MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 328   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 9 iulie 1999

SUMAR

DECRETE

           234. - Decret privind numirea în functie a unui judecãtor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           517. - Hotãrâre privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, în domeniul privat al statului

           533. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol

           537. - Hotãrâre pentru revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socialã

           538. - Hotãrâre privind conditiile de emitere a acordului de utilizare si consum al gazelor naturale

           542. - Hotãrâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului rir. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

           543. - Hotãrâre pentru prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietãtii de Stat si Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpãrarea de actiuni la Societatea Comercialã "i.a.r." - S.A. Ghimbav - Brasov

           546. - Hotãrâre privind finantarea unitãtilor sanitare din subordinea Ministerului Sãnãtãtii

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unui judecãtor financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Doamna Elena Ivanoff se numeste în functia de judecãtor financiar la Colegiul Jurisdictional Dâmbovita.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 iulie 1999.
Nr. 234.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, în domeniul privat al statului

            În temeiul prevederilor art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Apartin domeniului public al statului suprafetele de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã si cele destinate productiei, delimitate potrivit anexei nr. 1, precum si terenurile proprietate de stat folosite de unitãtile de învãtãmânt cu profil agricol, prevãzute în anexa nr. 2.
            Art. 2. - Suprafetele de teren aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, destinate productiei, prevãzute în coloana nr. 5 din anexa nr. 1, trec din domeniul public în domeniul privat al statului.
            Art. 3. - Suprafetele de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã, precum si cele destinate productiei, prevãzute în anexa nr. 1, vor fi identificate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 4. - Suprafetele de teren agricol aflate în domeniul public sau privat al statului, detinute de Regia Autonomã a Îmbunãtãtirilor Funciare, de societãtile nationale de sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si de societãtile comerciale pe actiuni din agriculturã si industria alimentarã, vor fi identificate, conform prevederilor legale, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are calitatea de concedent si exercitã în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care apartin domeniului public sau privat al statului.
            (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) suprafeele de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã, prevãzute în coloana nr. 4 din anexa nr. 1, administrate de institutele si statiunile de cercetare si productie agricolã, precum si terenurile proprietate de stat folosite de unitãtile de învãtãmânt cu profil agricol sau silvic.
            Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va stabili modalitãtile de organizare si exploatare a terenurilor agricole din domeniul public sau privat al statului.
            Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul educatiei nationale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 517.

Anexele nr. 1 si 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si functionarea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol

            În temeiul prevederilor art. 69 alin. 3 din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol se organizeazã ca institutie publicã cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, finantat din venituri extrabugetare.
            (2) Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, precum si cu statutul prevãzut în anexa nr. 2.
            (3) Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol are sediul în municipiul Bucuresti, Bd Expozitiei nr. 1 A, sectorul 1.
            Art. 2. - (1) Structura organizatoricã a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol este prevãzutã în anexa nr. 1.
            (2) Numãrul maxim de posturi al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol este de 500.
            (3) Conducerea Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol este asiguratã de directorul general.
            Art. 3. - Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol realizeazã lucrãri de cadastru agricol cu respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si a datelor de bazã din Cadastrul general, potrivit legii, lucrãri de organizarea teritoriului exploatatiilor agricole, de dezvoltare a spatiului rural, lucrãri de cercetare în domeniul sãu de activitate, precum si proiecte de parcelare si punere în posesie a persoanelor fizice si juridice, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 4. - Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol are urmãtoarele atributii principale:
            a) executã lucrãri geodezice, de aerofotografiere si teledetectie pentru nevoile proprii;
            b) executã proiecte si lucrãri de fotogrammetrie analogicã si digitalã, în vederea întocmirii planurilor topografice si cadastrale la diverse scãri, pentru nevoile proprii;
            c) realizeazã lucrãri de proiectare si executie pentru cartografie si editare;
            d) întocmeste lucrãri, de introducere si întretinere a cadastrului agricol;
            e) executã lucrãri de prelucrare automatã a datelor cadastrale si de implementare a Sistemului informational al teritoriului agricol;
            f) executã proiecte si studii pedologice, lucrãri de cadastru calitativ si de bonitare a terenurilor agricole pânã la nivel de parcelã;
            g) realizeazã lucrãri de amplasare si dimensionare, optimã a unitãtilor teritoriale de bazã: masive, ferme, sole, parcele, drumuri de exploatare, în concordantã cu prevederile zonãrii productiei agricole;
            h) întocmeste studii si proiecte privind corelarea sistemelor de organizare a teritoriului cu lucrãrile de îmbunãtãtiri funciare: irigatii, desecãri, combaterea eroziunii solului;
            i) întocmeste proiecte privind structurile optime ale exploatatiilor agricole în conditiile diversificãrii formelor de proprietate;
            j) executã studii si proiecte pentru valorificarea resurselor funciare si de ameliorare a terenurilor degradate;
            k) efectueazã lucrãri de proiectare în scopul amenajãrii, organizãrii si exploatãrii pajistilor;
            I) executã lucrãri de cercetare în domeniile: cadastru agricol, geodezie, fotogrammetrie; organizarea teritoriului agricol, folosirea rationalã a fondului funciar si cartografie;
            m) asigurã si executã lucrãri de service si etalonare la aparatura geotopofotogrammetricã;
            n) participã la licitatii publice, nationale si internationale, pentru lucrãri si servicii în domeniul sãu de activitate;
            o) organizeazã fondul propriu de date geodezice, cartografice, cadastrale si de organizarea teritoriului agricol;
            p) efectueazã operatiuni de comert exterior, precum si prestãri de servicii pentru persoane fizice sau juridice strãine, în domeniul sãu de activitate;
            q) realizeazã actiuni de cooperare cu organe si organizatii strãine, organizeazã manifestãri stiintifice interne si participã la manifestãri stiintifice interne si internationale în domeniul sãu de activitate;
            r) organizeazã activitãti de instruire si specializare a personalului în domeniul specific de activitate.
            Art. 5. - Salarizarea personalului Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, astfel cum a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 27/1999.
            Art. 6. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol se vor asigura din venituri proprii realizate din contracte comerciale, precum si din alte activitãti specifice.
            Art. 7. - Activul si pasivul Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului, stabilite pe baza situatiei patrimoniului la data de 30 iunie 1999, se preiau de cãtre Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol pe bazã de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 8. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol preia toate drepturile, este tinut de toate obligatiile si se substituie în toate litigiile în curs ale Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului.
            Art. 9. - Statutul personalului Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol este prevãzut în anexa nr. 2.
            Art. 10. - Personalul Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol se preia prin transfer de la Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului si îsi pãstreazã drepturile salariale avute la data transferului pânã la negocierea, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, a noilor salarii în conformitate cu prevederile art. 5.
            Art. 11. - (1) În calitatea sa de autoritate ierarhicã a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are sarcina coordonãrii activitãtii tehnice a acestuia, controlând modul în care sunt respectate instructiunile si normele tehnice privind executia lucrãrilor geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice în domeniul agriculturii, introducerea si întretinerea cadastrului agricol, proiectarea si aplicarea în teren a organizãrii teritoriului agricol.
            (2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, în calitate de ordonator principal de credite, îndeplineste atributiile prevãzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, asigurând fondurile necesare prin buget pe bazã de contracte pentru activitatea de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.
            (3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei coordoneazã si inventariazã activitatea de patrimoniu a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol.
            Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 1 iulie 1999.
Nr. 533.

ANEXA Nr. 2

STATUTUL
personalului Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol

            Art. 1. - Profesiunea de specialist în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol se exercitã de persoane cu studii superioare sau medii, în urmãtoarele domenii: geodezie, cadastru, organizarea teritoriului, agronomie, îmbunãtãtiri funciare, pedologie, economie agrarã.
            Art. 2. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol proiecteazã si executã lucrãri originale de aerofotografiere a terenului la diverse scãri, triangulatie, reperaj si descifrare fotogrammetricã, nivelment geometric si trigonometric, exploatare fotogrammetricã, teledetectie, editarea si multiplicarea planurilor, introducerea si întretinerea cadastrului, executarea proiectelor de organizarea teritoriului exploatatiilor agricole, studii pedologice, de cadastru calitativ, precum si proiectarea, utilizarea si tinerea la zi a bãncilor de date aferente.
            Art. 3. - Sarcina personalului din domeniul cadastrului agricol si organizãrii teritoriului agricol este întocmirea urmãtoarelor documente originale: planuri topografice si cadastrale la diferite scãri; registrul de cadastru al parcelelor; indexul alfabetic al proprietarilor; registrul cadastral al proprietarilor; fisa centralizatoare pe proprietari si categorii de folosintã; proiecte de organizare a teritoriului; studii de
pedologie necesare pãrtii economice a cadastrului si stabilirii categoriilor de folosintã a terenurilor, mãsurilor si lucrãrilor agropedoameliorative.
            Art. 4. - Încadrarea si salarizarea personalului se fac în conditiile si pe functiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.
            Art. 5. - Specialistii care îsi desfãsoarã activitatea pe teren vor beneficia de diurnã, cheltuieli de deplasare, echipament de lucru si de protectie conform reglementãrilor în vigoare.
            Art. 6. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol sunt obligati sã respecte clauzele contractuale privind desfãsurarea activitãtii în unitate, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioarã.
            Art. 7. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol sunt obligati sã respecte instructiunile tehnice, normele si normativele în vigoare, precum si îndeplinirea sarcinilor de serviciu la termen si în conditii de calitate.
            Art. 8. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au obligatia de a-si perfectiona permanent cunostintele în domeniul tehnicii de calcul, de a gestiona si transmite datele, în scopul utilizãrii corecte a echipamentelor din dotare.
            Art. 9. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, folosind zilnic date si documente grafice cu caracter secret sau secret de serviciu, au obligatia de a le pãstra si manipula în conditii de sigurantã deplinã, pe teren si la birou, conform reglementãrilor legale în vigoare.
            Art. 10. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului au obligatia de a respecta normele de protectie a muncii si P.S.I., precum si instructiunile proprii de aplicare atât în activitatea de birou, cât si de teren.
            Art. 11. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol trebuie sã respecte si sã promoveze principiile de eticã si deontologie profesionalã, universal recunoscute în domeniul de specialitate.
            Art. 12. - Pentru nerespectarea îndatoririlor prevãzute în prezentul statut personalul din domeniul cadastrului agricol si organizãrii teritoriului agricol rãspunde, potrivit legii, disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz.
            Art. 13. - Specialistii în cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au dreptul de a reprezenta unitatea în relatiile cu organele locale si cu fiecare proprietar de teren, în limitele si cu competentele delegate de conducerea institutiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socialã

            În temeiul art. 9 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socialã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se revocã din Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socialã doamna Jeni Ionitã.
            Art. 2. - Se numeste în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socialã doamna Adriana Iftime.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe

Bucuresti, 7 iulie 1999
Nr. 537.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind conditiile de emitere a acordului de utilizare si consum al gazelor naturale

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Consumul si utilizarea gazelor naturale se pot efectua cu acordul scris al societãtilor de distributie a gazelor naturale si în baza unui contract de furnizare.
            Art. 2. - Pentru noi consumuri de gaze naturale realizate prin racordarea la retelele de distributie si transport, pentru montarea de noi aparate de utilizare la obiectivele existente, precum si pentru alte solutii tehnice trebuie sã se obtinã acordul scris al distribuitorului de gaze naturale atât de cãtre utilizatorii existenti, cât si de cãtre cei viitori.
            Art. 3. - (1) Emiterea acordurilor de utilizare a gazelor naturale se va face la solicitarea consumatorilor, persoane fizice si juridice, a consiliilor locale în cazul noilor distributii si va fi determinatã de conditiile tehnice existente, de eficienta economicã a activitãtii de distributie, precum si de posibilitatea societãtilor de distributie de a asigura cantitãtile de gaze solicitate.
            (2) În situatiile în care acordul de utilizare a gazelor naturale implicã extinderea sau modificarea sistemului de transport, acesta va fi emis numai dupã obtinerea avizului transportatorului la solicitarea distribuitorului.
            Art. 4. - Acordul de utilizare a gazelor naturale se emite în termen de 30 de zile de la depunerea
documentatiei tehnice complete de cãtre solicitant si are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.
            Art. 5. - Continutul-cadru al documentatiilor tehnice elaborate în scopul solicitãrii emiterii acordului de utilizare a gazelor naturale este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 6. - Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 429/1991 privind modul de aprobare a extinderii consumului de gaze naturale la gospodãriile populatiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 iulie 1992, ale Hotãrârii Guvernului nr. 138/1992 privind avizarea si aprobarea dezvoltãrii retelelor de alimentare cu gaze naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 3 aprilie 1992, ale Hotãrârii Guvernului nr. 623/1993 privind organizarea activitãtii de avizare a utilizãrii combustibililor si energiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 10 decembrie 1993, si ale Ordinului ministrului industriilor nr. 1.532/1994 pentru aprobarea Instructiunilor metodologice privind întocmirea documentatiilor tehnico-economice justificative necesare emiterii acordului energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Gheorghe Banu,
secretar de stat

Bucuresti, 7 iulie 1999.
Nr. 538.

ANEXÃ

CONTINUTUL-CADRU
al documentatiilor tehnice elaborate în scopul emiterii acordului de utilizare a gazelor naturale

            Pentru populatie, în distributii existente, emiterea acordului va avea la bazã cererea solicitantului, care va cuprinde:
            - numãrul receptorilor;
            - debitul instalat aferent;
            - destinatia consumului.
            2. Pentru agenti economici, obiective social-culturale, institutii etc., în distributii existente si în afara lor, documentatia va cuprinde:
            - date pentru identificarea solicitantului;
            - date generale despre obiectiv;
            - memoriu explicativ privind profilul obiectivului si situatia energeticã existentã;
            - breviarul de calcul pentru determiriarea consumului orar si anual de gaze naturale;
            - plan de situatie cu amplasamentul obiectivului.
            3. Pentru distributii noi studiul tehnico-economic va cuprinde:
            a) pentru consumatori casnici:
            - numãrul consumatorilor;
            - numãrul receptorilor;
            - destinatia consumului;
            - debitul orar;
            - consumul anual estimat;
            b) pentru agenti economici, obiective social-culturale, institutii etc.:
            - date generale despre fiecare obiectiv;
            - numãrul receptorilor, destinatia consumului pentru fiecare obiectiv;
            - breviar de calcul pentru determinarea consumului orar si anual de gaze naturale;
            - plan de situatie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscrieresi de abonament pentru serviciul public de televiziune

            În temeiul art. 44 alin. 4 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societãtii Române de Radiodifuziune si a Societãtii Române de Televiziune, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 26 septembrie 1994, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 876/1998, se modificã si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
           Art. II. - Prezenta hotãrâre nu afecteazã abonatii care pânã la data de 30 iulie 1999 vor achita anticipat peîntregul an taxele prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 876/1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Consiliului de administratie
al Societãtii Române de Televiziune,
Cristian Valeriu Hadji-Culea

Bucuresti, 8 iulie 1999.
Nr. 542.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele de televiziune


Nr.
crt.
Denumirea categoriilor de abonati
Taxa
de abonament
lunar
(lei)

1.
Pentru o familie
20.000
2.
Agenti economici care vând receptoare de televiziune (pentru fiecare
punct de vânzare)
224.000
3.
Agenti economici care reparã receptoare de televiziune (pentru fiecare
punct de reparatii)
112.000
4.
Agenti economici care asambleazã receptoare de televiziune (pentru
fiecare unitate)
1.158.000
5.
Institutii publice, scoli, spitale, centre cultural-artistice, unitãti militare
(pentru fiecare aparat)
20.000
6.
Agenti economici si alte persoane juridice cu sediul în România (pen-
tru fiecare aparat)
76.000
7.
Unitãti hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, unitãti de alimentatie
publicã, restaurante, baruri si altele asemenea (pentru fiecare aparat)
34.000
 
Pentru unitãtile cu activitate sezonierã taxa se percepe numai pentru
perioada de functionare.
 
8.
Aziluri de bãtrâni, crese, grãdinite si cãmine de copii, misiuni diplo-
matice strãine si membrii lor (pe bazã de reciprocitate stabilitã prin
conventii)
Scutite
Salariatii si pensionarii Societãtii Române de Televiziune si ai
Societãtii Române de Radiodifuziune, precum si alte categorii prevã-
zute de lege
9.
Taxa de înscriere a abonatilor va fi egalã cu valoarea abonamentului
pe o lunã, în functie de statutul acestora, prevãzut la pct. 1-7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietãtii de Stat si Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpãrarea de actiuni la Societatea Comercialã "i.a.r." - S.A. Ghimbav - Brasov

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni dintre Fondul Proprietãtii de Stat si Bell Helicopter Textron privind actiunile detinute la Societatea Comercialã "i.a.r." - S.A. Ghimbav - Brasov pânã la data de 30 august 1999. Simultan Fondul Proprietãtii de Stat va initia negocieri si cu alti investitori pentru a realiza tranzactia în termenul mai sus stabilit.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 iulie 1999.
Nr. 543.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finantarea unitãtilor sanitare din subordinea Ministerului Sãnãtãtii

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Finantarea unitãtilor sanitare din subordinea Ministerului Sãnãtãtii se asigurã de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, Fondul special pentru sãnãtate si din alte venituri, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - (1) Activitatea financiarã a unitãtilor sanitare se desfãsoarã pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, astfel:
            a) ministrul sãnãtãtii, ca ordonator principal de credite, aprobã bugetele de venituri si cheltuieli ale ordonatorilor secundari de credite, precum si pe cele ale unitãtilor direct subordonate;
            b) conducãtorii directiilor de sãnãtate publicã, care îndeplinesc atributiile ordonatorilor secundari de credite, aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al unitãtilor sanitare teritoriale, indiferent de sursa de finantare, ai cãror conducãtori sunt ordonatori tertiari de credite.
            Bugetele de venituri si cheltuieli prezentate pentru aprobare vor cuprinde si lista de investitii întocmitã conform normelor metodologice pentru finantarea investitiilor publice, care constituie document de aprobare pentru finantare;
            c) conducãtorii unitãtilor sanitare sunt ordonatori tertiari de credite si utilizeazã sumele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, în conditiile legii.
            (2) Ministerul Sãnãtãtii întocmeste, pe baza raportãrilor prezentate de directiile de sãnãtate publicã, darea de seamã contabilã trimestrialã si anualã privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetare, Fondul special de sãnãtate si mijloacele extrabugetare.
            Art. 3. - (1) Activitãtile medicale finantate potrivit dispozitiilor legale în vigoare de la bugetul de stat si, dupã caz, din Fondul special pentru sãnãtate sunt urmãtoarele:
            a) programe nationale de sãnãtate;
            b) investitii legate de construirea unor unitãti sanitare si achizitionarea de aparaturã medicalã de mare performantã;
            c) activitatea de diagnostic, curativã si de reabilitare deimportantã nationalã, pentru recuperarea capacitãtii de muncã.
            (2) De la bugetul de stat se pot aloca fonduri pentru activitatea de învãtãmânt si de cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice, care sunt finantate prin sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
            (3) Institutele medicale sau alte unitãti sanitare cu activitate de cercetare si de învãtãmânt, desemnate deMinisterul Sãnãtãtii, pot coordona si finanta programe nationale de sãnãtate.
            Art. 4. - Unitãtile sanitare finantate din bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, care desfãsoarã activitãti cuprinse în programele nationale de sãnãtate sau care se doteazã cu aparaturã de înaltã performantã prevãzutã la art. 46 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si cornpletãrile ulterioare, pot primi transferuri cu aceastã destinatie de la bugetul de stat.
            Art. 5. - Spitalele de psihiatrie pentru bolnavi cronici, adulti si copii, spitalele si sanatoriile cu profil TBC, pneumoftiziologie, unitãtile balneare pentru recuperare copii si unitãtile pentru recuperare copii, spitalele de boli infectocontagioase, Centrul de Patologie Neuromuscularã "dr. radu horia" din Vâlcele si Centrul de Medicinã Socialã "cristiana" se finanteazã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii de la capitolele "cheltuieli de personal", "cheltuieli materiale" si "Cheltuieli de capital" si, în completare, din fonduri alocate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate pentru servicii medicale furnizate, pânã la 30 septembrie 1999, urmând ca dupã aceastã datã sã fie finantate din bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate si, respectiv, din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtãtii, de la titlul "transferuri", pentru finantarea programelor nationale de sãnãtate care se realizeazã prin aceste unitãti.
            Art. 6. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã art. 1 alin. (1), art. 2-5, art. 7, art. 8 si anexele nr. 1 si 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitãti sanitare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 iulie 1999.
Nr. 546.

ANEXÃ

           I. Unitãti sanitare finantate integral de la bugetul de stat si, dupã caz, din Fondul special pentru sãnãtate:
            1. Directii de sãnãtate publicã
            2. Institute si centre de sãnãtate publicã
            3. Institutul de Management al Serviciilor de Sãnãtate din Bucuresti
            4. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti
            5. Oficiul Central de Stocare din Bucuresti
            6. Centrul de Calcul, Documentare Medicalã si Statisticã Sanitarã din Bucuresti
            7. Institutul National de Hematologie Transfuzionalã din Bucuresti si reteaua de transfuziologie
            8. Institutul de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" din Bucuresti si reteaua de medicinã Iegalã
            9. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman din Bucuresti
            10. Institutul National de Medicinã Sportivã din Bucuresti*)
            11. Crese
            12. Sanatoriul de Boli Profesionale din Avrig, sectiile si cabinetele de medicina muncii (boli profesionale)
            13. Leprozeria din Tichilesti.


*) Înregistreazã în cont sume de mandat fondurile primite si utilizate pentru sustinãtoarele de efort necesare sportivilor.

           II. Unitãti sanitare finantate integral din venituri extrabugetare din sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate:
            1. Cabinete de asistentã medicalã primarã
            2. Unitãti de asistentã medicalã ambulatorie de specialitate
            3. Centre de sãnãtate
            4. Spitale
            5. Sanatorii de recuperare si balneare
            6. Servicii de ambulantã, inclusiv Statia Centralã de Salvare.

           III. Unitãti sanitare cu activitate de cercetare si de învãtãmânt sau care coordoneazã programe de sãnãtate si se finanteazã din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate si din transferuri la bugetul de stat:
            1. Institutul Oncologic din Bucuresti
            2. Institutul Oncologic "prof. dr. i. chiricutã" din Cluj-Napoca
            3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "ana aslan" din Bucuresti
            4. Institutul de Pneumoftiziologie "prof. dr. marius nasta" din Bucuresti
            5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "prof. dr. alfred rusescu" din Bucuresti
            6. Institutul de Medicinã Fizicã, Balneoclimatologie si Recuperare Medicalã din Bucuresti
            7. Institutul de Fiziologie Normalã si Patologicã "d. danielopolu" din Bucuresti
            8. Institutul de Endocrinologie "c. i. parhon" din Bucuresti
            9. Institutul de Nutritie si Boli Metabolice "prof. dr. n. paulescu" din Bucuresti
            10. Institutul de Boli Cerebrovasculare din Bucuresti
            11. Centrul medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionalã O.R.L. "prof. dr. dorin hociotã" din Bucuresti
            12. Centrele de cardiologie din Târgu Mures, Timisoara si lasi
            13. Institutul de Cardiologie "prof. dr. c. iliescu" din Bucuresti
            14. Institutul Inimii din Cluj-Napoca
            15. Spitale cu sectii clinice
            16. Centrul de Cercetare si Asistentã Medicalã din Simleu Silvaniei
            17. Centrele de perfectionare postuniversitarã a medicilor si farmacistilor si de pregãtire superioarã de specialitate a asistentilor medicali
            18. Institutul de boli infectioase "prof. dr. matei bals" din Bucuresti.

           IV. Unitãti sanitare finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat:
            1. Agentia Nationalã a Medicamentului din Bucuresti
            2. Statia de verificare si întretinere a aparaturii medicale*).


*) Alocatiile de la bugetul de stat se acordã pe bazã de programe de sãnãtate.