MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 289    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

           11. - Hotãrâre privind constituirea si procedura de lucru a Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de modificare si completare a Regulamentului Senatului

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           461. - Hotãrâre pentru aprobarea întelegerii realizate prin schimb de scrisori asupra prelungirii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

           466. - Hotãrâre privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apãrare pe lângã Academia Aviatiei si Apãrãrii Antiaeriene "henri coandã" din Brasov

           478. - Hotãrâre privind transmiterea unor bunuri, proprietate publicã a statului, aflate în Portul Brãila, din administrarea Companiei Nationale "administratia porturilor dunãrii maritime" - S.A. Galati în administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere" Brãila

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           38/N. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a solutiilor de interventie prin demolarea totalã a constructiilor

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           8. - Hotãrâre privind retragerea autorizatiei The Chase Manhattan Bank NA, New York - Sucursala Bucuresti

           12. - Circularã privind punerea în circulatie a bancnotelor reproiectate cu valoare nominalã de 10.000 lei

           13. - Circularã privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii iunie 1999 (perioade de aplicare)

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind constituirea si procedura de lucru a Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de modificare si completare a Regulamentului Senatului

            În scopul reluãrii dezbaterilor si redactãrii într-o formã finalã a Regulamentului Senatului,
            în temeiul art. 56 din Regulamentul Senatului,

           Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se constituie Comisia specialã pentru elaborarea proiectului de modificare si completare al Regulamentului Senatului, în componenta prevãzutã în anexa la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Comisia specialã prevãzutã la art. 1 are urmãtoarele obiective:
            a) examinarea textelor neadoptate de plenul Senatului, cuprinse în Raportul privind propunerile de modificare a Regulamentului Senatului, înaintat de comisia specialã constituitã în acest scop prin Hotãrârea Senatului nr. 9/1997;
            b) examinarea textelor din Raportul privind propunerile de modificare a Regulamentului Senatului, care au fost deja votate, sub aspectul corelãrii acestora.
            Art. 3. - (1) În urma examinãrii textelor comisia specialã va redacta un proiect de regulament, care va fi prezentat atât senatorilor, cât si grupurilor parlamentare, în vederea unei eventuale amendãri a acestuia.
            (2) Amendamentele astfel formulate vor fi analizate în cadrul comisiei speciale, urmând sã fie admise sau respinse motivat.
            Art. 4. - Termenul pentru depunerea proiectului Regulamentului Senatului, prevãzut la art. 3 alin. (1), este 30 iunie 1999.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 11.

ANEXÃ

COMPONENTA
Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de modificare
si completare a Regulamentului Senatului

            Predescu Ion - P.D.S.R.
            Tãrãcilã Doru Ioan - P.D.S.R.
            Turianu Corneliu - P.N.T.C.D.
            Bãdiceanu Nistor - P.N.T.C.D.
            Ionescu Cazimir Benedict - P.D.
            Gavaliugov Corneliu - P.D.
            Vasiliu Eugen - P.N.L.
            Brânzan Emilian - P.N.L.
            Badea Dumitru - P.R.M.
            Puskas Valentin Zoltán - U.D.M.R.
            Fuior Victor - P.U.N.R.
            Crecan Augustin - independent
            Ungureanu Vasile - independent.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Întelegerii realizate prin schimb de scrisori asupra prelungirii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã Întelegerea realizatã prin schimb de scrisori asupra prelungirii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, prezentatã în anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru integrare europeanã,
Alexandru Herlea
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 461.

ANEXÃ

            AMBASADA ELVETIEI

            Excelentã,

            Am onoarea sã mã refer la Acordul privind acordarea asistentei financiare, încheiat între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, intrat în vigoare la 26 noiembrie 1992 pentru o perioadã de 2 ani si prelungit la 30 noiembrie 1994 si 17 aprilie 1996.

            Pe baza art. 10 din acordul mentionat mai sus, Guvernul Confederatiei Elvetiene confirmã acordul sãu pentru prelungirea valabilitãtii sale pânã la 31 decembrie 2000. Pe baza aceleiasi prevederi, aceastã scrisoare si rãspunsul dumneavoastrã privind aprobarea prelungirii valabilitãtii acordului de cãtre Guvernul României vor avea fortã juridicã.

            V-as rãmâne îndatorat dacã ati confirma acordul Guvernului României privind continutul acestei scrisori.
 

Ambasadorul Elvetiei,
Jean-Claude Joseph


            Excelentei Sale Domnului Alexandru Herlea
            Departamentul pentru Integrare Europeanã
            Palatul Victoriei
            Bucuresti

            DEPARTAMENTUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ

            Excelentã,
            Am onoarea sã confirm primirea scrisorii Excelentei Voastre din 17 decembrie 1998. cu urmãtorul continut:
            "Excelentã,
            Am onoarea sã mã refer la Acordul privind acordarea asistentei financiare, încheiat între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, intrat în vigoare la 26 noiembrie 1992 pentru o perioadã de 2 ani si prelungit la 30 noiembrie 1994 si 17 aprilie 1996.

            Pe baza art. 10 din acordul mentionat mai sus, Guvernul Confederatiei Elvetiene confirmã acordul sãu pentru prelungirea valabilitãtii sale pânã la 31 decembrie 2000. Pe baza aceleiasi prevederi, aceastã scrisoare si rãspunsul dumneavoastrã privind aprobarea prelungirii valabilitãtii acordului de cãtre Guvernul României vor avea fortã juridicã.

            V-as rãmâne îndatorat dacã ati confirma acordul Guvernului României privind continutul acestei scrisori.

Ambasadorul Elvetiei,
Jean-Claude Joseph"

            Confirm acordul Guvernului României privind continutul scrisorii dumneavoastrã si faptul cã ea va constitui, împreunã cu aceastã scrisoare, un acord între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, care va intra în vigoare la data acestei scrisori.

Ministrul integrãrii europene,
Alexandru Herlea

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apãrare pe lângã Academia Aviatiei si Apãrãrii Antiaeriene "henri coandã" din Brasov

            În temeiul art. 70 alin. (2) si al art. 74 alin. (1) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - În scopul perfectionãrii pregãtirii personalului militar si civil în domeniul planificãrii apãrãrii, al managementului resurselor de apãrare si al managementului sistemelor tehnice si logistice se înfiinteazã Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apãrare pe lângã Academia Aviatiei si Apãrãrii Antiaeriene "henri coandã" din Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, str. Mihai Viteazu nr. 160, judetul Brasov.
            Art. 2. - (1) Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apãrare, denumit în continuare centru, organizeazã cursuri postuniversitare de perfectionare pentru cadre de conducere, cu o duratã de 4-6 sãptãmâni.
            (2) Pentru specialisti se organizeazã cursuri postuniversitare de perfectionare, cu durata de 11-14 sãptãmâni.
            Art. 3. - (1) La cursurile postuniversitare de perfectionare prevãzute la art. 2 se pot înscrie cadre de conducere si specialisti din tarã si din strãinãtate, care au absolvit institutii de învãtãmânt superior civil sau militar si cãrora li s-a atestat pregãtirea prin diplomã de licentã sau printr-un act echivalent acesteia.
            (2) Centrul este deschis, în principal, cursantilor din tãrile Europei Centrale si de Est.
            (3) Cursurile se finalizeazã prin colocviu, iar absolventilor li se acordã certificat de absolvire.
            Art. 4. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigurã din bugetul aprobat Ministerului Apãrãrii Nationale, precum si din venituri extrabugetare.
            (2) Centrul mai poate folosi pentru desfãsurarea si extinderea activitãtii mijloace materiale si bãnesti primite de la persoane juridice si fizice, prin transmitere gratuitã, cu respectarea dispozitiilor legale. Acestea se gestioneazã potrivit normelor privind finantele publice si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitãtor.
            Art. 5. - Amenajarea spatiilor destinate activitãtilor administrative, de învãtãmânt, cazare, hrãnire, sportive si recreationale se asigurã de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale.
            Art. 6. - Asigurarea cu personal didactic strãin si plata acestuia se pot face pe baza unor întelegeri bilaterale cu tãrile sau cu institutiile de care acesta apartine sau pe bazã de contract.
            Art. 7. - Spatiile de locuit pentru personalul didactic strãin si român se asigurã de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale, cu sprijinul autoritãtilor locale. Chiria se suportã de Ministerul Apãrãrii Nationale, iar cheltuielile legate de întretinere se suportã de cãtre beneficiari.
            Art. 8. - (1) Transportul international al personalului didactic strãin, cu exceptia unor întelegeri bilaterale, se suportã de cãtre acesta, de cãtre tara sau institutia de care acesta apartine.
            (2) Pentru desfãsurarea activitãtii oficiale a personalului didactic strãin în tarã transportul se asigurã gratuit de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale.
            Art. 9. - (1) Asistenta medicalã de urgentã, inclusiv stomatologicã, a personalului didactic si a cursantilor strãini se asigurã atât în unitãtile specializate din sistemul militar, cât si în unitãtile din reteaua Ministerului Sãnãtãtii, cu suportarea cheltuielilor de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale.
            (2) Asistenta medicalã si tratamentul medical, inclusiv stomatologic, în afara cazurilor de urgentã, se pot asigura prin unitãtile din reteaua Ministerului Apãrãrii Nationale sau a Ministerului Sãnãtãtii, cu suportarea integralã a cheltuielilor de cãtre beneficiari sau de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale, cu conditia rambursãrii lor de cãtre tara sau institutia de care apartin.
            Art. 10. - Hrãnirea întregului personal didactic si a cursantilor se asigurã, cu platã, prin popota cadrelor.
            Art. 11. - Transportul international al cursantilor se suportã de cãtre acestia, de cãtre tara sau institutia de care acestia apartin. Costul transportului se ramburseazã, la cerere, în mãsura disponibilitãtilor, de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale din asistenta financiarã strãinã.
            Art. 12. - (1) Cazarea cursantilor strãini se asigurã în spatii apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale, contra cost. La cerere si în limita fondurilor disponibile cazarea cursantilor se poate asigura si gratuit.
            (2) Pentru cursantii români cazarea se asigurã conform normelor specifice Ministerului Apãrãrii Nationale.
            Art. 13. - Instructiunile de aplicare a prezentei hotãrâri si structura organizatoricã a centrului se aprobã prin ordin al ministrului apãrãrii nationale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 1999.
Nr. 466.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor bunuri, proprietate publicã a statului, aflate în Portul Brãila, din administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunãrii Maritime" - s.a. galati în administrarea regiei autonome "Administratia Zonei Libere" Brãila

            În temeiul alin. (1) si (2) ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea bunurilor, proprietate publicã a statului, aflate în Portul Brãila, prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, din administrarea Companiei Nationale "administratia porturilor dunãrii maritime" - S.A. Galati în administrarea Regiei Autonome "administratia zonei libere" Brãila.
            Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Regia Autonomã "administratia zonei libere" Brãila se substituie Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A. Galati în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele de judecatã, referitoare la bunurile care le-au fost transferate, respectiv date în administrare.
            Art. 4. - Regia Autonomã "administratia zonei libere" Brãila se substituie Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A. Galati în calitate de beneficiar pentru lucrãrile rãmase de executat la obiectivul de investitii "Sistematizarea si dezvoltarea capacitãtii de trafic a Portului Brãila - etapa a II-a".
            Art. 5. - Toate creantele si obligatiile de platã ale Companiei Nationale "administratia porturilor dunãrii maritime" - S.A. Galati, aferente bunurilor transferate sau date în administrare, existente la data semnãrii protocolului de predare-preluare, vor fi încasate, respectiv plãtite de cãtre Compania Nationalã "Administratia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A. Galati.
            Art. 6. - Patrimoniul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A. Galati se diminueazã cu valoarea bunurilor prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, iar patrimoniul Regiei Autonome "administratia zonei libere" Brãila se majoreazã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 478.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând bunurile, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Companiei Nationale "administratia porturilor dunãrii maritime" - S.A. Galati, care se transmit în administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere" Brãila


Denumirea
mijloacelor fixe
Numãrul
de inventar
Valoarea de inventar
la 30 aprilie 1999
Amortismentul
la 30 aprilie 1999
Valoarea rãmasã la
30 aprilie 1999

Cheu maritim dana 46
9.113
669.367.566
16.951.115
652.416.451
Cheu racord dana 46
9.118
202.105.335
5.118.131
196.987.204

TOTAL:
871.472.901
22.069.246
849.403.655

            Suprafata terenului portuar = 453.000 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE SI AMENAJÃRII TERITORIULUI

ORDIN
privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a solutiilor de interventie prin demolarea totalã a constructiilor

            Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, având în vedere prevederile:
            - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;
            - Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - Regulamentului de verificare si expertizare tehnicã de calitate a proiectelor, a executiei lucrãrilor si constructiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 925/1995,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, republicatã,
            în baza Raportului Directiei generale tehnice, însusit de Comisia tehnicã pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului,
            emite prezentul ordin.

            Art. 1. - La elaborarea Raportului de expertizã tehnicã, prin care se propun mãsuri de interventie pentru reducerea riscului seismic al unei constructii existente, în situatia în care expertul tehnic atestat propune demolarea totalã, respectiv desfiintarea constructiei, aceasta se va fundamenta distinct ca mãsurã alternativã de interventie.
            La fundamentarea acestei mãsuri de interventie expertul tehnic atestat va analiza implicatiile tehnice, economico-financiare si functionale ale lucrãrilor de interventie, precum si interpretarea rezultatelor încercãrilor nedistructive, potrivit prevederilor pet. 11.5.5 si 12.2.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismicã a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - Indicativ P100-92, cuprinse în capitolele 11 si 12, republicate în Buletinul Constructiilor nr. 11/1996.
            Art. 2. - Raportul de expertizã tehnicã, în care se fundamenteazã ca mãsurã alternativã de interventie demolarea totalã a constructiei, va fi însotit în mod obligatoriu de avizul tehnic eliberat de:
            - Comisia tehnicã pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, din cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii teritoriului, pentru:
            · constructii încadrate în clasa I de importantã (definite în tabelul nr. 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismicã a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - Indicativ P100-92);
            · constructii declarate monumente istorice sau situate în zone de protectie stabilite prin documentatiile de urbanism (astfel cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 41/1995, cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 56/1998);
            - inspectiile în constructii, lucrãri publice, urbanism si amenajarea teritoriului, judetene si a municipiului Bucuresti, pentru:
            · constructii încadrate în clasele II-IV de importantã (definite în tabelul nr. 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismicã a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - Indicativ P100-92), exclusiv constructiile declarate monumente istorice sau situate în zone de protectie stabilite prin documentatiile de urbanism.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Buletinul Constructiilor si în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 27 mai 1999.
Nr. 38/N.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizatiei The Chase-Manhattan Bank NA, New York - Sucursala Bucuresti

            Având în vedere cererea The Chase Manhattan Bank NA, New York, din data de 13 mai 1999, privind retragerea autorizatiei sucursalei din Bucuresti a acestei bãnci,
            În temeiul art. 16 alin. (1) din Legea bancarã nr. 58/1998,

           Banca Nationalã a României h o t ã r ã s t e:

            1. Retragerea Autorizatiei seria E nr. 000001 a The Chase Manhattan Bank NA, New York - Sucursala Bucuresti, eliberatã de Banca Nationalã a României la data de 29 ianuarie 1999.
            2. Prezenta hotãrâre va fi transmisã The Chase Manhattan Bank NA, New York si va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în douã publicatii de circulatie nationalã.
            3. Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 14 iunie 1999.
Nr. 8.

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind punerea în circulatie a bancnotei reproiectate cu valoare nominalã de 10.000 lei

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998, Banca Nationalã a României va pune în circulatie, începând cu data de 15 iulie 1999, o nouã bancnotã cu valoare nominalã de 10.000 lei, reproiectatã.
            Noua bancnotã cu valoare nominalã de 10.000 lei, reproiectatã, are urmãtoarele caracteristici:
            - dimensiuni: 150 x 67 mm, cu o tolerantã de ± 1 mm;
            - imprimatã pe hârtie specialã, în masa cãreia sunt incluse: un filigran centrat, ce reproduce portretul lui Nicolae Iorga, un filigran lateral (BNR) si un fir de sigurantã complet încorporat;
            - culoarea dominantã a bancnotei, fatã-verso: verde deschis.
            Pe fata bancnotei sunt imprimate: Stema României, denumirea bãncii centrale "banca nationalã a româniei", portretul istoricului Nicolae Iorga si o floare de gentianã, ca elemente grafice reprezentative; tot pe fata monedei sunt imprimate valoarea nominalã în cifre si în litere, semnãturile guvernatorului si casierului central, anul emisiunii 1999.
            Pe versoul bancnotei sunt imprimate: imaginea bisericii episcopale a Mânãstirii Curtea de Arges, ctitorie a domnitorului Neagoe Basarab (1512-1517), vechea stemã a tãrii Românesti din timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714), valoarea nominalã a bancnotei, în cifre si în litere, sigla si denumirea Bãncii Nationale a României si mentionarea prevederii: FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR.
            În scopul protectiei împotriva contrafacerilor, bancnota include, între altele, urmãtoarele elemente de sigurantã destinate expres publicului:
            1. filigranul centrat, aflat pe fata bancnotei în partea stângã si vizibil la privirea în contraluminã, reprezentând portretul lui Nicolae Iorga - imaginea "în oglindã" a portretului imprimat pe bancnotã;
            2. filigranul literal, aflat pe fata bancnotei în partea dreaptã a filigranului centrat, reprezentând initialele BNR scrise pe verticalã;
            3. firul de sigurantã încorporat, aflat în zona centralã a bancnotei si vizibil la privirea în contraluminã, imprimat continuu cu textul BNR 10000;
            4. elementul de suprapunere fatã-verso, aflat în zona centralã a bancnotei, sub denumirea bãncii emitente, reprezentând o floare stilizatã a cãrei imagine de pe fatã se suprapune perfect cu cea de pe verso atunci când este privitã în contraluminã;
            5. imprimarea specialã cu cernealã variabilã optic, ca nou element de sigurantã, a textului ZECE MII si a cifrei 10.000, aflate în partea dreaptã, pe fata bancnotei. Textul ZECE MII si cifra 10.000 îsi modificã culoarea din verde în albastru-violet la schimbarea unghiului de privire a bancnotei.
            Pe lângã aceste elemente bancnota prezintã, suplimentar, o serie de elemente de sigurantã destinate lucrãtorilor din sistemul bancar, vizibile cu echipamente speciale, respectiv:
            1. liniaturã specialã anticopiere, care apare pe fata bancnotei în zona filigranului (liniaturã foarte finã, uniformã) si pe versoul bancnotei tot în zona filigranului (caroiaj de linii uniforme sub formã de mici hexagoane). Fidelitatea si uniformitatea liniaturii se pot verifica cu ajutorul unei lupe de mãrire;
            2. microtexte: microtextul "bnr10000" în zona centralã, în spatele portretului, si microtextul "banca nationalã a româniei" deasupra denumirii bãncii centrale de emisiune. Microtextele se pot identifica cu ajutorul unei lupe de mãrire;
            3. firul de sigurantã prezintã fluorescentã albastrã în luminã ultravioletã;
            4. imprimare fluorescentã cu cernealã specialã de  culoare galbenã, vizibilã în luminã ultravioletã, gen timbru, cu continutul "10000" pe versoul bancnotei.
            Grafica acestei bancnote este protejatã prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci din România. Orice reproducere a acesteia, partialã sau integralã, înscop publicitar, de informare sau în alte scopuri, se va face cu acordul scris al Bãncii Nationale a României.
            Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, conform art. 282 din Codul penal.
            Mentionãm cã bancnota de 10.000 lei, emisiunea 1994, aflatã actualmente în circulatie, va circula în paralel cu noua bancnotã, emisiunea 1999, urmând sã fie retrasã treptat din circulatie de cãtre Banca Nationalã a României.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 12.

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii iunie 1999 (perioade de aplicare)

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

           Banca Nationalã a României hotãrãreste:

            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii iunie 1999 (perioade de aplicare) sunt:
            - 10% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,05% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 11 iunie 1999.
Nr. 13.