MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 101    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 10 martie 1999

SUMAR

DECRETE

           67. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           68. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           69. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           Statutul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Radu Gabriel Mateescu se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Africa de Sud.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 3 martie 1999
Nr. 67.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Daniel Stamate Budurescu se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Senegal.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 3 martie 1999.
Nr. 68.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Ioan Donca se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Popularã Chinezã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 3 martie 1999.
Nr. 69.

STATUTUL
Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti

CAPITOLUL I
Forma juridicã, denumirea, sediul si teritoriul deservit

            Art. 1. - Casa de asigurãri sociale de sãnãtate a personalului ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti este, potrivit legii, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, denumitã în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Aceasta este institutie publicã autonomã, nelucrativã, cu personalitate juridicã si functioneazã în conformitate cu prevederile Legii asigurãrilor de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea si functionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti si ale prezentului statut.
            Art. 2. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are siglã si sigiliu proprii, prezentate în anexa la prezentul statut.
            Art. 3. - (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are sediul în municipiul Bucuresti si oficii de asigurãri de sãnãtate proprii la nivelul unor municipii sau orase unde functioneazã formatiuni medicale apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti.
            (2) Înfiintarea oficiilor de asigurãri de sãnãtate proprii se hotãrãste de Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 4. - Activitatea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se desfãsoarã pe întregul teritoriul al tãrii, în localitãtile unde se aflã persoane asigurate.

CAPITOLUL II
Atributiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

            Art. 5. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmãtoarele atributii:
            a) colecteazã contributiile pentru asigurãrile sociale de sãnãtate de la asigurati si de la angajatori, precum si de la bugetul de stat sau bugetul asigurãrilor sociale de stat în cazul asiguratilor ale cãror contributii se suportã din aceste bugete;
            b) administreazã fondul propriu de asigurãri sociale de sãnãtate;
            c) controleazã modul de colectare de cãtre angajatori a contributiilor de asigurãri sociale de sãnãtate si utilizarea de cãtre furnizorii de servicii medicale a sumelor plãtite pentru prestatiile efectuate;
            d) stabileste, prin negociere, tarifele cuvenite furnizorilor de servicii medicale pentru prestatiile efectuate;
            e) monitorizeazã si controleazã eliberarea medicamentelor, conform art. 48 din Legea nr. 145/1997;
            f) prin comisiile mixte de acreditare, organizate împreunã cu Colegiul Medicilor din România, acrediteazã personalul medical si institutiile furnizoare de servicii medicale din domeniile apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti;
            g) desemneazã reprezentanti în comisia centralã care va aproba procurarea aparaturii de mare performantã pentru furnizorii de servicii medicale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti;
            h) organizeazã un sistem de asigurare pentru rãspundere civilã a furnizorilor de servicii medicale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti;
            i) organizeazã, în conditiile legii, activitatea de arbitraj;
            j) administreazã bunuri mobile si imobile, dobândite în conditiile legii din activitãti proprii, subventii, donatii sau din alte surse;
            k) stabileste utilizarea fondului de rezervã, precum si soldul rãmas neutilizat la sfârsitul fiecãrui an;
            I) organizeazã si tine evidenta statisticã generalã a stãrii de sãnãtate a segmentului de populatie asigurat;
            m) controleazã modul de recuperare a capacitãtii de muncã;
            n) colaboreazã cu institutiile si organismele nationale si internationale cu atributii si activitãti similare, precum si cu organizatii caritabile de întrajutorare;
            o) participã, conform art. 34 din Legea nr. 145/1997, la proiectarea, implementarea si coordonarea programelor de sãnãtate publicã;
            p) asigurã tipãrirea, distribuirea si evidenta carnetelor de asigurat;
            r) editeazã publicatii de specialitate;
            s) desfãsoarã si alte activitãti licite si eficiente adiacente obiectului principal de activitate, cu aprobarea consiliului de administratie;
            s) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege si necuprinse în prezentul statut.

CAPITOLUL III
Asiguratii

            Art. 6. - Au calitatea de persoane asigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.:
            a) cadrele militare în activitate si asimilatii acestora, salariatii civili, militarii angajati pe bazã de contract, precum si pensionarii militari ai ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti;
            b) personalul si magistratii din autoritatea judecãtoreascã, în activitate si pensionati;
            c) veteranii de rãzboi;
            d) copiii si tinerii pânã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, studenti sau ucenici, dacã nu realizeazã venituri din muncã, precum si sotul, sotia, pãrintii si bunicii, fãrã venituri proprii, aflati în întretinerea persoanelor asigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 7. - Are calitatea de persoanã asiguratã la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, fãrã plata contributiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, persoana aflatã în una dintre urmãtoarele situatii, pe durata acesteia:
            a) satisface serviciul militar;
            b) executã o pedeapsã privativã de libertate sau arest preventiv;
            c) face parte din personalul ministerelor si al institutiilor cu retea sanitarã proprie din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale, precum si personalul si magistratii din autoritatea judecãtoreascã aflati în concediu medical sau în concediu pentru sarcinã si lehuzie, în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 6 ani.
            Pentru aceste categorii de persoane contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se suportã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat, potrivit art. 55 din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 8. - Ca urmare a dreptului alegerii libere a casei de asigurãri de sãnãtate se mai pot asigura urmãtoarele categorii de persoane:
            a) membrii de familie ai persoanelor asigurate, care realizeazã venituri proprii;
            b) personalul altor institutii sau persoane juridice, cu aprobarea Consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. În acest caz, în afara contractului cu asiguratii, se încheie un protocol si cu institutiile sau cu alte persoane juridice solicitante. Prin protocol se reglementeazã modalitatea de cooperare;
            c) alte persoane fizice care solicitã în mod individual, cu aprobarea conducerii operative a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            d) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România, la cererea acestora si cu aprobarea Consiliului de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL IV
Drepturile asiguratilor

            Art. 9. - Asiguratii au dreptul la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare în conditiile prevãzute de lege si de contractul-cadru.

CAPITOLUL V
Asigurarea calitãtii serviciilor medicale

            Art. 10. - Asigurarea calitãtii serviciilor medicale se realizeazã în conditiile stabilite de lege prin norme generale de aplicare, precum si prin norme specifice sistemului apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti.

CAPITOLUL VI
Acreditarea personalului medical si a institutiilor furnizoare de servicii medicale

            Art. 11. - Acreditarea personalului medical si a institutiilor furnizoare de servicii medicale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti se realizeazã, în conditiile legii, de comisia de acreditare organizatã de Colegiul Medicilor din România si de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., compusã din:
            - 4 reprezentanti ai Colegiului Medicilor din România, din care 3 vor fi persoane care reprezintã în Consiliul National al Colegiului Medicilor din România ministerele si institutiile cu retea sanitarã proprie din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, conform art. 13 lit. n) si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România;
            - 4 reprezentanti ai C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din care va face parte si directorul medical al acesteia care va fi si presedintele comisiei.
            Art. 12. - Modul de lucru al comisiei va fi stabilit prin norme ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aprobate de consiliul de administratie.

CAPITOLUL VII
Finantarea

Sectiunea I
Constituirea fondurilor

            Art. 13. - Fondul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se constituie din:
            a) contributia persoanelor fizice si juridice, în procente egale, conform prevederilor Legii nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare;
            b) subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale;
            c) sume alocate prin redistribuire de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate;
            d) alte venituri.
            Art. 14. - Contributia persoanelor fizice si juridice, prevãzutã la art. 13 lit. a), se compune din:
            a) contributia ministerelor si a institutiilor prevãzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998, care au calitatea de angajator;
            b) contributia altor persoane fizice sau juridice care au calitatea de angajator al asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            c) contributiile personalului militar si civil, ale personalului si magistratilor din autoritatea judecãtoreascã, în activitate si pensionati, ale militarilor angajati pe bazã de contract din ministerele si institutiile prevãzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998;
            d) contributiile altor persoane asigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            e) contributiile suportate de la bugetul de stat pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen, precum si pentru persoanele care executã o sanctiune privativã de libertate sau arest preventiv si, dupã caz, pentru persoanele care fac parte dintr-o familie ce beneficiazã de ajutor social, potrivit legii;
            f) contributiile suportate din bugetul asigurãrilor sociale de stat pentru persoanele care se afiã în concediu medical, în concediu pentru sarcinã si lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 6 ani.
            Art. 15. - Calculul contributiei si deducerea acesteia din veniturile realizate de asigurati se fac potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 16. - (1) Persoanele fizice sau juridice care angajeazã personal salariat asigurat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. au obligatia sã retinã si sã vireze acesteia contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate. Angajatorii au obligatia sã anunte la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. orice modificare a nivelului     veniturilor.
            (2) Persoanele fizice sau juridice care angajeazã personal salariat asigurat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. au obligatia sã plãteascã contributia de 7% pentru asigurãrile sociale de sãnãtate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., raportat la fondul de salarii.
            Art. 17. - (1) Contributia datoratã de persoanele pensionate din sistemul de apãrare, ordine publicã, sigurantã nationalã si autoritate judecãtoreascã se retine lunar din drepturile individuale de pensii si se vireazã în contul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. de cãtre administratorii fondurilor de pensii la aceeasi datã la care se vireazã postei drepturile de pensii.
            (2) Contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, datoratã de persoanele care lucreazã pe bazã de conventii civile, se retine o datã cu plata drepturilor bãnesti asupra cãrora se calculeazã de cãtre cei care efectueazã plata acestor drepturi si se vireazã în contul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            (3) Persoanele care nu sunt salariate si nu se încadreazã în prevederile alin. (1) si (2) si care au optat pentru serviciile medicale oferite de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. vor comunica direct acesteia veniturile impozabile, în vederea stabilirii contributiei de 7% pentru asigurãrile sociale de sãnãtate si vor rãspunde direct de virarea contributiei în contuI C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 18. - (1) Angajatorii si asiguratii care nu respectã obligatia de a plãti contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. datoreazã majorãri pentru perioada de întârziere, egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii impozitelor.
            (2) Dacã datoria nu este achitatã în termen de o lunã de la data scadentã, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va introduce dispozitie de încasare silitã asupra contului angajatorului, potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 145/1997.
            Art. 19. - Din bugetul de stat se suportã urmãtoarele cheltuieli:
            a) pentru investitiile Iegate de constituirea unor unitãti sanitare si pentru aparaturã medicalã de mare performantã;
            b) pentru activitatea de diagnostic, curativã si de reabilitare de importantã nationalã, pentru recuperarea capacitãtii de muncã.
            Art. 20. - Asiguratii suportã unele plãti suplimentare pentru medicamentele furnizate si pentru unele servicii medicale, stabilite pe baza criteriilor prevãzute în contractul-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate, dacã alte reglementãri în vigoare nu prevãd altfel.

Sectiunea a II-a
Utilizarea fondurilor

            Art. 21. - (1) Administrarea fondurilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se face în conditiile legii, pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
            (2) Fondurile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se utilizeazã pentru:
            a) plata medicamentelor si a serviciilor medicale acordate;
            b) cheltuieli de administrare si functionare, în cotã de 5%;
            c) sustinerea bugetelor caselor de asigurãri de sãnãtate judetene cu dezechilibre financiare, prin virarea la Casa Nationalã a Asigurãrilor de Sãnãtate a contributiei de pânã la 25%, stabilitã anual de cãtre aceasta;
            d) constituirea fondului de rezervã, în cotã de 5%;
            e) pentru alte activitãti prevãzute la art. 5 din prezentut statut.
            (3) Pentru activitatea de îndrumare si control în teritoriu, executatã de membrii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se va constitui un fond de îndrumare si control.
            Art. 22. - (1) Fondurile rãmase neutilizate la încheierea exercitiului financiar se reporteazã în anul urmãtor, cu destinatia prevãzutã de lege.
            (2) Utilizarea fondului de rezervã se decide de cãtre Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL VIII
Bugetul de venituri si cheltuieli

            Art. 23. - (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ca institutie publicã, întocmeste anual bugetul sãu de venituri si cheltuieli în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. rãmân la dispozitia acesteia si se reporteazã în anul urmãtor pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
            Art. 24. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. poate realiza venituri în valutã, pe care le poate utiliza în conditiile prevãzute de actele normative în vigoare.

CAPITOLUL IX
Gestiunea

Sectiunea I
Controlul financiar preventiv

            Art. 25. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. organizeazã si exercitã controlul financiar preventiv pentru documentele prevãzute de legislatia financiar-contabilã.
            Art. 26. - Controlul financiar preventiv se exercitã de organe de specialitate, potrivit legii.

Sectiunea a II-a
Cenzorii

            Art. 27. - (1) Gestiunea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este controlatã de o comisie de cenzori alcãtuitã din 3 membri numiti de adunarea generalã a reprezentantilor.
            (2) Pentru comisia de cenzori adunarea generalã a reprezentantilor va numi si 3 cenzori supleanti.
            (3) Cenzorii exercitã atributiile prevãzute de lege.
            Art. 28. - Cenzorii îsi exercitã personal mandatul si trebuie sã fie experti contabili sau contabili autorizati.
            Art. 29. - Cenzorii participã obligatoriu la sedintele consiliului de administratie cu ocazia prezentãrii raportului privind darea de seamã contabilã si contul de executie, putând fi invitati si la alte sedinte ale consiliului de administratie.
            Art. 30. - Activitatea comisiei de cenzori se desfãsoarã pe baza regulamentului aprobat de consiliul de administratie.
            Art. 31. - Cenzorilor li se interzice sã comunice tertilor date referitoare la activitatea si la operatiunile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. despre care au luat cunostintã cu ocazia exercitãrii mandatului lor.

CAPITOLUL X
Exercitiul financiar, evidenta contabilã, darea de seamã si contul de executie

            Art. 32. - Exercitiul financiar al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. coincide cu exercitiului bugetului public national, respectiv începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale anului.
            Art. 33. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. întocmeste dare de seamã contabilã si cont de executie în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru institutiile publice.

CAPITOLUL XI
Relatiile cu furnizorii de servicii medicale

            Art. 34. - (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale acreditati, tinând seama atât de economicitatea si de calitatea serviciilor oferite, cât si de interesul manifestat de asigurati, precum si cu personalul medical acreditat.
            (2) Contractul dintre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si medicul acreditat înceteazã în cazurile prevãzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 30/1998.
            Art. 35. - (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniile apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti se întelege: spitalele si policlinicile militare si civile, centrele medicale de diagnostic si tratament, cabinetele medicale, statiunile si complexele balneare de tratament si odihnã, serviciile de ambulantã proprii si alte structuri sanitare stabilite potrivit dispozitiilor legale.
            (2) Institutiile sanitare proprii prevãzute la alin. (1) sunt singurele competente sã ia decizii privind situatia medico-militarã a persoanelor cu obligatii militare.
            (3) Furnizorii de servicii medicale prevãzuti la alin. (1) pot încheia contracte în afara C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si cu casele judetene de asigurãri de sãnãtate si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si cu alte persoane fizice sau juridice care solicitã servicii medicale, cu aprobarea prealabilã a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 36. - Activitatea de învãtãmânt si de cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice ale retelei sanitare apartinând sistemului de apãrare, ordine publicã, sigurantã nationalã si autoritate judecãtoreascã, care sunt finantate prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, poate beneficia de o finantare suplimentarã de la bugetul de stat.

CAPITOLUL XII
Organele de conducere

            Art. 37. - Organele de conducere ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sunt:
            a) adunarea generalã a reprezentantilor;
            b) consiliul de administratie.

Sectiunea I
Adunarea generalã a reprezentantilor

            Art. 38. - (1) Adunarea generalã a reprezentantilor este constituitã din 9 membri desemnati de ministerele si institutiile din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, dupã cum urmeazã:
            - 3 reprezentanti ai Ministerului Apãrãrii Nationale;
            - un reprezentant al Ministerului de Interne;
            - un reprezentant al Serviciului Român de Informatii;
            - un reprezentant al Serviciului de Protectie si Pazã;
            - un reprezentant al Serviciului de Informatii Externe;
            - un reprezentant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
            - un reprezentant al Ministerului Justitiei.
            Desemnarea membrilor adunãrii generale a reprezentantilor se face de cãtre ministerele si institutiile nominalizate pentru perioada prevãzutã la art. 43 din Legea nr. 145/1997.
            (2) Adunarea generalã a reprezentantilor se întruneste cel putin o datã pe an si ori de câte ori este necesar.
            Art. 39. - Membrii adunãrii generale a reprezentantilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã fie cetãteni români;
            b) sã aibã capacitate deplinã de exercitiu;
            c) sã aibã studii superioare.
            Art. 40. - Mandatul membrilor adunãrii generale a reprezentantilor poate înceta:
            a) la cerere;
            b) prin deces.
            Art. 41. - Adunarea generalã a reprezentantilor are urmãtoarele atributii:
            a) aprobã si modificã statutul si regulamentul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            b) numeste Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            c) aprobã proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            d) aprobã bilantul contabil pe exercitiul financiar încheiat;
            e) ia decizii privind administrarea patrimoniului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            f) numeste comisia de cenzori;
            g) aprobã strategia globalã de dezvoltare a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            h) aprobã alte reglementãri necesare pentru functionarea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., care nu sunt de competenta consiliului de administratie;
            i) aprobã înfiintarea de oficii de asigurãri de sãnãtate ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 42. - Adunarea generalã a reprezentantilor este legal constituitã dacã la lucrãrile sale participã cel putin douã treimi din numãrul membrilor, iar hotãrârile se adoptã cu majoritatea, absolutã a membrilor prezenti.
            Art. 43. - Pentru perioada 1999-2002, conform art. 93 din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, atributiile adunãrii generale a reprezentantilor sunt exercitate de consiliul de administratie.

Sectiunea a lI-a
Consiliul de administratie

            Art. 44. - (1) Consiliul de administratie este format din 11 membri numiti de adunarea generalã a reprezentantilor.
            (2) Pentru perioada 1999-2002 consiliul de administratie se constituie din cei 9 membri ai adunãrii generale a reprezentantilor, la care se adaugã 2 membri numiti de aceasta, astfel:
            - un manager de unitate furnizoare de servicii medicale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti;
            - o persoanã din rândul asiguratilor.
            Art. 45. - Membrii consiliului de administratie trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã fie cetãteni români;
            b) sã aibã studii superioare;
            c) sã aibã capacitatea deplinã de exercitiu.
            Art. 46. - Mandatul membrilor consiliului de administratie poate înceta:
            a) prin revocare de cãtre adunarea generalã a reprezentantilor;
            b) la cerere;
            c) prin deces.
            Art. 47. - Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmãtoarele atributii:
            a) aprobã proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care va fi prezentat adunãrii generale a reprezentantilor;
            b) decide cu privire la înfiintarea de comisii de experti care sã elaboreze norme specifice;
            c) aprobã organigrama C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si modificãrile la aceasta;
            d) elaboreazã propunerile de modificare a statutului;
            e) desemneazã reprezentantii în comisia de acreditare;
            f) numeste directorii generali adjuncti;
            g) numeste seful serviciului medical;
            h) aprobã asigurarea personalului altor institutii sau persoane juridice care solicitã acest lucru;
            i) decide cu privire la acceptarea de donatii si sponsorizãri;
            j) aprobã înfiintarea de comisii de control pentru furnizorii de servicii medicale;
            k) numeste arbitrul care reprezintã C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în Comisia centralã de arbitraj;
            I) aprobã preluarea de bunuri imobile si mobile de la Ministerul Sãnãtãtii si de la alte autoritãti publice centrale sau locale;
            m) rezolvã orice altã problemã care nu intrã în atributiile adunãrii generale a reprezentantilor si nici în competentele directorului general;
            n) stabileste atributiile presedintelui, vicepresedintilor, directorului general si ale directorilor generali adjuncti ai C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            o) elaboreazã strategia de dezvoltare globalã a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            p) administreazã patrimoniul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
            r) îndeplineste si alte atributii care rezultã din lege sau din statut.
            Art. 48. - Consiliul de administratie functioneazã în mod legal în prezenta a cel putin 9 membri ai sãi.
            Art. 49. - (1) Hotãrârile consiliului de administratie se adoptã cu votul a cel putin 7 membri din numãrul celor prezenti.
            (2) La sedintele consiliului de administratie, în care urmeazã a se adopta hotãrâri cu privire la probleme speciale rezultând din natura activitãtii unui minister sau a unei institutii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritãtii judecãtoresti, este obligatorie prezenta reprezentantului structurii în cauzã.
            Art. 50. - Consiliul de administratie se întruneste lunar si ori de câte ori este necesar.
            Convocarea consiliului de administratie se face de cãtre presedintele acestuia, care
este si presedintele C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., sau de împuternicitul acestuia ori de cei 2 vicepresedinti, cu semnãtura ambilor.
            Art. 51. - Consiliul de administratie îsi desfãsoarã activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare.
            Art. 52. - (1 ) În activitatea sa presedintele este ajutat de 2 vicepresedinti care vor rãspunde de problemele stabilite de consiliul de administratie.
            (2) Presedintele poate delega puteri de reprezentare oricãrui vicepresedinte sau membru al consiliului de administratie ori unor persoane din conducerea executivã a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 53. - Presedintele consiliului de administratie este si presedintele C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si are urmãtoarele atributii:
            a) este ordonator de credite potrivit legii;
            b) reprezintã C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în raporturile cu tertii;
            c) aduce la îndeplinire hotãrârile adunãrii generale a reprezentantilor si ale consiliului de administratie;
            d) conduce sedintele consiliului de administratie sau desemneazã un reprezentant în conditiile art. 52 alin. (2) din prezentul statut.
            Art. 54. - Consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P:S.N.A.J. va putea hotãrî constituirea de fonduri distincte si organizarea de structuri adecvate pregãtirii personalului propriu.
            Art. 55. - Conducerea operativã a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se exercitã de cãtre un director general, ajutat de 2 directori generali adjuncti (unul medical si unul economic).
            Art. 56. - Consiliul de administratie poate numi, cu delegatie, un director general pânã la ocuparea postului conform legii.
            Art. 57. - Conducerea operativã propune consiliului de administratie sefii structurilor organizatorice din organigrama C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
            Art. 58. - Directorul general decide cu privire la încheierea si la încetarea raporturilor de muncã cu salariatii si cu colaboratorii angajati pe bazã de conventie civilã, dupã consultarea prealabilã a conducerii operative a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL XIII
Comisia centralã de arbitraj

            Art. 59. - Comisia centralã de arbitraj se numeste si îsi desfãsoarã activitatea potrivit legii.
            Art. 60. - Arbitrii pot fi medici, economisti sau juristi, acreditati si înregistrati de Ministerul Justitiei.
            Art. 61. - Sediul Comisiei centrale de arbitraj este la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL XIV
Modalitãti de publicitate

            Art. 62. - Prezentul statut al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aprobat în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, în sedinta din data de 19 februarie 1999 a consiliului de administratie, compus din:
            - presedinte: dr: Petru Chertic
            - vicepresedinte: dr. Dan Mihai Marius
            - vicepresedinte: economist Ioan Clim
            - membri:
            · dr. Cãlin Marius Teoibas Serban
            · dr. Serban Rãdulescu
            · dr. Dorel Hotoboc
            · dr. Dorel Enache
            · dr. Cristian Livezeanu
            · dr. Dan Carp
            · dr. Valentin Vascu
            · jurist Radu Stancu,
            va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.