MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 300    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 28 iunie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           115. - Lege privind responsabilitatea ministerialã

           211. - Decret pentru promulgarea Legii privind responsabilitatea ministerialã

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           93. - Decizie asupra obiectiilor de neconstitutionalitate a Legii privind responsabilitatea ministerialã adoptatã de Senat la 24 mai 1999 si de Camera Deputatilor la 1 iunie 1999

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind responsabilitatea ministerialã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Guvernul, în întregul sãu, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati sã îsi îndeplineascã mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tãrii, precum si a programului de guvernare acceptat de Parlament.
            Art. 2. - (1) Guvernul rãspunde politic numai în fata Parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de cãtre acesta cu prilejul învestiturii.
            (2) Fiecare membru al Guvernului rãspunde politic în mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.
            Art. 3. - (1) Rãspunderea politicã a Guvernului constã în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de cãtre Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzurã, în conditiile prevederilor art. 112 si 113 din Constitutie.
            (2) Guvernul si fiecare dintre membrii sãi sunt obligati sã rãspundã la întrebãrile sau la interpelãrile formulate de deputati sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de la primirea lor.
            (3) Informatiile si documentele cerute în conditiile art. 110 alin. (1) din Constitutie vor fi puse la dispozitie de Guvern si de celelalte organe ale administratiei publice, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitãrii.
            Art. 4. - Pe lângã rãspunderea politicã, membrii Guvernului pot rãspunde si civil, contraventional, disciplinar sau penal, dupã caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în mãsura în care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.
            Art. 5. - În întelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organicã, numiti de Presedintele României pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

CAPITOLUL II
Rãspunderea penalã

            Art. 6. - (1) Intrã sub incidenta prezentei legi faptele sãvârsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor si care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.
            (2) Pentru sãvãrsirea altor infractiuni, în afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului rãspund potrivit dreptului comun.
            (3) Persoanele prevãzute la art. 5 rãspund penal pentru faptele sãvârsite în exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedurã stabilite prin prezenta lege.
            Art. 7. - Rãspunderea penalã este personalã si ea priveste pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea functiei sale.
            Art. 8. - Membrii Guvernului rãspund penal pentru faptele sãvârsite în exercitiul functiei lor, de la data depunerii jurãmântului si pânã la încetarea functiei, în conditiile prevãzute de Constitutie.

CAPITOLUL III
Procedura de urmãrire penalã si de judecare

            Art. 9. - Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele României au dreptul sã cearã urmãrirea penalã a membrilor Guvernului pentru faptele sãvârsite în exercitiul functiei lor.
            Art. 10. - (1) Dezbaterea propunerii de începere a urmãririi penale în Camera Deputatilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentã care, în cadrul competentei sale, a efectuat o anchetã privitoare la activitatea desfãsuratã de Guvern sau de un minister ori de o comisie specialã de anchetã constituitã în acest scop.
            (2) Raportul prevãzut la alin. (1) se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, dupã caz.
            (3) Dupã începerea urmãririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis în judecatã numai cu încuviintarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie si a regulilor de procedurã cuprinse în regulamentele celor douã Camere ale Parlamentului.
            Art. 11. - (1) La dezbaterile din cele douã Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauzã este obligatorie. Lipsa nejustificatã a membrului Guvernului nu împiedicã desfãsurarea lucrãrilor.
            (2) În situatia în care cel în cauzã se aflã în imposibilitate obiectivã de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.
            (3) Cel în cauzã are dreptul sã îsi expunã punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmãrit penal, precum si asupra cererii de ridicare a imunitãtii parlamentare, atunci când este cazul.
            Art. 12. - Cererea de urmãrire penalã a membrilor Guvernului si, dupã caz, de ridicare a imunitãtii parlamentare se adoptã cu respectarea prevederilor art. 64 si ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret si se exprimã prin bile.
            Art. 13. - (1) În exercitarea dreptului de a cere urmãrirea penalã a unui membru al Guvernului, Presedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizãrilor cu privire la sãvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de cãtre membrii Guvernului, adreseazã ministrului justitiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii.
            (2) Comisia specialã prevãzutã la alin. (1) este formatã din 5 membri, iar componenta acesteia se aprobã prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
            (3) Pe baza analizei sesizãrii, a probelor depuse în sustinerea acesteia, a declaratiilor si a probelor invocate de membrul Guvernului fatã de care se solicitã urmãrirea penalã, comisia specialã prevãzutã la alin. (1) va prezenta Presedintelui României un raport cu propuneri privind urmãrirea penalã sau clasarea sesizãrii.
            (4) Dacã membrul Guvernului pentru care Presedintele României a cerut urmãrirea penalã este si deputat sau senator, ministrul justitiei sau, dupã caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sã declanseze procedura de adoptare a cererii de începere a urmãririi penale. Dispozitiile art. 10-12 se aplicã în mod corespunzãtor.
            (5) În situatia în care cel în cauzã este ministrul justitiei, cererea se adreseazã primului-ministru.
            Art. 14. - Dacã una dintre cele douã Camere ale Parlamentului sau Presedintele României a cerut urmãrirea penalã, dosarul cauzei se trimite, de îndatã, ministrului justitiei sau, dupã caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.
            Art. 15. - Pânã la începerea urmãririi penale Camera Deputatilor, Senatul sau Presedintele României poate sã retragã, motivat, cererea prin care a solicitat urmãrirea penalã împotriva membrilor Guvernului.
            Art. 16. - Urmãrirea penalã a membrilor Guvernului pentru faptele sãvârsite în exercitiul functiei lor se efectueazã de cãtre Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, iar judecarea acestora, de cãtre Curtea Suprernã de Justitie, potrivit legii.
            Art. 17. - În cazul în care s-a cerut urmãrirea penalã împotriva unui membru al Guvernului, Presedintele României poate dispune suspendarea acestuia din functie.
            Art. 18. - În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecatã a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, dupã caz, primul-ministru comunicã Presedintelui României data la care a fost sesizatã Curtea Supremã de Justitie, în vederea suspendãrii din functie a acestuia.
            Art. 19. - (1) În caz de infractiuni flagrante, persoanele prevãzute la art. 5 pot fi retinute si perchezitionate. Ministrul justitiei îl va informa neîntârziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, dupã caz, pe Presedintele României.
            (2) În situatia în care cel în cauzã este ministrul justitiei, sesizarea prevãzutã la alin. (1) se face de cãtre primul ministru.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 20. - (1) Regulile de procedurã prevãzute în prezenta lege se completeazã cu cele cuprinse în regulamentele celor douã Camere ale Parlamentului si în Codul de procedurã penalã, în mãsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
            (2) Punerea sub urmãrire penalã a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile sãvârsite în exercitiul functiei lor se face pottivit normelor de procedurã din prezenta lege.
            Art. 21. - Pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoresti de condamnare, persoanele prevãzute la art. 5 sunt considerate nevinovate.
            (2) Hotãrârea definitivã de condamnare a unui membru al Guvernului se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 22. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã orice dispozitii contrare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 28 iunie 1999.
Nr. 115.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind responsabilitatea ministerialã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea privind responsabilitatea ministerialã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 25 iunie 1999.
Nr. 211.