MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 290    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           483. - Hotãrâre privind stabilirea duratei de concesiune a bunurilor proprietate publicã a statului pentru unele companii si societãti nationale din domeniul transporturilor aeriene

           485. - Hotãrâre privind înfiintarea Centrului pentru Formarea Continuã în Limba Germanã

           486. - Hotãrâre privind aprobarea functionãrii în România a Fundatiei daneze "International Rehabilitation Council for Torture Victims"

           487. - Hotãrâre privind închirierea unor imobile destinate misiunilor diplomatice ale României care îsi înceteazã activitatea temporar precum si valorificarea unor bunuri din dotarea acestora

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           1.270. - Norme metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 211/1999, emise de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului

           Rectificare

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea duratei de concesiune a bunurilor, proprietate publicã a statului, pentru unele companii si societãti nationale din domeniul transporturilor aeriene

            În temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

           Guvernul României hotãrãste:

            Art. 1. - Pistele de decolare-aterizare, cãile de rulare si platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate acestea, bunuri proprietate publicã a statului, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, Companiei Nationale "aeroportul international bucuresti-otopeni" - S.A., Societãtii Nationale "aeroportul international bucuresti-bãneasa" - S.A. Societãtii Nationale "aeroportul international timisoara" - S.A., Societãtii Nationale "aeroportul international constanta" - S.A.
            Art. 2. - Contractul de concesiune se încheie cu Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentã competentã, pe o duratã de 49 de ani.
            Art. 3. - Conditiile concesiunii se reanalizeazã dupã primii 4 ani, în functie de conditiile specifice existente, si pot fi renegociate dupã caz.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 483.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiintarea Centrului pentru Formarea Continuã în Limba Germanã

            În temeiul art. 4 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionalã continuã prin sistemul educational,

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Se înfiinteazã Centrul pentru Formarea Continuã în Limba Germanã, denumit în continuare centru, ca institutie publicã cu personalitate juridicã, subordonatã Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul în municipiul Medias, Piata Ferdinand nr. 25, judetul Sibiu.
            Art. 2. - (1) Centrul realizeazã activitatea de perfectionare si formare continuã a personalului didactic care predã limba germanã si a personalului didactic care predã în limba germanã.
            (2) Atributiile, organizarea si functionarea centrului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
            Art. 3. - Numãrul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat se încadreazã în numãrul maxim de posturi aprobat de Ministerul Educatiei Nationale pentru unitãtile bugetare de învãtãmânt. Numãrul maxim de posturi finantate de la bugetul de Stat este de 10.
            Art. 4. - Pentru realizarea în teritoriu a atributiilor centrului Ministerul Educatiei Nationale poate decide înfiintarea de filiale ale centrului în institutii de învãtãmânt si inspectorate scolare.
            Art. 5. - Încadrarea si salarizarea personalului centrului se vor face conform anexelor nr. VII/1, VIII/1 si VIII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 6. - (1) Centrul este condus de un consiliu de administratie format din 7 membri. Presedintele consiliului de administratie este directorul centrului.
            (2) Directorul centrului se numeste prin ordin al ministrului educatiei nationale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
            Art. 7. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea centrului se asigurã prin alocatii de la bugetul de stat, precum si din surse extrabugetare.
            Art. 8. - Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se completeazã la lit. A "Institutii de învãtãmânt si alte unitãti care functioneazã în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educatiei Nationale", lit. a) "Unitãtile de învãtãmânt", cu pozitia nr. IX10 cu urmãtorul cuprins:

"IX10. Centrul pentru Formarea
Continuã în Limba Germanã
din municipiul Medias,
judetul Sibiu

Bugetul de stat si venituri
extrabugetare."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 485.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea functionãrii în România a Fundatiei daneze "International Rehabilitation Council for Torture Victims"

            În temeiul prevederilor art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si ale art. 7 alin. 1 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice,

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Se aprobã functionarea în România a Fundatiei daneze "international rehabilitation council for torture victims", persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul principal în luliane Naries ej 34, P.P. Box 2672 2100 Copenhaga, Danemarca.
            Art. 2. - Fundatia danezã "International Rehabilitation Council for Torture Victims" va functiona în România printr-o filialã cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dr. Felix nr. 95, bl. 17, sc. A, et. 6, ap. 24, sectorul 1, dupã recunoasterea ei prin hotãrâre judecãtoreascã.
            Art. 3. - Scopul filialei persoanei juridice prevãzute la art. 1 îl constituie strângerea, prelucrarea si difuzarea de informatii privind practicarea torturii, consecintele torturii si mijloacele de prevenire a torturii si de ajutorare a persoanelor care au fost torturate, precum si formarea de specialisti în domeniile medical, social si etic privind consecintele torturii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 486.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind închirierea unor imobile destinate misiunilor diplomatice ale României care îsi înceteazã activitatea temporar, precum si valorificarea unor bunuri din dotarea acestora

            În temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Clãdirile si terenurile aferente, sedii ale misiunilor diplomatice, proprietate publicã a statului român, aflate în localitãtile Maputo - Mozambic, Dar es Salaam - Tanzania, Windhoek - Namibia si Kinshasa - Republica Democraticã Congo, devenite disponibile ca urmare a încetãrii temporare a activitãtii misiunilor diplomatice românesti, pot fi închiriate de cãtre Ministerul Afacerilor Externe unor persoane juridice sau fizice, locale.
            Art. 2. - Din sumele încasate drept chirii o cotã de 40% rãmâne la dispozitia Ministerului Afacerilor Externe, în regim de venituri extrabugetare, în scopul utilizãrii pentru lucrãri de reparatii si întretinere la clãdirile respective.
            Art. 3. - Bunurile mobile din dotarea misiunilor diplomatice ale României, cu sediile Ia Maputo - Mozambic, Dar es Salaam - Tanzania, Windhoek - Namibia, Kinshasa - Republica Democraticã Congo, precum si la Conakry - Guineea, pot fi, dupã caz, închiriate o datã cu imobilele, transferate altor misiuni diplomatice ale României sau valorificate pe plan local.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 487.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 211/1999

CAPITOLUL I
Norme cu caracter general

            1. Fondurile din bugetul de stat pentru Programul privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor, prevãzut în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernuluinr. 577/1997*), se cuprind si se deruleazã prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            În completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrãrilor prevãzute la alineatul precedent vor fi utilizate alocatii de la bugetul local si alte surse atrase (contributia populatiei, sponsorizãri etc.).
            Contributia locuitorilor la realizarea obiectivelor propuse trebuie sã fie majorã si benevolã, sub formã de participãri în muncã, în naturã sau în bani.
            Proiectele înscrise în program vor fi temeinic cunoscute si sprijinite de cãtre colectivitãtile locale.
            În acest scop consiliile locale au obligatia de a aduce la cunostintã locuitorilor satului (comunei) prevederile programului aferent, etapele de realizare, costurile estimative si sã solicite sprijinul acestora pentru îndeplinirea lui.
            Consiliile locale, ca autoritãti deliberative, si primarii, ca autoritãti executive, rãspund de realizarea prevederilor programului în interesul colectivitãtii locale respective.
            Consiliul judetean, în baza atributiilor sale, sprijinã consiliile locale, asigurã asistenta juridicã si tehnicã necesarã si supravegheazã executarea Iucrãrilor în calitatea sa de ordonator de credite.
            2. Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului coordoneazã realizarea programului, fundamenteazã, împreunã cu consiliile judetene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat si urmãreste, prin organele sale, realizarea programului.
           A. Subprogramul privind pietruirea drumurilor comunale
            1. Subprogramul cuprinde drumurile comunale, partial sau integral de pãmânt, clasate în conformitate cu normele de clasificare în vigoare în România, din intravilan si din extravilan, si are ca scop realizarea unor straturi din produse de carierã, balastierã sau/si din alte materiale experimentate si agrementate de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            În program nu se cuprinde refacerea drumurilor comunale pietruite sau asfaltate, degradate.
            Selectia drumurilor prevãzute sã fie pietruite în prima etapã din totalul drumurilor comunale de pãmânt clasate, inventariate, s-a fãcut luându-se în considerare importanta social-economicã a arterei rutiere respective si apropierea de sursele de asigurare a materialelor necesare.
            2. Lucrãrile de pietruire reprezintã viabilizãri ale unor trasee de drumuri comunale de pãmânt clasate.
            Prin viabilizare se întelege aducerea drumului la parametrii tehnici impusi de normativele în vigoare si constã, în principal, în:
            - corectia elementelor geometrice - profiluri transversale si longitudinale, curbe, supraînãltãri etc.;
            - straturi din produse de carierã, balastierã sau/si din alte materiale agrementate de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, dimensionate corespunzãtor traficului si tonajului prevãzute de normative;
            - amenajarea acostamentelor si a intersectiilor cu alte drumuri;
            - santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;
            - podete si poduri, ziduri de sprijin si consolidãri de taluzuri, acolo unde situatia o impune.
            Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta: traseul actual, lãtimea carosabilului si ampriza existentã.
            Intrãrile drumurilor de exploatare de pãmânt se vor amenaja prin îmbrãcãminte din macadam sau balast, pe o adâncime de 50 m.
            3. Lucrãrile de pietruire urmeazã regimul lucrãrilor de construire sau de reparatie privind cãile de cornunicatie, ce se realizeazã pe bazã de proiect tehnic. Încredintarea elaborãrii proiectelor tehnice se va face conform art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare:
            - cerere de ofertã de pret, cu anunt publicitar în presã;
            - dacã sunt necesare studii de fezabilitate, se vor respecta prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 727/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectãrii investitiilor publice, cu modificãrile ulterioare;
            - încredintarea executiei lucrãrilor se va face de cãtre persoana juridicã achizitoare (investitor), prin licitatie organizatã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, republicatã.
            Proiectele tehnice, indiferent de administratorul drumului, se aprobã de cãtre ordonatorul de credite conform competentelor stabilite prin legea bugetarã anualã.
            4. În intravilan, accesele din drumul comunal cãtre gospodãriile riveranilor se realizeazã prin grija si pe cheltuiala fiecãrui locuitor. Pentru o rezolvare unitarã, primãriile, sub coordonarea directiei generale de urbanism, amenajare a teritoriului si lucrãri publice din cadrul consiliului judetean, vor elabora detalii-tip de amenajare a acceselor, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.
            5. În situatia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de cãtre mai multe consilii locale, iar programul are în vedere pietruirea integralã a acestuia, atributiile fiecãrei primãrii se vor stabili pe bazã de protocol, cu avizul consiliului judetean. În protocol se va desemna consiliul local care rãspunde de realizarea unitarã a proiectului. Proiectul tehnic va fi aprobat prin ordin comun al consiliilor locale care administreazã tronsoanele de drum si va fi avizat conform legii.
            6. Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale de pãmânt, prevãzute sã fie pietruite, sunt investitii publice si se realizeazã în conformitate cu reglementãrile în domeniu. Consiliile judetene si locale vor urmãri ca podurile noi sã se realizeze corelat cu lucrãrile de pietruire. În mod similar se va proceda si cu reparatiile podurilor existente.
           B. Subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor
            Subprogramul asigurã introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apã. În prima etapã de finantare se va asigura alimentarea cu apã în 30% din localitãtile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apã, prin:
            · finalizarea obiectivelor de investitii aflate în prezent în executie;
            · începerea de noi obiective, pe bazã de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în elaborare la data aprobãrii programului.
            Alimentãrile cu apã sunt obiective de investitii publice, iar începerea de noi obiective se va face esalonat, în functie de prioritãti.
            Elaborarea studiilor de fezabilitate si încredintarea executiei se vor face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicatã, cu modificãrile ulterioare, iar aprobarea documentatiei tehnico-economice, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale.
            Avizarea studiilor de fezabilitate se va face conform reglementãrilor în vigoare, iar aprobarea, conform competentelor acordate potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/1998.

CAPITOLUL II
Fundamentarea necesarului anual de fonduri

            Necesarul anual de fonduri se stabileste de cãtre consiliile judetene si consiliile locale, pe baza programelor elaborate, conform art. 2 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997.
            Necesarul va fi fundamentat astfel:
            · pentru lucrãrile în continuare se propune suma consideratã necesarã pentru anul urmãtor;
            · pentru obiectivele noi, în functie de prioritãtile de începere înscrise în program, de stadiul pregãtirii si aprobãrii documentatiei de executie, de posibilitãtile de asigurare cu fonduri (pentru primul an de executie trebuie sã fie asigurate fonduri pentru minimum 40% din valoarea lucrãrii), fãrã a se putea depãsi sumele aprobate pentru anul 1999 pe total judet si pe destinatii.
            Necesarul de fonduri propus de consiliile judetene sã fie primit de la bugetul de stat va fi corelat cu celelalte surse de finantare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor (potrivit art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997) si va fi comunicat Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului potrivit termenelor prevãzute în Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, pentru elaborarea bugetului de stat.
            Necesarul va fi defalcat pe surse de finantare, si anume: sume de la bugetul de stat cuprinse în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, alocatii din bugetele locale si alte surse.
           Finantarea programului
            Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului verificã propunerile prezentate de cãtre consiliile judetene si încadrarea acestora în programul aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 si stabileste distinct creditele bugetare ce urmeazã a fi cuprinse în proiectul bugetului Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului pentru finantarea Pragramului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor, cu defalcarea pe judete.
            Dupã intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului repartizeazã pe judete suma prevãzutã pentru realizareaprogramului, pe care o comunicã consiliilor judetene, defalcatã pe cele douã subprograme - pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor.
            Consiliile judetene încheie conventii cu consiliile locale în legãturã cu alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si AmenajãriiTeritoriului, cãtre acestea, pentru finantarea proiectãrii si executãrii obiectivelor cuprinse în program.
            Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului analizeazã si avizeazã listele primite de la consiliile judetene, dupã care vireazã lunar sumele destinate acestui program, cu ordin de platã tip trezorerie, în contul bugetelor consiliilor judetene, cod 21.31.02.10 "Venituri pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor", deschis pe seama acestora la trezoreria statului, în limita plafoanelor stabilite.
            Consiliul judetean, pe baza conventiilor încheiate cu consiliile locale si a situatiei de lucrãri, vireazã lunar, din contul mentionat mai sus, sumele respective în contul bugetelor unitãtilor administrativ-teritoriale, cont 21.31.02.10 "Venituri pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor'', deschis la unitãtile trezoreriei statului.
            În contul 21.31.02.10. "Venituri pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor", deschis la nivelul consiliilor judetene, se vor retine numai sumele repartizate pentru obiectivele nominalizate sã fie finantate de cãtre acestea.
            Aceste venituri se vor evidentia în bugetele locale la capitolul "venituri cu destinatie specialã", cod 31.02, subcapitolul 31.02.10 "Venituri pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor", se utilizeazã pentru realizarea unor lucrãri curente si de capital din competenta de finantare a autoritãtilor administratiei publice locale si se înregistreazã la capitolul bugetar "cheltuieli cu destinatie specialã" cod 96.02, subcapitolul "Cheltuieli pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor", deschis pe seama acestora la trezoreria statului.
            Lunar, consiliile judetene vor transmite, pânã la data de 8 a lunii urmãtoare celei expirate, situatia privind derularea programului pe anul în curs, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si rulajul contului, în copie.
            Consiliul judetean si consiliul local rãspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele avizate în acest scop.
            Consiliile judetene asigurã evidenta primirii si utilizãrii, fondurilor în contul 21.31.02.10 "Venituri pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor" deschis pe seama acestora la trezoreria statului.
            La finele anului în curs consiliile judetene vor justifica Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului sumele primite, potrivit decontului prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care se prezintã pânã la data de 20 ianuarie a anului urmãtor celui expirat.
            La terminarea lucrãrilor consiliile judetene vor transmite Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului copii de pe procesele-verbale de receptie a lucrãrilor. Consiliile judetene si consiliile locale au obligatia de a înregistra în contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea si de utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului. La finele anului primirea si utilizarea fondurilor se reflectã în executia consiliului judetean si a consiliului local, dupã caz.
            Consiliile judetene si consiliile locale au obligatia de a înregistra în contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea si utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            Primirea si utilizarea fondurilor se reflectã în executia consiliului judetean sau local, dupã caz, iar sumele neutilizate la sfârsitul anului se vor reporta în anul urmãtor cuaceeasi destinatie potrivit prevederilor art. 44 alin. 4 din Legea nr. 189/1998.
            Situatiile de lucrãri lunare, întocmite de cãtre executanti în vederea decontãrii, vor fi verificate si însusite de diriginti de specialitate autorizati, primari, reprezentanti autorizati ai consiliilor judetene si vor fi vizate privind calitatea lucrãrilor executate de cãtre inspectiile de stat în constructii, lucrãri publice, urbanism si amenajarea teritoriului teritoriale.

CAPITOLUL III
Atributii si responsabilitãti în coordonarea programului

            Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului coordoneazã realizarea programului, scop în care:
            · fundamenteazã, împreunã cu consiliile judetene, necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat prin bugetul sãu, în conformitate cu prioritãtile prevãzute în program, distinct pe judete si pe localitãti, pe categorii de lucrãri si pe surse de finantare, în conditiile legii;
            · prezintã si sustine la Ministerul Finantelor necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, pe judete, în limita valoricã, actualizatã, prevãzutã în anexa 12 Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997;
            · asigurã, împreunã cu consiliile judetene, fundamentarea influentelor rezultate din evolutia preturilor, pe judete, în vederea rectificãrii fondurilor bugetare respective;
            · sprijinã printr-o îndrumare metodologicã unitarã si coerentã elaborarea de cãtre consiliile judetene si consiliile locale a programelor proprii, asigurã controlul respectãrii prevederilor programului aprobat si a prioritãtilor prevãzute;
            · sprijinã investitorii în organizarea licitatiilor de proiectare si executie;
            · asigurã îndrumarea si controlul de specialitate pentru respectarea reglementãrilor în vigoare privind amplasarea obiectivelor, autorizarea construirii si calitatea executiei, prinorganele sale de specialitate din teritoriu;
            · organizeazã periodic analiza modului de derulare a programului si initiazã, împreunã cu consiliile judetene implicate mãsuri pentru eliminarea disfunctionalitãtilor apãrute.

p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 1.270. 


*) Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997, a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 211/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999.

ANEXA Nr. 1

Judetul ................................
Realizãri în luna ..................*)

Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului**)

Contract

Rest
de
executat,
actualizat

Programul anual
1999

TOTAL
1999

Realizat cumulat
de la începutul anului

TOTAL
REALIZAT

Productie
realizatã
si nede-
contatã
cumulat

Realizãri
fizice
cumulate
de la
începutul
anului***)

Termen
de
punere
în
functiune

nr. ...
din data
de ...

valoarea

Ministerul
Lucrãrilor
Publice
si Amenajãrii
Teritoriului

Alte
surse

Ministerul
Lucrãrilor
Publice
si Amenajãrii
Teritoriului

Alte
surse

0

1

2

3

4

5

6

7=5+6

8

9

10=8+9

11

12

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) luna anterioarã celei în care se face raportarea
**) La subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor se vor preciza atât comuna, cât si satele. La subprogramul privind pietruirea drumurilor comunale se vor preciza indicativul drumului, precum si pozitiile kilometrice pe care se realizeazã pietruirea.
***) La subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor se vor trece stadiul fizic global al lucrãrilor (procentual), precum si punerile în functiune partiale. La subprogramul privind pietruirea drumurilor comunale se vor trece kilometrii finalizati, numãrul podetelor.

Presedinte,
..................................

Director economic,
..........................

Director investitii,
......................

ANEXA Nr. 2

CONSILIUL JUDETEAN ..................................

DECONT
privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului
pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelorîn anul ............

- mii lei -

 

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
cuprinse în lista de finantare
pentru anul în curs

Programul
aprobat

Valoarea lucrãrilor executate,
receptionate si plãtite

Sumele primite drept
finantare de la Ministerul
Lucrãrilor Publice si
Amenajãrii Teritoriului

Sumele neutilizate
la finele anului

0

1

2

3

4

5=4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,
..........................

Director economic,
......................

RECTIFICARE

            În Decretul nr. 226/1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993, se fac urmãtoarele rectificãri:
            - în anexa nr. 1, titlul "Erou-martir al Revolutiei române din decembrie 1989" - Bucuresti -, în loc de: Cauc Silviu Liviu se va citi: Cauc Silviu-Florentin;
            - în anexa nr. 2, titlul "Luptãtor pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989" - Bucuresti -, în loc de: Breslasu Tiberiu se va citi: Brãslasu Tiberiu.

            În anexa la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 42/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 13 aprilie 1999, la pct. IV, în dreptul numãrului curent 13, prima liniutã, la coloana 3, în loc de: 50.000 se va citi: 2500.