MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 266    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 10 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

           10. - Hotãrâre privind initierea unei anchete (analize) de cãtre Comisia pentru buget, finante si bãnci a Senatului asupra oportunitãtii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           83. - Ordonantã de urgentã privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România

           447. - Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarului comunei Prisecani, judetul Iasi

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind initierea unei anchete (analize) de cãtre Comisia pentru buget, finante si bãnci a Senatului asupra oportunitãtii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

            Pentru stabilirea oportunitãtii si necesitãtii alocãrii unor fonduri de la bugetul de stat, pentru urgentarea procesului de restructurare în vederea privatizãrii Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.
            în temeiul art. 61 alin. (4) din Constitutia României si al art. 55 din Regulamentul Senatului,

           Senatul adoptã prezenta h o t ã r â r e.

            Art. 1. - Se încuviinteazã Comisia pentru buget, finante si bãnci a Senatului sã initieze o anchetã (analizã) în cadrul competentelor sale la Banca Românã de Comert Exterior - Bancorex - S.A., pe urmãtoarele obiective:
            1. stabilirea principalelor cauze care au determinat situatia actualã a bãncii:
            a) cauze externe, determinate de politica economicã a Guvernului si a organismelor financiare internationale;
            b) cauze interne, determinate de programele si actiunile proprii ale actionarilor bãncii;
            2. modul în care a fost administratã si controlatã banca, în baza prevederilor legale în vigoare:
            a) activitatea consiliului de administratie si a adunãrii generale a actionarilor;
            b) activitatea Comisiei de cenzori;
            c) controalele efectuate de Banca Nationalã a României si Curtea de Conturi, modul de valorificare a acestora;
            3. analizarea, din punct de vedere al veridicitãtii, a unor aspecte semnalate în presa internã si internationalã referitoare la:
            a) politica de atragere a resurselor;
            b) acordarea împrumuturilor;
            c) auditãrile externe si interne;
            d) cheltuielile de functionare;
            e) cheltuielile de dezvoltare;
            4. modul în care au fost utilizate fondurile alocate de la bugetul de stat în anii anteriori;
            5. stabilirea sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat pentru restructurarea si redresarea bãncii, în variantele elaborate pânã la data prezentãrii Raportului Comisiei de anchetã.
            Art. 2. - La realizarea obiectivelor prevãzute la art. 1 vor participa urmãtorii senatori:
            1. Oprea Andreiu - P.N.T.C.D. - presedinte;
            2. Stefan Viorel  - P.D.S.R. vicepresedinte;
            3. Pãcuraru Paul - P.N.L. - secretar;
            4. Panã Viorel - P.D. - membru;
            5. Csapo Iosif - U.D.M.R. - membru;
            6. Cotarcea Haralambie - P.R.M. - membru;
            7. Bãras Ioan - P.E.R. - membru.
            Art. 3. - Activitatea se va desfãsura în perioada 26 aprilie-26 iunie 1999.
            Raportul va fi prezentat la încheierea activitãtii.
            Art. 4. - Secretariatul general al Senatului va pune la dispozitie comisiei mijloacele materiale si financiare pentru îndeplinirea misiunii sale.
            Art. 5. - La propunerea Comisiei pentru buget, finante si bãnci, Secretariatul general al Senatului va solicita un controlor financiar de la Curtea de Conturi, care va lucra în calitate de consultant tehnic pe lângã comisie.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 10.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind restituirea unor bunuri imobiliare care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Imobilele, compuse din constructii împreunã cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã, care au apartinut comunitãtilor (organizatii, culte religioase) cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România si au fost trecute dupã anul 1940 în proprietatea statului român prin mãsuri de constrângere, confiscare, nationalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.
            Art. 2. - (1) În scopul verificãrii îndeplinirii conditiilor prevãzute la art. 1 se instituie Comisia specialã de restituire, denumitã în continuare comisie, care are în componentã 3 membri, dupã cum urmeazã:
            - un reprezentant din partea Ministerului Justitiei;
            - un reprezentant din partea Departamentului pentru Protectia Minoritãtilor Nationale;
            - un reprezentant din partea organizatiei acelei minoritãti nationale a cãrei solicitare este în discutie.
            (2) Membrii comisiei vor fi desemnati prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizatiei, dupã caz, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            (3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentatia prezentatã de solicitanti pentru fiecare imobil în parte si va stabili în cadrul comunitãtilor fostii proprietari sau succesorii acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.
            (4) Comisia este abilitatã sã examineze, cu respectarea aceleiasi proceduri, cereri de restituire si pentru alte imobile din aceastã categorie, care au apartinut comunitãtilor minoritãtilor nationale din România.
            (5) În urma analizei documentatiei fiecãrui imobil cuprins în anexa la prezenta ordonantã de urgentã, precum si a altor imobile solicitate, cuprinse în hotãrârile Guvernului emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de constatare.
            Art. 3. - (1) Departamentul pentru Administratie Publicã Localã va solicita, prin prefecturi, prezentarea situatiei juridice pentru fiecare imobil în parte.
            (2) Notele de constatare se vor întocmi numai dupã obtinerea confirmãrii primite de la Departamentul pentru Administratie Publicã Localã.
            Art. 4. - Se abiliteazã Guvernul sã completeze prin hotãrâre anexa la prezenta ordonantã de urgentã, la propunerea comisiei, în urma identificãrii unor noi imobile, potrivit procedurii prevãzute la art. 2 alin. (3) si (4).
            Art. 5. - (1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonante de urgentã, vor încheia cu detinãtorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor mentiona drepturile eventualilor chiriasi, în termen de 60 de zile de la data emiterii de cãtre comisie a notei de constatare, cu respectarea legislatiei în vigoare.
            (2) Prin protocolul prevãzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinatia imobilelor decât dupã expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au detinut cu drept de administrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãti nationale,
Péter Eckstein-Kovács
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul educatiei nationale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat

Bucuresti, 8 iunie 1999.
Nr. 83.

ANEXÃ
 

Nr.
crt.
Adresa
imobilului
Actul
de proprietate
Titularul
actual
al
dreptului
de
proprietate
Destinatia initialã
a imobilului
Folosinta actualã
a imobilului
Actul în baza
cãruia
imobilul a intrat
în proprietatea
statului
Observatii
1. Bucuresti, Str. Vigilentei
nr. 3-5 si, partial,
Str. Sapientei nr. 5-7,
sectorul 5
Proces-verbal
nr. 781/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Orfelinatul Fundatiei
"Loebel si Sarah
Berkowitz"
Imobilul este
în administrarea
Ministerului Sãnãtãtii
Decretul-lege
nr. 842/1941
 
2. Bucuresti, str. Maximilian
Popper nr. 8-10, 8U,
sectorul 3
Proces-verbal
nr. 29.527/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Scoala primarã de
bãieti nr. 5 "malbim"
si Grãdinita "malbim"
Imobilul se aflã
în administrarea
Inspectoratului Scolar
al Municipiului
Bucuresti
Decretul
nr. 176/1948
 
3. Bucuresti, calea Dudesti
nr. 125a, actualmente
nr. 127, sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 32.908/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Terenul de sport
Macabi al Liceului
Industrial "ciocanul"
Teren de sport al
Grupului Scolar
"timpuri noi"
Decretul
nr. 176/1948
Teren viran
4. Bucuresti, fosta
str. Haiducul Bujor
nr. 10, sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 28.439/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Scoala de bãieti a
Comunitãtii israelite
de rit spaniol
Clãdirea a fost
demolatã.
Decretul
nr. 176/1948
Strada Haiducul Bujor
a fost dezafectatã. 
Suprafata de 436,24 m2 din
suprafata initialã
este ocupatã în
prezent de un sub-
sol tehnic aparti-
nând Societãtii
Comerciale "junior".
5. Bucuresti, fosta
str. Haiducul Bujor
nr. 17, sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 28.465/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Scoala "moria" Clãdirea a fost
demolatã.
Decretul
nr. 260/1986
Strada Haiducul Bujor
a fost dezafectatã. 
Suprafata de 185,36 m2 din
suprafata initialã a
fost ocupatã de o
nouã arterã de cir-
culatie, astfel încât
nu mai poate fi
restituitã.
6. Bucuresti,
Str. Salvatorului
nr. 30
Procesul-verbal
nr. 49.091/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Scoala "Progresul
culturii"
Clãdirea a fost
demolatã
Decretul
nr. 176/1948
Strada Salvatorului
a fost dezafectatã.
7. Bucuresti, str. Maximilian
Popper nr. 17, sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 29.588/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Spitalul si maternitatea "caritas" Spitalul si maternitatea "caritas" Decretul
nr. 302/1948
Clãdirea se aflã
într-o stare avan-
satã de degradare
8. Bucuresti, bd Mircea
Vodã nr. 26-28, sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 28.556/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Scoala primarã de
bãieti "Carolina si
Iacob Löbel"
Clãdirea este în
reparatie, urmând
sã fie ocupatã de
un liceu.
Decretul
nr. 176/1948
Suprafata de 184,66 m2 din
suprafata initialã a
fost ocupatã, ca
urmare a sistemati-
zãrii urbane, de
artera de circulatie,
astfel încât nu mai
poate fi restituitã.
9. Bucuresti, bd Mircea
Vodã nr. 30, sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 28.555/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Sediul Societãtii
"Sacro - de luminãtori a israelitilor de
rit occidental"
Clãdirea a fost
demolatã
Decretul
nr. 176/1948
Suprafata de 171,36 m2 din
suprafata initialã a
fost ocupatã de
artera de circulatie,
astfel încât
nu mai poate fi
restituitã.
10. Bucuresti, fosta
Str. Bradului nr. 19A,
sectorul 3
Procesul-verbal
nr. 29.412/1940
al Comisiunii
pentru înfiintarea
cãrtilor funciare
în Bucuresti
Statul
român
Cãmin de bãtrâni Clãdirea a fost
demolatã
Fãrã titlu Strada Bradului a
fost dezafectatã.
Constructiile înce-
pute înainte de
anul 1989 au fost
abandonate
11. Craiova, str. Câmpia
Islaz nr. 40, judetul
Dolj
Contract V-C
autentificat prin
procesul-verbal
nr. 980/14 martie
1922 al Sectiei 
comerciale si
de notariat a
Tribunalului Dolj 
Statul
român
Scoala evreiascã
"lumina"
Sediu de firmã Decretul
nr. 176/1948
Imobilul este
susceptibil de a
fi privatizat
12. Timisoara, str. I.L.
Caragiale nr. 1
judetul Timis
Extras C.F.
nr. 27, nr. topo
6.877, transcris
în C.F. 17.843
Statul
român
Scoala primarã
mixtã israelitã
Timisoara II
Sediu de firme Decretul
nr. 176/1948
Imobilul este
susceptibil de a
fi privatizat
13. Miercurea-Ciuc, str. Szek
nr. 146, judetul
Harghita
Extras C.F.
nr. 226, nr. topo
503
Statul
român
Institutie de
învãtãmânt
Spital de boli
contagioase
Decretul
nr. 176/1948
Folosit partial; con-
form Hotãrârii
Guvernului nr. 173/1999 a fost
întocmit protocolul
de predare-preluare
14. Alba Iulia, str. Mitropolit
Andrei Saguna
nr. 1,
judetul Alba
Extras C.F.
nr. 2.434, 6.536,
nr. topo 1.967/1,
1.967/2
Statul
român
Institutul Teologic
Romano-Catolic
Sediul Asociatiei
Artistilor Plastici
Decretul
nr. 176/1948
Folosit partial;
existã un acord cu
prefectura.
15. Deva, Str. Progresului
nr. 6, judetul
Hunedoara
Extras C.F.
nr. 248, 4.794,
nr. topo 1.337,
1.338/2
Statul
român
Mânãstirea Ordinului
Franciscan Romano-Catolic
Orfelinat întretinut de
cãlugãrii franciscani
Decretul
nr. 176/1948
Nu si-a schimbat
destinatia
16. Carei, str. Somes nr. 15,
judetul Satu Mare
Extras C.F.
nr. 1.584, nr. topo 2.042, 2.043
Statul
român
Convictul "Szent
Laszlo"
Nefolosit Decretul
nr. 176/1948
Este neocupat.
Nr.
crt.
Adresa
imobilului
Actul
de proprietate
Titularul
actual
al
dreptului
de
proprietate
Destinatia initialã
a imobilului
Folosinta actualã
a imobilului
Actul în baza
cãruia
imobilul a intrat
în proprietatea
statului
Observatii
17. Satu Mare, str. Mihai
Eminescu nr. 5,
judetul Satu Mare
Extras C.F.
nr. 977, nr. topo
499, 500, 501
Statul
român
Convict romano-
catolic
Grupul Scolar "unio" Decretul
nr. 176/1948
Liceu cu elevi
foarte putini
18. Oradea, Piata Ion
Creangã nr. 2,
judetul Bihor
Extras C.F.
nr. 3.170, 5.142,
nr. topo 1.523,
1.524
Statul
român
Spitalul "Sfântul Iosif" Nefolosit Legea
nr. 10/1948
Clãdirea este
goalã.
19. Oradea, Str. Republicii nr. 31,
judetul Bihor
Extras C.F.
nr. 1.607, nr. topo
584/1, 586, 587,
588/1, 589
Statul
român
Spitalul
"misericordian"
Directia sanitarã
judeteanã
Încheierea
nr. 917/1962
Încheierea
nr. 3.354/1967
 
20. Timisoara, Piata Horatiu
nr. 1, judetul Timis
Extras C.F.
nr. 23.431, nr.
topo 1.204/1, 1.204/2
Statul
român
Liceul Teoretic
Romano-Catolic
Este folosit partial de
cãtre Facultatea de
Electrotehnicã
Decretul
nr. 176/1948
În clãdire functioneazã
si o scoalã romano-catolicã
21. Timisoara, str. Aurora 
nr. 8, judetul Timis
Extras C.F.
nr. 15.816, 15825,
nr. topo
2.128, 2.132, 2.134, 2.135/2
Statul
român
Mânãstirea "Notre-
Dame", "Marienheim"
Atelier de reparatii, cu contract de închiriere; este în administrarea
consiliului
Decretul
nr. 176/1948
În mare parte este
nefolosit
22. Zalãu, Str. Republicii
nr. 16, judetul Sãlaj
Extras C.F.
nr. 773, nr. topo 917, 919
Statul
român
Casã de culturã
reformatã
Casã de culturã
orãseneascã
Legea
nr. 10/1948
Încheierea
nr. 78/1967
 
23. Bratca, judetul Bihor Extras C.F.
nr. 1.052, nr. topo 278, 279,
280/1
Statul
român
Casa de conferinte
a Bisericii reformate
Spital Decretul
nr. 176/1948
Spitalul din Bratca
s-a extins în asa
mãsurã încât este
posibilã mutarea
sectiilor existente în
fosta clãdire a
bisericii, în clãdirile
care au fost con-
struite ulterior sau
în cele care se aflã
în prezent în con-
structie.
24. Cluj-Napoca, str. Mihail
Kogãlniceanu nr. 16, judetul Cluj
Extras C.F.
nr. 1.438, nr. topo 617
Statul
român
Colegiu reformat Imobilul apartine
Liceului "Gheorghe
Sincai"
Decretul
nr. 176/1948
Este degradat si nu
este folosit intens.
25. Târgu Mures, Str. Victoriei
(Revolutiei) nr. 8,
judetul Mures
Extras C.F.
nr. 2.633, nr. topo 9, 10
Statul
român
Liceu de fete În folosinta
municipalitãtii - 
sediul unor persoane
juridice
Decretul
nr. 176/1948
Mutarea sediilor
persoanelor juridice
este confirmatã de
Primãria Târgu
Mures
26. Cluj-Napoca,
bd 21 Decembrie
1989 nr. 9, str. Brassai nr. 8,
judetul Cluj
Extras C.F. 
nr. 1.472, nr. topo 129
Statul 
român
Sediul Episcopiei
Unitariene
Sediul Episcopiei
Unitariene, Liceul
Teoretic "Brassai
Samuel"
Decretul 
nr. 176/1948
 
27. Oradea, str. Tudor
Vladimirescu nr. 26, judetul Bihor
Extras C.F. 
nr. 3.409, nr. topo 2.843/2
Statul 
român
Bibliotecã parohialã Grãdinitã Decretul 
nr. 176/1948
 
28. Gura Humorului,
Bd Bucovinei nr. 10,
judetul Suceava
Extras C.F. 
nr. 2.870, nr. topo 162/2
Statul 
român
Casa "marianum" Sediul Forumului
Democrat al
Germanilor din
România
Contractul
nr. 2.516/1974
Închiriat Forumului
Democrat al
Germanilor din
România pe
termen de 50 de ani
29. Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 34,
judetul Satu Mare
Extras C.F. 
nr. 1.514, nr. topo 545, 546/1
Statul 
român
Sediul Reuniunii
Culturale Germane
Cooperativã (croitorie) Legea
nr. 485/1944
Necesitã reparatii
capitale.
30. Lugoj, str. Anisoara Odeanu nr. 9,
judetul Timis
Extras C.F. 
nr. 1.455, nr. topo 155-156/a/2, 
157-158/b
Statul 
român
Cãmin german Sediul Forumului
Democrat al
Germanilor din
România, Lugoj
Decretul
nr. 3.200/1944
Atribuit în folosintã
gratuitã Forumului
Democrat al
Germanilor din
România
31. Brasov, str. M. Weiss nr. 13,
judetul Brasov
Extras C.F. 
nr. 9.067, nr. topo 5.553
Statul 
român
Sediul Reuniunii
Agricole Sãsesti din Transilvania
Sediul unor organi-
zatii neguvernamen-
tale prin RIAL
Brasov
Decretul
nr. 92/1950
 
32. Brãila, Str. Rubinelor nr. 18 (fost nr. 2),
judetul Brãila
Legea
nr. 83/1932
(Monitorul Oficial nr. 89/1932)
Statul 
român
Scoalã de bãieti a comunitãtii elene Scoalã Fãrã titlu  
33. Galati, str. Domneascã nr. 29, judetul Galati Legea
nr. 83/1932
(Monitorul Oficial nr. 89/1932)
Statul 
român
Complex comercial si cultural al
comunitãtii elene
Restaurant si
cinematograf
Decretul
nr. 303/1948
 
34. Nãdlac, judetul Timis Extras C.F. 
nr. 3.187, 8.984, nr. topo 832
Statul 
român
Scoala slovacã a
bisericii evanghelice slovace
Liceul slovac, aflat
în administrarea
Ministerului Educatiei
Nationale
Decretul
nr. 176/1948
 
35. Sighetu Marmatiei,
str. A. Sandor nr. 21, judetul Maramures
Extras C.F. 
nr. 408, nr. topo 921
Statul 
român
Cantinã de ajutor
pentru tineretul
rutean al Bisericii
greco-catolice rutean (ucrainean)
Partial închiriat pentru cabinete individuale ale unor avocati Decretul
nr. 712/1966
În mare parte este
liber, dar susceptibil
de a fi privatizat.
36. Timisoara, Piata Avram Iancu nr. 13,
judetul Timis
Extras C.F. 
nr. 13.144, nr. topo 22.130, 22.131
Statul 
român
Scoalã confesionalã sârbã si locuintã de
serviciu
În folosinta
Ministerului Educatiei
Nationale
Legea
nr. 1.128/1949
Locuinta de serviciu a fost demolatã, iar
scoala este degra-
datã în procent de 50%.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea primarului comunei Prisecani, judetul Iasi

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 164/1998,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se stabileste data de 4 iulie 1999 pentru alegerea primarului comunei Prisecani, judetul Iasi.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 8 iunie 1999.
Nr. 447.