MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 310      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 30 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            102. - Ordonantã de urgentã privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Persoanele cu handicap, în întelesul prezentei ordonante de urgentã, sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care le împiedicã sau le limiteazã accesul normal si în conditii de egalitate la viata socialã, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitând mãsuri de protectie specialã în vederea integrãrii lor sociale.
            (2) Protectia specialã cuprinde mãsurile ce urmeazã a fi luate în temeiul acestei ordonante de urgentã, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de învãtãmânt, de instruire si de integrare socialã a acestei categorii de persoane.
            (3) Mãsurile de protectie specialã se aplicã pe baza încadrãrii în categorii de persoane cu handicap, în raport, cu gradul de handicap stabilit în urma evaluãrii efectuate de cãtre comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, potrivit criteriilor prevãzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 2. - (1) Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protectie specialã în raport cu gradul de handicap se atestã, atât pentru adulti, cât si pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitãtii de muncã, care stabilesc gradul de handicap - usor, mediu, accentuat si grav -, prin certificat emis de comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulti si, respectiv, pentru copii, prevãzute la cap. V.
            (2) În sensul prezentei ordonante de urgentã prin copil se întelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani si care nu are capacitate deplinã de exercitiu.
            (3) O datã cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap au obligatia de a elabora un program individual de recuperare si integrare socialã, care prevede actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si integrarea sau reintegrarea socialã a persoanei cu handicap.
            (4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare si integrare socialã comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap si, dupã caz, cu reprezentantii legali ai acesteia, precum si cu specialisti din diferite domenii, în functie de specificul fiecãrui caz.
            (5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autoritãtile administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale au obligatia de a asigura, pe baza dispozitiilor legale în vigoare si în limita resurselor pe care le au la dispozitie, conditiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare si integrare socialã pentru fiecare persoanã cu handicap.
            Art. 3. - (1) Realizarea mãsurilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap, prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, este organizatã, coordonatã si controlatã de cãtre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ al administratiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului României.
            (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreazã cu ministere si cu alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, cu autoritãtile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desfãsoarã activitãti în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.
            Art. 4. - Protectia specialã a persoanelor cu handicap se realizeazã prin acordarea drepturilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã la domiciliu sau, dupã caz, în institutii de protectie specialã a persoanelor cu handicap.

CAPITOLUL II
Institutiile de protectie specialã a persoanelor cu handicap

            Art. 5. - Protectia specialã a persoanelor cu handicap, în formã institutionalizatã, se realizeazã prin acordarea de servicii de asistentã, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionalã, precum si de alte tipuri de servicii în cadrul institutiilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap.
            Art. 6. - (1) Institutiile de protectie specialã a persoanelor cu handicap pot fi înfiintate si organizate ca institutii de interes public, sub formã de centre-pilot, centre de îngrijire si asistentã, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationalã, prevãzute în anexa la prezenta ordonantã de urgentã, precum si sub alte forme specifice, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            (2) Actualele institutii pentru asistentã specialã a persoanelor cu handicap, prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, se reorganizeazã ca institutii de protectie specialã a persoanelor cu handicap, potrivit anexei la prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 7. - (1) Institutiile de protectie specialã a persoanelor cu handicap, prevãzute la art. 6, au personalitate juridicã si se aflã în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            (2) Finantarea institutiilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap, prevãzute în anexã, se asigurã din contributiile proprii ale beneficiarilor de asistentã socialã sau ale întretinãtorilor acestora, sume alocate de la bugetele autoritãtilor administratiei publice locale si din alte venituri realizate în conditiile legii.
            (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate aloca sume din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap institutiilor prevãzute în anexã, pe bazã de conventii încheiate cu autoritãtile administratiei publice locale.
            (4) Reorganizarea institutiilor actuale prevãzute în anexã, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru fiecare tip de institutie de protectie specialã a persoanelor cu handicap se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            (5) Predarea-preluarea patrimoniului si a personalului între institutiile actuale si cele înfiintate prin reorganizarea acestora se efectueazã pe bazã de protocol, în conditiile prevãzute prin hotãrârea Guvernului mentionatã la alin. (4). Salarizarea personalului institutiilor înfiintate prin reorganizare se stabileste potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã.
            Art. 8. - Institutiile de protectie specialã a persoanelor cu handicap pot fi înfiintate prin:
            a) hotãrâre a Guvernului;
            b) hotãrâre a consiliului judetean sau a consiliului local, dupã caz;
            c) hotãrâri ale unor organizatii neguvernamentale sau care au ca obiect de activitate si protectia specialã a persoanelor cu handicap;
            d) hotãrâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
            Art. 9. - (1) Institutiile prevãzute la art. 6 pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele mentionate la art. 8, prin contract de asociere.
            (2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor judetene, consiliilor locale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, si reprezentantii legali ai persoanelor juridice.
            (3) Contractul de asociere trebuie sã prevadã resursele financiare reprezentând contributia fiecãrei pãrti la sustinerea cheltuielilor de investitii si de functionare ale institutiei de protectie specialã care se înfiinteazã prin asociere, durata asocierii, modul de administrare a patrimoniului institutiei, precum si alte clauze prevãzute în contractul de asociere. Contractul-cadru de asociere se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 10. - (1) Institutiile de protectie specialã a persoanelor cu handicap, înfiintate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se aflã în coordonarea metodologicã a acestuia.
            (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap îsi exercitã atributia de coordonare metodologicã prin: elaborarea de norme si metodologii privind organizarea si functionarea institutiilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap; asigurarea instruirii si perfectionãrii profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectãrii dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã si ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltãrii acestor institutii în conformitate cu strategia si cu programele nationale de protectie specialã a persoanelor cu handicap.
            (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este autorizat sã controleze activitatea tuturor institutiilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap, sã informeze Guvernul si, dupã caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.

CAPITOLUL III
Accesibilitãti pentru persoanele cu handicap

            Art. 11. - (1) Clãdirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum si cãile de acces vor fi amenajate astfel încât sã permitã accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap.
            (2) Lucrãrile de amenajare a acestora se vor face în etape, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã, iar costurile lucrãrilor vor fi suportate, dupã caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autoritãti ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si din bugetele autoritãtilor publice locale.
            Art. 12. - Autoritãtile prevãzute de lege vor elibera autorizatia de constructie pentru clãdirile publice ce urmeazã a se construi, numai în conditiile respectãrii prevederilor normativului în domeniu, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului si va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Fac exceptie de la aceastã prevedere constructiile personale si anexele acestora.
            Art. 13. - (1) Toate lucrãrile de refacere, reparatii, reconsfructie sau consolidare a drumurilor publice, a institutiilor publice, a celor culturale, sportive si de petrecere a timpului liber, a magazinelor si restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii cãtre populatie vor fi proiectate si executate astfel încât sã respecte prevederile normativului mentionat la art. 12.
            (2) Pânã la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap toate clãdirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinele si restaurantele, sediile prestatorilor de servicii cãtre populatie, precum si cãile publice de acces.
            Art. 14. - Montarea telefoanelor publice se va face numai cu respectarea prevederilor normativului prevãzut la art. 12. Pânã la data de 31 decembrie 2001 toate telefoanele publice vor fi amenajate, cu respectarea prevederilor acestui normativ.
            Art. 15. - (1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã limbajul mimico-gestual se bucurã de recunoastere oficialã din partea statului.
            (2) Pânã la data de 31 decembrie 2002 toate institutiile publice vor încadra, pentru relatiile directe cu persoanele surde sau surdo-mute, traducãtori ai limbajului mimico-gestual, autorizati potrivit legii.
            Art. 16. - (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, în spatiile de parcare de pe lângã institutiile de interes public vor fi rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numãrul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de douã locuri pentru parcarea gratuitã a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
            (2) Pânã la data de 31 decembrie 2002 toate spatiile de parcare organizate vor avea rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numãrul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de douã locuri pentru parcarea gratuitã a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
            Art. 17. - (1) Toate societãtile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban, au obligatia de a achizitiona mijloace de transport special adaptate pentru accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap.
            (2) În termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã producãtorii de mijloace de transport în comun au obligatia de a introduce în fabricatie mijloace de transport în comun, special adaptate accesului neîngrãdit al persoanelor cu handicap.
            (3) Pânã la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport în comun aflate în circulatie vor fi adaptate accesului neîngrãdit al persoanelor cu handicap.
            (4) Pânã la data de 31 decembrie 2005 autoritãtile administratiei publice locale au obligatia de a monta sisteme de semnalizare sonorã si vizualã pentru persoanele cu handicap, la trecerile de pietoni, precum si panouri de afisaj în mijloacele de transport si pe drumurile publice.

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap

Sectiunea I
Drepturi de care beneficiazã copiii cu handicap

            Art. 18. - (1) În vederea asigurãrii integrãrii cu sanse egale în viata socialã, copiii cu handicap beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
            a) acces liber si egal în orice institutie de învãtãmânt obisnuit, în raport cu restantul functional si potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul învãtãmântului;
            b) pregãtire scolarã la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata învãtãmântului obligatoriu prevãzut de lege. Pregãtirea scolarã la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al Ministerului Finantelor, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României;
            c) alocatie de stat pentru copiii cu handicap, în conditiile si în cuantumul prevãzute de lege, majorat cu 100%;
            d) alocatie de întretinere pentru copiii cu handicap, aflati în plasament familial sau încredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevãzut de lege, majorat cu 50%;
            e) locuri de odihnã gratuite în tabere, atât pentru copiii cu handicap, cât si pentru copiii prescolari, elevi sau studenti ai persoanelor, cu handicap, o datã pe an, conform conventiilor încheiate între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si Ministerul Educatiei Nationale;
            f) un asistent personal pentru copiii cu handicap grav, ale cãrui drepturi se stabilesc potrivit art. 32.
            (2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil cu handicap beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
            a) concediu plãtit pentru îngrijirea copilului cu handicap, pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 3 ani;
            b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesitã tratament pentru afectiuni intercurente, pânã la împlinirea de cãtre copii a vârstei de 18 ani;
            c) gratuitatea serviciilor hoteliere, în cazul însotirii în spital a copiilor cu handicap, pentru membrul familiei care îl însoteste.

Sectiunea a II-a
Drepturi de care beneficiazã adultii cu handicap

            Art. 19. - În vederea asigurãrii dreptului la securitate socialã, precum si a dreptului la ocrotirea sãnãtãtii si la instruire, adultii cu handicap beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
            a) adultii inapti de muncã din cauza handicapului, dacã nu au alte venituri cu exceptia pensiei de urmas, beneficiazã de ajutor special lunar în valoare de 195.270 lei pe toatã durata handicapului; cei cu venituri pânã la acest cuantum primesc diferenta pânã la nivelul ajutorului special lunar; pentru afectiuni care creeazã handicap ireversibil, ajutorul special lunar se stabileste pe toatã durata vietii;
            b) nevãzãtorii beneficiazã de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 359.980 lei, indiferent de vârstã si de veniturile realizate din salarii, pe toatã durata handicapului grav; cei cu handicap accentuat beneficiazã de un venit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toatã durata handicapului; persoanele nevãzãtoare, care cumuleazã salariul cu pensia pentru limitã de vârstã, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacitãtii de muncã, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru pensia socialã. Nevãzãtorii care nu desfãsoarã activitate salarizatã cumuleazã pensia socialã cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii;
            c) un asistent personal pentru adultii cu handicap grav, ale cãrui drepturi se stabilesc potrivit art. 32;
            d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru introducerea în tarã, o datã la 8 ani, la alegere, pentru motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosintã proprie;
            e) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, detinãtori de aparate radio si de televizoare; de aceastã facilitate beneficiazã si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap;
            f) prioritate la instalarea postului telefonic si scutirea de la plata taxelor de instalare si de transfer al abonamentului telefonic, precum si de la costul a 50 de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abonati, 100 de impulsuri pentru abonament - linie individualã si 400 de impulsuri pentru nevãzãtori, atât pentru adultii cu handicap, cât si pentru familiile acestora, dacã au domiciliul comun, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României;
            g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru însotitorii acestora;
            h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial, în limita a 12 cãlãtorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap grav si pentru asistentii personali sau pentru însotitorii acestora si în limita a 6 cãlãtorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap accentuat si pentru însotitorii acestora, în conditiile stabilite de normele metodologice prevãzute la art. 1 alin. (3); adultii cu afectiuni renale, care necesitã hemodializã în alte localitãti decât cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiazã de gratuitate si peste limita mentionatã, în functie de recomandarea centrului de hemodializã;
            i) pregãtirea scolarã la domiciliu, la cerere, a adultilor cu handicap, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al Ministerului Finantelor;
            j) acordarea asistentei medicale în conformitate cu prevederile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãtii, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
            k) acordarea unei camere în plus, în conditiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, detinute de stat sau de unitãtile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum si a familiilor care au în întretinere un copil cu handicap grav;
            l) stabilirea chiriei, în conditiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, detinute de stat sau de unitãtile administrative ale acestuia, la tariful minim prevãzut de lege, iar pentru nevãzãtori, redus cu 50%.
            Art. 20. - (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) si e), art. 18 alin. (2) lit. c) si art. 19 lit. a), b), e), f) si h) se suportã din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap.
            (2) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. f) si art. 19 lit. c) si g) se suportã din bugetele locale.
            (3) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. d) se suportã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            (4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) si b) se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
            (5) Drepturile prevãzute la art. 19 lit. a) si b) se indexeazã sau se corecteazã la aceeasi datã si în aceleasi conditii ca si pensiile de asigurãri sociale de stat pentru limitã de vârstã.
            (6) Autoritãtile administratiei publice locale care nu dispun de resurse financiare necesare pentru plata drepturilor prevãzute la alin. (2) vor primi, prin transfer de la Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, sumele necesare pentru completarea veniturilor proprii, astfel încât sã poatã asigura plata integralã a acestor drepturi. Aceste transferuri se stabilesc pe bazã de conventie încheiatã între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si autoritãtile administratiei publice locale.

Sectiunea a III-a
Obligatiile persoanelor cu handicap

            Art. 21. - Persoanele cu handicap au urmãtoarele obligatii:
            a) sã se prezinte la comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, care functioneazã pe lângã inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevãzute la cap. V, aflate în subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protectie specialã în raport cu gradul de handicap, precum si la reevaluarea periodicã, potrivit normelor metodologice prevãzute la art. 1 alin. (3);
            b) sã urmeze programul individual de recuperare si integrare socialã, stabilit de comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizatiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sã desfãsoare activitãti de protectie specialã a persoanelor cu handicap, care colaboreazã cu aceste inspectorate;
            c) sã se încadreze în muncã, în conditiile legii, în raport cu pregãtirea si posibilitãtile fizice si psihice ale acestora si pe baza recomandãrilor medicale;
            d) sã colaboreze cu asistentii sociali si cu inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si ai unitãtilor prevãzute la art. 6.

CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap

            Art. 22. - (1) Pentru încadrarea adultilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protectie specialã, în raport cu gradul de handicap, se înfiinteazã, la nivel judetean si al sectoarelor municipiului Bucuresti, comisii de expertizã medicalã a adultilor cu handicap.
            (2) Comisiile prevãzute la alin. (1) au urmãtoarea componentã:
            - un presedinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul specialistilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;
            - 2 membri, dintre care un specialist în expertizã medicalã si recuperare a capacitãtii de muncã, din cadrul cabinetelor de expertizã medicalã si recuperare a eapacitãtii de muncã judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnat de seful oficiului de expertizã medicalã si recuperare a capacitãtii de muncã judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;
            - un membru cu statut de observator, desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfãsoarã activitãti de protectie specialã a persoanelor cu handicap în judetul sau în sectoarele municipiului Bucuresti;
            - un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi si cadru mediu.
            Art. 23. - (1) Pentru încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protectie specialã, în raport cu gradul de handicap, se înfiinteazã comisii de expertizã medicalã a copiilor cu handicap judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
            (2) Comisiile prevãzute la alin. (1) au în componenta lor:
            - un presedinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul specialistilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;
            - 3 membri, dintre care un medic specialist pediatru; un medic specialist psihiatru si un psiholog, desemnati de conducerile directiilor de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti;
            - un membru psihopedagog, desemnat de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti;
            - un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;
            - un membru cu statut de observator, desemnat de organismele neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfãsoarã activitãti de protectie specialã a persoanelor cu handicap în judetul sau în sectoarele municipiului Bucuresti;
            - un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi si cadru mediu.
            Art. 24. - Presedintele si membrii comisiilor prevãzute la art. 22 si 23 au dreptul la o indemnizatie de sedintã. Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedintã nu poate depãsi cuantumul câstigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã, la data stabilirii dreptului.
            Art. 25. - Comisiile de expertizã medicalã prezentate la art. 22 si 23 functioneazã pe lângã inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
            Art. 26. - (1) Comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap se aflã în coordonarea Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, care va functiona pe lângã Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            (2) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap are în componenta sa douã sectiuni: sectiunea pentru adulti si sectiunea pentru copii. Sectiunea pentru adulti este formatã dintr-un presedinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, din câte un reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Institutului National de Expertizã si de Recuperare a Capacitãtii de Muncã, Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap si Institutului de Medicinã Legalã, membri, si un secretar, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Sectiunea pentru copii are în componenta sa un presedinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, câte un reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Departamentului pentru Protectia Copilului si Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, membri, si un secretar desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            (3) Presedintele si membrii comisiei prevãzute la alin. (1) beneficiazã de o indemnizatie de sedintã în conditiile art. 24.
            Art. 27. - (1) Încadrarea sau respingerea încadrãrii într-o categorie de persoane cu handicap, adulti si copii, care necesitã protectie specialã în raport cu gradul de handicap, se atestã prin certificat emis de comisiile prevãzute la art. 22 si 23. Eliberarea certificatului este scutitã de taxa de timbru.
            (2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, sectiunea pentru adulti sau, dupã caz, sectiunea pentru copii. Contestatia va fi solutionatã prin decizie, în termen de 45 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii.
            (3) Deciziile emise de cãtre Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pot fi afacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciarã de timbru.
            Art. 28. - Indemnizatiile de sedintã prevãzute la art. 24 si la art. 26 alin. (3) se suportã din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap.
            Art. 29. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor prevãzute la art. 22, 23 si 26 se aprobã prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României.
            Art. 30. - În cazul eliberãrii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protectie specialã în raport cu gradul de handicap, fãrã respectarea criteriilor stabilite prin normele metodologice prevãzute da art. 1 alin. (3), membrii comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, prevãzute la art. 22 si 23, vor fi obligati, în conditiile legii, la restituirea indemnizatiilor de sedintã încasate pentru participare la activitatea comisiilor, excluderea definitivã din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de cãtre beneficiari, ca urmare a încadrãrii acestora cu nerespectarea dispozitiilor legale.

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile asistentului personal

            Art. 31 . - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supravegheazã, acordã asistentã si îngrijire permanentã copilului sau adultului cu handicap grav.
            (2) În cazul copilului sau adultului cu handicap, fãrã discernãmânt, asistentul personal nu poate fi angajat decât cu acordul familiei sau al sustinãtorilor legali ai persoanei cu handicap.
            (3) Asistentul personal îsi desfãsoarã activitatea pe baza contractului individual de muncã sau, dupã caz, a conventiei civile încheiate cu autoritãtile administratiei publice locale în a cãror razã teritorialã domiciliazã persoana cu handicap.
            Art. 32. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat sau, dupã caz, remunerat în raport cu dispozitiile legale privind salarizarea asistentului social debutant din unitãtile bugetare.
            (2) Conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap se stabilesc, în conditiile legii, prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 33. - Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap cãreia îi acordã supraveghere, asistentã si îngrijire permanentã, urmãtoarele obligatii:
            a) de a presta persoanei cu handicap toate activitãtile si serviciile prevãzute în contractul individual de muncã sau în conventia civilã încheiatã cu autoritãtile publice prevãzute la art. 31 alin. (3);
            b) de a trata cu respect, bunã-credintã si întelegere persoana cu handicap si de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate în care se gãseste aceasta;
            c) de a sesiza autoritãtile publice locale si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenitã în starea fizicã, psihicã sau socialã a persoanei cu handicap, de naturã sã modifice acordarea drepturilor sau a accesibilitãtilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 34. - Încãlcarea oricãreia dintre obligatiile prevãzute la art. 33 si a celor prevãzute în contractul individual de muncã sau în conventia civilã atrage rãspunderea juridicã a asistentului personal, în conditiile legii.

CAPITOLUL VII
Încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap

            Art. 35. - Încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap si realizarea de venituri de cãtre acestea se fac în conformitate cu legislatia generalã a muncii, cu celelalte reglementãri în vigoare, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta ordonantã de urgentã, în scopul integrãrii socioprofesionale a acestor persoane.
            Art. 36. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncã în conditiile legii, de cãtre persoane fizice sau juridice care angajeazã personal salariat, conform pregãtirii lor profesionale si capacitãtii fizice si intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de muncã.
            (2) Încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri de muncã protejate, special organizate, în scopul eliminãrii impedimentelor de orice fel, prin asigurarea înlesnirilor si adaptãrilor corespunzãtoare.
            (3) Persoanele cu handicap pot fi angajate si cu munca la domiciliu, caz în care persoana fizicã sau juridicã care le angajeazã are obligatia de a asigura transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeazã în activitate si al produselor finite pe care le realizeazã.
            Art. 37. - Persoanele fizice sau juridice care angajeazã persoane cu handicap pot înfiinta unitãti protejate, autorizate de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Modul de autorizare a acestor unitãti se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 38. - (1) Unitãtile protejate sunt unitãti special organizate si amenajate potrivit cerintelor persoanelor cu handicap, în vederea desfãsurãrii activitãtii acestor persoane, cu eliminarea oricãrui impediment.
            (2) Unitãtile protejate vor fi sprijinite, atât la înfiintare, cât si pe parcursul desfãsurãrii activitãtilor lor, de autoritãtile administratiei publice locale, de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si de organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au activitãti de protectie specialã a persoanelor cu handicap.
            Art. 39. - Unitãtile protejate pot fi:
            a) agenti economici cu personalitate juridicã, indiferent de forma de organizare si de proprietate, care au cel putin 50% din numãrul de angajati persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncã;
            b) sectii, ateliere sau alte structuri fãrã personalitate juridicã din cadrul agentilor economici sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie si cel putin 50% din numãrul total de angajati persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncã;
            c) asociatii familiale, asociatii sau fundatii fãrã scop lucrativ, constituite de cel putin o persoanã cu handicap, precum si persoana cu handicap care este autorizatã, potrivit legii, sã desfãsoare activitãti economice independente, cu conditia achitãrii contributiilor de asigurãri sociale prevãzute de lege.
            Art. 40. - La începutul fiecãrui an calendaristic unitãtile protejate au obligatia sã prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitãtilor protejate si mãsurile întreprinse pentru realizarea adaptãrilor si înlesnirilor necesare pentru desfãsurarea activitãtii persoanelor cu handicap.
            Art. 41. - Unitãtile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de muncã pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, al Ministerului Educatiei Nationale si al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            Art. 42. - (1) Societãtile comerciale, regiile autonome, societãtile si companiile nationale si alti agenti economici, care au un numãr de cel putin 100 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncã într-un procent de cel putin 4% din numãrul total de angajati.
            (2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncã li se asigurã toate adaptãrile si înlesnirile necesare pentru înlãturarea oricãror impedimente în activitatea pe care o desfãsoarã.
            Art. 43. - Societãtile comerciale, regiile autonome, societãtile si companiile nationale si alti agenti economici, care nu angajeazã persoane cu handicap în conditiile prevãzute la art. 42, au obligatia de a plãti lunar la Fondul de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap o sumã egalã cu salariul minim brut pe economie înmultit cu numãrul locurilor de muncã în care nu au încadrat persoane cu handicap, potrivit dispozitiilor ordonantei de urgentã.
            Art. 44. - Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate cu contract individual de muncã, beneficiazã de urmãtoarele drepturi de protectie specialã:
            a) pot ocupa, în conditiile legii, conform pregãtirii si capacitãtii fizice si intelectuale, orice functie în cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii au obligatia de a amenaja locul de muncã, astfel încât sã fie eliminat orice impediment în desfãsurarea activitãtii;
            b) scutire de impozit pe salariu, atât în cazul în care sunt angajate cu contract individual de muncã, cât si în cazul în care sunt angajate cu conventie de prestãri de servicii;
            c) o perioadã de probã la angajare, plãtitã, de cel putin 45 de zile lucrãtoare;
            d) un preaviz plãtit, de minimum 30 de zile lucrãtoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncã din initiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestora;
            e) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, în conditiile legii, în cazul în care beneficiazã de o recomandare medicalã în acest sens;
            f) pensionarea la cerere pentru limitã de vârstã pentru:
            1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în muncã realizatã de la data dobândirii handicapului de minimum 15 ani bãrbatii si de minimum 10 ani femeile;
            2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncã realizatã de la data dobândirii handicapului de minimum 20 de ani bãrbatii si minimum 15 ani femeile;
            3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în muncã realizatã de la data dobândirii handicapului de minimum 25 de ani bãrbatii si minimum 20 de ani femeile.
            Pentru vechimea în muncã care depãseste vechimea prevãzutã la pct. 1, 2 si 3 se acordã un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus.
            Art. 45. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se constituie, la nivel central, pe lângã Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, pe lângã inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, comisii de integrare socioprofesionalã a persoanelor cu handicap.
            (2) Comisiile de integrare socioprofesionalã a persoanelor cu handicap coordoneazã activitãtile de pregãtire, formare, orientare profesionalã si de încadrare în muncã a persoanelor cu handicap.
            (3) Activitãtile de pregãtire, formare si orientare profesionalã si de încadrare în muncã a persoanelor cu handicap se finanteazã din bugetul Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, în limita sumelor colectate în baza art. 43.
            (4) Componenta comisiilor de integrare socioprofesionalã a persoanelor cu handicap si regulamentul lor de organizare si functionare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.

CAPITOLUL VIII
Parteneriatul cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap

            Art. 46. - În activitatea de protectie specialã a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap întretine relatii de dialog si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap.
            Art. 47. - (1) La nivel national se constituie, pe lângã Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul National Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul national.
            (2) În componenta Consiliului national intrã reprezentanti desemnati de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizatiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protectia specialã, persoanelor cu handicap, de ministere si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai unor organizatii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijinã financiar activitatea de protectie specialã a persoanelor cu handicap.
            (3) Consiliul national se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            (4) Numãrul reprezentantilor în Consiliul national si regulamentul de organizare si functionare se aprobã prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
            Art. 48. - Consiliul national are urmãtoarele atributii:
            a) elaboreazã strategia nationalã de protectie specialã si integrare socialã a persoanelor cu handicap, aprobatã de Guvern;
            b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
            c) participã, împreunã cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la elaborarea politicilor si a programelor care urmãresc îndeplinirea obiectivelor strategice din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
            d) evalueazã periodic rezultatele activitãtii de protectie specialã a persoanelor cu handicap si formuleazã propuneri Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ;
            e) analizeazã neregulile si disfunctionalitãtile apãrute în activitatea institutiilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap, care au atributii în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, si propune Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap solutii de înlãturare a acestora.
            Art. 49. - (1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti se constituie, pe lângã inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social judetene si al municipiului Bucuresti pentru persoanele cu handicap, denumite în continuare consilii.
            (2) Consiliile sunt formate din reprezentanti desemnati de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizatiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autoritãti ale administratiei publice locale care au legãturã cu activitatea de protectie specialã a persoanelor cu handicap.
            (3) Dispozitiile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile si consiliilor.
            (4) Consiliile se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
            Art. 50. - Consiliile dezbat si urmãresc realizarea politicilor si a programelor de protectie specialã a persoanelor cu handicap, intervenind pentru îmbunãtãtirea conditiilor de viatã ale acestora.
            Art. 51. - Organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de a primi subventii de la bugetul de stat sau, dupã caz, de la bugetele locale, în cazul în care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, în conditiile prevãzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã.
            Art. 52. - (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate participa, în parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap, la finantarea unor proiecte comune privind realizarea strategiei si a programelor de protectie specialã si integrare socioprofesionalã a persoanelor cu handicap.
            (2) Participarea la finantarea acestor proiecte se face cu acordul pãrtilor.
            (3) Administrarea unitãtilor finantate în comun se face de cãtre consiliile de administratie, în care finantatorii vor fi reprezentati proportional cu participarea la proiect.
            (4) Modul de finantare a proiectelor si de administrare a unitãtilor finantate în comun se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.

CAPITOLUL IX
Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap

            Art. 53. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se constituie Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap din urmãtoarele surse:
            a) o cotã de 3% aplicatã asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câstigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de cãtre agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice strãine cu sediul în România, de reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice strãine care angajeazã personal român si de persoanele fizice care utilizeazã muncã salariatã, cu exceptia unitãtilor protejate prevãzute la art. 37;
            b) penalitãti si majorãri datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligatiilor la Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap;
            c) donatii ale persoanelor fizice si juridice din tarã si din strãinãtate, în conditiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori;
            d) sumele datorate de societãtile comerciale, regiile autonome, societãti si companii nationale, de alti agenti economici, conform art. 43;
            e) o subventie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în situatia în care, prin sursele prevãzute la lit. a), b), c) si d), acesta nu este acoperitor.
            (2) Pentru urmãrirea achitãrii obligatiilor cãtre Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap organizeazã si efectueazã, prin personal împuternicit din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prin ordin al secretarului de stat, controlul specializat al persoanelor juridice si fizice prevãzute la art. 53 alin. (1) lit. a) si d).
            (3) Pentru nevãrsarea la termen a sumelor prevãzute la art. 43 si la art. 53 alin. (1) lit. a) si d) se percep penalitãti si majorãri de întârziere, prevãzute de dispozitiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor si a taxelor cuvenite bugetului de stat.
            Art. 54. - (1) Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni:
            a) refuzul nejustificat de a pune la dispozitie organelor de control prevãzute la art. 53 alin. (2) documentatia si datele necesare pentru verificarea achitãrii obligatiilor cãtre Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap se sanctioneazã cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
            b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protectie specialã în raport cu gradul de handicap, cu încãlcarea criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã, se sanctioneazã cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            (2) Sanctiunile prevãzute la alin. (1) se aplicã persoanelor fizice sau juridice vinovate.
            (3) Constatarea contraventiei prevãzute la alin. (1) lit. a) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de personalul prevãzut la art. 53 alin. (2). Constatarea contraventiei prevãzute la alin. (1) lit. b) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de cãtre personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al secretarului de stat.
            (4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul statului.
            (5) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 55. - (1) Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, constituit si utilizat pentru plata drepturilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã si pentru finantarea programelor de protectie specialã a persoanelor cu handicap, este gestionat si administrat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si se aprobã anual prin legea bugetului de stat.
            (2) Disponibilul Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, înregistrat la finele anului, se varsã la bugetul de stat în limita subventiei acordate. Sumele rãmase dupã efectuarea acestei operatiuni se reporteazã în anul urmãtor, cu aceeasi destinatie. Disponibilitãtile din resursele proprii ale acestui fond sunt purtãtoare de dobândã.
            (3) În cazul neachitãrii la termen a cotei de 3%, precum si a penalitãtilor de întârziere potrivit legii, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot dispune poprirea sumelor respective din conturile unitãtilor prevãzute la art. 53 alin. (1) lit. a) si d), prin introducerea de dispozitii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate sã le execute fãrã acordul debitorilor. În cazul lipsei disponibilitãtilor bãnesti în conturile bancare, se aplicã procedura executãrii silite a debitorilor, potrivit legii.
            (4) Cheltuielile de gestionare si administrare, precum si cele ocazionate de plata drepturilor din acest fond se suportã din bugetul Fondului special de solidaritate pentru persoanele cu handicap.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 56. - (1) Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare începând cu data de 1 iulie 1999, cu exceptia art. 20 alin. (2) si a art. 22-30, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.
            (2) Pânã la sfârsitul anului 1999 cheltuielile reprezentând drepturile acordate, prevãzute la art. 20 alin. (2), se finanteazã din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap.
            (3) Pânã la sfârsitul anului 1999 actualele comisii de expertizã medicalã si recuperare a capacitãtii de muncã de pe lângã cabinetele de expertizã medicalã si recuperare a capacitãtii de muncã ce functioneazã în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulti, si comisiile de diagnostic si triaj judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru copii, vor continua sã elibereze certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.
            Art. 57. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã Legea nr. 53/1992 privind protectia specialã a persoanelor handicapate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului si a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurãri sau de asistentã socialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 126/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998, Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncã a persoanelor handicapate, publicatã în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 131 din 12 iunie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentã.
            (2) Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati se modificã în mod corespunzãtor anexei la prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 58. - Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 59. - În termen de un an de la intrarea în vigoare a prevederilor art. 22-30 comisiile de expertizã a persoanelor cu handicap, atât cele pentru adulti, cât si cele pentru copii, vor examina si reevalua toate persoanele care beneficiazã de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesitã protectie specialã în raport cu gradul de handicap.
            Art. 60. - Anexa face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
p. Ministrul educatiei nationale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 iunie 1999.
Nr. 102.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând institutiile de interes public pentru protectia specialã a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care se înfiinteazã prin reorganizare, potrivit art. 6 din prezenta ordonantã de urgentã


Denumirea institutiei care se înfiinteazã
prin reorganizare
Denumirea institutiei
care se reorganizeazã

1
2

1. Judetul Alba
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Sebes
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Blaj
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital neuropsihici - localitatea Galda
de Jos
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici - localita-
tea Gârbova
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru persoane cu handicap
psihic sever Betesda - localitatea Alba Iulia
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Abrud
2. Judetul Arad
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni Tãmand - localitatea Ineu -
Tãmand
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici nerecuperabili -   
localitatea Arad
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici - locali-
tatea Lipova
3. Judetul Arges
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier - localitatea Tigveni
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici adulti - localitatea
Pitesti
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici adulti - localitatea
Bascovele-Cotmeana
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap 
Cãmin-spital pentru minori cu handicap
neuropsihic sever - localitatea Vulturesti
4. Judetul Bacãu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni cu sectie de bolnavi cronici -
localitatea Bacãu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Rãchitoasa
Centru de îngrijire si asistentã  Cãmin-spital bolnavi cronici - localitatea
Comãnesti
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital de neuropsihiatrie - localitatea
Târgu Ocna
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital de neuropsihiatrie - localitatea
Rãcãciuni
Centru de recuperare si reabilitare
pentru minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap sever -
localitatea Ungureni
Centru de recuperare si reabilitare
pentru minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap sever -
localitatea Ghimes-Fãget
5. Judetul Bihor
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni cu sectie de spital - localita-
tea Ciutelec
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap neuro-
psihic sever - localitatea Cighid - Ciutelec
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier - localitatea Cadea
6. Judetul Bistrita-Nãsãud
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici cu sectie
de neuropsihiatrie infantilã - localitatea Beclean
7. Judetul Botosani
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni cu sectie de boli cronice -
localitatea Dorohoi
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Agafton
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici nerecupera-
bili - localitatea Adãseni
Centru de recuperare si reabilitare minori
cu handicap
Centru-cãmin-spital de recuperare, pregãtire
socioprofesionalã - localitatea Ionãseni
8. Judetul Brasov
Centru de îngrijire si asistentã  Cãmin de bãtrâni - localitatea Brasov
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici - locali-
tatea Timisu de Sus
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap "Barza
Micã" - localitatea Timisu de Sus
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital Canaan - localitatea Sercaia
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Centru de zi "casa soarelui"- localitatea
Stupini
9. Judetul Brãila
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Brãila
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital de bolnavi cronici neurolocomotori
adulti "sfânta maria" - localitatea Baldovinesti
10. Judetul Buzãu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici somatici
"alecu bagdat" - localitatea Râmnicu Sãrat
11. Judetul Caras-Severin
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin pentru bãtrâni - localitatea Sacu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Resita
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru copii deficienti neuropsihici -
localitatea Oravita
12. Judetul Cãlãrasi
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni cu sectie de bolnavi cronici -
localitatea CiocãnestiDenumirea institutiei care se înfiinteazã
prin reorganizare
Denumirea institutiei
care se reorganizeazã

13. Judetul Cluj
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Cluj-Napoca
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici somatici -
localitatea Luna de Jos
Centru de îngrijite si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici somatici -
localitatea Citcãu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru minori - localitatea
Recea-Cristur
14. Judetul Constanta
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Poarta Albã
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital de boli neuropsihice - localitatea
Techirghiol
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap sever -
localitatea Negru Vodã 
15. Judetul Dâmbovita
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Pucioasa
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Cãmin-spital bolnavi cronici neuropsihici -
localitatea Gura Ocnitei-Ochiuri 
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici -
localitatea Sãcuieni
Centru de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap Cãmin-spital pentru minori cu handicap
sever - localitatea Moreni-Tuicani
16. Judetul Dolj
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici cu handicap
sever - localitatea Craiova
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital minori deficienti - localitatea
Craiova
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier - localitatea Corlate
17. Judetul Galati
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Galati
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici adulti -
localitatea Galati
18. Judetul Giurgiu
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Centru de recuperare, pregãtire si integrare
socioprofesionalã de bolnavi cronici adulti -
localitatea Cãrpenis
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital adulti deficienti Tântava -
localitatea Grãdinari
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Centru-cãmin-spital de recuperare, pregãtire
si integrare socioprofesionalã pentru minori
deficienti - localitatea Grãdinari
Centru de îngrijire si asistentã Centru de recuperare pentru adulti cu handicap
sever Bolintin-Vale - localitatea Giurgiu
19. Judetul Gorj
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni Dobrita - localitatea Runcu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici adulti -
localitatea Suseni
Centru-pilot de recuperare si reabilitare
pentru minori cu handicap
Centru-pilot de recuperare, pregãtire si
integrare socioprofesionalã pentru minori cu
handicap sever - localitatea Bâlteni
20. Judetul Harghita
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Frumoasa
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici somatici -
localitatea Gheorgheni
21. Judetul Hunedoara
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Brad
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Geoagiu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Petrila
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital - localitatea Branisca
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Hunedoara
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Baia de Cris
22. Judetul Ialomita
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici adulti -
localitatea Slobozia
23. Judetul Iasi 
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Iasi
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru recuperarea si pregãtirea,
integrarea socioprofesionalã pentru minori si
adulti - localitatea Hârlãu
24. Judetul Maramures
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Poienile de sub
Munte
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici adulti -
localitatea Sighetu Marmatiei
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori deficienti - localita-
tea Sighetu Marmatiei
25. Judetul Mehedinti
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Centru de recuperare si integrare socioprofe-
sionalã a tinerilor cu handicap - localitatea
Burila Mare
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Ilovãt
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici - localitatea
Strehaia
26. Judetul Mures
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Sighisoara
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Reghin
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Lunca Muresului
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici cu sectie bãtrâni -
localitatea Târgu Mures
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital de infirmi motori si senzoriali -
localitatea Glodeni
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Cãmin-spital pentru bolnavi neuropsihici adulti
bãrbati - localitatea Cãlugãreni
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital de bolnavi cronici adulti -
localitatea Cãpusu de Câmpie
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital minori neuropsihici - localitatea
Brâncovinesti
27. Judetul Neamt
Centru de îngrijire si asistentã Centru de recuperare si geriatrie - localitatea
Oslobeni
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Cãmin-spital boli neuropsihice cronice -
localitatea Rãzboieni
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici -
localitatea Roman
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici -
localitatea Târgu-Neamt
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici somatici -
localitatea Bozienii de Sus
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital de copii cu handicap sever -
localitatea Pãstrãveni
Centru-pilot de recuperare si reabilitare
pentru minori cu handicap
Centru-pilot de asistentã specialã minori -
localitatea Piatra-Neamt
28. Judetul Olt
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Slatina
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital de bolnavi cronici Sopârlita -
localitatea Pârscoveni
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap -
localitatea Cezieni
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bolnavi cronici - localitatea
Fãlcoiu
Centru-pilot de recuperare si reabilitare
pentru minori cu handicap
Centrul-pilot de asistentã specialã minori -
localitatea Caracal
29. Judetul Prahova
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Mislea
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Cãmin-spital adulti cronici neuropsihici -
localitatea Cãlinesti
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiaticã Cãmin-spital neuropsihici - localitatea Urlati
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Liliesti - Bãicoi
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru deficienti minori -
localitatea Tãtãrãi
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier pentru deficienti adulti -
localitatea Urlati
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier nr. 2 - localitatea Urlati
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru bolnavii cu sindrom Down -
localitatea Câmpina
30. Judetul Satu Mare
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Carei
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici adulti -
localitatea Satu Mare
31. Judetul Sãlaj
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Boghis
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Crasna
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã Cãmin-spital bolnavi cronici neuropsihici -
localitatea Jibou
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru copii cu handicap sever -
localitatea Bãdãcin-Pericei


Denumirea institutiei care se înfiinteazã
prin reorganizare
Denumirea institutiei
care se reorganizeazã

32. Judetul Sibiu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Biertani
Centru de îngrjire si asistentã Cãmin-spital de bolnavi cronici - localitatea
Sibiu
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici somatici -
localitatea Sãliste
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap sever -
localitatea Râu Vadului
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier - localitatea Dumbrãveni
33. Judetul Suceava
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Pojorâta
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici -
localitatea Costina
Centru de îngrijire si asistentã Centru de recuperare, pregãtire si integrare socioprofesionalã a bolnavilor cronici -
localitatea Sasca Micã
34. Judetul Teleorman
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital de bolnavi cronici adulti -
localitatea Olteni
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital minori cu handicap sever -
localitatea Videle
35. Judetul Timis
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin pentru deficienti "Podul cel Lung" -
localitatea Timisoara
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin de bãtrâni - localitatea Varias
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici -
localitatea Gavojdia
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital bãtrâni bolnavi cronici somatici -
localitatea Ciacova
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu deficiente -
localitatea Lugoj
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Centru de zi "îngerii sperantei" - localitatea
Lugoj
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Centru de recuperare si integrare socioprofe-
sionalã a persoanelor adulte cu handicap
"pentru voi" - localitatea Timisoara
36. Judetul Timis
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici somatici -
localitatea Babadag
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital de bolnavi neuropsihici - localitatea
Babadag
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru deficientii neuropsihici -
localitatea Horia
37. Judetul Vaslui
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital pentru bãtrâni - localitatea Husi
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru minori si adulti cu handicap
sever - localitatea Husi
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru adulti cu handicap sever -
localitatea Schinetea
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap sever -
localitatea Giurcani
38. Judetul Vâlcea
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea
Pãsesti-Maglasi
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital pentru bolnavi cronici adulti -
localitatea Zãtreni
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici -
localitatea Mãciuca
Centru de îngrijire si asistentã Cãmin-spital de bãtrâni bolnavi cronici -
localitatea Lungesti
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital pentru minori cu handicap
sever - localitatea Bãbeni
39. Judetul Vrancea
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital de bolnavi cronici - localitatea
Mãicãnesti 
Centru de integrare prin terapie ocupationalã Cãmin-atelier - localitatea Odobesti
40. Municipiul Bucuresti
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin de bãtrâni nr. 5 - Bucuresti
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin de bãtrâni nr. 6 "floarea rosie" -
Bucuresti
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital nr. 4 Plãtãresti - localitatea
Plãtãresti, judetul Cãlãrasi
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital adulti nr. 1 Radu Vodã -
Bucuresti
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital nr. 2 Episcop Radu - Bucuresti
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital de geriatrie si gerontologie nr. 1 -
Bucuresti
Centru de recuperare si reabilitare pentru
minori cu handicap
Cãmin-spital nr. 8 Balotului - Bucuresti
41. Judetul Ilfov
Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatricã
Cãmin-spital nr. 7 Bãlãceanca - localitatea
Bãlãceanca
Centru de îngrijre si asistentã Cãmin-spital nr. 6 Ciolpani - localitatea
Ciolpani