MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 258      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 4 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           78. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

           79. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

           81. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societãtii Comerciale "tractorul" UTB - S.A. Brasov

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 47*) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 47. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânãtoare se va face pânã cel târziu la data de 15 septembrie 1999.
            (2) Contractele de dare în folosintã a fondurilor de vânãtoare, încheiate în baza Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului si vânãtoarea, rãmân valabile pânã la încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânãtoare cu persoanele juridice cãrora li s-a atribuit gestionarea fondurilor respective în baza prezentei legi, dar nu mai târziu de data de 15 septembrie 1999."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor
si protectiei mediului,
Romicã Tomescu

Bucuresti, 4 iunie 1999.
Nr. 78.


*) Articolul 47 a mai fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 65/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Litera c) a articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 240/1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "c) tariful pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu, perceput de cãtre autoritatea vamalã de la declarantii vamali, reprezentând echivalentul în lei a 8 euro la cursul de schimb al zilei în care se efectueazã plata;"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 4 iunie 1999.
Nr. 79.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societãtii Comerciale "tractorul" UTB - S.A. Brasov

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Prin derogare de la dispozitiile art. 9 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se aprobã garantarea de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat, în proportie de 100%, a unui credit în valoare de 50 miliarde lei, care urmeazã sã fie contractat de Societatea Comercialã "tractorul" UTB - S.A. Brasov de la o bancã comercialã.
            Art. 2. - (1) Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar în valoare de 50 miliarde lei, constituit de Fondul Proprietãtii de Stat la o bancã comercialã pe perioada acordãrii creditului.
            (2) Depozitul bancar va fi constituit din sumele încasate în cursul anului 1999 ca urmare a privatizãrii societãtilor comerciale, prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997.
            Art. 3. - Creditul va fi contractat pentru o perioadã de 5 ani, cu o perioadã de gratie de un an, si va fi rambursat conform contractului ce se va încheia între Societatea Comercialã "tractorul" UTB - S.A. Brasov si banca comercialã finantatoare. Creditul este destinat exclusiv relansãrii productiei Societãtii Comerciale "tractorul" UTB - S.A. Brasov.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Presedintele Consiliului de administratie al Fondului
Proprietãtii de Stat,
Victor Erös,
vicepresedinte

Bucuresti, 4 iunie 1999.
Nr. 81.