MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 321    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 6 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           117. - Lege privind taxele extrajudiciare de timbru

           220. - Decret pentru promulgarea Legii privind taxele extrajudiciare de timbru

           212. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           213. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           214. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           215. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           216. - Decret privind rechemarea unui ambasador

           217. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervã

           218. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral unui comandor din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           519. - Hotãrâre privind aprobarea introducerii unui moratoriu asupra aplicãrii prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãtii economice

           520. - Hotãrâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea unitãtii vamale, pentru traficul international de cãlãtori si mãrfuri pe Aeroportul Târgu Mures

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind taxele extrajudiciare de timbru

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie si de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânãtoare si de pescuit, examinarea conducãtorilor de autovehicule în vederea obtinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor si a remorcilor, precum si alte servicii prestate de unele institutii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.

CAPITOLUL II
Stabilirea si aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru

            Art. 2. - Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupã caz, de cãtre persoanele fizice sau juridice, precum si de cãtre alti solicitanti ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta lege.
            Art. 3. - Taxele extrajudiciare de timbru se plãtesc anticipat.
            Art. 4. - (1) Taxele prevãzute la cap. I-IV din anexã constituie venituri la bugetul local, cu exceptia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
            (2) Taxele prevãzute la alin. (1) pot fi majorate cu pânã la 40% de cãtre consiliul local în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul prestatorului de servicii.
            (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevãzutã la alin. (2), în functie de necesitãtile functionãrii normale a serviciilor publice si de îndeplinirea atributiilor ce revin autoritãtilor administratiei publice locale.
            (4) În cazul în care nivelul taxelor prevãzute la alin. (1) se modificã prin dispozitii legale, majorarea de pânã la 40% se va aplica la noile niveluri.
            (5) Taxa prevãzutã la cap. V din anexã constituie venit la bugetul de stat.
            Art. 5. - (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:
            a) eliberarea certificatelor care atestã un fapt sau o situatie decurgând din raporturi de muncã, eliberarea certificatelor destinate obtinerii unor drepturi privind asistenta socialã, asigurãrile sociale si protectia socialã, unicatele certificatelor eliberate de institutiile de învãtãmânt, certificatele eliberate pentru a servi în armatã, scoli, grãdinite, crese si în alte asemenea institutii;
            b) eliberarea certificatelor originale de stare civilã;
            c) atestãrile în legãturã cu primirea unor sume de bani;
            d) eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricãror alte înscrisuri medicale, cu exceptia celor folosite în justitie;
            e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestã decesul;
            f) eliberarea certificatelor ca urmare a actiunilor sanitar-veterinare obligatorii si gratuite;
            g) înscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii;
            h) eliberarea unei noi cãrti de identitate, în cazul schimbãrii denumirii localitãtilor si/sau a strãzilor;
            i) examinarea, în vederea obtinerii permisului de conducere auto, a urmãtoarelor categorii de persoane:
            - persoanele cu handicap fizic, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B si B1, adaptate infirmitãtii lor;
            - membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditati în România, pe bazã de reciprocitate;
            j) înmatricularea:
            - autovehiculelor si remorcilor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane cu statut diplomatic, care îsi desfãsoarã activitatea în România, pe bazã de reciprocitate;
            - autovehiculelor din categoriile A, A1, B si B1, apartinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmitãtii lor;
            k) serviciile, cu exceptia celor prevãzute la cap. IV din anexã, prestate la cererea institutiilor publice.
            (2) Scutirile de taxe de timbru prevãzute în legi speciale pentru serviciile mentionate în anexa la prezenta lege se confirmã ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.
            Art. 6. - (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plãtesc în numerar, prin ordin de platã si, cu exceptia taxei prevãzute la cap. V din anexã, prin aplicarea si anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de pânã la 50.000 lei.
            (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate si de institutiile care primesc, întocmesc sau elibereazã acte ori presteazã servicii supuse acestor taxe, în conditiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.
            Art. 7. - (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compenseazã, la cerere, în urmãtoarele cazuri:
            a) atunci când taxa plãtitã nu era datoratã;
            b) atunci când s-a plãtit mai mult decât cuantumul legal;
            c) atunci când serviciul nu poate fi prestat.
            (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plãtite prin aplicarea si anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.
            Art. 8. - (1) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum si a dreptului de a cere executarea silitã a creantelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevãzute de legislatia privind executarea creantelor bugetare.
            (2) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculati de la data la care s-a constatat cã aceasta nu a fost achitatã.
            Art. 9. - Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au urmãtoarele obligatii:
            a) sã nu primeascã sau sã nu elibereze acte ori sã presteze servicii fãrã ca taxa extrajudiciarã de timbru, datoratã potrivit dispozitiilor legale, sã fi fost achitatã;
            b) sã vireze, în termen de 10 zile de la data încasãrii la bugetul de stat sau la bugetul local, dupã caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru;
            c) sã pãstreze documentele care atestã îndeplinirea obligatiei privind timbrarea si sã conducã evidentele necesare în vederea identificãrii actelor, lucrãrilor si serviciilor eliberate sau prestate.

CAPITOLUL III
Sanctiuni

            Art. 10. - Încãlcarea dispozitiilor prevãzute la art. 9 atrage rãspunderea administrativ-disciplinarã a persoanelor vinovate.
            Art. 11. - Controlul asupra respectãrii prevederilor prezentei legi se face de cãtre:
            a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.
            Pânã la organizarea de cãtre consiliile locale a organelor de specialitate, atributiile ce le revin privind controlul asupra respectãrii prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de cãtre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor;
            b) organele de specialitate ale Ministerului Finantelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat.
            Art. 12. - Împotriva mãsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control se pot exercita cãile de atac prevãzute de procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finantelor, dupã caz.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 13. - Taxele extrajudiciare de timbru, prevãzute de prezenta lege, se actualizeazã periodic, în functie de rata inflatiei, prin:
            a) hotãrâre a consiliilor locale, în conditiile stabilite prin legea privind impozitele si taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locate;
            b) hotãrâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.
            Art. 14. - Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 15. - Pentru aplicarea legii Ministerul Finantelor, cu avizul Departamentului pentru Administratie Publicã Localã si al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
            Art. 16. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã:
            - art. 1 lit. b) si d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum si art. 4, art. 6 alin. 1, 4 si 5, art. 9, art. 91, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însã numai în ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificãrile ulterioare;
            - pct. III (inclusiv notele nr. 1 si 2), VI; VII, X si XIX din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice si juridice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 si aprobatã prin Legea nr. 102/1994;
            - orice alte dispozitii contrare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ,

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 117.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru


Nr.
crt.
Denumirea serviciului
Taxa
(lei)

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante,
Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie si de notarii publici,
precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de cãtre organele administratiei publice centrale si locale, de 
alte autoritãti publice, precum si de institutii de stat, care, în exercitarea 
atributiilor lor, sunt în drept sã certifice anumite situatii de fapt, a certifi- 
catelor, adeverintelor si a oricãror alte înscrisuri prin care se atestã un fapt 
sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plãteste o altã taxã 
extrajudiciarã de timbru mai mare
800
2. Eliberarea certificatului de producãtor agricol
2.850
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
800
- pentru animale peste 2 ani
1.600
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietãtii asupra animalelor, pe 
cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
3.100
- pentru animale peste 2 ani
8.000
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscalã
10.000
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate 
medicale folosite în justitie
2.850
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2.000
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a schimbãrii numelui si a 
sexului
27.500
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a desfacerii cãsãtoriei
1.600
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilã române, a actelor de 
stare civilã întocmite de autoritãtile strãine
1.600
11. Reconstituirea si întocmirea ulterioarã, la cerere, a actelor de stare civilã
1.600
12. Eliberarea altor certificate de stare civilã în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate
1.600
 
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea mentiunilor
în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vânãtoare si de pescuit
1. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cãrtilor de identitate (inclusiv a celor pro- 
vizorii) si a buletinelor de identitate pentru cetãtenii români, eliberarea carnetelor 
de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea valabilitãtii legitimatiilor 
provizorii pentru cetãtenii strãini si persoanele fãrã cetãtenie
800
b) înscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei
800
c) viza anualã a carnetelor de identitate ale cetãtenilor strãini si ale persoanelor 
fãrã cetãtenie
10.550
d) eliberarea unor noi cãrti, buletine, carnete de identitate si legitimatii 
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
11.200
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor 
date din Registrul permanent de evidentã a populatiei
800
3. Eliberarea sau viza anualã a permiselor de vânãtoare
4.100
4. Eliberarea sau viza anualã a permiselor de pescuit
2.000
 
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducãtorilor de autovehicule
în vederea obtinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoalã de condu- 
cãtori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din sub- 
categoria A1
6.500
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din cate- 
goria A
10.300
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparti- 
nând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
12.800
d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparti- 
nând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr
25.500
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparti- 
nând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, 
Tb, Tv
32.000
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din cate- 
goriile C+E, D+E
38.500
2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoalã de con- 
ducãtori de autovehicule, cu exceptia celor prevãzute la pct. 3
De 5 ori taxele 
prevãzute la 
pct. 1 , cores- 
punzãtor fie- 
cãrei categorii 
si subcategorii 
de autovehi- 
cule
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cãrora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
Dublul taxelor
prevãzute la
pct. 1
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere
De 3 ori taxele
prevãzute la
pct. 1 ori, dupã
caz, la pct. 2
sau 3
 
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare
provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentã sau temporarã a autovehiculelor si
remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la
750 kg inclusiv
67.750
b) autovehicule si remorci cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã între
750 kg si 3.500 kg inclusiv
134.250
c) autovehicule si remorci cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de
3.500 kg
268.400
2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
19.250
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 769.300
 
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite
în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991
27.550 lei/hec-
tar sau frac-
tiune de hectar


            NOTÃ:
            Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestãrii de servicii, care
se stabileste potrivit dispozitiilor legale.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind taxele extrajudiciare de timbru

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind taxele extrajudiciare de timbru si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 220.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - La data de 15 iulie 1999 domnul Mihai Dinucu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Ucraina.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 212.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Constantin Gârbea se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Georgia.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 213.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Petru Petra se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în India.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 214.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - La data de 31 iulie 1999 domnul Ion Borcan se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Democraticã Congo.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 215.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - La data de 31 iulie 1999 domnul Alexandru Bogoroditã se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Angola.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 216.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a), al art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea rir. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului de interne,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 8 iulie 1999 se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
            - colonelului Stupcanu Victor Victor;
            - colonelului Zichil Gheorghe Aurel.
            Art. 2. - Pe data de 8 iulie 1999 se trec în rezervã, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmãtorii:
            - generalul de brigadã Stupcanu Victor Victor;
            - generalul de brigadã Zichil Gheorghe Aurel.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 217.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de contraamiral unui comandor din
Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 31 iulie 1999 se acordã gradul de contraamiral comandorului Posticã Nicolae Ioan.
            Art. 2. - Pe data de 31 iulie 1999 contraamiralul Posticã Nicolae Ioan se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 218.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea introducerii unui moratoriu asupra aplicãrii prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãtii economice

            În temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã moratoriul asupra emiterii hotãrârilor Guvernului pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãtii economice, ca urmare a celor convenite cu Fondul Monetar International.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 519.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea unitãtii vamale, pentru traficul international de cãlãtori si mãrfuri pe Aeroportul Târgu Mures

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea unitãtii vamale, pentru traficul international de cãlãtori si mãrfuri pe Aeroportul Târgu Mures.
            Art. 2. - Organele teritoriale apartinând Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor, Ministerului Sãnãtãtii si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor asigura personalul si dotarea necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei - vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar si fitosanitar.
            Art. 3. - Programul de functionare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si a unitãtii vamale înfiintate conform art. 1 va fi acelasi cu programul de functionare a Aeroportului Târgu Mures.
            Art. 4. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzãtoare ale punctului de control pentru trecerea frontierei si înfiintarea unitãtii vamale, asigurarea încãperilor si a mijloacelor de transport necesare în vederea bunei desfãsurãri a activitãtii se vor suporta de cãtre fiecare ordonator principal de credite, potrivit prevederilor aprobate prin bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 520.