MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 348   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 23 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           132. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor

           251. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor

           261. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de ambasador în Centrala Ministerului Afacerilor Externe

           263. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           264. - Decret privind acreditarea unui ambasador

HOTÃRÂRI

           26. - Hotãrâre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor, autoritate administrativã autonomã cu rol consultativ în promovarea politicilor si strategiilor privind formarea profesionalã a adultilor, care se organizeazã si functioneazã în sistem tripartit, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, precum si ai organizatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national.
            (2) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor este persoanã juridicã cu sediul în municipiul Bucuresti.
            Art. 2. - Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor are ca obiect de activitate sprijinirea procesului de formare profesionalã a adultilor, prin asigurarea elementelor necesare în vederea fundamentãrii politicilor si strategiilor ce se adoptã în acest domeniu, în concordantã cu cerintele economiei de piatã.
            Art. 3. - (1) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor are urmãtoarele atributii principale:
            a) evalueazã, pe baza studiilor si analizelor efectuate, necesitãtile, pe termen mediu si lung, privind formarea profesionalã a adultilor, pe domenii de activitate, profesii, meserii si specialitãti, în plan regional, precum si la nivelul întregii tãri;
            b) avizeazã proiecte de acte normative care au ca obiect formarea profesionalã a adultilor;
            c) colaboreazã cu institutii guvernamentale, cu autoritãti administrative autonome si cu organizatii neguvernamentale, nationale si internationale, care desfãsoarã activitãti în domeniul formãrii profesionale.
            (2) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor poate sã exercite si alte atributii în domeniul sãu de activitate, care vor fi stabilite prin regulament de organizare si functionare, în realizarea atributiilor principale prevãzute de lege.
            (3) În exercitarea atributiilor sale Consiliut National de Formare Profesionalã a Adultilor poate solicita autoritãtilor publice, iar acestea au obligatia sã îi punã la dispozitie informatii, date statistice si studii elaborate în domeniul formãrii profesionale.
            Art. 4. - (1) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor este constituit din 15 membri, dupã cum urmeazã:
            a) 5 membri numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministerelor interesate;
            b) 5 membri desemnati, de comun acord de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
            c) 5 membri desemnati de comun acord de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
            (2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si organizatiile patronale, care îndeplinesc conditiile prevãzute de Legea nr. 130/1996*) privind contractul colectiv de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, astfel cum a fost modificatã prin Legea nr. 143/1997.
            Art. 5. - În Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor poate fi desemnatã persoana care îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii:
            a) are cetãtenie românã si domiciliul în România;
            b) are capacitate de exercitiu;
            c) nu a suferit condamnãri pentru infractiuni sãvârsite cu intentie.
            Art. 6. - (1) Mandatul membrilor Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit.
            (2) În timpul mandatului lor membrii Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor pot fi revocati de cei care i-au numit sau i-au desemnat, dupã caz.
            (3) În cazul vacantãrii locurilor în Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor, ca urmare a demisiei, revocãrii sau decesului, vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restantã a mandatului, cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin. 1.
            Art. 7. - (1) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor este legal constituit la data intrãrii în vigoare a prezentei legi si a nominalizãrii celor 15 membri în conditiile prevãzute la art. 4.
            (2) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a douã treimi din numãrul membrilor sãi.
            (3) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor îsi desfãsoarã activitatea numai în prezenta a cel putin douã treimi din numãrul membrilor sãi, cu conditia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.
            (4) Hotãrârile Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor se adoptã cu votul a cel putin douã treimi din numãrul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sã fie reprezentatã.
            (5) Membrii Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor care participã la sedintele consiliului, cu exceptia presedintelui beneficiazã de o indemnizatie de sedintã de 10% din salariul de bazã al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor pentru participarea la sedinte nu poate depãsi 20% din salariul de bazã al directorului executiv.
            Art. 8. - (1) Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor este condus de un presedinte.
            (2) Presedintele este numit din rândul membrilor Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor prin decizie a primului-ministru, pe baza consultãrii partenerilor sociali.
            (3) Numirea presedintelui se face pentru un mandat de 4 ani.
            (4) Atributiile presedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor.
            (5) Presedintele reprezintã Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor în relatiile cu Guvernul, cu Parlamentul si cu alte persoane juridice.
            (6) Pentru activitatea depusã presedintele Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor primeste o indemnizatie lunarã care reprezintã 20% din salariul de bazã al directorului executiv.
            (7) Mandatul presedintelui înceteazã prin demisie sau prin revocare din functie.
            (8) Revocarea presedintelui se hotãrãste de cãtre primul-ministru.
            (9) În caz de indisponibilitate sau în alte cauze de imposibilitate a exercitãrii atributiilor presedintelui pe o perioadã de cel mult 60 de zile, Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor desemneazã dintre membrii sãi un înlocuitor, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
            Art. 9. - (1) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor este ajutat de un secretariat tehnic, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta lege.
            (2) Secretariatul tehnic este condus de un director executiv, numit de presedintele Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor.
            (3) Statul de functii pentru Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor se aprobã de cãtre presedintele acestuia.
            Art. 10. - Salarizarea personalului din cadrul secretariatului tehnic se face în conditiile Legii nr. 40/1991**) cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991, cu modificãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998.
            Art. 11. - Pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor se alocã de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, fonduri pentru urmãtoarele categorii de cheltuieli:
            a) cheltuieli de întretinere si functionare si cheltuieli de capital, care se stabilesc anual;
            b) salariile personalului Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor
            c) indemnizatiile presedintelui si ale membrilor Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor;
            d) cheltuieli de transport diurnã si cazare, în tarã si în strãinãtate, pentru membrii Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor si pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia.
            Art. 12. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor va fi elaborat în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi si va fi supus aprobãrii acestuia.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 132.


*) Legea nr. 130/1996 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998.
**) Legea nr. 40/1991 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 251.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador în Centrala Ministerului Afacerilor Externe

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia  României, precum si al art. 6 alin. (1) din Statutul Corpului Diplomatic si Consular al României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se acordã gradul diplomatic de ambasador în Centrala Ministerului Afacerilor Externe domnului Aurel Preda.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 261.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Constantin-Mihail Grigorie se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Bulgaria.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 263.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Serban Stati se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Italianã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 264.

HOTÃRÃRI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 3 si ale art. 80 din Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România,

           Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul 3 al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "sediul uniunii este în bucuresti."
           2. La articolul 38, litera e) a alineatului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "e) avizeazã cererea de angajare a notarului stagiar de cãtre notarul public si verificã semestrial stadiul pregãtirii si al formãrii profesionale a notarilor stagiari, în conditiile prezentului statut;"
           3. La articolul 48, dupã alineatul 5 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Notarul public desemnat ca arbitru nu poate refuza acest oficiu fãrã o justificare întemeiatã."
           4. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 52. - Cererile de schimbare a sediilor birourilor notarilor publici dintr-o circumscriptie în alta sau în cadrul aceleiasi circumscriptii dintr-o localitate în alta se pot face în termen de 30 de zile de la data validãrii rezultatelor examenului de notari publici sustinut de notarii stagiari.
            Aducerea la cunostintã notarilor publici a posturilor vacante înainte de publicarea acestora în Monitorul Oficial al României se realizeazã de cãtre Consiliul Uniunii, în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului ministrului justitiei privind reactualizarea posturilor de notari publici.
            Cererile de schimbare a sediilor birourilor notariale se pot face, doar de cãtre notarii publici care au îndeplinit cel putin 3 ani atributiile functiei de notar în circumscriptia din care solicitã schimbarea.
            În cazul în care pe acelasi post vacant sunt mai multe cereri, schimbarea sediului biroului notarial se va face prin concurs, organizat de Consiliul Uniunii în termen de 5 zile de la data expirãrii termenului pentru formularea cererii.
            Cererile de schimbare a sediilor vor fi solutionate, în conditiile alin. 1, 3 si 4, înainte de publicarea locurilor rãmase-vacante."
           5. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 68. - Judecarea abaterii disciplinare de cãtre Consiliul de disciplinã parcurge urmãtoarele etape:
            - presedintele completului expune continutul sesizãrii;
            - se ascultã pãrtile si, eventual, martorii;
            - declaratiile se consemneazã în scris si vor fi semnate de cãtre pãrti, precum si de presedinte;
            - se administreazã alte probe si dovezi necesare pentru rezolvarea cauzei.
            Pãrtile au obligatia sã punã la dispozitie presedintelui completului, la cererea acestuia, toate informatiile si actele solicitate. În caz de amânare a judecãrii se redacteazã o încheiere, arãtându-se motivele care au determinat amânarea."
           Art. II. - Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
           Art. III. - Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, republicat, va fi înaintat, Ministerului Justitiei.

Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România,
Dumitru Viorel Mãnescu

Bucuresti, 27 martie 1999.
Nr. 26.