MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 361      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 iulie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           142. - Lege privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

           271. - Decret pentru promulgarea Legii privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

           144. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor

           273. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           591. - Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscriptia electoralã Atid, judetul Harghita

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           813. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 1999

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - (1) Statul român sprijinã cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.
            (2) Personalul clerical care beneficiazã de prevederile prezentei legi îsi pãstreazã statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
            (3) Numãrul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijinã salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aprobã anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, tinând seama de numãrul de adepti ai fiecãrui cult, precum si de fondul alocat în acest scop.
            Art. 2. - (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care îsi desfãsoarã activitatea în tarã, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupã cum urmeazã:
            a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publicã, beneficiazã de o indemnizatie lunarã, stabilitã pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referintã sectorialã, prevãzute în anexa nr. 1A. Indemnizatia lunarã este unica formã de remunerare pentru personalul respectiv si reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determinã în raport cu venitul salarial;
            b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decât cel prevãzut la lit. a), beneficiazã de salariul de bazã lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referintã sectorialã, prevãzute în anexa nr. 1B;
            c) personalul clerical care îsi desfãsoarã activitatea în unitãtile de cult beneficiazã de salariile de bazã lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referintã sectorialã, prevãzute în anexa nr. 2.
            (2) Indemnizatiile si salariile de bazã lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt în sumã brutã si sunt impozabile, potrivit legii.
            Art. 3. - Criteriile de stabilire a salariilor de bazã între limite si conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobã de cãtre Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.
            Art. 4. - De la bugetul de stat se asigurã, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în conditiile prevederilor art. 2, inclusiv contributia la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile sociale de sãnãtate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 5. - (1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea asezãmintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor, în vederea mentinerii identitãtii lor culturale, lingvistice si religioase se alocã de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetãtenie românã, o sumã reprezentând echivalentul în lei al drepturilor în valutã, stabilite în cuantum net, prin asimilare, prevãzutã prin hotãrâre a Guvernului, cu functiile pe care este încadrat personalul român trimis în misiune permanentã în strãinãtate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale României în strãinãtate.
            (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevãzute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contributiei la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile sociale de sãnãtate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigurã prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numãr de 52 de posturi.
            Art. 6. - Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevãzut la art. 2 si 5 nu mai beneficiazã de alte contributii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizãrii personalului unitãtilor de cult din tarã si a personalului deservent al cultului ortodox care îsi desfãsoarã activitatea în strãinãtate, aprobatã prin Legea nr. 88/1994, cu modificãrile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobatã prin Legea nr. 130/1994, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 7. - Personalul clerical încadrat în unitãtile bugetare nu beneficiazã de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispozitiile legale care reglementeazã salarizarea personalului încadrat în aceste unitãti.
            Art. 8. - Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale în vigoare se acordã în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
            Art. 9. - Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.
            Art. 10. - Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integrantã din prezenta lege.
            Art. 11. - Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultãrii acestuia cu cultele religioase.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI,
p. ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 142.

ANEXA Nr. 1A
 
Valoarea de referintã sectorialã
la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei

FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitãtilor de cult recunoscute în România, asimilate functiilor de demnitate publicã


Nr.
crt.
Functia
Numãrul
maxim
de posturi*)
Coeficientul
de
multiplicare

1. Patriarh
1
20,300
2. Mitropolit, arhiepiscop, sef rabin, muftiu, episcop-sef de cult
22
17,600
3. Episcop, presedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal
29
15,400
4. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar
21
13,000

*)Numãrul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de cãtre stat a salarizãrii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborãrii legii bugetului de stat.

ANEXA Nr. 1B
 
Valoarea de referintã sectorialã
la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei

FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de bazã ale personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitãtilor de cult recunoscute în România


Nr.
crt.
Functia
Numãrul
maxim
de posturi*)
Coeficientul
de
multiplicare

1. Vicepresedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar
administrativ patriarhal, vicar general, secretar general,
consilier patriarhal
37
6,000
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar
administrativ eparhial
28
5,200
3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh,
protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod
531
3,600
4. Staret, superioarã, egumen
365
2,700

*)Numãrul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de cãtre stat a salarizãrii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborãrii legii bugetului de stat.

ANEXA Nr. 2
 
Valoarea de referintã sectorialã = 685.872 lei

PERSONALUL CLERICAL
angajat în unitãtile care apartin cultelor religioase recunoscute din România
Functiile si coeficientii de multiplicare


Functia
Numãrul
maxim
de posturi*)
Coeficientul
de
multiplicare
minim
maxim

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam
 
 
 
1. Cu studii superioare:
9.887
 
 
- gradul I
1.495
1,755
2,310
- gradul II
3.845
1,470
1,950
- definitiv
2.096
1,370
1,855
- debutant
2.451
1,350
-
2. Cu studii medii:
3.603
 
 
- gradul I
295
1,370
1,855
- gradul II
762
1,275
1,635
- definitiv
1.435
1,260
1,540
- debutant
1.111
1,250
-

*)Numãrul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de cãtre stat a salarizãrii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborãrii legii bugetului de stat.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia  României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 271.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1998 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Institutiile de învãtãmânt superior functioneazã pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile si standardele de evaluare academicã si acreditare prevãzute prin lege.
            (2) Institutiile de învãtãmânt superior sunt, în conditiile legii, universitãti, institute, academii de studii si altele similare."
           2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Procesul de acreditare a institutiilor de învãtãmânt superior cuprinde douã faze:
            a) autorizarea de functionare provizorie, care acordã dreptul de organizare a admiterii si de desfãsurare a procesului de învãtãmânt;
            b) acreditarea, care acordã si dreptul de a organiza examen de licentã, de diplomã sau, dupã caz, de absolvire si de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.
            (2) Asigurarea calitãtii procesului de învãtãmânt se face prin evaluare periodicã.
            (3) Evaluarea se face la nivelul specializãrilor universitare si/sau la nivelul structurilor institutionale. Evaluarea la nivelul structurilor institutionale se face pentru departamente, colegii, facultãti si/sau institutii de învãtãmânt superior.
            (4) Procesul de evaluare academicã se realizeazã prin evaluare internã, în cadrul institutiei respective, si prin evaluare externã realizatã de cãtre Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, potrivit legii.''
           3. La articolul 4, alineatele (1), (3) si (7) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) În vederea evaluãrii si acreditãrii institutiilor de învãtãmânt superior, pentru asigurarea calitãtii procesului de învãtãmânt, se înfiinteazã Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are în subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri si/sau specializãri."

................................................................................................................................
            "(3) Lista cuprinzând candidatii pentru Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare este alcãtuitã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale pe baza propunerilor senatelor institutiilor acreditate si se face publicã. Contestatiile la aceastã listã se depun la Ministerul Educatiei Nationale în termen de 15 zile de la publicare. Dupã rezolvarea contestatiilor Ministerul Educatiei Nationale definitiveazã lista cuprinzând candidatii si o înainteazã Guvernului."
................................................................................................................................
            (7) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare stabileste comisiile de evaluare si numeste membrii acestora din rândul specialistilor propusi de consiIiile facultãtilor din institutiile de învãtãmânt superior acreditate."
           4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Procedura de autorizare pentru functionarea provizorie cuprinde urmãtoarele operatiuni:
            a) institutia interesatã în organizarea si desfãsurarea unor activitãti de învãtãmânt superior elaboreazã un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexeazã la cererea înaintatã Ministerului Educatiei Nationale, care verificã legalitatea cererii; acesta transmite de îndatã raportul de autoevaluare Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare;
            b) comisiile de evaluare prevãzute la art. 4 alin. (7) întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare si a verificãrii îndeplinirii standardelor corespunzãtoare criteriilor generale cuprinse în lege, precum si prin vizite la institutia solicitantã;
            c) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare elaboreazã propriul sãu raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine si a constatãrilor proprii, în care propune acordarea sau, dupã caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte; raportul Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare se transmite Ministerului Educatiei Nationale si institutiei solicitante;
            d) în baza raportului Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare si a avizului ministrului, Ministerul Educatiei Nationale elaboreazã proiectul de hotãrâre a Guvernului, iar Guvernul acordã institutiei solicitante autorizatia de functionare provizorie pentru facultãtile, colegiile si specializãrile care îndeplinesc standardele prevãzute în prezenta lege.
            (2) Înfiintarea unei institutii de învãtãmânt superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al institutiei respective, dupã parcurgerea procedurilor de evaluare si acreditare.
            (3) Înfiintarea unei institutii de învãtãmânt superior prin reunire de institutii si/sau facultãti se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale institutiilor implicate, dupã parcurgerea procedurilor de evaluare si acreditare.
            (4) Institutia de învãtãmânt superior înfiintatã potrivit alin. (2) sau (3) trebuie sã aibã cel putin o facultate acreditatã cu predare în limba românã, la declansarea procedurii de înfiintare."
           5. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - (1) Procedura de acreditare se declanseazã la cererea institutiei de învãtãmânt superior interesate, pentru facultãtile, colegiile si specializãrile care îndeplinesc conditiile si standardele prevãzute de lege.
            (2) Termenul de depunere a cererii nu poate depãsi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, dupã obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, sub sanctiunea ridicãrii autorizatiei de functionare provizorie.
            (3) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, împreunã cu comisiile din subordine, întocmeste un raport de evaluare, în baza cãruia Guvernul initiazã proiectul de lege privind înfiintarea institutiei de învãtãmânt superior cu facultãtile, colegiile si specializãrile propuse spre acreditare."
           6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) În cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultãtile, colegiile si specializãrile, prin hotãrâre a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie institutiei respective, aceasta intrând în procesul de lichidare, începând cu anul I.
            (2) În cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultãtile, colegiile si specializãrile institutiei, prin hotãrâre a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie pentru acestea, care intrã în procesul de lichidare, începând cu anul I."
           7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - (1) Facultãtile, colegiile si specializãrile institutiei de învãtãmânt superior se supun periodic din 5 în 5 ani, evaluãrii academice de cãtre Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare. În situatia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educatiei Nationale avertizeazã institutia de învãtãmânt superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauzã si, dupã un an, în baza unei noi evaluãri cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educatiei nationale, se dispune încetarea scolarizãrii în facultatea, colegiul sau specializarea în cauzã, începând cu anul I.
            (2) Specializãrile acreditate pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluãrii periodice într-un termen de maximum un ciclu de scolarizare de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi intrã în lichidare. Ministerul Educatiei Nationale este obligat sã avertizeze institutia de învãtãmânt superior cu cel putin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective.
            (3) În primii 5 ani dupã obtinerea acreditãrii, institutiile de învãtãmânt superior nou-înfiintate se supun, dupã caz, controalelor anuale ale Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare, care monitorizeazã îndeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe."
           8. La articolul 10, dupã alineatul (2), se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Actul oficial privind desfiintarea unei institutii de învãtãmânt superior trebuie sã reglementeze, în conditiile legii, situatia studentilor si baza materialã."
           9. Articolul 11 se abrogã.
           10. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - Facultãtlle, colegiile si specializãrile din institutiile de învãtãmânt superior în functiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academicã periodicã, în conformitate cu prevederile art. 9."
           11. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum si ale expertilor utilizati sunt prevãzute în bugetul propriu.
            (2) Institutiile interesate în organizarea si desfãsurarea unei activitãti de învãtãmânt superior achitã la data depunerii cererii o taxã pentru fiecare fazã a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu si specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învãtãmântul de stat, cu vechime maximã.
            (3) Pentru evaluarea academicã periodicã, prevãzutã la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din învãtãmântul de stat cu vechime maximã, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare.
            (4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maximã.
            (5) Taxa se depune în contul Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare."
           12. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - Examenul de licentã sau de diplomã ori, dupã caz, de absolvire, sustinut la institutiile, facultãtile, colegiile si specializãrile acreditate, se desfãsoarã potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si criteriilor specifice aprobate de senatul universitar."
           13. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 15. - Diplomele eliberate de institutiile de învãtãmânt superior pentru absolventii facultãtilor, colegiilor sau specializãrilor acreditate sunt recunoscute de drept de cãtre Ministerul Educatiei Nationale."
           14. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - Au dreptul de organizare a învãtãmântului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai institutiile de învãtãmânt superior acreditate care îndeplinesc conditiile stabilite prin lege."
           15. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 18. - Rapoartele Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare, precum si avizul ministrului educatiei nationale se aduc la cunostintã si institutiilor care solicitã organizarea si desfãsurarea unei activitãti de învãtãmânt superior. Avizul ministrului educatiei natioriale se comunicã si Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare."
           16. La articolul 19, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Criteriile se referã la domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de învãtãmânt superior: personal didactic, continutul învãtãmântului, bazã materialã, activitate de cercetare si activitate financiarã, structuri institutionale, administrative si manageriale, conform legii."
           17. La articolul 20, alineatele (3)-(5) vor avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie institutia trebuie sã aibã la fiecare specializare cel putin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învãtãmântul superior dupã normele legale si cel putin 20% cadre didactice cu titlu de profesor universitar si conferentiar universitar, angajate cu norma de bazã sau cu statut de cadru didactic asociat.
            (4) Pentru obtinerea acreditãrii institutia de învãtãmânt superior trebuie sã aibã, la fiecare facultate, colegiu si specializare, cel putin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de bazã sau cu post rezervat, titularizate în învãtãmântul superior dupã normele legale, iar dintre acestea, cel putin 20% sã fie profesori universitari si conferentiari universitari.
            (5) Pentru obtinerea acreditãrii personalul de conducere al institutiei de învãtãmânt superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum si sefii de catedrã trebuie sã fie cadre didactice cu norma de bazã în institutie si sã aibã gradul de profesor universitar sau conferentiar universitar titular."
           18. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie si pentru acreditare, planurile de învãtãmânt trebuie sã cuprindã discipline obligatorii, optionale si facultative, corespunzãtor standardelor stabilite pe plan national de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare."
           19. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 22. - Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale."
           20. La articolul 24, alineatele (4)-(6) vor avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Pentru acreditare, pe lângã îndeplinirea celorlalte conditii prevãzute de lege, este necesar ca cel putin 51% din totalul primelor trei serii de absolventi sã promoveze examenul de licentã sau de diplomã ori, dupã caz, de absolvire, pânã la termenul prevãzut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolventi promovabilitatea în interiorul termenului prevãzut la art. 6 alin. (2) trebuie sã fie de cel putin 40%.
            (5) În cazul în care conditiile prevãzute la alin. (4) nu sunt îndeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intrã în procesul de lichidare începând cu anul I.
            (6) În perioada de functionare provizorie institutia de învãtãmânt superior este obligatã sã respecte standardele care au stat la baza acordãrii autorizatiei. Structurile institutionale de învãtãmânt superior si conditiile de functionare a specializãrilor pentru care au fost date autorizatii de functionare provizorie pot fi modificate numai în conditiile reluãrii procedurilor de evaluare. Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, precum si alte autoritãti publice abilitate prin lege efectueazã controale ori de câte ori se considerã necesar, fãrã percepere de taxe. În situatia în care se constatã neîndeplinirea conditiilor prevãzute în prezenta lege se aplicã dispozitiile alin. (5)."
           21. La articolul 26, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie sau acreditãrii, institutia de învãtãmânt superior trebuie sã facã dovada cã dispune de structuri de management academic si administrativ, adecvate fiecãrei etape."
           22. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 27. - La evaluarea academicã periodicã a facultãtilor, colegiilor si specializãrilor, dupã caz, acestea trebuie sã îndeplineascã standardele stabilite pentru procesul de acreditare si celelalte prevederi legale."
           23. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 29. - Prin acreditare se recunoaste valabilitatea întregii activitãti desfãsurate de institutiile de învãtãmânt superior pânã la data acordãrii acesteia."
           24. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - (1) Pot desfãsura activitãti de învãtãmânt superior si pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai institutiile de învãtãmânt superior autorizate sã functioneze provizoriu sau acreditate.
            (2) Desfãsurarea de activitãti de învãtãmânt superior de cãtre unitãti neautorizate, precum si asumarea denumirii universitate, în sensul de institutie de învãtãmânt superior, sau asumarea de calitãti si atributii academice se pedepsesc conform legii penale.
            (3) Dispozitiile alin. (2) se aplicã, treptat, si institutiilor cu activitãti de învãtãmânt superior, aflate în lichidare, cãrora li s-a retras dreptul de scolarizare începând cu anul I, în conditiile legii.
            (4) Institutiile care desfãsoarã activitate de învãtãmânt superior sunt obligate sã afiseze, la loc vizibil, actele, prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, dupã caz.
            (5) Sesizarea organelor de urmãrire penalã se face de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare sau de cãtre orice altã persoanã fizicã sau juridicã care se considerã lezatã în drepturile sale prin functionarea institutiei în cauzã."
           25. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 32. - (1) Cadrul didactic cu functia de bazã la o institutie de învãtãmânt de stat sau particular poate efectua activitãti didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte institutii de învãtãmânt superior, în conformitate cu prevederile legale si cu Carta Universitarã."
           26. La articolul 34, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 34. - (1) Desfãsurarea de activitãti de învãtãmânt superior si eliberarea de acte de studii, în alte conditii decât cele prevãzute prin prezenta lege, atrag rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a celor vinovati."
           27. La articolul 34, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Perceperea de taxe scolare si eliberarea de acte de studii, în cadrul unei activitãti desfãsurate în alte conditii decât cele prevãzute de prezenta lege, atrag rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a celor vinovati."
           28. Dupã articolul 34 se introduce articolul 341 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 341. - (1) Se considerã desfiintatã o specializare pentru care, din diferite motive, institutia nu a mai scolarizat, începând cu anul I, o perioadã minimã egalã cu un ciclu de scolarizare. Reluarea activitãtii la aceste specializãri presupune o nouã autorizare de functionare.
            (2) Desfiintarea institutiei de învãtãmânt superior se face în momentul încetãrii totale a activitãtii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constatã cã institutia desfãsoarã activitãti ostile statului român sau în contradictie cu legile si cu Constitutia României."
           Art. II. - Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 144.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 273.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscriptia electoralã Atid, judetul Harghita

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 164/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se stabileste data de 22 august 1999 pentru alegerea primarului în Circumscriptia electoralã Atid, judetul Harghita.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 591.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINlSTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 1999

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finantelor si Banca Nationalã a României, si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã prograrnul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna august 1999, destinate refinantãrii deficitului bugetului de stat, care vor avea urmãtoarele caracteristici:


Seria
Data
licitatiei
Data
emisiunii
Data
scadentei
Numãrul
de zile
Valoarea
emisiunii
- lei -

H1 99.11.04
3 august 1999
5 august 1999
4 noiembrie 1999
91
1.123.430.000.000
H2 00.02.03
3 august 1999
5 august 1999
3 februarie 1999
182
300.000.000.000
H3 99.11.11
10 august 1999
12 august 1999
11 noiembrie 1999
91
918.370.000.000
H4 99.11.11
11 august 1999
13 august 1999
11 noiembrie 1999
90
40.550.000.000
H5 99.11.11
11 august 1999
16 august 1999
11 noiembrie 1999
87
43.510.000.000
H6 99.11.11
11 august 1999
17 august 1999
11 noiembrie 1999
86
41.480.000.000
H7 99.11.11
11 august 1999
18 august 1999
11 noiembrie 1999
85
40.880.000.000
H8 99.11.18
17 august 1999
19 august 1999
18 noiembrie 1999
91
1.036.460.000.000
H9 00.02.17
17 august 1999
19 august 1999
17 februarie 1999
182
1.000.000.000.000
H10 99.11.25
24 august 1999
26 august 1999
25 noiembrie 1999
91
1.214.120.000.000
H11 99.10.07
24 august 1999
26 august 1999
7 octombrie 1999
42
839.130.000.000
H12 99.11.29
26 august 1999
30 august 1999
29 noiembrie 1999
91
557.010.000.000
H13 00.02.28
26 august 1999
30 august 1999
28 februarie 1999
182
500.000.000.000

            Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate pânã la anularea emisiunii, în functie de necesitãtile de finantare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finantelor în preziua licitatiei.
            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu pret multiplu.
            Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
            Pretul si randamentul se vor calcula utilizând urmãtoarele formule:
P=
1 - (d x r)
360
si
y=
r

p
,
            în care:
            P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
            d = numãrul de zile pânã la scadentã;
            r = rata discontului;
            y = randamentul (rata dobânzii).
            Ministerul Finantelor îsi rezervã dreptul de a respinge, partial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a fi la un nivel acceptabil al randamentului (al ratei dobânzii).
            Art. 3. - Bãncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane juridice.
            Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipii de 10.000.000 lei.
            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în România.
            Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
            Art. 4. - Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
            Art. 5. - Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Nationalã a României în ziua licitatiei, pânã la ora 12,00.
            Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi,la sediul Bãncii Nationale a României, de cãtre comisia de licitatie constituitã în acest scop, si va fi dat publicitãtii.
            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Nationalã a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpãrate.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãti fiscale.
            Art. 9. - Directia generalã a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 28 iulie 1999.
Nr. 813.