MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 103    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 11 martie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 3 din 2 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.

            Decizia nr. 4 din 2 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, precum si ale art. 1 alin. (5) din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, modificate si completate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/1997

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           129. - Hotărâre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor lăcasuri de cult, întretinerea si functionarea unor unităti de cult cu venituri reduse si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international

           132. - Hotărâre privind utilizarea fondurilor PHARE de contrapartidă, constituite din contravaloarea în moneda natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Comisia Europeană

           136. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Ministerului Culturii

           139. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 870/1997 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de echipamente medicale de înaltă performantă pentru chirurgia endoscopică

           149. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termică poate fi livrată populatiei

           150. - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor lăcasuri de cult întretinerea si functionarea unor unităti de cult cu venituri reduse si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international

           Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 22.100 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru continuarea lucrărilor de constructie a unor lăcasuri de cult, precum si pentru întretinerea si functionarea unor unităti de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 300 milioane lei Patriarhiei Române pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international la Eparhia Ortodoxă Română apartinând comunitătii românesti din Ungaria.
            Art. 3. - Cu sumele prevăzute la art. 1 si 2 se suplimentează bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.
            Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 5. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1 si 2 în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 2 martie 1999.
Nr. 129.

ANEXĂ 

Nr.
crt.

Unitatea de cult

Localitatea

Suma
(milioane lei)

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitropolia Greco-Catolică Blaj
Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti
Arhiepiscopia Clujului, Vadului si Feleacului
Arhiepiscopia Timisoarei
Episcopia Ortodoxă Arad
Protopopia Greco-Catolică Arad
Biserica Ortodoxă Băita de sub Codru

Blaj
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Arad
Arad
Băita de sub Codru, judetul Maramures

5.000

8.000

5.000

2.000

1.000

1.000

100

 

TOTAL:

 

22.100

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind utilizarea fondurilor PHARE de contrapartidă, constituite din contravaloarea în moneda natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Comisia Europeană

           Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 13.000 milioane lei din fondurile PHARE de contrapartidă, constituite din contravaloarea în moneda natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Comisia Europeană pentru finantarea Programului indicativ pe anul 1999 de utilizare a acestor fonduri, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2. -  Cheltuielile aferente proiectării - studii de prefezabilitate si fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini, detalii de executie a lucrărilor, organizarea licitatiilor pentru adjudecarea contractelor de lucrări, verificarea calitătii lucrărilor -, prevăzute a fi efectuate în cadrul celui de-al doilea program PHARE de reconstructie a distrugerilor produse de inundatii, nu vor depăsi 5% din bugetul fiecărui proiect de reconstructie. Lista cuprinzând proiectele de reconstructie si orice modificare a ei vor fi comunicate Ministerului Finantelor de către Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de combatere a dezastrelor.
            Art. 3. - Achizitiile de bunuri si prestările de servicii, finantate din fondurile alocate prin prezenta hotărâre, beneficiază de cota 0 a taxei pe valoarea adăugată si de scutirea de taxe vamale, accize si orice alte impozite si taxe, conform legislatiei în vigoare.
            Art. 4. - Ministrul Finantelor încheie conventii de alocare, utilizarea si control cu beneficiarii alocărilor. La rândul lor, beneficiarii alocărilor încheie conventii de alocare, utilizare si control cu agentiile de implementare a proiectelor.
            Art. 5 - Ministerul Finantelor sistează finantarea proiectelor mentionate în anexă, în cazul în care constată nerespectarea, de către beneficiarii alocărilor si/sau de către agentiile de implementare a proiectelor, a prevederilor conventiilor de alocare, utilizare si control, până la solutionarea problemelor care au determinat această măsură.
            Art. 6. - Ministerul Finantelor informează anual Guvernul despre stadiul finantării programului indicativ.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru integrare europeană,
Alexandru Herlea
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 4 martie 1999.
Nr. 132.

ANEXĂ

PROGRAMUL INDICATIV PE ANUL 1999
de utilizare a fondurilor PHARE de contrapartidă

-         milioane lei-

Proiectul

Beneficiarul/Agentia de implementare

Alocare

1. Al doilea program PHARE de reconstructie a distrugerilor produse de inundatii

Consilii judetene, consilii locale si regii autonome

7.000

 

Proiectarea lucrărilor de reconstructie (studii de prefezabilitate si fezabilitate; proiecte tehnice; caiete de sarcini; detalii de executie), cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrărilor, cheltuieli pentru verificarea calitătii

 

5.500

Managementul programului (echipamente informatice, consumabile, costuri de functionare si întretinere curentă pentru echipamente, autoturisme si comunicatii)

Ministerul Finantelor/Unitatea de management a proiectelor PHARE
 

 

400
 

 

 

Secretariatul General al Guvernului României/ Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de combatere a dezastrelor

300

Expertize tehnice si financiare pentru verificarea studiilor, de fezabilitate, proiectelor tehnice, executiei si a plătilor lucrărilor

Secretariatul General al Guvernului României/Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de combatere a dezastrelor

600

Coordonare tehnică si financiară (transport, cazare, diurnă)

Secretariatul General al Guvernului României/Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de combatere a dezastrelor si Ministerul Finantelor/Unitatea de management a Proiectelor PHARE

200

2. Institutul European din România Reabilitarea spatiilor alocate pentru sediu

Secretariatul General al Guvernului României/Institutul European din România

2.000

3. Programul PHARE privind integrarea economică si socială a rromilor (conform deciziilor Comitetului de conducere a programului)

Secretariatul General al Guvernului României/Departamentul pentru Protectia Minoritătilor Nationale

3.000

4. Procesul de preaderare a României la Uniunea Europeană (costuri de transport pentru participarea la a doua fază a procesului de examinare analitică a acquisului comunitar)

Secretariatul General al Guvernului României/Departamentul pentru Integrare Europeană

1.000

TOTAL:

 

13.000`

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii

            În teimeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, a terenului proprietate publică a statului, în suprafată de 10.000 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, situat în municipiul Bucuresti, bd Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii.
            (2) Pe terenul transmis potrivit alin. (1) se va construi Casa Artistilor Pensionari, obiectiv de asistentă socială, medicală si de reinsertie socială.
            Art. 2. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilelor proprietate publică a statului, împreună cu dotările, bunurile si terenurile aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Ministerului Culturii.
            Art. 3. - Cheltuielile de administrare, functionare si exploatare a imobilelor transmise potrivit art. 2 se vor asigura de către institutiile din subordinea Ministerului Culturii, ale căror cheltuieli de functionare si de capital se finantează din venituri extrabugetare si, în completare, din alocatii de la bugetul de stat.
            Art. 4. - Personalul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care deserveste imobilele transmise potrivit art. 2, va fi preluat de Ministerul Culturii si se consideră transferat, beneficiind de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.
            Art. 5. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 alin. (1) si art. 2 se va efectua pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar actualizată potrivit legii.
            Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 517/1997 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 23 septembrie 1997, si se anulează punctele nr. 3, 6 si 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 6/1998 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 28 ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 4 martie 1999.
Nr. 136

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului, proprietate a statului, care se transmite, fără plată, din administrarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea Ministerului Culturii

Adresa terenului

Delimitarea terenului

Teren cu suprafata totală de 10.000 m2, situat în
Bucuresti, bd Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1

· Nord - Lacul Floreasca
  Vest - teren apartinând Regiei Autonome
  "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
· Sud - bd Mircea Eliade
· Est - Calea Floreasca
· Nord-est - zonă verde.

ANEXA Nr. 2

LISTĂ
cuprinzând bunurile mobile si imobile, proprietate a statului, care se transmit, fără plată, din adininistrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii

Nr.
crt.

Denumirea si adresa imobilelor,
a terenurilor si a bunurilor care se predau

Valoarea de inventar (mii lei)

Totală, din care:

amortizată

1.

Vila 9 "mistretul", cu bunurile si cu terenul aferent în suprafată de 1.119,84 m2, din zona Cumpătul - Sinaia, judetul Prahova

343.791,1

20.465,7

2.

Vila 13 "cerbul", cu bunurile si cu terenul aferent în suprafată de 524,42 m2, din zona Cumpătul - Sinaia, judetul Prahova

95.133,6

6.060,3

3.

Vila 3 "ghiocelul", cu bunurile si cu terenul aferent în suprafată de 1.984,47 m2, din zona Cumpătul - Sinaia, judetul Prahova

29.139,8

3.482,9

4.

Vila "1 mai", cu bunurile aferente si o suprafată construită de 94,77 m2, din statiunea Eforie Nord, judetul Constanta

18.911,6

4.142,4

 5.

Teren împrejmuitor aferent Hotelului "pescărus" si Vilei "1 mai", cu suprafata totală de 4.359,11 m2, din statiunea Eforie Nord, judetul Constanta, cu următoarele delimitări:
· Nord - Hotelul "astoria"
· Est - bd Tudor Vladimirescu
· Sud - Str. Berzei
· Vest - policlinică si teren de tenis apartinând Regiei Autonome
  "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

-

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 870/1997 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii în vederea finantării achizitionării de echipamente medicale de înaltă performantă pentru chirurgia endoscopică

           Guvernul României hotărăste:

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 870/1997 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de echipamente medicale de înaltă performantă pentru chirurgia endoscopică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 30 decembrie 1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/1998, se modifică si va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - Achizitionarea echipamentelor prevăzute la art. 1 se face pe baza finantării integrale de către ING Bank N.V. cu un singur contractant, respectiv Stryker Osteonics - S.A."

 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul sănătătii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 4 martie 1999.
Nr. 139.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termică poate fi livrată populatiei

           Guvernul României hotărăste:

           Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termică poate fi livrată populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Nivelul maxim al pretului în limita căruia energia termică va fi livrată populatiei se stabileste la 122.000 lei/Gcal. cuprinzând atât pretul producătorului, cât si tariful pentru distributie."
           Art. II. - Dispozitiile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna martie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Seful Oficiului Concurentei,
Dan Ionescu

Bucuresti, 5 martie 1999.
Nr. 149.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administratia publică centrală,

           Guvernul României hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul sănătătii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

Bucuresti, 5 martie 1999.
Nr. 150.

ANEXĂ

METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, denumită în continuare metodologie, se aplică personalului salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II
Evaluarea posturilor în functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

            Art. 2. - Postul reprezintă un ansamblu de operatiuni sau de activităti prin care se realizează atributiile specifice medico-sanitare ce se îndeplinesc într-o unitate sanitară si de asistentă socială. Postul se caracterizează, în principal, prin functia ocupantului acestuia.
            Art. 3. - Evaluarea posturilor din fiecare unitate sanitară si de asistentă socială se face pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1, care reprezintă cerintele de ocupare a acestora.
            Art. 4. - Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acordă un calificativ, notat de la 1 la 5, în raport cu importanta si cu semnificatia acestuia.
            Art. 5. - Corespunzător fiecărui post se stabilesc standardele de performantă ale postului, care se exprimă prin indicatori cuantificati în raport cu activitătile si operatiunile specifice fiecărui post, după cum urmează:
            a) cantitate;
            b) calitate;
            c) cost;
            d) timp;
            e) utilizarea resurselor;
            f) mod de realizare.
            Art. 6. - Pe baza criteriilor de evaluare a posturilor si a activitătilor specifice corespunzătoare fiecărui post, compartimentele de resurse umane elaborează fisa postului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
            Art. 7. - Pentru fiecare post se determină un punctaj minim si un punctaj maxim, în functie de punctajul acordat si de ponderea stabilită pentru fiecare criteriu, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
            Art. 8. - Performanta profesională individuală a ocupantului postului, evaluată potrivit art. 10, se compară cu intervalul determinat de punctajul minim si maxim al postului, punctaj calculat potrivit art. 6. În functie de rezultat se disting următoarele situatii:
            a) performanta profesională individuală a angajatului se înscrie între limita minimă si maximă de punctaj a postului ocupat: angajatul corespunde cerintelor postului si va beneficia de prevederile art. 12;
            b) performanta profesională individuală a angajatului se înscrie sub limita minimă a punctajului postului: angajatul nu corespunde cerintelor postului;
            c) performanta profesională individuală a angajatului se situează peste limita maximă a punctajului postului: angajatul este promovabil.
            Promovarea poate deveni efectivă cu respectarea prevederilor art. 16, iar salariul de bază se va stabili conform prevederilor art. 17.

CAPITOLUL III
Criterii de stabilire a salariilor de bază individuale

            Art. 9. - Salariile de bază individuale, stabilite pe baza normelor de evaluare a performantei profesionale individuale prevăzute la cap. IV, trebuie să reflecte performantele obtinute în activitatea desfăsurată.
            Art. 10. - Consiliul de administratie sau, după caz, organele de conducere similare din fiecare unitate sanitară si de asistentă socială vor asigura conditiile necesare pentru evaluarea activitătii personalului medico-sanitar si a celui auxiliar sanitar pe baza normelor prevăzute la cap. IV. În functie de rezultatul evaluării si în raport cu fondul de salarii aprobat pentru anul 1999 acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o crestere a salariului de bază în primul an de aplicare a legii.
            Art. 11. - Evaluarea performantei profesionale a fiecărui angajat se face anual, după aprobarea bugetului, iar cresterea salariului de bază se face în conditiile prevăzute la art. 10, în limitele coeficientului de multiplicare minim si maxim, prevăzute pentru functia, gradul sau treapta profesională în care acesta este încadrat.
            Art. 12. - Cresterea salariilor de bază individuale se stabileste în functie de punctajul realizat, corespunzător valorii ponderate totale a criteriilor de evaluare, calculat potrivit fisei de apreciere prevăzute în anexa nr. 3, si poate fi de:
            a) 20% pentru cei care obtin un punctaj între 3 si 3,4;
            b) 40% pentru cei care obtin un punctaj între 3,5 si 3,9;
            c) 60% pentru cei care obtin un punctaj între 4 si 4,4;
            d) 80% pentru cei care obtin un punctaj între 4,5 si 4,9;
            e) 100% pentru cei care obtin punctajul maxim 5.
            Art. 13. - La angajarea într-o functie de executie încadrarea se face de regulă la salariul de bază stabilit la limita minimă a coeficientului de multiplicare pentru functia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În cazul în care angajarea se face în aceeasi functie, cu aceeasi grilă de salarizare, iar persoana angajată provine dintr-o unitate sanitară care utilizează aceleasi functii si grile de salarizare, salariul de bază avut se mentine.
            După o perioadă de 6 luni de la angajare se procedează la evaluarea performantei profesionale individuale a angajatului respectiv. În functie de punctajul obtinut, se aplică prevederile art. 11.
            Art. 14.  - Salariile de bază individuale, stabilite potrivit art. 12 si 13, nu vor depăsi limita maximă a coeficientului de multiplicare prevăzută pentru functia, gradul sau treapta profesională avută.
            Art. 15. - Salariile de bază individuale rezultate ca urmare a evaluării performantei profesionale individuale, respectiv a cresterilor salariale prevăzute la art. 12-14, se vor rotunji din o mie în o mie lei în favoarea salariatului.
            Art. 16. - Criteriile specifice de ocupare a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul Sănătătii, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România, cu consultarea sindicatelor reprezentative, potrivit Legii nr. 130/1996, republicată, si a ministerelor cu retea sanitară proprie.
            Art. 17. - La promovarea în functii de executie, grade sau trepte profesionale cu grile de salarizare superioare se asigură o crestere a salariului de bază avut anterior promovării cu până la 25%, fără a se depăsi salariul de bază corespunzător coeficientului de multiplicare maxim.
            Art. 18. - În cazul persoanelor cu functii de conducere, stabilirea indemnizatiei de conducere se face avându-se în vedere ca aceasta, împreună cu salariul de bază al functiei de executie, să asigure o salarizare corespunzătoare, diferentiată în raport cu complexitatea si cu răspunderea ce revin functiei de conducere ocupate.
            Art. 19. - Salariile de bază individuale se stabilesc între limitele prevăzute de lege, pe baza evaluării performantei profesionale individuale, în raport cu cerintele postului si cu respectarea încadrării în resursele financiare alocate anual pentru cheltuielile cu salariile.

CAPITOLUL IV
Norme de evaluare a performantei profesionale individuale

            Art. 20. - (1) Evaluarea performantei profesionale individuale constă în aprecierea gradului în care angajatii îsi îndeplinesc atributiile si responsabilitătile ce le revin, în raport cu cerintele postului ocupat.
            (2) Evaluarea performantei profesionale individuale se face o dată pe an pentru toti angajatii cărora li se aplică prezenta metodologie.
            Art. 21. - (1) Criteriile pe baza cărora se face evaluarea performantei profesionale individuale pentru primul an de aplicare a prezentei metodologii sunt următoarele:
            a) rezultatele obtinute;
            b) asumarea responsabilitătii;
            c) adaptarea la complexitatea muncii;
            d) initiativa si creativitatea.
            (2) Pentru o apreciere cât mai exactă a nivelului performantei profesionale individuale a angajatului criteriile de evaluare vor fi cotate în functie de importanta care se acordă fiecărui criteriu si vor fi dezvoltate pe componente, potrivit fisei de apreciere prevăzute în anexa nr. 3.
            (3) Aprecierea performantei profesionale individuale se face în functie de punctajul realizat, astfel:
            a) 5 puncte - foarte bună;
            b) 4 puncte - bună;
            c) 3 puncte - la nivelul standardului de performantă stabilit pentru postul respectiv;
            d) 2 puncte - satisfăcătoare;
            e) 1 punct - nesatisfăcătoare.
            Art. 22. - La angajarea sau promovarea într-o functie de conducere, în afară de evaluarea performantei profesionale individuale obtinute în activitatea desfăsurată, va fi evaluată si capacitatea de conducere a celor care optează pentru ocuparea postului respectiv, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 4.
            Art. 23. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

CRITERII
de evaluare a posturilor

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

1.1. Pregătirea de bază (corespunzătoare studiilor  absolvite, potrivit prevederilor legale): 
1.1.1. scoală generală 
1.1.2. medie-liceală 
1.1.3. medie-postliceală 
1.1.4. superioară de scurtă durată 
1.1.5. superioară de lungă durată 
1.2. Pregătire de specialitate: 
1.2.1. calificare medicală sau de altă specialitate, necesară postului (medie, superioară) 
1.2.2. perfectionări (specializări) periodice necesare pentru mentinerea competentei cerute de post

2. Experienta necesară pentru executarea operatiunilor

2.1. Experienta în muncă specifice postului 
2.2. Experienta în specialitatea cerută de post 
2.3. Perioada necesară initierii în vederea executării operatiunilor specifice postului

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului

3.1. Complexitatea postului, în sensul diversitătii operatiunilor de efectuat 
3.2. Gradul de autonomie în actiune 
3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operatiunilor specifice postului 
3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite 
3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute

4. Responsabilitatea implicată de post

4.1. Responsabilitatea de conducere si coordonare a structurilor, echipelor, proiectelor 
4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidentialitătii

5. Sfera de relatii

5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institutiei publice 
5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice 
5.3. Gradul de solicitare din partea cetătenilor si/sau  subiectilor serviciilor oferite de institutia publică

ANEXA Nr. 2
la metodologie

FISA POSTULUI Nr.......

Unitatea sanitară: 
Compartimentul: 
Denumirea postului: 
Gradul profesional al ocupantului postului:

 

Nivelul postului:

a) de executie

Punctajul postului: 
(calculat conform prezentei anexe)

b) de conducere

a) minim =

b) maxim =


Descrierea postului*):


*) Se vor avea în vedere criteriile de evaluare a postului, prevăzute în anexa nr. 1, si alte criterii si elemente stabilite de conducătorul compartimentului

Descrierea activitătilor corespunzătoare postului

 

Criterii de evaluare a postului

Ponderea
(%)

Calificativul ( de la 1 la 5)

Punctajul rezultat

minim

maxim

maxim

minim

 

1

2

3

4

5=2x3

6=2x4

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului

 

 

 

 

 

 2. Experienta necesară pentru executarea operatiunilor specifice postului

 

 

 

 

 

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului

 

 

 

 

 

4. Responsabilitatea implicată de post

 

 

 

 

 

5. Sfera de relatii 

 

 

 

 

 

TOTAL:

100 

-

-

 

 

ANEXA Nr. 3
la metodologie

UNITATEA.................................
                          (denumirea)

FISA DE APRECIERE
în anul ...........

Numele .............................. Prenumele ....................................
Functia ....................................................

Nivelul performantei profesionale realizate

Nr.
crt.

Denumirea criteriului de evaluare si ponderea acestuia

Componentele de bază
ale criteriului de evaluare

Punctajul acordat 
pentru fiecare criteriu de evaluare*)

Valoarea
ponderată a criteriului de evaluare

0

1

2

3

4

1.

Rezultatele obtinute (55%)

a) gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevăzute în fisa postului 
b) promptitudine si operativitate 
c) calitatea lucrărilor executate si a activitătilor desfăsurate

 

 

 

TOTAL 1: 

 

 

 

2.

Asumarea responsabilitătilor (20%)

a) receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverentă, obiectivitate, disciplină 
b) intensitatea implicării în realizarea atributiilor de serviciu, utilizarea echipamentelor si a materialelor, încadrarea în normativele de consum, utilizarea cunostintelor de limbi străine, utilizarea calculatorului.

 

 

 

TOTAL 2:

 

 

 

3.

Adaptarea la complexitatea muncii (15%)

a) executarea de lucrări complexe 
b) activitate de rutină.

 

 

 

TOTAL 3:

 

 

 

4.

Initiativă si creativitate 
(10%)

a) propuneri de solutii noi, motivarea acestora si evaluarea consecintelor 
b) propuneri de schimbări, motivarea acestora si evaluarea consecintelor.

 

 

 

TOTAL 4:

 

 

 

VALOAREA PONDERATĂ TOTALĂ A CRITERIILOR DE EVALUARE:

            1. Numele, prenumele, functia si semnătura persoanei care a făcut aprecierea: …................................................................

            2. Am luat cunostintă de aprecierea activitătii profesionale desfăsurate. ..............................................................................

(semnătura salariatului apreciat si data la care acesta semnează)

            3. Contestatia celui apreciat: .............................................................................................................................................

(motivatia, semnătura acestuia si data)

            4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
            - numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea:
            - functia acesteia:
            - modificarea adusă aprecierii:
            - semnătura si data
            Am luat cunostintă de modificarea, mentinerea aprecierii ..................................................................................................................

(semnătura celui apreciat si data la care acesta a luat cunostintă)

            5. Avizul consultativ al organizatiei sindicale: ........................................................................................................................................

            NOTĂ:
            *) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare, corespunzător calificativelor:
            (1 = nesatisfăcător, 2 = satisfăcător, 3 = la nivelul standardului de performantă, 4 = bun, 5 = foarte bun), se obtine prin însumarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu din coloana 2 (numărul de puncte/numărul de componente) pe rândul TOTAL.
            **) Valoarea ponderată a fiecărui criteriu de evaluare se obtine prin înmultirea punctajului total acordat (coloana 3, rândul TOTAL) cu valoarea procentuală a criteriului de evaluare, iar rezultatul se împarte la 100.
            Valoarea ponderată totală a criteriilor de evaluare se calculează prin însumarea valorilor ponderate ale celor patru criterii de evaluare (coloana 4, TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4).
            1. Activitatea de evaluare este coordonată de o comisie numită de conducătorul unitătii din care fac parte sefii de sectie, de laborator si al compartimentului de resurse umane.
            2. Contestatiile în legătură cu evaluarea performantei profesionale individuale se fac în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării si se depun la compartimentul de resurse umane.
            3. Conducătorul imediat superior, împreună cu liderul sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariatilor, din unitate, potrivit Legii nr. 130/1996, republicată, vor lua măsurile necesare pentru analizarea contestatiilor si vor comunica rezultatul acesteia în termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.

ANEXA Nr. 4
la metodologie

Nr.
crt.

Denumirea criteriului de evaluare

Punctajul
maxim*)

1.

Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului ce urmează a fi condus în ansamblul unitătii

5/4

2.

Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea răspunderii în legătură cu acestea

5/4

3.

Capacitatea de organizare si de coordonarea activitătii din compartimentul ce urmează a fi condus

5/4

4.

Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual si de bună colaborare cu alte compartimente

5/4

TOTAL PUNCTAJ:

5


*) Se obtine prin însumarea punctajului exprimat sub formă de fractie, obtinut la fiecare criteriu de evaluare.

            NOTĂ:
            Pot fi admise pentru ocuparea unei functii de conducere persoanele care obtin în urma evaluării cel putin 3,5 puncte.