MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 294    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 24 iunie 1999

SUMAR

DECRETE

           209. - Decret privind numirea în functie a unui procuror financiar

           210. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           248. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicãrii reglementãrilor europene JAR FCL 1  - Licentierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licentierea echipajelor de zbor/elicoptere si JAR FCL 3 - Licentierea echipajelor de zbor/medical

           577. - Ordin al ministrului finantelor privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           69. - Decizie privind reducerea cu jumãtate a duratei licentei de emisie nr. C 472 din 9 iunie 1994, acordatã Societãtii Comerciale "cony-sat" S.R.L. Galati pentru localitatea Brad

           70. - Decizie privind reducerea cu jumãtate a duratei licentei de emisie nr. C 427 din 26 aprilie 1994, acordatã Societãtii Comerciale "cony-sat" - S.R.L. Galati pentru localitatea Craiova

REPUBLICÃRI

           Hotãrârea Guvernului României nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unui procuror financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Almasi Nicolae se numeste în functia de procuror financiar pe lângã Camera de Conturi a Judetului Vâlcea.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 22 iunie 1999.
Nr. 209.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor gratieri individuale

            În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Se gratiazã amenda penalã aplicatã condamnatului Bãlãsoiu Ilie.
            Art. 2. - Se gratiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilar condamnati:
            - Bâlc Marius
            - Bâlc Mirela
            - Chelaru Elena
            - Drãghici Constantin
            - Ganea Dumitru
            - Ganea Sever
            - Spãtaru Gheorghe.
           Art. 3. - Se gratiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Busner (Maria) Fãnel
            - Chelaru Dumitru
            - Ion Ion
            - Lupu Costel
            - Orzan Nicolae
            - Rubin Neculai
            - Tãtar Eugen-Adrian.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

             În temeiul art. 99 alin. (2) din 
           Constitutia României, contrasemnãm 
           acest decret. 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Bucuresti, 22 iunie 1999.
Nr. 210.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea aplicãrii reglementãrilor europene JAR FCL 1 - Licentierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licentierea echipajelor de zbor/elicoptere si JAR FCL 3 - Licentierea echipajelor de zbor/medical

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
            în scopul armonizãrii reglementãrilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,
            luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementãri privind siguranta zborului,
            în temeiul art. 11 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 197/1998, al art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 2 pct. 4 si al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, precum si al Hotãrârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritãtii Aeronautice Civile Române,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - (1) Se aprobã aplicarea de cãtre Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã a reglementãrilor europene JAR FCL 1 - Licentierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licentierea echipajelor de zbor/elicoptere si JAR FCL 3 - Licentierea echipajelor de zbor/medical, denumite în continuare JAR FCL 1, 2 si 3, precum si amendamentele ulterioare la acestea, pentru licentierea echipajelor de zbor.
            (2) Procedurile specifice de aplicare a prevederilor reglementãrilor europene JAR FCL 1, 2 si 3 vor fi stabilite de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii.
            Art. 3. - Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în limba românã al reglementãrilor europene JAR FCL 1, 2 si 3, precum si al amendamentelor la acestea.
            Art. 4. - Directia generalã a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 12 mai 1999.
Nr. 248.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol

            Ministrul finantelor,
            în temeiul prevederilor anexei nr. 1 la Ordonanta Guverrtului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si în baza dispozitiilor art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 864/1998,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã limitele maxime în cadrul cãrora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de cãtre autoritãtile si institutiile publice, prevãzute în anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - La data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 977 din 18 mai 1998.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 7 iunie 1999.
Nr. 577.

ANEXÃ

LIMITELE MAXIME
în cadrul cãrora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de cãtre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritãtile publice judetene si locale, precum si de cãtre institutiile publice din subordinea acestora


Autoritãtile publice si persoanele care pot efectua actiuni de protocol
Limita maximã

I. Organizarea de mese oficiale si cocteiluri
    A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
 
1. ministri de stat, ministri, secretari de stat si cei cu functii asimilate acestora,
    prefectii judetelor, al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, pri-
    marii municipiilor si primarul general al Capitalei, conducãtorii celorlalte organe
    de specialitate ale administratrei publice centrale
- lei/persoanã -
 
 

239.000

2. subsecretarii de stat si cei cu functii asimilate acestora, secretarii generali,
    secretarii generali adjuncti, subprefectii judetelor, ai municipiului Bucuresti, vice-
    presedintii consiliilor judetene, viceprimarii municipiilor, primarii sectoarelor muni-
    cipiului Bucuresti, directorii generali si directorii din ministere si din celelalte
    organe de specialitate ale administratiei publice centrale
179.000
    B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de cãtre persoanele mentionate 
        la pct. 1 si 2 de mai sus
53.000
II. Invitarea în tarã a unor delegatii pe cheltuiala pãrtii române 
    A. Cheltuieli zilnice de masã pentru: - lei/persoanã/zi -
1. delegatiile conduse de ministri de stat, ministri si pentru invitatii ministrilor de
    stat, ministrilor si ai celor cu functii asimilate acestora, ai prefectilor judetelor,
    al municipiului Bucuresti, ai presedintilor consiliilor judetene ai primarului general
    al Capitalei si ai conducãtorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei
    publice centrale
358.500
2. invitatii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat si ai celor cu functii asimi-
    late acestora, ai subprefectilor judetelor, al municipiului Bucuresti, ai vicepre-
    sedintilor consiliilor judetene, ai primarilor municipiilor si ai sectoarelor
    municipiului Bucuresti
299.000 
3. invitatii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncti, directorilor generali si
    ai directorilor din ministere si din celelalte organe de specialitate ale adminis-
    tratiei publice centrale
239.000 
    B. Alte cheltuieli: 
1. cafele, apã mineralã, sucuri sau alte tratatii oferite în timpul tratativelor sau
    sedintelor, în limita sumei de: 
  
27.600 

- lei/delegatie -

2. cadouri, în limita sumei de: 
915.000 
III. Cheltuieli pentru însotitori 
- lei/persoanã/zi -
    - însotitorii delegatilor strãini care se deplaseazã în altã localitate beneficiazã de
      masã si cazare în conditiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului
    - cheltuieli de masã pentru soferi 
60.000 


Autoritãtile publice si persoanele care pot efectua actiuni de protocol
Limita maximã

IV. Alte prevederi: 
1. fondul la dispozitia conducãtorilor ministerelor, celorlalte organe de specialitate
    ale administratiei publice centrale, prefecturilor judetene, a municipiului Bucuresti,
    a presedintilor consiliilor judetene, a primarului general al Capitalei
- lei/salariat
din aparatul propriu -
80.800
Din acest fond se efectueazã cheltuieli de reprezentare si tratatii în limita sumei
de:
- lei/invitat/zi -
10.000
- lei/salariat
din aparatul propriu -
2. fondul la dispozitia rectorului 
52.300 
Din acest fond se efectueazã cheltuieli de reprezentare si tratatii în limita sumei 
de: 
- lei/invitat/zi -
7.400

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind reducerea cu jumãtate a duratei licentei de emisie nr. C 472 din 9 iunie 1994, acordatã Societãtii Comerciale "cony-sat" - S.R.L. Galati pentru localitatea Brad

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

           Articol unic. - Se reduce cu 5 ani durata licentei de emisie nr. C 472 din 9 iunie 1994 pentru televiziune prin cablu, acordatã Societãtii Comerciale "cony-sat" - S.R.L. Galati pentru localitatea Brad, potrivit art. 37, lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
            Aceastã mãsurã fost luatã de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului cã la data controlului efectuat de inspectorul Consiliului National al Audiovizualului, societatea comercialã functiona cu o grilã de program ce nu corespundea cu cea aprobatã si nu existau contracte de difuzare pentru nici unul dintre programele transmise. De asemenea, desi în caietul de sarcini era aprobat serviciul b, acesta era folosit ocazional sâmbãta (3 ore) si duminica (6 ore), neexistând drept de difuzare pentru materialele ce erau transmise. De asemenea, nu exista registrul de evidentã a programelor si au fost prezentate doar 11 casete cu muzicã popularã si de petrecere.

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Cristina Ciucã

Bucuresti, 2 iunie 1999.
Nr. 69.

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind reducerea cu jumãtate a duratei licentei de emisie nr. C 427 din 26 aprilie 1994, acordatã Societãtii Comerciale "cony-sat" - S.R.L. Galati pentru localitatea Craiova

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Articol unic. - Se reduce cu 5 ani durata licentei de emisie nr. C 427 din 26 aprilie 1994 pentru televiziune prin cablu, acordatã Societãtii Comerciale "cony-sat" - S.R.L. Galati pentru localitatea Craiova, potrivit art. 37 lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
            Aceastã mãsurã a fost luatã de Conssiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului cã la data controlului efectuat de inspectorul Consiliului National al Audiovizualului, societatea transmitea 4 programe care nu erau înscrise în caietul de sarcini: CARTOON, DISCOVERY, MCM si BBC.

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Cristina Ciucã

Bucuresti, 3 iunie 1999.
Nr. 70.

REPUBLICÃRI

HOTÃRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 577/1997*)
pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã  a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

            Art. 1. - Se aprobã Programul privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor, cuprins în anexã.
            Art. 2. - (1) Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului coordoneazã realizarea programului aprobat potrivit art. 1 si fundamenteazã, împreunã cu consiliile judetene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu prioritãtile prevãzute în program, care se nominalizeazã distinct în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            (2) Dupã intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului repartizeazã pe judete suma prevãzutã pentru realizarea programului, pe care o comunicã consiliilor judetene, defalcatã pe cele douã subprograme - pietruirea drummilor comunale si alimentarea cu apã a satelor.
            (3) Dupã consultarea primarilor, a consiliilor locale si cu avizul acestora, consiliile judetene stabilesc si transmit Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului si în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2).
            (4) Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului analizeazã si avizeazã listele primite de la consiliile judetene, dupã care vireazã acestora lunar, prin ordin de platã, sumele necesare pentru realizarea lucrãrilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2).
            (5) Consiliile judetene vireazã lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            Art. 3. - Consiliile judetene, cu sprijinul prefecturilor, pe baza prevederilor programului aprobat potrivit art. 1 si cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:
            - elaborarea si aprobarea, în termen de 30 de zile, într-un concept unitar, a programului judetean defalcat pe consilii locale;
            - identificarea si a altor surse de finantare, care sã completeze sumele de la bugetul de stat;
            - fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat;
            - asistenta tehnicã de specialitate pentru consiliile locale de cãtre personalul de specialitate din cadrul consiliului judetean.
            Art. 4. - (1) Lucrãrile de pietruire reprezintã viabilizãri ale unor trasee de drumuri comunale de pãmânt clasate si se realizeazã pe bazã de proiecte tehnice aprobate de consiliul local si avizate de consiliul judetean, dupã caz. Încredintarea elaborãrii proiectelor tehnice si a executiei lucrãrilor se va face prin licitatie organizatã în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            (2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale de pãmânt se supun reglementãrilor specifice investitiilor si se realizeazã corelat cu lucrãrile de pietruire.
            Art. 5. - Alimentãrile cu apã ale satelor sunt obiective de investitii si se realizeazã în conformitate cu reglementãrile în domeniu. Consiliile judetene si consiliile locale vor cuprinde în programele proprii si obiectivele aflate în pregãtire si executie.
            Art. 6. - Sursele de finantare pentru pietruirea drumurilor comunale si pentru alimentarea cu apã a satelor se constituie, dupã caz, din:
            - sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;
            - alocatii din bugetul local si din alte surse atrase (contributia populatiei, sponsorizãri etc.).
            Art. 7. - Telefonizarea satelor si conectarea la reteaua telefonicã nationalã se realizeazã de cãtre Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A., conform reglementãrilor legale în vigoare si în concordantã cu obligatiile stabilite în licenta de operare acordatã de cãtre Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã.
            Art. 8. - Conectarea la reteaua de electrificare a asezãrilor umane de pe teritoriul României se realizeazã de cãtre Ministerul Industriei si Comertului, prin Compania Nationalã de Electricitate - S.A., în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 243/1990 privind actiunea de electrificare a tuturor localitãtilor tãrii. Iluminatul intravilan se realizeazã conform reglementãrilor în vigoare, pe bazã de conventii încheiate între consiliile locale si Compania Nationalã de Electricitate - S.A., în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecãrei comune.
            Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia**).
            Art. 10. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre. *) Republicatã în temeiul art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 211 din 25 martie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, dându-se textelor o nouã numerotare.
Hotãrârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997.
**) A se vedea si Normele metodologice nr. 6.529/N.N. din 15 octombrie 1997 de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 27 octombrie 1997.

ANEXÃ

PROGRAM
privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor
· Sem. II 1997 - Sem. I 1999 ·

Nr.
crt.
Judetul
PIETRUIREA DRUMURILOR COMUNALE
ALIMENTAREA CU APÃ A SATELOR
COSTUL TOTAL (mld. lei)
pietruirea drumurilor comunale +
alimentarea cu apã a satelor
Lungimea
drumurilor
comunale
de
pãmânt
(km)
Programul
de pietruire
(km)
Cost (mld. lei)
Numãrul
de sate
fãrã
instalatii
cetrali-
zate de
alimentare
cu apã
Programul
de
alimentare
cu apã în  
sistem  
centralizat  
(nr. sate)
Cost (mld. lei)
Total
din care:
Total: din care: Total:
din care:
1997
1998
1999
1997
1998
1999
1997
1998
1999
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. 
Alba 
442,22
132,70
34,20
5,79
13,26
15,15
561
180
  60,74
  2,12
23,08
  35,54
  94,94
  7,91
  36,34
  50,69
2. 
Arad 
182,94
 54,00
16,93
3,10
  6,74
 7,09
226
  68
  35,67
  1,99
14,19
  19,49
  52,60
  5,09
  20,93
  26,58
3.
Arges
249,62
 74,95
23,06
3,91
  8,64
10,51
476
150
149,69
  2,36
54,41
  92,92
172,75
  6,27
  63,05
103,43
 4.
Bacãu 
251,82
 75,54
25,58
3,24
  8,97
13,37
465
136
265,72
  0,79
93,68
171,25
291,30
  4,03
102,65
184,62
5. 
Bihor 
193,58
 58,15
16,29
2,64
  6,48
 7,17
327
100
244,49
  4,00
89,49
151,00
260,78
  6,64
  95,97
158,17
6. 
Bistrita-Nãsãud 
122,63
 36,75
10,26
1,68
  4,10
  4,48
202
  59
149,55
  3,69
55,51
  90,35
159,81
  5,37
  59,61
  94,83
7.
Botosani
210,98
 63,30
23,32
4,19
  8,81
10,32
280
  84
116,75
  4,99
46,34
  65,42
140,07
  9,18
  55,15
  75,74
8.
Brasov
 69,24
 20,75
  7,86
1,34
  3,04
  3,48
127
  35
  81,56
  2,71
28,70
  50,15
 89,42
  4,05
  31,74
  53,63
9.
Brãila
107,31
 32,20
11,33
1,69
  4,00
  5,64
 83
 28
  18,81
  1,20
  7,62
   9,99
 30,14
  2,89
  11,62
 15,63
10.
Buzãu
479,60
143,85
49,15
7,10
17,93
24,12
358
113
  58,04
  1,23
21,36
  35,45
107,19
  8,33
 39,29
 59,57
11.
Caras-Severin
 72,40
 21,70
  6,91
1,15
  2,82
  2,94
266
  79
196,71
14,43
82,91
  99,37
203,62
15,58
85,73
102,31
12.
Cãlãrasi
 74,60
 22,40
12,91
1,96
  5,12
  5,83
128
  39
   9,01
  1,52
  4,46
   3,03
  21,92
  3,48
   9,58
  8,86
13.
Cluj
433,12
129,40
41,50
6,13
17,99
17,38
241
  71
  95,51
  2,73
35,77
  57,01
137,01
  8,86
  53,76
  74,39
14.
Constanta
414,20
124,26
51,98
7,86
20,49
23,63
144
  44
  33,25
  5,63
16,47
  11,15
  85,23
13,49
  36,96
  34,78
15.
Covasna
  1,50
  1,50
  0,58
0,08
  0,23
 0,27
 99
  31
  39,75
  1,14
14,73
  23,88
  40,33
  1,22
  14,96
  24,15
16.
Dâmbovita
176,66
 53,00
17,33
2,83
  7,49
 7,01
279
 77
115,75
  1,93
42,17
  71,65
133,08
  4,76
  49,66
  78,66
17.
Dolj
264,70
 78,40
21,15
3,38
  8,24
 9,53
364
109
129,60
  0,47
45,77
  83,36
150,75
  3,85
  54,01
  92,89
18.
Galati
117,78
 35,35
10,63
1,73
  4,21
 4,69
138
 40
 66,50
  0,17
23,43
  42,90
  77,13
  1,90
  27,64
  47,59
Nr.
crt.
Judetul
PIETRUIREA DRUMURILOR COMUNALE
ALIMENTAREA CU APÃ A SATELOR
COSTUL TOTAL (mld. lei)
pietruirea drumurilor comunale +
alimentarea cu apã a satelor
Lungimea
drumurilor
comunale
de
pãmânt
(km)
Programul
de
pietruire
(km)
Cost (mld. lei)
Numãrul
de sate
fãrã
instalatii
cetrali-
zate de
alimentare
cu apã
Programul
de
alimentare
cu apã în
sistem
centralizat
(nr. sate)
Cost (mld. lei)
Total
din care:
Total: din care: Total:
din care:
1997
1998
1999
1997
1998
1999
1997
1998
1999
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19. 
Giurgiu
 46,07
  13,85
  4,17
  0,71
  1,67
  1,79
154
 50
  25,10
0,21
   8,97
  15,92
  29,27
  0,92
  10,64
  17,71
20. 
Gorj
 42,61
  12,75
  3,78
  0,66
  1,49
  1,63
353
107
  60,49
3,57
  24,23
  32,69
  64,27
  4,23
  25,72
  34,32
21.
Harghita
 21,25
   6,35
  1,94
  0,38
  0,77
  0,79
156
 47
133,15
2,02
  48,33
  82,80
135,09
  2,40
  49,10
  83,59
22.
Hunedoara 
101,14
  30,35
11,49
  1,95
  4,75
  4,79
391
 91
  77,60
1,58
  28,51
  47,51
  89,09
  3,53
  33,26
  52,30
23. 
Ialomita 
104,62
  29,90
21,99
  4,23
  9,06
  8,70
101
 33
  22,46
4,77
  12,43
   5,26
  44,45
  9,00
  21,49
  13,96
24. 
Iasi 
498,84
150,00
53,22
11,86
20,41
20,95
400
120
257,71
7,87
  97,09
152,75
310,93
19,73
117,50
173,70
25.
Ilfov
 20,20
   6,10
  1,70
  0,28
  0,66
  0,76
 76
 28
124,31
1,28
  44,60
  78,43
126,01
  1,56
45,26
  79,19
26.
Maramures
 95,14
  28,50
  5,46
  0,93
  2,11
  2,42
 51
 16
  25,64
8,97
  16,67
-
  31,10
  9,90
  18,78
   2,42
27.
Mehedinti
 99,88
  29,88
15,95
  1,88
  6,26
  7,81
279
107
  92,76
0,96
  33,29
  58,51
108,71
  2,84
  39,55
  66,32
28.
Mures
 69,56
  20,60
  6,59
  1,12
  2,48
  2,99
417
114
370,63
-
129,72
240,91
377,22
  1,12
132,20
243,90
29.
Neamt
 45,65
  13,70
  5,43
  0,71
  1,83
  2,89
275
 85
147,38
1,64
  54,60
  91,14
152,81
  2,35
  56,43
  94,03
30.
Olt
108,22
  32,46
  9,00
  1,46
  3,52
  4,02
280
 90
  66,71
3,52
  26,36
  36,83
  75,71
  4,98
  29,88
  40,85
31.
Prahova
143,41
  41,85
  9,21
  1,98
  2,97
  4,26
279
 91
  34,59
6,03
  17,27
  11,29
  43,80
  8,01
  20,24
  15,55
32.
Satu Mare
282,19
  84,65
26,87
  3,89
  9,67
13,31
196
 51
  46,80
0,04
  18,85
  27,91
  73,67
  3,93
  28,52
  41,22
33.
Sãlaj
129,25
  38,70
12,44
  1,63
  4,81
  6,00
143
 40
112,55
2,43
  41,48
  68,64
124,99
  4,06
  46,29
  74,64
34.
Sibiu
114,47
  40,57
12,18
  2,02
  4,82
  5,34
153
 42
100,49
3,34
  38,04
  59,11
112,67
  5,36
  42,86
  64,45
35.
Suceava
 18,96
   5,78
  1,64
  0,26
  0,68
  0,70
366
 92
175,46
0,62
  62,00
112,84
177,10
  0,88
  62,68
113,54
36.
Teleorman
 97,18
  29,10
11,61
  1,59
  4,41
  5,61
220
 67
  68,43
0,67
  22,48
  45,28
  80,04
  2,26
  26,89
  50,89
37.
Timis
639,50
191,90
78,27
12,03
32,98
33,26
203
 64
  61,91
9,99
  30,24
  21,68
140,18
22,02
  63,22
  54,94
38.
Tulcea
164,00
  49,20
38,11
  7,29
12,06
18,76
 85
 26
  20,38
2,85
  10,71
   6,82
  58,49
10,14
  22,77
  25,58
39.
Vaslui
384,10
115,20
46,00
  7,02
19,16
19,82
381
122
478,67
0,91
167,07
310,69
524,67
  7,93
186,23
330,51
40.
Vâlcea
207,71
  60,99
12,07
  2,69
  3,73
  5,65
474
151
115,80
4,20
  44,13
  67,47
127,87
  6,89
  47,86
  73,12
41.
Vrancea
363,70
109,10
25,82
  3,68
  9,66
12,48
210
 60
  30,43
3,74
  10,40
  16,29
  56,25
  7,42
  20,06
  28,77
  TOTAL JUDETE 7.662.55 2.299,68 795,91 130,05 308,52 357,34 10.407 3.137 4.516,55 124,31 1.687,56 2.704,68 5.312,46 254,36 1.996,08 3.062,02
  % din lucrãri 30,00             30,14                
  Durata realizãrii 2 ani             2 ani