MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 347     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 22 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            138. - Lege privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare  nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordârea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

            257. - Decret pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din  institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
 

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Dispozitiile prezentei legi se aplicã personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pazã, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.
            Art. 2. - Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se întelege: ofiteri, maistri militari, subofiteri - cadre militare în activitate, militari angajati pe bazã de contract, elevi si studenti militari ai institutiilor de invãtãmânt militare si civile, militari cu termen redus, militari în termen si fiii regimentului.

CAPITOLUL II
Salarizarea personalului militar si unele drepturi ale personalului civil

Sectiunea I
Solda lunarã a personalului militar

            Art. 3. - Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract au dreptul la o soldã lunarã, compusã din: solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comandã, gradatii si indemnizatia de dispozitiv.
            Art. 4. - (1) Soldele de functie ale cadrelor militare în activitate si ale militarilor angajati pe bazã de contract sunt diferentiate prin coeficienii de ierarhizare, în raport cu atributiile ce revin fiecãrei functii, complexitatea si gradul de rãspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitãrile la efort, arma si esalonul la care îsi desfãsoarã activitatea.
            (2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie pe grade militare pentru cadrele militare în activitate si militarii angajati pe baza de contract sunt prevãzute în anexa nr. 1 lit. A si B.
            (3) Guvernul este abilitat sã stabileascã coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie pentru celelalte functii din institutiile publice de apãrare naiionalã, ordine publicã si sigurantã nationalã.
            (4) Solda de functie se acordã de la data prevãzutã în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract solda de functie se acordã de la data prezentãrii la serviciu.
            Art. 5. - (1) Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract, pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfãsuratã, pot primi o soldã de merit lunarã, de pânã la 20% din solda de functie.
            (2) Solda de merit se stabileste o datã pe an, de regulã dupa aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de cãtre ministere sau, dupã caz, de institutiile centrale si se acordã pentru ce mult 30% din numãrul total de posturi prevãzute în statele de organizare.
            (3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacã nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.
            Art. 6. - (1) Ofiterii împuterniciti sã asigure îndeplinirea atributiilor functiilor de comandanti sau sefi si loctiitori ai acestora, sefi de serviciu aau de sectie si sefi de birou, precum si functiile asimilate acestora benefieiazã pe perioada respectivã de solda functiilor în care sunt împuterniciti si, dupã caz, de indemnizatia de comandã a functiilor respective.
            (2) Ofiterii împuterniciti îsi mentin soldele de functie si indemnizatiile de comandã avute anterior, dacã acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).
            Art. 7. - Militarii angajati pe bazã de contract, încadrati în functii de maistri militari sau subbfiteri, primesc solda functiilor în care sunt încadrati.
            Art. 8. - Ofiterii în activitate, numiti în functii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situatiilor prevãzute la Art. 81 lit. a) si b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primesc soldele de functie minime pentru gradele pe care le au.
            Art. 9. - (1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract beneficiazã de solda de grad. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevãzuti în anexa nr. 1 lit. C.
            (2) Solda de grad se stabileste de la data acordãrii gradului, respectiv a înaintãrii în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate si pentru militarii angajati pe bazã de contract solda de grad se plãteste de la data prezentãrii la serviciu.
            Art. 10. - (1) Ofiterii care îndeplinesc functii pentru care sunt prevãzute grade superioare gradului pe care  îl au beneficiazã de 50% din diferenta dintre solda de grad corespunzãtoare gradului prevãzut în statul de organizare si solda gradului pe care îl au. Sumele care se acordã în aceste conditii se includ în solda de grad.
            (2) Ofiterii cãrora le expirã stagiul în grad si îndeplinesc conditiile prevãzute de Legea nr. 80/1995, dar nu pot fi înaintati în grad din lipsã de functii, au dreptul la 75% din diferenta dintre solda gradului imediat superior si solda gradului pe care îl au, iar dupã expirarea încã o datã a stagiului prevãzut de Legea nr. 80/1995, ofiterii în cauzã au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acordã în aceste conditii se includ în solda de grad. Aceste drepturi se acordã începând cu data stabilitã pentru înaintãrile în grad, pânã la data obtinerii gradului imediat superior, fãrã a se mai cere îndeplinirea în continuare a conditiilor care au determinat acordarea lor.
            (3) Prevederile alin. (2) se aplicã ofiterilor care beneficiazã de acest drept la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            Art. 11. - (1) Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si militarii angajati pe bazã de contract, în raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe bazã de contract, si în functie de rezultatele obtinute, au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordã din trei în trei ani.
            (2) Persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract, precum si rezervistii concentrati .eneficiazã de gradatii în raport cu vechimea în muncã legal stabilitã, dupã cum urmeazã:
            - 3-5 ani gradatia I;
            - 5-10 ani gradatia a II-a;
            - 10-15 ani gradatia a III-a;
            - 15-20 de ani gradatia a IV-a;
            - 20-25 de ani gradatia a V-a;
            - peste 25 de ani gradatia a VI-a.
            (3) Cadrele militare trecute în rezervã care sunt rechemate în activitate beneficiazã de numãrul de gradatii avut înainte de trecerea în rezervã, dacã acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradatiei urmãtoare si vechimea scursã de la acordarea ultimei gradatii pânã la trecerea în rezervã. Prevederile de mai sus se aplicã si persoanelor care au avut calitatea de militari angajati pe bazã de contract si redobândesc aceastã calitate potrivit reglementãrilor legale în vigoare si care revin în unitãti militare din ministerele si institutiile centrale prevãzute la Art. 1.
            (4) Prevederile alin. (2) se aplicã si absolventilor institutiilor militare de învãtãmânt pentru vechimea în muncã avutã pânã la data intrãrii în aceste institutii.
            (5) Fiecare gradatie reprezintã 6% din solda de functie, solda de grad, solda de merit si indemnizatia de comandã.
            Art. 12. - (1) Ofiterii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc functii de conducere de:
comandanti sau sefi si loctiitori ai acestora, sefi de serviciu, de sectie si de birou, precum si asimilatii acestora, în raport cu rãspunderea functiilor de conducere îndeplinite, de mãrimea si importanta unitãtilor sau compartimentelor, precum si de ponderea muncii de conducere fatã de activitatea de executie pe care o realizeazã, beneficiazã lunar de o indemnizatie de comandã de 10-50% din solda de functie.
            (2) Functiile pentru care se acordã indemnizatia de comandã, mãrimea conerrtã a procentului, precum si normele de acordare si de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupã caz, al conducãtorului institutiei centrale.
            (3) Indemnizatia se acordã de la data numirii în functiile cu drept la indemnizatie de comandã si înceteazã la data schimbãrii din functiile respective.
            Art. 13. - Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili beneficiazã de o indemnizatie de dispozitiv lunarã de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comandã si gradatii, respectiv din salariul de bazã.
            Art. 14. - Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii militari ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile si fiii regimentuiui beneficiazã de drepturile bãnesti prevãzute în anexa nr. 2.
            Art. 15. - (1) Statele de organizare se elaboreazã de ministerele sau institutiile centrale în baza structurilor organizatorice aprobate si cuprind functiile de ofiteri, maistri miitari, subofiteri si militari în terrnen, pe grade, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie.
            (2) Statele de organizare cuprind si functiile de salariati civili pe grade sau trepte profesionale si nivelul corespunzãtor al studiilor.

Sectiunea a 2-a
Indemnizatii, prime, sporuri, premii si alte drepturi bãnesti ale personalului militar si civil

            Art. 16. - (1) Cadrele militare în activitate si mititarii angajati pe bazã  de contract, pentru titlurile de clasificare obtinute în specialitate, beneficiazã de o indemnizatie de 5-10% din solda lunarã.
            (2) Indemnizatia se acordã si militarilor în termeri pentru titlurile de clasificare, obtinute în specialitate si se calculeazã asupra soldei lunare minime, cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.
            (3) Specialitãtile militare, conditiile de acordare si de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasã superioarã la una inferioarã se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.
            Art. 17. - Personalul care lucreazã cu cifru are dreptul la o indemnizatie de 15-20% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã. Functiile cu drept de indemnizatie si mãrimea concretã a procentului se stabilesc prin statele de organizare.
            Art. 18. - Subofiterii, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili care desfãsoarã activitate de conducãtori de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu atas, care prin natura muncii lucreazã peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus sãptãmânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã, si cãrora nu li se poate acorda timp liber corespunzãtor au dreptul la o indemnizatie de 5-25% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de institutii centrale.
           Art. 19 - (1) Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii: civili, trimisi în interesul serviciului, în delegare sau detasare, la aplicatii, trageri instructie în tabãrã sau în alte misiuni, în alte localitãti decât cehe în care se aflã sediul unitãtii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare si transport, potrivit reglementãrilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
            (2) Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii militari, ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile, care se deplaseazã în interes de serviciu si cãrora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit în unitãtile militare din localitatea unde se executã misiunea, au dreptul la indemnizaiia de delegare, la decontarea cheltuielilor de cazare si transport, potrivit alin. (1).
            Art. 20. - (1) Cadrele militare în activitate, mutate sau transferate în interes de serviciu dintr-o localitate în alta, individual sau împreunã cu uriitatea, au dreptul la:
            a) o indemnizatie de mutare egalã cu solda lunarã brutã cuvenitã pentru functiile în care au fost numite la noua unitate;
            b) o indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat în întretinere, egalã cu 1/4 din solda lunarã brutã cuvenitã cadrelor militare, în luna schimbãrii domiciliului membrilor de familie;
            c) rambursarea costului transpartului pentru cadre, membrii de familie si gospodãria lor;
            d) o permisie de 5 zile lucrãtoare, în vederea mutãrii efective, acordatã la cerere.
            (2) Indemnizatia de mutare prevãzutã la alin. (1) lit. a) se acordã cadrelor militare în activitate la prezentarea în unitatea stabilitãprin ordinul organelor competente, iar indemnizatia prevãzutã la  alin. (1) lit. b) se acordã membrilor de familie numai dupã schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate.
            (3) Drepturile prevãzute la alin. 1) se acordã si persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, dacã sunt încadrate în unitãti militare situate în alte localitãti decât cele în care îsi au domiciliul. Indemnizatia se calculeazã în raport cu solda lunarã brutã stabilitã pentru functiile în care sunt numite.
            (4) Cadrele militare în activitate care urmeazã cursurile unei institutii de învãtãmânt beneficiazã, dupã absolvire, de indemnizatia de mutare si de decontarea costului transportului, prevãzute la alin. (1), dacã sunt mutate în alte localitãti decât cele din care au plecat la studii sau în care îsi au domiciliul.
            (5) La absolvirea institutiilor de învãtãmânt, elevii si studentii militari cãrora li se acordã grade de ofiteri, maistri militari sau subofiteri ori cei care au obtinut asemenea grade pe timpul scolarizãrii au dreptul, la prezentarea la unitãti la o indemnizatie de instalare egalã cu solda lunarã stabilitã pentru functiile în care au fost numiti si la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie si gospodãria lor.
            Aceste drepturi se acordã si celor care sunt repartizati în unitãti ale marinei civile aviatiei civile sau în alte unitãti. Militarii angajati pe bazã de contract, care au obtinut grade de subofiteri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiazã de indemnizatie de instalare numai în situatia în care nu au beneficiat  de indemnizatie în conditiile Art. 20 alin. (6). În localitãtile cu conditii grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau institutiile centrale, indemnizatia poate fi la nivelul a douã solde lunare brute.
            (6) Militarii angajati pe bazã de contract, la încheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiazã de o indemnizatie de instalare egalã cu solda de functie în care au fost încadrati, solda de grad, gradatiile la care au dreptul si indemnizatia de dispozitiv.
            (7) Cadrele militare în activitate, care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de învãtãmânt, vor restitui indemnizatia primitã proportional cu perioada rãmasã pânã la expirarea termenului de 3 ani.
            Aceastã prevedere se aplicã în mod corespunzãtor si militarilor angajati pe bazã de contract.
            (8) Cadrelor militare trecute în rezerva sau direct în retragere, în baza Art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995, care îsi schimbã domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbãrii pozitiei de activitate li se ramburseazã cheltuielile de transport pentru ele, membriilor de familie si gospodãrie, pânã la localitatea unde îsi stabilesc domiciliul.
            (9) În cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevãzut la alin. (8), dacã în termen de 12 luni de la data decesului îsi stabileste domiciliul în altã localitate.
            Art. 21. - Pentru conditiile de muncã speciale în care îsi desfãsoarã activitafea si eforturile depuse pentru exploatarea si conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviatia militarã si parasutistii militari beneficiazã si de alte drepturi bãnesti, sub formã de prime, prevãzute în anexa nr. 3.
            Art. 22. - Personalul navigant de marinã din subunitãtile si unitãtile de nave, submarine, ambarcat, precum si scafandrii beneficiazã si de unele drepturi bãnesti prevãzute în anexa nr. 4.
            Art. 23. - Personalul militar si salariatii civili din unitãtile militare de constructii, unitãtile militare de cãi ferate si drumuri si din alte unitãti, care executã lucrãri pe santiere de constructii, în industrie, agriculturã, lucrãri de geo-topo-fotogrammetrie si în alte sectoare de activitate tinând seama de conditiile în care îsi desfãsoarã activitatea si de programul de lucru, beneficiazã si de alte drepturi bãnesti, în conditiile prevãzute în anexa nr. 5.
            Art. 24. - Pentru activitatea desfãsuratã în unitãti situate în localitãti sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili beneficiazã de un spor de pânã la 20% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã.
            Criteriile de stabilire a localitãtilor si a zonelor izolate, eategoriile de personal si mãrimea concretã a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupã caz, al conducãtorului institutiei centrale.
            Art. 25. - (1) Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili, care executã, conduc, coordoneazã sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativã, a activitãtilor de pazã, supraveghere, escortare, reeducare si asistentã medicalã pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a  informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori în conditii de pericol deosebit,
beneficiazã de un spor de pânã la 30% calculat la solda lunarã, respectiv la salariul de bazã.
            (2) Sporul de pânã la 30% se acordã si militarilor în termen care îsi desfãsoarã activitatea în conditii de pericol deosebit, calculat în raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de functie a militarilor angajati pe bazã de contract.
            (3) Unitãtile militare, categoriile de personal, conditiile de pericol deosebit, precum si cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.
            Art. 26. - (1) Personalul militar si civil care lucreazã în conditii de pericol în unitãtile de fabricare, experimentare, analizã sau depozitare a munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executã operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiazã de un spor pentru conditii periculoase de muncã, diferentiat în funetie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda lunarã, respectiv la salariul de bazã, astfel:
            - locuri de muncã sau operatiuni deosebit de periculoase........................ 37-50%;
            - locuri de muncã sau operatiuni foarte periculoase................................. 16-30%
            - locuri de muncã sau operatiuni periculoase ........................................ pânã la 16%.
            (2) Locurile de muncã sau operatiunile periculoase, diferentiate în functie de gradul de pericol pe care îl reprezintã, procentul corespunzãtor fiecãrui loc de muncã sau operatiune, precum si alte reglementãri se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.
            Art 27. - Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vãtãmãtoare, pentru activitãti care solicitã o încordare psihicã foarte ridicatã sau care se desfãsoarã în conditii deosebite de muncã, pentru conditii grele de muncã, pentru activitatea desfãsuratã în schimb de noapte, precum si alte reglementãri se aplicã si personalului militar care se aflã în situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conctucãtorului institutiei centrale.
            Art. 28. - (1) Ministerele si institutiile centrale constituie un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 5% din fondul de salarii aprobat în buget.
            (2) Din fondul prevãzut la alin. (1) ministrii, conducãtorii institutiilor centrale, comandantii sau sefii vor acorda premii în timpul anului personalului militar si civil pentru îndeplinirea exemplarã a atributiilor de serviciu.
            (3) Metodologia de constituire a fondului si criteriile de premiere si acordare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.
            Art. 29. - (1) Pentru activitatea desfãsuratã cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili beneficiazã la sfârsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu solda lunarã brutã, respectiv cu salariul de bazã brut din ultima lunã a anului pentru care se face premierea.
            (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordã proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul solda lunarã brutã sau salariul de bazã brut din ultima lunã de activitate.
            (3) Premiul anual se poate reduce pânã la anulare în cazul în care cadrele militare, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili nu au desfãsurat în cursul anului o activitate profesionalã corespunzãtoare sau au sãvârsit abateri grave sanctionate disciplinar.
            Art. 30. - Personalul muzicilor militare, care executã prestatii pe bazã de contracte sau eomenzi încheiate cu persoane fizice sau juridice, beneficiazã si de premii din veniturile extrabugetare realizate, potrivit reglementãrilor în vigoare.
            Art. 31. - (1) La trecerea în rezervã sau direct în retragere, cu drept la pensie, cadrele militare, pentru activitatea depusã, în functie de vechimea efectivã ca militar si ca salariat civil în cadrul ministerelor si institutiilor centrale prevãzute la Art. 1, beneficiazã de un ajutor neimpozabil stabilit în raport cu solda lunarã brutã avutã în luna schimbãrii pozitiei de activitate, astfel:
            Vechime:
            - pânã la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde;
            - între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde;
            - între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde;
            - între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 solde;
            - între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 solde;
            - între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 solde;
            - peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de solde
            (2) Cadrele militare în activitate trecute în rezervã, cu drept de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei prevãzute de reglementãrile în vigoare, mai beneficiazã, pentru fiecare an rãmas pânã la limita de vârstã, de un ajutor egal cu douã solde lunare brute neimpozabile.
            (3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã cadrelor care beneficiazã de plãtile compensatorii prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/1998.
            (4) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plãtii ajutorului, acesta se acordã sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, pãrintilor.
            Art. 32. - (1) Cadrele militare în activitate trecute în rezervã în baza Art. 85 alin. 1 lit.: c)-e) din Legea nr. 80/1995 si care nu îndeplinesc conditiile de pensie primesc un ajutor neimpozabil egal cu zece solde lunare brute, stabilit în raport cu solda lunarã brutã avutã în luna schimbãrii pozitiei de activitate.
            (2) În cazul în care cadrele militare în activitate trecute în rezervã în baza Art. 85 alin. 1 lit. c)-e) din Legea nr. 80/1995 sunt apte de muncã, dar nu se pot încadra din lipsã de locuri de muncã corespunzãtoare pregãtirii lor, mai beneficiazã de:
            a) plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care a avut loc trecerea în rezervã si pânã la încadrarea în muncã, fãrã a depãsi durata maximã prevãzutã de lege pentru acordarea ajutorului de somaj, în raport cu vechimea efectivã ca militar si ca salariat civil în cadrul acestor ministere si institutii centrale, calculat astfel:
            - 50% din solda lunarã btutã avutã în luna schimbãrii pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevãzut de lege pentru cei care au o vechime efectivã de pânã la 5 ani inclusiv;
            - 55% din solda lunarã brutã avutã în luna schimbãrii pozitiei de activitate, din care s-a dedus : impozitul prevãzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivã de la 5 pânã la 15 ani inclusiv;
            - 60% din solda lunarã brutã avutã în luna schimbãrii, pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevãzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivã de peste 15 ani;
            b) plata unei alocatii de sprijin, dupã încetarea plãtii ajutorului prevãzut la lit. a), în conditiile prevãzute de Legea nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 34. - (1) Rezervistii chemati în activitate dupã 90 de zile de la data trecerii în rezervã, atunci când sunt trecuti din nou în rezervã sau retragere, beneficiazã de ajutorul prevãzut la art. 31, din care se deduce ajutorul acordat la trecerea în rezervã ariterioarã, exprimat în numãr de solde.
            (2) În caz de rechemare în cadrele militare în activitate, în termen de pânã la 90 de zile de la data trecerii în rezervã, ajutorul exprimat în numãr de solde lunare se restituie, iar la o nouã trecere în rezervã sau retragere se ia în considerare si timpul servit înaintea primei treceri în rezervã sau retragere.
            Art. 35. - Drepturile bãnesti prevãzute la Art. 31 si 32 nu se acordã celor trecuti în rezervã în baza Art. 85 lit. f)-i), Art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995.
            Art. 36. - În caz de deces al cadrelor militare în activitate, sotia sau sotul supravietuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, pãrintii beneficiazã de ajutorul prevãzut la Art. 31 alin. (1), fãrã a fi necesarã îndeplinirea conditiilor de pensionare a celor decedati.
            Art. 37. - Cadrele militare în activitate si salariatii civili, care posedã titlul stiintific de "doctor", beneficiaza de un spor de 15% din solda de functie, respectiv din salariul de bazã, dacã îsi desfãsoarã acfivitatea în domeniul pentru care posedã titlul stiintific, respectiv:
            Art. 38. - (1) Cadrele militare si salariatii civili, care executã, în domenii specifice ministerelor si institutiilor prevãzute la art 1, lucrãri de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de cãtre conducãtorii militareacestora, beneficiazã de un spor de panã la 50% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã. Procentul si perioada pentru care se acordã se stabilesc, în mod individual, prin ordin al ministrului sau al conducãtorului institutiei centrale.
            (2) Sporul prevãzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numãrul total de posturi prevãzute în statele de organizare.

Sectiunea a 3-a
Drepturile bãnesti cuvenite personalului militar pe timpul studiilor si în alte situatii

            Art. 39. - (1) Cadrele militare în activitate, pe timpul cât sunt elevi sau studenti ai institutiilor de  învãtãmant militare sau civile, ai unor scoli, cursuri sau alte forme de pregãtire, precum si cele care frecventeazã cursurile de zi ale institutiilor civile de invãtãmant superior beneficiazã de solda lunarã avutã la data începerii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de comandã. Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unitãti.
            (2) Elevii si studentii militari ai institutiilor de învãtãmant superior, militare sau civile, dupã obtinerea gradului de ofiter în conditiiie prevãzute de Legea nr. 80/1995, beneficiazã de solda gradului acordat.
            (3) Pentru ofiterii care în timp ca urmeazã cursurile institutiilor de învãtãmant superior militare sau civile, precum si doctoratul, sunt înaintati în grad sau pentru maistrii militari si subofiterii aflati în aceastã situatie când li se acordã grade de ofiteri, solda de fiunctie a acestora nu poate fi mai micã decat solda de functie minimã prevãzutã pentru gradul respectiv.
            (4) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã si militarii angajati pe bazã de contract, care se aflã în asemenea situatii.
            Art. 40. - (1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valutã în strãinãtate si în lei în tarã se aplicã si personalului militar trimis în strãinãtate în misiune permanentã sau temporarã.
            (2) Personalul militar, pe timpul exereitãrii misiunilor de mentinere a pãcii, cooperãrii militare cu alte state, precum si pe timpul altor activitãti desfãsurate în afara tãrii, beneficiazã de drepturile bãnesti prevãzute în anexa nr. 8.
            Art. 41. - (1) Cadrele militare în activitate rãmase neîncadrate în functii din diferite cauze si care sunt puse la dispozitie beneficiazã de solda lunarã avutã, cu exceptia indemnizatiei de comandã, pe o perioadã de 3 luni.
            (2) Dupã expirarea celor 3 luni plata soldei lunare prevãzute la alin. (1) se poate face în continuare pe o perioadã de încã cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului sau a conducãtorului institutiei centrale.
            Art. 42. - (1) Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract, pe timpul cât se aflã în delegare, detasare, incapacitate temporarã de muncã, concediu de odihnã, concediu
de maternitate si alte concedii plãtite care se acordã în baza dispozitiilor legale, în permisie si pe timpul executãrii sanctiunilor disciplinare prevãzute în regulamentele militare, primesc soldele lunare si celelalte drepturi bãnesti avute.
            (2) La plecarea în concediu de odihnã cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract primesc solda lunarã cu anticipatie, care se plãteste cu cel putin 5 zile înaintea plecãrii în concediu.
            (3) Cadrele militare în activitate - femei, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în varstã de pânã la 2 ani, beneficiazã de o indemnizatie reprezentând 85% din solda lunarã avutã. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în varstã de pânã la 2 ani constituie vechime în muncã si în serviciu, eare se au în vedere la stabilirea drepturilor care se acordã în raport cu aceasta.
            (4) Cadrele militare în activitate - femei, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în varstã de panã la 6 ani, beneficiazã de solda lunarã avutã, în procentele prevãzute de reglementãrile în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
            Art. 43. - (1) Cadrelor militare în activitate trecute în  rerezervã, retragere sau decedate înainte de a fi efectuat concediul de odihnã li se compenseazã în bani concediul neefectuat, în raport cu solda lunarã  avutã în luna în care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã si militarilor angajati pe bazã de contract, decedati sau al cãror contract înceteazã înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
            (3) Cadrele militare în activitate care au efectuat concediul de odihnã în anul în curs, înainte de data trecerii în rezervã, vor restitui cota-parte din solda lunarã primitã pe timpul concediului de odihnã, dacã trecerea în rezerva a avut loc în baza Art.. 85 lit. h)-i) a Art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995.
            (4) Prevederile alin., (3) se aplicã si militarilor angajati pe bazã de contract cãrora le înceteazã sau li se reziliazã contractul pentru motive imputabile.
            Art. 44. - (1) La trecerea în rezervã sau direct în retragere în alte situatii decât cele prevãzute la alin. (3) cadrele militare în activitate primesc solda lunarã panã la sfarsitul lunii în care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.
            (2) Dacã termenul legal de predare a functiei depãseste luna respectivã, plata soldei lunare se va face în continuare panã la terminarea predãrii, fãrã a depãsi acest termen. Termenul legal de predare a functiei începe de la data schimbãrii pozitiei de activitate.
            (3) Cadrele militare în activitate trecute în rezervã sau direct în retragere în baza Art. 85 lit. g)-I), a Art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995 primesc solda lunarã panã la data schimbãrii pozitiei de activitate, la care se adaugã termenul legal pentru predarea functiei.
            (4) Pentru cadrele militare în activitate care sunt înaintate în grad si cu aceeasi datã sunt trecute în rezervã sau direct în retragere drepturile bãnesti pentru perioada pânã la finele lunii se stabilesc avandu-se în vedere coeficientul de ierarhizare corespunzãtor noului grad.

Sectiunea a 4-a
Drepturile bãnesti cuvenite personalului militar pe timpul concentrãrii

            Art. 45. - Ofiterii, maistrii militari si subofiterii rezervisti, pe timpul concentrãrii, beneticiazã de
solda de functie corespunzãtoare functiei pe care o îndeplinesc sau celei pentru care se pregãtesc, dupã caz, de solda gradului pe care îl au, de gradatiile la care au dreptul, precum si de alte drepturi bãnesti, ca si cadrele militare în activitate, de la unitãtile militare unde sunt concentrati.
           Art. 46. - (1) Pe toatã durata concentrãrii cu scoatere de la locul de muncã gradatii si soldatii în
rezervã primesc o indemnizatie lunarã egalã cu solda minimã de functie a militarilor angajati pe bazã de contract si alte drepturi bãnesti prevãzute de dispozitiile legale pentru militarii în termen de la unitãtile la care sunt concentrati.
            (2) Calculul indemnizatiei pe zi se face raportându-se indemnizatia lunarã la numãrul de zile
calendaristice din luna respectivã.

Sectiunea a 5-a
Unele drepturi salariale ale personalului civil

            Art. 47. - Personalul civil din ministerele si institutiile centrale prevãzute la Art. 1 beneficiazã de drepturile salariale reglementate în legislatia aplicabilã în sectorut bugetar si de unele drepturi salariale prevãzute în prezenta lege.
            Art. 48. - Functiile si meseriile prevãzute în actele normative care reglementeazã salarizarea personalului din aparatul ministerelor si al celorlalte organe centrale de stat, precum si a celui din unitãtile bugetare vor fi folosite în raport de nevoi în cadrul ministerelor si institutiilor centrale prevãzute la Art. 47.
            Art. 49. - Personalul civil din ministerele si institutiile centrale prevãzute la Art. 47, care desfãsoarã activitãti în conditii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiazã de primele, sporurile si indemnizatiile acordate acestora, potrivit prevederilor aplicabile cadrelor militare în activitate.
            Art. 50. - Pensionarii militari si civili angajati în unitãti din sectoarele de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã sau în functii cu atributii în acest domeniu, din cadrul institutiilor publice,
beneficiazã de sporul de vechime pentru vechimea totalã în muncã, precum si de celelalte drepturi prevãzute de lege.
            Art. 51. - Functiile specifice pentru personalul civil din structurile de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã sunt prevãzute în anexa nr. 6.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

            Art. 52. - (1) Valoarea corespunzãtoare coeficientilor de ierarhizare din prezenta lege se stabileste în raport cu valoarea de referintã sectorialã, calculatã în functie de valoarea de referiniã universalã si de indicatorul de prioritate intersectorialã de 0,55, prevãzute în anexa nr. 1 lit. D.
            (2) Valoarea de referintã universalã, valoarea de referintã sectorialã si indicatorii de prioritate intersectorialã se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.
            Art. 53. - Soldele, stabilite în raport cu coeficientii de ierarhizare, prevãzute în prezenta lege, sunt brute si se vor indexa în baza reglementãrilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.
            Art. 54. - Plata soldelor si a salariilor se face lunar, între 17-27 ale fiecãrei luni, pentru luna în curs.
            Art. 55. - (1) Cadrele militare în activitate cercetate si judecate în stare de libertate sau eliberate pe cautiune - puse la dispozitie - beneficiazã de coeficientii de ierarhizare minimi ai soldei de functie corespunzãtori gradelor pe care le au, de solda de grad si de gradatiile la care au dreptul, precum si de indemnizatia de dispozitiv, pânã la definitivarea situatiei.
            (2) Cadrelor militare în activitate arestate le înceteazã plata drepturilor bãnesti începând cu data suspendãrii.
            (3) În cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã ori achitarea, precum si în cazul încetãrii  urmãririi penale ori a procesului penal, militarii prevãzuti la alin. (1) si (2) vor fi repusi în toate drepturile bãnesti avute la data punerii la dispozitie, respectiv a suspendãrii.
            (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã în mod corespunzãtor si celorlalte categorii de militari aflati în situatii similare.
            Art. 56. - În caz de deces, drepturile bãnesti cuvenite personalului militar si civil se plãtesc, pentru întreaga lunã în care a avut loc decesul, sotului supravietuitor, copiilor sau pãrintilor, iar în lipsa acestora se plãtesc celorlalti mostenitori legali.
            Art. 57. - Drepturile neachitate persorialului militar si civili si nereclamate în termen de 3 ani de la data cand trebuiau plãtite se prescriu.
            Art. 58. - Elementele soldelor lunare ale cadrelor militare în activitate pentru care, prin prezenta lege, s-a prevãzut cã îsi mentin drepturile avute, se actualizeazã ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare.
            Art. 59. - Unele reglementãri privind salarizarea cadrelor militare care îndeplinesc functii în afara ministerelor si institutiilor prevãzute la Art. 1, în societatile comerciale, în regiile autonome, precum si salarizarea personalului din compartimentele speciale si a magistratilor militari, a personalului auxiliar militar si civil din structurile autoritãtii judecãtoresti sunt prevãzute în anexa nr. 7.
            Art. 60. - (1) Controlul financiar preventiv al planificãrii si utilizãrii fandului de salarii,. precum si a fondului pentru asistentã socialã, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, cheltuieli de delegare, detasare, cazare, mutare si transport se exercitã de cãtre organele proprii de control.
            (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor controleazã, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizarea muncii.
            Art. 61. - (1) Ofiterii din ministerele si institutiile prevãzute la art. 1, care ocupã functii de demnitate publicã, beneficiazã, pe lângã indemnizatia lunarã prevãzutã la Art. 19 din Legea nr. 154/1998, de solda de grad ca drept al titularului acestuia, de gradatiile calculate la aceasta, precum si de indemnizatia prevãzutã la art. 13 din prezenta lege.
            (2) Indemnizatia de dispozitiv se calculeazã la solda de grad si gradatii.
            (3) Ofiterii prevãzuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevãzute de prezenta lege.
            Art. 62. - Personalul militar care, potrivit reglementãrilor specifice, este obligat sã locuiascã în incinta unitãtii sau în locuintele de serviciu ale acesteia, este scutit de plata chiriei.
            Art. 63. - Prevederile Legi nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare la constituirea Fondului necesar pentru plata ajutorului de somaj si reglementãrile legale privind contributia pentru asigurãrile sociale de stat, nu se aplicã personalului militar, cu exceptia militarilor angajati pe bazã de contract.
            Art. 64. - Ministerele si institutiile prevãzute la Art. 1, în aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
           Art. 65. - Unitãtile militare care se finanteazã partial sau integral din mijloace extrabugetare, precum si cluburile sportive ale Ministerului Apãrãrii Nationale si ale Ministerului de Interne pot aplica prevederile prezentei legi.
            Art. 66. - Drepturile specifice ale personalului din ministerele si institutiile prevãzute la Art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 9.
            Art. 67. - Cadrele militare în activitate care urmeazã cursurile institutiilor de învãtãmant superior, precum si doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, plãtit, de 30 de zile calendaristice.
            Art. 68. - Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili, trimisi în delegare pe o duratã mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeasi localitate, pot primi, în cazuri exceptionale, cu aprobarea prealabilã a ministrilor sau, dupã caz, a conducãtorilor institutiilor centrale, indemnizatia de delegare integralã, pe toatã durata delegãrii.
            Art. 69. - Acordarea drepturilor bãnesti - reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual ministerelor si institutiilor centrale prevãzute la Art. 1.
            Art. 70. - Pe timp de mobilizare sau rãzboi se aplicã prevederile militare prezentei legi, precum si unele reglementãri specifice stabilite prin hotãrare a Guvernului.
            Art. 71. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezenta lege.
            Art. 72. - Prezenta lege intrã în vigoare la data de întâi a lunii urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al României.
            Art. 73. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã anexele nr. IV/1 si IV/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de bazã pentru personalul din sectorul bugetar, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 134/1994 si republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august t996, si orice alte dispozitii contrare cu exceptia reglementãrilor specifice si a anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 138.

ANEXA Nr. 1

A. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie, pentru unele functii specifice apãrãrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale (structurii militare)
 
Nr.
crt.
Functia
Gradul
Nivelul studiilor
Coeficiantul de ierarhizare
minim
maxim
1. - Seful Statului Major General
general
de armatã
S
Academia de Înalte Studii Militare
6,00
2. - Prim-loctiitor al ministrului (pentru Ministerul de Interne)
- Prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii
general de armatã
S
Academia de Înalte Studii Militare
5,95
3. - Conducãtorul institutiei centrale, sef departament (secretar de stat)
general de armatã
S
Academia de Înalte Studii Militare
5,90
4. - Functii corespunzãtoare gradului de general de armatã - adjunctii conducãtorului institutiei (subsecretar de stat)
general de armatã
S
Academia de Înalte Studii Militare
5,30 5,40
5. - Functii corespunzãtoare gradului de general de corp de armatã
general de corp de armatã
S
Academia de Înalte Studii Militare
5,00 5,20
6. - Functii corespunzãtoare gradului de general de divizie
general de divizie
S
Academia de Înalte Studii Militare
4,70 4,90
7. - Functii corespunzãtoare gradului de general de brigadã
general de brigadã
S
Academia de Înalte Studii Militare
4,40 4,60
8. - Functii corespunzãtoare gradului de colonel
colonel
S
Academia de Înalte Studii Militare
3,50 4,30
9. Functii corespunzãtoare gradului de locotenent-colonel
locotenent-colonel
S
Academia de Înalte Studii Militare
2,90 3,30
10. - Functii corespunzãtoare gradului de maior
maior
S
Academia de Înalte Studii Militare
2,40 2,70
11. - Functii corespunzãtoare gradului de cãpitan
cãpitan
S
Academia de Înalte Studii Militare
2,20 2,30
12. - Functii corespunzãtoare gradelor de locotent si sublocotenent
locotent
sublocotenent
S
2,00 2,10
13. - Functii corespunzãtoare gradelor de maistru militar principal, plutonier adjutant sef - maistru militar clasa a IV-a, sergent major
maistru militar principal,
plutonier adjutant sef - maistru militar clasa a IV-a, sergent major
Scoalã
militarã
M
1,50 1,90
14. - Functii pentru militari angajati pe bazã de contract
sergent
soldat
M
G
1,00 1,30

B. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie, pentru unele functii specifice politiei
 
Nr.
crt.
Functia
Gradul
Nivelul studiilor
Coeficiantul de ierarhizare
minim
maxim
1. - Inspector general al Politiei
general
de armatã
S
5,50
2. - Functii corespunzãtoare gradului de general de corp de armatã
general de corp de armatã
S
5,00 5,20
3. - Functii corespunzãtoare gradului de general de divizie
general de divizie
S
4,70 4,90
4. - Functii corespunzãtoare gradului de general de brigadã
general de brigadã
S
4,40 4,60
5. - Functii corespunzãtoare gradului de colonel
colonel
S
3,50 4,30
6. Functii corespunzãtoare gradului de locotenent-colonel
locotenent-colonel
S
2,90 3,30
7. - Functii corespunzãtoare gradului de maior
maior
S
2,40 2,70
8. - Functii corespunzãtoare gradului de cãpitan
cãpitan
S
Scoalã de politie
2,20 2,30
9. - Functii corespunzãtoare gradelor de locotent si sublocotenent
locotent
sublocotenent
S
Scoalã de politie
2,00 2,10
10. - Functii corespunzãtoare gradelor de maistru militar principal, plutonier adjutant sef - maistru militar clasa a IV-a, sergent major
maistru militar principal,
plutonier adjutant sef - maistru militar clasa a IV-a, sergent major
M
Scoalã de politie
1,50 1,90

C. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad pentru cadrele militare în activitate si pentru militarii angajati pe bazã de contract
 

Gradul militar
Coeficiantul de ierarhizare
I. Ofiteri
Sublocotenent; aspirant 1,50
Locotenent 1,55
Cãpitan 1,60
Mair, locotenent-comandor 1,65
Locotenent-colonel, cãpitan-comandor 1,70
Colonel; comandor 1,80
General de brigadã; general de flotilã aerianã, contraamiral 1,85
General de divizie; general de divizie aerianã; viceamiral 1,90
General de corp de armatã; general-comandor; viceamiral-comandor 1,95
General de armatã; general inspector; amiral 2,05
Maresal 2,30
II. Maistri militari
Maistru militar clasa a IV-a 1,25
Maistru militar clasa a III-a 1,30
Maistru militar clasa a II-a 1,35
Maistru militar clasa I 1,40
Maistru militar pricipal 1,45
III. Subofiteri
Sergent major 1,25
Plutonier 1.30
Plutonier major 1,35
Plutonier adjutant 1,40
Plutonier adjutant sef 1,45
IV. Militari angajati pe bazã de contract
Soldat 1,00
Fruntas 1,05
Caporal 1,10
Sergent 1,20

            D. Elementele sistemului de stabilire a soldelor personalului militar
            1. Valoarea de referintã universalã 1.247.040 lei
        2. Indicator de prioritate intersectorialã 0,55
            3. Valoarea de referintã sectorialã*)  687.000 lei*) Valoarea de referintã sectorialã rezultã prin aplicarea indicatocului de prioritate intersectorialã asupra valorii de referintã universalã, rotunjitã la 1.000 lei prin adaos.

            NOTÃ:
            1: Ofiterii, maistrii militari si subofiterii, numiti în functii prevãzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au, beneficiazã de coeficientii de ierarhizare corespunzãtori acestor functii.
            2. Cadrelor militare care, prin reorganizarea ministerelor si institutiilor prevãzute la art. 1 din lege, au fost numite în functii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior functiei prevãzute în statulde organizare li se acordã coeficientii de ierarhizare stabiliti pentru functiile din care au provenit, pe durata aprobatã de ministrii sau de conducãtorii institutiilor centrale.
            3. Maistrii militari cãrora, în cadrul procesului de reorganizare a ministerelor si institutiilor prevãzute la art. 1 din lege, li se desfiinteazã functiile în care au fost încadrati pot fi numiti pe functii de subofiteri, cu mentinerea coeficieniilor de ierarhizare ai functiilor din care au provenit, atâta timp cât vor fi încadrati pe aceste functii.
            4. Pentru medici, cadre militare în activitate, coeficientii de ierarhizare ai functiilor în care sunt încadrati se majoreazã cu 0,10. Pentru cadrele militare din anatomie patologicã si medicinã legalã, care lucreazã în morgi, prosecturi si histopatologie, coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie se majoreazã cu 100%.
            5. Cadrele militare care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt încadrate pe functii si nu îndeplinesc conditiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficientii de ierarhizare ai functiilor respective, atâta timp cât sunt mentinute în aceste functii, dacã îsi îndeplinesc în mod corespunzãtor atributiile ce le revin.
            6. Pentru functiile specifice Ministerului Justitiei privind activitatea penitenciarelor, care nu se regãsesc în prezenta anexã, se vor folosi prin asimilare functiile Ministerului de lnterne si Politiei.
            7. Pentru stabilirea cât mai corespunzãtoare a sarcinilor unor functii prevãzute în anexã, cu aprobarea conducãtorilor ministerelor si institutiilor prevãzute la art. 1 din lege, în statele de organizare se pot prevedea si unele detalii privind atributiile functiei respective
            8. În sensui prezentei legi, prin directie se întelege: diviziunea; brigada antiteroristã, formatiunea grupul de legãturã, grupul special, Institutul pentru tehnofogie avansatã, secretariatul general, corpul de control si unitãti din aparatui central
            9. Cadrele mititare pot fi numite pe functi cu un coeficient de ierarhizare al soldei de functie mai mic decât cel prevãzut în statul de organizare prin ordin al ministrilor sau conducãtorilor institutiilor centrale.
            10. Coeficientii de ierarhizare cuprinsi în prezenta anexã includ si compensatiile acordate prin hotãrârile Guvernului de indexare a salariilor, precum si majorarea soldelor de funetie si grad, acordatã prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1998.

ANEXA Nr. 2

SOLDELE
militarilor în termen, militarilor cu termen redus, studentilor si elevilor militari  ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile si fiilor regimentului

            1. Militarii în termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studentii si elevii militari ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile au dreptul la o soldã lunarã pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel:
            a) Militarii în termen:
Gradul prevãzut  în statul de organizare pentru
funtia pe care o îndeplinesc
Coeficientul de ierarhizare
Soldat
0,100
Fruntas
0,120
Caporal
0,140
Sergent
0,200

c) Studentii si elevii militari ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile:
Institutii de învãtãmânt
Coeficientul de ierarhizare
Anul I
Anul II
 
Anul III
Anul IV
Scoli militare de maistri militari si subofiteri 0,100 0,120 0,140 -
Academii si institutii de învãtãmânt superior 0,120 0,140 0,210 0,250
Scoli militare de ofiteri de rezervã 0,140

            d) Fiii regimentului beneficiazã de o soldã lunarã corespunzãtoare coeficientului de ierarhizare 0,100.
            2. Militarii în termen, mentinuti peste durata serviciului militar în baza dispozitiilor legale, primesc în continuare solda, precum si indemnizatiile avute.
            3. Militarii în termen, care fac parte din detasamentul de asanãri si deminãri al Ministerului Apãrãrii Nationale si participã la astfel de operatiuni, au dreptul la o indemnizatie lunarã corespunzãtoare coeficientului de ierarhizare 0,200.
            4. Studentii si elevii militari ai institutiilor de învãtãmânt, care sunt numiti în functiile prevãzute mai jos, primesc începând cu data de întâi a lunii urmãtoare numirii în functie, pe lângã soldã, si o indemnizatie  lunarã diferentiatã pe coeficienti de ierarhizare, astfel:
            - student sau elev comandant de grupã 0,100
            - student sau elev loctiitor comandant de pluton O,110
            - student sau elev plutonier de companie (similare) 0,120
            - student sau elev plutonier major de batalion (similare) 0,130
            - student sau elev plutonier adjutant de academie, institutie de învãiãmânt  superior (scoalã) 0,200

ANEXA Nr. 3

PRIMELE
care se acordã personalului aeronautic din aviatia militarã

            I. Personalul aeronavigant definit la art. 8 si 31 din Statutul personalului aeronautic din Aviatia Militarã a României, denumit în continuare statut, aprobat prin Legea nr. 35/1990, beneficiazã, în conditiile prevãzute de acesta, de urmãtoarele prime:

A. Prima de clasificare

            1. Prima de clasificare se acordã lunar personalului navigant de aviatie si parasutistilor militari în limitele a 8%-30% din solda lunarã, diferentiat în raport cu titlul de clasificare detinut, categoria de personal navigant, aeronave si activitãti.
            Pentru militarii în termen sau cu termen redus prima de clasificare se calculeazã la solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat cu o gradatie.

B. Prima orarã de zbor

            Prima orarã de zbor se acordã tuturor categoriilor si specialitãtilor de personal navigant de aviatie, definite la art. 9 din statut, astfel :
            2. Prima orarã de zbor se acordã pilotului comandant de bord, diferentiat în functie de categoria de aeronave si de conditiile de zbor, în procente cuprinse între 2%-10% din solda de functie a comandantului de escadrilã.
            3. Pentru zborurile executate în echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orarã de zbor, calculatã în limitele a 50%-85% din prima orarã de zbor a pilotului comandant de bord, în raport cu categoria de personal navigant si cu aetivitãtile pe care le desfãsoarã la bordul aeronavei.
            4. Personalului navigant i se acordã sporuri, în limitele a 50%-200% din prima orarã de zbor, stabilitã la cap. I lit. B pct. 2 si 3, în functie de tipul si dificultatea misiunii de zbor, de conditiile în care se executã zborul si de categoria de aeronave respectivã.
            5. Prima orarã de zbor si sporurile prevãzute la cap. I lit. B pct. 2, 3 si 4 se acordã în acelasi cuantum ambilor piloti de pe avioanele de instructie de luptã în cazul zborurilor de încercare, receptie si verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologicã demonstrative sau în cadrul aplicatiilor si antrenamentelor.
            6. Pentru misiunile executate cu avioane de transport peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor si, sporurile se acordã, pentru întregul traiect de zbor în cuantumurile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru Aviatia Civilã.
            7. Prima orarã de zbor se plãteste în functie de durata zborului rezultatã din registrele de cronometraj. În cazurile în care calificativele obtinute în urma executãrii zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor.

C. Prima de parasutare

            8. Prima de parasutare se acordã lunar tuturor categoriilor si specialitãtilor de personal aeronavigant, definite la art. 9 si 10 din statut, în procente cuprinse între 2%-8% din solda de functie a comandantului de batalion parasutisti, pentru fiecare parasutare executatã, diferentiat în raport cu conditiile de lansare si aterizare, cu conditiile de zbor si meteorologice si cu dificultatea lansãrii.
            9. Pentru parasutãrile executate sub formã de exercitii combinate, cu actionarea comenzii manuale, cu deschiderea parasutei de rezervã, cu lansarea cu container de luptã sau materiale si de la înãltimi si viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9 si 10 din statut i se acordã sporuri în procente cuprinse între 1 %-5% din solda de functie a comandantului de batalion parasutisti.
            10. Pentru catapultarea din aeronavã pilotilor li se acordã prime echivalente cu:
            a) o soldã lunarã brutã, în cazul catapultãrii ca urmare a unui caz de fortã majorã prevãzut în instructiurile de pilotaj;
            b) douã solde lunare brute, în cazul catapultãrii de încercare/testare sau receptie a sistemelor de salvare.

D. Prima specialã pentru încercarea, receptia si verificarea în zbor a tehnicii aeronautice

            Prirna specialã pentru încercarea, receptia si verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordã tuturor categoriilor si specialitãtilor de personal aeronavigant, definite la art. 8 din statut, astfel :
            11. Pentru zborurile de încercare, receptie si verificare a aeronavelor prototip si a celor nou-construite personalului navigant de aviatie i se acordã prime speciale, calculate în procente fatã de solda de functie a comandantului escadrilei de aviatie, la categoria respectivã de aeronave, dupã cum urmeazã:
            a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, în limitele a 200%-500%, în functie de categoria de aeronave;
            b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, în limitele a 30%-70%, în functie de categoria de aeronave;
            c) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite, prevãzut în programele de încercâre pentru omologare sau de casã (cu exceptia primului zbor), în limitele a 5%-20%, în functie de categoria de aeronave;
            d) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviatie (motoare, sisteme de salvare, rachefe, munitii, bombe, instalatii de armament si anvelope), în limitele a 4%-15 %.
            12. Pentru parasutãrile executate în scopul încercãrii, receptiei si verificãrii parasutelor prototip sau nou-construite, parasutistilor li se acordã prime speciale, calculate în procente fatã de solda de functie a comandantului de batalion parasutisti, dupã cum urmeazã:
            a) pentru fiecare parasutare de omologare a produselor prototip, si serie zero, în limitele a 10%-20%, în functie de categoria si tipul de parasutã;
            b) pentru fiecare parasutare de receptie si verificare a produselor noi, în limitele a 5%-10%, în functie de categoria si tipul de parasutã.
            13. Pentru zborurile de încercare a unei aeronave dupã reparatia capitalã sau medie, pentru receptia unei aeronave noi sau reparate, precum si pentru verificare dupã executarea unor lucrãri de importantã majorã (lucrãri regulamentare, schimbãri de agregate de motoare) se acordã prime speciale, calculate în limitele a 4%-18% din solda de functie a comandantului escadrilei de aviatie, la categoria respectivã de aeronave.
            14. Pentru parasutãrile executate în scopul receptiei parasutelor dupã reparatia capitalã sau medie, precum si pentru verificãrile prin parasutare a produselor la care s-au executat lucrãri de importantã majorã parasutistilor li se acordã prime speciale în procente fatã de solda de functie a comandantului de batalion parasutisti, în limitele a 4%-8%.
            15. Prime speciale, stabilite la cap. I lit D pct. 11 si 13, se acordã membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru încercarea sau receptia aeronavelor de instructie de luptã integral ambilor piloti.
            II. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12 si 31 din statut, beneficiazã în conditiile prevãzute de acesta de urmãtoarele prime:

A. Prima de clasificare

            16. Prima de clasificare se acordã lunar personalului aeronautic nenavigant, cu exceptia inginerilor si subinginerilor, în limitele a 5%-19% din solda lunarã brutã, diferentiat în raport cu titlul de clasificare detinut, categoria de personal nenavigant si categoria de tehnicã aeronauticã.

B. Prima de specializare

            17. Prima de specializare se acordã lunar ofiterilor ingineri si subingineri de a iatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene în limitele a 8%-22% din solda lunarã brutã, diferentiat în raport cu titlul de specializare detinut, categoria de personal nenavigant si categoria de tehnicã aeronauticã.

C. Prime pentru asigurarea activitãtilor aeronautice

            Primele pentru asigurarea activitãtilor aeronautice se acordã tuturor categoriilor si specialitãtilor de personal aeronautic nenavigant, definite la art. 12 din statut, precum si inginerilor, subinginerilor si tehnicienilor de bord, astfel:
            18. Prima de aterizare se acordã personalului tehnic-ingineresc de aviaiie, definit la art. 13 din statut, din unitãti (similare) care executã activitãti de pregãtire pentru zbor a aeronavelor, exploateazã la sol si în zbor aeronave, exploateazã si întretin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine si de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv.
        Prima de aterizare se acordã lunar, în functie de numãrul aterizãrilor realizate, diferentiat pe categorii de functii ale personalului si tipuri de aeronave, în limitele a 0,04%-3% din solda de functie, pentru fiecare fiecare aterizare.
            19. Pentru aterizãrile executate în cadrul starturilor de noapte prima de aterizare se majoreazã cu 50%
            20. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviatie din unitãtile care au în dotare avioane fãrã pilot, prima de aterizare (lansare) reprezintã un cuantum în limitele a 5%-40% din solda de functie, pentru fiecare lansare, diferentiat pe categorii si tipuri de avioane fãrã pilot.
            21. Personalul tehnic-ingineresc de aviatie, care executã activitãti tehnice de exploatare a simulatoarelor de zbor, beneficiazã de o primã pentru asigurarea tehnicã în cuantum de 0,10%-0,50% din solda de functie, pentru fiecare orã de functionare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant, diferentiat pe categorii si tipuri de simulatoare.
            22. Militarii în termen, calificati, care desfãsoarã activitãti de asigurare tehnicã de aviatie, beneficiazã lunar de o primã de aterizare în limitele a 0,5%-2,5% din solda gradului de sergent, pentru fiecare aterizare, diferentiat pe categorii de aeronave si activitãti.
            23. Prima pentru asigurarea tehnicã a borului se acordã personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art. 13 din statut, din unitãti (similare), mari unitãti si Directia Tehnicã din Statul Major al Aviatiei si Apãrãrii Antiaeriene, care executã lucrãri regulamentare, periodice si de întretinere, reparatii curente si modernizãri ale tehnicii de aviatie, precum si activitãti de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii de aviatie si de asigurare cu tehnicã de aviatie. Face exceptie personalul tehnic-ingineresc de aviatie din unitãiile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si din comisiile de reprezentanti militari de pe lângã acestea.
            Prima pentru asigurarea tehnicã a zborului se acordã lunar, în functie de numãrul orelor de zbor realizate, la esalonul respectiv, diferentiat pe categorii de personal si categorii de aeronave, în limitele a 0,003%-0,1% din solda de functie, pentru ora de zbor.
            24. Pentru personalul de comandã din unitãtile ce au în înzestrare avioane fãrã pilot se acordã o primã pentru asigurarea zborului egalã cu valoarea unei salde lunare, la sfârsitul fiecãrui an, proportional cu îndeplinirea planului anual de lansãri a avioanelor.
            25. Prima de reparatii se acordã pesonalului tehnic-ingineresc de aviatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene din unitãtile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si comisiile de reprezentanti militari de pe lângã acestea, care executã sau conduc activitãti de reparatii, modernizãri, proiectare, fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum si receptia acesteia din fabricatie si reparatie.
            Prima de reparatii se acordã lunar, în functie de tehnica reparatã, fabricatã si receptionatã, diferentiat pe categorii de personal si în raport de complexitatea lucrãrilor, în procent de 0,2%-15% din solda de functie, pentru fiecare produs receptionat de beneficiar.
            26. Prima de start se acordã meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene si personalului tehnic auto care executã, organizeazã sau conduc activitãti specifice asigurãrii starturilor de zbor cu aeronave militare.
            Prima de start se acordã lunar, în functie de numãrul de starturi de zbor executate, în limitele a 1%-2% din solda de functie, pentru fiecare start, diferentiat pe categorii de personal si aeronave.
            Prin start executat se întelege startul îndeplinit în proportie de cel putin 50% din durata planificatã, la care specialistul respectiv a desfãsurat activitãti specifice de asigurare a zborului.
            27. Prima de dirijare se acordã lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea si coordonarea activitãtii de zbor a aeronavelor militare, în functie de numãrul de aronave conduse, dirijate sau coordonate, în limitele a 0,02%-2% din solda de functie, diferentiat pe categorii de personal, tehnicã aeronauticã si activitãti.
            III. În conformifate cu art. 57 din statut, de prevederile prezentei anexe beneficiazã personalul aeronautic din Ministerul Apãrãrii Nationale si militarii din unitãtile de toate armele, precum si cei detasati în afara Ministerului Apãrãrii Nationale, care executã activitãti aeronautice militare.
            Conditiile de acordare a primelor si sporurilor de card beneficiazã personalul aeronautic, precum si diferentierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevãzute în prezenta anexã, pe categorii de personal, tehnicã aeronauticã si activitãti, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apãrãrii nationale.
            IV. Primele acordate personalului aeronautic militar, cu exceptia majorãrilor, sporurilor si primelor speciale, prevãzute în prezenta anexã, se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
            V. În cazul imposibilitãtii desfãsurãrii activitãtilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui,eveniment de aviatie, a unei boli profesionale sau a unor defectiuni cauzate de activitãtile aeronautice desfãsurate, personalul aeronautic beneficiazã de:
            a) toate drepturile prevãzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperãrii capacitãtii de muncã, pânã la stabilirea situatiei medico-militare, fãrã a se depãsi însã durata de 2 ani;
            b) o compensatie la solda lunarã, astfel încât noile drepturi salariale sã nu se micsoreze, în cazul în care desfãsoarã alte activitãti militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, pânã la pensionare.
            Compensatia reprezintã diferenta dintre solda lunarã si prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, si solda lunarã cuvenitã pentru functia în care este încadrat cel în cauzã.
            Prevederea de la lit b) se aplicã pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivã în serviciu de cel putin 80% din vechimea minimã prevãzutã de legislatia în vigoare pentru pensionare.

ANEXA Nr. 4

DREPTURILE
personalului navigant de marinã, ale scafandrilor, ale personalului ambarcat pe submarine

           I. Drepturile personalului navigant de marinã
            Personalul militar si civil din subunitãtile si unitãtile de nave ambarcate are dreptul la o indemnizatie de ambarcare, dupã cum urmeazã:
            a) Pe timpul cât navele se aflã în baza lor permanentã:
            - cadrele militare în activitate, militarii angajaji pe bazã de contract si salariatii civili - 15% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã;
            - elevii si studentii militari, militarii în termen si militarii cu termen redus - 0,01% din solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe zi;
            b) Pe timpul cât navei se deplaseazã din baza lor permanentã pentru instructie, aplicatie sau alte misiuni, pe lângã drepturile prevãzute la lit. a) mai beneficiazã de:
            - cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili -15% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã;
            - elevii si studentii militari, militarii în termen si militarii cu termen redus - 0,02% din solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradal de soldat, cu o gradatie, pe zi.
            2. Personalul care executã salturi din elicoptere în apã are dreptul, pentru fiecare salt, la o indemnizatie, dupã cum urmeazã:
            - cadrele militare în activitaie, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili - 2% din solda de functie a comandantului de divizion scafandri;
            - elevii si studentii militari, militarii în termen si militarii cu termen redus - 0,05% din solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.
            3. Membrii echipajelor de pe nave, care participã efectiv la manevrele de plecare si de acostare, beneficiazã de o primã egalã cu 50% din solda lunarã zilnicã.
            4. Indemnizatia de ambarcare care se acordã în timpul cât navele se aflã în baza lor permanentã se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
           II. Drepturile scafandrilor
            1. Scafandrii militari si civili brevetati beneficiazã de o primã de clasificare în limitele a 5%-40% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã, diferentiat în raport cu titlul de clasificare detinut.
            Prima de clasificare se acordã si militarilor în termen, scafandri în procentele corespunzãtoare titlului de clasificare din solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie.
            2. Scafandrii brevetati si scafandrii cursanti au dreptul pentru orice seufundare realã sau în simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv si decompresia, la o indemnizatie orarã sau zilnicã, în procente, din solda de functie a comandantului de divizion scafandri, astfel:
            a) pentru scufundarea autonomã, cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafatã sau scufundarea cu turela deschisã, o indemnizatie orarã în procent de 1%-5%;
            b) pentru scufundarea autonomã cu circuit semiînchis, o indemnizatie orarã în procent de 1,5%-6%;
            c) pentru scufundarea autonomã cu circuit închis, o indemnizatie orarã în procent de 2%-3%;
            d) pentru scufundarea unitarã cu turela închisã, scufundarea unitarã cu minisubmarin sau scufundarea unitarã în simulatoare, o indemnizatie orarã în procent de 3%-7%;
            e) pentru scufundarea în saturatie, o indemnizatie zilnicã în procent de 12%-50%.
            Pentru scufundãrile reale, executate de scafandri de mare adâncime, în scop de antrenament, indemnizatia se diminueazã cu 20%.
            Pentru scufundãrile reale care se executã în apã, cu temperaturã mai micã de 10°C. precum si pentru cele de testare a noi procedee, echipamente sau aparaturã de scufundare, indemnizatia de scufundare se majoreazãcu 25%.
            3. Scafandrii lansati sau recuperati din vedete rapide, submatin sau elicopter beneficiazã de o indemnizatie de salt sau de recuperare, în procente din solda de functie a comandantului de dizion scafandri, astfel:
Lansare, Recuperare
Vedetã
Elicopter
Submarin
Vitezã
 
Stationare
Evolutie
Sas
Tub lansare torpilã
12 Nd
%
24 Nd
%
%
%
%
%
Cu micul echipament
2
3
3
4
-
-
Cu echipament complet
3
4
4
5
5,5
6
            4. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare si interventie, precum si personalul de altã specialitate, care prin natura functiei executã imersiuni în incintã nepresurizatã, au dreptut la o indemnizatie orarã în procent de 2,5%-5% din solda de functie comandantului de divizion scafandri.
            5. Membrii echipei de suprafatã, care asigurã scufundãrile din punct de vedere organizatoric, tehnic si medical, stabiliti în conformitate cu normele de organizare si conducere a activitãtilor de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o indemnizatie orarã sau zilnicã în procent de 10%-25% din indemnizatia de scufundare orarã sau zilnicã de care beneficiazã scafandrii brevetati.
            6. Indemnizatia orarã sau zilnicã de scufundare se acordã si personalului de altã specialitate care, prin natura atributiilor de serviciu, executã scufundãri reale sau în simulatoare.
            7. Prima de clasificare, indemnizatia de salt si indemnizatia de scufundare se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
            8. Conditiile de acordare a primei de clasificare si a indemnr zatiei de scufundare, precum si diferentierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevãzute în prezenta anexã, pe categorii de personal si activitãti, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apãrãrii nationale.

III. Drepturile personalului militar ambarcat pe submarine

            I. Cadrele militare ambarcate pe submarine beneficiazã de o indemnizatie de ambarcare de 40% din solda lunarã, iar elevii, studentii si militarii în termen, de o indemnizatie de ambarcare de 0,02% din solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe zi.
            2. Pe timpul navigatiei în imersiune cadrele militare beneficiazã de o indemnizatie orarã de imersiune în procent de 2% din solda de functie a comandantului submarinului, iar elevii, studentii si militarii în termen, de o indemnizatie de imersiune de 0,04% din solda lunarã minimã cuvenitã unui militar angajat pe bazã de contract, cu gradul de soldat, cu o gradatie, pe orã.
            Pentru navigatia submarinului la adâncimi cuprinse între 100200 m, indemnizatia orarã de imersiune se dubleazã, iar pentru navigatia la adâncimi de peste 200 m aceasta se tripleazã.
            Pentru fiecare intrare sau iesire în/din imersiune se adaugã 50% din valoarea indemnizatiei orare de imersiune.
            3. Personalul ambarcat pe submarine, care participã la probe de imersiune la mare adâncime, beneficiazã de o primã în cuantumul a douã solde de functie a comandantului de submarin.
            4. Pentru iesirea din submarinul avariat membrii echipajului primesc o primã echivalentã cu patru solde de functie a comandantului de submarin.
            5. Indemnizatia de ambarcare si indemnizatia de imersiune se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.

ANEXA Nr. 5

DREPTURILE
personalului care executã lucrãri pe santiere de constructii, în industrie, agriculturã, lucrãri de geo-topo-fotogrammetrie si alte sectoare de activitate

            A. Drepturile militarilor în termen

            Militarii în termen beneficiazã de o primã lunarã pentru depãsirea planului valoric, respectiv a normei valorice, care se acordã dintr-un fond constituit, în cuantum de:
            - 70% din depãsirea planului valoric pentru cei care executã lucrãri manuale;
            - 20% din depãsirea normelor valorice individuale stabilite pentru conducãtorii auto si mecanicii conductori de utilaje;
            - 5% din depãsirea normelor valorice pe total subunitate auto (utilaje), pentru premierea militarilor în termen din atelierele de reparatii.
            Cuantumul primei individuale nu poate depãsi 50% din salariul de bazã minim brut pe iarã.
            Militarii în termen indirect productivi beneficiazã de primã lunarã în cuantum de pânã la 40% din prima medie realizatã pe unitatea sau subunitatea din care fac parte. Primele se suportã din veniturile realizate si nu afecteazã fondul de premiere destinat militarilor în termen direct productivi.

            B. Drepturile cadrelor militare in activitate, ale militarilor angajati pe bazã de contract si ale salariatilor civili

            Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili beneficiazã de:
            a) indemnizatia de delegare sau detasare, în cuantumul prevãzut, de dispozitiile legale în vigoare, cu conditia ca locul de muncã sã fie în altã loealitate decât localitatea unde îsi au domiciliul sau resedinta si numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu (resedintã).
            În cazul în care delegarea sau detasarea dureazã mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeasi localitate, persoanele delegate sau detasate primesc pentru timpul ce depãseste primele 30 de zile o indemnizatie în cuantumul prevãzut de dispozitiile legale în vigoare;
            b) cheltuielile de cazare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare pentru personalul nelocalnic care lucreazã pe santiere de constructii;
            c) primã lunarã dintr-un fond ce se constituie în cuantum de 20% din valoarea depãsirii planului valoric lunar stabilit pentru lucrãri manuale si de 5% din valoarea depãsirilor de normã realizate cu autovehicule si utilaje de constructii. Procentele de constituire a fondului lunar de premiere se aplicã asupra depãsirii totale realizate pe subunitate, respectiv pe unitate.
            Cadrele militare în activitate si salariatii civili care desfãsoarã activitãti direct productive pentru care se stabilesc norme valorice individuale beneficiazã de prima lunarã care se acordã dintr-un fond ce se constituie în conditiile prevãzute pentru militarii în termen.
            Cuantumul primei individuale nu va depãsi procentele de mai jos, calculate la solda lunarã, respectiv la salariul de bazã corespunzãtor timpului lucrat, astfel:
            - pânã la 25% pentru personalul din subunitãtile direct productive (pluton, companie, detasament, echipã, atelier, sectie, lot, batation de utilaje si transport, santier);
            - pânã la 20% pentru restul personalului indirect productiv - de la batalioane, sectoare, brigãzi (M.U.);
            - pânã la 15% pentru personalul din compartimentele de resort cu atributii de coordonare din comandamentele si directiile centrale, aprobate de ministru sau de conducãtorul institutiei centrale;
            d) o permisie sau o învoire de 4 zile (din care douã zile lucrãtoare), o datã la 45 de zile, cu plata drepturilor de soldã, respectiv salariu si rambursarea cheltuielilor de transport, celor care lucreazâ în alte localitãti decât cele în care îsi au domicihui,
            e) transport gratuit în aceleasi conditii în care se acordã cadrelor militare mutate în interes de serviciu în alte garnizoane decât cele în care îsi au domiciliul.

           Prevederi comune pentru lit. A si B

            Normele valorice individuale si planul valoric în functie de care se acordã primele lunare se stabilesc în baza regulamentelor elaborate de ministerele sau de institutiile centrale.
            Prima lunara pentru depãsirea planului valoric se acordã în functie de timpul prestat, de aportul la realizarea acestor aetiuni si de respectarea disciplinei militare si a muncii.
            De drepturile prevãzute în aceastã anexã beneficiazã si cadrele militare în activitate încadrate în unitatea militarã disciplinarã care participã la executarea unor lucrãri si prestatii în economie.
            Militarii condamnati sã execute pedeapsa în unitateâ militarâ disciplinarã, pe timpul cât participã la lucrãri si prestatii în economie, beneficiazã de 10% din valoarea muncii prestate, cu conditia îndeplinirii normelor stabilite.

Alte prevederi

            Personalul militar si civil din unitãtile militare finantate integral din surse extrabugetare beneficiazã de o primã lunarã care se acordã dintr-un fond constituit de 80% din depãsirea realizatã si se acordã astfel:
            - pânã la 25% din solda lunarã, respectiv din salariul de bazã, pentru personalul direct productiv,
            - pânã la 20% din solda lunarã, respectiv din salariul de azã, pentru personalul indirect productiv.
            Personalul militar si civil cãruia i se aplicã prevederile lit. A si B nu beneficiazã de primele si de premiul anual, stabilite la art. 28 si 29 din lege, pentru perioada respectivã, de plata orelor prestate peste programul normal de lucru si nici de indemnizatia de santier.

            C. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajati pe bazã de contract si ale salariatilor civili care executã lucrãri geo-topo-fotogrammetrice în teren

            Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili care executã în teren lucrãri de astronomie, geodezie, nivelment si topo-fotogrammetrie, pe timpul cât se aflã în alte localitãti decât sediul unitãtii, beneficiazã de:
            a) indemnizatia de delegare integralã, în cuantumul prevãzut de dispozitiile legale în vigoare, indiferent de distanta si de durata în zile a participãrii la lucrãri, cu conditia ca locul de muncã sã fie în altã localitate decât localitatea unde îsi au domiciliul si numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu;
            b) cheltuieli de cazare, potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru personalul care se deplaseazã în interesuf serviciului, atunci când nu li se poate asigura cazarea în mod gratuit.
            Personalul militar si civil care beneficiazã de drepturile prevãzute mai sus nu beneficiazã de plata orelor prestate peste prpgramul normal de lucru si nici de indemnizatia de santier.

            D. Unitãtile si categoriile de personal pentru oare se aplicã prevederile prezentei anexe se stabilesc prin ordin al ministiului, respectiv al conducãtorului institutiei centrale.

ANEXA Nr. 6

FUNCTII SPECIFICE
pentru personalul civil din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pazã, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei

Nr.
crt.
Functia
Nivelul studiilor
Asimilarea functiilor
1. Criptanalist
- gradul IA
- gradul I
- gradul II
- gradul III
S
Cercetãtor stiintific principal
gradele III-I, cercetãtor stiintific
2. Responsabil (sef) grup popote; responsabil (sef) popotã
I
II
III
M
Administrator, III-I
3. Sef spãlãtorie mecanicã
I
II
III
IV
Debutant
M
Tehnician debutant, III-IA
4. Însotitor de bord
I
II
III
IV
Debutant
M
Referent debutant, III-IA
5. Radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spatiu aerian
I
II
III
M
Tehnician, II-IA
6. Telefonist
I
II
III
IV
Muncitor
III
IV
V
VI
7. Telegrafist
I
II
III
Muncitor
III
IV
V
8. Telexist
I
II
Muncitor
IV
V
9. Telefonist T.S.
I
II
III
IV
V
VI
Muncitor
I
II
III
IV
V
VI
10. Telefonist supraveghetor T.S.
I
II
Muncitor
I
II
11. Oficiant
I
II
III
IV
V
VI
Muncitor
I
II
III
IV
V
VI
12. Conducãtor autodrezinã Muncitor III

ANEXA Nr. 7

UNELE REGLEMENTARI
privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc functii în afara Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pazã, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei în societãtile comerciale, în regiile autonome, precum si salarizarea personalului din compartimentele speciale si a magistratilor militari, personalului auxiliar militar si civil din structurile autoritãtii judecãtoresti

            1. Cadrele militare în activitate, detasate în baza reglementãrilor în vigoare sã îndeplineascã functii în ministere, alte organe centrale si unitãti bugetare, beneficiazã de urmãtoarele drepturi salariale:
            a) salariul de bazã al functiei îndeplinite, sporul de vechime în muncã, indemnizatii, premii, sporuri si alte drepturi care se acordã personalului civil din unitãtile unde îsi desfãsoarã activitatea, potrivit legislatiei care se aplicã în undatile respective;
            b) solda de grad si gradatiile calculate la aceasta, potrivit legislatiei care se aplica cadrelor militare în activitate;
            c) în situatia în care drepturile salariale prevãzute la lit. a) si b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari încadrati în institutiile militare pe functii similare celor pe care le îndeplinesc la institutiile civile unde lucreazã, cei în cauzã pot opta pentru soldele militare cuvenite celor încadrati în institutii militare. În acest caz drepturile salariate cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordã de cãtre institutiile civile, iar diferenta pânã la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar se acordã de cãtre institutiile militare.
            2. Drepturile prevãzute la pct. 1 lit. b) se acordã si cadrelor militare în activitate, încadrate la societãtile comerciale si regiile autonome care participã la realizarea sarcinilor în domeniul apãrãrii ordinii publice si sigurantei nationale, nominalizate de ministerele si institutiile prevãzute la art. 1 din lege, si se suportã din fondurile acestora.
            3. Salariul de bazã, inclusiv indemnizatiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bazã prevãzute de dispozitiile legale, solda de grad, gradatiile si sporul de vechime în muncã se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului la trecerea în rezervã si a altor drepturi care se acordã în functie de solda lunarã prevãzutã pentru cadrele militare în activitate.
            4. Drepturile bãnesti cuvenite cadrelor militare în activitate, care îndeplinesc functii în afara ministerelor si institutiilor prevãzute la art. 1 din lege, pe timpul incapacitãtii temporare de muncã, al concediilor de odihnã, permisiilor, precum si pe timpul deplasãrilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acordã potrivit reglementãrilor care se aplicã în aceste institutii.
            5. Drepturile salariale la trecerea în rezervã, pe timpul cursurilor si scolilor urmate îri interesul pregãtirii militare si în alte situatii, se acordã pentru cadrele militare în activitate prevãzute la pct. 1, de cãtre ministerele sau institutiile centrale de unde au fost detasate.
            6. Cadrele militare în activitate prevãzute la pct. 1, beneficiazã de premiile care se acordã cadrelor militare în activitate, calculate, în conditiile reglementate pentru acestea, asupra drepturilor plãtite de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale Ministerul de Mterne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Proteciie si Pazã, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei.
            7. Personalul încadrat în compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale si diri serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, va putea beneficiâ de un spor de salariu de pânã la 10%, care face parte din salariul de bazã. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se face de cãtre ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii si Proteciiei Sociale.
            8. Drepturile bãnesti prevãzute la pct. 1 lit. a), pct. 4 si 7 din prezenta anexã se plãtesc din fondurile unitãtilor în care cadrele militare îsi desfãsoarã activitatea, iar cele prevãzute la pct. 1 lit. b) si pct. 6, din fondurile ministerelor de la care provin.
            9. Pentru cadrele militare în activitate, salarizate potrivit prezentei anexe, asimilarea functiilor îndeplinite, precum si coeficientii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu acordul ministerelor sau institutiilor centrale.
            10. Coeficientul de ierarhizare al soldei de functie, pentru cadrele militare în activitate cãrora le înceteazã detasarea si care sunt puse la dispozitie pentru încadrare, este cel corespunzãtor gradului militar stabilit conform pct. 9 din prezenta anexã, la minim.
            11. Magistratii si personalul auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate din structurile autoritãri judecãtoresti, beneficiazã de drepturile reglementate în legislatia aplicabilã personalului autoritãtii judecãtoresti.
            Pentru calitatea de cadru militar în activitate beneficiazã de:
            a) solda de grad si gradatiile calculate la aceasta, potrivit legislatiei aplicabile cadrelor militare în activitate;
            b) premii, sporuri si alte drepturi care se acordã personalului militar, mai putin cele care au corespondent în legislatia aplicabilã organelor autoritãtii judecãtoresti, stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
            Drepturile bãnesti cuvenite se plãtesc din fondurile Ministerului Apãrãrii Nationale.
            12. Personalul civil auxiliar si de altã specialitate din structurile militare ale autoritãtii judecãtoresti beneficiazã de drepturile reglementate în legislatia aplicabilã personalului autoritãtii judecãtoresti, iar pentru activitatea desfãsuratã în Ministerul Apãrãrii Nationale beneficiazã si de drepturile salariale prevãzute la art. 13 din prezenta lege.

ANEXA Nr. 8

DREPTURILE BÃNESTI
ale personalului din Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pazã, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Ministerul Justitiei, care desfãsoarã misiuni in strãinãtate

            1. Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract, care desfãsoarã misiuni în strãinãtate în cadrul fortelor de mentinere a pãcii sub egida O.N.U , N.A.T.O. sau a altor organizatii internationale, beneficiazã de urmãtoarele drepturi bãnesti:
            a) solda lunarã compusã din:
            - solda de functie prevãzutã în ordinul de numire sau avutã anterior, dacã este mai mare;
            - solda gradului pe care îl au;
            - diferenta soldei de grad, în conditiile art. 10 alin. (1) si (2) din prezenta lege
            - gradatiile la care au dreptul;
            - solda de merit;
            - indemnizatia de comandã;
            b) un spor lunar de 30%, calculat la solda lunarã;
            c) o primã de campanie neimpozabilã, o singurã datã pentru toatã perioada misiunii, egalã cu solda lunarã. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfãsurãrii misiunii.
            2. Drepturile bãnesti cuvenite personalului care încadreazã batalioanele mixte constituite între Armata României si armatele altor tãri se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
            3. Cadrele militare în activitate si militarii angajati pe bazã de contract, care se deplaseazã în interesul unitãtii trimitãtoare pentru a participa la cursuri, stagii de practicã si specializare, perfectionare sau care desfãsoarã orice fel de activitate în strãinãtate, mai putin cele mentionate la pct. 1 si 2 din prezenta anexã, beneficiazã pe timpul deplasãrii de solda lunarã avutã.

ANEXA Nr. 9

DREPTURILE
specifice personalului din Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pazã, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Ministerul Justitiei,

            1. Cadrele militare în activitate, militarii angajati pe bazã de contract si salariatii civili care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivã, la un spor de 5% din solda lunarã.
            2. În cazuri cu totul exceptionale, când nevoia justificatã a muncii o cere, personalul poate cãlãtori cu orice tren, la orice clasã, cu vagon de dormit si cu orice alt mijloc de transport, însã numai cu aprobarea prealabilã a comandantilor (sefilor) de unitãti, care rãspund personal de aceasta.
            3. Militarii în termen din unitãtile de pompieri, care sunt cuprinsi în gãrzile operative de interventie la incendii, beneficiazã de solda lunarã prevãzutã în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), majoratã cu 50%.
            4. În unitãtile la care, pentru întretinerea curãteniei localurilor, spãlatul echipamentului si cazarmamentului, în statele de organizare nu este prevãzut în acest scop nici un post sau fractiune de post poate fi folosit personal din afara ministerului sau institutiei centrale, pe bazã de conventie, în conditiile prevãzute de dispozitiile legale.
             Pentru activitãti privind evidenta populatiei, pasapoarte, circulatia publicã, traduceri, translatori, prelucrarea fondului arhivistic si alte documente proprii sau alte activitãti specifice, stabilite de conducerea ministerului sau institutiei centrale, pot fi folositi colaboratori, care vor fi plãtiti potrivit prevederilor legâle.
            5. Compensatia lunarã pentru chirie, prevãzutã la art. 20 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si indemnizatia lunarã pentru sotiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altã garnizoanã, prevãzutã la art. 20 alin. 2 din aceeasi lege si în Hotãrârea Guvernului nr. 1.109/1996, se acordã si persoanelor chemate sau rechemate în cadrele militare în activitate, dacã sunt încadrate în unitãti militare situate în alte localitãti decât cele unde îsi au domiciliul.
            6. Guvernul României este abilitat sã stabileascã si alte drepturi specifice ministerelor si institutiilor prevãzute în prezenta lege.
            7. Drepturile bãnesti stabilite a fi acordate prin alte acte normative, în raport cu solda de bazã, se vor calcula fatã de solda lunarã.
            8. Perioadele pentru care se acordã drepturile prevãzute, la art. 32 alin. (2) si la art. 33 din lege constituie vechime în muncã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

            În temeiul art. 77 alin. (1) si at art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic - Se promulgã Legea privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 19 iulie 1999.
Nr. 257.