MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 227    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 21 mai 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           379. - Hotãrâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea si desfãsurarea manifestãrilor stiintifice studentesti, a concursurilor pe obiecte de învãtãmânt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-stiintifice si a campionatelor si concursurilor sportive scolare nationale si internationale

           385. - Hotãrâre privind organizarea Ministerului Apãrãrii Nationale

           388. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 843/1991 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Indexare

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

           11. - Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electricã

           12. - Decizie pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electricã si termicã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. consumatorilor finali

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 369/1994
privind organizarea si desfãsurarea manifestãrilor stiintifice studentesti, a concursurilor pe obiecte de învãtãmânt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-stiintifice si a campionatelor si concursurilor sportive scolare nationale si internationale

            În temeiul art. 175 alin. (1) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea si desfãsurarea manifestãrilor stiintifice studentesti, a concursurilor pe obiecte de învãtãmânt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-stiintifice si a campionatelor si concursurilor sportive scolare nationale si internationale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Patea I, nr. 212 din 12 august 1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "1. Elevii din învãtãmântul preuniversitar din tarã si din strãinãtate, participanti la concursurile pe obiecte de învãtãmânt, pe meserii, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, la concursurile, si festivalurile cultural-artistice, la campionatele si concursurile sportive scolare si la olimpiadele internationale pe obiecte de învãtãmânt, beneficiazã de:
            a) masã si cazare în cantinele, internatele si taberele scolare, în cãminele si cantinele studentesti; elevii vor putea fi cazati si vor putea servi masa în cabane sau în hoteluri de pânã la trei stele inclusiv, cu plata conform tarifelor în vigoare, atunci când nu sunt posibile cazarea si servirea mesei în internate, cantine, tabere scolare sau cãmine studentesti;
            b) transport gratuit cu tren de persoane sau accelerat clasa a II-a ori cu autobuze;
            c) numai pentru participantii la olimpiadele internationale pe obiecte de învãtãmânt, precum si la faza finalã a concursurilor tehnico-aplicative, sportive, stiintifice, de creatie, la concursurile si festivalurile cultural-artistice internationale poate fi asigurat transportul gratuit cu autoturisme, autocare, trenuri accelerate, rapide, intercity, inclusiv clasa I sau vagon de dormit, cu nave maritime sau fluviale, precum si cu avionul."
           2. Punctul 2 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Membrii comisiilor, ai comitetelor, ai juriilor si ai arbitrajelor, ghizii si translatorii vor putea fi cazati si vor putea servi masa si în hoteluri de pânã la patru stele inclusiv. Ei beneficiazã, de asemenea, de facilitãtile de transport acordate elevilor."
           3. Punctul 3 alineatul 1 partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:
            "3. Drepturile elevilor, ale personalului didactic, ale membrilor comisiilor, ai comitetelor, ai juriilor si ai arbitrajelor, ale ghizilor si ale translatorilor, prevãzute la pct. 1 si 2, precum si celelalte cheltuieli privind desfãsurarea olimpiadelor internationale, a concursurilor si a festivalurilor (chirii pentru sãlile de spectacole, de conferinte si pentru bazele sportive, diplome, medalii, afise, plachete, trofee, stampile, suveniruri, materiale promotionale, obiecte si articole pentru secretariat, excursii, vizite, spectacole, publicitate, publicatii, activitãti sociale cu organizatorii si cu invitatii acestora, plata membrilor comisiilor, comitetelor, juriilor, arbitrajelor, ghizilor si a translatorilor, banii de cheltuieli personale pentru elevii participanti si pentru profesorii însotitori, închirieri de mijloace de transport si aparaturã electronicã, contravaloarea rechizitelor si a materialelor pentru disciplinele de învãtãmânt, meserii tehnico-aplicative si de creatie), precum si a altor activitãti se suportã dupã cum urmeazã:"
           4. Punctul 3 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) de cãtre Ministerul Educatiei Nationale si institutiile de învãtãmânt superior de stat sau particular implicate, pentru olimpiadele internationale pe obiecte de învãtãmânt si pentru faza finalã la concursurile tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, pentru concursurile si festivalurile cultural-artistice organizate la nivel national, inclusiv pentru elevii strãini si cadrele didactice însotitoare;"
           5. Punctul 3 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
            "d) de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, transportul international peritru elevii participanti si profesorii însotitori ai acestora la olimpiadele internationale pe obiecte de învãtãmânt, concursuri si manifestãri cultural-artistice, stiintifice, tehnico-aplicative si sportive, organizate prin intermediul acestora."
           6. Punctul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "4. Cuantumul plãtii membrilor comisiilor, comitetelor, juriilor si ai arbitrajelor, a ghizilor si a translatorilor pentru olimpiadele internationale, concursurile pe obiecte de învãtãmânt, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie pentru concursurile si festivalurile cultural-artistice, campionatele si concursurile sportive scolare, precum si cheltuielile personale pentru cadrele didactice si pentru elevii participanti la aceste manifestãri se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 mai 1999.
Nr. 379.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Ministerului Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 6 alin. 2 din Legea nr. 41/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Apãrãrii Nationale,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - În compunerea Ministerului Apãrãrii Nationale functioneazã structura centralã si structurile subordonate.
            Art. 2. - Ministerul Apãrãrii Nationale este condus de un ministru care, în exercitarea atributiilor sale, este ajutat de:
            a) un secretar de stat, care are în subordine: Directia planificare integratã a apãrãrii, Directia financiarã, Directia relatii militare internationale, sectii si birouri independente;
            b) un secretar de stat si sef al Statului Major General. Statul Major General are în componenta sa: Directia personal, completare resurse umane si mobilizare, Directia operatii, Directia logisticã, Directia planificare strategicã si control armamente, Directia comunicatii si informaticã, Directia doctrinã si instructie, Directia structuri si resurse, sectii si birouri independente;
            c) un secretar de stat, care are în subordine: Directia cercetare tehnologii si programe înzestrare, Directia management contracte, Directia management resurse pentru înzestrare, Sectia colaborãri tehnice externe, sectii si birouri independente;
            d) un secretar de stat, care are în subordine: Directia legislativã si contencios, Directia domenii si infrastructuri, Directia asistentã medicalã, birouri independente. Secretarul de stat asigurã, atunci când este cazul, relatia ministerului cu Parlamentul;
            e) un inspector general, care are în subordine Inspectoratul General al ministerului;
            f) un secretar general, care asigurã relatiile cu autoritãtile publice si are în subordine Secretariatul General, servicii, sectii si birouri independente.
            Art. 3. - Ministrul apãrãrii nationale conduce prin secretarii de stat, inspectorul general si prin secretarul general activitatea structurilor din cadrul ministerului, având autoritate deplinã asupra acestora.
            Subordonarea fatã de secretarii de stat a structurilor din cadrul ministerului poate fi modificatã prin ordin al ministrului apãrãrii nationale.
            Art. 4. - Ministrul apãrãrii nationale are în subordine directã:
            a) din cadrul structurii centrale: Consilierii ministrului, Cabinetul ministrului, Directia integrare europeanã si euroatlanticã, Directia management resurse umane, Directia relatii publice si Directia generalã de informatii a apãrãrii;
            b) dintre structurile subordonate structurii centrale: Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicinã Preventivã, Colegiul National de Apãrare.
            Art. 5. - Organigrama structurii centrale a Ministerului Apãrãrii Nationale si principalele structuri aflate în subordinea structurii centrale sunt prezentate în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 6. - (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
            (2) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 110/1997 privind organizarea Ministerului Apãrãrii Nationale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 aprilie 1997, cu modificãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 385.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 843/1991
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Indexare

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

           Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 843/1991 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Indexare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Departamentul pentru Dialog Social
Mircea Streiber,
secretar de stat

Bucuresti, 19 mai 1999.
Nr. 388.

ANEXÃ

COMPONENTA
Comisiei Nationale pentru Indexare

           I. Partea guvernamentalã este reprezentatã de:
            1. Ministerul Finantelor;
            2. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
            3. Departamentul pentru Dialog Social;
            4. Comisia Nationalã pentru Statisticã;
            5. Directia Generalã de Prognozã.
           II. Patronatul*) este reprezentat de:
            1. Confederatia Patronalã din Industria României - CONPIROM;
            2. Confederatia Nationalã a Patronatului Român - C.N.P.R.;
            3. Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România - C.N.I.P.M.M.R;
            4. Uniunea Generalã a Industriasilor din România 1903 - U.G.I.R. - 1903;
            5. Consiliul National al Patronilor din România - Co.N.P.R.;
            6. Patronatul National Român - P.N.R.;
            7. Uniunea Generalã a Industriasilor din România - U.G.I.R.;
            8. Uniunea Nationalã a Patronatului Român - U.N.P.R.
           III. Confederatiile sindicale nationale sunt reprezentate de:
            1. Confederatia Nationalã a Sindicatelor Libere din România - C.N.S.L.R. "frãtia";
            2. Confederatia Nationalã Sindicalã "cartel alfa";
            3. Blocul National Sindical - B.N.S.;
            4. Confederatia Sindicatelor Democratice din România - C.S.D.R.;
            5. Confederatia Sindicalã "meridian".  *) Patronatul participã la hotãrârile Comisiei Nationale pentru Indexare cu un numãr maxim de 5 voturi.

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili
de energie electricã

            Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
            în temeiul art. 6 lit. i) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.,
           emite urmãtoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobã Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electricã, care, împreunã cu anexele la acesta, face parte integrantã din prezenta decizie.
            Art. 2. - Regulamentul intrã în vigoare la data stabilirii de cãtre Guvern a gradului de deschidere a pietei energiei electrice.
            Art. 3. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Bucuresti, 12 mai 1999.
Nr. 11.

REGULAMENT
pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electricã

           1. Scopul
            Prezentul regulament stabileste cerintele si criteriile de eligibilitate ale consumatorilor (finali) de energie electricã (denumiti în continuare consumatori), precum si procedura de acreditare a consumatorilor eligibili.
           2. Definitii
            · Consumator eligibil - consumatorul de energie electricã ce are dreptul sã îsi aleagã furnizorul si sã contracteze direct cu acesta energia necesarã, având acces la retelele de transport si/sau de distributie.
           · Acreditarea consumatorului eligibil - acordarea dreptului unui consumator de a fi eligibil în baza prezentului regulament.
           · Acces la retea - dreptul agentilor economici de producere si furnizare, precum si al consumatorilor eligibili de a se racorda si de a folosi în conditiile legii serviciile retelelor de transport si/sau de distributie.
           · Consumator (final) de energie electricã - persoana fizicã sau juridicã, românã sau strãinã, care cumpãrã si consumã energie electricã pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat în apropiere.
           · Subconsumator - consumatorul de energie electricã alimentat de la reteaua consumatorului.
           · Producãtor de energie electricã - persoana fizicã sau juridicã având ca specific activitatea de producere a energiei electrice în scopul vânzãrii.
           · Furnizor - persoana fizicã sau juridicã de drept privat, românã sau strãinã, care primeste licentã sã comercializeze energie electricã (producãtor, distribuitor, alt agent comercial).
           · Bonitate financiarã - mãsura încrederii pe care o prezintã o persoanã fizicã sau juridicã în momentul solicitãrii participãrii la piata energiei.
            · Gradul de deschidere a pietei energiei - ponderea procentualã a consumului consumatorilor eligibili în consumul total (final) de energie electricã al tãrii, realizat în anul precedent, care se stabileste de cãtre Guvern.
           · Sistemul electroenergetic national - S.E.N. - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tãrii, prin care se realizeazã producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
           · Codul comercial al sectorului - setul de reguli în conformitate cu care se stabilesc cantitãtile de energie electricã efectiv schimbate între pãrtile contractante si valoarea acestora, precum si modalitãtile de platã.
           · Loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sãi, unde se consumã energia electricã furnizatã prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.
           3. Domeniul de aplicare
            Prezentul regulament se aplicã consumatorilor (finali) de energie electricã ce solicitã acreditarea drept consumator eligibil ca urmare a îndeplinirii cerintelor si criteriilor stabilite prin prezentul regulament.
            Totodatã se reglementeazã relatiile si schimbul de informatii între A.N.R.E., furnizori si solicitantii dreptului de consumator eligibil.
           4. Documente de referintã
            · Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.;
            · Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã.
            5. Cerinte de eligibilitate
            a) Cerintele de eligibilitate sunt conditiile obligatorii care trebuie îndeplinite de un consumator pentru a fi acreditat drept consumator eligibil. Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage dupã sine respingerea cererii de acreditare a consumatorului în cauzã.
            b) Cerintele de eligibilitate ale unui consumator se clasificã în trei categorii:
            · cerinte de naturã tehnologicã;
            · cerinte de naturã juridicã;
            · cerinte de naturã economico-financiarã.
            b.1) Cerintele de naturã tehnologicã:
            · consum de energie electricã de cel putin 100GWh/an în anul calendaristic precedent momentului solicitãrii;
            · conectare la înaltã si/sau la medie tensiune.
            b.2) Cerintele de naturã juridicã:
            · sã fie rezident sau sã aibã domiciliul permanent în România;
            · sã nu fie imun la urmãrire penalã;
            · sã poatã fi actionat în justitie în nume propriu.
            b.3) Cerintele de naturã economicã si financiarã:
            · achitarea integralã a facturilor pentru energia electricã;
            · bonitatea financiarã a solicitantului,
            se impun în scopul diminuãrii riscurilor privind functionarea pietei energiei.
            b.3.1 ) La stabilirea debitelor cãtre vechii furnizori se va tine seama de toate creantele consumatorilor în relatiile acestora cu furnizorii.
            b.3.2) Bonitatea financiarã se determinã prin calcularea unor indicatori financiari pe baza datelor din bilantul contabil si din contul de profit si pierderi, respectiv:
            · lichiditatea globalã;
            · solvabilitatea patrimonialã;
            · rata profitului brut.
            Metodologia de determinare a bonitãtii financiare este prezentatã în anexa nr. 1.
           6. Criterii de eligibilitate
            a) Criteriile de eligibilitate stabilesc ordinea în care se înscriu consumatorii în lista cuprinzând candidatii pentru acreditare.
            b) Pentru acreditarea consumatorilor eligibili se definesc urmãtoarele trei criterii:
            · criteriul A - criteriul consumului anual de energie electricã;
            · criteriul B - criteriul ponderii exportului în cifra de afaceri;
            · criteriul C - criteriul ponderii costului cu energia electricã în costurile totale ale produselor/serviciilor.
            Pentru fiecare criteriu se acordã un punctaj dupã cum urmeazã:
 
Criteriul*)
Punctajul
Criteriul A  
- pentru un comsum >500 GWh/an 20 de puncte
- pentru un consum între 100-500 GWh/an interpolare liniarã între 1 si 20 de puncte
Criteriul B 1 punct la 10 %
Criteriul C 1 punct la 10 %
            *) Datele se referã la anul calendaristic precedent.

           7. Stabilirea listei cuprinzând consumatorii eligibili
            a) Consumatorii care îndeplinesc cerintele de eligibilitate sunt ierarhizati într-o listã, la nivel national, în ordinea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de eligibilitate.
            b) Consumatorii eligibili se selecteazã în baza ordinii rezultate, astfel:
            · se determinã consumul total (eligibil) de energie electricã corespunzãtor gradului de deschidere a pietei energiei;
            · se însumeazã consumurile de energie electricã ale consumatorilor pânã la nivelul consumului eligibil; se admite o diferentã de cel mult 50 GWh.
           8. Etapele procedurii de acreditare a consumatorilnr eligibili
            Etapele procedurii de acreditare sunt prezentate în tabelul nr. 1.

TABELUL Nr. 1

ETAPELE PROCEDURII DE ACREDITARE A CONSUMATORILOR ELIGIBILI


Nr.
crt.
Actiuni
Termene
Responsabilitãti

1. Depunerea cererii de acreditare (conform
modelului prezentat în anexa nr. 2), însotitã
de:
10 zile lucrãtoare de la
publicarea Regulamentului
pentru acreditarea
consumatorilor eligibili
(etapa 1999) pânã la data de
31 ianuarie în anii urmãtori
 
 
 


Consumatorii
- fisa de prezentare si declaratia financiarã
(conform modelului prezentat în anexa
nr. 3)
- dovada achitãrii tarifului de înscriere;
- alte acte sau documente relevante,
care sustin cererea2.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verificarea datelor, verificarea respectãrii
cerintelor, aplicarea criteriilor, selectarea
consumatorilor eligibili
 
 
 
 
 
 

 

· 10 zile lucrãtoare de la
încheierea datei de
depunere a cererilor, în
cazul cunoasterii gradului
de deschidere a pietei
energiei
A.N.R.E.-D.T.R.C.P.C*)
· 10 zile lucrãtoare de la
anuntul oficial al gradului
de deschidere a pietei
energiei, în cazul
necunoasterii initiale
a acestuia
3. Publicarea listei cuprinzând consumatorii
eligibili la sediul A.N.R.E. si comunicarea
individualã
2 zile lucrãtoare de la
finalizarea analizei
A.N.R.E.-D.T.R.C.P.C

4.  Publicarea listei cuprinzând consumatorii
eligibili în Monitorul Oficial al României
20 de zile de la
finalizarea analizei
A.N.R.E.-D.T.R.C.P.C


*) Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului.

           9. Mentiuni speciale
            a) Furnizarea energiei electrice consumatorilor eligibili se va face în baza unor contracte-cadru emise de A.N.R.E., care vor respecta codul comercial al sectorului, codurile retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, regulamentul de programare si de dispecerizare a S.E.N.
            b) Consumatorii eligibili pot încheia contracte distincte pentru serviciile de transport/distributie a energiei electrice contractate cu furnizorii.
            c) Consumatorii eligibili vor putea achizitiona energie electricã din import, în limitele stabilite prin reglementãri legale.
            d) Acreditarea drept consumator eligibil a societãtilor comerciale care detin mai multe sucursale (locuri de consum de energie electricã) se acordã pentru loc/locuri de consum, în urmãtoarele conditii:
            · cerintele de eligibilitate, mai putin cele de naturã tehnologicã, se aplicã societãtii comerciale;
            · criteriile de eligibilitate si cerintele de naturã tehnologicã se aplicã locului de consum.
            e) În conformitate cu Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul energiei electrice si termice, consumatorii care solicitã acreditarea drept consumator eligibil vor achita în contul A.N.R.E.:
            · un tarif fix la înscriere:
            · un tarif anual de cãtre cei declarati eligibili.
            f) A.N.R.E. va stabili un sistem de monitorizare a consumatorilor eligibili, pentru verificarea modului în care sunt îndeplinite în timp cerintele si criteriile de eligibilitate.
            g) Prezentul regulament corespunde conditiilor actuale ale României si se aplicã pe o perioadã de 2 ani, dupã care:
            · criteriile de eligibilitate se restrâng la criteriul A;
            · dintre cerintele de eligibilitate se eliminã cele de naturã tehnologicã.
           10. Perioada de valabilitate
            a) Acreditarea se face pentru o perioadã, nelimitatã.
            b) Consumatorul pierde calitatea de consumator eligibil în situatia în care nu îsi îndeplineste, în mod repetat, obligatiile prevãzute în contractul încheiat cu furnizorul ales. În aceastã situatie furnizorul este îndreptãtit sã solicite A.N.R.E. retragerea temporarã sau anularea acreditãrii de consumator eligibil si, dupã caz, încheierea între cei doi parteneri a unui nou contract de furnizare a energiei electrice, conform modelului contractelor cu consumatorii captivi.
            c) Acreditarea noilor consumatori eligibili se face, o datã pe an, pânã la data de 31 ianuarie.
           11. Reglementãri tranzitorii
            Consumatorii care la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament deruleazã un contract direct de import de energie electricã si nu au fost acreditati consumatori eligibili vor putea sã respecte termenii contractuali pentru anul în curs. În continuare, dreptul de import va putea fi reconfirmat o datã cu acreditarea drept consumator eligibil.
           12. Dispozitii finale
            a) Decizia presedintelui A.N.R.E. privind acreditarea/neacreditarea consumatorilor eligibili se comunicã tuturor solicitantilor, inclusiv motivatiile de respingere a acreditãrii, si se afiseazã la sediul A.N.R.E.
            b) Decizia presedintelui A.N.R.E. privind lista cuprinzând consumatorii declarati eligibili poate fi contestatã în termen de 10 zile calendaristice.
            c) Rãspunsul A.N.R.E. se dã în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea termenului de primire a contestatiilor.
            d) Lista cuprinzând consumatorii eligibili se publicã în Monitorul Oficial al României dupã achitarea de cãtre acestia, în termen de 10 zile calendaristice, a tarifului anual prevãzut la pct. 9 lit. e).
            e) Dacã petitionarul este nemultumit de solutionarea contestatiei, poate ataca decizia presedintelui în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data notificãrii rãspunsului.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
de determinare a bonitãtii consumatorilor

           Bonitatea reprezintã performanta financiarã a agentilor economici si se determinã prin calcularea urmãtorilor indicatori financiari:
 

1. Lichiditatea curentã =
active circulante
datorii curente
x100 [%],
            în care:
            - active circulante = stocuri + alte active circulante;
            - datorii curente (în termen de pânã la un an) = furnizori si conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.
 
2. Solvabilitatea patrimonialã =
capitaluri proprii  

total pasiv, mai putin creditori si conturi regularizate si asimilate
x100 [%]
3. Rata profitului brut =
rezultatul brut (profit sau pierdere) al exercitiului financiar  

cifra de afaceri
x100 [%]


Nr.
crt.
Indicatori
U.M.
25 de puncte
20 de puncte
15 puncte
10 puncte

1.  Lichiditatea globalã
%
³200%
³150%
³100%
<100%
2. Solvabilitatea patrimonialã
%
>80%
³50%
³30%
<30%
3. Rata profitului brut
%
>12%
>8%
>4%
>0%

            Solicitantii care întrunesc un numãr de cel putin 35 de puncte sunt considerati cu bonitate financiarã acceptabilã.

ANEXA Nr. 2

ANTETUL

Cãtre
Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.,
str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucuresti

            Societatea Comercialã ...............................................................................................,
            cu sediul în  ..............................................................................................................,
            reprezentantã prin ......................................................................................................

            în temeiul art. 6 lit. i) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.,
            solicitã acreditarea drept consumator eligibil.

            În sustinerea cererii de acreditare anexãm urmãtoarele documente:
            - ................................................................................................................................
            - ................................................................................................................................
            - ................................................................................................................................

Director general,
......................................

ANEXA Nr. 3

CONTINUTUL-CADRU
al Fisei de prezentare si al Declaratiei financiare necesare în vederea acreditãrii
consumatorilor eligibili pe anul 1999

           1. Date generale
            1.1. Denumirea unitãtii, societãtii comerciale etc. ...............................................................
            Adresa........................................................................................................
            Telefon .......................................................................................................
            Fax ............................................................................................................
            1.2. Obiectul de activitate ..........................................................
            1.3. Forma de proprietate ...........................................................
            2. Date specifice activitãtii*)
            2.1. Loc de consum .............................................................
            2.2. Tensiunea de conectare (kV) .........................................
            2.3. Consumul anual de energie (GWh) si puterea contractatã (MW)

1996 ................ (GWh) ..................... (MW)
1997 ................ (GWh) ..................... (MW)
1998 ................ (GWh) ..................... (MW)

            2.4. Ponderea costului energiei electrice în costul total al produsului/produselor/serviciilor
(%) ........................


*) Completãrile se fac, dacã este cazul, pentru fiecare loc de consum care realizeazã un consum de cel putin 100 GWh/an.

            2.5. Existã în derulare contracte directe cu furnizori de energie electricã din strãinãtate:
 

DA   
NU 
Valoare (GWh) ............

            2.6. Ponderea în cifra de afaceri a încasãrilor din contracte la export (%) ...............
            2.7. Restantele la achitarea facturilor (milioane lei):

1996 ........................
1997 .......................
1998 .......................

            2.8. Creantele la furnizori (milioane lei):

1996 ........................
1997 ........................
1998 ........................

            3. Date privind statutul juridic
            3.1. Rezident sau cu domiciliul permanent în România

DA  NU

            3.2. Imun la urmãrire penalã

DA  NU

            3.3. Poate fi actionat în justitie în nume propriu

DA  NU

 
Director general,
....................................
 Oficiul juridic

DECLARATIE FINANCIARÃ


Indicatorul U.M. 1996 1997 1998

Lichiditatea globalã %

Solvabilitatea patrimonialã %

Rata profitului brut %

Director economic,
......................................

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electricã si termicã livratã
de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. consumatorilor finali

            Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
            în temeiul art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., al art. 41 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã,
            având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 384/1999,
            emite urmãtoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobã:
            a) tarifele pentru energia electricã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. consumatorilor finali, industriali si similari, cuprinse în anexa nr. 1 ;
            b) tarifele pentru energia electricã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. consumatorilor casnici, cuprinse în anexa nr. 2;
            c) tarifele pentru energia termicã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. consumatorilor finali, industriali si similari si consumatorilor casnici, cuprinse în anexa nr. 3.
            Art. 2. - Tarifele pentru energia electricã se aleg de cãtre consumator, optiunea acestuia fiind valabilã cel putin un an. Consumatorii casnici aleg tariful cu ocazia primei citiri sau autocitiri a contorului.
            Art. 3. - În termen de 7 zile de la data publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României furnizorul va publica si va pune la dispoziile consumatorilor toate informatiile necesare în vederea orientãrii acestora în alegerea tipului de tarif cel mai potrivit comportamentului lor de consum.
            Art. 4. - Pentru consumatorii casnici anticipatia se constituie garantie, dacã acestia aleg tariful social. Anticipatia se resoarbe în abonamentul lunar în cel mult 6 luni, dacã se alege tariful standard.
            Art. 5. - Consumul de energie al consumatorilor casnici dintre data intrãrii în vigoare a tarifului si prima citire sau autocitire se determinã pe baza consumului zilnic mediu înregistrat.
            Art. 6. - Pentru consumatorii finali, industriali si similari stabilirea indexului contorului, prilejuitã de intrarea în vigoare a noilor tarife, se face conform prevederilor contractului-cadru de furnizare a energiei electrice acestor categorii de consumatori.
            Art. 7. - Tarifele reglementate nu se aplicã consumatorilor eligibili.
            Art. 8. - Prezenta decizie intrã în vigoare la data de 6 iunie 1999.
            Art. 9. - În termen de douã luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii furnizorii de energie electricã si termicã vor prezenta Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., în vederea aprobãrii, standardele de performantã pentru serviciul de furnizare.
            Art. 10. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Avizat
Oficiul Concurentei
Dan Ionescu,
secretar de stat

Bucuresti, 18 mai 1999.
Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

TARIFE
pentru energia electricã livratã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A.

Nr.
crt.
Niveluri de tensiune
egale cu cel din
punctele de delimitare
a instalatiilor
Tarife pentru energia electricã activã
Tarife pentru
energia elec-
tricã reactivã,
livratã con-
sumatorilor
cu factor de
putere
mediu lunar
mai mic
de 0,92
A. Tarif binom diferentiat
B. Tarif monom
diferentiat
C. Tarif binom simplu
D. Tarif
monom
simplu
Pentru putere*)
(lei/kW anual)
Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru energie 
(lei/kWh)
lei/kW 
anual
lei/kW
lei/kWh
Ore de vârf
Rest ore
Ore de
vârf
Rest ore
Ore de
vârf
Rest
ore
Pentru puterea
contractatã
Pentru
energie
 
lei/kvarh
1. Înaltã tensiune
(110 kV si peste)
957.408
412.392
1.004
364
1.254
476
721.212
439
576
58
2. Medie tensiune
(1-110 kV exclusiv)
1.493.112
626.580
1.068
388
1.482
564
864.588
503
685
69
3. Joasã tensiune
(0,1 - 1 kV inclusiv)
2.373.612
1.021.140
1.178
427
1.847
686
1.037.196
604
840
84
*) În cazul consumatorilor care dispun de un singur indicator de maxim se va aplica taxa de putere pentru orele de vârf.

TARIFE DE ZI-NOAPTE
pentru energia electricã


 
 
 
Tarif E 1
pentru consumul de energie electricã
în orele de zi si în orele de noapte, inclusiv
din zilele de sâmbãtã si duminicã
(lei/kWh)
Tarif E 2
pentru consumul de energie electricã
în orele de zi si în orele de noapte
(lei/kWh)
Nr.
crt.
Niveluri de tensiune
egale cu cele din
punctele de delimitare
a instalatiilor
Ore de zi
6,00-22,00
Ore de noapte*)
22,00-6,00
Ore de zi
6,00-22,00
Ore de noapte*)
22,00-6,00
1. Înaltã tensiune
(110 kV si peste)
813
393
654
385
2. Medie tensiune
(1 - 110 kV exclusiv)
907
458
769
453
3. Joasã tensiune
(0,1 - 1 kV inclusiv)
1.102
559
938
550
*) Se aplicã si consumului înregistrat în perioada: vineri, ora 22,00, pânã luni, ora 6,00.

TARIFUL A 2
Tarif binom diferentiat pe zone orare si pe durata de utilizare a puterii maxime

Nr.
crt.
Niveluri de tensiune
egale cu cele din
punctele de delimitare
a instalatiilor
Durata de utilizare micã
Durata de utilizare mare
Pentru putere*)
(lei/kW/an)
Pentru energie
(lei/kWH)
Pentru putere*)
(lei/kW/an)
Pentru energie
(lei/kWH)
Ore de vârf
Rest ore
Ore de vârf
Rest ore
Ore de vârf
Rest ore
Ore de vârf
Rest ore
1. Înaltã tensiune
(110 kV si peste)
765.924
329.928
1.204
437
1.453.968
626.280
803
291
2. Medie tensiune
(1 - 110 kV exclusiv)
1.194.492
501.264
1.282
466
1.825.560
766.104
855
311
3. Joasã tensiune
(0,1 - 1 kV inclusiv)
1.542.840
663.732
2.003
725
3.047.652
1.311.024
942
341
*) În cazul consumatorilor care dispun de un singur indicator de maxim se va aplica taxa de putere pentru orele de vârf.

TARIFUL A 3 3
Tarif binom diferentiat pe zone orare si pe durata de utilizare a puterii maxime*)

Nr.
crt.
Niveluri de
tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor
Durata de utilizare micã
Durata de utilizare medie
Durata de utilizare mare
Pentru putere
(lei/kW/an)
Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere
(lei/kW/an)
Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere
(lei/kW/an)
Pentru energie
(lei/kWh)
Ore de
vârf
Rest
ore
Ore de vârf
Ore
normale
Ore de
gol
Ore de
vârf
Rest
ore
Ore de vârf
Ore
normale
Ore de gol
Ore de vârf
Rest
ore
Ore de
vârf
Ore
normale
Ore de
gol
1.
Înaltã tensiune [220 kV**)]
283.932
123.444
1.048
524
413
709.812
308.604
863
432
340
1.426.176
620.076
690
345
272
2.
Înaltã tensiune (110 kV si peste)
315.492
137.172
1.069
535
421
788.688
342.900
881
440
347
1.584.648
688.980
705
352
277
3. Medie tensiune
(1 - 110 kV
exclusiv)
350.904
152.568
1.246
623
491
877.188
381.384
984
492
387
1.470.120
 
639.180
836
418
329
4. Joasã tensiune
(0,1 - 1 kV
inclusiv)
386.208
167.916
1.517
758
597
965.532
419.796
1.132
566
446
1.363.392
592.776
1.019
509
401
 *) Se aplicã consumatorilor dotati cu contoare electronice.
**) Se aplicã si consumatorilor racordati la barele centralelor dupã obtinerea licentei de furnizare de cãtre producãtor.

ANEXA Nr. 2

TARIFE
pentru consumatorii casnici

Nr.
crt.
Niveluri de tensiune
Tariful social
Tariful standard
Tariful standard (diferentiat)
Transa
0-50
kWh/lunã*)
(lei/kWh)
Peste
50 kWh/lunã*)
(lei/kWh)
Abonament
(lei/zi)
Tariful pentru
energia
electricã
(lei/kWh)
Abonament
(lei/zi)
Tariful pentru
consumul de energie
electricã în
orele de zi**)
(lei/kWh)
Tariful pentru
consumul de
energie
electricã
în orele de noapte***)
(lei/kWh)
1. Joasã tensiune
(0 - 1 kV inclusiv)
500
1.951
700
610
700
740
480
2. Medie tensiune
(1 - 110 kV exclusiv)
-
570
5000
570
600
400
*) Transa este valabilã pentru un abonat.
**) Se aplicã pentru energia electricã consumatã între orele 6,00 si 22,00, începând de luni pânã vineri.
***) Se aplicã pentru energia electricã consumatã între orele 22,00 si 6,00, precum si pentru energia electricã consumatã începând de vineri, ora 22,00, pânã luni, ora 6,00.

ANEXA Nr. 3

TARIFELE
pentru energia termicã livratã de Compania Nationalã de Electicitate - S.A.


 
Nr.
crt.
Energia termicã Consumatori si revânzãtori racordati la iesirea din centrala electricã de
termoficare sau din centrala termicã
Consumatori si revânzãtori
racordati la retelele de transport
Tariful pentru o Gcal/h
putere termicã maximã
anualã contractatã
(lei/an)
Tariful pentru energia termicã (lei/Gcal)
Tariful pentru o Gcal/h
putere termicã maximã
anualã contractatã
(lei/an)
Tariful pentru energia termicã (lei/Gcal)
1. Apã fierbinte:
- destinatã populatiei
- agenti economici
-
-
149.241
159.534
-
-
166.761
178.168
2. Abur, în functie de presiunea la iesirea din centralã, în ata:        
2.1. Presiuni pânã la 19 ata inclusiv
82.880.498
206.775
119.327.526
218.234
2.2. Presiuni peste 19 ata:        
2.2.1 - din prizele turbinelor
82.880.498
232.111
119.327.526
245.410
2.2.2. - din cazane
82.880.498
264.879
119.327.526
275.815
3. Apã demineralizatã (condensat nereturnat) 23.791 lei/m3
4. Apã deduratizatã (apã nereturnatã) 11.113 lei/m3