MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 283     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 21 iunie 1999

SUMAR

DECRETE SI LEGI

           61. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997

           105. - Lege pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997

            Conventie comunã asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive

           192. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997

           108. - Lege pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

           195. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

           200. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

           201. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervã

           202. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia comunã asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 19 februarie 1999.
Nr. 61.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive,
adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia comunã asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 105.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
prîvind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã Ia Viena la 5 septembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodãririi în sigurantã a combustibilului uzat si asupra gospodãririi în sigurantã a deseurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 12 iunie 1999.
Nr. 192.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucuresti.
            (2) Inspectia Muncii are personalitate juridicã si este finantatã de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
            Art. 2. - Inspectia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncã, unitãti fãrã personalitate juridicã, care se organizeazã în fiecare judet si în municipiul Bucuresti.
            Art. 3. - Inspectia Muncii, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, poate propune Guvernului înfiintarea în subordinea sa, în conditiile prevãzute de regulamentul de organizare si functionare, a unor unitãti cu personalitate juridicã, prin intermediul cãrora sã se asigure pregãtirea sau perfectionarea pregãtirii personalului propriu, precum si efectuarea unor prestatii legate de specificul activitãtii.
            Art. 4. - (1) Functionarea Inspectiei Muncii se reglementeazã prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
            (2) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii va fi adoptat în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL II
Atributiile Inspectiei Muncii

            Art. 5. - Obiectivele principale ale activitãtii Inspectiei Muncii sunt urmãtoarele:
            a) controlul aplicãrii prevederilor legale referitoare la relatiile de muncã, la securitatea si sãnãtatea în muncã, la protectia salariatilor care lucreazã în conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurãrile sociale;
            b) informarea autoritãtilor competente despre deficientele legate de aplicarea corectã a dispozitiilor legale în vigoare;
            c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;
            d) asistarea tehnicã a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;
            e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru îmbunãtãtirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative în domeniu.
            Art. 6. - (1) În îndeplinirea obiectivelor prevãzute la art. 5, Inspectia Muncii are urmãtoarele atributii:
            a) în domeniul stabilirii relatiilor de muncã controleazã:
            - încadrarea în muncã si încetarea activitãtii persoanelor care desfãsoarã orice activitate în temeiul unui contract individual de muncã sau al unei conventii civile de prestãri de servicii;
            - stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
            - stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgând din munca prestatã;
            - accesul fãrã nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de muncã, respectarea normelor specifice privind conditiile de muncã ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
            - respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de muncã;
            b) în domeniul securitãtii si al sãnãtãtii în muncã:
            - acordã asistentã tehnicã persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleazã realizarea aeestora;
            - efectueazã sau solicitã mãsurãtori si determinãri, examineazã probe de produse si de materiare în unitati si în afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;
            - dispune sistarea activitãtii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constatã o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnãvire profesionalã, si sesizeazã, dupã caz, organele de urmãrire penalã;
            - acordã angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitãtii în muncã;
            - retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitãtii în muncã, dacã constatã cã prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respectã prevederile legislatiei în vigoare;
            - cerceteazã accidentele de muncã conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de muncã;
            - coordoneazã activitatea de instruire si informare a angajatilor în domeniul securitãtii, sãnãtãtii si al relatiilor de muncã si urmãreste activitatea de formare a specialistilor în domeniu;
            - controleazã aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitãtii în muncã, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de muncã sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
            - controleazã respectarea îndeplinirii cerintelor legale referitoare la sãnãtatea în muncã si la înlãturarea riscurilor de îmbolnãviri profesionale.
            (2) Inspectia Muncii furnizeazã, la cerere, celor interesati, contra cost, asistentã de specialitate.
            Art. 7. - (1) Contravaloarea unor prestatii prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b), precum si a asistentei acordate în conditiile prevãzute la art. 6 alin. (2) se suportã de cãtre beneficiarii acestora si constituie venituri ce se gestioneazã în regim extrabugetar de cãtre Inspectia Muncii si, dupãcaz, de cãtre unitãtile subordonate acesteia si se utilizeazã pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital si de personal.
            (2) Prestatiile prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b), pentru care se percep tarife, cuantumul acestora, precum si tarifele pentru asistenta acordatã în conditiile prevãzute la art. 6 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            Art. 8. - În realizarea atributiilor sale Inspectia Muncii coopereazã cu ministere, inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, cu reprezentantii partenerilor sociali si poate apela la serviciile unor experti sau ale unor organisme specializate, în conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare propriu.
            Art. 9. - Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Pazã organizeazã activitãtile de inspectie a muncii prin serviciile proprii de specialitate, care au competentã exclusivã numai pentru structurile respective.

CAPITOLUL III
Organizarea Inspectiei Muncii

            Art. 10. - (1) Inspectia Muncii este condusã de un inspector general de stat.
            (2) În exercitarea atributiilor de conducere inspectorul general de stat are în subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti.
            (3) Inspectorul general de stat este numit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (4) Atributiile inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare propriu.
            Art. 11. - Inspectoratele teritoriale de muncã sunt conduse de câte un inspector sef, numit de ministrul muncii si protectiei sociale la propunerea inspectorului general de stat.
            Art. 12. - Personalul Inspectiei Muncii este alcãtuit din inspectori de muncã si din alte categorii de personal.
            Art. 13. - Structura organizatoricã a Inspectiei Muncii si a inspectoratelor teritoriale de muncã, precum si numãrul maxim al personalului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, pe baza si în limita numãrului de posturi aprobate pentru Ministerul, Muncii si Protectiei Sociale prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 14. - (1) Salarizarea personalulul încadrat la Inspectia Muncii se stabileste prin lege. Pânã la adoptarea unei legi proprii salarizarea se va realiza astfel:
            a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
            b) pentru inspectoratele teritoriale de muncã, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            (2) Echivalarea functiilor specifice de conducere si de executie din Inspectia Muncii se face prin hotãrâre a Guvernului, pânã la adoptarea unei legi proprii privind salarizarea personalului Inspectiei Muncii.
            Art. 15. - Inspectia Muncii prezintã anual ministrului muncii si protectiei sociale un raport de activitate privind modul în care si-a îndeplinit atributiile stabilite prin prezenta lege.

CAPITOLUL IV
Inspectorul de muncã

            Art. 16. - (1) Inspectorii de muncã sunt functionari publici.
            (2) Inspectorii de muncã sunt independenti fatã de orice schimbare guvernamentalã si de orice influentã neprevãzutã din afarã.
            Art. 17. - (1) Încadrarea inspectorilor de muncã se face prin concurs sau examen, în raport cu pregãtirea profesionalã si cu aptitudinile candidatilor.
            (2) Numirile în functii de conducere se fac pe baza unor criterii stabilite în Regulamentul de organizare si functionare al Inspectiei Muncii.
            Art. 18. - Inspectorii de muncã sunt obligati:
            a) sã nu aibã nici un interes, direct sau indirect, de orice naturã ar fi acesta, în unitãtile care se aflã sub incidenta controlului lor;
            b) sã nu dezvãluie secretele de fabricatie si, în general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunostintã în exercitarea functiilor lor, nici dupã momentul încetãrii, indiferent de motiv, a contractului lor individual de muncã;
            c) sã pãstreze confidentialitatea oricãrei reclamatii care semnaleazã nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege si sã nu dezvãluie conducãtorului persoanei juridice si persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul cã inspectia a fost efectuatã ca urmare a unei reclamatii.
            Art. 19. - (1) Inspectorii de muncã au urmãtoarele drepturi:
            a) sã aibã acces liber, permanent si fãrã înstiintare prealabilã, în sediul persoanei juridice si în orice alt loc de muncã organizat de aceasta;
            b) sã solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetãrii accidentelor de muncã;
            c) sã procure dovezi, sã efectueze investigatii sau examene, sã cearã prezentarea documentatiei pe care o considerã necesarã, sã realizeze mãsurãtori sau sã preleveze mostre de substante utilizate în procesul de productie;
            d) sã impunã ca abaterile constatate în domeniu sã fie remediate pe loc sau într-un timp limitat;
            e) sã cearã, acolo unde este cazul, modificarea instalatiilor sau a proceselor tehnologice utilizate, dacã acestea nu asigurã securitatea lucrãtorilor la locul de muncã;
            f) sã dispunã întreruperea sau suspendarea imediatã a proceselor de muncã atunci când constatã o stare de pericol iminent de accident sau de îmbolnãvire profesionalã pentru lucrãtorii care participã la procesul de productie sau pentru alte persoane;
            g) sã apeleze la organisme agreate pentru a verifica starea locurilor de muncã sau a materialelor folosite;
            h) sã dispunã mãsuri atunci când conducãtorul persoanei juridice nu îsi îndeplineste obligatiile legale;
            i) sã sesizeze organele de urmãrire penalã cu privire la cazurile de abateri considerate infractiuni;
            j) sã intre în toate locurile în care se efectueazã lucrãri ce implicã riscuri pentru securitatea si sãnãtatea lucrãtorilor;
            k) sã cearã informatii, fie singuri, fie în prezenta martorilor, de la orice persoanã si despre orice problemã care constituie obiectul controlului;
            l) sã propunã retragerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitãtii în muncã, dacã constatã cã, prin modificarea conditiilor care au stat la baza acesteia, nu se respectã prevederile legislatiei în vigoare.
            (2) Mãsurile luate de inspectorii de muncã pot fi contestate pe cãile judiciare sau administrative prevãzute de lege.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

            Art. 20. - Împiedicarea, în orice mod, de cãtre un angajator, persoanã fizicã sau juridicã, a inspectorilor de muncã sã îsi exercite controlul în limitele prevãzute la art. 6 si 19 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
            Art. 21. - Refuzul unui angajator, persoanã fizicã sau juridicã, de a aduce la îndeplinire mãsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncã, la termenele stabilite de acesta, în limitele si cu respectarea prevederilor art. 6 si 19, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
            Art. 22. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevãzute la art. 20 si 21 se fac de cãtre inspectorii de muncã.
            (2) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 23. - Inspectorii de muncã sunt competenti sã constate si sã sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contraventii si pentru care se prevede cã agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, al directiilor generale de muncã si protectie socialã si al inspectoratelor teritoriale de protectie a muncii.
            Art. 24. - În cazul sãvârsirii repetate de cãtre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sãnãtate în muncã, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

            Art. 25. - (1) Inspectia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe bazã de protocol, clãdirile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri necesare activitãtilor specifice.
            (2) Pentru dezvoltarea activitãtilor proprii autoritãtile publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Muncii, cu prioritate, în conditiile prevãzute de lege, terenuri, clãdiri si spatii.
            Art. 26. - (1) Sumele realizate în conditiile art. 7, care se gestioneazã în regim extrabugetar, se pãstreazã la trezoreria statutui.
            (2) Sumele prevãzute la alin. (1), neutilizate pânã la sfârsitul anului, se reporteazã în anul urmãtor, putând fi utilizate cu aceleasi destinatii.
            Art. 27. - Personalul preluat de cãtre Inspectia Muncii de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale se considerã transferat în interesul serviciului.
            Art. 28. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (2) Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se modificã în mod corespunzãtor.
            (3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã art. 181 si 182 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 10/1972, publicatã în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, precum si orice dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 108.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 12 iunie 1999.
Nr. 195.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 77/1999 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã doamnei Leni Fischer, presedinta de onoare a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, Ordinul national Steaua României în grad de Mare cruce, în semn de apreciere pentru contributia sa deosebitã la promovarea intereselor României în Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei, pentru sprijinul si implicarea sa directã în rezolvarea problemelor sociale ale copiilor defavorizati din România, precum si pentru contributia la strângerea relatiilor româno-germane pe multiple planuri.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia
României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 iunie 1999.
Nr. 200.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Serviciul de Informatii Externesi trecerea acestora în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 43 alin. (1) lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 30 iunie 1999 se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
            - colonelului Cuc Traian Ioan;
            - colonelului Eacobescu Nicolae Ion.
            Art. 2. - Pe data de 30 iunie 1999 se trec în rezervã, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmãtorii:
            - generalul de brigadã Cuc Traian Ioan;
            - generalul de brigadã Eacobescu Nicolae Ion.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
 În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 iunie 1999.
Nr. 201.

PRESEDlNTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 5 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 77/1999 privind instituirea Ordinului national Steaua României,

            Presedintele României decreteazã:

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnuluiConstantinos Stephanopoulos, Presedintele Republicii Elene, Ordinul National Steaua României în grad de Colan, în semn de înaltã apreciere pentru contributia sa la dezvoltarea traditionalelor relatii de colaborare si prietenie dintre România si Republica Elenã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 iunie 1999.
Nr. 202.