usurintã si fãrã pericol a unui vehicul lent, lung sau greu ori obligat sã respecte o limitã inferioarã de vitezã, conducãtorul unui astfel de vehicul este obligat sã reducã viteza si la nevoie, sã elibereze banda de îndatã ce este posibil pentru a lãsa sã treacã vehiculul care îl urmeazã.
            În scopul înlesnirii deplasãrilor pe drumurile din afara localitãti cu o singurã bandã pe sens, conducãtorul vehiculului lent, lung si greu este obligat cu exceptia cazului în care depãseste ori se pregãteste sã depãseascã, sã mentinã o distantã suficientã fatã de vehiculul care îl precede, pentru ca ceilalti conducãtori sã poatã folosi, fãrã pericol, intervalul astfel creat. Aceastã dispozitie nu este aplicabilã când circulatia este foarte intensã sau în locurile unde depãsirea este interzisã."
           16. La articolul 33, alineatele 4 si 5 vor avea urmãtorul cuprins
            "Au prioritate de trecere autovehiculele prevãzute la art 87 alin. 2 lit. a) si b), când se deplaseazã în actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgentã, precum si tramvaiele în miscare.
            La apropierea autovehiculelor prevãzute la art. 87 alin. 2 lit. a) si b), ceilalti conducãtori vor micsora viteza si vor circula cât mai aproape de marginea din dreapta drumului pânã când sunt depãsiti."
           17. La articolul 33, alineatul 6 litera e) va avea urmãtorul cuprins:
            "e) vehiculele care se pun în miscare sau cele care ies din garaje, curti, ganguri fatã de vehiculele care circulã pe drumul public, indiferent de directia de mers. Fac exceptie autovehiculele din serviciile regulate de transport public care se pun în miscare din statii;"
           18. La articolul 33 alineatul 6, dupã litera e) se introduc literele f) si g), cu urmãtorul cuprins:
            "f) vehiculele care executã virajul la stânga fatã de cele care circulã din sens opus;
            g) vehiculele care executã manevra de întorcere."
           19. La articolul 33 se introduc alineatele 7 si 8, cu urmãtorul cuprins:
            "Conducãtorul care circulã în acelasi sens cu autovehiculele din serviciile regulate de transport public de persoane, la apropierea de o statie semnalizatã ca atare este obligat sã reducã vitaza si la nevoie, sã opreascã pentru a permite conducãtorilor acestor vehicule sã efectueze manevrele necesare repunerii în miscare din statie.
            Conducãtorul unui autovehicul din serviciile regulate de transport public este obligat sã repunã în miscare vehiculul din statie numai dupã ce a semnalizat intentia de a efectua aceastã manevrã."
           20. La articolul 34, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de circulatie pe celãlalt sens, prin manevrã înainte si înapoi sau prin viraj, conducãtorul este obligat sã semnalizeze si sã se asigure cã din fatã, din spate sau din lateral nu circulã în acel moment nici un vehicul."
           21. La articolul 36 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
            "Pe timpul cât semnalele luminoase de culoare rosie sunt stinse poate functiona un semnal luminos de culoare albã intermitent, având cadentã lentã, care semnificã permisiunea de a trece."
           22. La articolul 38, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Interdictiile de la alin. 1 [cu exceptia celei .de la. Iit. k)], nu sunt aplicabile conducãtorilor autovehiculelor prevãzute la art. 87 alin. 2 lit. a) si b), atunci când se aflã în actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgentã."
           23. La articolul 39, alineatul 1 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
           "d) în dreptul cãilor de acces care deservesc proprietãtile alãturate drumurilor publice;"
           24. La articolul 39, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Interdictiile de la alin. 1 nu sunt aplicabile autovehiculelor prevãzute la art. 87 alin. 2 lit. a) si b), atunci când se aflã în actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgentã."
           25. Articolul 44 punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "2. în timpul conducerii, sã aibã asupra lor:
            a) permisul de conducere;
            b) certificatul de înmatriculare;
            c) cartea de identitate a conducãtorului auto;
            d) dovada efectuãrii inspectiei tehnice periodice;
            e) licenta de executie pentru cei care efectueazã transporturi rutiere publice;
            f) atestatul de exercitare a activitãtii de taximetrie si autorizatia de instructor, pentru cei care practicã aceste profesii;
            g) alte documente prevãzute de lege;"
           26. Articolul 44 punctul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "3. sã nu conducã autovehiculul dupã ce a consumat bãuturi alcoolice, produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare, precum si în cazul în care este bolnav, rãnit sau într-o stare avansatã de obosealã de naturã a pune în pericol siguranta circulatiei."
           27. La articolul 44, punctul 8 alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Conducãtorii auto aflati în situatia prevãzutã la alineatul precedent sunt obligati sã anunte imediat cel mai apropiat organ de politie pentru constatarea si întocmirea documentelor specifice."
           28. La articolul 44, punctul 8 alineatul 5 se abrogã.
           29. La articolul 44, punctul 8 ultimul alineat va avea urmãtorul cuprins:
            "Dacã în accident este angajat un autovehicul al salvãrii, politiei, jandarmeriei ori al pompierilor, precum si al Ministerului Apãrãrii Nationale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pazã, Serviciului de Informatii Externe, atunci când se aflã în executarea unei misiuni ce nu suportã amânare, conducãtorul acestuia va anunta de îndatã organul de politie cel mai apropiat, urmând ca dupã terminarea misiunii sã se prezinte la sediul politiei, în vederea întocmirii actelor de constatare."
           30. La articolul 44, punctul 10 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "10. sã îmâneze, la cerere, ofiterului sau subofiterului de politie documentele prevãzute la art. 44 pct. 2, precum si cele referitoare la natura si greutatea bunurilor transportate si sã se prezinte la termen la unitatea de politie care l-a citat, pentru solutionarea oricãrei probleme legate de calitatea sa de conducãtor."
           31. La articolul 44 punctul 10, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
            "Conducãtorul auto este obligat sã permitã controlul stãrii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, în cazuri justificate, atunci când sunt indicii cu privire la existenta unei fapte ilicite."
           32. La articolul 44, punctul 16 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "16. sã nu deschidã usile autovehiculului în timpul mersului, sã porneascã de pe loc numai cu usile închise si asigurate si sã nu arunce din vehicul, el sau pasagerii, obiecte, substante sau alte bunuri."
           33. La articolul 44, punctul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "17. în timpul mersului, sã nu angajeze discutii cu ceilalti cãlãtori ori sã aibã preocupãri care i-ar putea distrage, de o manierã periculoasã, atentia, sã nu foloseascã mijloace de telefonie mobilã, cu exceptia celor de tipul "mâini libere", ori instalatii de sonorizare care sã depãseascã nivelul de zgomot admis pentru tipul de vehicul respectiv"
           34. La articolul 44, punctul 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "27. sã se prezinte la verificarea medicalã atunci când sunt trimisi de organele politiei ori periodic, conform reglementãrilor emise de autoritatea competentã."
           35. La articolul 44, alineatul 2 se abrogã.
           36. La articolul 45, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) sã nu porneascã din statie înainte de urcarea si coborârea cãlãtorilor si de luarea mãsurilor de precautie necesare pentru a evita orice situatie periculoasã previzibilã."
           37. Litera a) a articolului 46 si articolul 47 se abrogã.
            38. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 48. - Limitele maxime de vitezã sunt:
            a) în localitãti, 50 km/h. Pe anumite sectoare de drum, administratorul drumului, împreunã cu organele de politie pot stabili pentru autoturisme, prin indicatoare, limite maxime de vitezã care nu pot depãsi 80 km/h;
            b) în afara localitãtilor:
            - pe autostrãzi, 120 km/h;
            - pe celelalte categorii de drumuri, 90 km/h.
            În functie de categoria din care fac parte autovehiculele, conform art. 110, vitezele maxime admise în afara localitãtilor se limiteazã astfel:
            a) autovehiculele din categoria A, 100 km/h pe autostrãzi si 80 km/h pentru celelalte categorii de drumuri;
            b) autovehiculele din categoria C, 90 km/h pe autostrãzi si 70 km/h pe celelalte categorii de drumuri;
            c) autovehiculele din categoria D, 90 km/h pe autostrãzi si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri;
            d) autovehiculele din categoria Tr., 50 km/h.
            Vitezã maximã pentru autovehiculele care tracteazã remorci este cu 10 km/h mai micã decât viteza maximã admisã pentru categoria din care face parte autovehiculul trãgãtor.
            Viteza maximã admisã în afara localitãtilor pentru autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practicã de conducere este cu 10 km/h mai micã decât viteza maximã admisã pentru categoria din care fac parte autovehiculele respective.
            Conducãtorii autovehiculelor sunt obligati sã se conformeze restrictiilor impuse de indicatorul «Limitare de vitezã» pe sectoarele de drum unde acestea actioneazã."
           39. Articolul 49 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 49. - Conducãtorii trebuie sã adapteze viteza tinând seama de împrejurãri, în special de caracteristicile si starea drumului, de starea si încãrcãtura vehiculului, de conditiile atmosferice si de intensitatea circulatiei, astfel încât sã poatã opri vehiculul în limitele câmpului sãu de vizibilitate cãtre înainte, precum si în fata oricãrui obstacol previzibil.
            Conducãtorul trebuie sã reducã viteza în urmãtoarele situatii:
            a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijatã;
            b) pe poduri;
            c) la curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate;
            d) la trecerile la nivel cu calea feratã, prevãzute cu bariere sau semibariere;
            e) la trecerea pe lângã grupuri si coloane, indiferent dacã acestea se aflã în mers sau stationeazã;
            f) la trecerea pe lângã animale;
            g) în piete aglomerate;
            h) când se circulã din directie opusã tramvaielor, troleibuzelor si autobuzelor oprite în statii, pe drumurile cu o singurã bandã pe sens;
            i) la trecerea prin dreptul statiilor de tramvai;
            j) la depãsirea troleibuzelor si a autobuzelor oprite în statii, precum si a tramvaielor aflate în statii prevãzute cu refugiu;
            k) pe timp de ceatã, ploi torentiale si ninsori abundente;
            l) pe drumuri cu denivelãri, semnalizate ca atare, precum si pe cele acoperite cu polei, zãpadã, mâzgã sau piatrã cubicã umedã;
            m) în apropierea locurilor frecventate de copii (scoli si terenuri de joc) unde este instalat indicatorul «Copii»;
            n) la trecerile pentru pietoni prevãzute cu indicator sau marcate;
            o) în locurile unde sunt instalate indicatoare cu semnificatia «Animale»;
            p) la schimbarea directiei de mers prin viraje."
           40. La articolul 51, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Autovehiculele rãmase în panã si remorcile pot fi remorcate prin intermediul unei bare metalice cu o lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al cãrui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legãturã flexibilã omologatã. Bara sau legãtura flexibilã trebuie fixatã la elementul de remcrcare cu care este prevãzut autovehiculul trãgãtor."
           41. Alineatul 1 al articolului 53 si articolul 54 se abrogã.
           42. La articolul 56, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
            "a) sã circule pe autostrãzi si pe drumurile nationale E (deschise traficului international), iar pe celelalte drumuri nationale, atunci când în afara pãrtii carosabile existã spatiu pentru circulatia acestora sau drumuri laterale;"
           43. La articolul 57, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
            "a) sã circule pe drumurile publice cu vehiculul neechipat cu felinar si elemente reflectorizante montate la loc vizibil în partea din spate, iar noaptea ori ziua, când plouã torential, ninge abundent sau este ceatã densã ori în alte conditii meteorologice ce reduc vizibilitatea, fãrã felinar aprins, instalat lateral în partea stângã a vehiculului;"
           44. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 60. - Conducãtorilor vehiculelor cu tractiune animalã, ai tractoarelor si utilajelor agricole, precum si ai turmelor de animale le este interzisã traversarea autostrãzilor si a drumurilor nationale E (deschise traficului international) prin alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate."
           45. La articolul 61, alineatele 1si 2 vor avea urmãtorul cuprins:
            "Circulatia bicicletelor, mopedelor si a motoretelor pe autostrãzi si pe drumurile nationale E (deschise traficului international) este interzisã. Este permisã circulatia cu bicicleta pe celelalte drumuri publice cu trafic intens numai perseanelor care au împlinit vârsta de 14 ani.
            Este interzisã conducerea pe drumurile publice a bicicletelor cu motor si a mopedelor de cãtre persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani."
           46. La articolul 63 alineatul 1, dupã litera a) se introduce litera a)1 cu urmãtorul cuprins:
            "a)1 sã nu circule pe autostrãzi si pe partea carosabilã a drumurilor nationale E (deschise traficului international);"
           47. La articolul 68, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Tractoarele, precum si masinile agricole, masinile autopropulsate pentru lucrãri si alte autovehicule care nu sunt supuse înmatriculãrii pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si în conditiile stabilite prin reglementãri ale Ministerului Transporturilor si Ministerului de Interne."
           48. Articolele 69, 70, 74 si 75 se abrogã.
           49. Articolul 77 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 77. - Conducãtorul autoturismului si pasagerul care ocupã locul din fatã sunt obligati sã poarte centura de sigurantã în timpul circulatiei pe drumurile publice atât în localitãti, cât si în afara acestora.
            Sunt exceptati de la obligatia de a purta centura de sigurantã:
            a) conducãtorul de autoturism, pe timpul cât executã manevra de mers înapoi;
            b) instructorul auto, în timpul orelor de pregãtire a cursantilor;
            c) femeia care poartã o sarcinã vizibilã, dacã nu poate ocupa unul dn locurile din spate;
            d) politistul, conducãtorul autoturismului armatei destinat controlului circulatiei si cel al autovehiculului pompierilor, atunci când sunt în misiune, precum si cei care conduc autovehicule ale salvãrii;
            e) conducãtorul si însotitorul acestuia, care executã cu autoturismul servicii publice «din poartã în poartã"."
           50. La articolul 78 se introduce alineatul 4 cu urmãtorul cuprins:
            "Detinãtorul de autovehicul este obligat sã comunice, la cererea organelor de politie, identitatea persoanei cãreia i-a încredintat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice."
           51. La articolul 79, literele e), h) si i) se abrogã.
           52. Articolul 80 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 80. - Autovehiculele si remorcile care circulã pe drumurile publice trebuie sã fie în bunã stare de functionare si sã îndeplineascã conditiile tehnice stabilite de autoritãtile competente."
           53. Articolele 82-86 se abrogã.
           54. Articolul 87 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 87. - Este interzisã montarea la autovehicule, remorci sau semiremorci a altor lumini, a luminilor de altã culoare decât cele omologate ori de altã intensitate decât cea prevãzutã prin constructie.
            Se excepteazã de la dispozitiile alineatului precedent:
            a) autovehiculele politiei, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastrã si rosie, precum si cele apartinând salvãrii, Ministerului Apãrãrii Nationale destinate controlului circulatiei autovehiculelor din parcul propriu, ale jandarmeriei, unitãtilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si cele ale Serviciului pentru Protectie si Pazã, care vor fi inscriptionate ca atare si echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastrã, conform prevederilor legale;
            b) autovehiculele destinate stingerii incendiilor, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare rosie;
            c) autovehiculele cu gabarite sau mase depãsite ori care însotesc asemenea autovehicule, cele care transportã substante periculoase, cele destinate întretinerii, reparãrii sau executãrii unor lucrãri de drumuri, curãteniei strãzilor, deszãpezirii sau tractãrii autovehiculelor rãmase în panã, precum si alte autovehicule apartinând unitãtilor autorizate de Inspectoratul General al Politiei, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare galbenã.
            Sunt interzise dotarea si utilizarea dispozitivelor antiradar."
           55. Articolele 88 si 89 se abrogã.
            56. Articolul 90 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 90. - Autovehiculele care transportã încãrcãturi periculoase trebuie sã îndeplineascã conditiile tehnice si de agreere, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al mãrfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
            Conducãtorii de autovehicule prevãzute la alineatul precedent trebuie sã fie autorizati pentru acest fel de transport, conform prevederilor legale."
           57. La articolul 91, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Încãrcãturile care depãsesc vehiculul spre în fatã, spre în spate ori în pãrti trebuie sã fie semnalizate vizibil în toate cazurile în care marginile lor riscã sã nu fie observate de ceilalti participanti la trafic. Noaptea, precum si în orice altã împrejurare în care vizibilitatea este redusã, aceastã semnalizare trebuie sã fie fãcutã, în fatã, cu o lanternã de luminã albã si cu un dispozitiv reflectorizant de culoare albã, iar în spate, cu o lanternã cu lumina rosie si cu un dispozitiv reflectorizant de culoare rosie."
           58. Articolul 93 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 93. - Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculului, dacã:
            a) depãseste, împreunã cu încãrcãtura, lãtimea, lungimea sau înãltimea stabilitã pentru categoria din care face parte si nu are autorizatie sã circule pe acel sector de drum, eliberatã de autoritatea competentã;
            b) depãseste masele maxime autorizate care nu sunt admise de autoritatea competentã sã circule pe drumurile publice;
            c) nu respectã regulile referitoare la transportul produselor periculoase;
            d) dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoasã, mijloacele de identificare fluorescent-reflectorizante, prevãzute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsesc, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate de autoritatea competentã;
            e) echipamentul de frânare este defect;
            f) mecanismul de directie prezintã uzuri peste limitele admise;
            g) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevãzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintã tãieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisã;
            h) zgomotul în mers sau stationare depãseste limita legal admisã pentru tipul respectiv de vehicul;
            i) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
            j) sunt montate alte dispozitive de avertizare sonorã decât cele omologate de autoritatea competentã;
            k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintã uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de naturã sã provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
            l) are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentã;
            m) are aplicate inscriptii, desene, semne distinctive sau reclame, de naturã sã împiedice ori sã diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si de semnalizare luminoase ori citirea numãrului de înmatriculare;
            n) are montate accesorii, parbrize ori geamuri laterale, care restrâng sau estompeazã vizibilitatea conducãtorului în timpul mersului;
            o) prezintã scurgeri de carburant sau de lubrifiant;
            p) plãcile de înmatriculare sunt deteriorate ori nu sunt conforme cu standardul.
            În situatiile prevãzute la alin. 1 lit. c)-p), o datã cu aplicarea sanctiunii contraventionale, organele de politie vor retrage certificatul de înmatriculare pânã la remedierea deficientelor constatate.
            În cazurile prevãzute la alineatul precedent, în situatiile de la alin. 1 lit. c) si p), precum si atunci când, la controlul în trafic, conducãtorul auto este depistat conducând vehiculul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare fãrã valabilitate sau cu valabilitate expiratã, organele de politie vor aplica si mãsura retinerii plãcutelor cu numerele de înmatriculare, pânã când au încetat motivele pentru care certificatul de înmatriculare a fost retras."
            59. La articolul 94, dupã alineatul 3 se introduc alineatele 4, 5, 6 si 7, cu urmãtorul cuprins:
            "Este interzisã punerea în circulatie a unei remorci neînmatriculate. Persoanele care detin autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state si au sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România sunt obligate sã solicite înmatricularea acestora în termen de 30 de zile de la data intrãrii în tarã a vehiculelor.
            În caz de nerespectare a dispozitiilor de la alineatul precedent, dupã 60 de zile de la expirarea termenului organele de politie vor retine certificatele si plãcile cu numerele de înmatriculare strãine, care vor fi remise autoritãtilor emitente.
            La înscrierea în circulatie autovehiculului sau remorcii i se atribuie plãcute cu un singur numãr de înmatriculare, cu exceptia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne."
           60. La articolul 108, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmãtorul cuprins:
            În cazul nerespectãrii prevederilor alineatului precedent, o datã cu constatarea contraventiei organele de politie vor retine certificatul de înmatriculare, precum si plãcile cu numerele de înmatriculare."
           61. La articolul 110, dupã categoria D+E se introduc trei categorii cu urmãtorul cuprins:
            "CATEGORIA Tr: tractoare si masini autopropulsate pentru lucrãri;
            CATEGORIA Tb: troleibuze;
            CATEGORIA Tv: tramvaie."
           62. La articolul 112, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Categoriile Tr, Tb si Tv se înscriu în permisele de conducere la rubrica «Mentiuni»
           63. La articolul 113, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Persoana care solicitã examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            - sã aibã vârsta de cel putin 18 ani, exceptie fãcând persoana care solicitã obtinerea permisului de conducere valabil pentru subcategoria A1, care trebuie sã aibã vârsta de cel putin 16 ani, pentru categoria C+E trebuie sã aibã vârsta de cel putin 20 de ani, iar pentru categoriile D, D1; Tv si Tb trebuie sã aibã vârsta de cel putin 21 de ani;
            - sã fie aptã din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicitã examinarea;
            - sã fi absolvit cursurile unei scoli de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, Tr, Tb si Tv;
            - sã nu fi fost condamnatã definitiv pentru una dintre infractiunile prevãzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat."
           64. La articolul 113, alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pregãtirea practicã a candidatilor care solicitã obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, si B+E poate fi efectuatã si de cãtre instructori auto independenti."
           65. La articolul 113, alineatul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se vor prezenta la examen în conditiile stabilite de Ministerul de Interne si de Ministerul Afacerilor Externe."
           66. Articolul 115 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 115. - Rezultatul examinãrii se consemneazã prin calificativul «admis», sau «respins». Candidatii care nu promoveazã oricare dintre probe sunt declarati respinsi.
            În cazul în care se constatã cã unui candidat i-a fost permisã prezentarea la examen ori cã acesta a fost declarat admis prin încãlcarea dispozitiilor legale, seful Inspectoratului General al Politiei, directorul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti sau seful inspectoratului de politie judetean, dupã caz, va dispune anularea examenului.
            Persoanele care, desi admise la proba teoreticã, nu se prezintã în termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice vor fi declarate respinse.
            Persoanele declarate respinse vor putea sustine un nou examen numai dupã o perioadã de cel putin 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii, în caz contrar, vor efectua un nou curs complet de pregãtire."
           67. La articolul 117, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Persoanele care efectueazã pregãtirea teoreticã (profesori de legislatie rutierã) si practicã (instructori auto) vor fi autorizate în acest sens de autoritatea competentã. Conditiile de autorizare se stabilesc prin instructiuni comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Transporturilor."
           68. La articolul 120 se introduc alineatele 2 si 3, cu urmãtorul cupnns:
            "Posesorii permiselor de conducere obtinute în alte state sunt obligati ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori a resedintei în România, sã solicite organelor de politie preschimbarea acestora. Permisul de conducere national eliberat în alte state va fi retinut de organele de politie, urmând a fi remis autoritãtilor statului emitent.
            Ministerul de Interne stabileste conditiile în care permisele de conducere strãine pot fi preschimbate cu documente similare românesti."
           69. Articolul 123 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 123. - Conducãtorii auto care practicã activitatea de taximetrie trebuie sã fie autorizati în acest seris de autoritatea competentã. Conditiile de autorizare se stabilesc prin instructiuni comune elaborate de Ministerul Transporturilor si de Ministerul de Interne."
           70. Articolul 124 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 124. - Vehiculele înmatriculate în România care circulã în strãinãtate vor purta, la partea din spate, simbolul «RO» de formã ovalã. Simbolul va avea lungimea de 175 mm si lãtimea de 115 mm, iar literele de culoare neagrã, pe fond alb, cu înãltimea de 80 mm si grosimea scrisului de 10 mm, fiind plasate în mijlocul simbolului oval.
            Vehiculele înmatriculate în strãinãtate care circulã în România vor purta, la partea din spate, simbolul tãrii în care sunt înmatriculate."
           71. Articolul 126 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 126. - Încãlcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) contraventiile prevãzute la art. 12 lit. b) alin. 3, art. 18 alin. 3, art. 23, 24, 40, 55 si 63 alin. 1, cu amendã de la 40.000 lei la 100.000 lei;
            b) contraventiile prevãzute la art. 8, 12 alin. 1 lit. c), art. 18 alin. 1, art. 20, 21, 22, 26 alin. 1, art. 27 alin. 1-3, art. 37 alin. 2-5, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, art. 44 pct. 1, 20, 22 si 23, art. 56 lit. d) si e), art. 7 lit. b)-e) si art. 62 lit. a)-h), cu amendã de la 60.000 lei la 150.000 lei;
            c) contraventiile prevãzute la art. 14 alin. 1 lit. a), d) si e), art. 14 alin. 4, art. 25 alin. 1 si 2, art. 42, 44 pct. 4, 11, 12, 13 alin. 1 si pct. 16, art. 48 alin. 1, dacã se depãseste cu pânã la 20 km/h viteza maximã admisã pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 48 alin. 2, art. 53, 61 alin. 1, art. 64, 77 alin. 1, art. 92 alin. 1, art. 93 alin. 1 lit. d), g)-i) si o), art. 142 alin. 1 si art. 144 alin. 1, cu amendã de la 100.000 lei la 250.000 lei;
            d) contraventiile prevãzute la art. 12 lit. a) alin. 2, art. 19 alin. 1, art. 28, 29, 44 pct. 18, 21, 24 si 26, art. 45, 46, 51 alin. 1, art. 52, 65 alin. 1, art. 67, 80, 92 alin. 3 si 4, art. 105 alin. 2 si 3, art. 119 alin. 2 si art. 124 alin. 2, cu amendã de la 120.000 lei la 300.000 lei;
            e) contraventiile prevãzute la art. 12 lit. b) alin. 2, art. 14 alin. 1 lit. b) si c), art. 18 alin. 4, art. 34, 44 pct. 8 alin. 4, pct. 19, 25 si 27, art. 49 alin. 2, art. 56 lit. a) si b), art. 59, 62 lit. i) si j), art. 63 alin. 2, art. 76, 79, 92 alin. 2 si 5, art. 93 alin. 1 lit. e) si f), art. 103 alin. 1 si 2, art. 105 alin. 1, art. 111 alin. 6, art. 118, 120 alin. 1 si 2, art. 121alin. 2, art. 145 si art. 147 alin. 2 si 3, cu amendã de la 150.000 lei la 350.000 lei;
            f) contraventiile prevãzute la art. 3, 12 lit. b) alin. 1, art. 15 alin. 1 si 2, art. 26 alin. 2 si 4, art. 30, 31, 32, 33, 41, 44 pct. 2-5 alin. 1, pct. 8, alin. 2 si 3, pct. 9 si 17, art. 48 alin. 1, dacã se depãseste cu pânã la 30 km/h viteza maximã admisã pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 56 lit. c), art. 57 lit. a), art. 58, 60, 68 alin. 1 si 2, art. 72, 73, 78 alin. 2-4, art. 87 alin. 1 si 3, art. 90, 91 si art. 93 alin. 1 lit. a)-c), j)-n) si p), cu amendã de la 200.000 lei la 400.000 lei;
            g) contraventiile de la art. 4 alin. 1, 2 si 4, art. 7, 26 alin. 5, art. 35, 36 alin. 1 si 2, art. 44 pct. 3, 6, 7, 10 alin. 1 si 3 si pct. 15, art. 48 alin. 1, dacã se depãseste cu peste 30 km/h viteza maximã admisã pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 61 alin. 2, art. 66, 71, 94 alin. 4 si 5, art. 100, 102 alin. 3, art. 105 alin. 4, art. 108 alin. 1, art. 117 alin. 2 si 3 si art. 123, cu amendã de la 600.000 lei la 900.000 lei."
           72. Articolul 127 se abrogã.
           73. Articolul 128 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 128. - Se sanctioneazã cu amendã de la 800.000 lei la 1.000.000 lei fapta oricãrei persoane de a repara sau de a încuviinta repararea autovehiculelor având urme de accident, fãrã a i se prezenta si fãrã ca aceasta sã retinã o copie de pe procesul-verbal de constatare sau autorizare de reparare eliberatã de organele de politie."
           74. Articolul 129 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 129. - Neîndeplinirea de cãtre persoanele fizice apartinând administratorilor drumurilor publice sau organelor cãilor ferate a obligatiilor ce le revin din prezentul regulament, precum si instalarea si aplicarea mijloacelor de semnalizare rutierã fãrã acordul organelor de specialitate ale politiei constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 800.000 lei la 1.000.000 lei."
           75. Articolele 130 si 131 se abrogã.
           76. Articolul 133 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 133. - Constatarea contraventiei se face prin proces-verbal de constatare atât de cãtre agentii de circulatie, cât si de ceilalti ofiteri si subofiteri de politie, care aplicã si sanctiunea.
            În cazul în care ofiterul sau subofiterul de politie apreciazã cã prin fapta comisã nu s-a pus în pericol iminent siguranta circulatiei, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contraventiei.
            În situatia în care identitatea contravenientului nu poate fi stabilitã o datã cu constatarea faptei, agentul constatator va invita la sediul politiei proprietarul autovehiculului, pentru identificarea persoanei vinovate si aplicarea sanctiunii.
            Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore jumãtate din minimul amenzii prevãzut de lege la Casa de Economii si Consemnatiuni."
           77. Articolul 136 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 136. - În cazul sãvârsirii uneia dintre faptele prevãzute la art. 40 alin. 1, cu exceptia celor prevãzute la lit. c), si alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, republicat, ofiterul sau subofiterul de politie retine permisul de conducere o datã cu constatarea contraventiei ori, dacã nu este posibil, imediat dupã constatare.
            La retinerea permisului de conducere ofiterul sau subofiterul de politie elibereazã contravenientului o dovadã în care se va mentiona perioada în care acesta are dreptul sã conducã autovehicule, dar nu mai mult de 15 zile din momentul retinerii documentului.
            În situatia în care, ca urmare a nerespectãrii regulilor de circulatie, s-a cauzat unei persoane o vãtãmare corporalã din culpã, ofiterul sau subofiterul de politie va retine permisul de conducere conducãtorului auto, eliberându-i o dovadã cu termen de valabilitate de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii ei pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoresti.
            În cazurile în care conducãtorul auto se aflã sub influenta bãuturilor alcoolice, autovehiculul prezintã defectiuni tehnice la sistemul de directie si frânare sau când continuarea conducerii autovehiculului nu mai poate fi permisã, dovada eliberatã va fi fãrã termen de valabilitate, având înscrisã mentiunea interdictiei de a conduce.
            Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei de cãtre institutiile medicale autorizate de Ministerul Sãnãtãtii se va efectua numai în prezenta organelor de politie.
            Permisul de conducere retinut în conditiile legii se prezintã conducerii politiei judetene, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a Directiei Politiei Rutiere, cu propunerea de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra mãsurii administrative si a duratei acesteia.
            Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, atunci când termenul mãsurii administrative a expirat, când s-a hotãrât cã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule nu se suspendã sau dacã, printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã, a fost anulat procesul-verbal de constatare a contraventiei."
           78. Articolele 137-140 si 143 se abrogã.
           79. Articolul 144 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 144. - În toate unitãtile de învãtãmânt, curs primar si gimnazial, se vor preda elevilor sãptãmânal si, respectiv, lunar, pe parcursul anului scolar, lectii de circulatie rutierã.
            Organele politiei vor sprijini si vor îndruma cadrele didactice din unitãtile de învãtãmânt în desfãsurarea acestei activitãti."
            80. Articolul 146 se abrogã.
           81. Articolul 149 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 149. - Pierderea sau furtul permisului de conducere, al certificatului de înmatriculare sau al autorizatiei de circulatie pentru probe se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."
           82. Articolul 150 se abrogã.
           Art II. - Urmãtorii termeni din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector se înlocuiesc, dupã cum urmeazã:
            - unitate socialistã cu unitate detinãtoare;
            - militie cu politie;
            - organe de stat care administreazã drumurile cu administratorii drumurilor.
           Art. III. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
           Art. IV. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri orice dispozitie contrarã se abrogã.
           Art. V. - Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventilor în acest sector, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu cele prevãzute în prezenta hotãrâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României.

PRIM MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 decembrie 1998.
Nr. 890.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentelor convenite cu Banca Europeanã pentru Reconstructie
si Dezvoltare la Acordul de  împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995

            În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, aprobatã prin Legea nr. 121/1995, si tinând seama de acordul Bãncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã amendamentele convenite cu Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, semnat la Londra la 9 aprilie 1995, referitoare la precizarea noilor beneficiari ai împrumutului în locul regiilor autonome cuprinse în
Programul de dezvoltare a utilitãtilor municipale, etapa I, care au fost reorganizate.
            Acordurile de împrumut subsidiar si de garantie, încheiate între Ministerul Finantelor si pãrtile locale specificate în acordul de împrumut, vor fi amendate în mod corespunzãtor.

PRIM MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
 Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

Bucuresti, 31 decembrie 1998.
Nr. 996.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru înfiintarea Oficiului National al Burselor de Studii în Strãinãtate

            În baza art. 116 alin. (2) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se înfiinteazã Oficiul National al Burselor de Studii în Strãinãtate, institutie publicã cu personalitate juridicã, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12 sectorul 1.
            Art. 2. - Obiectul de activitate al Oficiului National al Burselor de Studii în Strãinãtate constã în facilitarea accesului elevilor, studentilor si specialistilor din învãtãmânt la bursele de studii oferite Ministerului Educatiei Nationale de cãtre: Guvernul României, autoritãti publice, fundatii, donatori - persoane fizice si juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare, precum si la bursele provenite din programe guvernamentale si internationale.
            Art. 3. - (1) Atributiile Oficiului National al Burselor de Studii în Strãinãtate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (2) Regulamentul de organizare si functionare se aprobã prin ordin al ministrului educatiei nationale.
            Art. 4. - (1) Statul de functii al Oficiului National al Burselor de Studii în Strãinãtate si structura sa organizatoricã se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (2) Încadrarea si salarizarea personalului se vor face potrivit anexei VIII/1 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã.
            Art. 5. - Numãrul maxim de posturi ce pot fi utilizate de cãtre Oficiul National al Burselor de Studii în Strãinãtate este de 15 din numãrul de posturi aprobat Ministerului Educatiei Nationale.
            Art. 6. - Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului National al Burselor de Studii în Strãinãtate se acoperã integral din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
            Art. 7. - (1) Litera B din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu punctul 5 cu urmãtorul cuprins:
"5. Oficiul National al Burselor
de Studii în Strãinãtate
Bugetul de stat" 
            (2) Literele D si F din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 690/1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
"D. NUMARUL MAXIM DE POSTURI
ÎN UNITÃTILE BUGETARE,
386.150 
din care:
- unitãti de învãtãmânt
385.952
- unitãti de cercetare
198
F. NUMÃRUL MAXIM DE POSTURI LA ALTE
UNITÃTI SUBORDONATE MINISTERULUI
EDUCATIEI NATIONALE
59"
 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 31 decembrie 1998.
Nr. 997.

RECTIFICARE

            În ordonantele de urgentã ale Guvernului nr. 70/1998 si nr. 71/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 30 decembrie 1998, se fac urmãtoarele rectificãri:
            1. în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 70/1998, cuprinzând versiunea în limba românã, rectificatã, a paragrafului 6 al art. 15 din Protocolul nr. 7 la Acordul central european de comert liber, la lit. a) si b) ale acestui paragraf în loc de: sau din taxa vamalã în vigoare în România se va citi: sau taxa vamalã în vigoare în România;
            2. în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 71/1998, cuprinzând versiunea în limba românã, rectificatã, a paragrafului 6 al art. 15 din Protocolul nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, la lit. a) si b) ale acestui paragraf, în loc de: sau din taxa vamalã în vigoare în România se va citi: sau taxa vamalã în vigoare în România.