MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 320   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 5 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           116. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor

           219. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           29. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Parlamentului nr. 18/1999 privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           515. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Tbilisi la 10 noiembrie 1998

            Acord între Guvernul României si Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul sportului

           518. - Hotãrâre privind acordarea cetãteniei române unor persoane

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 116.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocã a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 219.

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Parlamentului nr. 18/1999
privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru modificarea datelor aprobate de trecere pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã lugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Hotãrârea Parlamentului nr. 18/1999 privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 18 iunie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Se aprobã trecerea pe teritoriul României, în perioada 27 iunie - 4 iulie 1999, a sapte garnituri de tren cu trupe si tehnicã militarã, compuse din 852 de militari, 202 vehicule si 163 de containere cu echipament militar, pentru contingentul polonez KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia).
            Esaloanele militare vor intra pe teritoriul national prin statia C.F. Curtici si vor iesi prin punctul de frontierã Giurgiu. Punctul de frontierã Negru Vodã va fi folosit ca trecere de rezervã."
           2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Se aprobã trecerea pe teritoriul României, în perioada 30 iunie - 4 iulie 1999, a trei garnituri de tren cu tehnicã militarã, compuse din 53 de vehicule si 40 de containere cu echipament militar, însotite de escorte proprii, pentru contingentul ceh KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia).
            Esaloanele militare vor intra pe teritoriul national prin statia C.F. Curtici si vor iesi prin punctul de frontierã Giurgiu."
           3. Dupã articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - Termenele prevãzute la art. 1 si 2 pot fi prorogate pânã la data de 27 iulie 1999, cu înstiintarea ulterioarã a Parlamentului."

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 1 iulie 1999.
Nr. 29.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei
privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Tbilisi la 10 noiembrie 1998

           Guvenul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Tbilisi la 10 noiembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 iunie 1999.
Nr. 515.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea cetãteniei române unor persoane

            În temeiul art. 11 din Legea cetãteniei române nr. 21/1991,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se acordã cetãtenia românã persoanelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 518.