MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 256   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 4 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           75. - Ordonantã de urgentã privind activitatea de audit financiar

           77. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri pentru prevenirea incapacitãtii de platã

           437. - Hotãrâre privind aprobarea Licentei de concesiune pentru exploatarea depozitelor tehnologice din iazurile de decantare SÃSAR (MEDA) si FLOTATIA CENTRALÃ din judetul Maramures

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRARTIEI PUBLICE CENTRALE

           496. - Ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului pentru aprobarea unor disponibilizãri prin concedieri colective pe anul 1999 la Regia Nationalã a Pãdurilor

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind activitatea de audit financiar

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantã de urgentã constituie cadrul juridic privind organizarea activitãtii de audit financiar prin care se reglementeazã exercitarea independentã a mandatului de auditor financiar numai de cãtre persoanele care au dobândit aceastã calitate în conditiile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 2. - Prin independentã, în sensul prevãderilor art. 1, se întelege exercitarea mandatului de auditor financiar de cãtre persoanele care au aceastã calitate, nu au raporturi juridice de muncã sau civile cu societãtile comerciale auditate si nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu acestea, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestatã în calitate de auditor.

CAPITOLUL II
Auditul si auditorul financiar

            Art. 3. - Auditul financiar reprezintã activitatea de verificare a situatiilor financiare ale societãtilor comerciale de cãtre auditori financiari, în conformitate cu standardele de audit internationale.
            Art. 4. - Auditorul financiar este persoana fizicã sau juridicã ce dobândeste aceastã calitate prin atribuire de cãtre Camera Auditorilor din România în conditiile prezentei ordonante de urgentã.

CAPITOLUL III
Organizarea si atributiile Camerei Auditorilor din România

            Art. 5. - (1) În vederea atribuirii si retragerii calitãtii de auditor, precum si a organizãrii si coordonãrii activitãtii de audit financiar, se înfiinteazã Camera Auditorilor din România, persoanã juridicã, ca organizatie profesionalã de utilitate publicã fãrã scop lucrativ, denumitã în continuare Camerã.
            (2) Camera are, în principal, urmãtoarele atributii:
            a) organizeazã examenele si atribuie calitatea de auditor financiar;
            b) coordoneazã activitatea de audit financiar;
            c) supravegheazã programul de pregãtire continuã a auditorilor financiari;
            d) controleazã calitatea activitãtii de audit financiar;
            e) sesizeazã Ministerul Finantelor asupra necesitãtii actualizãrii normelor si procedurilor profesionale de audit, în raport cu modificãrile intervenite în reglementãrile institutiilor profesionale europene si internationale;
            f) retrage calitatea de auditor financiar în conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
            g) elaboreazã normele interne privind activitatea Camerei.
            Art. 6. - (1) Camera are personalitate juridicã si sediul în municipiul Bucuresti, Bd Libertãtii nr. 12, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de cãtre Guvern în folosintã gratuitã pe o perioadã de 10 ani.
            (2) Camera îsi poate constitui unitãti teritoriale, denumite filiale.
            Art. 7. - (1) Prin ordin al ministrului finantelor se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri, care va elabora:
            a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei;
            b) Codul privind conduita eticã si profesionalã în domeniul auditului financiar;
            c) Standardele de audit;
            d) Programa analiticã a examenului de aptitudini profesionale;
            e) Norme privind procedurile de control al calitãtii auditului financiar;
            f) Reguli privind pregãtirea continuã a auditorilor;
            g) Norme privind procedurile minimale de audit.
            (2) Comitetul provizoriu va functiona pânã la primele alegeri.
            (3) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
            (4) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei va cuprinde prevederi referitoare la:
            a) organele de conducere ale Camerei si modul lor de desemnare;
            b) atributiile si rãspunderile Camerei;
            c) regulile de atribuire si de retragere a calitãtii de auditor financiar;
            d) respectarea cerintelor privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitãtii de audit financiar;
            e) abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura disciplinarã.
            (5) Normele, regulile si procedurile prevãzute la alin. (1) lit. b)-g) vor fi armonizate cu cele emise de institutiile europene si internationale în domeniu si vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
            (6) Primele alegeri se organizeazã în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevãzute de acesta.
            Art. 8. - În regulamentul prevãzut la art. 7 vor fi cuprinse si reguli prin care sã se asigure desfãsurarea activitãtii de audit, independenta activitãtii auditorului, respectarea regulilor Camerei de cãtre membrii sãi, solutionarea plângerilor împotriva auditorilor, criteriile de atribuire si de retragere a calitãtii de auditor, precum si alte prevederi necesare bunei desfãsurãri a auditului financiar, potrivit prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 9. - (1) Camera desemneazã anual auditorii financiari care îndrumã desfãsurarea stagiului de pregãtire practicã a candidatilor ce doresc sã dobândeascã calitatea de auditor financiar.
            (2) Camera poate retrage calitatea de auditor financiar persoanelor mentionate la alin. (1), dacã acestea refuzã pregãtirea stagiarilor sau dacã se constatã cã îndrumarea se face necorespunzãtor.
            Art. 10. - (1) Sunt membri ai Camerei:
            a) persoanele care dobândesc în mod provizoriu calitatea de auditor financiar în conditiile alin. (2);
            b) auditorii cãrora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor prevãzute la art. 18.
            (2) La constituire Camera va fi alcãtuitã din persoanele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii si care vor dobândi calitatea de membru provizoriu:
            a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;
            b) sunt cenzori la societãti comerciale în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, la bãnci, la societãti de asigurare si reasigurare, în baza unor legi speciale, dacã au exercitat aceastã calitate timp de 3 ani din ultimii 5 ani;
            c) se bucurã de o reputatie profesionalã nestirbitã.
            (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la constituire pot fi acceptate în Camerã si persoane cu studii economice superioare în specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activitãti profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase în domeniu.
            (4) La constituire Camera va deschide Registrul provizoriu al membrilor, care cuprinde persoanele ce îndeplinesc conditiile prevãzute la alin. (2) si (3). Conditiile si modul de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
            (5) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoanele prevãzute la alin. (2) poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.
            (6) Membrii Camerei prevãzuti la alin. (2) si (3) îsi mentin aceastã calitate, dacã sustin si promoveazã un examen de aptitudini profesionale în conditiile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 11. - (1) Camera are obligatia sã actualizeze permanent normele privind exercitarea de cãtre membrii sãi a activitãtii de audit financiar.
            (2) În norme vor fi prevãzute reguli privind activitatea de audit. Acestea sunt obligatorii atât pentru auditorii financiari, cât si pentru angajatii si colaboratorii lor.
            Art. 12. - Camera va actualiza permanent normele privind standardele profesionale care trebuie aplicate în activitatea de audit financiar, precum si modul de aplicare a acestora.
            Art. 13. - Camera organizeazã evidenta membrilor sãi prin Registrul auditorilor financiari.
            Art. 14. - Camera va emite reguli si proceduri în limitele si competentele stabilite în regulamentul de organizare si functionare, prin care sã se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã. La elaborarea regulilor si procedurilor se va avea în vedere controlul de cãtre Ministerul Finantelor, ca autoritate publicã responsabilã de realizarea obligatiilor asumate de statul român în sustinerea procesului de armonizare cu directivele Uniunii Europene în domeniu, cu privire la calitatea examenelor de auditor financiar si a stagiului practic.

CAPITOLUL IV
Reguli de atribuire a calitãtii de auditor financiar

            Art. 15. - Pentru atribuirea calitãtii de auditor financiar potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã si ale regulamentului de organizare a examenelor candidatii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            A. Persoanele fizice:
            a) sã fie licentiati ai unei facultãti cu profil economic de cel putin 3 ani si sã aibã experientã în domeniul contabil, consideratã de Camerã ca fiind edificatoare, sau sã aibã calitatea de expert contabil de cel putin 3 ani si sã fi desfãsurat activitate în aceastã calitate;
            b) sã fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar;
            c) sã satisfacã cerintele Codului privind conduita eticã si profesionalã în domeniul auditului financiar;
            d) sã sustinã si sã promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevãzut la art. 18.
Camera, prin derogare de la prevederile lit. b), poate atribui calitatea de auditor financiar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare a examenelor, persoanelor care au exercitat timp de 11 ani activitãti profesionale în domeniul financiar-contabil si au dobândit o experientã edificatoare.
            B. Persoanele juridice:
            a) persoanele care efectueazã auditul financiar al conturitor anuale în numele societãtilor de audit trebuie sã satisfacã conditiile prevãzute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33;
            b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinutã de persoane fizice sau de societãti de audit care satisfac conditiile prevãzute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33;
            c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societãti de audit trebuie sã fie persoane fizice sau societãti de audit care satisfac conditiile prevãzute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33.
            Art. 16. - Pot îndeplini mandatul de auditor financiar numai persoanele care se bucurã de o reputatie profesionalã nestirbitã si care nu exercitã activitãti incompatibile cu cea de audit.
            Art. 17. - Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bazã de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sã se certifice un nivel corespunzãtor de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.
            Art. 18. - (1) Examenele pentru atribuirea calitãtii de auditor financiar se organizeazã de Camerã conform regulamentului elaborat de aceasta, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
            (2) Examenul constã în sustinerea de probe scrise la disciplinele stabilite potrivit reglementãrilor europene si internationale în domeniu, astfel:
            a) audit financiar;
            b) contabilitate generalã: reglementãri nationale si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationale; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea rezultatului financiar;
            c) analiza si evaluarea criticã a conturilor anuale;
            d) contabilitatea costurilor si contabilitatea managerialã; relatia dintre contabilitate si management;
            e) reguli de consolidare a conturilor;
            f) audit intern;
            g) standardele legale si profesionale privind auditul financiar al conturilor anuale si al celorlalte documente contabile, precum si cele privind auditorii financiari;
            h) elemente de drept comercial, civil, protectie socialã si a muncii;
            i) legislatie fiscalã;
            j) elemente privind finantele nationale; tehnici si metode moderne de management general si financiar;
            k) elemente de matematicã, statisticã si sisteme informatice.

CAPITOLUL V
Exercitarea mandatului de auditor financiar

            Art. 19. - Auditorul financiar poate îndeplini mandatul numai în urmãtoarele conditii:
            a) are calitatea de auditor financiar;
            b) este membru al Camerei;
            c) îndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
            Art. 20. - (1) O persoanã nu poate îndeplini mandatul de auditor financiar al unei societãti comerciale, dacã este angajatã a acesteia ori dacã are relatii cu aceasta sau cu orice persoanã cu care societatea însãsi are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.
            (2) În sensul prezentei ordonante de urgentã, prin incompatibilitate se întelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independentã în exercitarea mandatului de auditor financiar.
            Art. 21. - Dacã pe durata mandatului auditorul financiar nu mai îndeplineste conditiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligatia sã renunte imediat la mandatul sãu si sã notifice societãtii comerciale auditate încetarea mandatului si motivul renuntãrii.
            Art. 22. - (1) În cazul în care pe o anumitã perioadã auditorul financiar nu a îndeplinit conditiile de exercitare a mandatului, Ministerul Finantelor, pe baza informatiilor primite în acest sens, poate solicita societãtii comerciale efectuarea, încã o datã, de cãtre un alt auditor financiar a auditului financiar al conturilor respective sau sã revadã primul audit efectuat si sã recomande, motivat, dacã este necesarã efectuarea unui al doilea audit.
            (2) În situatia în care se recomandã efectuarea unui al doilea audit financiar, societãtile comerciale vor lua, în cel mai scurt timp, mãsurile necesare pentru îndeplinirea acestei recomandãri.
            (3) Pentru recuperarea cheltuielilor efectuate societatea comercialã se poate îndrepta împotriva auditorului care acceptã sau continuã sã îndeplineascã mandatul de auditor financiar din momentul în care cunoaste cã nu mai îndeplineste conditiile de exercitare a mandatului.

CAPITOLUL VI
Independentã, integritate profesionalã, incompatibilitate si conflict de interese

            Art. 23. - Pot desfãsura activitate de audit financiar numai persoanele care îndeplinesc conditiile de independentã prevãzute la art. 1 si 4 din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 24. - Auditorii vor desfãsura activitatea de audit financiar, cu respectarea si aplicarea corespunzãtoare a reglementãrilor legale.
            Art. 25. - Persoanele cãrora li s-a atribuit calitatea de auditor financiar nu pot angaja sau desfãsura activitãti care prejudiciazã sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionalã, precum si în situatiile de incompatibilitate si conflict de interese.
            Art. 26. - (1) Îndeplinirea mandatului de auditor financiar la douã sau mai multe societãti comerciale în acelasi timp nu afecteazã integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionalã, dacã sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentã si ale Codului privind conduita eticã si profesionalã a auditorilor financiari.
            (2) Sunt incompatibile activitãtile desfãsurate în acele domenii care pot afecta respectarea principiilor etice fundamentale ale auditorului financiar.
            (3) În perioada în care auditorii financiari sunt incompatibili pentru desfãsurarea activitãtii de audit acestia vor figura în Registrul Camerei într-o sectiune distinctã "Persoane nonactive".
            Art. 27. - Auditorii financiari, persoane juridice, rãspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacã unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor financiar, va interveni în exercitarea mandatului de auditor, astfel încât sã prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfãsoarã aceastã activitate în numele persoanei juridice.
            Art. 28. - Prevederile prezentului capitol se aplicã si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfãsoarã activitatea de auditor financiar în numele unor auditori, persoane juridice.

CAPITOLUL VII
Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor ca autoritate publicã

            Art. 29. - Activitatea Camerei în România se desfãsoarã sub supravegherea Ministerului Finantelor.
            Art. 30. - Ministerul Finantelor va urmãri permanent ca statutul si celelalte reglementãri emise de Camerã sã nu contravinã reglementãrilor legale, precum si faptul ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sã fie în conformitate cu statutul si cu celelalte reglementãri.
            Art. 31. - Ministerul Finantelor poate solicita Camerei:
            a) sã notifice imediat aparitia evenimentelor de natura celor convenite, sã îi punã la dispozitie sau sã îi comunice informatiile privind aceste evenimente;
            b) sã ofere informatiile solicitate la anumite termene si/sau pentru anumite perioade.
            Art. 32. - Ministerul Finantelor va lua mãsurile ce se impun pentru respectarea de cãtre Camerã a prevederilor prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 33. - (1) În vederea desfãsurãrii activitãtii de audit financiar, Ministerul Finantelor, la propunerea Camerei, poate aproba atribuirea calitãtii de auditor financiar, potrivit regulamentului prevãzut la art. 7, persoanelor care:
            a) au calitatea de auditor financiar în baza reglementãrilor unui alt stat;
            b) posedã o calificare profesionalã în contabilitate, recunoscutã de legea altui stat, echivalentã cu conditiile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã;
            c) fac dovada cã posedã cunostintele cerute de statul român pentru desfãsurarea activitãtii de audit financiar.
            (2) Ministerul Finantelor poate retrage calitatea de auditor financiar persoanelor prevãzute la alin. (1), în conditiile prevãzute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
            (3) Persoanele care au obtinut calificarea în strãinãtate si cãrora li s-a aprobat atribuirea calitãtii de auditor financiar, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), sunt supuse controlului Camerei si, pe aceastã bazã, devin membre ale acesteia.
            Art. 34. - (1) Ministerul Finantelor poate revoca recunoasterea organelor de conducere ale Camerei în cazul în care constatã cã nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã.
            (2) Revocarea recunoasterii organelor de conducere ale Camerei determinã declansarea procedurii de dizolvare a acestora si, respectiv, reluarea procedurilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã pentru constituirea Camerei.
            (3) În ordinul de revocare a recunoasterii organelor de conducere ale Camerei vor fi mentionate motivele care determinã aceastã mãsurã si data de la care se aplicã, datã care nu poate fi stabilitã la un termen mai mic de 3 luni de la data emiterii ordinului.
            (4) Înainte de emiterea ordinului de revocare a recunoasterii organelor de conducere ale Camerei Ministerul Finantelor va comunica în scris Camerei intentia sa si va lua mãsurile necesare pentru a aduce la cunostintã acesteia si persoanelor afectate revocarea.
            (5) Ordinul de revocare a recunoasterii organelor de conducere ale Camerei poate cuprinde prevederile tranzitorii pe care Ministerul Finantelor le considerã necesare si adecvate.
            (6) Ordinul de revocare poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

CAPITOLUL VIII
Publicitate

            Art. 35. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice cãrora li s-a atribuit calitatea de auditor financiar vor fi înscrise în registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi actualizat cu modificãrile intervenite.
            (2) În Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate: numele si adresa, respectiv denumirea si sediul social al tuturor persoanelor care pot sã desfãsoare activitatea de audit financiar.
            (3) Pentru fiecare societate de audit se vor mentiona, în plus, urmãtoarele:
            a) numele, prenumele si adresa persoanelor fizice care efectueazã auditul financiar în numele societãtilor de audit financiar si care îndeplinesc conditiile prevãzute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei cu privire la eligibilitatea acestora;
            b) numele, prenumele si adresa asociatilor sau ale actionarilor societãtilor de audit financiar;
            c) numele, prenumele si adresa membrilor consiliului de administratie al societãtii de audit financiar.

CAPITOLUL IX
Sanctiuni

            Art. 36. - Încãlcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, disciplinarã sau penalã.
            Art. 37. - Constituie infractiune si se sanctioneazã cu pedeapsa prevãzutã la art. 281 din Codul penal exercitarea activitãtii de auditor financiar de cãtre persoana fizicã ce nu are calitatea de auditor financiar sau are raporturi juridice de muncã ori civile cu societãtile comerciale auditate sau are un interes material direct sau indirect în raport cu acestea.
            Art. 38. - Constituie infractiune si se sanctioneazã cu închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã fapta auditorului financiar care furnizeazã informatii false sau incomplete în legãturã cu aspecte semnificative privind societatea comercialã auditatã.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 39. - (1) În corelare cu Programul national de pregãtire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale în domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Ministerul Finantelor poate aproba, pe o perioadã de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, exercitarea provizorie a calitãtii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite prin ordin al ministrului finantelor. Pe aceeasi perioadã Ministerul Finantelor poate aproba atribuirea calitãtii de auditor financiar si anumitor societãti internationale de audit care functioneazã pe teritoriul României.
            (2) În vederea atribuirii calitãtii de auditor financiar societãtilor internationale de audit, Ministerul Finantelor se va asigura cã:
            a) persoanele care exercitã activitatea de audit financiar, angajate de societãtile mentionate, rãspund cerintelor stipulate în prezenta ordonantã de urgentã, în virtutea calitãtii de membru al unei asociatii profesionale dintr-o tarã care are statut similar Camerei Auditorilor din România;
            b) societatea are un sistem de audit financiar compatibil cu standardele de audit internationale;
            c) societatea poate demonstra cã are un sistem de punere în aplicare a standardelor fundamentale de eticã profesionalã, emise de Federatia Internationalã a Contabililor.
            Art. 40. - Categoriile de societãti comerciale ale cãror conturi anuale vor fi auditate potrivit regulilor prezentei ordonante de urgentã se stabilesc de Ministerul Finantelor, în acord cu cerintele directivelor Uniunii Europene în domeniu, cu Programul de dezvoltare a sistemului contabil din România si cu legislatia în vigoare.
            Art. 41. - Ministerul Finantelor va elabora si va promova pentru adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgentã în functie de modificarea si/sau completarea Directivei a VIII-a a Uniunii Europene.
            Art. 42. - Auditarea societãtilor cotate la bursa de valori se efectueazã numai de cãtre persoane care sunt membre ale Camerei.
            Art. 43. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãtii de expertizã contabilã si a contabililor autorizati, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ulterioare. Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, referitoare la cenzori, nu se aplicã societãtilor comerciale care intrã sub incidenta prevederilor art. 40 din prezenta ordonantã de urgentã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 iunie 1999.
Nr. 75.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri pentru prevenirea incapacitãtii de platã

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Contribuabilii, persoane juridice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã vor organiza evidenta obligatiilor de platã si evidenta creantelor, pe termene scadente, cãtre orice creditor, respectiv de la orice debitor, dupã caz.
            Evidenta prevãzutã la alin. 1 se actualizeazã zilnic.
            Art. 2. - Contribuabilii, persoane juridice, vor întocmi situatia sumelor restante mai vechi de 30 de zile cãtre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoanã juridicã, dupã caz, cu sediul în România, care va cuprinde:
            a) elemente de identificare a calitãtii de debitor:
            - denumirea, sediul social si codul fiscal;
            - denumirea, sediul social si codul fiscal ale creditorului;
            - numãrul, data emiterii si valoarea facturii ce urmeazã sã fie plãtitã creditorului;
            b) elemente de identificare a calitãtii de creditor:
            - denumirea, sediul social si codul fiscal;
            - denumirea, sediul social si codul fiscal ale debitorului;
            - numãrul, data emiterii si valoarea facturii ce urmeazã sã fie încasatã de la debitor;
            c) alte elemente:
            - volumul creditelor nerambursate în termen cãtre bãncile finantatoare, inclusiv dobânzile aferente;
            - volumul debitelor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorãrile de întârziere datorate si penalizãrile, dupã caz;
            - volumul creantelor fatã de persoanele juridice, care se finanteazã total sau partial de la bugetul de stat;
            - volumul creditelor comerciale acordate de agentii economici, nerambursate la scadentã.
            Art. 3. - Situatia întocmitã conform art. 2 se va depune, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, la Institutul de Management si Informaticã din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplãtite la termenele scadente, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadentã ale agentilor economici din industrie si la Metodologia de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadentã ale agentilor economici la care statul este actionar majoritar.
            Situatia prevãzutã la alin. 1 se actualizeazã de cãtre contribuabili, persoane juridice, periodic, la intervale de cel mult 30 de zile, în functie de dotarea cu tehnicã de calcul.
            Art. 4. - Personalul Institutului de Management si Informaticã din cadrul Ministerului Industriei si Comertului este obligat sã asigure pãstrarea, depozitarea si utilizarea informatiilor, datelor si situatiilor comunicate de agentii economici în conditii de confidentialitate si sigurantã, în scopurile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezãrii intereselor, de orice naturã, ale acestora.
            Art. 5. - Constituie contraventii, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiuni, urmãtoarele fapte:
            a) netinerea de cãtre contribuabilul, persoanã juridicã, a evidentei plãtilor restante conform art. 1 din prezenta ordonantã de urgentã;
            b) nedepunerea la Institutul de Management si Informaticã din cadrul Ministerului Industriei si Comertului a situatiei prevãzute la art. 2 în termenul prevãzut la art. 3;
            c) neluarea mãsurilor pentru asigurarea protectiei si confidentialitãtii datelor, informatiilor si situatiilor aflate în pãstrarea si gestionarea Institutului de Management si Informaticã din cadrul Ministerului Industriei si Comertului;
            d) nerespectarea de cãtre orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidentialitatea informatiilor, datelor si situatiilor.
            Contraventiile prevãzute la alin. 1 lit. a) si b) se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            - cele de la lit. a), cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
            - cele de la lit. b), cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
            Contraventiile prevãzute la lit. c) si d) se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Constatarea contraventiilor prevãzute la lit. a) si b) si aplicarea sanctiunilor se efectueazã de cãtre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
            Constatarea contraventiilor prevãzute la lit. c) si d) si aplicarea sanctiunilor se efectueazã de cãtre ofiteri ai Inspectoratului General al Politiei.
            Art. 6. - Prevederile art. 5 se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
            Art. 7. - Institutul de Management si Informaticã din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va transmite Ministerului Finantelor - Directia generalã de prognozã, lunar si la cerere, situatia centralizatã cu privire la activitatea desfãsuratã de acesta în procesul de compensare a datoriei.
            Art. 8. - În termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Guvernul va adopta hotãrâri de modificare a reglementãrilor în vigoare privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadentã ale agentilor economici si Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadentã ale agentilor economici din industrie, în vederea punerii în aplicare a prezentei ordonante de urgentã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 1 iunie 1999.
Nr. 77.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Licentei de concesiune pentru exploatarea depozitelor tehnologice din iazurile de decantare SÃSAR (MEDA) si FLOTATIA CENTRALÃ din judetul Maramures

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Licenta de concesiune pentru exploatarea depozitelor tehnologice din iazurile de decantare SÃSAR (MEDA) si FLOTATIA CENTRALÃ din judetul Maramures, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "aurul" - S.A. Baia Mare, judetul Maramures, prevãzutã în anexã*).
            Art. 2. - Licenta de concesiune pentru exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 3 iunie 1999.
Nr. 437.


*) Anexa se comunicã semnatarilor licentei de concesiune.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea unor disponibilizãri prin concedieri colective pe anul 1999
la Regia Nationalã a Pãdurilor

            Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
            în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 4/1999 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pãdurilor,
            în baza art. 1 si 2 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1999,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã disponibilizarea prin concedieri colective pe anul 1999 a unui numãr de 500 de salariati din cadrul Regiei Nationale a Pãdurilor.
            Art. 2. - Pentru persoanele disponibilizate potrivit art. 1 desfacerea contractelor individuale de muncã se va face în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - Consiliul de administratie si conducerea executivã ale Regiei Nationale a Pãdurilor vor lua mãsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu

Bucuresti, 31 mai 1999.
Nr. 496.