MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 303    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 29 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            98. - Ordonantã de urgentã privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã se aplicã salariatilor încadrati cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã si care sunt disponibilizati prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operationalã partialã sau totalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, de cãtre societãti comerciale, companii nationale, societãti nationale, precum si regii autonome, societãti comerciale ori alte unitãti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitãti si institutii finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite în continuare angajatori.
            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã salariatilor încadrati în aparatul propriu si în serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale.
            Art. 2. - În sensul prevederilor art. 1 este consideratã concediere colectivã disponibilizarea de personal efectuatã în decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, în conditiile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, a unui numãr de salariati, dupã cum urmeazã:
            a) cel putin 10 salariati, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadrati între 20 si 100 de salariati;
            b) cel putin 10% din personal, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadrati între 101 si 300 de salariati;
            c) cel putin 30 de salariati, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadrati peste 300 de salariati.
            Art. 3. - (1) Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonante de urgentã, se întelege personalul cãruia i s-a desfãcut contractul individual de muncã în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii.
            (2) Mãsura disponibilizãrii personalului prevãzut la alin. (1) se considerã a fi luatã la data la care actul prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncã produce efecte juridice.

CAPITOLUL II
Procedura privind accesul la mãsurile de protectie socialã acordate salariatilor disponibilizati în urma concedierilor colective

Sectiunea I
Restructurarea

           1. Restructurarea angajatorilor cu capital integral de stat sau la care statul detine cel putin o treime din capital
            Art. 4. - (1) În cazul restructurãrii societãtilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã, a societãtilor nationale, companiilor nationale, regiilor autonome, societãtilor comerciale si a altor unitãti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, mãsurile de protectie socialã prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã se aplicã în baza aprobãrii programelor de restructurare de cãtre organele competente, în vederea diminuãrii sau eliminãrii pierderilor sau arieratelor.
            (2) Programele de restructurare se aprobã de cãtre:
            a) Comitetul de directie al Fondului Proprietãtii de Stat, pentru societãtile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
            b) comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietãtii de Stat, pentru societãtile comerciale care au capitalul social cuprins între 2,5 miliarde lei si 18 miliarde lei;
            c) adunarea generalã a actionarilor, în baza mandatului special dat de directiile teritoriale ale Fondului Proprietãtii de Stat reprezentantului sãu în adunarea generalã, pentru societãtile comerciale care au capital social pânã la 2,5 miliarde lei;
            d) ministerul de resort sau autoritatea centralã coordonatoare, pentru societãtile nationale, companiile nationale, reglile autonome societatile comerciale si alte unitãti aflate sub autoritatea acestora;
            e) consiliile locale sau judetene, pentru regiile autonome, societãtile comerciale, precum si alte unitãti care functioneazã sub autoritatea acestora.
            (3) În functie de schimbãrile survenite în structura si în atributiile organelor competente sã aprobe programele de restructurare, prin hotãrâre a Guvernului se pot modifica sau stabili noi competente de aprobare a acestor programe.
            Art. 5. - (1) Programele de restructurare vor contine în mod obligatoriu: numãrul de personal existent la data întocmirii acestora, numãrul persoanelor care urmeazã a fi disponibilizate precum si numãrul de personal necesar pentru desfãsurarea activitãtii în urma restructurãrii.
            (2) Dacã restructurarea se desfãsoarã în etape, programul de restructurare va cuprinde numãrul de personal disponibilizat corespunzãtor fiecãrei etape si data începerii etapelor din programul de restructurare, cu îndeplinirea conditiilor de concediere colectivã prevãzute la art. 2.
            Art. 6. - Din resursele financiare prevãzute la cap. V angajatorii pot solicita acordarea mãsurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv în baza a cel mult douã programe de restructurare, cu conditia ca aceste programe sã nu fie prezentate în cursul aceluiasi an.
            Art. 7. - (1) Desfacerea contractelor individuale de muncã ale salariatilor disponibilizati se va face în termen de 60 de zile de la data aprobãrii programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii Guvernului sau, dupã caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autoritãtii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotãrârii consiliului judetean sau local, privind aprobarea programului de restructurare.
            (2) Dacã disponibilizarea se realizeazã potrivit programului în etape, termenul de 60 de zile curge de la data prevãzutã pentru fiecare etapã.
           2. Restructurarea angajatorilor cu capital integral privat sau la care actionarii privati detin peste douã treimi din capital
            Art. 8. - (1) În cazul restructurãrii societãtilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul sl care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentând mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor, mãsurile de protectie socialã prevazute de prezenta ordonantã de urgentã se realizeazã în urma aprobãrii de cãtre agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti a programelor de restructurare în vederea diminuãrii sau eliminãrii pierderilor sau arieratelor.
            (2) Programele de restructurare se vor elabora cu respectarea prevederilor art. 5, 6 si ale art. 7 alin. (2) din prezenta ordonantã de urgentã si a clauzelor referitoare la disponibilizãrile prin concedieri colective din contractul de vânzare-cumpãrare, în cazul existentei acestora.
            Art. 9. - (1) În vederea aprobãrii, programele de restructurare elaborate de societãtile comerciale, adoptate de adunãrile generale ale actionarilor, vor fi evaluate si certificate de persoane juridice sau fizice autorizate.
            (2) Cheltuielile de expertizare si certificare vor fi suportate de societatea comercialã supusã restructurãrii.
            (3) Modul de evaluare sau certificare, de autorizare a persoanelor juridice si fizice si de aprobare a programelor de restructurare, prevãzute la art. 8, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 10. - (1) Agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti vor aproba programele de restructurare în termen de 30 de zile de la data prezentãrii acestora.
            (2) În cazul respingerii programului de restructurare angajatorul se poate adresa Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã, care va solutiona contestatia în termen de 30 de zile.
            Art. 11. - Desfacerea contractelor individuale de muncã ale salariatilor disponibilizati se va face în termen de 60 de zile de la data aprobãrii programelor de restructurare.
           3. Restructurarea institutiilor si a altor unitãti finantate din fonduri bugetare si extrabugetare
            Art. 12. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din institutii si alte unitãti finantate din fonduri bugetare si extrabugetare beneficiazã de prevederile prezentei ordonante de urgentã în cazul restructurãrilor determinate de reduceri ale alocatiilor bugetare pentru cheltuieli de personal, respectiv de nerealizarea veniturilor extrabugetare potrivit prevederilor legale.
            (2) În situatiile prevãzute la alin. (1) restructurarea este aprobatã prin dispozitiile organelor competente, care vor cuprinde, în mod obligatoriu: numãrul de personal existent la data emiterii acestora, numãrul de personal disponibilizat si, dupã caz, etapele în care se face disponibilizarea, respectiv numãrul de personal necesar pentru desfãsurarea activitãtii în urmã restructurãrii.
            (3) Desfacerea contractelor individuale de muncã ale salariatilor disponibilizati se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus mãsura restructurãrii sau de la data prevãzutã pentru fiecare etapã.

Sectiunea a II-a
Reorganizarea

            Art. 13. - (1) În cazul reorganizãrii angajatorului potrivitLegii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, modificatã si completatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, dacã reorganizarea are loc în baza unui plan de reorganizare, confirmat prin hotãrâre a judecãtorului-sindic, rãmasã definitivã si executorie.
            (2) Planul de reorganizare trebuie sã continã în mod obligatoriu: numãrul de personal existent la data întocmirii acestuia, numãrul de personal care urmeazã a fi disponibilizat si numãrul de personal necesar pentru desfãsurarea activitãtii în urma reorganizãrii.
            (3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizãrile colective curge de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de confirmare a planului de reorganizare.

Sectiunea a III-a
Închiderea operationalã

            Art. 14. - (1) În cazul închiderii operationale reglementate de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãti'lor comerciale, modificatã si completatã prin Legea nr. 99/1999, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiazã de mãsurile de protectie socialã prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã.
            (2) Hotãrârea adunãrii generale a actionarilor sau, dupã caz, a consiliului de administratie privind închiderea operationalã va stabili, în mod obligatoriu, numãrul de persoane care urmeazã a fi disponibilizate.
            (3) În cazul societãtilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor, în vederea închiderii operationale se va acorda mandat special de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat reprezentantilor sãi în adunarea generalã.
            (4) Posturile desfiintate ca urmare a închiderii operationale a societãtilor comerciale nu vor putea fi reînfiintate decât dupã transferul de proprietate.
            (5) Personalul disponibilizat, necesar pentru derularea închiderii operationale totale, poate fi angajat de cãtre administrator cu conventie civilã sau cu contract individual de muncã pe perioadã determinatã, cu mentinerea drepturilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, stabilite la data disponibilizãrii.
            Art. 15. - (1) De drepturile prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã beneficiazã si salariatii disponibilizati colectiv în urma închiderii operationale aprobate prin acte administrative, emise în baza unor acte normative.
            (2) În cazul încetãrii activitãtii unor mine si cariere în baza art. 37 si 38 din Legea minelor nr. 61/1998, a normelor aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 si a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 51/1997 privind conservarea si încetarea activitãtilor unor mine, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 40/1998, desfacerea contractelor individuale de muncã se va face în termen de 60 de zile de la data aprobãrii încetãrii activitãtii minelor si carierelor, prin hotãrâre a Guvernului.
            (3) Salariatii mentinuti în activitate pentru conservarea minelor si carierelor, pânã la începerea lucrãrilor de închidere, pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentã dupã încheierea activitãtii pentru care au fost mentinuti.
            (4) Personalul disponibilizat, necesar pentru conservarea minelor si carierelor, poate fi angajat cu conventie civilã sau cu contract individual de muncã pe perioadã determinatã, cu mentinerea drepturilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, stabilite la data disponibilizãrii.
            Art. 16. - Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizãrile colective, în conditiile art. 14 si art. 15 alin. (1) din prezenta ordonantã de urgentã, curge de la data hotãrârii adunãrii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie privind închiderea operationalã, respectiv de la data emiterii actului administrativ prin care se aprobã disponibilizarea colectivã.

Sectiunea a IV-a
Privatizarea

            Art. 17. - Salariatii disponibilizati prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, modificatã si completatã prin Legea nr. 99/1999, beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã în urmãtoarele conditii:
            a) contractul de vânzare-cumpãrare sã cuprindã clauze referitoare la disponibilizãri de personal prin concedieri colective;
            b) prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, dupã caz, documentul de ofertã, în situatia vânzãrii de valori mobiliare prin metode specifice pietei de capital, sã continã informatii referitoare la disponibilizãri de personal prin concedieri colective si valorile mobiliare vândute sã reprezinte cel putin o treime din totalul valorilor mobiliare emise.
            Art. 18. - Beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã si salariatii societãtilor comerciale la care societãtile comerciale care se privatizeazã detin participatii de cel putin 50% din numãrul total de actiuni.
            Art. 19. - Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizãri prin concedieri colective curge de la data semnãrii contractului de vânzare-cumpãrare, respectiv a întocmirii raportului final privind rezultatele ofertei publice de vânzare sau, dupã caz, a raportului de confirmare a tranzactiei pe piata de capital.
            Art. 20. - Disponibilizarea personalului prevãzutã la art. 17 se poate face si în etape, în urmãtoarele conditii:
            a) numãrul de personal disponibilizat, corespunzãtor fiecãrei etape, sã îndeplineascã conditiile de concediere colectivã prevãzute la art. 2;
            b) disponibilizãrile colective sã fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevãzutã pentru fiecare etapã.
            Art. 21. - (1) În cazul fuziunii prin absorbtie ori prin contopire sau al divizãrii totale ori partiale a unor societãti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin o treime din capitalul social, care determinã reduceri de personal, salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiazã de prevederile prezentei ordonante de urgentã.
            (2) Hotãrârea adunãrii generale a actionarilor privind fuziunea sau divizarea trebuie sã prevadã: numãrul de personal existent la data adoptãrii acesteia si numãrul de personal ce urmeazã a fi disponibilizat.
            (3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizãri colective curge de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de fuziune sau de divizare.
            Art. 22. - Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din societãtile cornerciale care aplicã programe de restructurare dupã privatizare beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, dacã sunt respectate conditiile si procedurile stabilite la art. 8, 9 si 11.

Sectiunea a V-a
Lichidarea si falimentul

            Art. 23. - Salariatii disponibilizati prin concedieri colective de la angajatorii care intrã în procedura de lichidare sau faliment beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, dacã:
            a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si disponibilizarea personalului se realizeazã în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii adunãrii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societãtii comerciale;
            b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, completatã si modificatã prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizeazã în termen de 60 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-si conduce activitatea;
            c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, completatã si modificatã priri Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de lichidare;
            d) în cazul companiilor nationale si al altor societãti comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichideazã sau care intrã în procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcãrii sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internationale sau aflate sub stare de arest, sechestru, retinere sau avarie în porturi strãine.
            Art. 24. - (1) Salariatii mentinuti în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizati si beneficiazã de prevederile prezentei ordonante de urgentã la încetarea activitãtii pentru care au fost mentinuti.
            (2) Personalul disponibilizat, necesar pentru desfãsurarea procesului de lichidare, poate fi angajat de cãtre administrator sau lichidator, cu acordul judecãtorului-sindic, cu conventie civilã sau cu contract de muncã pe perioadã determinatã, cu mentinerea drepturilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, stabilite la data disponibilizãrii.

CAPITOLUL III
Obligatii pentru angajatori

            Art. 25. - Posturile persoanelor cãrora le înceteazã contractul individual de muncã în procesul de restructurare sau de reorganizare, în baza prevederilor art. 4-13 din prezenta ordonantã de urgentã, se desfiinteazã si nu pot fi reînfiintate timp de 18 luni.
            Art. 26. - (1) Angajatorii care urmeazã sã efectueze disponibilizãri prin concedieri colective în conditiile prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã au obligatia de a comunica, în scris, cu cel putin 60 de zile înainte, organizatiilor sindicale constituite la nivelul unitãtii ori reprezentantilor salariatilor mãsurile de disponibilizare a personalului, motivele care determinã aceste mãsuri, precum si informatii privind numãrul de salariati ce urmeazã sã fie disponibilizati.
            (2) În termen de 7 zile de la primirea comunicãrii sindicatele sau, dupã caz, reprezentantii salariatilor pot adresa angajatorului obiectii în scris la mãsurile de disponibilizare a personalului.
            (3) Angajatorul are obligatia de a examina obiectiile formulate si de a comunica rãspunsul în scris, în termen de 7 zile de la primirea acestora.
            Art. 27. - În cadrul perioadei de 60 de zile, prevãzutã în prezenta ordonantã de urgentã pentru efectuarea disponibilizãrilor prin concedieri colective, angajatorii sunt obligati sã acorde preaviz salariatilor ce urmeazã a fi disponibilizati, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncã.

CAPITOLUL IV
Mãsuri de protectie socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

Sectiunea I
Plãti compensatorii

            Art. 28. - Plata compensatorie reprezintã o sumã neimpozabilã al cãrei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat în luna anterioarã disponibilizãrii.
            Art. 29. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective în conditiile prezentei ordonante de urgentã beneficiazã de plãti compensatorii, dacã au fost încadrati cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã si au o vechime în muncã, la angajatorul care i-a disponibilizat, de minimum 6 luni, realizatã în ultimele 12 luni înaintea disponibilizãrii.
            (2) În cazul în care salariatii sunt disponibilizati de angajatorii rezultati în urma divizãrii, fuziunii sau privatizãrii, la care au fost transferati, în interesul serviciului, conditia prevãzutã la alin. (1) este îndeplinitã în situatia în care vechimea de 6 luni este realizatã prin însumarea perioadelor lucrate înainte si dupã transfer.
            (3) Dreptul la plata compensatorie se naste la data desfacerii contractului individual de muncã si se acordã fiecãrei persoane o singurã datã, pentru disponibilizãrile prin concedieri colective efectuate la aceeasi unitate.
            (4) Plãtile compensatorii se acordã numai persoanelor care fac dovada cã au participat la serviciile de preconcediere colectivã prevãzute la art. 46 din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 30. - (1) Nu beneficiazã de plãti compensatorii acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentã persoanele care la data disponibilizãrii se aflã în una dintre urmãtoarele situatii:
            a) sunt încadrate prin cumul de functii, având functia de bazã la o altã unitate decât unitatea la care se fac disponibilizãrile prin concedieri colective;
            b) cumuleazã pensia cu salariul;
            c) detin actiuni sau pãrti sociale reprezentând mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor sau a asociatilor la o societate comercialã;
            d) sunt autorizate potrivit legii sã desfãsoare activitãti economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
            (2) Nu beneficiazã de plãti compensatorii acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentã persoanele care în termenul de 60 de zile, prevãzut la art. 2, îndeplinesc conditiile de pensionare pentru munca depusã si limitã de vârstã sau la cerere.
            Art. 31. - Angajatorii au obligatia ca, în termen de 3 zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncã, sã transmitã agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti listele cu salariatii disponibilizati.
            Art. 32. - (1) Suma totalã de bani acordatã cu titlu de platã compensatorie se stabileste pentru fiecare persoanã cãreia i s-a desfãcut contractul individual de muncã potrivit prezentei ordonante de urgentã, diferentiat, dupã cum urmeazã:
            a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime în muncã mai micã de 5 ani;
            b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime în muncã între 5 si 15 ani;
            c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime în muncã mai mare de 15 ani.
            (2) Suma totalã de bani acordatã potrivit alin. (1) poate fi majoratã cu un salariu mediu net pe unitate, dacã beneficiarul are domiciliul într-un judet în care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel national, înregistrat în ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii în care are loc disponibilizarea.
            Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plãti compensatorii se plãtesc, de regulã, în rate egale lunare.
            Art. 34. - (1) Sumele de bani reprezentând plãti compensatorii se pot plãti si într-o singurã transã, în urmãtoarele situatii:
            a) dacã beneficiarul prezintã o propunere de afaceri pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltãrii unei societãti comerciale, desfãsurarea unei activitãti comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea în vederea achizitionãrii de inventar agricol;
            b) dacã beneficiarul se angajeazã sã le investeascã pe piata de capital în: actiuni, titluri de participatie la fonduri mutuale, titluri de stat si alte produse monetare calificate pentru tranzactionare de cãtre Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare.
            (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) nu îsi vor putea retrage în numerar sumele investite initial pe piata de capital, timp de un an de la depunere, dar au dreptul sã solicite cresterile realizate sau dobânzile aferente, pe mãsurã ce ele sunt raportate, inclusiv în intervalul de un an mentionat.
            Art. 35. - Plãtile compensatorii se pot achita si în douã transe, dacã beneficiarul, pe baza unei propuneri de afaceri, se angajeazã sã utilizeze suma de bani pentru constituirea unei asociatii familiale, pentru înfiintarea sau asocierea în vederea înfiintãrii unei societãti comerciale, dupã cum urmeazã:
            a) în prima transã se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar si pentru alte cheltuieli privind înfiintarea acestora;
            b) dupã prezentarea actelor doveditoare privind înfiintarea societãtii comerciale sau a asociatiei familiale, se va achita a doua transã reprezentând diferenta cuvenitã drept platã compensatorie.
            Art. 36. - (1) Persoanele care au primit plãtile compensatorii cuvenite în conditiile art. 34 si 35 beneficiazã de scutire, pe o perioadã de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înfiintat societãti comerciale si de plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizati sã desfãsoare activitãti economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale.
            (2) Beneficiazã de facilitãtile prevãzute la alineatul precedent numai societãtile comerciale nou-înfiintate de personalul disponibilizat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã, în termen de 6 luni de la data disponibilizãrii.
            (3) În cazul asociatiilor familiale beneficiazã de scutire de la plata impozitului pe venit numai persoanele care au fost disponibilizate colectiv potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã. Scutirea de impozit pe venit se aplicã proportional cu ponderea persoanelor disponibilizate din numãrul total al membrilor asociatiei familiale.
            Art. 37. - (1) Sumele de bani aferente plãtilor compensatorii se transferã, lunar, de cãtre agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în conturi curente personale, purtãtoare de dobândã, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu care Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã va încheia conventie în acest scop.
            (2) Pentru deschiderea de conturi curente personale si pentru operatiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plãti compensatorii.
            (3) Conturile curente personale purtãtoare de dobândã, vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.
            (4) Pentru sumele de bani aferente plãtilor compensatorii virate în conturile curente personale si pentru eventualele regularizãri ulterioare, Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã va plãti Casei de Economii si Consemnatiuni un comision de 1%.
            Art. 38. - Persoanele disponibilizate care au primit plãtile compensatorii în conditiile prevãzute la art. 34 si 35 din prezenta ordonantã de urgentã sunt obligate ca în termen de 90 de zile de la data încasãrii sumelor sã facã dovada utilizãrii lor în scopurile pentru care le-au solicitat, în caz contrar, sunt obligate sã restituie comisionul perceput de Casa de Economii si Consemnatiuni, prevãzut la art. 37 alin. (4).
            Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie înceteazã la data reîncadrãrii în unitatea din care a fost disponibilizat, sau la o unitate rezultatã în urma restructurãrii, reorganizãrii sau privatizãrii acesteia, iar sumele primite în conditiile art. 34 si 35 se restituie în limita plãtilor aferente perioadei ulterioare încadrãrii în muncã.
            Art. 40. - Plãtile compensatorii se suportã din resursele financiare prevãzute la art. 55.
            Art. 41. - Prin lege specialã se pot acorda plãti compensatorii peste cuantumul prevãzut la art. 32, din alte surse decât cele prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, fãrã a depãsi 6 salarii medii nete pe unitate, pentru salariatii cu o vechime în muncã de pânã la 15 ani, si 8 salarii medii nete pe unitate, pentru salariatii cu o vechime în muncã de peste 15 ani.
            Art. 42. - (1) Angajatorii prevãzuti la art. 8 alin. (1), care efectueazã disponibilizãri colective în alte conditii decât cele prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã, pot acorda, din surse proprii, salariatilor disponibilizati, o compensatie de minimum 6 salarii de bazã.
            (2) Compensatiile acordate la nivelul a 6 salarii de bazã sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
            Art. 43. - Angajatorii pot acorda cu ocazia disponibilizãrii si alte facilitati si drepturi referitoare la disponibilizãri prin concedieri colective prevãzute în contractele colective de muncã.
            Art. 44. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective beneficiazã de ajutor de somaj si de alocatie de sprijin, acordate în conditiile si în cuantumul prevãzute de Legea nr. 1/1991 privind protectia socialã a somerilor si reintegrarea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            (2) Ajutorul de somaj se stabileste la data disponibilizãrii, se suspendã pe perioada acordãrii plãtilor compensatoriisi se pune în platã începând din prima lunã dupã expirarea perioadei pentru care se acordã plãti compensatorii, corectat cu toate indexãrile acordate potrivit legii, în perioada suspendãrii.
            (3) Dreptul la ajutor de somaj dupã expirarea perioadei pentru care s-au acordat plãti compensatorii înceteazã dacã în aceastã perioadã au intervenit situatii care, potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, conduc la neacordarea acestui drept.
            Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiazã de vechime în muncã în perioada pentru care primesc plãti compensatorii, pânã la reîncadrare, cu contract individual de muncã, într-o altã unitate sau pânã la prezentarea dovezilor cã au utilizat sumele de bani conform prevederilor art. 34 si 35.
            (2) În perioada prevãzutã la alin. (1) persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiazã de drepturile de asigurãri sociale prevãzute de lege pentru persoanele încadrate în muncã, precum si, dacã este cazul, de pensia de invaliditate.
            (3) În perioada prevãzutã la alin. (1) contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective se calculeazã asupra ajutorului de somaj stabilit în conditiile art. 44 si se suportã din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Sectiunea a II-a
Servicii de preconcediere colectivã si mãsuri active

            Art. 46. - (1) În perioada preavizului prevãzut la art. 27, salariatii sunt obligati sã participe la serviciile de preconcediere colectivã realizate de cãtre agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti sau de alti prestatori de servicii, din sectorul public sau privat, autorizati si selectionati de cãtre acestea în conditiile legii.
            (2) În sensul prezentei ordonante de urgentã constituie servicii de preconcediere colectivã, în principal, urmãtoarele activitãti:
            a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia socialã a somerilor si la reintegrarea lor profesionalã;
            b) plasarea pe locurile de muncã vacante existente pe plan local si instruirea în modalitãti de cãutare a unui loc de muncã;
            c) reorientarea profesionalã în cadrul sau în afara unitãtii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurtã duratã;
            d) sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la mãsurile active de combatere a somajului.
            (3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivã, angajatorii sunt obligati sã înstiinteze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti despre disponibilizãrile prin concedieri colective, cu mentionarea numãrului de personal ce urmeazã a fi concediat.
            Art. 47. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective în conditiile prezentei ordonante de urgentã beneficiazã si de mãsuri active pentru combaterea somajului.
            (2) În sensul prezentei ordonante de urgentã, prin mãsuri active pentru combaterea somajului se întelege acele mãsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã pentru a dobândi statutul de persoanã ocupatã.
            (3) Mãsurile active pentru combaterea somajului sunt, în principal, urmãtoarele: orientarea profesionalã, instruirea în modalitãti de cãutare a unui loc de muncã, instruirea antreprenorialã si profesionalã, înfiintarea de centre de consultantã si dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de muncã, inclusiv prin programe de lucrãri publice.
            (4) Mãsurile active pentru combaterea somajului mai includ:
            a) activitãti pregãtitoare pentru recrutarea si instruirea de personal în vederea realizãrii mãsurilor active;
            b) activitãti de furnizare a serviciilor si de acordare a asistentei de specialitate pentru beneficiarii mãsurilor active;
            c) activitãti de evaluare a mãsurilor active.
            Art. 48. - Mãsurile active se realizeazã de cãtre agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de cãtre alti prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizati si selectionati de cãtre acestea în conditiile legii.
            Art. 49. - Prefecturile si autoritãtile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini realizarea serviciilor de preconcediere colectivã si a programelor de mãsuri active pentru combaterea somajului.
            Art. 50. - (1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 48 Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si alte surse atrase, în conditiile legii, în acest scop.
            (2) Campania de sondare si informare a opiniei publice privind realizarea mãsurilor active de combatere a somajului, prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã, se va face din sursele mentionate la alin. (1).

Sectiunea a lIl-a
Mãsuri pentru stimularea societãtilor comerciale aflate în procesul de restructurare

            Art. 51. - (1) Societãtile comerciale care au efectuat disponibilizãri prin concedieri colective conform programelor de restructurare, potrivit prevederilor cap. II, sectiunea I, pct. 1 si 2, pot beneficia, la cerere, de credite pentru sustinerea unor mãsuri de redresare si relansare economicã, prevãzute în aceste programe.
            (2) Acordarea creditelor se face pe baza proiectelor de fezabilitate aprobate de adunãrile generale ale actionarilor si de organele competente sã aprobe programele de restructurare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã.
            (3) Proiectele de fezabilitate se depun la agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene si a municipiului Bucuresti în termen de cel mult un an de la data ultimei disponibilizãri efectuate prin concediere colectivã potrivit programului de restructurare.
            (4) Creditele se aprobã de banca autorizatã în urma avizãrii proiectelor de fezabilitate de cãtre comitetele de creditare, constituite din reprezentanti ai bãncii si ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (5) Creditele prevãzute la alin. (1) pot fi acordate si utilizate numai pentru activitãti productive, în vederea finantãrii unor cheltuieli de capital sau pentru procurarea de materii prime si materiale aferente productiei de bazã.
            Art. 52. - (1) Creditele se pot acorda în limita unei sume echivalente cu valoarea plãtilor compensatorii care s-ar fi cuvenit personalului rãmas în activitate, conform programelor de restructurare, la data ultimei disponibilizãri efectuate prin concediere colectivã, fãrã a putea depãsi 25 miliarde lei.
            (2) Termenul pentru restituirea creditului este pânã la 3 ani, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni.
            (3) Pânã la rambursarea integralã a creditului societatea comercialã nu poate prezenta un nou program de restructurare care sã conducã la disponibilizãri prin concedieri colective.
            (4) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfãsurarea Iicitatiilor pentru desemnarea bãncii autorizate sã acorde credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se vor stabili prin norme metodologice elaborate de Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã si de Banca Nationalã a României.
            Art. 53. - (1) Creditele se acordã din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu o dobândã de 50% din taxa oficialã a scontului, stabilitã de Banca Nationalã a României.
            (2) Sumele alocate pentru acordarea de credite societãtilor comerciale prevãzute la art. 51 alin. (1) vor fi evidentiate distinct în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            (3) Agentia Nationalã pentru Ocupare si Formare Profesionalã va transfera trimestrial, în contul societãtii bancare autorizate sã acorde credite, sumele necesare, în limitele aprobate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
            Art. 54. - (1) Societãtile comerciale acare au primit credite în conditiile prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã si care creeazã locuri de muncã într-o perioadã de cel mult 4 ani de la acordarea creditului, beneficiazã timp de 12 luni, pentru fiecare persoanã încadratã pe aceste posturi de o sumã lunarã reprezentând 75% din salariul de bazã net, stabilit la data angajãrii, în urmãtoarele conditii:
            a) încadrarea sã fie fãcutã cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã;
            b) persoana încadratã sã provinã din rândul somerilor si sã fie mentinutã în activitate cel putin 3 ani.
            (2) Sumele necesare pentru plãtile ce se acordã societãtilor comerciale prevãzute la alin. (1) se suportã din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si se plãtesc pe baza listelor prezentate de acestea la agentiile pentru ocupare si formare profesionalã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (3) Dacã desfacerea contractului individual de muncã al persoanelor încadrate potrivit prevederilor alin. (1) se face mai devreme de 3 ani, din motive neimputabile angajatului, angajatorul este obligat sã restituie sumele primite de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la care se adaugã dobânda corespunzãtoare celei acordate de trezoreria statului pentru disponibilitãtile Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

CAPITOLUL V
Finantarea plãtilor compensatorii si a serviciilor de preconcediere colectivã

            Art. 55. - (1) Resursele financiare pentru finantarea plãtilor compensatorii si a serviciilor de preconcediere colectivã se constituie din:
            a) o cotã de pânã la 25% din veniturile provenind din contributia de 5% datoratã de agentii economici potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protectia socialã a somerilor si reintegrarea lor profesionalã, republicatã, cu completãrile si modificãrile ulterioare;
            b) alte surse financiare, inclusiv din finantare externã, în conditiile legii.
            (2) Resursele financiare de la alin. (1) se prevãd, se aprobã, se evidentiazã si se urmãresc distinct în cadrul capitolului de venituri al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 56. - (1) Din resursele financiare prevãzute la art. 55 se efectueazã cheltuieli pentru plãti compensatorii si pentru serviciile de preconcediere colectivã realizate de prestatori de servicii din sectorul public sau privat, mixt sau cooperatist, autorizati si selectionati în conditiile legii, de cãtre serviciile descentralizate ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã.
            (2) Cheltuielile destinate plãtilor compensatorii includ sumele necesare pentru transmiterea drepturilor.
            Se urmãresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 57. - Încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor prevãzute la art. 55 si 56 se realizeazã în conditiile prevederilor legislatiei privind administrarea fondurilor publice.
            Art. 58. - Pentru anul 1999, în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã se autorizeazã Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor, sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura si în volumul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 59. - În situatii justificate, în cursul executiei bugetare, pentru asigurarea necesarului de cheltuieli prevãzute la art. 56 din prezenta ordonantã de urgentã Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor, poate aproba majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu aceastã destinatie în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu mentinerea echilibrului bugetar aprobat prin lege.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 60. - (1) Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât sã fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) încãlcarea prevederilor art. 25, art. 32, art. 51 alin. (5) si ale art. 54 alin. (1) se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
            b) încãlcarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30, art. 31 si ale art. 46 alin. (3) se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            (2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre organele de control ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã.
            (3) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 61. - (1) Plãtile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin, aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, vor fi acordate în continuare, în cuantumul, pe durata si în conditiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.
            (2) De la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã plãtile compensatorii vor fi suportate din resursele financiare prevãzute la art. 55.
            Art. 62. - În situatia în care actul administrativ prin care se dispune disponibilizarea colectivã este emis în baza actelor normative prevãzute la lit. B din anexã, ulterior datei intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, se va proceda astfel:
            a) plãtile compensatorii se vor acorda în cuantumurile, pe durata, în succesiunea si în conditiile stabilite prin respectivele acte normative;
            b) plãtile compensatorii care se acordau din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se vor plãti din resursele constituite potrivit art. 55;
            c) ajutorul de somaj se acordã în conditiile prevãzute la art. 44.
            Art. 63. - Legea nr. 1/1991 privind protectia socialã a somerilor si reintegrarea lor profesionalã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La alineatul (2) al articolului 20 se introduce litera f) cu urmãtorul cuprins:
            "f) pe perioada pentru care titurarul primeste plãti compensatorii."
           2. La alineatul (1) al articolului 24 literele e) si f) vor avea urmãtorul cuprins:
            "e) acoperirea cheltuielilor privind plãtile compensatorii ce se acordã salariatilor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective;
            f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea mãsurilor active pentru combaterea somajului."
           3. La alineatul (1) al articolului 24 se introduc literele i) si j) cu urmãtorul cuprins:
            "i) acoperirea cheltuielilor pentru acordarea de credite societãtilor comerciale aflate în procesul de restructurare, în vederea sustinerii unor mãsuri de redresare si relansare economicã;
            j) acoperirea cheltuielilor privind plãtile pentru persoanele încadrate pe locurile de muncã create de societãtile comerciale beneficiare de credite, în vederea aplicãrii mãsurilor de redresare si relansare economicã."
            Art. 64. - (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã se completeazã cu litera h) care va avea urmãtorul cuprins:
            "h) aprobã programele de restructurare si proiectele de fezabilitate, în vederea acordãrii de credite, pentru societãtile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentând mai mult de douã treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã."
            (2) Pentru realizarea atributiilor prevãzute la alin. (1) se vor modifica în mod corespunzãtor statutul si organigrama Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionalã.
            Art. 65. - În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare.
            Art. 66. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã actele normative cuprinse în anexã la lit. A, precum si orice alte dispozitii contrare.
            (2) Anexa face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASlLE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 iunie 1999.
Nr. 98.

ANEXÃ

A. ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGÃ

            1. Hotãrârea Guvernului nr. 838/1995 privind conditiile pentru acordarea compensatiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariatilor disponibilizati cu ocazia restructurãrii agentilor economici cu capital majoritar privat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 26 octombrie 1995.
            2. Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 iunie 1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie 1998, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 103/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999.
            3. Hotãrârea Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.
            4. Ordonanta Guvernului nr. 22/1997 privind unele mãsuri de protectie ce se acordã personalului din industria minierã si din activitãtile de prospectiuni si explorãri geologice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 216/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, completatã si modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 68/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.
            5. Articolul 32 alin. (2), (3), (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, modificatã si completatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.

B. ACTE NORMATIVE CE SE VOR ABROGA DUPÃ APLICAREA
PREVEDERILOR ART. 62 DIN PREZENTA ORDONANTÃ DE URGENTÃ

            1. Ordonanta Guvernului nr. 69/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998.
            2. Hotãrârea Guvernului nr. 668/1998 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 octombrie 1998.
            3. Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "petrom" Bucuresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998.
            4. Hotãrârea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "petrom" Bucuresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 4 martie 1999.
            5. Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 4/1999 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pãdurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.
            6. Hotãrârea Guvernului nr. 367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 4/1999 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pãdurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 21 mai 1999.