MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 312       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 30 iunie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           114. - Ordonantã de urgentã pentru suspendarea aplicãrii dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

           115. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri de restructurare financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A

           116. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

           117. - Ordonantã de urgentã privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte

           118. - Ordonantã de urgentã privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

           119. - Ordonantã de urgentã privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru suspendarea aplicãrii dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Pânã la data intrãrii în vigoare a legii referitoare la cooperatia de credit, elaboratã în conditiile art. 90 din Legea bancarã nr. 58/1998, se suspendã aplicarea dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 114.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri de restructurare financiarã a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - (1) Se autorizeazã Agentia de Valorificare a Activelor Bancare sã preia active bancare supuse valorificãrii de la Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., în limita unui plafon de 3.500 miliarde lei. Activele bancare supuse valorificãrii vor fi preluate în conditiile prevãzute la art. 8 si 12 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/1999.
            (2) Operatiunea de preluare a activelor neperformante se va efectua cu respectarea urmãtoarelor conditii si termene:
            a) va fi precedatã de clasificarea portofoliului de credite si a dobânzilor aferente, precum si de provizionarea acestora în conformitate cu normele Bãncii Nationale a României, pe baza situatiei efective înregistrate la data de 31 martie 1999;
            b) se va desfãsura efectiv în cursul lunii iulie 1999;
            c) va fi evidentiatã în bilantul Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. la data de 31 iulie 1999.
            (3) Pentru activele bancare supuse valorificãrii Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. va primi un titlu de stat, care va fi evidentiat în contul datoriei publice interne si care va fi utilizat pentru stingerea creditului special acordat de Banca Nationalã a României în momentul instituirii administrãrii speciale a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. Dobânda aferentã acestui credit acordat de Banca Nationalã a României se anuleazã.
            (4) Titlul de stat prevãzut la alin. (3) nu va fi negociabil, va purta o dobândã a cãrei ratã va fi egalã cu rata medie a dobânzii practicate de Banca Nationalã a României pentru rezervele minime obligatorii ale bãncilor comerciale si va fi rambursat în zece rate anuale egale, începând cu data de 31 iulie 2001. Dobânda se datoreazã si se calculeazã începând cu data de 1 ianuarie 2001 si se plãteste semestrial începând cu data de 30 iunie 2001. Titlul de stat va fi emis la data încheierii preluãrii efective a activelor neperformante de cãtre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1).
            Art: 2. - (1) Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare le revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii determinãrii sumelor reprezentând activele predate.
            (2) Pânã la predarea efectivã, evidentele rãmân în custodia Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., care va declansa sau, dupã caz, va continua procedurile de recuperare a activelor bancare supuse valorificãrii.
            (3) Sumele efectiv recuperate de Banca Românã de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. în perioada predãrii activelor neperformante Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationalã a României pe numele Ministerului Finantelor, iar titlul de stat va fi emis la valoarea netã a activelor efectiv predate agentiei.
            Art. 3. - Se mandateazã Fondul Proprietãtii de Stat, în calitate de actionar majoritar, sã propunã adunãrii generale a actionarilor Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. urmãtoarele:
            a) acoperirea pierderilor înregistrate la data de 31 decembrie 1998, prin reducerea soldurilor conturilor "rezerve legale", "alte rezerve" si "capital social", în conformitate cu prevederile legale;
            b) mandatarea administratorului special cu întocmirea unui program de restructurare financiarã si operationalã a Bãncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., care sã cuprindã posibilitatea de a redimensiona reteaua teritorialã si personalul, în vederea eliminãrii pierderilor operationale. În acest scop va fi solicitatã Banca Nationalã a României sã aprobe prelungirea mandatului administratorului special.
            Art. 4. - Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare la data de 31 iulie 1999. Orice alte dispozitii contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 115.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea fãrã personalitate juridicã, furnizoare de servicii publice de asistentã medicalã umanã preventivã, curativã, de recuperare si de urgentã."
           2. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - (1) Cabinetele medicale pot desfãsura activitãti de radiodiagnostic, cu autorizarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, precum si activitãti de învãtãmânt si cercetare, cu aprobarea Ministerului Sãnãtãtii si a Ministerului Educatiei Nationale."
           3. Articolul 9 se completeazã cu alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
            "(2) Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotãri si alte utilitãti necesare înfiintãrii si functionãrii cabinetelor medicale, organizate în forma prevãzutã la art. 1 alin. (3), se scad din veniturile realizate în primii 5 ani de la începerea activitãtii."
           4. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritãtile publice centrale sau locale ori în spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceastã destinatie.
            (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitãti medicale, pot fi date în folosintã gratuitã, închiriate, concesionate sau vândute, fãrã licitatie publicã, cabinetelor medicale sau, dupã caz, unitãtilor medico-sanitare cu personalitate juridicã.
            (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publicã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitãti medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitãtilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia.
            (4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate fãrã licitatie publicã cabinetelor medicale sau, dupã caz, unitãtilor medico-sanitare cu personalitate juridicã, dupã finalizarea operatiunii de inventariere, prevãzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.
            (5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date în folosintã gratuitã, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti.
            (6) Personalul medico-sanitar care, la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, este încadrat cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã si îsi desfãsoarã efectiv activitatea în spatiile mentionate beneficiazã cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).
            (7) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."
           5. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - (1) Unitãtile medico-sanitare cu personalitate juridicã, care se înfiinteazã potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, vor functiona cu îndeplinirea urmãtoarelor conditii:
            a) obiect de activitate unic - furnizarea de servicii medicale cu sau fãrã activitãti conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãtii;
            b) administratorul societãtii comerciale sau cel putin o treime din numãrul membrilor consiliului de administratie sã fie medici;
            c) sã fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.
            (2) Dispozitiile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7, 8 si 12 se aplicã în mod corespunzãtor unitãtilor medico-sanitare cu personalitate juridicã."
           Art. II. - Unitãtile medico-sanitare cu personalitate juridicã, înfiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã, se vor supune dispozitiilor art. 14 în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României.
           Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, prezenta ordonantã de urgentã stabileste cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte.
            Art. 2. - Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, denumitã în continuare agentie, se face tinându-se seama de rolul, rãspunderea, importanta socialã, complexitatea, specificul activitãtii fiecãrei functii, precum si de pregãtirea si competenta profesionalã a persoanelor care exercitã aceste functii, de riscul si de suprasolicitarea neuropsihicã, pe baza criteriilor aprobate de Consiliul National de Coordonare.
            Art. 3. - Nomenclatorul functiilor de conducere si de executie, precum si nivelul salariilor de bazã si al indemnizatiilor de conducere sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 4. - Salariile de bazã pentru personalul agentiei sunt cele rezultate din înmultirea coeficientilor de ierarhizare cu valoarea de referintã. Salarizarea personalului agentiei se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizãrii nr. 14/1991, prin negocieri colective sau, dupã caz, individuale, între agentie, ca persoanã juridicã care angajeazã, si salariatii sau reprezentantii acestora, în limitele coeficientilor de ierarhizare corespunzãtori functiei. Persoanele care ocupã functii de conducere beneficiazã si de o indemnizatie de conducere, care face parte din salariul de bazã, diferentiatã în raport cu rãspunderea functiei de conducere îndeplinite.
            Art. 5. - Valoarea de referintã specificã a agentiei se actualizeazã anual, în raport cu cresterea estimatã a preturilor de consum, prin legea bugetultii de stat.
            Art. 6. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfãsuratã personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de pânã la 15% din salariul de bazã.
            (2) Persoanele care beneficiazã de salariu de merit se stabilesc o datã pe an, de regulã dupã aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, în raport cu rezultatele obtinute în activitatea desfãsuratã. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de un an de la angajare.
            (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numãrul total de posturi prevãzut în statul de functii al agentiei, din care cel putin douã treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
            Art. 7. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonante de urgentã beneficiazã la functia de bazã de un spor de vechime în muncã de pânã la 25% din salariul de bazã, corespunzãtor timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:


Transele de vechime în muncã
Cota din salariul de bazã

între 3 si 5 ani
5%
de la 5 al 10 ani
10%
de la 10 la 15 ani
15%
de la 15 la 20 de ani
20%
peste 20 de ani
25%


            (2) Sporul de vechime în muncã se plãteste începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncã.
            (3) Sporul de vechime în muncã se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporarã de muncã.
            (4) Pensionarii pentru limitã de vârstã, care se reangajeazã în muncã potrivit legii, beneficiazã de sporul de vechime corespunzãtor vechimii în muncã dobândite dupã data pensionãrii.
            Art. 8. - Salariatii agentiei primesc lunar un spor de confidentialitate de 25% din salariul de bazã.
            Art. 9. - Salariatii care posedã titlul de doctor în activitatea pe care o desfãsoarã beneficiazã de un spor de 15% din salariul de bazã.
            Art. 10. - (1) Orele prestate de personalul încadrat în functii de executie peste durata normalã a timpului de lucru se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. Dacã munca astfel prestatã nu a putut fi compensatã cu timp liber corespunzãtor, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de bazã, astfel:
            a) 50% din salariul de bazã pentru primele douã ore de dapãsire a duratei normale de lucru;
            b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare. Cu sporul de 100% se plãtesc si orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucreazã.
            (2) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã si sporurile prevãzute la alin. (1) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã de conducãtorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fãrã a se depãsi 360 de ore anual.
            (3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteazã în mod sistematic activitãti peste durata normalã a timpului de lucru, precum si pentru activitãtile desfãsurate în zilele nelucrãtoare si cãrora nu li se poate acorda timp liber corespunzãtor primesc, în raport cu depãsirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevãzute la alin. (1) si (2), un spor de 10-25% din salariul de bazã, care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului de muncã sistematicã peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare a agentiei si se aprobã de consiliul de administratie.
            Art. 11. - Salariatii care lucreazã în conditii speciale de muncã primesc un spor de pânã la 15% din salariul de bazã. Locurile de muncã, categoriile de salariati si cuantumul sporului se aprobã de consiliul de administratie.
            Art. 12. - Drepturile privind indemnizatia pentru concediul de odihnã si pentru incapacitate temporarã de muncã se calculeazã potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
            Art. 13. - Premierea salariatilor agentiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii aprobat anual prin bugetul de venituri si cheltuieli. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.
            Art. 14. - (1) Pentru activitatea desfãsuratã salariatii agentiei beneficiazã la sfârsitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzãtor salariului de bazã realizat în ultima lunã din anul pentru care se face plata.
            (2) Premiul anual nu se acordã sau poate fi redus în cazul salariatilor care în cursul anului au desfãsurat activitãti profesionale nesatisfãcãtoare ori au sãvârsit abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din functie sau al cãror contract individual de muncã a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiazã de premiul anual.
            Art. 15. - Persoanele angajate în cadrul agentiei, numite temporar într-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din agentie o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiazã de salariu pe perioada respectivã, primesc, pe lângã salariul de bazã al functiei, indemnizatia corespunzãtoare functiei de conducere pe care o preiau.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanielor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 117.

ANEXÃ
 
Valoarea de referintã = 1.000.000 lei

NOMENCLATORUL
functiilor de conducere si de executie din cadrul Agentiei Nationale pentru Locuinte si nivelul salariilor de bazã si al indemnizatiilor de conducere

           A. Salarii de bazã
            I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de conducere din agentie


Nr.
crt.
Functia de conducere
Coeficientul de ierarhizare
1. Director general
10,00-11,20
2. Director general adjunct
8,00-9,50


           II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiie de conducere din unele compartimente functionale

Nr.
crt.
Functia de conducere
Coeficientul de ierarhizare
1. Director
4,00-6,50
2. Consilier-sef 
4,00-6,50
3. Sef oficiu teritorial
3,50-5,00
4. Sef serviciu
3,50-5,00
5. Sef birou
3,00-4,00


            III. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de executie

Nr.
crt.
Functia de conducere
Nivelul studiilor
Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier
S
3,00-5,00
2. Expert
S
3,00-4,00
3. Inspector de specialitate
S
3,00-4,00
4. Referent de specialitate
S
2,50-4,00
5. Consilier juridic
S
2,50-5,00
6. Traducãtor 
S
2,50-4,00
7. Analist programator
S
2,50-4,00
8. Referent
SSD
1,75-2,75 
9. Referent
M
1,50-2,00
10. Analist programator ajutor
M
1,50-2,00
11. Secretar-dactilograf
M
1,25-1,75
12. Magaziner
M
1,00-1,50
13. Casier
M
1,00-1,50
14. Arhivar
M
1,00-1,50
15. Functionar administrativ
M
0,75-1,25
16. Sofer
-
0,75-1,25
17. Îngrijitor
-
0,50-1,00

            NOTÃ:
            1. Functiile pentru care este prevãzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventi cu diplomã de licentã sau echivalentã ai unei universitãti sau ai altor institutii de învãtãmânt superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învãtãmânt de zi, seral sau fãrã frecventã.
            2. Functiile pentru care este prevãzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolventi cu diplomã ai învãtãmântului superior de scurtã duratã, cu durata studiilor de 2-3 ani - învãtãmânt de zi sau 3-4 ani - învãtãmânt seral sau fãrã frecventã.
            3. Functiile pentru care este prevãzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolventi cu diplomã de bacalaureat sau, dupã caz, diplomã.
            4. În functiile consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadrati ingineri, economisti, juristi si alti specialisti, absolventi ai institutului superior universitar.
            5. În functia de referent, la care este prevãzut nivelul studiilor M, vor fi încadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale.

           B. Indemnizatii de conducere


Nr.
crt.
Functia de conducere
Indemnizatia de conducere în procente
din salariul de bazã (%)

1. Director 
30
2. Consilier sef
25
3. Sef oficiu teritorial
25
4. Sef serviciu
20
5. Sef birou
15

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

            În temeiul dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Fondul national de solidaritate, fond special, administrat si gestionat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
            (2) Scopul Fondului national de solidaritate este acela de a contribui, în baza principiului solidaritãtii nationale, la reducerea sãrãciei în familiile aflate în situatii de extremã dificultate.
            Art. 2. - (1) Resursele financiare ale Fondului national de solidaritate se constituie din:
            a) taxele de timbru social;
            b) sponsorizãri regãsite în cheltuielile firmei;
            c) donatii ale persoanelor fizice si juridice din tarã si din strãinãtate;
            d) venituri financiare constând în dobânzi la conturi curente si depozite ale fondului;
            e) alte surse atrase.
            (2) Disponibilitãtile Fondului national de solidaritate se pãstreazã într-un cont deschis la o bancã comercialã, cu care se încheie conventie în acest sens, în conditiile legii, pe seama directiilor generale de muncã si protectie socialã teritoriale.
            Art. 3. - Pentru constituirea Fondului national de solidaritate se instituie taxele de timbru social, dupã cum urmeazã:
            a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite si reglementate de legislatia în vigoare, aplicat asupra participãrilor de orice fel la astfel de activitãti ale persoanelor fizice, în valoare de:
            - 5% asupra pretului fiecãrei participãri la jocurile interactive TV;
            - 10% asupra pretului fiecãrei participãri la celelalte jocuri, exclusiv jocurile cu câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate folosind masini, utilaje, montaje si instalatii manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate, videoelectronice si altele ce se încadreazã în aceastã categorie, care se adaugã pretului de participare;
            b) timbrul social de 1% asupra valorii automobilelor noi din import, cu capacitate cilindricã de minimum 2.000 cm3, achizitionate de cãtre persoane fizice sau juridice.
            Art. 4. - (1) Sumele datorate, reprezentând valoarea timbrului social, se vor constitui si se vor vira lunar, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare lunii expirate, de cãtre persoanele juridice sau fizice care le încaseazã, în contul Fondului national de solidaritate.
            (2) Virarea cu întârziere a sumelor reprezentând valoarea timbrului social atrage majorarea sumelor datorate cu 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.
            Art. 5. - (1) Sumele atrase la Fondul national de solidaritate vor fi utilizate pentru:
            a) completarea fondurilor destinate plãtii alocatiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentarã pentru familiile cu copii;
            b) alocatii de solidaritate acordate unor categorii de persoane ca majorare a cuantumurilor prevãzute la lit. a);
            c) microcredite pentru persoanele fizice care desfãsoarã activitãti pe cont propriu, aducãtoare de venituri, în vederea întretinerii materiale;
            d) cheltuieli de întretinere în institutii de asistentã socialã;
            e) alte prestatii si servicii sociale acordate prin acte normative de protectie socialã, în limita sumelor disponibile;
            f) cheltuieli de administrare a Fondului national de solidaritate.
            (2) Cuantumul sumelor acordate, precum si criteriile de acordare a prestatiilor si serviciilor sociale prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
            (3) Sumele necesare, aprobate de la bugetul de stat, destinate plãtii prestatiilor prevãzute la alin. (1) lit. a), nu vor fi diminuate cu valoarea veniturilor realizate din Fondul national de solidaritate.
            Art. 6. - Alocatiile de solidaritate prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b) se acordã la cerere, în conditiile prezentei ordonante de urgentã, urmãtoarelor categorii de persoane:
            a) persoanelor neîncadrate în muncã, care nu îndeplinesc conditiile de a beneficia de formele de protectie socialã acordate potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia socialã a somerilor si integrarea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipatã, cu vârsta de minimum 50 de ani femeile si 55 de ani bãrbatii, care fac dovada cã au solicitat agentiei pentru ocupare si formare profesionalã teritoriale încadrarea în muncã si care au venituri nete pe persoanã care nu depãsesc 50% din salariul minim brut pe tarã;
            b) familiilor cu copii minori, atunci când sustinãtorul sau sustinãtorii legali nu îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de formele de protectie socialã prevãzute de Legea nr. 1/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, fãrã venituri, care dovedesc cã au solicitat un loc de muncã si nu au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea agentiei pentru ocupare si formare profesionalã teritoriale;
            c) copiilor minori, orfani de ambii pãrinti sau abandonati, rãmasi în gospodãria familialã sau aflati în institutii de asistentã socialã;
            d) persoanelor cu handicap gradul I sau II, al cãror venit net pe persoanã nu depãseste 50% din salariul minim brut pe tarã;
            e) orfanilor proveniti din institutii de ocrotire, în vârstã de peste 18 ani, fãrã venituri din muncã, pânã în momentul încadrãrii în muncã;
            f) pensionarilor ale cãror pensii nu provin din contributii de asigurãri sociale de stat, cu venituri medii lunare de persoanã mai mici de 50% din salariul minim brut pe tarã;
            g) minorilor de vârstã scolarã, proveniti din familii ale cãror venituri pe fiecare membru de familie nu depãsesc 50% din salariul minim brut pe tarã, pe toatã perioada studiilor.
            Art. 7. - Titularul alocatiei de solidaritate are obligatia, sub sanctiunea prevãzutã de lege, sã comunice, în scris, directiei generale de muncã si protectie socialã teritoriale orice modificare cu privire la veniturile si numãrul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.
            Art. 8. - Acordarea alocatiilor de solidaritate se face de cãtre directiile generale de muncã si protectie socialã teritoriale, pe baza cererii si a anchetei sociale întocmite de oficiile de asistentã socialã.
            Art. 9. - Modul de constituire, virare si utilizare a sumelor provenite din taxa de timbru social se verificã de cãtre organele de control în domeniul protectiei sociale ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
            Art. 10. - Din sumele constituite si virate cu titlu de timbru social persoanele fizice sau juridice care constituie si vireazã aceste sume retin un comision de 1%.
            Art. 11. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) cu amendã de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, nerespectarea dispozitiilor art. 7;
            b) cu amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (1).
            (2) Sanctiunile prevãzute la alin. (1) se aplicã persoanelor fizice si juridice.
            (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre organele prevãzute la art. 8, precum si de cãtre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sã efectueze controlul.
            (4) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 12. - Refuzul persoanelor juridice sau fizice, care constituie si vireazã taxele de timbru social, prevãzute la art. 3, de a pune la dispozitie sau de a elibera corpului de control documentele si datele necesare constituie infractiune si se pedepseste cu amendã penalã de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la un an.
            Art. 13. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocatie de solidaritate se recupereazã prin decizia directorului general al directiei generale de muncã si protectie socialã teritoriale de la titularul dreptului, în termen de 3 ani de la efectuarea plãtii.
            (2) În cazul în care sumele plãtite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau partial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de platã, de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioadã de cel mult 3 ani.
            (3) Decizia de recuperare sau, dupã caz, angajamentul de platã asumat constituie titlu executoriu de la data comunicãrii deciziei, respectiv de la data semnãrii angajamentului de platã.
            (4) Sumele încasate sau plãtite necuvenit ca urmare a sãvârsirii unei infractiuni se recupereazã de la autorii acesteia în conditiile legii.
            (5) Sumele rãmase nerecuperate de la beneficiarii de alocatie de solidaritate decedati nu se mai urmãresc.
            Art. 14. - În aplicarea prezentei ordonante de urgentã Guvernul va emite norme metodologice, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial ai României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 118.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Sumele reprezentând fondul de rezervã, fondul de redistribuire si eventualele disponibilitãti aferente cheltuielilor proprii de administrare si functionare ale Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, ale caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti, ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor si ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, constituite potrivit prevederilor Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, pãstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtãtoare de dobândã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României.
            Art. 2. - Dobânzile încasate constituie venituri ale Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate al fiecãrei case de asigurãri de sãnãtate si se utilizeazã pentru acoperirea cheltuielilor prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia.
            Art. 3. - Nivelul dobânzii se stabileste si se plãteste de Ministerul Finantelor în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
            Art. 4. - (1) Furnizorii de servicii medicale vor încheia contracte pentru procurarea de bunuri si servicii numai cu agentii economici care prin contractele respective îsi asumã obligatia ca din sumele încasate, reprezentând contravaloarea bunurilor si a serviciilor prestate, sã-si achite obligatiile de platã cãtre casele de asigurãri de sãnãtate pentru Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate.
            (2) În cazul în care agentii economici nu-si achitã obligatiile potrivit alin. (1), furnizorii de servicii medicale sunt autorizati sã retinã din sumele cuvenite agentilor economici respectivi sumele comunicate de cãtre casele, de asigurãri de sãnãtate si sã vireze acestora sumele datorate Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 119.