MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 355   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 27 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           130. - Lege privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

           249. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

           141. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

           266. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Încadrarea în muncã a unei persoane se realizeazã prin încheierea unui contract individual de muncã între persoana care presteazã munca si persoana fizicã sau juridicã în beneficiul cãreia este prestatã munca, denumitã angajator.
            (2) Contractele individuale de muncã se încheie în formã scrisã. Obligatia de a încheia contractul de muncã în formã scrisã revine angajatorului.
            (3) Persoana încadratã în muncã în conditiile prevãzute la alin. (1) dobândeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile prevãzute de legislatia muncii, de contractele colective de muncã si de contractul individual de muncã.
            Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplicã:
            a) în cazul în care, potrivit legii, munca este prestatã în temeiul unei conventii civile de prestãri de servicii;
            b) în cazul membrilor consiliilor de administratie, cenzorilor, consilierilor locali si judeteni, expertilor, arbitrilor, mediatorilor si al altor persoane care presteazã diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind plãtiti în temeiul acestora;
            c) în cazul persoanelor care executã lucrãri pentru care primesc drepturi de autor.
            Art. 3. - Munca poate fi prestatã prin încheierea unor conventii civile de prestãri de servicii, în urmãtoarele situatii:
            a) pentru desfãsurarea, cu regularitate, a unor activitãti care nu depãsesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru;
            b) activitatea este prestatã în folosul asociatiilor de proprietari sau, dupã caz, de locatari, cu exceptia cazurilor pentru care se încheie contracte de muncã.
            Art. 4. - (1) Persoanele juridice care folosesc personal încadrat cu conventie civilã de prestãri de servicii au obligatia sã întocmeascã aceste conventii în formã scrisã si sã le înregistreze într-un registru special.
            (2) În cazul societãtilor comerciale si al regiilor autonome, activitãtile pentru care se foloseste personal încadrat cu conventie civilã de prestãri de servicii se stabilesc de consiliile de administratie.
            (3) Angajatorii prevãzuti la alin. (1) au obligatia sã înregistreze conventiile civile de prestãri de servicii la directiile generale de muncã si protectie socialã, în termen de 20 de zile de la încheierea acestora.

CAPITOLUL II
Mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

            Art. 5. - (1) Persoanele care presteazã muncã în baza unei conventii civile de prestãri de servicii pot încheia cu directiile generale de muncã si protectie socialã contracte de asigurãri sociale.
            (2) Prin contractele de asigurãri sociale prevãzute la alin. (1) persoanele asigurate se obligã sã plãteascã contributia la fondul, de asigurãri sociale, beneficiind de indemnizatiile si de pensiile de invaliditate sau, dupã caz, pentru limitã de vârstã, prevãzute de lege pentru salariati.
            (3) Persoana fizicã sau juridicã la care asiguratul presteazã munca se poate obliga sã suporte în total sau în parte contributia la fondul de asigurãri sociale.
            (4) Baza de calcul al drepturilor si obligatiilor de asigurãri sociale se stabileste prin contractul de asigurãri sociale, neputând fi mai micã decât salariul minim brut pe tarã.
            Art. 6. - (1) Persoanele care presteazã munca în baza unei conventii civile de prestãri de servicii nu beneficiazã, la încetarea activitãtii, de drepturile prevãzute pentru someri.
            (2) Persoanele care presteazã munca în baza unei conventii civile de prestãri de servicii, precum si angajatorii acestora nu au obligatia de a contribui la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în raport cu sumele reprezentând plata muncii depuse.
            (3) Drepturile bãnesti acordate persoanelor pentru munca prestatã în baza unor conventii civile de prestãri de servicii se plãtesc din fondul de salarii.
            Art. 7. - Prestarea muncii în alte conditii decât cele limitativ prevãzute la art. 2 si 3 ori pentru care nu au fost întocmite formele prevãzute la art. 4 se considerã realizatã în baza unui contract individual de muncã, angajatorii având obligatia de a întocmi si înregistra astfel de acte si de a achita contributia la fondul de asigurãri sociale si la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 8. - Contractele individuale de muncã încheiate de urmãtoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la directiile generale de muncã si protectie socialã:
            a) persoanele fizice;
            b) societãtile comerciale cu capital privat;
            c) asociatiile cooperatiste;
            d) asociatiile familiale;
            e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;
            f) orice alte organizatii care sunt constituite si functioneazã potrivit legislatiei române.
            Art. 9. - (1) Carnetele de muncã ale salariatilor încadrati la angajatorii prevãzuti la art. 8 se pãstreazã si se completeazã de cãtre directiile generale de muncã si protectie socialã.
            (2) Angajatorii sunt obligati sã depunã la directiile generale de muncã si protectie socialã:
            a) actele privind încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractelor individuale de muncã, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
            b) trimestrial, dovezile de platã a salariilor, însotite de actele ce atestã plata lunarã a contributiei pentru asigurãrile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentarã, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pânã la data de 15 a primei luni din trimestrul urmãtor.
            Art. 10. - (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitãtea de a pãstra si completa carnetele de muncã ale salariatilor, directiile generale de muncã si protectie socialã pot aproba ca aceste operatiuni sã fie efectuate de cãtre acestia sau de cãtre societãti comerciale specializate, acreditate în conditiile legii.
            (2) Angajatorii prevãzuti la alin. (1) au urmãtoarele obligatii:
            a) sã prezinte lunar la directiile generale de muncã si protectie socialã dovezile din care sã rezulte plata salariilor, a contributiei la fondul de asigurãri sociale si la constituirea Fondului pentru pensia suplimentarã, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
            b) sã prezinte carnetele de muncã ale salariatilor la directiile generale de muncã si protectie socialã, la încetarea contractelor individuale de muncã ale acestora, în vederea certificãrii înscrierilor efectuate.
            Art. 11. - (1) Contractele individuale de muncã, încheiate de cetãtenii români cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare strãine cu sediul în România, precum si cu reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strãinãtate, se înregistreazã la Oficiul muncii, care functioneazã în subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            (2) Salariatii persoanelor juridice prevãzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurãri sociale, cu conditia achitãrii contributiei la fondul de asigurãri sociale prevãzute de lege.
            (3) Carnetele de muncã se pãstreazã si se completeazã de Oficiul muncii.
            Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevãzute în prezenta lege directiile generale de muncã si protectie socialã vor percepe un comision, stabilit dupã cum urmeazã:
            a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cãrora le pãstreazã si le completeazã carnetele de muncã;
            b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cãrora le presteazã serviciile prevãzute la art. 10, constând în verificarea si certificarea legalitãtii înregistrãrilor efectuate de cãtre acestia.
            (2) Plata comisionului se va efectua pânã la sfârsitul lunii urmãtoare celei pentru care este datoratã.
            (3) Sumele reprezentând comisionul prevãzut la alin. (1) se pãstreazã la trezoreria statului si sunt purtãtoare de dobânzi.
            (4) Sumele reprezentând comisionul prevãzut la alin. (1) se retin si se gestioneazã de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în regim extrabugetar. Sumele retinute se utilizeazã potrivit destinatiilor stabilite prin hotãrâre a Guvernului, iar soldul rãmas la finele anului se reporteazã în anul urmãtor, cu aceeasi destinatie.
            Art. 13. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de muncã si protectie socialã exercitã controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
            (2) Angajatorii au obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele si actele solicitate.

CAPITOLUL III
Rãspunderea juridicã

            Art. 14. - Nerespectarea de cãtre angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 si ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.
            Art. 15. - Fapta angajatorului de a primi la muncã o persoanã pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncã sau, dupã caz, conventii civile de prestãri de servicii constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            Art. 16. - Constituie contraventii si se sanctioneazã cu amendã de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei urmãtoarele fapte:
            a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unitãtii a organelor de control prevãzute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate;
            b) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasã a registrului de evidentã a persoanelor care presteazã munca în baza unei conventii civile de prestãri de servicii.
            Art. 17. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevãzute de prezenta lege se fac de cãtre personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de muncã si protectie socialã, împuternicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 18. - În cazul sãvârsirii repetate de cãtre angajatori a contraventiilor prevãzute la art. 15 si 16 din prezenta lege, directiile generale de muncã si protectie socialã vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comertului.
            Art. 19. - Încãlcarea repetatã de cãtre angajator a prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea obligatiilor referitoare la încadrarea în muncã a persoanelor, precum si la transmiterea obligatorie a unor date cãtre directiile generale de muncã si protectie socialã, prin care s-a urmãrit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe tarã, precum si sustragerea de la plata obligatiilor privind plata contributiilor la fondul de asigurãri sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de somaj constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendã.
            Art. 20. - Încasarea de cãtre angajator de la salariati a contributiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentarã, a contributiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si a contributiei datorate pentru asigurãrile sociale de sãnãtate si nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementãrilor în vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendã.
            Art. 21. - Sanctiunile prevãzute la art. 14-16, art. 19 si 20 din prezenta lege se aplicã persoanelor care se fac vinovate de încãlcarea prevederilor respective.
            Art. 22. - Neplata la termenul stabilit a comisionului prevãzut la art. 12 atrage obligatia debitorului la plata unor majorãri de întârziere, în conditiile prevãzute de legislatia în vigoare.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotãrâre a Guvernului, conditiile în care, potrivit prevederilor art. 2 si 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncã, precum si modul în care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, directiile generale de muncã si protectie socialã pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevãzut la art. 12.
            Art. 24. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Legea nr. 83/1995 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.
            Art. 25. - Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 20 iulie 1999.
Nr. 130.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã si se dispune publicarea în Monitorui Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iulie 1999.
Nr. 249.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, emisã în temeiul art. 1 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere în valoare economicã, socialã si ecologicã a pãdurilor este un atribut al statului. În conditiile respectãrii dreptului de proprietate, pãdurile din România sunt administrate si gospodãrite într-un sistem unitar, vizând valorificarea continuã, în folosul generatiilor actuale si viitoare, a functiilor lor ecologice si social-economice."
           2. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Drumurile forestiere si cãile ferate forestiere, existente la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl strãbat, apartin statului."
           3. La articolul 4, litera b) a alineatului (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) drumurile si cãile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privatã si finantate din resursele financiare ale proprietarilor de pãduri, vor fi proprietate privatã."
           4. La articolul 8, litera b) a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) sã asigure paza pãdurilor, în vederea prevenirii tãierilor ilegale, distrugerii sau degradãrii vegetatiei forestiere, pãsunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de pãduri mentionati la art. 12 alin. (1), care nu au personal angajat pentru asigurarea pazei, rãspund contraventional;"
           5. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) În situatiile în care gospodãrirea pãdurilor, proprietate privatã, apartinând persoanelor fizice sau juridice, este asiguratã pe baze contractuale de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor sau de unitãti specializate, obligatiile mentionate la alin. (1) se vor regãsi ca atare în contractele încheiate."
           6. La articolul 10, alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:
            "(5) Materialul lemnos, cu exceptia celui fasonat în metri-steri, care se transportã din pãdure, având ca document de însotire bonul de vânzare sau foaia de însotire, se marcheazã cu marca dreptunghiularã specificã agentului economic care administreazã pãdurea sau care exploateazã masa lemnoasã, dupã caz."
           7. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - (1) Pãdurile proprietate publicã, apartinând comunelor, oraselor si municipiilor, precum si cele proprietate privatã indivizã, apartinând fostilor composesori, mosneni si rãzesi sau mostenitorilor acestora, se administreazã de cãtre proprietari prin structuri silvice proprii, similare cu cele ale statului. Pentru gestionarea pãdurilor detinãtorii mentionati mai sus angajeazã personal de specialitate, autorizat în conditiile prezentei ordonante.
            (2) Pentru realizarea prevederilor mentionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni si rãzesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, în prealabil, în mod obligatoriu, în asociatii cu personalitate juridicã, potrivit legii."
           8. La articolul 13, alineatele (2) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:
            "(2) În situatia existentei mai multor cantoane se vor constitui districte sau brigãzi silvice, conduse de ingineri silvici sau de tehnicieni silvici. Suprafata acestora este de maximum 1.500 hectare în zona de câmpie, 2.500 hectare în zona de coline si 5.000 hectare în zona de munte.
            (3) În cazul mai multor brigãzi sau districte se vor constitui ocoale silvice, a cãror suprafatã este de maximum 8.000 hectare în zona de câmpie, 12.000 hectare în zona de coline si 20.000 hectare în zona de munte."
           9. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - (1) În situatia în care proprietarii de pãduri care fac obiectul prezentei sectiuni nu pot îndeplini conditiile mentionate la art. 12, acestia vor gospodãri pãdurile ce le apartin, pe bazã contractualã, prin Regia Nationalã a Pãdurilor sau prin unitãti specializate, autorizate de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã.
            (2) Prin contractul încheiat între pãrti se stabilesc drepturile si obligatiile proprietarilor de pãduri si ale Regiei Nationalã a Pãdurilor. În mod obligatoriu se vor stipula:
            a) drepturile materiale ale proprietarilor de pãduri, în naturã sau în bani, care rezultã din valorificarea resurselor lemnoase si nelemnoase ale pãdurilor preluate în gestiune;
            b) obligatiile Regiei Nationale a Pãdurilor sau ale unitãtilor specializate, autorizate de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, de a asigura paza pãdurilor si de a executa lucrãrile tehnice silvice de îngrijire, combatere a dãunãtorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboreturilor, în conformitate cu regimul silvic;
            c) modalitãtile financiare de a suporta costul lucrãrilor de întocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, pazã, îngrijire, protectie contra dãunãtorilor, exploatare si regenerare.
           10. La articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 15. - (1) Pãdurile proprietate privatã apartinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii acestor pãduri au obligatia sã execute, prin mijloace proprii sau prin unitãti specializate, lucrãrile necesare impuse de regimul silvic.

...............................................................................................................................
            (3) În vederea respectãrii obligatiei prevãzute la alin. (1), proprietarii pãdurilor private, individuali sau constituiti în asociatii, pot solicita unitãtilor teritoriale ale Regiei Nationale a Pãdurilor sau unitãtilor specializate, autorizate de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, sã administreze pãdurile ce le apartin, pe bazã de contracte."
           11. La articolul 16, alineatele (1) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - (1) Administrarea pãdurilor proprietate privatã apartinând parohiilor, schiturilor, mânãstirilor, unitãtilor de învãtãrnânt sau altor persoane juridice se face de cãtre acestea sau angajând personal silvic specializat, în vederea respectãrii obligatiilor prevãzute la art. 8 alin. (1).
...............................................................................................................................
            (3) Proprietarii de pãduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita ca pãdurile ce le apartin sã fie administrate pe bazã contractualã de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor sau de unitãti specializate, autorizate de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în conditiile prevãzute la art. 14, completate cu alte prevederi specifice, convenite de pãrtile contractante."
           12. La articolul 17, alineatele (1), (2), (4) si (5) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - (1) Contractele de administrare a fondului forestier, mentionate la sectiunile 2-4 din prezentul capitol, se încheie pe o duratã minimã, egalã cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.
            (2) Contractele prevãzute la alin. (1) se încheie în formã autenticã la birourile notariale, taxele si comisioanele suportându-se de cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor sau de unitãtile specializate, autorizate de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã. Aceste contracte se înregistreazã la inspectoratele silvice teritoriale, institutii definite conform art. 19 si 21 din prezenta ordonantã, în raza cãrora se aflã fondul forestier.
...............................................................................................................................
            (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii si a celui din unitãtile specializate, care executã pe bazã de contract paza si gospodãrirea pãdurilor proprietate publicã apartinând unitãtilor administrativ-teritoriale si proprietate privatã, este controlatã, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã si al inspectoratelor silvice teritoriale, prevãzute la cap. IV din prezenta ordonantã.
            (5) Personalul silvic angajat pentru paza pãdurilor va fi dotat cu armament de serviciu, în conditiile legii, si cu uniformã de serviciu."
           13. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - (1) Controlul respectãrii regimului silvic pentru întregul fond forestier national se exercitã de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, precum si prin inspectoratele silvice teritoriale aflate în subordinea acesteia."
           14. La articolul 20, literele a), e) si j) vor avea urmãtorul cuprins:
            "a) controleazã modul de respectare de cãtre proprietarii si detinãtorii cu orice titlu de pãduri a dispozitiilor legale în domeniul silviculturii, precum si a normelor specifice regimului silvic;
...............................................................................................................................
            e) controleazã activitatea de reparare si întretinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu legislatia si normele specifice în vigoare;
...............................................................................................................................
            j) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege."
           15. La articolul 20, litera i) se abrogã.
           16. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - (1) Inspectoratele silvice teritoriale se constituie în profil teritorial, prin hotãrâre a Guvernului.
            (2) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele silvice teritoriale se va dimensiona în raport cu suprafata pãdurilor si cu numãrul de proprietari, astfel încât pentru o suprafatã medie de 20.000 hectare sã existe un inspector-inginer silvic.
            (3) Pentru lucrãrile tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafatã medie de 10.000 hectare."
           17. Articolele 23 si 24 se abrogã.
           18. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
           "Scoaterea definitivã sau temporarã a terenurilor din fondul forestier national"
           19. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - (1) Reducerea suprafetei pãdurilor din fondul forestier national este interzisã, cu exceptia urmãtoarelor situatii:
            a) pentru constructii cu destinatie militarã, pentru cãi ferate, drumuri europene, nationale si judetene, autostrãzi, linii electrice de înaltã tensiune, mine, forãri, sonde si echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrãri de îmbunãtãtiri funciare, de gospodãrire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apã. Ocuparea definitivã de terenuri din fondul forestier, proprietate privatã, cu sau fãrã defrisarea pãdurii, se aprobã cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. În cazurile în care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face în conditiile stabilite potrivit reglementãrilor legale privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã;
            b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului si cu aprobarea autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
            c) în scopul executãrii de lucrãri, instalatii si constructii necesare pentru gospodãrirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor si cu aprobarea autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
            d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical si de cult, cu avizul autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
            (2) Ocuparea definitivã a terenurilor din fondul forestier, prevãzute la alin. (1) lit. a) si b), se face cu plata de cãtre persoanele fizice si juridice solicitante a urmãtoarelor taxe si despãgubiri:
            a) taxa pentru ocuparea definitivã de terenuri forestiere, care se varsã în Fondul de ameliorare a fondului funciar,potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, fond aflat la dispozitia autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
            b) contravaloarea terenului si a masei lemnoase, care se achitã proprietarului terenului forestier;
            c) contravaloarea pierderii de crestere, determinatã de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitãtii, dacã terenul este acoperit cu pãdure, despãgubire care revine proprietarului terenului.
            (3) Persoanele fizice si juridice pot solicita ocuparea definitivã a unor suprafete din fondul forestier si dupã achitarea unei taxe egale cu contravaloarea pierderii de crestere, determinatã de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitãtii, dacã beneficiarul compenseazã cu o suprafatã echivalentã de teren, limitrofã fondului forestier, pe care o împãdureste si dacã întretine plantatia pânã la încheierea stãrii de masiv pe cheltuialã proprie, cu avizul autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã."
           20. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 26. - (1) Pentru folosirea temporarã de terenuri din fondul forestier national, cu sau fãrã defrisare, în conditiile prevãzute la art. 25 alin. (1) lit. a), persoanele fizice sau juridice care beneficiazã de folosirea terenurilor au obligatia sã achite:
            a) chiria pentru ocuparea terenului pe durata aprobatã, care se încaseazã de proprietarul terenului;
            b) contravaloarea, pierderii de crestere, ca urmare a tãierii masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitãtii stabilitã în amenajamentele silvice;
            c) o garantie în sumã egalã cu cheltuielile necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere pe terenul folosit temporar si pentru întretinerea acesteia pânã la realizarea stãrii de masiv;
            d) suma prevãzutã la lit. c) se depune într-un cont special, purtãtor de dobândã, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã, prevãzut în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã;
            (2) În situatia în care folosirea temporarã a terenului nu implicã defrisarea, beneficiarul plãteste proprietarului chiria."
           21. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 27. - Metodologia de finantare si de executare a lucrãrilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia pânã la realizarea stãrii de masiv, prevãzutã la art. 26 lit. c), se elaboreazã de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante."
           22. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 28. - Ocuparea definitivã sau folosirea temporarã a terenurilor din fondul forestier national, potrivit prevederilor art. 25 si 26, se face numai cu acordul proprietarilor si se aprobã dupã cum urmeazã:
            a) pentru suprafata de pânã la un hectar, de cãtre inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
            b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;
            e) pentru suprafata de peste 50 hectare, prin hotãrâre a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare si la propunerea autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã."
           23. Articolul 29 se abrogã.
           24. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 30. - Finantarea activitãtilor de administrare a fondului forestier national se face din:
            a) venituri proprii;
            b) bugetul de stat;
            c) alte surse."
           25. La articolul 31, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - (1) În vederea sprijinirii proprietarilor de pãduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrãri de gospodãrire, în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national si gestionãrii durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:
            a) refacerea pãdurilor afectate de calamitãti naturale sau de incendii a cãror cauzã este necunoscutã;
            b) refacerea unor cãi forestiere de transport distruse în urma calamitãtii naturale;
            c) combaterea bolilor si dãunãtorilor pãdurilor proprietate privatã;
            d) amenajarea pãdurilor proprietate privatã a persoanelor fizice;
            e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodãrire a pãdurilor proprietate privatã a persoanelor fizice si juridice;
            f) punerea la dispozitie proprietarilor de pãduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementeazã regimul silvic si a materialelor de propagandã si educatie forestierã privind ocrotirea si conservarea pãdurilor;
            g) sprijinirea proprietarilor de pãduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteazã datoritã restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în pãdurile cu functii speciale de protectie."
           26. Dupã articolul 32 se introduc articolele 321- 323 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 321. - (1) Încãlcarea prevederii art. 9 lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani si cu confiscarea materialului lemnos rezultat sau, dacã materialul a fost valorificat anterior constatãrii, cu plata contravalorii acestuia.
            (2) Aceleasi pedepse se aplicã si celor care favorizeazã încãlcarea prevederilor alin. (1).
            Art. 322. - (1) Tãierea sau scoaterea din rãdãcini, fãrã drept, din pãduri, indiferent de forma de proprietate, de arbori si lãstari, de cãtre proprietari, detinãtori sau de oricare altã persoanã, dacã volumul masei lemnoase astfel extrase este de peste 5 m3 sau dacã volumul acesteia este sub aceastã limitã, iar fapta a fost sãvârsitã de cel putin douã ori în interval de 2 ani, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendã.
            (2) Dacã fapta a avut ca urmare extragerea unui volum de peste 20 m3, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.
            (3) Când fapta a avut ca urmare extragerea unui volum de peste 50 m3, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
            (4) Maximul pedepselor prevãzute la alin. (1)-(3) se majoreazã cu 3 ani, în cazul în care faptele au fost sãvârsite în urmãtoarele împrejurãri:
            a) de douã sau mai multe persoane împreunã;
            b) de o persoanã având asupra sa o armã sau substante chimice periculoase;
            c) în timpul noptii;
            d) în arii forestiere protejate.
            (5) Tentativa se pedepseste.
            Art. 323. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unor suprafete de pãduri de cãtre proprietari, detinãtori sau de oricare altã persoanã, precum si incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani."
           27. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 33. - (1) Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni, si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) refuzul proprietarilor sau al altor detinãtori de pãduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligatiei prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendã de la 200.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice;
            b) neasigurarea pazei pãdurilor, potrivit obligatiei prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. b), cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice;
            c) refuzul proprietarilor sau al altor detinãtori de pãduri de a executa lucrãrile de prevenire si combatere a dãunãtorilor si bolilor pãdurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrãrile de îngrijire a arboreturilor, prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
            (2) Contraventiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
            (3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului."
           28. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 35. - Constatarea infractiunilor prevãzute la art. 321-323 si a contraventiilor prevãzute la art. 33 din prezenta ordonantã se face de cãtre personalul silvic prevãzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de personalul silvic din structurile silvice nou-înfiintate, potrivit prezentei ordonante."
           29. Dupã articolul 38 se introduc articolele 381 si 382 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 381. - Marcarea si evaluarea arborilor destinati tãierii, pentru proprietarii de pãduri, persoane fizice, care îsi administreazã singuri pãdurile, se fac la cerere, de cãtre personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Nationale a Pãdurilor si de personalul din unitãtile silvice înfiintate conform prevederilor art. 13. O datã cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea si transportul materialului lemnos respectiv.
            Art. 382. - Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonantã se completeazã cu cele cuprinse în titlul VI "rãspunderi si sanctiuni" din Legea nr. 26/1996 Codul silvic."
           30. Articolul 39 se abrogã.
           Art. II. - În termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã va revizui si va completa cu prevederi specifice pãdurilor, proprietate publicã si privatã, regulamentele si instructiunile din domeniul silviculturii.
           Art. III. - Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
           Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administratia fondului forestier national, astfel cum a fost modificatã prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art 76 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 23 iulie 1999.
Nr. 141.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 266.