MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 281      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 18 iunie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           109. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învãtãmântul preuniversitar

           196. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învãtãmântul preuniversitar

            110. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998

           197. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           17. - Hotãrâre privind aprobarea participãrii, în continuare, a României la Forta de Stabilizare în  Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR), începând cu data de 1 iulie 1999 si pânã la data de 30 iunie  2000

           18. - Hotãrâre privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe

           19. - Hotãrâre privind aprobarea participãrii unor unitãti si subunitãti din armatele altor state la activitãti de pregãtire în comun cu unitãti si subunitãti ale armatei României, pe teritoriul national, în  perioada iulie-noiembrie 1999

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1998
privind modificarea structurii normei didactice în învãtãmântul preuniversitar

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 103 din 27 august 1998 privind modificarea structurii normei didactice în învãtãmântul preuniversitar, emisã în temeiul art. 1 pct. 10 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu urmãtoarele modificãri:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
           "Ordonantã privind structura normei didactice în învãtãmântul preuniversitar"
           2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Norma didacticã de predare-învãtare, de educatie, de instruire practicã si de evaluare curentã a elevilor în clasã reprezintã numãrul de ore corespunzãtoare activitãtilor prevãzute la art. 1 lit. a) si se stabileste pentru profesorii din învãtãmântul preuniversitar secundar la 18 ore pe sãptãmânã, cu exceptia situatiilor prevãzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în care pot fi cuprinse:
            a) activitãtile de predare-învãtare pe clase sau/si pe grupe de 10-15 elevi;
            b) activitãtile de predare-învãtare realizate în echipe constituite din câte douã cadre didactice: 1-2 ore pe sãptãmânã. În acest caz, normarea se face integral pentru fiecare cadru didactic din echipã. Activitãtile desfãsurate în echipe de cadre didactice pot fi organizate tinându-se seama de conditiile concrete ale unitãtii de învãtãmânt si de optiunile cadrelor didactice, cu aprobarea consiliului profesoral;
            c) orele de consiliere si de orientare: 1-2 ore pe sãptãmânã;
            d) activitãti complementare de stimulare si sprijinire a performantelor scolare deosebite: 1-3 ore pe sãptãmânã."
            3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Norma didacticã de predare-învãtare, de educatie, de instruire practicã si de evaluare curentã a elevilor în clasã reprezintã numãrul de ore corespunzãtoare activitãtilor prevãzute la art. 1 lit. a) si se stabileste pentru maistri-instructori din învãtãmântul preuniversitsar la 24 de ore pe sãptãmânã, cu exceptia situatiilor prevãzute în Legea nr. 128/1997, în care pot fi cuprinse:
            a) activitãti de predare-învãtare si de instruire practicã, pe clase si pe grupe de 10-15 elevi;
            b) activitãti de predare-învãtare realizate de cãtre echipe de cadre didactice, conform art. 2 lit. b);
            c) orele de consiliere si de orientare: 1-2 ore pe sãptãmânã."
           4. Dupã articolul 3 se introduc articolele 31 si 32 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - Norma didacticã de învãtare, de educatie si de evaluare curentã a copiilor cuprinsi în grupele din centrele de plasament reprezintã numãrul de ore corespunzãtoare activitãtilor prevãzute la art. 1 lit. a) si se stabileste pentru educatoare-educator, învãtãtor-educator, institutor-educator, profesor-educator si pedagog social la 25 de ore pe sãptãmânã, în care pot fi incluse:
            a) activitãti de învãtare, de educatie si de evaluare curentã, cu o grupã de 10-15 copii;
            b) activitãti de instruire practicã, testãri sociometrice, realizate de cãtre douã cadre didactice, cu o grupã de 10-15 copii: 2-3 ore pe sãptãmânã;
            c) ore de consiliere si de orientare: 1-2 ore pe sãptãmânã.
            Art. 32. - Norma didacticã pentru educatoare-educator, învãtãtor-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si pedagog social din învãtãmântul special este de 20 de ore pe sãptãmânã. Structura acesteia cuprinde activitãtile prevãzute la art. 2 lit. a)-c) sau, dupã caz, la art. 3 sau 31."
            5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Aplicarea noii structuri a normei didactice prevãzute în prezenta ordonantã se realizeazã de cãtre unitãtile de învãtãmânt preuniversitar, începând cu anul scolar 1998/1999.
            (2) Aplicarea prezentei ordonante nu poate conduce la modificarea cuantumului de ore din care se constituie norma didacticã, inclusiv exceptiile, în conformitate cu Legea nr. 128/1997."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 109.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învãtãmântul preuniversitar

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învãtãmântul preuniversitar si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 12 iunie 1999.
Nr. 196.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1998
privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998, cu urmãtoarea modificare:
           - La articolul unic, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Plafonul de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998 se stabileste la suma de 2.250 milioane dolari S.U.A."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2), din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 110.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1998 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 12 iunie 1999.
Nr. 197.

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea participãrii, în continuare, a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR), începând cu data de 1 iulie 1999 si pânã la data de 30 iunie 2000

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea, în continuare, a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR), ca urmare a cererii adresate autoritãtilor militare române de cãtre loctiitorul comandantului suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE),
            în temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României, al art. 5 alin. (1) din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã participarea, în continuare, a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR), în perioada 1 iunie 1999-30 iunie 2000, cu urmãtoarele forte si mijloace:
            - un batalion de geniu - 167 de militari;
            - un detasament de transport CL - 10 militari;
            - un pluton de politie militarã - 21 de militari;
            - personal de stat major - 7 militari.
            Art. 2. - Se aprobã solicitarea Presedintelui României, fãcutã la cererea NATO, ca fortele si mijloacele mentionate la art. 1 sã poatã executa misiuni si în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia), cu informarea prealabilã a Parlamentului României.
            Art. 3. - Finantarea acestor misiuni se stabileste prin hotãrâre a Guvernului României.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ION DIACONESCU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 17.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport,
cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnicã militarã, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federalã lugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe,
            în temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã trecerea pe teritoriul României, în perioada 25 iunie-2 iulie 1999, a sapte garnituri de tren cu trupe si tehnicã militarã, compuse din 852 de militari, 202 vehicule si 163 de containere cu echipament militar, pentru contingentul polonez KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia).
            Esaloanele militare vor intra pe teritoriul national prin statia C.F. Curtici si vor iesi prin statia C.F. Negru Vodã.
            Art. 2. - Se aprobã trecerea pe teritoriul României, în perioada 22-26 iunie 1999, a trei garnituri de tren cu tehnicã militarã, compuse din 53 de vehicule si 40 de containere cu echipament militar, însotite de escorte proprii, pentru contingentul ceh KFOR în Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia).
            Esaloanele militare vor intra pe teritoriul national prin statia C.F. Curtici si vor iesi prin statia C.F. Giurgiu.
            Art. 3. - Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor vor lua mãsurile ce se impun pentru paza si însotirea esaloanelor militare strãine în timpul trecerii pe teritoriul României.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ION DIACONESCU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea participãrii unor unitãti si subunitãti din armatele altor state la activitãti de pregãtire în comun cu unitãti si subunitãti ale armatei României, pe teritoriul national, în perioada iulie-noiembrie 1999

            În temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României, al art. 5 alin. (3) din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã intrarea, stationarea si trecerea pe teritoriul României a unor unitãti si subunitãti militare din armatele altor state, cu efective si tehnicã militarã terestrã, aerianã si maritimã, pentru a participa la exercitii în spiritul Parteneriatului pentru Pace si la activitãti de pregãtire militarã în comun, în plan bilateral, cu unitãti si subunitãti ale armatei României, dupã cum urmeazã:
           1. Pregãtire militarã în comun cu subunitãti din Republica Turcia
            - instruire în comun a unor subunitãti de cercetare;
            - specificatii: exercitiu bilateral;
            - perioada: 9-20 august 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Centrul 404 Cercetare Buzãu);
            - participare româneascã: 12 militari (douã grupuri de cercetare);
            - participare strãinã: 12 militari (douã grupuri de cercetare cu armamentul aferent);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de Republica Turcia.
           2. Pregãtire militarã în comun cu subunitãti din Republica Arabã Egipt
            - instruire în comun a unor subunitãti de cercetare;
            - specificatii: exercitiu bilateral;
            - perioada: 3-17 august 1999;
            - locul de desfãsurare: România (B.119 Cc. Oradea);
            - participare româneascã: 12 militari (douã grupuri de cercetare cu armamentul aferent);
            - participare strãinã: 12 militari (douã grupuri de cercetare);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de Republica Arabã Egipt.
           3. Pregãtire militarã în comun cu subunitãti din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
            - instruire în comun a unor subunitãti de cercetare;
            - specificatii: exercitiu bilateral;
            - perioada: 14-28 august 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Predeal-Râsnov);
            - participare româneascã: 60 de militari (cu armament);
            - participare strãinã: 60 de militari (cu armamentul aferent);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.
           4. Pregãtire militarã în comun cu subunitãti din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
            - instruire în comun a unor subunitãti de cercetare;
            - specificatii: exercitiu bilateral;
            - perioada: 1-10 septembrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Predeal-Râsnov);
            - participare româneascã: 60 de militari (cu armament);
            - participare strãinã: 60 de militari (cu armamentul aferent);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.
           5. Pregãtire militarã în comun cu subunitãti din Republica Bulgaria
            - instruire în comun a unor subunitãti de cercetare;
            - specificatii: exercitiu bilateral;
            - perioada: 1-10 septembrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (8.119 Cc. Oradea);
            - participare româneascã: 20 de militari (3 grupuri de cercetare);
            - participare strãinã: 20 de militari bulgari (3 grupuri de cercetare cu armamentul aferent);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de Republica Bulgaria.
           6. Instruirea unor subunitãti din Trupele de Uscat ale Republicii Italiene în Poligonul Smârdan
            - specificatii: exercitiu cu trageri de luptã la nivel de subunitãti blindate;
            - perioada: 1-30 soptembrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Poligonul Smârdan);
            - participare româneascã: un pluton cu rol administrativ si personalul de deservire a poligonului, 6 TAB;
            - participare strãinã: o subunitate de infanterie (25 de militari cu armamentul aferent);
            - finantare: partea românã va suporta cheltuielile pentru fortele proprii; partea italianã îsi va suporta cheltuielile.
           7. Instruire în comun a unor subunitãti de vânãtori de munte din România si Republica Italianã
            - specificatii: exercitiu în comun al unor subunitãti de vânãtori de munte;
            - perioada: 27 septembrie-3 octombrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Diham);
            - participare româneascã: o subunitate de vânãtori de munte (25 de militari);
            - participare strãinã: o subunitate de vânãtori de munte (25 de militari cu armamentul aferent);
            - finantare: partea românã va suporta cheltuielile pentru fortele proprii; partea italianã îsi va suporta cheltuielile.
           8. Exploatarea aeronavelor C-130 si schimb de escadroane, vizita unui detasament C-130 din Republica Francezã
            - specificatii: cunoasterea modului de exploatare a aeronavelor C-130 si instruire în comun la nivel de echipaj, cu executare de zboruri mixte;
            - perioada: 3-16 octombrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Baza 90 Transport Aerian/Baza Aerianã Mihail Kogãlniceanu);
            - participare româneascã: un avion C-130, 14 persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: un avion C-130, 14 persoane (personal navigant si tehnic);
            - finantare: partea românã va suporta cheltuielile pentru cazare si masã pentru militarii francezi, pe bazã de reciprocitate, iar partea francezã îsi suportã cheltuielile de transport si plata combustibilului.
           9. Vizita unui detasament de 4 aparate ALPHAJET din Armata Aerului a Republicii Franceze în România (nu este inclusã în plan; se executã în locul activitãtii PRI nr. 1.048, care a fost anulatã de partenerul francez)
            - specificatii: efectuarea de zboruri de antrenament în comun de cãtre pilotii francezi si români;
            - perioada: 3-16 octombrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Baza Aerianã de Aviatie de Vânãtoare, Vânãtoare-Bombardament Fetesti/Baza Aerianã Mihail Kogãlniceanu);
            - participare româneascã: 4 aeronave MIG-21/MIG-29, 25 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: 4 avioane ALPHAJET, 35 de militari, un avion de transport francez (va executa numai transportul echipei tehnice si al materialelor necesare avioanelor ALPHAJET);
            - finantare: partea românã va suporta cheltuielile de cazare si masã pentru militarii francezi, pe bazã de reciprocitate, iar partea francezã îsi suportã cheltuielile de transport si plata combustibilului.
           10. Vizita unei delegatii din cadrul Fortelor Aeriene ale Regatului Tãrilor de Jos (Baza Aerianã Twenthe), cu aparate F-16, la o bazã aerianã din România
            - specificatii: instruire în comun la nivel de echipaj, cu executarea de zboruri mixte;
            - perioada: 1-30 octombrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Baza Aerianã Mihail Kogãlniceanu/Baza Aerianã Bacãu);
            - participare româneascã: 2-3 aeronave MIG-29/MIG-21 LANCER, 18 persoane;
            - participare strãinã: 2-3 aeronave F-16, un avion de transport F-50/60 pentru suport logistic, 40 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - finantare: cheltuielile se suportã de partea românã, pe bazã de reciprocitate, prin instruirea unor subunitãti de aceeasi valoare în Regatul Tãrilor de Jos.
           11. Activitate de zbor în comun, în România, a Aripii 86 USAFE RAMSTEIN si a Bazei 90 Transport Aerian
            - specificatii: cunoasterea modului de explorare a aeronavelor C-130 si instruire în comun la nivel de echipaj, cu executarea de zboruri mixte;
            - perioada: 1-31 octombrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Batalionul 495 Operatii Speciale Clinceni);
            - participare româneascã: douã aeronave C-130, 20 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: 3-4 aeronave C-130 E, apartinând USAFE, 100 de persoane (personal navigant si tehnic american);
            - finantare: cheltuielile necesare pentru participarea la aceastã activitate se suportã de cãtre S.U.A.
           12. Cunoasterea de cãtre personalul navigant din Republica Ungarã a Aerodromului Militar Giarmata, pentru utilizarea lui în cazuri speciale
            - specificatii: cunoasterea aerodromului de cãtre personalul navigant maghiar, în scopul utilizãrii acestuia ca aerodrom de ajutor;
            - perioada: 1-31 octombrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Giarmata);
            - participare româneascã: o aerovanã C-130, 30 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: o aeronavã de transport, 30 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - finantare: cheltuielile se suportã de cãtre partea românã, pe bazã de reciprocitate, prin executarea unei activitãti similare în Republica Ungarã.
           13. Vizita în Portul Constanta a unui grup de 6 nave militare ale Regatutui Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, urmatã de un exercitiu în comun
            - specificatii: exercitiu de Pasex;
            - perioada: 5-10 noiembrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Portul Constanta);
            - participare româneascã: 10 persoane din S.M.M.M.;
            - participare strãinã: 6 nave britanice;
            - finantare: partea românã va suporta cheltuielile pentru fortele proprii; partea britanicã îsi va suporta cheltuielile.
           14. Participarea unei subunitãti de geniu a Marinei Militare a S.U.A., cu efective si utilaje de lucru, la o activitate de pregãtire militarã în comun, în plan bilateral, cu o subunitate similarã a armatei României
            - specificatii: exercitiu bilateral de geniu româno-american pentru îmbunãtãtirea si modernizarea facilitãtilor de instruire în Poligonul Babadag;
            - perioada: 15 iulie-30 septembrie 1999;
            - locul de desfãsurare: România (Poligonul Babadag);
            - participare româneascã: un pluton de geniu din Corpul 9 Armatã si utilaje de geniu;
            - participare strãinã: un pluton de geniu al Marinei Militare a S.U.A. (30 de militari, 6 utilaje de geniu);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate (transport international, masã si materiale folosite) vor fi suportate de S.U.A., iar partea românã va suporta cheltuielile pentru transportul intern si pentru unele activitãti sociale si culturale.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ION DIACONESCU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 19.