MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 292             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 24 iunie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           20. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 14/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

           21. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie

           22. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie

           23. - Hotãrâre pentru aprobarea constituirii si componentei nominale a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

           24. - Hotãrâre pentru aprobarea constituirii si componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinãu

           25. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 20/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Cooperãrii Economice a Mãrii Negre

           26. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 19/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Internationalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã

DECRETE

           203. - Decret privind acordarea drapelului de luptã Batalionului 317 Cercetare "Vlãdeasa"

           204. - Decret privind revocarea din functie a unui judecãtor financiar

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           491. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului, din administrarea Regiei Autonome Locale Dej în administrarea Biroului Român de Metrologie Legalã - Inspectia  Interjudeteanã de Metrologie Cluj-Napoca

           493. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sãnãtãtii publice si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 15 decembrie 1998

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind cooperãrea în domeniul sãnãtãtii publice si al stiintelor medicale

           494. - Hotãrâre pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Sãnãtãtii din România si Ministerul Sãnãtãtii si Ocrotirii Sociale din Republica Polonã privind colaborarea în domeniul sãnãtãtii si al stiintelor medicale pentru anii 1998-2000

            Întelegere între Ministerul Sãnãtãtii din România si Ministerul Sãnãtãtii si Ocrotirii Sociale din Republica Polonã privind colaborarea în domeniul sãnãtãtii si al stiintelor medicale pentru anii 1998-2000

           498. - Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari

           500. - Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a unui activ din proprietatea Societãtii Comerciale "Sortilemn" - S.A. în proprietatea publicã a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuitã a Mânãstirii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" - Nicula

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           561. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

           642. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Precizãrilor privind înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 14/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã includerea în componenta nominalã a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare a domnului Constantin Blejan, senator, Grupul parlamentar al Partidului National Liberal, în locul domnului senator Stelian Alexandru Pop.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã includerea în componenta Grupului de prietenie cu Japonia a domnului Ovidiu Cameliu Petrescu, deputat, Partidul Democratiei Sociale din România, în locul domnului Misu Negritoiu.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã numirea domnului Adrian Nãstase, deputat, Partidul Democratiei Sociale din România, în functia de vicepresedinte al Grupului de prietenie cu Republica Francezã - Adunarea Nationalã, în locul domnului deputat Mircea Cosea.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 22.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea constituirii si componentei nominale a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã constituirea si componenta nominalã a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 23.

ANEXÃ

GRUPUL DE PRIETENIE CU REPUBLICA SLOVENIA 

Presedinte

- Ana Maria Biris, deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin
Democrat

Vicepresedinte

- Florea Preda, senator, Partidul România Mare

Secretar

- Radu Gheciu, deputat, Partidul Social-Democrat Român

Membri:

 

1. Petre Ninosu

- senator, Partidul Democratiei Sociale din România

2. Radu Liviu Bara

- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

3. Gheorghe Vâlceanu

- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

4. Silviu Petrescu

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

5. Bazil Dumitrean

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

6. Aurel Milos

- deputat, Partidul Democrat

7. Ioan Sabin Pop

- senator, Partidul Democrat

8. Victor Barbãrosie

- deputat, Partidul National Liberal

9. Liviu Titus Pasca

- senator, Partidul National Liberal

10. Tokay György

- deputat, Uniunea Democratã Maghiarã din România

11. Dumitru Huidu

- senator, Partidul Unitãtii Nationale Române

12. Iosif Panes

- deputat, Uniunea Democraticã a Slovacilor si Cehilor din
România.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea constituirii si componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinãu

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã constituirea Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinãu, având în componenta sa un numãr total de 50 de membri din partea parlamentelor României si Republicii Moldova.
            Art. 2. - Conducerea pãrtii române în Comisia Interparlamentarã Bucuresti-Chisinãu va fi asiguratã alternativ, anual, de cãtre:
            - domnul Ion Diaconescu, presedintele Camerei Deputatilor;
            - domnul Petre Roman, presedintele Senatului.
            Art. 3. - Componenta nominalã a pãrtii române în Comisia Interparlamentarã Bucuresti-Chisinãu este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 24.

ANEXÃ

COMPONENTA NOMINALÃ
a pãrtii române în Comisia Interparlamentarã Bucuresti-Chisinãu

1. Ion Diaconescu sau

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

Petre Roman

- senator, Partidul Democrat

2. Vasile Lupu

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

3. Emil Teodor Popescu

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

4. Gabriel Tepelea

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

5. Alexandru Badea

- deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

6. Florin Bogdan

- senator, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

7. Mihail Grama

- senator, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat

8. Leonard Cazan

- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

9. Carmen Hunea

- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

10. Mihai Vitcu

- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

11. Eugenia Moldoveanu

- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

12. Gheorghi Prisãcaru

- senator, Partidul Democratiei Sociale din România

13. Ion Solcanu

- senator, Partidul Democratiei Sociale din România

14. Victor Bostinaru

- deputat, Partidul Democrat

15. Mariana Stoica

- deputat, Partidul Democrat

16. Adrian Sorin Vornicu

- senator, Partidul Democrat

17. Victor Barbãrosie

- deputat, Partidul National Liberal

18. Adrian Mogos

- deputat, Partidul National Liberal

19. Alexandru Popovici

- senator, Partidul National Liberal

20. Vicentiu Gãvãnescu

- senator, Partidul National Liberal

21. Székely Ervin

- deputat, Uniunea Democratã Maghiarã din România

22. Lazãr Lãdariu

- deputat, Partidul Unitãtii Nationale Române

23. Nelu Badea

- senator, Partidul Unitãtii Nationale Române

24. Anghel Stanciu

- deputat, Partidul România Mare

25. Nusfet Saganai

- deputat, Uniunea Democraticã a Tãtarilor Turco-Musulmani din
România.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 20/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Cooperãrii Economice a Mãrii Negre

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã includerea în delegatia Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Cooperãrii Economice a Mãrii Negre a domnului Marin Nicolai, senator, Partidul National Tãrãnesc Crestin Democrat, în locul domnului senator Voicu Valentin Glodean.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 25.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 19/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Internationalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã includerea în delegatia Parlamentului României la Adunarea Internationalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã a domnului Sergiu Chiriacescu, senator, Partidul Democratiei Sociale din România, în locul doamnei senator Rodica Stãnoiu.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 26.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã Batalionului 317 Cercetare "Vlãdeasa"

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãti si unitãtilor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României decreteazã :

           Articol unic. - Se acordã drapelul de luptã Batalionului 317 Cercetare "Vlãdeasa".

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 iunie 1999.
Nr. 203.

PRESEDlNTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind revocarea din functie a unui judecãtor financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 107 alin. (4) din Legea nr. 94/1992, privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           Presedintele României decreteazã :

           Articol unic. - Doamna Dobre Florica se revocã, la cerere, din functia de judecãtor financiar în cadrul Colegiului jurisdictional Caras-Severin.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 204.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Regiei Autonome Locale Dej în administrarea Biroului Român de Metrologie Legalã - Inspectia Interjudeteanã de Metrologie Cluj-Napoca

            În temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 54, bl. R5, parter, ap. 33, judetul Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome Locale Dej în administrarea Biroului Român de Metrologie Legalã - Inspectia Interjudeteanã de Metrologie Cluj-Napoca, cu destinatia de sediu pentru desfãsurarea activitãtii de verificãri metrologice.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtileinteresate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrãrilor publice
si a amenajãrii teritoriului,
Serban Theodor Antonescu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 491.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite în administrarea Biroului Român de Metrologie Legalã - Inspectia Interjudeteanã de Metrologie Cluj-Napoca

 

Adresa imobilului
care se transmite

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite


Municipiul Dej,
str. Ecaterina Teodoroiu
nr. 54, bl. R5, parter,
ap. 33, judetul Cluj

Regia Autonomã
Localã Dej

Biroul Român
de Metrologie
Legalã - Inspectia
Interjudeteanã
de Metrologie
Cluj-Napoca

Parterul este compus din 5 încãperi cu
suprafata construitã de 72,87 m2, iar terenul
aferent este în suprafatã de 3 m2, din blocul
R5, P+4, cu cadre lamelare


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sãnãtãtii publice si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 15 decembrie 1998

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Se aprobã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sãnãtãtii publice si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 15 decembrie 1998.
            Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru realizarea actiunilor prevãzute în acordul mentionat la art. 1 se suportã din bugetul aprobat anual Ministerului Sãnãtãtii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 493.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Sãnãtãtii din România si Ministerul Sãnãtãtii si Ocrotirii Sociale din Republica Polonã privind colaborarea în domeniul sãnãtãtii si al stiintelor medicale pentru anii 1998-2000

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Se aprobã Întelegerea dintre Ministerul Sãnãtãtii din România si Ministerul Sãnãtãtii si Ocrotirii Sociale din Republica Polonã privind colaborarea în domeniul sãnãtãtii si al stiintelor medicale pentru anii 1998-2000, semnatã la Varsovia la 23 iunie 1998.
            Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru realizarea actiunilor prevãzute în întelegerea mentionatã la art. 1 se suportã din bugetul aprobat anual Ministerului Sãnãtãtii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 494.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 164/1998,

           Guvernul României hotãrãste :

           Articol unic. - Se stabileste data de 8 iulie 1999 pentru alegerea unor primari, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 498.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând circumscriptiile electorale în care se vor desfãsura alegeri pentru primari la data de 18 iulie 1999

Nr.
crt.

Denumirea
circumscriptiei electorale

Judetul

 

1.

Halmãsd

Sãlaj

2.

Bãcesti

Vaslui

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu platã, a unui activ din proprietatea Societãtii Comerciale "sortilemn" - S.A. în proprietatea publicã a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuitã a Mânãstirii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" - Nicula

            În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României hotãrãste :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, a activului "Sectie de mobilã", compus din constructii împreunã cu terenul aferent si mijloacele fixe din dotare, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãtii Comerciale "sortilemn" - S.A., cu sediul în localitatea Gherla, judetul Cluj, în proprietatea publicã a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuitã, pe durata existentei constructiei, a Mânãstirii Ortodoxe "adormirea maicii domnului" - Nicula.
            Art. 2. - Predarea-preluarea activului prevãzut la art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între Societatea Comercialã "sortilemn" - S.A, si Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 iunie 1999.
Nr. 500.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a activului "sectie de mobilã", proprietate a Societãtii Comerciale "Sortilemn" - S.A., care se transmite, cu platã, Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mânãstirea Ortodoxã "Adormirea maicii domnului" - Nicula

Denumirea
activului
care se
transmite

Adresa
activului
care se
transmite

Persoana juridicã
de la care se
transmite activul

Persoana juridicã
la care se
transmite activul

Principalele caracteristici
tehnico-economice ale activului


"Sectie de
mobilã"

Localitatea Gherla,
Str. Clujului nr. 7, judetul
Cluj

Societatea Comercialã
"Sortilemn" - S.A.

Secretariatul de Stat pentru
Culte, pentru Mânãstirea
Ortodoxã "Adormirea Maicii Domnului" - Nicula

1. Sectia de mobilã:
- valoarea contabilã = 2.430.098.400 lei
2. Terenul aferent:
- suprafata = 31.866 m2
- valoarea contabilã = 1.077.690.275 lei
Valoarea contabilã este în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994.
VALOAREA TOTALÃ = 3.507.788.675 lei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

            Ministrul finantelor,
            în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici si ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitãtile lor subordonate vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 iunie 1999.
Nr. 561.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

            1. Prezentele norme metodologice reglementeazã modalitãtile de aplicare a dispozitiilor privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici, prevãzute în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999, denumitã în continuare ordonantã.
            2. De prevederile art. 1 sau 2 din ordonantã, dupã caz, beneficiazã contribuabilii, persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:
            - achitã integral la termenele legale sau în conditiile precizate la art. 2 toate obligatiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale;
            - achitã toate ratele din sumele esalonate cu termene de platã în anul 1999.
            3. Contribuabilii, persoane juridice, care, conform înregistrãrilor proprii, se încadreazã în prevederile art. 1 sau 2 din ordonantã, dupã caz, întocmesc "Situatia privind obligatiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, achitate conform prevederilor art. 1 sau 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999", conform modelului nr. 1 anexat la prezentele norme metodologice. Pe baza acestei situatii ei pot solicita, dupã depunerea bilantului contabil pentru anul 1999, organelor fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plãtitori de impozite si taxe verificarea constituirii obligatiilor curente la bugetul de stat pe anul 1999, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, si a plãtilor efective în contul acestor obligatii.
            4. Organele fiscale teritoriale, conform prevederilor art. 1 alin. 1 din ordonantã, procedeazã la verificarea datelor înscrise în situatia întocmitã potrivit precizãrilor pct. 3 si depusã de contribuabilul persoanã juridicã. Rezultatele verificãrii se înscriu într-un act de constatare, în care se vor preciza încadrarea contribuabilului în prevederile art. 1 sau 2 din ordonantã, dupã caz, precum si reducerea care se acordã pentru fiecare obligatie fiscalã. Un exemplar al actului de constatare întocmit va fi transmis contribuabilului.
            5. - (1) Înregistrarea în contabilitate, în cursul anului 1999, a sumelor virate integral la bugetul de stat la nivelul sumelor datorate si înregistrate se realizeazã astfel:

%

=

5121 "Conturi la bãnci în lei"

441 "impozitul pe profit"
4423 "T.V.A. de platã"
444 "impozitul pe salarii"
446 "Alte impozite,
taxe si vãrsãminte asimilate" (accize)
446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
(impozit pe titei si gaze naturale)

 

 

            (2) Înregistrarea în contabilitatea contribuabililor, în anul urmãtor, a reducerii calculate si acordate în urma verificãrilor efectuate de organele fiscale se realizeazã astfel:
            a) în cazul restituirii sumelor în contul contribuabililor:

5121 "Conturi la bãnci în lei"

=

7718 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune"

            b) în cazul compensãrii cu alte sume datorate de contribuabili, reprezentând impozite si taxe scadente:

%

=

7718 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune"

441 "impozitul pe profit"
4423 "t.v.a. de platã"
444 "impozitul pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
si vãrsãminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
cu bugetul statului"

 

 

            6. De prevederile art. 3 din ordonantã beneficiazã contribuabilii, persoane juridice, care, dupã efectuarea plãtilor restante la bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii timp de 12 luni consecutive:
            - achitã integral la termenele legale sau în conditiile precizate la art. 2 din ordonantã toate obligatiile curente la bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, aferente perioadei mentionate;
            - achitã toate ratele din sumele esalonate cu termene de platã în perioada mentionatã.
            7. Contribuabilii, persoane juridice, care, conform înregistrãrilor proprii, se încadreazã în prevederile art. 3 din ordonantã, întocmesc "Situatia privind obligatiile la bugetul de stat, achitate conform prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999, 12 luni consecutive", conform modelului nr. 2 anexat la prezentele norme metodologice. Pe baza acestei situatii ei pot solicita, dupã depunerea bilantului contabil pe anul 2000, organelor fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plãtitori, de impozite si taxe verificarea constituirii obligatiilor curente la bugetul de stat pe cele 12 luni consecutive, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, si a plãtilor efective în contul acestor obligatii.
           8. Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din ordonantã, organele fiscale teritoriale procedeazã la verificarea datelor înscrise în situatia întocmitã conform prevederilor pct. 7 si depusã de contribuabilul persoanã juridicã. Rezultatele verificãrii se înscriu într-un act de constatare, în care se vor preciza încadrarea contribuabilului în. prevederile art. 3 din ordonantã, precum si reducerea care se acordã pentru fiecare obligatie fiscalã. Un exemplar al actului de constatare întocmit va fi transmis contribuabilului.
            9. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 1, 2 sau 3 din ordonantã, dupã caz, contribuabilii, persoane juridice, trebuie sã îsi achite integral obligatiile curente la bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit la titei si gaze naturale.
            (2) Neplata integralã a cel putin unuia dintre impozitele mentionate la alin. (1) atrage pierderea dreptului de a solicita acordarea facilitãtilor si pentru celelalte impozite.
            10. Contribuabilii, persoane juridice, care s-au încadrat în prevederile art. 1, 2 sau 3 din ordonantã, dupã caz, beneficiazã lunar, în continuare pânã la sfârsitul anului 2000, de o bonificatie de 5% pentru fiecare obligatie bugetarã mentionatã la art. 1 din ordonantã si achitatã în termenul legal.
            11. Înregistrarea în contabilitate a bonificatiilor de 5% în conformitate cu prevederile art. 4 din ordonantã, în conditiile înregistrãrii integrale a sumelor datorate în anul 2000 bugetului de stat, se efectueazã prin articolul contabil:

441 "impozitul pe profit" sau, dupã caz,
4423 "T.V.A. de platã"
444 "impozitul pe salarii"

=

%

5121 "Conturi curente la bãnci în lei" (suma efectiv plãtitã)

446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"
(accize)
446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate"

(impozit pe titei si gaze naturale)

 

7718 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune" (bonificatia de 5%)

            12. În anul 2000 contribuabilii, persoane juridice, care beneficiazã de bonificatii conform art. 4 din ordonantã, vor declara la termenele legale obligatiile de platã efective reprezentând impozit pe profit, T.V.A., impozit de salarii, accize si impozit pe titei si gaze naturale, dupã deducerea din impozitul datorat a bonificatiilor calculate.
            13. Contribuabilii la care, în urma controalelor organelor competente, se constatã diferente de platã la obligatiile datorate bugetului de stat nu intrã sub incidenta prevederilor ordonantei, dacã aceste diferente, împreunã cu majorãrile de întârziere aferente, nu sunt achitate în termen de 15 zile de la data constatãrii acestora. Termenul de 15 zile pentru plata obligatiilor fiscale constatate ulterior se mentine si în cazul contribuabililor care au exercitat cãile de atac administrative potrivit Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere, modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999 sau cea prevãzutã de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
            14. Facilitãtile acordate contribuabililor, persoane juridice, conform ordonantei, la care, în urma controalelor efectuate de organele competente, se constatã diferente de platã a obligatiilor datorate bugetului de stat, se anuleazã în cazul nerespectãrii prevederilor art. 5 din ordonantã. Organele fiscale teritoriale vor proceda la recalcularea obligatiilor cãtre bugetul de stat si la calcularea majorãrilor de întârziere aferente pe întreaga perioadã.

MODELUL Nr. 1

Societatea/Compania ..............................
Sediul....................................................
Înregistratã la .................... sub nr. ......
Codul fiscal ... .......................................
Numãrul de înregistrare ..........................

SITUATIA*)
privind obligatiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, achitate conform prevederilor art. 1 sau 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999

Nr.
crt.

Impozite,
taxe

Sumele
datorate

Termenul
de platã

Suma
achitatã

Data
plãtii

Majorãrile
de întârziere

Suma obligatiilor
pentru care se
solicitã reducere
dupã depunerea
bilantului pe
anul 1999

1.
2.
3.
4.
5.

Impozit pe profit
T.V.A.
Impozit pe salarii
Accize
Impozit pe titei si
gaze naturale

 

 

 

 

 

 

*) Situatia se va întocmi pentru fiecare lunã a anului 1999.
 

Conducãtorul unitãtii,
....................................
(numele, prenumele, semnãtura si stampila)

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
..................................................
(numele, prenumele si semnãtura)

MODELUL Nr. 2

Societatea/Compania ..............................
Sediul....................................................
Înregistratã la .................... sub nr. ......
Codul fiscal ... .......................................
Numãrul de înregistrare ..........................

SITUATIA*)
privind obligatiile la bugetul de stat, achitate conform prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999, 12 luni consecutive

Nr.
crt.

Impozite,
taxe

Sumele
datorate

Termenul
de platã

Suma
achitatã

Data
plãtii

Majorãrile
de întârziere

Suma obligatiilor
pentru care se
solicitã reducere
dupã depunerea
bilantului pe
anul 2000

1.
2.
3.
4.
5.

Impozit pe profit
T.V.A.
Impozit pe salarii
Accize
Impozit pe titei si
gaze naturale

 

 

 

 

 

 

*) Situatia se va întocmi pentru fiecare lunã din cele 12 consecutive pentru care obligatiile bugetare s-au achitat conform art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 11/1999.
 

Conducãtorul unitãtii,
....................................
(numele, prenumele, semnãtura si stampila)

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
..................................................
(numele, prenumele si semnãtura)

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Precizãrilor privind înregistrarea în contabilitate ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Legii contabilitãtii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Precizãrile privind înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, elaborate în baza pct. 16 din Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 486/1998.
            Art. 2. - Directia generalã legislatie contabilã va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 iunie 1999.
Nr. 642.

MINISTERUL FINANTELOR

PRECIZÃRI
privind înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare

            Potrivit art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, se utilizeazã în conformitate cu prevederile din hotãrârile Guvernului adoptate pentru finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare.
            În vederea aplicãrii corecte si unitare în economie a operatiunilor ce decurg din aplicarea reglementãrilor legale mentionate, se emit urmãtoarele precizãri:
           I. Reflectarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformã din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare:
            Cu sumele aprobate prin hotãrâre a Guvernului, alocate pe mãsura constituirii surselor din vãrsãminte din privatizare, se suplimenteazã bugetul fiecãrui ordonator principal de credite la cap. 78.01 "Cheltuieli din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare".
            În limita creditelor bugetare suplimentare, ordonatorii principali de credite vor solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite pentru finantarea programelor aprobate prin hotãrâri ale Guvernului.
            Ordonatorii principali de credite vor finanta unitãtile beneficiare pe baza creditelor repartizate pe seama acestora, au ordin de platã, la unitãtile trezoreriei statului în raza cãrora îsi au sediul fiscal, efectuându-se înregistrarea:

410

"Cheltuielile institutiei
publice finantate de
la buget"

=

700

"Finantarea de la buget privind anul curent"

            Cap. 78.01 "Cheltuieli din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare"
           II. Reflectarea în contabilitatea agentilor economici a sumelor primite cu titlu de ajutor financiar nerambursabil din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare:

512 "Conturi curente
la bãnci"

=

118 "alte fonduri"/analitic distinct

            Dezvoltarea în analitic a contului 118 "alte fonduri" va avea la bazã destinatia sumelor primite potrivit programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, aprobate de Guvern.